WAGE STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1974 STATISTISK SENTRALSYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WAGE STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1974 STATISTISK SENTRALSYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A LØN NSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS OG TJENESTEMENN. OKTOBER WAGE STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES OCTOBER STATISTISK SENTRALSYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO ISBN 00

3 FORORD Lønnsstatistikk for statens embets og tjenestemenn. oktober er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom Forbruker og administrasjonsdepartementet, Statens rasjonaliseringsdirektorat og Statistisk Sentralbyrå. Forbruker og administrasjonsdepartementet har på grunnlag av innrapporterte lønns og persondata til Statens Sentrale Tjenestemannsregister utarbeidd grunntabellene i statistikken. Statens rasjonaliseringsdirektorat har utført EDBarbeidet. Statistisk Sentralbyrå har stilt opp de endelige tabeller som skal inngå i den offisielle lønnsstatistikk og har utarbeidd denne publikasjonen. En del hovedtall fra statistikken ble offentliggjort i Statistisk ukehefte nr.,. mai. Byrået utarbeider lønnsstatistikk for en rekke næringsgrupper. Statistikken for de enkelte områder blir offentliggjort i særskilte publikasjoner i serien NOS. Dessuten gir publikasjonen Lønnsstatistikk en oversikt over all lønnsstatistikk som blir utarbeidd. Konsulent Grethe Hoel har ledet arbeidet med denne publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo,. mai Petter Jakob Bjerve Liv Bjørnland

4 PREFACE Wage statistics for central government employees October have been compiled by the Central Bureau of Statistics in co operation with the Ministry of Consumer Affairs and Government Administration, the Government Institution of Organization and Management. Some of the main figures in these statistics were published in the weekly Bulletin of Statistics, no., May. Wage statistics are being compiled by the Central Bureau of Statistics for various groups of wage earners. The statistics are published in separate publications for each group in the series NOS. Furthermore, the publication Wage Statistics gives a survey of all wage statistics being compiled. This publication has been prepared under the supervision of Mrs. Grethe Hoel. Central Bureau of Statistics, Oslo, May Petter Jakob Bjerve Liv BjOrnland

5 INNHOLD Side Prinsipperogdefinisjoner. Omfanget av statistikken. Grupperingen av materialet a. Etatsgrupper og etater b. Stillingsgrupper og stillinger C. Annen gruppering. LOnnsbegrepene. Tariffavtalen Prinsipper og definisjoner på engelsk 0 Tabellregister Vedlegg. Det offentlige lønnsregulativ. mai. Tidligere utkommet. Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. januar. Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås HandbOker (SSH) Standardtegn : Tall kan ikke offentliggjøres Null Tall for lonn som er satt i parentes er basert på opplysninger for 0 ansatte

6 CONTENTS Page Principles and definitions. Coverage. Classification a. Service groups and services b. Occupational groups and occupations c. Other classifications. Wage concepts. Wage agreement Principles and definitions in English 0 Index of tables Appendices. The general scale of wages May. Previously issued. Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January. Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH) Explanation of Symbols : Not for publication Nil Wage figures in brackets are based on information of wages for 0 employees

7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER. Omfanget av statistikken Lønnsstatistikken for statens embets og tjenestemenn omfatter alle ansatte som på registreringstidspunktet. oktober var ansatt i fast eller midlertidig organisert fulldags stilling og lont etter det alminnelige lønnsregulativ, sjefsregulativet eller sjefsregulativets tidligere klasser. KontraktsavlOnte tjenestemenn som lønnes etter bestemte klasser i det alminnelige lønnsregulativ er tatt mod. Midlertidig fraværende embets og tjenestemenn er tatt mod dersom de hadde full 0nA på registreringstidspunktet. I alt omfatter statistikken heltidsansatte embets og tjenestemenn som er med i Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST) kvinner og menn. I tillegg til de embets og tjenestemenn som statistikken omfatter, er personer i regulativlont deltidsstilling innrapportert til SST. Av disse er kvinner og menn. Deltidsansatte er imidlertid ikke med i denne publikasjonen. Fulldagsansatte omfatter alle som har full lønn i den lønnsklassen stillingen er plassert i. Som deltidsansatte er regnet ansatte som etter individuell avtale arbeider et lavere timetall enn det som er fastlagt for den stillingen vedkommende arbeider i. Deltidsansatte har også tilsvarende redusert lønn. Følgende grupper tjenestemenn er foreløpig ikke innrapportert til SST: a) Tjenestemenn ved Stortingets kontor b) Tjenestemenn lont etter særregulativer c) OverenskomstlOnte arbeidstakere d) Tjenestemenn tilsatt på kontrakt som ikke følger lønnsregulativets satser e) Tjenestemenn i bistillinger. Grupperingen av materialet a. Etatsgrupper og etater De ansatte er gruppert på følgende etater: Departementene og Riksrevisjonen Sentraladministrasjonen under departementene Den sivile ytre etat Utenrikstjenesten Presteskapet og bispedømmerådene Skoledirektørkontorene Fylkesmannsembetene Domstolene Fengslene m.v. Politiet Lensmannsetaten Sivilt beredskap Arbeidsmarkedsetaten Trygdeetaten Fiskeriadministrasjonen Maritime organer (Havnevesenets distriktsadministrasjon,distriktstienesten for fyr og merkevesenet og Losvesenets distriktsadministrasjon) Institusjoner under Landbruksdepartementet Bilkontrollen Skattevesenet Tollvesenets distriktsadministrasjon Andre institusjoner under den sivile ytre etat Undervisning, forskning m.m. Universiteter, hogskoler, forskningsinstitutter Det Norske Meteorologiske institutt Norsk Rikskringkasting

