WAGE STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1974 STATISTISK SENTRALSYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WAGE STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1974 STATISTISK SENTRALSYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A LØN NSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS OG TJENESTEMENN. OKTOBER WAGE STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES OCTOBER STATISTISK SENTRALSYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO ISBN 00

3 FORORD Lønnsstatistikk for statens embets og tjenestemenn. oktober er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom Forbruker og administrasjonsdepartementet, Statens rasjonaliseringsdirektorat og Statistisk Sentralbyrå. Forbruker og administrasjonsdepartementet har på grunnlag av innrapporterte lønns og persondata til Statens Sentrale Tjenestemannsregister utarbeidd grunntabellene i statistikken. Statens rasjonaliseringsdirektorat har utført EDBarbeidet. Statistisk Sentralbyrå har stilt opp de endelige tabeller som skal inngå i den offisielle lønnsstatistikk og har utarbeidd denne publikasjonen. En del hovedtall fra statistikken ble offentliggjort i Statistisk ukehefte nr.,. mai. Byrået utarbeider lønnsstatistikk for en rekke næringsgrupper. Statistikken for de enkelte områder blir offentliggjort i særskilte publikasjoner i serien NOS. Dessuten gir publikasjonen Lønnsstatistikk en oversikt over all lønnsstatistikk som blir utarbeidd. Konsulent Grethe Hoel har ledet arbeidet med denne publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo,. mai Petter Jakob Bjerve Liv Bjørnland

4 PREFACE Wage statistics for central government employees October have been compiled by the Central Bureau of Statistics in co operation with the Ministry of Consumer Affairs and Government Administration, the Government Institution of Organization and Management. Some of the main figures in these statistics were published in the weekly Bulletin of Statistics, no., May. Wage statistics are being compiled by the Central Bureau of Statistics for various groups of wage earners. The statistics are published in separate publications for each group in the series NOS. Furthermore, the publication Wage Statistics gives a survey of all wage statistics being compiled. This publication has been prepared under the supervision of Mrs. Grethe Hoel. Central Bureau of Statistics, Oslo, May Petter Jakob Bjerve Liv BjOrnland

5 INNHOLD Side Prinsipperogdefinisjoner. Omfanget av statistikken. Grupperingen av materialet a. Etatsgrupper og etater b. Stillingsgrupper og stillinger C. Annen gruppering. LOnnsbegrepene. Tariffavtalen Prinsipper og definisjoner på engelsk 0 Tabellregister Vedlegg. Det offentlige lønnsregulativ. mai. Tidligere utkommet. Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. januar. Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås HandbOker (SSH) Standardtegn : Tall kan ikke offentliggjøres Null Tall for lonn som er satt i parentes er basert på opplysninger for 0 ansatte

6 CONTENTS Page Principles and definitions. Coverage. Classification a. Service groups and services b. Occupational groups and occupations c. Other classifications. Wage concepts. Wage agreement Principles and definitions in English 0 Index of tables Appendices. The general scale of wages May. Previously issued. Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January. Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH) Explanation of Symbols : Not for publication Nil Wage figures in brackets are based on information of wages for 0 employees

7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER. Omfanget av statistikken Lønnsstatistikken for statens embets og tjenestemenn omfatter alle ansatte som på registreringstidspunktet. oktober var ansatt i fast eller midlertidig organisert fulldags stilling og lont etter det alminnelige lønnsregulativ, sjefsregulativet eller sjefsregulativets tidligere klasser. KontraktsavlOnte tjenestemenn som lønnes etter bestemte klasser i det alminnelige lønnsregulativ er tatt mod. Midlertidig fraværende embets og tjenestemenn er tatt mod dersom de hadde full 0nA på registreringstidspunktet. I alt omfatter statistikken heltidsansatte embets og tjenestemenn som er med i Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST) kvinner og menn. I tillegg til de embets og tjenestemenn som statistikken omfatter, er personer i regulativlont deltidsstilling innrapportert til SST. Av disse er kvinner og menn. Deltidsansatte er imidlertid ikke med i denne publikasjonen. Fulldagsansatte omfatter alle som har full lønn i den lønnsklassen stillingen er plassert i. Som deltidsansatte er regnet ansatte som etter individuell avtale arbeider et lavere timetall enn det som er fastlagt for den stillingen vedkommende arbeider i. Deltidsansatte har også tilsvarende redusert lønn. Følgende grupper tjenestemenn er foreløpig ikke innrapportert til SST: a) Tjenestemenn ved Stortingets kontor b) Tjenestemenn lont etter særregulativer c) OverenskomstlOnte arbeidstakere d) Tjenestemenn tilsatt på kontrakt som ikke følger lønnsregulativets satser e) Tjenestemenn i bistillinger. Grupperingen av materialet a. Etatsgrupper og etater De ansatte er gruppert på følgende etater: Departementene og Riksrevisjonen Sentraladministrasjonen under departementene Den sivile ytre etat Utenrikstjenesten Presteskapet og bispedømmerådene Skoledirektørkontorene Fylkesmannsembetene Domstolene Fengslene m.v. Politiet Lensmannsetaten Sivilt beredskap Arbeidsmarkedsetaten Trygdeetaten Fiskeriadministrasjonen Maritime organer (Havnevesenets distriktsadministrasjon,distriktstienesten for fyr og merkevesenet og Losvesenets distriktsadministrasjon) Institusjoner under Landbruksdepartementet Bilkontrollen Skattevesenet Tollvesenets distriktsadministrasjon Andre institusjoner under den sivile ytre etat Undervisning, forskning m.m. Universiteter, hogskoler, forskningsinstitutter Det Norske Meteorologiske institutt Norsk Rikskringkasting

8 a. Etatsgrupper og etater (forts.) Offentlig næringsdrift og anlegg Norges vassdrags og elektrisitetsvesen Direktoratet for statens skoger Postverket Televerket Norges statsbaner Vegadministrasjonen i fylkene Sivil luftfart Statsbanker Andre institusjoner under offentlig næringsdrift og anlegg Forsvaret Helsevesen Det har vært få organisasjonsmessige endringer fra. Statsbanker og helsevesen har imidle,tid kommet med i Byråets statistikk for. b. Stillingsgrupper og stillinger De stillingsbetegnelser som er nyttet i statistikken er de samme som i lønnsregulativet for offentlige tjenestemenn. I tabellene er stillingene angitt med laveste og høyeste lønnsklasseplassering, regulativet. Det er bare gitt spesifikasjoner for de hyppigst forekommende stillingsgrupper og stillinger. lallene for de spesifiserte grupper vil derfor ikke summere seg opp til de totaltall som e/ oppgitt. C. Araen gruppering Materialet er gruppert etter kjønn, alder, lønnsklasse, alderstillegg og utdanning. Aldersforde.ingen er basert på de ansattes alder ved utgangen av året. Grupperingen etter lønnsklasse og alderstillegg er knyttet til statens alminnelige lønnsregul tiv og sjefsregulativet. Statens ilminnelige lønnsregulativ er delt inn i lønnsklasser. Dessuten blir aspiranter skilt ut som en,,gen gruppe. I statistikken er aspirantene gruppert i lønnsklasse 0. Tjenestemenn i inns lassene får inntil alderstillegg etter,, og års tjeneste. I lønnsklasse gis det alderstillgg og i lonnsklassene 0 gis det alderstillegg. Sjefsregulativet har lønnsklass:r. Her gis det ingen alderstillegg. Heller ikke i sjefsregulativets tidligere klasser gis d:t alderstillegg. Grupperingen etter utdanning er foretatt på grunnlag av en utdanningskode utarbeidd av Forbi hiker og administrasjonsdepartementet. Materialet er også gruppert etter institusjonenes beliggenhet (fylke).. Itnnsbegrepene Månedsfortjenesten består av følgende lonnskomponenter:. Brutto regulativlønn med alderstillegg pr.. oktober. Faste tillegg til regulativlønnen, fair fradrag for skatt, utbetalt i oktober måned.. Var.able tillegg til regulativlønnen, før fradrag for skatt, utbetalt i oktober måned + men opptjent i september Eksempler på tillegg som er tatt med i beregningsgrunnlaget er: nattillegg, søndagstillegg, komi egodtgjørelse, akkordoverskott, stedfortredertillegg, fast overtidsgodtgjørelse, uniformsgodtgjørelse, polititillegg, militærtillegg m.m. For tillegg som ikke er nevnt ovenfor har en fulgt den hovedregel at en har tatt med i beregningsgrunnlaget de tillegg som er med i trekkgrunnlaget ved beregning av forskottstrekk. Den variable overtidsgodtgjørelse som er opptjent i september, men utbetalt i oktober måned er ikke tatt med i tallene for månedsfortjenesten, men er gitt opp særskilt.

