INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD"

Transkript

1 Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: ONSDAG 13. JUNI 2012 kl STED: Sola menighetssenter (inngang fra vestsiden), Soltunveien 6 TIL: Ole Berner Eriksen Repr. Ræge MR Morten Hodne Repr. Ræge MR Christian Lie Repr. Sola MR (leder) Marianne Hovland Repr. Sola MR Bjørn Magne Espeset Repr. Sørnes MR Edvard Aarsland Repr. Sørnes MR Håkon Inge Sivertsen Repr. Tananger MR Elisabeth Sivertsen Urdahl Repr. Tananger MR (nestleder) Janne Stangeland Rege Repr. Sola kommune Bjørn Brakestad Repr. Stavanger biskop Trygve Torgersen Tore J. Aas Kirkeverge/sekretær for fellesrådet Assisterende kirkeverge Sakliste sendes også til: Øvre prester Daglig ledere i menighetene Vennligst gi beskjed til kirkevergekontoret snarest dersom du er forhindret fra å møte, slik at vi kan få kalt inn vararepresentant i tide. E-post: evt Servicetorget tlf ÅPNINGSORD:

2 Blad 2 SAKLISTE: 31/2012: Godkjenning av protokoll fra møte /2012: Godkjenning av innkalling og sakliste til møte /2012: Orienteringer, skriv og meldinger 34/2012: Endelig godkjenning av årsregnskap /2012: Økonomirapport januar april /2012: Budsjettforslag 2013 innspill og innledende drøfting 37/2012: Revisjon av Kirkegårdsvedtekter for kirkegårdene i Sola endelig fastsettelse 38/2012: Søknad om utvidelse av sekretærstillingen i Tananger menighet fra % 39/2012: Status på oppfølging av opplæring / kursrunde for nytt fellesråd 40/2012: Møteplan 2.halvår /2012: Eventuelt * * * * * * *

3 Blad 3 SAKLISTE: 31/2012: Godkjenning av protokoll fra møte Protokoll fra fellesrådets møte godkjennes. 32/2012: Godkjenning av innkalling og sakliste til møte Innkalling og sakliste til møte godkjennes. 33/2012: Orienteringer, skriv og meldinger a. KA-rundskriv: 03/12 Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2012 b. Tildelingsbrev trosopplæring FR s ansvar å vedta samlet budsjett for trosopplæringsmidlene. Ref. FR-sak 23/2012 pkt. B. Frist c. Personalsituasjonen i fellesrådet d. Vedr. FR-sak 28/2012: Orientering om gammelt maleri i Sola kirke. Muntlig orientering e. Vedr FR-sak 26/2012: Sønad fra IMI Tananger om leie av speiderhuset ved Tananger kapell. Muntlig orientering. f. Forespørsel april 2012 fra Sola kommunes psykososiale innsatsteam om godkjenning til bruk av kirkene som pårørendesenter når det er behov for det. g. Møte vedr godkjenning tilbygg Sørnes kirke. Ref. FR-sak 23/2012 pkt.h. h. Møte vedr orgelsak Tananger kirke i. Status på vedlikeholdstiltak kirkene i Sola: - Oppgradering ringeanlegg kirkeklokker Sola kirke. Arbeidet utføres uke Pågående oppussingsarbeid / vedlikehold ytterdører, vinduskarmer og glassfelt koret Sola kirke - Orgelservice og rehabilitering Sørnes kirke: Planlegges 1.kvartal 2013 j. Planlagt dialogmøte 25.oktober mellom fellesrådet og menighetsrådene

4 Blad 4 34/2012: Endelig godkjenning av årsregnskap 2011 SAKSDOKUMENTER Regnskapsoversikt 2011 Revisorberetning fra Rogaland Revisjon IKS av SAKSFORELEGG Fellesrådet behandlet og godkjente årsregnskap under sak 24/12 med følgende vedtak: a. Under forutsetning av at det avgis positiv revisjonsberetning, godkjenner Sola kirkelige fellesråd regnskapet for b. Fellesrådet disponerer regnskapsoverskudd 2011 på følgende måte: Årets overskudd Avsetning til disp.fond Rengjøring/behandling utvendige vinduskarmer Sola kirke hjertestartere inkl. opplæring Styrke menighetene / kompetanseheving Rengjøring orgel Sørnes kirke Oppgradering server/programvare/hardware Oppgradering/utskift av ringeanlegg Sola kirke - Olsen Nauen Generell styrking av vedlikeholdstiltak/alarm i kirkene Utskift vinduer Tananger menighetsbarnehage Oppgradering av styringsystem varme/ventilasjon Tananger krk Stoler/bord Ræge/Sørnes **Sum Revisorberetning for 2011 med årsoppgjørsnotat er utstedt av Rogaland Revisjon IKS , og følger vedlagt. Årsregnskap 2011 med fullstendig dokumentasjon for og Ræge, Sola, Sørnes og Tananger menigheter er under trykking og blir delt ut i fellesrådets møte. Menighetenes regnskaper er godkjent i respektive menighetsråd/årsmøter. På grunnlag av utstedt revisorberetning godkjenner fellesrådet endelig årsregnskapet for 2011.

5 Blad 5 35/2012: Økonomirapport januar april 2012 SAKSDOKUMENT Økonomioversikt januar april 2012 SAKSFORELEGG Kommentarer til regnskap pr. april 2012 Regnskapet for januar april 2012 er gjort opp med et merforbruk på kr mot budsjettert merforbruk på kr Lønn & sos.utgifter. Et par langtidssykemeldinger som delvis ikke er erstattet. 100 Kontormateriell og 120 Annet forbruksmateriell Må sees i sammenheng. Budsjettert poster er generelt fordelt med månedlig. 140 Annonser Merforbruk ifm annonsering etter personell; sekretær, diakon, kateket. 170 Transport Overbudsjettering og feilperiodisering. 180 Energi Langsiktig gunstige strømpriser pga. en mild vinter 200 Inventar og utstyr En omlegging av bokføring fra kommunen ifm avregning og oppgjør vedr vielser i Ruinkirken. Se også post 620 Salg av varer/tjenester 230 Vedlikehold bygg/anlegg Utfordrende budsjettering ifm faktisk påløpt. 270 Konsulenttjenester Merutgifter ifm oppgradering av orgel i Tananger 620 Salg av varer/tjenester Omlegging av rutinene for avregning i Ruinkirken. Tidligere praksis var ved årsoppgjøret, når avregnes inntekter fra vielsene fortløpende. 800 Tilskudd fra staten Tilskudd ifm diakon og kateketstilling. Beregnes etter årsoppgjøret og har således et etterslep på et år.