8 a. Etatsgrupper og etater (forts.) Offentlig næringsdrift og anlegg Norges vassdrags og elektrisitetsvesen Direktoratet for statens skoger Postverket Televerket Norges statsbaner Vegadministrasjonen i fylkene Sivil luftfart Statsbanker Andre institusjoner under offentlig næringsdrift og anlegg Forsvaret Helsevesen Det har vært få organisasjonsmessige endringer fra. Statsbanker og helsevesen har imidle,tid kommet med i Byråets statistikk for. b. Stillingsgrupper og stillinger De stillingsbetegnelser som er nyttet i statistikken er de samme som i lønnsregulativet for offentlige tjenestemenn. I tabellene er stillingene angitt med laveste og høyeste lønnsklasseplassering, regulativet. Det er bare gitt spesifikasjoner for de hyppigst forekommende stillingsgrupper og stillinger. lallene for de spesifiserte grupper vil derfor ikke summere seg opp til de totaltall som e/ oppgitt. C. Araen gruppering Materialet er gruppert etter kjønn, alder, lønnsklasse, alderstillegg og utdanning. Aldersforde.ingen er basert på de ansattes alder ved utgangen av året. Grupperingen etter lønnsklasse og alderstillegg er knyttet til statens alminnelige lønnsregul tiv og sjefsregulativet. Statens ilminnelige lønnsregulativ er delt inn i lønnsklasser. Dessuten blir aspiranter skilt ut som en,,gen gruppe. I statistikken er aspirantene gruppert i lønnsklasse 0. Tjenestemenn i inns lassene får inntil alderstillegg etter,, og års tjeneste. I lønnsklasse gis det alderstillgg og i lonnsklassene 0 gis det alderstillegg. Sjefsregulativet har lønnsklass:r. Her gis det ingen alderstillegg. Heller ikke i sjefsregulativets tidligere klasser gis d:t alderstillegg. Grupperingen etter utdanning er foretatt på grunnlag av en utdanningskode utarbeidd av Forbi hiker og administrasjonsdepartementet. Materialet er også gruppert etter institusjonenes beliggenhet (fylke).. Itnnsbegrepene Månedsfortjenesten består av følgende lonnskomponenter:. Brutto regulativlønn med alderstillegg pr.. oktober. Faste tillegg til regulativlønnen, fair fradrag for skatt, utbetalt i oktober måned.. Var.able tillegg til regulativlønnen, før fradrag for skatt, utbetalt i oktober måned + men opptjent i september Eksempler på tillegg som er tatt med i beregningsgrunnlaget er: nattillegg, søndagstillegg, komi egodtgjørelse, akkordoverskott, stedfortredertillegg, fast overtidsgodtgjørelse, uniformsgodtgjørelse, polititillegg, militærtillegg m.m. For tillegg som ikke er nevnt ovenfor har en fulgt den hovedregel at en har tatt med i beregningsgrunnlaget de tillegg som er med i trekkgrunnlaget ved beregning av forskottstrekk. Den variable overtidsgodtgjørelse som er opptjent i september, men utbetalt i oktober måned er ikke tatt med i tallene for månedsfortjenesten, men er gitt opp særskilt.

9 Fra. januar ble lensmennene plassert i bestemte lønnsklasser på regulativet avhengig av lensmannsdistriktets størrelse, samtidig med at deres inntekt sportier av. m.v. falt bort. For lensmenn kan således gjennomsnittlig regulativlønn ikke sammenliknes med forrige års oppgaver.. Tariffavtalen Ved tariffrevisjonen i fikk statens embets og tjenestemenn som lønnes etter det alminnelige lønnsregulativ og sjefsregulativet et tillegg på, prosent pluss kr. 00 pr. år fra. mai. Fra. mai vil det bli gitt et tillegg på prosent pluss kr. 00 pr. år og det vil bli gitt et fortjenesteutviklingsgarantitillegg på, prosent fra samme tidspunkt. Avtalen har indeksklausul. Fra I. desember ble det gitt et indekstillegg på, prosent. Senere indeksregulering er knyttet til konsumprisindeksen pr.. september. Det kan da forhandles om det tillegg som skal gis. Avtalen løper ut 0. april.

10 0 PRINCIPLES AND DEFINITIONS Wage Statistics for central government employees cover in principle all full day employees paid according to the general scale of wages for the general government. The statistics provide figures on monthly earnings defined as fixed gross salary according to scale, including age increments at October plus fixed temporary and varying supplementary payments actually received in October. These payments include allowances for fixed overtime, police force allowance, allowance for working on holidays etc. Payments for casual overtime work received in October are not included in the monthly earnings, but are shown in separate figures. The statistics furnish data on monthly earnings by sex, age, occupation, education, service and county.

11 TABELLER TABLES

12 TABELLREGISTER Side. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i og etter etatsgruppe. Ansatte etter lønnsklasse og alderstillegg. Ansatte etter etatsgruppe, lønnsklasse og alderstillegg. Ansatte etter alder og etat. Ansatte etter alder, etatsgruppe og lønnsklasse. Ansatte etter alder, utdanning og lønnsklasse. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter alder og enkelte utdanninger. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter alder, etatsgruppe og enkelte utdanninger. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i alt og for kvinner etter etat og stilling 0 0. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter fylke og etatsgruppe INDEX OF TABLES Page. Average monthly earnings in and by service group. Employees by class and age increment '. Employees by service group, class and age increment. Employees by age and service. Employees by age, service group and class. Employees by age, education and class. Average monthly earnings by age and some educations. Average monthly earnings by age, service group and some educations. Average monthly earnings total and for females by service and occupation 0 0. Average monthly earnings by county and service group

13 Tabell. Gjennomsnittlig. månedsfortjeneste i og etter etatsgruppe Average monthly earnings in and by service group Ansatte EMployeesLiedicfortineste MåliLei nins. Etatsgruppe Service group MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES Stigning Increase Kr. Kr. Prosent Per cent ALLE ETATER ALL SERVICES ) 0, DEPARTEMENTENE OG RIKSREVISJONEN MINISTRIES AND AUDIT DEPARTMENT, SENTRALADMINISTRASJONEN UNDER DEPARTEMENTENE OTHER CENTRAL ADMINISTRATION DEPARTMENTS , DEN SIVILE YTRE ETAT OTHER CIVIL SERVICE.. 0, UNDERVISNING, FORSKNING M.M. (IKKE MED REGNET SKOLEVERKET) UNIVERSITIES AND EQUIVALENT INSTITUTIONS 0 0, OFFENTLIG NÆRINGSDRIFT OG ANLEGG GOVERN MENT UNDERTAKINGS 0 0 0, FORSVARET MILITARY DEFENCE 0 0, HELSEVESEN HEALTH SERVICE 0 0, ) I var statsbanker og helsevesen ikke med i Byråets publikasjon NOS A, tabell. ) In state banks and health service were not included in the publication NOS A, table

14 Tabell, Ansatte etter lønnsklasse og alderstillegg EMployees by class and age increment Ansatte i prosent av tallet pi ansatte i Ansatte de enkelte lønnsklasser i prosent Employees in per cent of number of employees av ansatte in the different classes Lønnsklasse i alt 0 Class Employeesalders alders alders alders aldersin per cent tillegg tillegg tillegg tillegg tillegg I alt of all age age age age age Total employees incre incre incre incre increment mentmente mente ments Prosent Per cent ,, 0,,,,0,, 0,,,,,,,,,,, 0,,,, 0, 00,0 0,,0, 00,0,0,,, 00,0,,, 00,0,,,, 00,0 0,,,,, 00,0,0,,0,, 00,0,,,,, 00,0 0,,,, 0, 00,0 0,,,,, 00,0,,,0,, 00,0,,,,, 00,0 0,,,,0, 00,0 0, 0, 0,,, 00,0,,,,, 00,0 0, 0, 0,,, 00,0,,0,,0 00,0,, 00,0,, 00,0 0,, 00,0,, 00,0 0,, 00,0 Sjefsregulativet Officers scale of wages, I alt Total 00,0