9 Fra. januar ble lensmennene plassert i bestemte lønnsklasser på regulativet avhengig av lensmannsdistriktets størrelse, samtidig med at deres inntekt sportier av. m.v. falt bort. For lensmenn kan således gjennomsnittlig regulativlønn ikke sammenliknes med forrige års oppgaver.. Tariffavtalen Ved tariffrevisjonen i fikk statens embets og tjenestemenn som lønnes etter det alminnelige lønnsregulativ og sjefsregulativet et tillegg på, prosent pluss kr. 00 pr. år fra. mai. Fra. mai vil det bli gitt et tillegg på prosent pluss kr. 00 pr. år og det vil bli gitt et fortjenesteutviklingsgarantitillegg på, prosent fra samme tidspunkt. Avtalen har indeksklausul. Fra I. desember ble det gitt et indekstillegg på, prosent. Senere indeksregulering er knyttet til konsumprisindeksen pr.. september. Det kan da forhandles om det tillegg som skal gis. Avtalen løper ut 0. april.

10 0 PRINCIPLES AND DEFINITIONS Wage Statistics for central government employees cover in principle all full day employees paid according to the general scale of wages for the general government. The statistics provide figures on monthly earnings defined as fixed gross salary according to scale, including age increments at October plus fixed temporary and varying supplementary payments actually received in October. These payments include allowances for fixed overtime, police force allowance, allowance for working on holidays etc. Payments for casual overtime work received in October are not included in the monthly earnings, but are shown in separate figures. The statistics furnish data on monthly earnings by sex, age, occupation, education, service and county.

11 TABELLER TABLES

12 TABELLREGISTER Side. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i og etter etatsgruppe. Ansatte etter lønnsklasse og alderstillegg. Ansatte etter etatsgruppe, lønnsklasse og alderstillegg. Ansatte etter alder og etat. Ansatte etter alder, etatsgruppe og lønnsklasse. Ansatte etter alder, utdanning og lønnsklasse. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter alder og enkelte utdanninger. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter alder, etatsgruppe og enkelte utdanninger. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i alt og for kvinner etter etat og stilling 0 0. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter fylke og etatsgruppe INDEX OF TABLES Page. Average monthly earnings in and by service group. Employees by class and age increment '. Employees by service group, class and age increment. Employees by age and service. Employees by age, service group and class. Employees by age, education and class. Average monthly earnings by age and some educations. Average monthly earnings by age, service group and some educations. Average monthly earnings total and for females by service and occupation 0 0. Average monthly earnings by county and service group

13 Tabell. Gjennomsnittlig. månedsfortjeneste i og etter etatsgruppe Average monthly earnings in and by service group Ansatte EMployeesLiedicfortineste MåliLei nins. Etatsgruppe Service group MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES Stigning Increase Kr. Kr. Prosent Per cent ALLE ETATER ALL SERVICES ) 0, DEPARTEMENTENE OG RIKSREVISJONEN MINISTRIES AND AUDIT DEPARTMENT, SENTRALADMINISTRASJONEN UNDER DEPARTEMENTENE OTHER CENTRAL ADMINISTRATION DEPARTMENTS , DEN SIVILE YTRE ETAT OTHER CIVIL SERVICE.. 0, UNDERVISNING, FORSKNING M.M. (IKKE MED REGNET SKOLEVERKET) UNIVERSITIES AND EQUIVALENT INSTITUTIONS 0 0, OFFENTLIG NÆRINGSDRIFT OG ANLEGG GOVERN MENT UNDERTAKINGS 0 0 0, FORSVARET MILITARY DEFENCE 0 0, HELSEVESEN HEALTH SERVICE 0 0, ) I var statsbanker og helsevesen ikke med i Byråets publikasjon NOS A, tabell. ) In state banks and health service were not included in the publication NOS A, table

14 Tabell, Ansatte etter lønnsklasse og alderstillegg EMployees by class and age increment Ansatte i prosent av tallet pi ansatte i Ansatte de enkelte lønnsklasser i prosent Employees in per cent of number of employees av ansatte in the different classes Lønnsklasse i alt 0 Class Employeesalders alders alders alders aldersin per cent tillegg tillegg tillegg tillegg tillegg I alt of all age age age age age Total employees incre incre incre incre increment mentmente mente ments Prosent Per cent ,, 0,,,,0,, 0,,,,,,,,,,, 0,,,, 0, 00,0 0,,0, 00,0,0,,, 00,0,,, 00,0,,,, 00,0 0,,,,, 00,0,0,,0,, 00,0,,,,, 00,0 0,,,, 0, 00,0 0,,,,, 00,0,,,0,, 00,0,,,,, 00,0 0,,,,0, 00,0 0, 0, 0,,, 00,0,,,,, 00,0 0, 0, 0,,, 00,0,,0,,0 00,0,, 00,0,, 00,0 0,, 00,0,, 00,0 0,, 00,0 Sjefsregulativet Officers scale of wages, I alt Total 00,0

15 Tabell. Ansatte etter etatsgruppe, lønnsklasse og alderstillegg Employees by service group, cqo.: and age increment Lønnsklasse og alderstillegg Class and age increment I alt Total Departementene og Riksrevisjonen Ministries and audit department Sentraladmi Undernistra visning, sjonen Den forskning under sivile m.m. (ikke departe ytre medregnet mentene etat skole Other Other verket) central civil Universiadmi. ser ties and nistra vice equivalent tion institudepart tons ments Offentlig næringsdrift og anlegg Government undertakings Forsvaret Military defence Helsevesen Health serves ALLE ANSATTE ALL EMPLOYEES 0 ]0 E 0 0 Lønnsklasse 0 Class 0 0 alderstillegg age increment it PI Lønnsklasse Class alderstillegg age increment IT fl ff Lønnsklasse Class 0 alderstillegg age increment TT,, Lønnsklasse Class 0 alderstillegg age increment,,,,,, ff,, Lønnsklasse Class... alderstillegg age increment,, FŸ,, tr tl ft ff Lønnsklasse Class 0 alderstillegg age increment TI / tt ff lf Lønnsklasse Class 0 alderstillegg age increment It,, ff tt lf IT ff Lønnsklasse 0 Class 0 0 alderstillegg age increment Yt ff Lønnsklasse Class 0 alderstillegg age increment / lf TI ff It Lønnsklasse Class. 0 alderstillegg age increment it i? ff ff,, Fr L i. I i

16 Tabell (forts.). Ansatte etter etatsgruppe, lønnsklasse (g alderstillegg Employees by service group, czass and age increment I Sentra Under Departe admi visning,off entforskning lig Den mentene nistra sjonen m.m. (ikke nærings Lønnsklasse og sivile For Helsesvaret vesen I alt og Riks alderstillegg ytre revi sjonen depart( skole anlegg under medregnet drift og etat menten verket) LønnskLasse Class 0 0 alderstillegg age increment tiif It fl fl IlIF fl 0 Lønnskiasse Class 0 alderstillegg age increment 0 " Iv 0 Il ll 0 LOnnsklasse Class 0 alderstillegg age increment.. 0 u Lønnsklasse Class 0 alderstillegg age increment. ii a Lønnskiasse Class 0 alderstillegg age increment il ii, :i 0 i, Lønnsklasse Class 0 alderstillegg age increment.. u Lønnsklasse Class 0 alderstillegg age increment ItIl lf if if 0 LOnnsklasse 0 Class alderstillegg age increment 0 ti 0 Lønnsklasse Class 0 0 alderstillegg age increment fl 0 Lønnsklasse Class 0 0 alderstillegg age increment. It 00 Lønnsktasse Class 0 alderstillegg age increment tt fl Fl Lønnsklasse Class 00 0 alderstillegg age increment. 0 iiit 00 Sjefsregulativet Officers scale.kl. of wages class UIl ' 0 IF U fl a 0 I if U? I '