6 Blad 6 Framlagt forslag til økonomirapport januar-april 2012 for tas til orientering. 36/2012: Budsjettforslag 2013 innspill og innledende drøfting SAKSDOKUMENTER Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke (Se: Budsjettskriv fra til rådmann, Sola kommune, Skriv fra kirkevergen til menighetsrådene vedr Budsjettprosessen 2013 for Sola kirkelige fellesråd Budsjettinnspill 2013 fra Tananger MR v/au Budsjettinnspill 2013 fra Sørnes MR (under utarbeidelse - leveres ut i møtet) SAKSFORELEGG A. Innledning og historikk Fellesrådet sender årlig inn budsjettforslag til Sola kommune for kommende budsjettår. Forslaget skal inneholde en klargjøring av nødvendige utgifter for å gjennomføre de aktiviteter som er omtalt i kirkelovens 15 første og tredje ledd, samt peke på behovet for prioriterte midler til kirkelige tilbud og aktiviteter i menighetene. Formålet med fellesrådets stillinger er å sikre gode og tjenlige menighetstilbud og tjenester i de lokale menighetene, der menighetsrådenes strategi og utøvende virksomhet skal gjennomføres. Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke har følgende bestemmelse vedr budsjettarbeidet: 4-1. Fremstilling av kirkelig fellesråds budsjettforslag til kommunen Kirkelig fellesråd, og menighetsråd i ettsoknskommuner, skal hvert år fremme et samlet forslag til kommunen om bevilgninger over kommunens budsjett til den kirkelige virksomhet i kommunen, samt forslag til bevilgninger i økonomiplanperioden. Forslaget skal bygge på rådets vedtatte budsjett/økonomiplan. Det enkelte fellesråd skal i økonomireglementet fastsette hvordan fremstillingsprosessen skal legges opp slik at medvirkning fra menighetsrådene sikres. Fellesrådets prioriterte innspill til Sola kommune høsten 2011 til 2012-budsjettet var som følger: 1. Behov for økte driftsmidler: - 50 % stilling til ungdomskoret CONFESSION kr Vedlikehold av 5 kirkebygg kr

7 Blad 7 2. Behov for investeringsmidler: - Nytt tak Sola kirke kr Ferdigstillelse av lødd natursteinmur ved Tananger k.gård kr B. Rammetilskudd 2012 fra Sola kommune spesifisert oversikt Fellesrådets budsjettbehandling for 2012 ( ) fordelte følgende rammetilskudd fra Sola kommune: Utgangspunkt, ordinært driftstilskudd for 2011 før uttrekk momskompensasjon (ekskl. øremerket tilskudd) Generell prisstigning varer/tjenester Sjablonmessige årlige merutgifter til klokkere/kirketjenere (generell lønnsvekst) Forhandlinger i 2011, faktiske merutgifter ved mellomoppgjøret, årseffekt i Uttrekk momskompensasjon menigheter Uttrekk momskompensasjon Kirkelig fellesråd Ordinært driftstilskudd K.sak 144/05, videreført øremerket tilskudd til menighetsvakten omstilling (kun reduksjon for 2011) reversert omstilling (kun reduksjon for 2011) Vedlikeholdsreserve (avgrenset fra investering) Netto/brutto utbetalt i januar Lønns- og pensjonsreserve i Samlet budsjettert tilskudd til kirkelig fellesråd i Overført fra menighetene til Kirkelig fellesråd(???) For 2012 fikk fellesrådet i rammetilskuddet fra Sola kommune kompensert for tariffbestemte lønnsmerkostnader og for generell prisstigning for varer og tjenester. Det ble ikke gitt økte tilskuddrammer ut over det. C. Menighetenes innspill til fellesrådets budsjettdrøftinger Kirkevergen skrev i brev til menighetsrådene / daglige ledere (utdrag): Menighetsrådene og kirkelig fellesråd er likestilte og likeverdige råd med hver sine ansvarsområder og adskilte økonomier. Fellesrådet er arbeidsgiver og økonomisk ansvarlig for tilsatte medarbeidere som er stilt til disposisjon for menighetenes staber. Det er samtidig nyttig at menighetsrådene drøfter behov og ønskede prioriteringer for de kommende budsjettår. Dette gjelder bl.a. for kirkene, som er soknenes eiendom (KL 17). Fellesrådet ønsker i budsjettprosessen å være kjent med menighetsrådenes synspunkter og ønsker. En ønsker imidlertid ikke med dette brevet å skape urealistiske forventninger om store økte rammer til drift og investering for kommende år. Erfaringsvis vet vi at

8 Blad 8 rammetilskuddet fra kommunen sjelden økes ut over avtalte justeringer for lønnsmerutgifter. De henvises til følgende mottatte budsjettinnspill fra: - Tananger menighet - Sørnes menighet (ettersendes/utleveres i møtet) D. Kirkevergens innspill til fellesrådets budsjettdrøftinger a. Nytt tak Sola kirke Behovet for nytt tak på Sola kirke (bygget 1955) har vært kjent gjennom nærmere 10 år. Fra saksforelegget til fellesrådets møte i juni 2011 gjengis følgende: Fellesrådet har gjennom en del år pekt på behovet for å legge nytt tak på Sola kirke. Nåværende tak er fra byggeår Det er behov for ny papp og ny lekting. Nåværende takskifer forutsettes brukt på nytt. Gjennom en del år har det løsnet og sklidd ned løsnede takskifer fra taket. Disse kan være livsfarlige for publikum og besøkende til kirken og nærliggende kirkegårdsområde. Årsaken til det er at spikrene som skal holde skiferen på plass ruster og slipper taket. Det ble derfor for en del år siden montert skiferfanger på begge sider av taket for å fange disse opp slik at de ikke er en direkte fare for publikum og besøkende. Kirkevergen vil spesielt peke på behovet for nytt tak på Sola kirke i lys av lekkasjer, løse takskifer m.v. Prisoverslag pr. desember 2008 var kr mva fra lokalt byggefirma. Det er behov for ny papp og nye taklekter mv., mens takskiferen kan brukes på nytt. Det er nå av eksternt byggteknisk rådgiverfirma (Varde Byggeadministrasjons AS) utarbeidet en faglig vurdering av takets beskaffenhet, som følger vedlagt. Dette bekrefter tydelig behovet for nytt tak på Sola kirke, og bekrefter usikkerhet på kvalitet på eksisterende skiferfester. Rådgiverfirmaet har på kirkevergens oppfordring avgitt et estimert kostnadsoverslag. Følgende prisestimater er utarbeidet: 1. Prisestimat 2010 (Byggservice AS, Sola) : kr. eks. mva. 2. Prisestimat 2011 Varde Byggeadministrasjon AS : kr. eks. mva 3. Prisestimat 2012 Byggmester BOB : kr. eks. mva. Kirkevergen ser at et viktig og varig energisparende tiltak for Sola kirke vil være å etterisolere taket med cm. isolasjon og vindtett-duk. Dette vil medføre høyere rehabiliteringskostnader men vil i et tidsperspektiv på års levetid for taket på Sola kirke medføre varig reduserte oppvarmingskostnader. Ordningen med rentekompenasjon for kirkebygg gjeninnføres etter en kort pause i ordningen ifm. behandlingen av revidert statsbudsjett for 2012, og administreres av Husbanken. For mer