15 Tabell. Ansatte etter etatsgruppe, lønnsklasse og alderstillegg Employees by service group, cqo.: and age increment Lønnsklasse og alderstillegg Class and age increment I alt Total Departementene og Riksrevisjonen Ministries and audit department Sentraladmi Undernistra visning, sjonen Den forskning under sivile m.m. (ikke departe ytre medregnet mentene etat skole Other Other verket) central civil Universiadmi. ser ties and nistra vice equivalent tion institudepart tons ments Offentlig næringsdrift og anlegg Government undertakings Forsvaret Military defence Helsevesen Health serves ALLE ANSATTE ALL EMPLOYEES 0 ]0 E 0 0 Lønnsklasse 0 Class 0 0 alderstillegg age increment it PI Lønnsklasse Class alderstillegg age increment IT fl ff Lønnsklasse Class 0 alderstillegg age increment TT,, Lønnsklasse Class 0 alderstillegg age increment,,,,,, ff,, Lønnsklasse Class... alderstillegg age increment,, FŸ,, tr tl ft ff Lønnsklasse Class 0 alderstillegg age increment TI / tt ff lf Lønnsklasse Class 0 alderstillegg age increment It,, ff tt lf IT ff Lønnsklasse 0 Class 0 0 alderstillegg age increment Yt ff Lønnsklasse Class 0 alderstillegg age increment / lf TI ff It Lønnsklasse Class. 0 alderstillegg age increment it i? ff ff,, Fr L i. I i

16 Tabell (forts.). Ansatte etter etatsgruppe, lønnsklasse (g alderstillegg Employees by service group, czass and age increment I Sentra Under Departe admi visning,off entforskning lig Den mentene nistra sjonen m.m. (ikke nærings Lønnsklasse og sivile For Helsesvaret vesen I alt og Riks alderstillegg ytre revi sjonen depart( skole anlegg under medregnet drift og etat menten verket) LønnskLasse Class 0 0 alderstillegg age increment tiif It fl fl IlIF fl 0 Lønnskiasse Class 0 alderstillegg age increment 0 " Iv 0 Il ll 0 LOnnsklasse Class 0 alderstillegg age increment.. 0 u Lønnsklasse Class 0 alderstillegg age increment. ii a Lønnskiasse Class 0 alderstillegg age increment il ii, :i 0 i, Lønnsklasse Class 0 alderstillegg age increment.. u Lønnsklasse Class 0 alderstillegg age increment ItIl lf if if 0 LOnnsklasse 0 Class alderstillegg age increment 0 ti 0 Lønnsklasse Class 0 0 alderstillegg age increment fl 0 Lønnsklasse Class 0 0 alderstillegg age increment. It 00 Lønnsktasse Class 0 alderstillegg age increment tt fl Fl Lønnsklasse Class 00 0 alderstillegg age increment. 0 iiit 00 Sjefsregulativet Officers scale.kl. of wages class UIl ' 0 IF U fl a 0 I if U? I '

17 Tabell. Ansatte etter alder og etat Employees by age and service Etat Service I alt Total Aldersgrupper A's groups Under år Under år år år år år år år years years years years years years years years år og over years and more ALLE ANSATTE ALL EMPLOYEES DEPARTEMENTENE OG RIKSREVI SJONEN MINISTRIES AND AUDIT DEPARTMENT SENTRALADMINISTRASJONEN UNDER DEPARTEMENTENE OTHER CENTRAL ADMINISTRATION DEPARTMENTS DEN SIVILE YTRE ETAT OTHER CIVIL SERVICE Utenrikstjenesten Foreign service Presteskapet og bispedommerådene The clergy SkoledirektOrkontorene Directors of education Fylkesmannsembetene The administration of the lord lieutenants 0 Domstolene The judiciary Fengslene m.v. Prison administration 0 Politiet Police force... Lensmannsetaten Rural police force Sivilt beredskap Civil preparedness... Arbeidsmarkedsetaten Labour market administration Trygdeetaten Social security administration... Fiskeriadministrasjonen Fishing administration Maritime organer Maritime administration 0 Institusjoner under Landbruksdepartementet Institutions under the Ministry of Agriculture Bilkontrollen Motorcar control and inspection. Skattevesenet AdMinistration of taxes Tollvesenets distriktsadministrasjon Customs service, local administration 0 Andre institusjoner under den sivile ytre etat Other sivil services.... 0

18 Tabell (forts.). Ansatte etter alder og etat Employees by age and service Aldersgrupper Etat I alt Under år år år og år år år år år år over UNDERVISNING, FORSKNING M.M. (IKKE MEDREGNET SKOLEVERKET) UNIVERSITIES AND EQUIVALENT INSTITUTIONS 0 0 Universiteter, hogskoler, forskningsinstitutter Universities, scientific institutions 0 Det Norske Meteorologiske institutt Meteorological Institute 0 0 Norsk Rikskringkasting Norwegian Broadcasting Corporation OFFENTLIG NÆRINGSDRIFT OG ANLEGG GOVERNMENT UNDER TAKINGS Norges vassdrags og elektrisitetsvesen Watercourse and electricity board Direktoratet for statens skoger Directorate of State Forests 0 Postverket Postal service Televerket Telegraph and telephone service Norges statsbaner State Rai'ways 0 0 Vegadministrasjonen i fylkene County road adminstration 00 Sivil luftfart Civil air transport 00 0 Statsbanker State banks 0 Andre institusjoner under offentlig næringsdrift og anlegg Other bistitutions 0 FORSVARET MILITARY DEFENCE Sivile stillinger i forsvaret Civil personnel. 0 0 Militære stillinger i forsvaret Military personnel 0 0 HELSEVESEN HEALTH SERVICE

19 Tabell. Ansatte etter alder, etatsgruppe og lonnsklasse Employees by age, service group and class Etatsgruppe og lonnsklasse Service group and class I alt Total Under år Under ears Aldersgrup er A e srous år årog over år år år år år år years years years years years years years years and more DEPARTEMENTENE OG RIKSREVISJONEN MINISTRIES AND AUDIT DEPARTEMENT LOnnsklasse Class 0 " t H 0 ff ff ll... &&&&& rr ff H 0 ff It Sjefsregulativet Officers scale of wages.kl. class tt " It H fl..... U fl,' P i SENTRALADMINISTRASJONEN UNDER DEPARTEMENTENE OTHER CENTRAL ADMINISTRATION DEPARTEMENTS LOnnsklasse Class 0 It H H ff ff I t r, ff f l.... ff. fl Sjefsregulativet Officers scale of wages.kl. class,,, " " ;,... O if tr. ff p,.0 ff o, r 0 0 i ,

20 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, etatsgruppe og lonnsklasse Employees by age, service group and class 0 Etatsgruppe og lonnsklasse Aldersgrupper I alt Under år år år år år år år år årog... DEN SIVILE YTRE ETAT OTHER CIVIL SERVICE LOnnsklasse Class 0 H, Ur, Utt It Il It 0 /I n it n nit fl It It U n n / 0 It n n n Sjefsregulativet Officers scale of wages.a. class ti rt if I/,, it " t UNDERVISNINc, FORSKNING M.M. (IKKE MEDREGNET SKOLEVERKET) UNIVERSITM AND EQUIVALENT INSTITUTIM LOnnsklasse Class 0 ( 0 IT 0 Sjefsregulativet Officers scale of wages.kl. class " " ff " "