17 Tabell. Ansatte etter alder og etat Employees by age and service Etat Service I alt Total Aldersgrupper A's groups Under år Under år år år år år år år years years years years years years years years år og over years and more ALLE ANSATTE ALL EMPLOYEES DEPARTEMENTENE OG RIKSREVI SJONEN MINISTRIES AND AUDIT DEPARTMENT SENTRALADMINISTRASJONEN UNDER DEPARTEMENTENE OTHER CENTRAL ADMINISTRATION DEPARTMENTS DEN SIVILE YTRE ETAT OTHER CIVIL SERVICE Utenrikstjenesten Foreign service Presteskapet og bispedommerådene The clergy SkoledirektOrkontorene Directors of education Fylkesmannsembetene The administration of the lord lieutenants 0 Domstolene The judiciary Fengslene m.v. Prison administration 0 Politiet Police force... Lensmannsetaten Rural police force Sivilt beredskap Civil preparedness... Arbeidsmarkedsetaten Labour market administration Trygdeetaten Social security administration... Fiskeriadministrasjonen Fishing administration Maritime organer Maritime administration 0 Institusjoner under Landbruksdepartementet Institutions under the Ministry of Agriculture Bilkontrollen Motorcar control and inspection. Skattevesenet AdMinistration of taxes Tollvesenets distriktsadministrasjon Customs service, local administration 0 Andre institusjoner under den sivile ytre etat Other sivil services.... 0

18 Tabell (forts.). Ansatte etter alder og etat Employees by age and service Aldersgrupper Etat I alt Under år år år og år år år år år år over UNDERVISNING, FORSKNING M.M. (IKKE MEDREGNET SKOLEVERKET) UNIVERSITIES AND EQUIVALENT INSTITUTIONS 0 0 Universiteter, hogskoler, forskningsinstitutter Universities, scientific institutions 0 Det Norske Meteorologiske institutt Meteorological Institute 0 0 Norsk Rikskringkasting Norwegian Broadcasting Corporation OFFENTLIG NÆRINGSDRIFT OG ANLEGG GOVERNMENT UNDER TAKINGS Norges vassdrags og elektrisitetsvesen Watercourse and electricity board Direktoratet for statens skoger Directorate of State Forests 0 Postverket Postal service Televerket Telegraph and telephone service Norges statsbaner State Rai'ways 0 0 Vegadministrasjonen i fylkene County road adminstration 00 Sivil luftfart Civil air transport 00 0 Statsbanker State banks 0 Andre institusjoner under offentlig næringsdrift og anlegg Other bistitutions 0 FORSVARET MILITARY DEFENCE Sivile stillinger i forsvaret Civil personnel. 0 0 Militære stillinger i forsvaret Military personnel 0 0 HELSEVESEN HEALTH SERVICE

19 Tabell. Ansatte etter alder, etatsgruppe og lonnsklasse Employees by age, service group and class Etatsgruppe og lonnsklasse Service group and class I alt Total Under år Under ears Aldersgrup er A e srous år årog over år år år år år år years years years years years years years years and more DEPARTEMENTENE OG RIKSREVISJONEN MINISTRIES AND AUDIT DEPARTEMENT LOnnsklasse Class 0 " t H 0 ff ff ll... &&&&& rr ff H 0 ff It Sjefsregulativet Officers scale of wages.kl. class tt " It H fl..... U fl,' P i SENTRALADMINISTRASJONEN UNDER DEPARTEMENTENE OTHER CENTRAL ADMINISTRATION DEPARTEMENTS LOnnsklasse Class 0 It H H ff ff I t r, ff f l.... ff. fl Sjefsregulativet Officers scale of wages.kl. class,,, " " ;,... O if tr. ff p,.0 ff o, r 0 0 i ,

20 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, etatsgruppe og lonnsklasse Employees by age, service group and class 0 Etatsgruppe og lonnsklasse Aldersgrupper I alt Under år år år år år år år år årog... DEN SIVILE YTRE ETAT OTHER CIVIL SERVICE LOnnsklasse Class 0 H, Ur, Utt It Il It 0 /I n it n nit fl It It U n n / 0 It n n n Sjefsregulativet Officers scale of wages.a. class ti rt if I/,, it " t UNDERVISNINc, FORSKNING M.M. (IKKE MEDREGNET SKOLEVERKET) UNIVERSITM AND EQUIVALENT INSTITUTIM LOnnsklasse Class 0 ( 0 IT 0 Sjefsregulativet Officers scale of wages.kl. class " " ff " "

21 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, etatsgruppe og lønnsklasse Employees by age, service group and class Etatsgruppe og lønnsklasse I alt Under år år Aldersgrupper L år år år år år år og over OFFENTLIG NÆRINGSDRIFT OG ANLEGG GOVERNMENT UNDERTAKINGS... Lønnsklasse Class It it, Il It if It // if it Sjefsregulativet Officers scale of wages.kl. class ",, I,... IT tt I, it it it 'C i 0 I , FORSVARET MILITRY DEFEAVT 000 Lønnsklasse Class 0 It PI I, ir /I 0 It it fi 0 Il,, It il Sjefsregulativet Officers scale of wages I.kl. I class " ". fl " ", ',, , I Ti

22 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, etatsgruppe og lønnsklasse Employees by age, service group and class Etatsgruppe og lønnsklasse alt Under år år år 0 år Aldersgrupper år 0 år 0, år 0 år år o over HELSEVESEN HEALTH SERVICE 00 0 Lønnsklasse Class it It It 0 Il 0 0 fi 0 ft // 0 U t, 0 0 Ft,, 0 0,, 0 0 U I, ll Sjefsregulativet Officers scale of wages.kl. class. " " U It " " " " "

23 Tabell. Ansatte ) etter alder, utdanning og lonnsklasse Employees ) by age, education and class Utdanning og lonnsklasse Education and class I alt Total Under år Under years år years år years Aldersgrupper 0 år years år years Age groups 0 år years 0 år years år 0 Arog over years years and t?, ANSATTE I ALT EMPLOYEES TOTAL Aktuarembetseksamen Education in actuarial science 0 LOnnsklasse Class 0 I. Sjefsregulativet Officers scale of wal.kl. ges class i " " " ii FarmasOytisk embetseksamen Education for pharmacists slonnsklasse Class u u... n n I. u u 0 0 n n.. fl n n n Sjefsregulativet Officers scale of wan.kl. ges class u " " u " " et Historiskfilosofisk embetseksamen/magistersradeksamen Philology / LOnnsklasse Class It , 0 It It 0 IC Sjefsregulativet Officers scale of waft.kl. ges class et i It. U It It i ti ) ansatte med etatsutdanning og ikke spesifisert utdanning er ikke med i tabellen. ) employees with public service schools and education not specified are not included.