9 Blad 9 info, se: En heving av taket på Sola kirke på cm. må sannsynligvis godkjennes av Stavanger biskop, ihht. kirkelovens 21 Oppføring av nye kirke m.v. b. Midler til arkitektkonkurranse for ny kirke Sola sentrum 1. BAKGRUNN FOR SAKEN Planleggingskomiteen for ny kirke i Sola sentrum ble oppnevnt av høsten Sola kommune har i flere år arbeidet med utarbeidelse av ny reguleringsplan for Sola sentrum. Det har imidlertid vært betydelige utfordringer med å få ferdigstilt og vedtatt reguleringsplanen. Dette har forsinket komiteens framdrift i arbeidet for ny kirke i Sola sentrum. Sola kommunestyre vil høsten 2012 få seg forelagt høsten 2012 endelig forslag til Reguleringsplan 0442 Sola sentrum. Reguleringsplanen legger grunnlaget for form og funksjon for Sola sentrum, som er Sola kommune sitt kommunesentrum. I planen inngår også tomt for ny kirke, som vil være soknekirke for Sola sokn, og også en hovedkirke for Sola kommune. 2. FORESLÅTT TOMTELOKALISERING Planen viser en sentralt lokalisert kirketomt i den nordlige delen av sentrumsgaten, som også skal styrke dette området som kulturelt tyngdepunkt. Sola kulturhus og Sola rådhus er kirketomtens nærmeste naboer. Fra REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN 0442 SOLA SENTRUM- OMRÅDEREGULERING datert: OFFENTLIG ELLER PRIVAT TJENESTEYTING T01 gjengis følgende: Tillatt underformål: Religionsutøvelse. Området kan bebygges med inntil følgende BRA (m2) = Bygget skal være inntil 4 etasjer. Deler av bygningskroppen (spir, klokketårn, minaret eller lignende)kan gå over nevnte byggehøyde. Hovedinngangsparti skal vende mot S1 (Torg). Det stilles krav om arkitektkonkurranse. Tomten er plassert i et miljø med kommunens rådhus på den ene siden og Kulturhuset på den andre. Plasseringen vil kreve et kirkebygg som står til sine omgivelser og som tydelig signaliserer hva slags bygg det er og hva bygget fylles med. Særlig forholdet til Rådhuset utfordrer kirkebyggets utforming. I tråd med foreslått reguleringsbestemmelser skal det gjennomføres arkitektkonkurranse. Planleggingskomiteen for ny kirke Sola sentrum vil påpeke at kommende arkitektutlysing for Sola nye kirke bør foregå i tett samarbeid med kommunens arkitektarbeid for nytt rådhus. Den nye kirken skal stå som et signalbygg i minst 100 år, og må ha bygningsmessige kvaliteter som gjenspeiler dette sammen med nytt rådhus og eksisterende kulturhus. Det foreslås derfor en åpen arkitektkonkurranse for utforming av plan og design. Arkitektkonkurransen bør starte så fort som mulig og forankres i kommende HØP.

10 Blad 10 En arkitektkonkurranse kan gjøres på flere måter og medfører ulike kostnadsnivå. Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) har lang erfaring med å bistå og har laget et regelverk og definisjoner. Når planleggingskomiteen nå foreslår en åpen arkitektkonkurranse er det for å få et så godt tilfang av ideer som mulig. Mer informasjon på hjemmesiden til NAL Informasjonsbrosjyre finnes på denne lenken: Konkurranseveileder finnes på denne lenken: Konkurranseregler finnes på denne lenken: 3. KORT HISTORIKK FOR KIRKE I SOLA SOKN - SOLA KIRKE I arbeidet fram mot ny soknekirke i Sola sentrum er det viktig å peke på de eksisterende kirkelokalitetene for Sola menighet. Det fremgår av forarbeidene til Sola kirke at dette kirkebygget var i hovedsak tenkt som gravkapell, men skulle fungere som kirkebygg frem til ny kirke kunne bygges på andre siden av flyplassen, mer sentralt i forhold til kommunesenter og bebyggelse. Sola kirke stod ferdig i 1955, og ble vigslet Kirkebygget ligger i dag usentralt til ved Nordsjøveien, på høyden over Stavanger lufthavn Sola, i ca. 3 km avstand fra Sola sentrum. Bygget er tegnet av arkitekt Gustav Helland, samme arkitekt som tegnet Sola Rådhus, Sandnes Rådhus mv.steinhogger Arne Myhre stod for hogging av steinene til konstruksjonen, og Tore Salte sørget for oppmuringen. Kirken har ca. 260 sitteplasser totalt. Foruten kirkeskip og kor er det en dåpssakristi, et prestesakristi. I 1998 ble det bygget menighetssal/kirkestue med kjøkkenkrok og toaletter, samt tilliggende bårerom. Bårerommet ble avviklet i 2007, og menighetssalen ble noe utvidet. Men kirkestuen har begrensede bruksmuligheter, særlig for plasskrevende tiltak for barn og ungdom. Sola kirke er på grunn av sin utforming en tradisjonell gudstjenestekirke i langkirke-form. Selve kirkerommet har svært begrensede bruksmuligheter til annet enn gudstjenester og kirkelige handlinger. Det e krevende når det gjelder å bruke ulike kulturuttrykk. Sola kirke egner seg dermed først og fremst for høymesser, vielser, begravelser og for voksentiltak. Sola menighet har i dag begrensede muligheter for å drive moderne menighetsarbeid innenfor mange av de arbeidsgrener som kirkelig virksomhet ønsker å drive. Kirkebygget er tilnærmet ubrukelig med tanke på ungdomsarbeid, diakoni, kirkelig undervisning, fellesskapsbyggende samværsformer og kunst og kultur. Brutto grunnflate for kirken er 413 m2. Kirkebygget er på ett plan og har to hovedrom; kirkerommet og kirkestuen. Det er omfanget av de fasiliteter Sola sokn rår over.