21 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, etatsgruppe og lønnsklasse Employees by age, service group and class Etatsgruppe og lønnsklasse I alt Under år år Aldersgrupper L år år år år år år og over OFFENTLIG NÆRINGSDRIFT OG ANLEGG GOVERNMENT UNDERTAKINGS... Lønnsklasse Class It it, Il It if It // if it Sjefsregulativet Officers scale of wages.kl. class ",, I,... IT tt I, it it it 'C i 0 I , FORSVARET MILITRY DEFEAVT 000 Lønnsklasse Class 0 It PI I, ir /I 0 It it fi 0 Il,, It il Sjefsregulativet Officers scale of wages I.kl. I class " ". fl " ", ',, , I Ti

22 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, etatsgruppe og lønnsklasse Employees by age, service group and class Etatsgruppe og lønnsklasse alt Under år år år 0 år Aldersgrupper år 0 år 0, år 0 år år o over HELSEVESEN HEALTH SERVICE 00 0 Lønnsklasse Class it It It 0 Il 0 0 fi 0 ft // 0 U t, 0 0 Ft,, 0 0,, 0 0 U I, ll Sjefsregulativet Officers scale of wages.kl. class. " " U It " " " " "

23 Tabell. Ansatte ) etter alder, utdanning og lonnsklasse Employees ) by age, education and class Utdanning og lonnsklasse Education and class I alt Total Under år Under years år years år years Aldersgrupper 0 år years år years Age groups 0 år years 0 år years år 0 Arog over years years and t?, ANSATTE I ALT EMPLOYEES TOTAL Aktuarembetseksamen Education in actuarial science 0 LOnnsklasse Class 0 I. Sjefsregulativet Officers scale of wal.kl. ges class i " " " ii FarmasOytisk embetseksamen Education for pharmacists slonnsklasse Class u u... n n I. u u 0 0 n n.. fl n n n Sjefsregulativet Officers scale of wan.kl. ges class u " " u " " et Historiskfilosofisk embetseksamen/magistersradeksamen Philology / LOnnsklasse Class It , 0 It It 0 IC Sjefsregulativet Officers scale of waft.kl. ges class et i It. U It It i ti ) ansatte med etatsutdanning og ikke spesifisert utdanning er ikke med i tabellen. ) employees with public service schools and education not specified are not included.

24 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og lonnsklasse Employees by age, education and class Utdanning og lonnsklasse Aldersgrupper I alt Under ar år år år år år år år år og over Juridisk embetseksamen Law LOnnsklasse Class 0 fl fr IF rr Il rr fr Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class 0 ti " Ir 0 fl ri 0 0 i 0 Matematisknaturvitenskazeli& embets Science eksamenimuistervadeksamen Lonriklasse CZass " 0 I, 0 f/ r, 0 0 Sjelsregulativet Officers scale of ".kl. wages class " " ",,,, 0,,,, MecEsinsk embetseksamen Medicine 0 Lonpsklasse Class !! Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class 0 It fl " 0 0 0,, lf 0,, rr It

25 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og lønnsklasse Employees by age, education and class Utdanning og lønnsklasse Aldersgrupper I alt Under år år år år år år år år år o over Odontologisk embetseksamen Odontology. Lønnsklasse Class fl 0 Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class 0 if fl 0 Pedagogisk embetseksamen Pedagogy.... Psykologisk embetseksamen Psychology. 0 0 Lønnsklasse Class " lf Vt It. 0 fl u Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class. " ".... It It ft " ".. u. u Samfunnsvitenskapelig embetseksamen/ magis tergradeksamen Political science and other social science LønnsklasseClass 0, 0 0 IT ll.. Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class ". " " irtf SosialOkonomisk embetseksamen Economics Lønnsklasse Class.. It. 0 fl, it it

26 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og lønnsklasse Employees by age, education and Class Utdanning og lonnsklasse I alt Aldersgrupper Under år år år år år år år år år og over SosialOkonomisk embetseksamen (forts.) Economics (cont.) Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class n rr " " ff 0 ff p, 0 el, rr rr Sosiologisk embetseksamen Sociology.. 0 Teologisk embetseksamen Theology Lonnsklasse Class n u n 0 n u n 0 I'rr 0 Itfr I'fr 0 n u Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class n n r, r, It lf tttt ffff ff ff lf Ft 0 Annen utdanning som gir lektorkompetanse Other education or lecturers.. Lønnsklasse Class 0 U 0!I Sjefsregulativet Officers scale of ".k. wages class U, " ", U, Hagebrukskandidateksamen Education or gra uates in ortvcu ture Lønnsklasse Class ff Sjefsregulativet Officers scale of ".k. wages class it ff " Jordskiftekandidateksamen Education in conveyance 0 Lønnsklasse Claws ff I,

27 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og. lonnsklasse Employees by age, education and class Utdanning og lonnsklasse Aldersgrupper I alt Under år år år år år år år år år og over Jordskiftekandidateksamen (forts.) Education in conveyance (cont.) LOnnsklasse Class 0 0 ti PI Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class " " " if Landskapsarkitekteksamen Education for landscape gardeners MeieriingeniOreksamen Graduate dairy engineer education Sivilagronomeksamen Education for graduates in agriculture LOnnsklasse Class P. n ff n it Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class ff ", It fl U ff Skogbrukskandidateksamen Education for EEzag.sairLiE=La LOnnsklasse Class " 0 It 0 0 Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class " a U " n Arkitektutdanning Architects LOnnsklasse Class "

28 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og lønnsklasse Employees by age, education and class Utdanning og lønnsklasse alt Aldersgrupper Under år år år år år år år år år og over Arkitektutdanning (forts.). Architects (cont.) Lønnsklasse Class " Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class " " fl It fl SivilingeniOreksamen Graduate engineer education Lonnsklasse Class fl 0 fl fl Sjefsregulativet of Officers scale ".kl. wages class " " It ff u u fl fr if fl Veterinæreksamen Veterinary medicine. Lønnsklasse Class t, ii fl ff, 0 " ii, ff.. fl Sjefsregulativet Officers scale of.kl. wages class " " ti ff u Siviløkonomeksamen Business administration and economics LOnnsklasse Class I It It i

29 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og lonnsklasse Employees by age, education and class Utdanning og lønnsklasse Aldersgrupper I alt Under år år år år år år år år år o over SivilOkonomeksamen (forts.) Business administration and economics (cont.) Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class " ti fl It ti rr IF IF Embetseksamen i idrett Education in physical training Annen utdanning på universitets og hogskolenivå, høyere grad Other university study, higher grade. OOOOOO WOO Oe LOnnsklasse Class It fl IF It 0 0 Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class " " 0 t, I Cand.mag. utd. i historiskfilosofiske fa Cand.mag. in history and philosophy 0 Lønnsklasse Class 0.. It 0 ft 0 0 ft ft It ft ft Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class ft Cand.mag.utd. i matematisknaturvitenskapelige fag Cand.mag. in science :. 0 LOnnsklasse Class FP. f! fl