24 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og lonnsklasse Employees by age, education and class Utdanning og lonnsklasse Aldersgrupper I alt Under ar år år år år år år år år og over Juridisk embetseksamen Law LOnnsklasse Class 0 fl fr IF rr Il rr fr Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class 0 ti " Ir 0 fl ri 0 0 i 0 Matematisknaturvitenskazeli& embets Science eksamenimuistervadeksamen Lonriklasse CZass " 0 I, 0 f/ r, 0 0 Sjelsregulativet Officers scale of ".kl. wages class " " ",,,, 0,,,, MecEsinsk embetseksamen Medicine 0 Lonpsklasse Class !! Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class 0 It fl " 0 0 0,, lf 0,, rr It

25 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og lønnsklasse Employees by age, education and class Utdanning og lønnsklasse Aldersgrupper I alt Under år år år år år år år år år o over Odontologisk embetseksamen Odontology. Lønnsklasse Class fl 0 Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class 0 if fl 0 Pedagogisk embetseksamen Pedagogy.... Psykologisk embetseksamen Psychology. 0 0 Lønnsklasse Class " lf Vt It. 0 fl u Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class. " ".... It It ft " ".. u. u Samfunnsvitenskapelig embetseksamen/ magis tergradeksamen Political science and other social science LønnsklasseClass 0, 0 0 IT ll.. Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class ". " " irtf SosialOkonomisk embetseksamen Economics Lønnsklasse Class.. It. 0 fl, it it

26 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og lønnsklasse Employees by age, education and Class Utdanning og lonnsklasse I alt Aldersgrupper Under år år år år år år år år år og over SosialOkonomisk embetseksamen (forts.) Economics (cont.) Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class n rr " " ff 0 ff p, 0 el, rr rr Sosiologisk embetseksamen Sociology.. 0 Teologisk embetseksamen Theology Lonnsklasse Class n u n 0 n u n 0 I'rr 0 Itfr I'fr 0 n u Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class n n r, r, It lf tttt ffff ff ff lf Ft 0 Annen utdanning som gir lektorkompetanse Other education or lecturers.. Lønnsklasse Class 0 U 0!I Sjefsregulativet Officers scale of ".k. wages class U, " ", U, Hagebrukskandidateksamen Education or gra uates in ortvcu ture Lønnsklasse Class ff Sjefsregulativet Officers scale of ".k. wages class it ff " Jordskiftekandidateksamen Education in conveyance 0 Lønnsklasse Claws ff I,

27 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og. lonnsklasse Employees by age, education and class Utdanning og lonnsklasse Aldersgrupper I alt Under år år år år år år år år år og over Jordskiftekandidateksamen (forts.) Education in conveyance (cont.) LOnnsklasse Class 0 0 ti PI Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class " " " if Landskapsarkitekteksamen Education for landscape gardeners MeieriingeniOreksamen Graduate dairy engineer education Sivilagronomeksamen Education for graduates in agriculture LOnnsklasse Class P. n ff n it Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class ff ", It fl U ff Skogbrukskandidateksamen Education for EEzag.sairLiE=La LOnnsklasse Class " 0 It 0 0 Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class " a U " n Arkitektutdanning Architects LOnnsklasse Class "

28 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og lønnsklasse Employees by age, education and class Utdanning og lønnsklasse alt Aldersgrupper Under år år år år år år år år år og over Arkitektutdanning (forts.). Architects (cont.) Lønnsklasse Class " Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class " " fl It fl SivilingeniOreksamen Graduate engineer education Lonnsklasse Class fl 0 fl fl Sjefsregulativet of Officers scale ".kl. wages class " " It ff u u fl fr if fl Veterinæreksamen Veterinary medicine. Lønnsklasse Class t, ii fl ff, 0 " ii, ff.. fl Sjefsregulativet Officers scale of.kl. wages class " " ti ff u Siviløkonomeksamen Business administration and economics LOnnsklasse Class I It It i

29 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og lonnsklasse Employees by age, education and class Utdanning og lønnsklasse Aldersgrupper I alt Under år år år år år år år år år o over SivilOkonomeksamen (forts.) Business administration and economics (cont.) Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class " ti fl It ti rr IF IF Embetseksamen i idrett Education in physical training Annen utdanning på universitets og hogskolenivå, høyere grad Other university study, higher grade. OOOOOO WOO Oe LOnnsklasse Class It fl IF It 0 0 Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class " " 0 t, I Cand.mag. utd. i historiskfilosofiske fa Cand.mag. in history and philosophy 0 Lønnsklasse Class 0.. It 0 ft 0 0 ft ft It ft ft Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class ft Cand.mag.utd. i matematisknaturvitenskapelige fag Cand.mag. in science :. 0 LOnnsklasse Class FP. f! fl

30 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og lønnsklasse Employees by age, education and czass 0 Utdanning og lønnsklasse Alders ru per I alt Under ar år år år år år år år år og over Cand.mag.utd. i matematisknaturviten skapelige fag (forts.) Cand.mag. in scienc( (cont. ) Lønnsklasse Class Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class ti tr " IF,. Cand.mag.utd. i samfunnsvitenskapelige fag Cund.mag. in political science and tier social.;cience Exam.00coneksamenEconom i cs, lower univervity degree Utd. s., m gir adjunktkompetanse, med lærerprøve Continuing teacher based on teahers' training college Utd. som gir adjunktkompetanse, uten lærerprøvecontinuing teacher not based ( n teachers' training college. 0 Annen utdanning på universitets og hogskolenivg, lavere grad Other universitzi study. lower grade Lønnsklasse Class Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class. lf Barnehage og førskolelærerutdanning Teacher training for preschool and kindervarden teachers Lærerskoleeksamen, årig eller årig Ordinary teachers' training college... 0 Lønnsklasse Class ti 0

31 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og lønnsklasse Employees by age, education and class Utdanning og lønnsklasse I alt Aldersgrupper Under år år år år år år år år år og over Lærerskoleeksamen, årig eller årig (forts.) Ordinary teachers' training college (cont.) Lønnsklasse Class IT 0 Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class " " Lærerskoleeksamen, årig Threeyears teachers' training college 0 Utdanning fra faglærerskoler Teachers of vocational subjects h EUtdanningsaairfmLEE!Tomutaase Teac ers of vocal. tonal us jects Arbeidsterapeututdanning Education =iati n ci.l. Barnevernskoler Schools of child welfare Barsel, spedbarn og barnepleierskoler Schools of child nursing Lonnsklasse Class 0 rt F siok l emikerutdannin Medical s. I, Fysioterapeut og mensendieckutdanning Schools of physiotherapists LOnnsklasse Class 0?I 0 ff,, /,,., OOOOO,,,, IT.. OOOOOOOO,, 0 U if Grunnskole i sykepleie General schools of nursing O :TT:: O LOnnsklasse Class... ********.00. *. ***** OW ******* s... 0

32 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og lonnsklasse Employes by age, education and class Utdanning og lonnskasse Grunnskole i sykepleie (forts.) General schools of nursing (cont.) Lønnsklasse Class I' It It 0 Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class Grunnskole i vernepleie General /aleeleel=le Godkjente hjelpepleierskoler Elementary schools of nursing LOnnsklasse Class It n I, ff 0 Il n n ff PI Legesekretærutdannin Doctor's receptionists education Laboratorieassistentutdannin Education for a oratory assistants Norges SykepleierhOgskole Specialized school of nursing, highest level Protese teknikerutdanning Artificial limb education ROntgenografskoler/radiografskoler Education in medical Xray technologv Sosionomutdanning Schools of social services Lønnsklasse Clase /I U? it it 0 I alt Aldersgrupper Under 0 ' år år år år år år år år år os over Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class ti n n Spesialskoler i Tsykiatrisk sykepleie, jordmorskoler og helsesosterskoler Schools of psychiatric nursing, midwives and public health nurses Annen godkjent spesialutdanning i sykepleie Other specf,alized schools of nursing 0

33 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og lonnsklasse Employees by age, education and class Utdanning og lonnsklasse Aldersgrupper I alt Under år år år år år år år år år o over Tannklinikkhjelperutdanning, lg.. TannpleierutdanniwELLAIig Education r dental hygienists... 0 Annen utd. innen helse olsiaomsorv i/att het 0'Tler.,Lh.faLtffri sch i Y)c ""` LLts. LOnnsklasse Class I, IT olloste..... It fl.0. fl I, fl fl fl fl 0 Elementærteknisk skole, årig utdannin Technical school, year e ucatton LOnnsklasse Class fl 0 0 rr!i fl tr 0 IF 0 0 Teknisk fagskole, årig teknikerutdannin Technical educatwn.... LOnnsklasse Class I fi L 0