11 Blad 11 Det er godt kjent at tilgjengelig bruksareal for Sola menighet er betydelig mindre enn for de 3 andre menighetene. 4. TILRÅDING TIL FELLESRÅDET Når den foreslåtte kirketomten i Solakrossen kommende høst etter all sannsynlighet blir regulert til kirkelig formål må fellesrådet og Sola menighet være parat til massiv innsats for å få realisert det nye kirkebygget. Sola menighet har et sterkt behov for nye, tidsmessige og sentrale lokaliteter. Det første skrittet er å utlyse arkitektkonkurranse. Dette krever betydelige midler. Det er derfor viktig å peke på og dokumentere behovet overfor Sola kommune ifm. budsjettprosessen for 2013 som nå pågår. Med et budsjettvedtak som avsetter nødvendige midler kan og Sola menighet be kommunen utlyse arkitektkonkurranse. Komiteen har allerede utarbeidet grunnlagsmateriell for en slik konkurranse. Dette arbeidet er i sluttfasen og blir lagt fram for fellesrådet over sommeren. Kirkebyggkonsulent i Kirkerådet, Ove Morten Berge opplyser at arkitektkonkurransen for nye Våler kirke, som var en åpen arkitektkonkurranse hadde utgifter på 1,2 mill.kr. Av dette av kr. avsatte til premier til innkomne forslag. Det er realistisk å regne med at kostnadene til arkitektkonkurranse for ny kirke i Sola sentrum vil ha en kostnad som er større enn det, fordi det vil være behov for et større kirkebygg i Solakrossen. E. Budsjettprosess 2013 overfor kommunen Kirkevergeadministrasjonen leverte i 2011 sitt budsjettskriv til Sola kommune i begynnelsen av september for å gi rådmann oversikt over fellesrådets budsjettbehov overfor kommunesn budsjettprosess. Kirkevergeadministrasjonen legger opp til at fellesrådets budsjettskriv for 2013 er rådmann i hende like etter fellesrådets foreslåtte møte Det er fellesrådets og kirkevergeadministrasjonens ansvar at budsjettinnspillet gir kommunens administrasjon, saksbehandlere og politikere et godt grunnlag for vurdering av hvor stor ramme som bør tildeles kirkesektoren i kommunen. Fellesrådet må på sin side sørge for å være kjent med kommunens økonomiske situasjon, krav til effektivisering, statlige tilskuddrammer og nødvendige prioriteringer. Kirkevergen henviser til budsjettskriv av med innspill til budsjett 2012, og minner om viktigheten av at disse prioriteringene vurderes medtatt i videre budsjettprosess for kommende år. Fellesrådet vil være kjent med at nærmere 80 % av dets totale budsjettmidler fra år til år er bundet til personalrelaterte utgifter. Fellesrådet har ansvar for 4 menighetsstaber (ca. 15 årsverk

12 Blad 12 + trosopplæringsstillingene) og 5 kirkebygg mv. som skal forvaltes og videreføres på en best mulig måte. Det er en felles erkjennelse av at en del ønsker og behov vil være større enn tilgjengelige økonomiske midler. Fellesrådets overordnede budsjettansvar innebærer bl.a. å tenke helhetlig overfor de kirkelige tilbudene i kommunen. Det er derfor ønskelig at rådet bruker nødvendig tid til å grundig drøfte ønskede tiltak og investeringer for neste år og kommende budsjettår. Det vil være en viktig og nødvendig debatt som gir nødvendige føringer for det videre budsjettarbeidet og endelig budsjettvedtak. Kirkevergeadministrasjonen ønsker ikke til å bidra til en budsjettprosess som setter i gang urealistiske forventninger om tildeling av nye friske budsjettmidler. Fellesrådet bør samtidig dokumentere og synliggjøre behov og ønsker for lokalt kirkeliv i en ekspanderende og sterkt voksende kommune. a. Fellesrådet tar budsjettdrøftinger og innspill fra menighetene og ber om at disse innarbeides i endelig budsjettforslag som legges fram for behandling på neste møte b. Fellesrådet vektlegger sterkt behovet for at ordinært driftsramme fra Sola kommune for 2012 framskrives for 2013 mht. lønnsmerutgifter og prisstigning. c. Følgende tiltak prioriteres i budsjettinnspillet til Sola kommune for 2013: - Kr Arkitektkonkurranse ny kirke Sola sentrum - Kr Nytt tak Sola sentrum - 38/2012: Revisjon av Kirkegårdsvedtekter for kirkegårdene i Sola endelig fastsettelse TIDLIGERE BEHANDLING FR-sak 27/2012: revisjon av Vedtekter for kirkegårdene i Sola (vedlagt) SAKSDOKUKUMENT Brev fra vedr revisjon av kirkegårdsvedtektene i Sola Brev fra Stavanger biskop vedr Godkjenning av revisjon av kirkegårdsvedtektene i Sola SAKSFORELEGG behandlet sak om revisjon gjeldende kirkegårdsvedtekter med spesielt fokus på 4 Grav og gravminne. Det er ønskelig å utforme disse bestemmelsene som