30 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og lønnsklasse Employees by age, education and czass 0 Utdanning og lønnsklasse Alders ru per I alt Under ar år år år år år år år år og over Cand.mag.utd. i matematisknaturviten skapelige fag (forts.) Cand.mag. in scienc( (cont. ) Lønnsklasse Class Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class ti tr " IF,. Cand.mag.utd. i samfunnsvitenskapelige fag Cund.mag. in political science and tier social.;cience Exam.00coneksamenEconom i cs, lower univervity degree Utd. s., m gir adjunktkompetanse, med lærerprøve Continuing teacher based on teahers' training college Utd. som gir adjunktkompetanse, uten lærerprøvecontinuing teacher not based ( n teachers' training college. 0 Annen utdanning på universitets og hogskolenivg, lavere grad Other universitzi study. lower grade Lønnsklasse Class Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class. lf Barnehage og førskolelærerutdanning Teacher training for preschool and kindervarden teachers Lærerskoleeksamen, årig eller årig Ordinary teachers' training college... 0 Lønnsklasse Class ti 0

31 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og lønnsklasse Employees by age, education and class Utdanning og lønnsklasse I alt Aldersgrupper Under år år år år år år år år år og over Lærerskoleeksamen, årig eller årig (forts.) Ordinary teachers' training college (cont.) Lønnsklasse Class IT 0 Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class " " Lærerskoleeksamen, årig Threeyears teachers' training college 0 Utdanning fra faglærerskoler Teachers of vocational subjects h EUtdanningsaairfmLEE!Tomutaase Teac ers of vocal. tonal us jects Arbeidsterapeututdanning Education =iati n ci.l. Barnevernskoler Schools of child welfare Barsel, spedbarn og barnepleierskoler Schools of child nursing Lonnsklasse Class 0 rt F siok l emikerutdannin Medical s. I, Fysioterapeut og mensendieckutdanning Schools of physiotherapists LOnnsklasse Class 0?I 0 ff,, /,,., OOOOO,,,, IT.. OOOOOOOO,, 0 U if Grunnskole i sykepleie General schools of nursing O :TT:: O LOnnsklasse Class... ********.00. *. ***** OW ******* s... 0

32 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og lonnsklasse Employes by age, education and class Utdanning og lonnskasse Grunnskole i sykepleie (forts.) General schools of nursing (cont.) Lønnsklasse Class I' It It 0 Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class Grunnskole i vernepleie General /aleeleel=le Godkjente hjelpepleierskoler Elementary schools of nursing LOnnsklasse Class It n I, ff 0 Il n n ff PI Legesekretærutdannin Doctor's receptionists education Laboratorieassistentutdannin Education for a oratory assistants Norges SykepleierhOgskole Specialized school of nursing, highest level Protese teknikerutdanning Artificial limb education ROntgenografskoler/radiografskoler Education in medical Xray technologv Sosionomutdanning Schools of social services Lønnsklasse Clase /I U? it it 0 I alt Aldersgrupper Under 0 ' år år år år år år år år år os over Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class ti n n Spesialskoler i Tsykiatrisk sykepleie, jordmorskoler og helsesosterskoler Schools of psychiatric nursing, midwives and public health nurses Annen godkjent spesialutdanning i sykepleie Other specf,alized schools of nursing 0

33 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og lonnsklasse Employees by age, education and class Utdanning og lonnsklasse Aldersgrupper I alt Under år år år år år år år år år o over Tannklinikkhjelperutdanning, lg.. TannpleierutdanniwELLAIig Education r dental hygienists... 0 Annen utd. innen helse olsiaomsorv i/att het 0'Tler.,Lh.faLtffri sch i Y)c ""` LLts. LOnnsklasse Class I, IT olloste..... It fl.0. fl I, fl fl fl fl 0 Elementærteknisk skole, årig utdannin Technical school, year e ucatton LOnnsklasse Class fl 0 0 rr!i fl tr 0 IF 0 0 Teknisk fagskole, årig teknikerutdannin Technical educatwn.... LOnnsklasse Class I fi L 0

34 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og lønnsklasse Employees by age, education and class Utdanning og lønnsklasse I alt Aldersgrupper Under år år år år år år år år år og over Teknisk skole, årig eller årig ingeniorutdanning Technical school, or years education for engineers 0 Lønnsklasse Class, IV It I/ fi 0 0, 0 ff It 0 ll It 0 0 ff 0 fl 0 ÿl ff 0 if Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class " " fl fl ll It ff Verksted/yrkesskole, grunnleggende min. år Workshop and vocatsonal schools, basic course, Lønnsklasse Class U /I /I 0 ff fl ff It Verksted/yrkesskole, videregående Workshop and vocational schools, advanced course Verksted/yrkesskole, fullstendig Workshop and vocational schools Lønnsklasse Class ff

35 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og lønnsklasse Employees by age, education and class Utdanning og lønnsklasse Alders rupper I alt Under ar år år år år år år år år o over Verksted/yrkesskole, fullstendig (forts.) Workshop and vocational schools (cont.) Lønnsklasse Class 0 Fa siwiefiske mndr. Vocational schools in agriculture and fishing LOnnsklasse Class 0 u u. 0 It u ft T Ti fr0 u U ff Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class " " I Yrkesskole i handels og kontorfag, grunnleggende Commercial schools, basi c course,(primskasse Class0 F fl ff 0 if IF / 0 U u Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class Yrkesskole i handels og kontorfag, TiTeTeglende Commercial schools 0 Lønnsklasse u tt fl Class It

36 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og lønnsklasse Employees by age, education and class Utdanning og lønnsklasse Yrkesskole i handels o kontorfag, videregående (forts.) Commercial schools (cont.) Lønnsklasse Class 0 " It n n U U 0 Håndverks og kunstindustriskole Art and craft schools Lønnsklasse Class It 0 0 Annen utdanning av håndverksmessig eller teknisk karakter Other art and craft schools Lønnsklasse Class 0 U 0 if u Il tt fl It fl if el. It 0!I Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class n u u I alt Aldersgrupper Under år år år år år år år år år og over i 0 i i

37 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og lonnsklasse Employees by age, education and class Utdanning og lonnsklasse Aldersgrupper I it Under år år år år år år år år år o over pipomkandidat BI, bedriftsokonomisk kandidat, bedriftsokonom Commercial and business administration education. LOnnsklasse Class 0 0 Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class 0 Bibliotekeksamen, min. års utdanning a or librarians LOnnsklasse Class 0 Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class 0 DistriktshOgskoleutdanning min. års varighet District college 0 HushodshOgskoeeksamen Teacher training for teachers of subjects related to domestic science, hotel and restaurant service Flygelederutdannins, årig Education for air traffic controllers LOnnsklasse Class 0, It 0 Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class Journalisteksamen General education for journalists Kormnunalkandidateksamen Special edùcation in municipal athiinistration 0