34 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og lønnsklasse Employees by age, education and class Utdanning og lønnsklasse I alt Aldersgrupper Under år år år år år år år år år og over Teknisk skole, årig eller årig ingeniorutdanning Technical school, or years education for engineers 0 Lønnsklasse Class, IV It I/ fi 0 0, 0 ff It 0 ll It 0 0 ff 0 fl 0 ÿl ff 0 if Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class " " fl fl ll It ff Verksted/yrkesskole, grunnleggende min. år Workshop and vocatsonal schools, basic course, Lønnsklasse Class U /I /I 0 ff fl ff It Verksted/yrkesskole, videregående Workshop and vocational schools, advanced course Verksted/yrkesskole, fullstendig Workshop and vocational schools Lønnsklasse Class ff

35 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og lønnsklasse Employees by age, education and class Utdanning og lønnsklasse Alders rupper I alt Under ar år år år år år år år år o over Verksted/yrkesskole, fullstendig (forts.) Workshop and vocational schools (cont.) Lønnsklasse Class 0 Fa siwiefiske mndr. Vocational schools in agriculture and fishing LOnnsklasse Class 0 u u. 0 It u ft T Ti fr0 u U ff Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class " " I Yrkesskole i handels og kontorfag, grunnleggende Commercial schools, basi c course,(primskasse Class0 F fl ff 0 if IF / 0 U u Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class Yrkesskole i handels og kontorfag, TiTeTeglende Commercial schools 0 Lønnsklasse u tt fl Class It

36 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og lønnsklasse Employees by age, education and class Utdanning og lønnsklasse Yrkesskole i handels o kontorfag, videregående (forts.) Commercial schools (cont.) Lønnsklasse Class 0 " It n n U U 0 Håndverks og kunstindustriskole Art and craft schools Lønnsklasse Class It 0 0 Annen utdanning av håndverksmessig eller teknisk karakter Other art and craft schools Lønnsklasse Class 0 U 0 if u Il tt fl It fl if el. It 0!I Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class n u u I alt Aldersgrupper Under år år år år år år år år år og over i 0 i i

37 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og lonnsklasse Employees by age, education and class Utdanning og lonnsklasse Aldersgrupper I it Under år år år år år år år år år o over pipomkandidat BI, bedriftsokonomisk kandidat, bedriftsokonom Commercial and business administration education. LOnnsklasse Class 0 0 Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class 0 Bibliotekeksamen, min. års utdanning a or librarians LOnnsklasse Class 0 Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class 0 DistriktshOgskoleutdanning min. års varighet District college 0 HushodshOgskoeeksamen Teacher training for teachers of subjects related to domestic science, hotel and restaurant service Flygelederutdannins, årig Education for air traffic controllers LOnnsklasse Class 0, It 0 Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class Journalisteksamen General education for journalists Kormnunalkandidateksamen Special edùcation in municipal athiinistration 0

38 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og.lonnsklasse Employees by age, education and class Utdanning og lønnsklasse I alt Aldersuupper Under år år år år år år år år år og over Revisoreksamen, registrert revisor Education in accountaney Lønnsklasse Class t, Revisoreksamen "statsautorisert revisor" Education in accountancy 0 L::El.AEiltilLELISIr. Education for cooks and stewards 0 KostholdsOkonom/kjokkenlederutdanning.fLi:alfeaaELEmEn.q. Oldfrueutdanning Education for housekeeping matrons Maskinistskole (maskinist og maskinsjefutdannin), min. 0 mndr. Education for marine engineer offft 0 Navigasjonsskole (styrmanns os skipsforerutdannins), min. 0 mndr. Waritime navigation education Radioskole med rett til radiotelesrafistsertifikat Telegraph operator education 0 Statens saksbehandlerkurs, Ari E ucatwn in pus ic as,nsstrafton LOnnsklasse Class 0 I f I f It ft It 0 rt Befals o offisersutdannin Militar e ucation LOnnsklasse Class Il 0 It Ft F' rr lf '

39 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og.lønnsklasse Employees by age, education and class Utdanning og lønnsklasse I alt Aldersgrupper Under år år år år år år år år år og over Befals og offisersutdannin (forts..military education (cont.) Lønnsklasse Class 0 Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class IV " " " u ff I pf u lf U? rt I. Examen artium/okonomisk gymnas Secondary schools, upper stage Lønnsklasse Class U r, It It 0 u u u fr PI fl u 0 VI fl rr,,??? Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class i,,,, rr fl fl,, Fr " " TI F HandelT..LELEILLILL secondary sc oots Lønnsklasse Class U U PI, ff 0 ff U U I/ I f PT I I u fr Fl,, IT It I 0 Ufr uif OOOOOOO OOOOO

40 Tabell (forts.). Ansatte etter alder, utdanning og lønnsklasse Employees by age, education and czass.... Utdanning og lønnsklasse I alt 0 Aldersgrupper Under år år år år år år år år år og over Handelsgymnas, årig (forts.) Commercial secondary schools (cont.) Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class " " Middelskole, realskole und. skole kursplan Secondary schools, lower stage LOnnsklasse Class 0 It 0 It 0 0!I 0. tt, u ff r, 0. r,. r, Sjefsregulativet Officers scale of.kl. wages class,, " u,, IF " li,,,, Ikke oppgitt utdanning Education unknown 0 Lønnsklasse Class0 ft 0 0 u 0 u n 0 ff u u u u // u u // 0, u it n,, n Sjefsregulativet Officers scale of ".kl. wages class VP PI //, fl li, u I, ff

41 Tabell. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter alder og enkelte utdanninger Average monthly earnings by age and some educations Utdanning Education ANSATTE I ALT EMPLOYEES TOTAL Ansatte Em?,ojees Månedsfortjeneste Monthly earnings Under år I alt Total Unde år år år år r år år år years years years years years years years years 00 Kroner 0 år og over years and more Historiskfilosofisk embetseksamen/magistergradeksamen Philology. Juridisk embetseksamen Law... Matematisk naturvitenskapelig embetseksamen/ magistergradeksamen Science... Medisinsk embetseksamen Medicine 0 0 : ( ( ) ) Odontologisk embetseksamen Odontology 0 : 0 ( ) Psykologisk embetseksamen Psychology Samfunnsvitenskapelig embetseksamen/magistergradeksamen Political science and other social science. SosialOkonomisk embetseksamen Economics Teologisk embetseksamen Theology ( ) ( ( ) ) ( 0) Hagebrukskandidateksamen Education for graduates in horticulture : Jordskiftekandidateksamen Education in conveyance Sivilagronomeksamen Education for graduates in agriculture... Skogbrukskandidateksamen Education for graduates in forestry 0 ( : : ) ( 0) Arkitektutdanning Architects SivilingeniOreksamen Graduate engineer education ( 0) : 0 ( 0)( 0 ) ( ) Veterinæreksamen Veterinary medicine. 00 Siviløkonomeksamen Business administration and economics Annen utdanning på universitets og hogskolenivå, høyere grad Other univers i ty higher grade,. Cand.mag. u historiskfil, fagcand. no : history aa. : 0 ( 0 ) 0 ( ( ) )