13 Blad 13 bl.a. omhandler størrelsen på gravminner på barnegraver med ytre mål så håndterbare og så langt som mulig i samsvar med reelle behov og ønsker. 40 cm. bredde som er nåværende maksimale mål vurderes av gravminneleverandører og kirkevergen som noe lite i forhold til behov for plass til inskripsjon mv. og ønsker fra pårørende / gravfestere. Ved en gjennomgang av barnegravfeltene på Ræge og Sola kirkegårder har det vist seg at det er noen gravminner som faktisk har 50 cm. bredde. Det er svært viktig at også denne delen av kirkegårdsforvaltningen er nøye preget av likebehandling overfor publikum og grav-festerne. Det er kirkevergens vurdering at en gravminnebredde på 50 cm. er forsvarlig i forhold til gravbredde på 90 cm. Kirkedepartementets kirkegårdskonsulent har i sitt brev til Stavanger bispedømme heller ingen innvendinger mot det. Kirkegårdskonsulenten kommenterer videre og stiller konkret spørsmål om hvorfor gravminnene på barnegravfelt ikke kan være høyere enn 50 cm. På bakgrunn av dette foreslår kirkevergen at maksimal høyde på gravminner på barnegravfelt på kirkegårdene i Sola settes til 70 cm. Avslutningsvis tilrår kirkegårdskonsulenten i sin tilbakemelding til Stavanger bispedømme i brev av at nåværende 11 Diverse som har med den delen av de lokale politivedtektene som gjelder gravplassene i kommunen er ivaretatt gjennom gravferdsforskriftens 9 Adferd på kirkegård. Kirkevergen foreslår derfor at nåværende 11 Diverse tas ut av fellesrådets kirkegårdsforskrifter. Framlagt forslag til revisjon av Vedtekter for kirkegårdene i Sola pr godkjennes. 39/2012: Søknad om utvidelse av sekretærstillingen i Tananger menighet fra % SAKSFORELEGG Tananger menighet ønsker å utvide sekretærstillingen fra 40% til 60%. Dels for å avlaste daglig leder samt arbeide med utleie av kirken. Utvidelsen dekkes av Tananger menighet gjennom utleieinntekter og betaling for tjenester til barnehagen. Utvidelsen ble fattet i vedtak Tananger MR 17/ sak 6/12. Utskrift av protokoll for Tananger menighetsråd /12 Utlysning av sekretærstilling. Inger Marie Nordhagen har sagt opp sin stilling som sekretær i Tananger menighet. Stillingen er lyst ut internt og ligger på menighetens hjemmeside. Den blir nå lyst ut i pressen. Menighetsrådet må ta stilling til om sekretærstillingen skal utvides og i tilfelle hvor midlene skal tas fra.

14 Blad 14 vedtak: a. Sekretærstillingen utvides fra 40% til 60%. Ti prosent dekkes inn ved å bruke inntekter fra utleie av kirken. Ti prosent dekkes inn ved at barnehagen betaler for vaktmestertjeneste. b. Sekretærstillingen utvides fra 40% til 60%. Ti prosent dekkes inn ved å bruke inntekter fra utleie av kirken. Ti prosent dekkes inn ved å bruke klokkermidler som overføres fra fellesrådet. Klokkertjenesten utføres av frivillige og midlene ca kr går nå til å lønne ungdomsleder. Vedtak:: Sekretærstillingen utvides fra 40% til 60%. Ti prosent dekkes inn ved å bruke inntekter fra utleie av kirken. Ti prosent dekkes inn ved at barnehagen betaler for vaktmestertjeneste. Menighetsrådet har en realistisk plan for finansiering av stillingsutvidelsen, og har ansvar for å følge dette opp. Lønnsutbetaling og personaladministrasjon vil bli håndtert som for øvrige andre fellesrådsansatte. Det er fellesrådet som iht. kirkelovens 14 pkt d. har ansvar for opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett. Kirkevergen anbefaler å imøtekomme Tananger MRs søknad om utvidelse av sekretærstillingen. a. godkjenner utvidelse av sekretærstillingen med 20 % til 60 % i Tananger menighet. b. Tananger menighet er økonomisk ansvarlig for alle relaterte personalutgifter knyttet til sin andel av sekretærstillingen, inkludert løpende og framtidige pensjonsforpliktelser, telefongodtgjørelse, reisegodtgjørelse mv. c. Tananger MRs andel av sekretærstillingen vil være forpliktet på fellesrådets gjeldende regelverk og generelle retningslinjer for ansatte i KA-sektor. 40/2012: møteplan 2.halvår 2012 SAKSFORELEGG De siste årene har fellesrådets på siste møte før sommerferien samt første møte i høstsemesteret hatt fokus på neste års budsjettrammer. Budsjettprosessen i Sola kommune som rådmannen har ansvar for bør være kjent med fellesrådets budsjettinnspill så tidlig som mulig, og senest i månedsskiftet august/september. Formannskapet har budsjettmøter november og mye av rammer og prioriteringer vil være fastsatt ifm. dette møtet.

15 Blad 15 Årets siste møte i Sola kommunestyre er fastlagt til 13.desember. Kommunens rammetilskudd til fellesrådet fastsettes formelt i årets siste møte, men innspill, justeringer og prioriteringer i kommunens budsjettprosess, også overfor kirkelig fellesråd, skjer i realiteten tidligere på høsten. Når kommunens tilskuddramme til kirkelig fellesråd er formelt fastsatt skal fellesrådet behandle og vedta driftsbudsjett 2013, formelt sett innen nyttår, som økonomiforskriften for fellesråd og menighetsråd fastsetter. Dette skal legger til rette for at menighetsrådene kan få fastsatt sine budsjetter for nytt budsjettår på et så tidlig tidspunkt som mulig på nyåret. Det foreslås med dette 3 ordinære møter i fellesrådet for høstsemesteret: Onsdag endelig behandling av budsjettinnspill til Sola kommune Onsdag Onsdag behandling budsjett 2013 a. Framlagte forslag til møteplan for fellesrådet høsten 2012 godkjennes. b. Møter i administrasjonsutvalget fastsettes i utgangspunktet til samme datoer som fellesrådets møter, og innkalles ellers ved behov. c. Møteplan for 2013 fastsettes for hele året. 41/2012: Eventuelt Vel møtt! Sola, / Christian Lie (sign.) Trygve Torgersen Leder kirkeverge Neste ordinære møte i Sola kirkelig fellesråd: iht r. FR-sak 39/2012: Onsdag kl

Møtebok. Møtedato 28.mars 2012. Christian Lie Repr. Sola MR (leder) Sigve Martin Mæland Vararepr. Tananger MR. Sak 21/12 30/12

Møtebok. Møtedato 28.mars 2012. Christian Lie Repr. Sola MR (leder) Sigve Martin Mæland Vararepr. Tananger MR. Sak 21/12 30/12 Blad 1 Møtedato 28.mars 2012 Fra kl. 19.00 Til kl. 22.00 Til stede på møtet: Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Ole Berner Eriksen Repr. Ræge MR Morten Hodne Repr. Ræge MR Christian Lie Repr.