38 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og.lonnsklasse Employees by age, education and class Utdanning og lønnsklasse I alt Aldersuupper Under år år år år år år år år år og over Revisoreksamen, registrert revisor Education in accountaney Lønnsklasse Class t, Revisoreksamen "statsautorisert revisor" Education in accountancy 0 L::El.AEiltilLELISIr. Education for cooks and stewards 0 KostholdsOkonom/kjokkenlederutdanning.fLi:alfeaaELEmEn.q. Oldfrueutdanning Education for housekeeping matrons Maskinistskole (maskinist og maskinsjefutdannin), min. 0 mndr. Education for marine engineer offft 0 Navigasjonsskole (styrmanns os skipsforerutdannins), min. 0 mndr. Waritime navigation education Radioskole med rett til radiotelesrafistsertifikat Telegraph operator education 0 Statens saksbehandlerkurs, Ari E ucatwn in pus ic as,nsstrafton LOnnsklasse Class 0 I f I f It ft It 0 rt Befals o offisersutdannin Militar e ucation LOnnsklasse Class Il 0 It Ft F' rr lf '

39 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og.lønnsklasse Employees by age, education and class Utdanning og lønnsklasse I alt Aldersgrupper Under år år år år år år år år år og over Befals og offisersutdannin (forts..military education (cont.) Lønnsklasse Class 0 Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class IV " " " u ff I pf u lf U? rt I. Examen artium/okonomisk gymnas Secondary schools, upper stage Lønnsklasse Class U r, It It 0 u u u fr PI fl u 0 VI fl rr,,??? Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class i,,,, rr fl fl,, Fr " " TI F HandelT..LELEILLILL secondary sc oots Lønnsklasse Class U U PI, ff 0 ff U U I/ I f PT I I u fr Fl,, IT It I 0 Ufr uif OOOOOOO OOOOO

40 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og lønnsklasse Employees by age, education and czass.... Utdanning og lønnsklasse I alt 0 Aldersgrupper Under år år år år år år år år år og over Handelsgymnas, årig (forts.) Commercial secondary schools (cont.) Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class " " Middelskole, realskole und. skole kursplan Secondary schools, lower stage LOnnsklasse Class 0 It 0 It 0 0!I 0. tt, u ff r, 0. r,. r, Sjefsregulativet Officers scale of.kl. wages class,, " u,, IF " li,,,, Ikke oppgitt utdanning Education unknown 0 Lønnsklasse Class0 ft 0 0 u 0 u n 0 ff u u u u // u u // 0, u it n,, n Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class VP PI //, fl li, u I, ff

41 Tabell. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter alder og enkelte utdanninger Average monthly earnings by age and some educations Utdanning Education ANSATTE I ALT EMPLOYEES TOTAL Ansatte Em?,ojees Månedsfortjeneste Monthly earnings Under år I alt Total Unde år år år år r år år år years years years years years years years years 00 Kroner 0 år og over years and more Historiskfilosofisk embetseksamen/magistergradeksamen Philology. Juridisk embetseksamen Law... Matematisk naturvitenskapelig embetseksamen/ magistergradeksamen Science... Medisinsk embetseksamen Medicine 0 0 : ( ( ) ) Odontologisk embetseksamen Odontology 0 : 0 ( ) Psykologisk embetseksamen Psychology Samfunnsvitenskapelig embetseksamen/magistergradeksamen Political science and other social science. SosialOkonomisk embetseksamen Economics Teologisk embetseksamen Theology ( ) ( ( ) ) ( 0) Hagebrukskandidateksamen Education for graduates in horticulture : Jordskiftekandidateksamen Education in conveyance Sivilagronomeksamen Education for graduates in agriculture... Skogbrukskandidateksamen Education for graduates in forestry 0 ( : : ) ( 0) Arkitektutdanning Architects SivilingeniOreksamen Graduate engineer education ( 0) : 0 ( 0)( 0 ) ( ) Veterinæreksamen Veterinary medicine. 00 Siviløkonomeksamen Business administration and economics Annen utdanning på universitets og hogskolenivå, høyere grad Other univers i ty higher grade,. Cand.mag. u historiskfil, fagcand. no : history aa. : 0 ( 0 ) 0 ( ( ) )

42 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste.etter alder og enkelte utdanninger Average monthly earnings by age and some educations Utdanning Cand.mag. utd. i matematisknaturvitenskapelige fag Cand.mag. in science Ansatte I alt Annen utdanning på universitets og hogskoleniva, lavere grad Other unversity study, lower grade ( ) Lærerskoleeksamen, årig eller årig Ordinary, teachers' training college 0 Månedsfortjeneste år Under år år år år år år år ar g over 0 : : 0 Kroner ( )( ) 0 ( ) ( Barsel, spedbarn og barnepleierskoler Schools of child nursing ( )( )( )( ) 00 ( )( 0) Fysioterapeut og mensendieckutdanning Schools of physiothrapists ( ) ( ) : ( ) ( ) Grunnskole i sykepleie General schools of nursing ( 0) Godkjente hjelpepleierskoler Elementary schools of nursing 00 ( ) : ( )( ) Sosionomutdanning Schools of sociol services 0 00) : 0 ( ) Elementærteknisk skole, årig utdanning Technical school, year education. i 0 0 Teknisk fagskole, årig teknikerutdanning Technical school, years education for technicians 00 ( 0) Teknisk skole, eller årig angeniorutdanning Technical school, or years education for engineers 0 Verksted/yrkesskole, grunnleggende min. år Workshop and vocational schools, basic course : ( ) Verksted/yrkesskole fullstendig Workshop and vocational schools ( ) ( ) Fagskole i landbruk og fiske, min. 0 mndr. Vocational schools in agriculture and fishing 0 : Yrkesskole i handels og kontorfag, grunnleggende Commercial schools, basic course

43 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjenesteetter alder og enkelte utdanninger Average monthly earnings by age and some educations Utdanning Månedsfortjeneste Ansatte Under I alt. ar år år år år år årår Kroner år og over Yrkesskole i handels og kontorfag, videregående Commercial schools Håndverks og kunstindustriskole Art and craft schools Annen utdanning av håndverksmessig eller teknisk karakter Other art and c aft schools Diplomkandidat BI, bedriftsokonamisk kandidat, bedriftsøkonom Commercial and business administration education r Bibliotekeksamen, min. års utdanning Education for librarians... 0 Flygelederutdanning, årig Education for air traffic controllers Revisoreksamen, registrert revisor Education in accountzlcy Navigasjonsskole (styrmanns og skipsførerutdanning), min. 0 mndr. Maritime navigation education Statens saksbehandlerkurs, årig Education in public administration 0 0 Befals og offisersutdanning Military education. Examen artium/okonomisk gymnas Secondary schools, upper stage Handelsgymnas, årig Commercial secondary schools ( Middelskole, realskole, ungdomsskole kursplan Secondary schools, lower stage 0 Ikke oppgitt utdanning Education unknown 0 ( ) : ( ) : ( 0)( ) : ( ) ( : ( )( 0) : ( 00)( ) ( 0) : ( O ( ) ( )( )( ) 0 0 0)( )( 0) Mr. ( ) 0