42 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste.etter alder og enkelte utdanninger Average monthly earnings by age and some educations Utdanning Cand.mag. utd. i matematisknaturvitenskapelige fag Cand.mag. in science Ansatte I alt Annen utdanning på universitets og hogskoleniva, lavere grad Other unversity study, lower grade ( ) Lærerskoleeksamen, årig eller årig Ordinary, teachers' training college 0 Månedsfortjeneste år Under år år år år år år år ar g over 0 : : 0 Kroner ( )( ) 0 ( ) ( Barsel, spedbarn og barnepleierskoler Schools of child nursing ( )( )( )( ) 00 ( )( 0) Fysioterapeut og mensendieckutdanning Schools of physiothrapists ( ) ( ) : ( ) ( ) Grunnskole i sykepleie General schools of nursing ( 0) Godkjente hjelpepleierskoler Elementary schools of nursing 00 ( ) : ( )( ) Sosionomutdanning Schools of sociol services 0 00) : 0 ( ) Elementærteknisk skole, årig utdanning Technical school, year education. i 0 0 Teknisk fagskole, årig teknikerutdanning Technical school, years education for technicians 00 ( 0) Teknisk skole, eller årig angeniorutdanning Technical school, or years education for engineers 0 Verksted/yrkesskole, grunnleggende min. år Workshop and vocational schools, basic course : ( ) Verksted/yrkesskole fullstendig Workshop and vocational schools ( ) ( ) Fagskole i landbruk og fiske, min. 0 mndr. Vocational schools in agriculture and fishing 0 : Yrkesskole i handels og kontorfag, grunnleggende Commercial schools, basic course

43 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjenesteetter alder og enkelte utdanninger Average monthly earnings by age and some educations Utdanning Månedsfortjeneste Ansatte Under I alt. ar år år år år år årår Kroner år og over Yrkesskole i handels og kontorfag, videregående Commercial schools Håndverks og kunstindustriskole Art and craft schools Annen utdanning av håndverksmessig eller teknisk karakter Other art and c aft schools Diplomkandidat BI, bedriftsokonamisk kandidat, bedriftsøkonom Commercial and business administration education r Bibliotekeksamen, min. års utdanning Education for librarians... 0 Flygelederutdanning, årig Education for air traffic controllers Revisoreksamen, registrert revisor Education in accountzlcy Navigasjonsskole (styrmanns og skipsførerutdanning), min. 0 mndr. Maritime navigation education Statens saksbehandlerkurs, årig Education in public administration 0 0 Befals og offisersutdanning Military education. Examen artium/okonomisk gymnas Secondary schools, upper stage Handelsgymnas, årig Commercial secondary schools ( Middelskole, realskole, ungdomsskole kursplan Secondary schools, lower stage 0 Ikke oppgitt utdanning Education unknown 0 ( ) : ( ) : ( 0)( ) : ( ) ( : ( )( 0) : ( 00)( ) ( 0) : ( O ( ) ( )( )( ) 0 0 0)( )( 0) Mr. ( ) 0

44 Tabell. Gjennomsnittlig. månedsfortjeneste etter alder, etatsgruppe og enkelte utdanninger Average monthly earnings by age, service group and some educations Etatsgruppe og Månedsfortjeneste Monthly earnings Ansatte utdanning Under Em år Service group and I alt år og over ployees år år år år år år år education Total Under years years years years years years years years years and more Kroner ANSATTE I ALT EMPLOYEES TOTAL DEPARTEMENTENE OG RIKSREVISJONEN MINISTRIES AND AUDIT DEPARTMENT... 0 Juridisk embetseksamen Law 0 : Sosialøkonomisk embetseksamen Economics : ( ) Siviløkonomeksamen Business administratior, and economics 0 0 : 0 0 YrkesskoLe i handelsog kontorfag, grunnleggende Commercial schools, basic course 0 0 Examen artium, økonomisk gymnas Secondary schools, upper stage Middelskole, realskole, ungdomsskole kursplan Secondary schools, lower stage SENTRALADMINISTRA SJONEN UNDER 'DEPARTEMENTENE OTHER C:NTRAL AD MINISTRTION DEPARTMNTS Juridis& embetseksamen Law 0 0 Matematisknaturvitenskapelig embetseksamen/magistergradeksamen Science 0 00 SosialOkonomisk embetseksamen Economi's 0 0 SivilingeniOreksamen Graduat,' engineer educati)n : Teknisk skole, eller årig ingeniorutdanning Technical school, or years education for engineers Yrkesskole i handelsog kontorfag, grunnleggende Commercial schools, basic course 0 0

45 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter alder, etatsgruppe og enkelte utdanninger Average monthly earnings by age, service group and some educations Etatsgruppe og utdanning Ansatte I alt Månedsfortjeneste Under år år år år år år år år år og over Kroner SENTRALADMINISTRASJONEN UNDER DEPARTEMENTENE (forts.) OTHER CENTRAL ADMINISTRATION DEPART MENTE (cont.) Examen artium/økonomisk gymnas Secondary school upper stage... 0 Middelskole, realskole, ungdomsskole kursplan Secondary achools, lower stage 0 : DEN SIVILE YTRE ETAT OTHER CIVIL SERVICE Juridisk embetseksamen Law Teologisk embetseksamen Theology 0 0 Jordskiftekandidateksamen Education in conveyance. 0 : Sivilagronomeksamen Education for graduates in agrioulture ( ) 0 0 Skogbrukskandidateksamen Education for graduates in forestry SivilingeniOreksamen Graduate engineer education 0 0 Veterinæreksamen Veterinary medicine 0 SivilOkonomeksamen Business administration and economics Teknisk skole, eller årig ingeniorutdanning Technical schools, or years education for engineers Fagskole i landbruk og fiske, min. 0 mndr. Vocational schools in agriculture and fishing. : 0 0 Yrkesskole i handels og kontorfag, grunnleggende Commercial schools, basic course : 0

46 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter alder, etatsgruppe og enkelte utdanninger Average monthly earnings by age, service group and some educations Etatsgruppe og utdanning Ansatte I alt Månedsfortjeneste Under år år år år år år år år år o,.oyer Kroner DEN SIVILE YTRE ETAT (forts.) OTHER CIVIL SERVICE (cont.) Annen utdanning av håndverksmessig eller teknisk karakter Art and craft schools 0 0 Revisoreksamen Education in accountcqcy Befals og, ffisersutdanning Military education 0 Examen artium/okonomisk gymnas Secondary schools, upper stag 0 00 Handelsgymnas, årig Commercial secondary schools Middelskole, realskole, ungdomsskole kursplan Secondary echools, lower stage : UNDERVISNING, FORSKNING M.M. UNTURSITIES AND EQUIVALENT INSTITUTIONS.. 0 : 0 0 Historiskfilosofisk embetseksamen/magistergradeksamen Philology. Juridisk embetseksamen Law Matematisknaturvitenskapelig embetseksamen/ magistergradeksamen Science 0 Medisinsk embetseksamen Medicine Odontologisk embetseksamen Odontology 0 Samfunnsvitenskapelig embetseksamen/magistergradeksamen Political science and other socialscience Sivilagronomeksamen Education for graduates in agricultur,, Sivilingenioreksamen Graduate ovineer education 0 SivilOkonomeksamen Business administration and economics Annen utdanning på universitets og hogskolenivå, hoyere grad Other university stud, higher grade : ( 0) ( ) ( ) 0 0 : 0 0 : ( )

47 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter alder, etatsgruppe og enkelte utdanninger Average monthly earnings by age, service group and some educations Etatsgruppe og utdanning Ansatte I alt Månedsfortjeneste Under år år år år år år år år år o over Kroner UNDERVISNING, FORSKNING M.M. (forts.) UNIVER SITIES AND EQUIVALENT INSTITUTIONS (cont.) Cand.mag. utd. i historiskfilosofiske fag Cand.mag.in history and philosophy 0 Cand.mag. utd. i matematisknaturvitenskapelige fag Cand.mag. in science : Annen utdanning på universitets og hogskolenivå, lavere grad Other university study, lower grade 0 ( ) Teknisk skole, eller årig ingeni0rutdanning Technical school, or years education for engineers Verksted/yrkesskole, grunnleggende min. ar Workshop and vocat'ona schools, basic course. 0 Verksted/yrkesskole, fullstendig Workshop and vocational schools 0 0 Fagskole i landbruk og fiske, min. 0 mndr. Vocational schools in agriculture and fishing : ( Yrkesskole i handels og kontorfag, grunnleggende Commercial schools, basic course : Annen utdanning av håndverksmessig eller teknisk karakter Other art and craft schools 0 Examen artium/økonomisk gymnas Secondary schools, upper stage Middelskole, realskole, ungdomsskole kursplan Secondary schools, lower stage 0 : 0 ( ) ( )( 0)( 0) ) ( ) ( 0) ( ) ( ) 0 0