Detaljer

Møtedato Karim Saffaran (leder) Trygve Tjora (nestleder) Sak 28/16 36/16

Møtedato Karim Saffaran (leder) Trygve Tjora (nestleder) Sak 28/16 36/16 Blad 1 Møtedato 22.06.2016 Fra kl. 1900 Til kl. 2200 Til stede på møtet: Medlemmer Varamedlemmer Ræge MR Tananger MR Sola MR Sørnes MR Stavanger biskop Ræge MR Sola MR Tananger MR Karim Saffaran (leder)

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: ONSDAG 29. AUGUST 2012 kl. 19.00. STED: Sørnes kirke, menighetsalen, Mortensarmen 1, 4052 Røyneberg

Detaljer

Møtebok. Blad 1 Kommune Sola kommune. Fra kl. 1730. Til kl. 1930. Møtedato 01.desember 2015. Til stede på møtet: Medlemmer Geir Frafjord Syvertsen

Møtebok. Blad 1 Kommune Sola kommune. Fra kl. 1730. Til kl. 1930. Møtedato 01.desember 2015. Til stede på møtet: Medlemmer Geir Frafjord Syvertsen Blad 1 Møtedato 01.desember 2015 Fra kl. 1730 Til kl. 1930 Til stede på møtet: Medlemmer Tananger MR Tananger MR Sola MR Sola MR Sørnes MR Sørnes MR Ræge MR Ræge MR Stavanger biskop Olav Kylland Helga

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 11. februar 2014 kl. 18.30 STED: ÅPNING: TIL: Sakristiet i Tananger kirke Knut Erik Siv Elin Mæland Nelly Margrethe

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

Møtebok. Blad 1 Kommune Sola kommune. Fra kl Til kl Møtedato Til stede på møtet: Karim Saffaran (leder) Medlemmer

Møtebok. Blad 1 Kommune Sola kommune. Fra kl Til kl Møtedato Til stede på møtet: Karim Saffaran (leder) Medlemmer Blad 1 Møtedato 30.11.2016 Fra kl. 1900 Til kl. 2200 Til stede på møtet: Medlemmer Ræge MR Ræge MR Tananger MR Tananger MR Sola MR Sørnes MR Sørnes MR Stavanger biskop Karim Saffaran (leder) Trine Tjelta

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: ONSDAG 28. MARS 2012 kl. 19.00. STED: Sola menighetssenter (inngang fra vestsiden), Soltunveien 6 TIL: Ole Berner Eriksen Repr. Ræge MR Morten

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Tananger kirke 11.02.2014

Tananger kirke 11.02.2014 Møtebok Blad 47 Fra kl 18.30 Til kl. 22:15 Tilstede på møtet Medlemmer ( angi ev. hvem som er fraværende) Siv Eliln Mæland Nelly Margrethe Hveding Jorunn Elin Haga Sigve Martin Mæland Knut Erik Hollund

Detaljer

KR 62/16 Stavanger, desember 2016

KR 62/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 62/16 Stavanger, 07. -09. desember 2016 Referanser: KR 68/15, KR 73/15, KM 05/16, KM 18/16, KR 60/16, KR 61/16 Arkivsak: 16/4218-1 (16/37272) Saksdokumenter: Statsbudsjettet

Detaljer

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd Saksbehandler: Audun Aasheim Endelig beslutningsmyndighet: Dato: 14.03.14 Arkiv: 112 Saksnummer: Møtedato: Utvalg: 33/14 19.03.14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Budsjett 2015 Investeringsplan

Budsjett 2015 Investeringsplan Budsjett 2015 Investeringsplan 2015-18 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 30.10.2014 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2015... 4 3. Investeringsplan 2015-2018... 9 Side 2 av 11

Detaljer

Møtedato 3.juni 2013. Kirkeverge / sekretær for fellesrådet. Vararepr. Ræge MR (fast møtende vararepr.) Sak 14/13 25/13

Møtedato 3.juni 2013. Kirkeverge / sekretær for fellesrådet. Vararepr. Ræge MR (fast møtende vararepr.) Sak 14/13 25/13 Blad 1 Møtedato 3.juni 2013 Fra kl. 19.00 Til kl. 21.55 Til stede på møtet: Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Christian Lie Repr. Sola MR (leder) Marianne Hovland Repr. Sola MR Ole Bernhard

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 14. september 2011 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 39/2011

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Tilstede: Repr. Rb. Menighetsråd : Jarle Bø 1. vararepr. Rb. MR : Martin Goldhahn Repr.

Detaljer

Budsjett 2014 Investeringsplan

Budsjett 2014 Investeringsplan Budsjett 2014 Investeringsplan 2014-18 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 22.10.2013 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2014... 4 3. Investeringsplan 2014-2018... 9 3.1 Kirkebygg

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 10/2014 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Tirsdag 16. desember kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 16.12.2014 Møtetid kl.

Detaljer

Forklaring til budsjett 2017, pr

Forklaring til budsjett 2017, pr DEN NORSKE KIRKE Kirken i Sandefjord Forklaring til budsjett 2017, pr 17.1.2017 Vedlegg til fellesrådets sak 2017/04 Budsjett 2017. Budsjettet for 2017 er lagt opp i tråd med Forskrift om økonomiforvaltningen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: MANDAG 03. JUNI 2013 kl. 19.00 STED: Menighetssenteret, Soltunveien 6, Sola TIL: Christian Lie Repr.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 14.06.11 Møtested: Menighetssalen Møtetid: Kl 13.30 16.00 Til stede: Leder Tor Øystein Seierstad

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd Møtebok for Møtedato: 12.01.2017 Møtetid: kl. 15:00 Møtested: Rådhuset 342 Neste møte: 16. mars 2017 Tilstede: Arild Berg, Solveig Seem, Berit Johansen, Stein Frøysang, Sjur Skjævesland, Leif Jørn Hvidsten,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 14.06.12 Møtested: Menighetssalen, Kirkenes kirke Møtetid: Kl 15.30-18.45 Til stede: Leder Pål

Detaljer

Kommentarer til budsjett

Kommentarer til budsjett Kommentarer til budsjett 2018 30.11.2017 Kirkevergens budsjettforutsetninger: 2,5% lønnsøkning er lagt inn fra 1.5.2018. Sykelønnsrefusjon er budsjettert med kr 0. Kommunalt tilskudd 0,7% under 2017-tilskuddet.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 23.02.16 Møtested: Menighetssalen, Kirkenes kirke Møtetid: Kl 14.00-17.15 Til stede: Leder