44 Tabell. Gjennomsnittlig. månedsfortjeneste etter alder, etatsgruppe og enkelte utdanninger Average monthly earnings by age, service group and some educations Etatsgruppe og Månedsfortjeneste Monthly earnings Ansatte utdanning Under Em år Service group and I alt år og over ployees år år år år år år år education Total Under years years years years years years years years years and more Kroner ANSATTE I ALT EMPLOYEES TOTAL DEPARTEMENTENE OG RIKSREVISJONEN MINISTRIES AND AUDIT DEPARTMENT... 0 Juridisk embetseksamen Law 0 : Sosialøkonomisk embetseksamen Economics : ( ) Siviløkonomeksamen Business administratior, and economics 0 0 : 0 0 YrkesskoLe i handelsog kontorfag, grunnleggende Commercial schools, basic course 0 0 Examen artium, økonomisk gymnas Secondary schools, upper stage Middelskole, realskole, ungdomsskole kursplan Secondary schools, lower stage SENTRALADMINISTRA SJONEN UNDER 'DEPARTEMENTENE OTHER C:NTRAL AD MINISTRTION DEPARTMNTS Juridis& embetseksamen Law 0 0 Matematisknaturvitenskapelig embetseksamen/magistergradeksamen Science 0 00 SosialOkonomisk embetseksamen Economi's 0 0 SivilingeniOreksamen Graduat,' engineer educati)n : Teknisk skole, eller årig ingeniorutdanning Technical school, or years education for engineers Yrkesskole i handelsog kontorfag, grunnleggende Commercial schools, basic course 0 0

45 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter alder, etatsgruppe og enkelte utdanninger Average monthly earnings by age, service group and some educations Etatsgruppe og utdanning Ansatte I alt Månedsfortjeneste Under år år år år år år år år år og over Kroner SENTRALADMINISTRASJONEN UNDER DEPARTEMENTENE (forts.) OTHER CENTRAL ADMINISTRATION DEPART MENTE (cont.) Examen artium/økonomisk gymnas Secondary school upper stage... 0 Middelskole, realskole, ungdomsskole kursplan Secondary achools, lower stage 0 : DEN SIVILE YTRE ETAT OTHER CIVIL SERVICE Juridisk embetseksamen Law Teologisk embetseksamen Theology 0 0 Jordskiftekandidateksamen Education in conveyance. 0 : Sivilagronomeksamen Education for graduates in agrioulture ( ) 0 0 Skogbrukskandidateksamen Education for graduates in forestry SivilingeniOreksamen Graduate engineer education 0 0 Veterinæreksamen Veterinary medicine 0 SivilOkonomeksamen Business administration and economics Teknisk skole, eller årig ingeniorutdanning Technical schools, or years education for engineers Fagskole i landbruk og fiske, min. 0 mndr. Vocational schools in agriculture and fishing. : 0 0 Yrkesskole i handels og kontorfag, grunnleggende Commercial schools, basic course : 0

46 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter alder, etatsgruppe og enkelte utdanninger Average monthly earnings by age, service group and some educations Etatsgruppe og utdanning Ansatte I alt Månedsfortjeneste Under år år år år år år år år år o,.oyer Kroner DEN SIVILE YTRE ETAT (forts.) OTHER CIVIL SERVICE (cont.) Annen utdanning av håndverksmessig eller teknisk karakter Art and craft schools 0 0 Revisoreksamen Education in accountcqcy Befals og, ffisersutdanning Military education 0 Examen artium/okonomisk gymnas Secondary schools, upper stag 0 00 Handelsgymnas, årig Commercial secondary schools Middelskole, realskole, ungdomsskole kursplan Secondary echools, lower stage : UNDERVISNING, FORSKNING M.M. UNTURSITIES AND EQUIVALENT INSTITUTIONS.. 0 : 0 0 Historiskfilosofisk embetseksamen/magistergradeksamen Philology. Juridisk embetseksamen Law Matematisknaturvitenskapelig embetseksamen/ magistergradeksamen Science 0 Medisinsk embetseksamen Medicine Odontologisk embetseksamen Odontology 0 Samfunnsvitenskapelig embetseksamen/magistergradeksamen Political science and other socialscience Sivilagronomeksamen Education for graduates in agricultur,, Sivilingenioreksamen Graduate ovineer education 0 SivilOkonomeksamen Business administration and economics Annen utdanning på universitets og hogskolenivå, hoyere grad Other university stud, higher grade : ( 0) ( ) ( ) 0 0 : 0 0 : ( )

47 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter alder, etatsgruppe og enkelte utdanninger Average monthly earnings by age, service group and some educations Etatsgruppe og utdanning Ansatte I alt Månedsfortjeneste Under år år år år år år år år år o over Kroner UNDERVISNING, FORSKNING M.M. (forts.) UNIVER SITIES AND EQUIVALENT INSTITUTIONS (cont.) Cand.mag. utd. i historiskfilosofiske fag Cand.mag.in history and philosophy 0 Cand.mag. utd. i matematisknaturvitenskapelige fag Cand.mag. in science : Annen utdanning på universitets og hogskolenivå, lavere grad Other university study, lower grade 0 ( ) Teknisk skole, eller årig ingeni0rutdanning Technical school, or years education for engineers Verksted/yrkesskole, grunnleggende min. ar Workshop and vocat'ona schools, basic course. 0 Verksted/yrkesskole, fullstendig Workshop and vocational schools 0 0 Fagskole i landbruk og fiske, min. 0 mndr. Vocational schools in agriculture and fishing : ( Yrkesskole i handels og kontorfag, grunnleggende Commercial schools, basic course : Annen utdanning av håndverksmessig eller teknisk karakter Other art and craft schools 0 Examen artium/økonomisk gymnas Secondary schools, upper stage Middelskole, realskole, ungdomsskole kursplan Secondary schools, lower stage 0 : 0 ( ) ( )( 0)( 0) ) ( ) ( 0) ( ) ( ) 0 0

48 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter alder, etatsgruppe og enkelte utdanninger Average monthly earnings by age, service group and some educations Etatsgruppe og utdanning Ansatte I alt Månedsfortjeneste Under år år år år år år år år år og over Kroner OFFENTLIG NÆRINGSDRIFT OG ANLEGG GOVERNMENT UNDERTAKINGS Juridisk embetseksamen Law : ( Sivilingeniøreksamen Graduate engineer education ( 0) 0 Elementærteknisk skole, årig utdanning Technical school, year education Teknisk fagskole, årig teknikerutdanning Technical chool, years education for technicians 0 Teknisk skole, eller årig ingeniorutdanning Technical school, or years e:ucation for engineers Verkstedyrkesskole, grunnleggende min. år Workshopeid vocational schools,, asic course 0 Verksted/yrkesskole, fullstendig Workshop and vocationa schools : Fagskole landbruk fiske, mli. 0 mndr. Vocationa schools in agricultue and fishing. 0 : Yrkesskolo i handels og kontorfag, grunnleggende Commercio schools, basic course : Annen utdanning av håndverksmessig eller teknisk karakter Other art and craft scv)ols : 00 Flygelederutdanning, årig EdiAation for air traffic cntrollers 0 Examen Jrtium/Okonomisk gymnas,econdary schools, upper st,.ge 00 0 Middelsk,le, realskole, ungdomsskole kursplan Seconder schoozs, lower stage : ) ( ) ( ) ( ) 0 0 ( 00)