48 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter alder, etatsgruppe og enkelte utdanninger Average monthly earnings by age, service group and some educations Etatsgruppe og utdanning Ansatte I alt Månedsfortjeneste Under år år år år år år år år år og over Kroner OFFENTLIG NÆRINGSDRIFT OG ANLEGG GOVERNMENT UNDERTAKINGS Juridisk embetseksamen Law : ( Sivilingeniøreksamen Graduate engineer education ( 0) 0 Elementærteknisk skole, årig utdanning Technical school, year education Teknisk fagskole, årig teknikerutdanning Technical chool, years education for technicians 0 Teknisk skole, eller årig ingeniorutdanning Technical school, or years e:ucation for engineers Verkstedyrkesskole, grunnleggende min. år Workshopeid vocational schools,, asic course 0 Verksted/yrkesskole, fullstendig Workshop and vocationa schools : Fagskole landbruk fiske, mli. 0 mndr. Vocationa schools in agricultue and fishing. 0 : Yrkesskolo i handels og kontorfag, grunnleggende Commercio schools, basic course : Annen utdanning av håndverksmessig eller teknisk karakter Other art and craft scv)ols : 00 Flygelederutdanning, årig EdiAation for air traffic cntrollers 0 Examen Jrtium/Okonomisk gymnas,econdary schools, upper st,.ge 00 0 Middelsk,le, realskole, ungdomsskole kursplan Seconder schoozs, lower stage : ) ( ) ( ) ( ) 0 0 ( 00)

49 Tabell (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter alder, etatsgruppe og enkelte utdanninger Average monthly earnings by age, service group and some educations Etatsgruppe og utdanning Månedsfortjeneste A n Under ; satte I alt år år år år år år år år og over Kroner FORSVARET MILITARY DEFENCE 0 0 : 0 Befals og offisersutdanning Military education Ikke oppgitt utdanning Education unknown 0 : 0 0 HELSEVESEN MEDICAL AND HEALTH SERVICES 0 Medisinsk embetseksamen Medicine 0 Odontologisk embetseksamen Odonto logy : 0 ( 0) ( ) Barsel, spedbarn og barnepleierskoler Schools of child nursing 0 0 ( )( )( )( 00) Grunnskole i sykepleie General schools of nursing ( ) Godkjente hjelpepleierskoler Elementary schools of nursing 0 ( ) : ( )( ) Yrkesskole i handels og kontorfag, grunnleggende CommerciaZ schools, basic course ( )( 0) Examen artium/okonomisk gymnas Secondary schools, upper stage Middelskole, realskole, ungdomsskole kursplan Secondary schools, lower stage : 0 0

50 Tabell. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i alt og for kvinner etter etat og stilling Average monthly earnings total and for females by service and occupation Etat og stilling Service and occupation MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES DEPARTEMENTENE OG RIKSREVISJONEN MINISTRIES AND AUDIT DEPARTMENT... Betjenter Messengers Kontorassistenter Clerks Kontorfullmektiger I Head clerks Kontorfullmektiger i særklasse Head clerks, special grade Sekretærer Secretaries Sekretærer I Secretaries FOrstesekretærer Serataries, first gade Konsulenter Offi?ers 0 Konsulenter I Officers 0 Byråsjefer Chiefs of divisions S UnderdirektOrer Assistant directors SlS Ekspedisjonssjefer Di:rectors, general SS SENTRALADMINISTRASJONEN UNDER DEPARTEMENTENE OTHER CENTRAL A.WINISTRATION DEPARTMENTS 0 0 KontorassistenterClerks 00 Kontorfullmektiger I Head clerks Kontorfullmektiger i særklasse Head clerks, special grade Sekretærer Secretaries Sekretærer I Secretaries Forstesekretærer Secretarie, first grade Konsulenter I Officers Konsulenter Officers 0 Konsulenter IOfficers 0 Byråsjefer Chiefs of divisions.... S 0 IngeniOrer Engineers Avdelings ingeniører Department engine(rs 00 AvdelingsingeniOrer I Department engine(rs 0 OveringeniOrer Head engineers. OveringeniOrer I Head engineers.. 0 S DEN SIVILE YTRE ETAT OTHER CIVIL SERVICE Utenriksjenesten Foreign service. 0 Kontorassistenter Head clerks 0 0 Presteskipet og The cler:y 0 Hjelpeprtster Curat:es Kallskapellaner CuPates Residerende kapellaner Curates. Residerende kapellaner I Curates.. Sognepre,ter Vicars Sogneprester I Vicars. SkoledirektOrkontorene Directors of educction 0 Kontorassistenter Clerks 0 KonsulenLer I Officers Lonns Ansatte klasse Ern Class ployees Månedsfortjeneste Monthly earnings RegulativlOnn med alderstillegg I alt Salaries Total according to scale including age increments Variabel Faste overtidstillegg Variable godtgjøring Fixed tillegg Payment addi Other for casual tionaz allow overtime allow ances work ances Kroner

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 474 LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS- OG TJENESTEMENN 1. OKTOBER 1983 WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1983

Detaljer

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B LØNNS OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS OG TJENESTEMENN. OKTOBER WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES OCTOBER STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B LØNNS OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS OG TJENESTEMENN. OKTOBER 0 WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES I OCTOBER 0 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A LØNNS OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS OG TJENESTEMENN. OKTOBER WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES OCTOBER STATISTISK SE NTRALBYRA

Detaljer

1. MAI 1973 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 1973 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

1. MAI 1973 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 1973 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG BARNEOMSORG. MAI 9 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 9 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I SKOLEVERKET 1. OKTOBER 1973 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN PUBLICLY MAINTAINED SCHOOLS 1 OCTOBER 1973

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I SKOLEVERKET 1. OKTOBER 1973 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN PUBLICLY MAINTAINED SCHOOLS 1 OCTOBER 1973 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I SKOLEVERKET. OKTOBER 9 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN PUBLICLY MAINTAINED SCHOOLS OCTOBER 9 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 0 LØNNS OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS OG TJENESTEMENN. OKTOBER WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES OCTOBER STATISTISK SE NTRALBYRA

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 616 LØNNSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS- OG TJENESTEMENN 1. OKTOBER 1985 WAGE STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 6 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

NORGES FFISIELLE STATISTIKK

NORGES FFISIELLE STATISTIKK NORGES FFISIELLE STATISTIKK. SATISTSK SENTR LBY CENTRAL BUogEAU F STATISTæS OSL OR AY NORGES OFFISIELLE STATISTKK A LØNNS OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR ANSATTE I SKOLEVERKET. OKTOBER WAGE AND EMPLOYMENT

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN BUSINESS, PROFESSIONAL AND LABOUR ASSOCIATIONS 1 SEPTEMBER 1986

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN BUSINESS, PROFESSIONAL AND LABOUR ASSOCIATIONS 1 SEPTEMBER 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 667 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1986 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1989 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

LØN NSSTAT1STIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET WAGE STATISTICS ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B

LØN NSSTAT1STIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET WAGE STATISTICS ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 369 LØN NSSTAT1STIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1982 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 191 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B438 FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B438 FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B438 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1983, STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1. SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989

FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1. SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 NORGES OFFISIELLE STATIST1KK B815 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1. SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2731-3

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS FOR LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. JANUAR 1969 SALARIES OF LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 JANUARY 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. JANUAR 1969 SALARIES OF LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 JANUARY 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A9 LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR.. JANUAR 969 SALARIES OF LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES JANUARY 969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK 968 October NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A288 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER. oktober 968 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ. Figurregister... Tabellregister. 0

Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ. Figurregister... Tabellregister. 0 Interne notat STATISTISK SENTRALBYRÅ 87/47 1. desember 1987 ANSATTE OG GJENNOMSNITTLIG MANEDSFORTJENESTE I ENKELTE NÆRINGER ETTER KJØNN OG UTDANNING DATA FRA LØNNSSTATISTIKKENE FOR FUNKSJONÆRER. 1977-1986.