Detaljer

Møtebok for Ræge menighetsråd

Møtebok for Ræge menighetsråd Møtebok for Ræge menighetsråd Møtedato: 23.04.2014 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Ræge kirke Tilstede: Haakon Kessel, Ole Bernhard Eriksen, Janne May Sørensen, Liv Marit Alme, Marit Hodne, Henning Kristensen,

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: TILSKUDD TIL DRAMMEN KIRKELIGE FELLESRÅD - NY ORDNING

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: TILSKUDD TIL DRAMMEN KIRKELIGE FELLESRÅD - NY ORDNING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/4889-4 Dato: 1.8.2014 TILSKUDD TIL DRAMMEN KIRKELIGE FELLESRÅD - NY ORDNING INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for kultur, idrett og

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 10.12.13 Kl. 19.00 Arkiv FR Møte nr. 05/2013 Tilstede:

Detaljer

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Medlemmer i Larvik kirkelige fellesråd innkalles med dette til møte. Varamedlemmer møter bare etter særskilt varsel. Eventuelle forfall bes meldt på tlf. 33 17

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles etter avtale)

Detaljer

Kirkerådet Oslo, Statsbudsjettet 2019 Satsingsområder og ressursbehov for Den norske kirke

Kirkerådet Oslo, Statsbudsjettet 2019 Satsingsområder og ressursbehov for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE KR 54/17 Kirkerådet Oslo, 07.-08.12.2017 Referanser: Arkivsak: 17/05022-12 Statsbudsjettet 2019 Satsingsområder og ressursbehov for Den norske kirke Sammendrag Kirkerådet og bispedømmerådene

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Asker kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Asker kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Asker kirkelige fellesråd Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Tid: 3.1.214 kl. 19: Sted: AKF - administrasjonen, Møterommet Fremmøtte: Nils Inge Haus Leder Ingrid Torild Raustøl Tellsgård

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET Møte nr. 05 Protokoll fra møtet 16. mai 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Edith Schjølberg Anne Margrethe

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler DEN NORSKE KIRKE KR 65/14 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 11.-12. desember 2014 Referanser: KR 65/13, KM 10/14 Konsept pr 31.10.2014 Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 10.2.15 Kl. 19.00 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd :

Detaljer

Tananger kirke 04.11.2014

Tananger kirke 04.11.2014 Møtebok Blad 71 Fra kl 18.30 Til kl. 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer ( angi ev. hvem som er fraværende) Siv Elin Mæland Nelly Margrethe Hveding Jorunn Elin Haga Sigve Martin Mæland Knut Erik Hollund

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør Innherad kirkelige fellesråd Kirkevergen

DEN NORSKE KIRKE Sør Innherad kirkelige fellesråd Kirkevergen DEN NORSKE KIRKE Sør Innherad kirkelige fellesråd Kirkevergen Til Rådmann i Frosta kommune Rådmann i Verdal kommune Rådmann i Levanger kommune Kopi: Medlemmer Sør-Innherad kirkelige fellesråd Deres ref.:

Detaljer

Kommentarer til og konsekvenser av rådmanns forslag til tilskudd SVM 2012

Kommentarer til og konsekvenser av rådmanns forslag til tilskudd SVM 2012 2011 Kommentarer til og konsekvenser av rådmanns forslag til tilskudd SVM 2012 Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 25. oktober 2011 Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 22.09.11 Møtested: Menighetssalen Møtetid: Kl 15.00 16.30 Til stede: Leder Tor Øystein Seierstad

Detaljer

Møtedato ØKONOMIPLAN , KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG TIL BYSTYRET

Møtedato ØKONOMIPLAN , KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG TIL BYSTYRET SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Behandles av utvalg: Formannskapet Bystyret Møtedato 23.11.2010 14.12.2010 Arkivsak : 200900186 Arkivkode : E: 145 Saksbeh. : S.Haugen Utvalgssaksnr. 130/10 ØKONOMIPLAN 2011-2014,

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 1/2014 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Mandag 27. januar kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 27.01.2014 Møtetid kl. 18:00

Detaljer

KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER

KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER 9 Bakgrunn KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER Representanter for formannskapet og Klæbu menighetsråd framforhandlet i møte 20.01.10 en ny og omforent

Detaljer

KR 10/03 Saksbehandlingsrutiner ved behandling av budsjett/budsjetthjul

KR 10/03 Saksbehandlingsrutiner ved behandling av budsjett/budsjetthjul KR 10/03 Saksbehandlingsrutiner ved behandling av budsjett/budsjetthjul Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: ONSDAG 22.JANUAR 2014 kl. 19.00 STED: Menighetssenteret, Soltunveien 6, Sola TIL: Christian Lie Repr.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 07.06.16 Møtested: Menighetssalen, Kirkenes kirke Møtetid: Kl 14.00-17.00 Til stede: Leder

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Medlemmer i Larvik kirkelige fellesråd innkalles med dette til møte. Varamedlemmer møter bare etter særskilt varsel. Eventuelle forfall bes meldt på tlf. 33 17

Detaljer

Mer om kirkelig fellesråd sitt ansvar og arbeidsområde, finnes i Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd, laget av Kirkerådet og KA i 2011.

Mer om kirkelig fellesråd sitt ansvar og arbeidsområde, finnes i Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd, laget av Kirkerådet og KA i 2011. Kirkelig fellesråd ANSVAR OG UTFORDRINGER Høsten 2011 ble det valgt nye styringsorgan for lokalt og regionalt nivå i Den norske kirke - sokneråd, kirkelig fellesråd og bispedømmeråd. I kommuner der det

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: ONSDAG 14. oktober 2015 kl. 19.00 STED: Sola menighetssenter, Soltunveien 6. TIL: Christian Lie Repr.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: STED: ONSDAG 26.MARS 2014 kl. 18.00 (merk tiden) Sakristiet, Tananger kirke TIL: Christian Lie Repr.

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Komité Mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.02.2012

Detaljer

Er det eventuelt saker må det komme inn før vi godkjenner sakslista. Dette for å disponere tiden vår.