49 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter alder, etatsgruppe og enkelte utdanninger Average monthly earnings by age, service group and some educations Etatsgruppe og utdanning Månedsfortjeneste A n Under ; satte I alt år år år år år år år år og over Kroner FORSVARET MILITARY DEFENCE 0 0 : 0 Befals og offisersutdanning Military education Ikke oppgitt utdanning Education unknown 0 : 0 0 HELSEVESEN MEDICAL AND HEALTH SERVICES 0 Medisinsk embetseksamen Medicine 0 Odontologisk embetseksamen Odonto logy : 0 ( 0) ( ) Barsel, spedbarn og barnepleierskoler Schools of child nursing 0 0 ( )( )( )( 00) Grunnskole i sykepleie General schools of nursing ( ) Godkjente hjelpepleierskoler Elementary schools of nursing 0 ( ) : ( )( ) Yrkesskole i handels og kontorfag, grunnleggende CommerciaZ schools, basic course ( )( 0) Examen artium/okonomisk gymnas Secondary schools, upper stage Middelskole, realskole, ungdomsskole kursplan Secondary schools, lower stage : 0 0

50 Tabell. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i alt og for kvinner etter etat og stilling Average monthly earnings total and for females by service and occupation Etat og stilling Service and occupation MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES DEPARTEMENTENE OG RIKSREVISJONEN MINISTRIES AND AUDIT DEPARTMENT... Betjenter Messengers Kontorassistenter Clerks Kontorfullmektiger I Head clerks Kontorfullmektiger i særklasse Head clerks, special grade Sekretærer Secretaries Sekretærer I Secretaries FOrstesekretærer Serataries, first gade Konsulenter Offi?ers 0 Konsulenter I Officers 0 Byråsjefer Chiefs of divisions S UnderdirektOrer Assistant directors SlS Ekspedisjonssjefer Di:rectors, general SS SENTRALADMINISTRASJONEN UNDER DEPARTEMENTENE OTHER CENTRAL A.WINISTRATION DEPARTMENTS 0 0 KontorassistenterClerks 00 Kontorfullmektiger I Head clerks Kontorfullmektiger i særklasse Head clerks, special grade Sekretærer Secretaries Sekretærer I Secretaries Forstesekretærer Secretarie, first grade Konsulenter I Officers Konsulenter Officers 0 Konsulenter IOfficers 0 Byråsjefer Chiefs of divisions.... S 0 IngeniOrer Engineers Avdelings ingeniører Department engine(rs 00 AvdelingsingeniOrer I Department engine(rs 0 OveringeniOrer Head engineers. OveringeniOrer I Head engineers.. 0 S DEN SIVILE YTRE ETAT OTHER CIVIL SERVICE Utenriksjenesten Foreign service. 0 Kontorassistenter Head clerks 0 0 Presteskipet og The cler:y 0 Hjelpeprtster Curat:es Kallskapellaner CuPates Residerende kapellaner Curates. Residerende kapellaner I Curates.. Sognepre,ter Vicars Sogneprester I Vicars. SkoledirektOrkontorene Directors of educction 0 Kontorassistenter Clerks 0 KonsulenLer I Officers Lonns Ansatte klasse Ern Class ployees Månedsfortjeneste Monthly earnings RegulativlOnn med alderstillegg I alt Salaries Total according to scale including age increments Variabel Faste overtidstillegg Variable godtgjøring Fixed tillegg Payment addi Other for casual tionaz allow overtime allow ances work ances Kroner

1. MAI 1973 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 1973 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

1. MAI 1973 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 1973 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG BARNEOMSORG. MAI 9 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 9 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK 1981 WAGE STATISTICS 1 981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 FORORD Lonnsstatistikk 1981 inneholder en

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 LØNNSSTATISTIKK 1978 WAGE STATISTICS 1978 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 . FORORD Lønnsstatistikk

Detaljer

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995 C 345 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1995 Wage Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK 968 October NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A288 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER. oktober 968 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 364 UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT 1. OKTOBER 1980 EDUCATIONAL STATISTICS SURVEY 1 OCTOBER 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1883-7 EMNEGRUPPE

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT. oktober 979 EDUCATIONAL STATISTICS Survey October 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 98 ISBN 85757 FORORD

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1972

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 56 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 97 LABOUR MARKET STATISTICS 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN 8-537-064-7 FORORD I publikasjonen

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 44 UNDERVISNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER HØSTSEMESTERET 968 EDU C ATIONAL STATISTI CS Universities Autumn Term of 968 STATISTISK SENTRALHYRA CENTRAL BUREAU OF

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

TJENESTEYTING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT

TJENESTEYTING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 9 6 4 TJENESTEYTING 1989 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT RENTAL AND LEASING STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 30 LØNNSSTATISTI K K FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1969 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 659 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1984 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1 OCTOBER 1934 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1986 ISBN

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B861 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1987 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1

Detaljer

Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ. Figurregister... Tabellregister. 0

Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ. Figurregister... Tabellregister. 0 Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ 87/47 1. desember 1987 ANSATTE OG GJENNOMSNITTLIG MANEDSFORTJENESTE I ENKELTE NÆRINGER ETTER KJØNN OG UTDANNING DATA FRA LØNNSSTATISTIKKENE FOR FUNKSJONÆRER. 1977-1986.

Detaljer

Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962

Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 59 LØNNSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET PR. 30. SEPTEMBER 1962 Salaries of Insurance Employees September 30. 1962 STATISTISK SENTRILLBYRK Central Bureau

Detaljer

TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990

TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 18 TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990 NATIONAL INSURANCE SINGLE PARENTS 1988-1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3649-5 ISSN 0800-4064

Detaljer

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 922 INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 INDIRECT LABOUR COST IN SOME SERVICE INDUSTRIES 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN

Detaljer

KU LTU RSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 798 CULTURAL STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1976 ISBN 82-537-0598.

KU LTU RSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 798 CULTURAL STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1976 ISBN 82-537-0598. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 798 KU LTU RSTATISTI KK 1975 CULTURAL STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRALBUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0598.0 FORORD Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI

Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. Forsikringsselskaper Sociétés d'assurances Kriminalstatistikk Criminal statistics Folkemengden i herreder

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 SYKETRYGDEN 1970 60. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1970 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 ISBN 82 537 0163 2 Forord Lov av 18.

Detaljer

SAM FERDSELSSTATIST1 K K

SAM FERDSELSSTATIST1 K K NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A713 SAM FERDSELSSTATIST1 K K 19731974 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 19731974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN 82 537 04763

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A625 SAMFERDSELSSTATISTIKK 972 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 972 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 974 FORORD Samferdselsstatistikk

Detaljer

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY SYKETRYGOEN ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 266 SYKETRYGDEN 1969 59. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969

Detaljer

Norway's Official Statistics, serie XI

Norway's Official Statistics, serie XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, serie XI Rekke XI Try kt Nr. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene Medical statistical report 0 Skattestatistikk - Tax statistics

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 SYKETRYGDEN 1967 57. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1967 57th. Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1969 Tidligere utkommet Syketrygdstatistikk.

Detaljer

STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948

STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. X. 178. STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ PUBLISHED BY THE CENTRAL

Detaljer