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1988

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 821 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 541 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1 9 8 4 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1, SEPTEMBER 1978 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1978

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1, SEPTEMBER 1978 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1, SEPTEMBER 1978 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977

WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 84 6 LØN NSSTATISTI KK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1976 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 675 UTDANNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER OG HØGSKOLER. oktober 97 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools and Colleges October 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 430 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. JANUAR 1971

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 430 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. JANUAR 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 0 LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR.. JANUAR 97 WAGE STATISTICS FOR LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES JANUARY 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990

WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 938 LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSORG. OKTOBER 989 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE OCTOBER 989 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 469 LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR ANSATTE I SKOLEVERKET 1. OKTOBER 1983 WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR EMPLOYEES IN PUBLICLY MAINTAINED SCHOOLS 1 OCTOBER 1983

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORG ES OFFISIELLE S TATISTIKK A 47 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER 96768 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools 96768 STATI STISK S ENTRAL BYRÅ CEN TRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B858 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSORG 1. OKTOBER 1988 WAGE

Detaljer

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06. Handelsundervisning i Norge Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.2014 Uten handelen stopper Norge! Norges største næring 370 000 ansatte (14,5%

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1988

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 776 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE i HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1987 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG BARNEOMSORG 1. MAI 1969 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING 1 MAY 1969

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG BARNEOMSORG 1. MAI 1969 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING 1 MAY 1969 NO RGES OFFISIELLE STATISTIKK A 7 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG BARNEOMSORG. MAI 969 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 969 STAT I STI S K SENTRALBYRA CENTRAL

Detaljer

LØNNSSTATIST1KK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989

LØNNSSTATIST1KK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B841 LØNNSSTATIST1KK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 544 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSOR G 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 544 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSOR G 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 544 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSOR G 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1984 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 542 FOR STATENS EMBETS- OG TJENESTEMENN 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 542 FOR STATENS EMBETS- OG TJENESTEMENN 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 542 LØNNSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS- OG TJENESTEMENN 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK 1986 WAGE STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC

isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A315 LØNNSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1969 WAGE STATISTICS FOR SALARIED EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY

Detaljer

De nye utdanningskodene som er angitt med uthevet skrift, har samme fagkrets-benevnelse som finnes i Norsk standard for utdanningsgruppering, NUS2000.

De nye utdanningskodene som er angitt med uthevet skrift, har samme fagkrets-benevnelse som finnes i Norsk standard for utdanningsgruppering, NUS2000. Utdanningskoder: De nye utdanningskodene som er angitt med uthevet skrift, har samme fagkrets-benevnelse som finnes i Norsk standard for utdanningsgruppering, NUS2000. I Utdanning fra universitet og høgskole,

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 144

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 144 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 66 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR.. MAI 6 SALARIES OF LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES MAY 6 STATISTISK

Detaljer

LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B367

LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B367 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B367 LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1982 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B442 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN

Detaljer

LØN NSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A91. FOR ANSATTE i OFFENTLIGE SKOLER PR, 30. JUNI 1963

LØN NSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A91. FOR ANSATTE i OFFENTLIGE SKOLER PR, 30. JUNI 1963 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A9 LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE i OFFENTLIGE SKOLER PR, 30. JUNI 963 WAGE STATISTICS for Employees in Publicly Maintained Schools 30 June 963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN PUBLICLY MAINTAINED SCHOOLS 1 OCTOBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1987

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN PUBLICLY MAINTAINED SCHOOLS 1 OCTOBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 696 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I SKOLEVERKET 1. OKTOBER 1986 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN PUBLICLY MAINTAINED SCHOOLS 1 OCTOBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK 1990 WAGE STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lorin ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986

WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 631 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSORG 1. OKTOBER 1985 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1985 STATISTISK

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2002 Wage Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS

FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 811 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 479 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSORG 1. OKTOBER 1983 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1983 STATISTISK

Detaljer

Moderniseringsdepartementet Oktober 2005

Moderniseringsdepartementet Oktober 2005 TABELL 3.13A GJENNOMSNITTLIG MÅNEDSFORTJENESTE ETTER OG ALDER HELTIDSTILSATTE MENN TIL- 18-24 ÅR 25-29 ÅR SATTE I ALT 30-34 ÅR 35-39 ÅR 40-49 ÅR 50-59 ÅR 60-64-ÅR I alt 63 416 29 891 23 125 25 695 27 738

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 390 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1981 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1987

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 698 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1986 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1986 STATISTISK

Detaljer

Sivilt-militært samarbeide - Status og fremtidige muligheter

Sivilt-militært samarbeide - Status og fremtidige muligheter Sivilt-militært samarbeide - Status og fremtidige muligheter Jan Sommerfelt-Pettersen Kontreadmiral, lege, specialist i samfunnsmedisin Sjef Forsvarets Sanitet 2018-01-04 Samfunnssikkerhetskonferansen,

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 7 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. OKTOBER 97 EDUCATIONAL STATISTICS Universities and Colleges October 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 497 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1982 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

LONN$STAII$IIKK WAGE STATISTICS LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

LONN$STAII$IIKK WAGE STATISTICS LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY LONN$STAII$IIKK WAGE STATISTICS LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 792 + LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 939 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1988 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 868 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1987 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT. oktober 979 EDUCATIONAL STATISTICS Survey October 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 98 ISBN 85757 FORORD

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS. for Central Government Employees. 1 March 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS. for Central Government Employees. 1 March 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 86 LØNNSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS- OG TJENESTEMENN PR.. MARS 963 WAGE STATISTICS for Central Government Employees March 963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962

Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 59 LØNNSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET PR. 30. SEPTEMBER 1962 Salaries of Insurance Employees September 30. 1962 STATISTISK SENTRILLBYRK Central Bureau

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 364 UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT 1. OKTOBER 1980 EDUCATIONAL STATISTICS SURVEY 1 OCTOBER 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1883-7 EMNEGRUPPE

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2005 Wage Statistics 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 .^-,.; d^ avs w..e NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK 1963 ADOPTION STATISTICS 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 Forord Denne publikasjonen

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 276 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1981 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1981 STATISTISK

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2001 Wage Statistics 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A UNDERVISNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER HØSTSEMESTERET 99 EDUCATIONAL STATISTICS Universities Autumn Term of 99 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1978 N GES OFFISNELLE STA -MS R 14

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1978 N GES OFFISNELLE STA -MS R 14 N GES OFFISNELLE STA -MS R 14 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1978 Wage statistics for workers and salaried employees in agriculture and horticulture September

Detaljer

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION ARTIKLER ERA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 114 SÆRTRYKK FRA JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 10 (1978), PP 217-245 IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION By Vidar Christiansen

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK 1981 WAGE STATISTICS 1 981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 FORORD Lonnsstatistikk 1981 inneholder en

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax:

TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax: TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 100 LØNNSSTATISTIKK KK 1.992

Detaljer

Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil

Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil C 181 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1993 Wage Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995 C 0 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Education Statistics Universities and Colleges October 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995 C 345 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1995 Wage Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 661 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1984 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. OKTOBER 7 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES OCTOBER 7 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

C.A.S.H. Project. Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012)

C.A.S.H. Project. Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012) C.A.S.H. Project Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012) Godkjent i 2. runde av samtalene til prosjekter under Baltic Sea Region Programme 2007-2013 1

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1990

UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. OKTOBER 990 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES OCTOBER 990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 99 ISBN ISSN

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 436 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER. oktober 970 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools October 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1991 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1991 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK 1991 WAGE STATISTICS 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3741-6 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn EMNEORD Inntektsnivå Lønnsutvikling

Detaljer