Er det eventuelt saker må det komme inn før vi godkjenner sakslista. Dette for å disponere tiden vår. Møtebok for sråd Møtedato: 17 november 2016 Møtetid: 1930-2200. Møtested: Ræge kirke Ord for kvelden Haakon Kessel Noe å bite i Liv Marit Alme Innkalt: Geir Frafjord Syvertsen, Liv Marit Solås Alme, Ole

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Måsøy Kirkelig Fellesråd Menighetsråd Møtested: Havøysund kirke - menighetssalen Møtedato: 18.12.2013 Tid: 12:00 14:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Måsøy Kirkelig Fellesråd Menighetsråd Møtested: Havøysund kirke - menighetssalen Møtedato: 18.12.2013 Tid: 12:00 14:00 MØTEINNKALLING Måsøy Kirkelig Fellesråd Menighetsråd Møtested: Havøysund kirke - menighetssalen : 18.12.2013 Tid: 12:00 14:00 1. og 2. vararepresentant innkalles sammen med de øvrige medlemmene. Kommunens

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Rennebu kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Rennebu kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Rennebu kirkelige fellesråd Møteprotokoll for Rennebu kirkelige fellesråd Tid: 24.01.2017 kl. 10:00-12:00 Sted: Menighetshuset Berkåk Fremmøtte: Arvid Tverdal Ingrid Meslo Nestleder Anette

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

-Aurdal kommune Komite 1. Møteinnkalling

-Aurdal kommune Komite 1. Møteinnkalling -Aurdal kommune Komite 1 Møteinnkalling Møtedato: 26.01.2006 Møtestad: Høgesyn Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, tlf. 61

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Prestebesøk i barnehagen Nytt tak på Hærland kirkestue Sidealter i Mysen kirke Gammel kirketomt i Trømborg EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjettramme: Forslag til Budsjett

Detaljer

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig.

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 21.01.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 21.01.14 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 22.9.15 Kl. 19.00 Arkiv FR Møte nr. 04/2015 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd

Detaljer

Møtebok for Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 17. oktober 2006 kl. 17:30 Sted: LØKENÅSVEIEN 45, MØTEROM 2.ETG Fremmøtte: TOR EINAR LJØNES KJELL SJULSTOK Leder ERNST-MODEST HERDIECKERHOFF Geistlig represtentant

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: ONSDAG 14. oktober 2015 kl. 19.00 STED: Sola menighetssenter, Soltunveien 6. TIL: Christian Lie Repr.

Detaljer

Møte i menighetsrådet

Møte i menighetsrådet Storslett, 12. september 2016 Sendes menighetsrådets medlemmer som innkalling. Til varamedlemmer som orientering. Tid: tirsdag 20. september kl 09.00 Sted: Kirkebakken, undervisningssalen Saksliste: Møte

Detaljer

Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF)

Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF) Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF) Tid: Torsdag 1. oktober 2015 klokka 17:00 Sted: Kjerkstuggu, Vuku Tilstede: Magne Nydal (Alstadhaug MR), leder Gunn Bodil Tvete (Ytterøy MR) Gunnar

Detaljer

Møtebok for Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 06. november 2007 kl. 18:00 Sted: LØKENÅSVEIEN 45, MØTEROM 2.ETG Fremmøtte: TOR EINAR LJØNES KJELL SJULSTOK ERNST-MODEST HERDIECKERHOFF Geistlig represtentant

Detaljer

Møtereferat. Melhus kirkelige fellesråd

Møtereferat. Melhus kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Melhus kirkelige fellesråd Melhus 03.05.2012 Møtereferat etter møte i Melhus kirkelige fellesråd Melhus rådhus den 3.5.2012 kl. 1700 Møte ble styrt av: Leder Sigve Tjora Fremmøtte: Knut

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 22.04.14, KL 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Else Johanne Birkenes, Karl Vidar Bogetvedt, Morten

Detaljer

NY KIRKE I SOLA SENTRUM

NY KIRKE I SOLA SENTRUM NY KIRKE I SOLA SENTRUM Invitasjon til prekvalifisering Begrenset plan- og designkonkurranse Kirketomten. Foto: Sola kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKEN SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD SOLA KOMMUNE NY KIRKE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Kl.04.11.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 14.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Guttorm

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2008/8738-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev.

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. Til Styreleder Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. 1. Innledning Interkommunale virksomheter skal som tidligere år følge felles opplegg

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR DATO Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

REFERANSE JOURNALNR DATO Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. Den norske kirke Hinna Menighet Postboks 201 4001 Stavanger Telefon:51 90 57 72 / 99 63 22 00 e-post: hinna.menighet@stavanger.kommune.no Møteprotokoll Gruppe: Hinna menighetsråd Møtested: Hinna kirke,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Rossabø menighet

DEN NORSKE KIRKE Rossabø menighet DEN NORSKE KIRKE Rossabø menighet REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTET I ROSSABØ MENIGHET 3. MARS 2016 Til stede: Forfall: Kjell Einar Bergsager, Karl Gerhard B. Dahl, Laila Synnøve Kongestøl, Olaug Elise H.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder Erling Sandnes, nestleder Ragnhild Myklebust Bergljot Rørtveit Martha Samuelsen Berit Dreyer

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder: Dato: 24. september 2010 Byrådssak 1426/10 Byrådet Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 TOOP SARK-12-200906549-11 Hva saken gjelder: I saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

Protokoll Hans Jørgen Paulsen

Protokoll Hans Jørgen Paulsen . DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd Protokoll 5 2014 Møte i Drammen Kirkelige Fellesråd 16. juni 2014 Sted: Bragernes Torg 6 Til stede: Bragernes menighet: Åssiden menighet: Strømsø menighet:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPRTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPRTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPRTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 26.09.17 Kl. 19.30 Arkiv FR Møte nr. 04/2017 Tilstede:

Detaljer

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Øyvind Hvidsten Saksmappe: 2009/1516-10452/2009 Arkiv: 210 Regnskap og årsberetning 2008. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 23/09 Formannskapet

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 16.09.14 Møtested: Menighetssalen, Kirkenes kirke Møtetid: Kl 14.00-17.30 Til stede: Leder Kathrine

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 14.06.16 Kl. 19.30 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd :

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12

GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12 GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12 PROTOKOLL FRA MØTE 04.09.12 Til stede: Forfall: Dagrun Agnete Ødegaard (leder), Else Johanne Birkenes (nestleder),

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 11.06.13 Kl. 19.00 Tilstede: Repr. Rb. Menighetsråd : Jarle Bø (leder)

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

Årsplan de sentralkirkelige råd - KR, MKR og SKR

Årsplan de sentralkirkelige råd - KR, MKR og SKR DEN NORSKE KIRKE KR 03/15 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Gran, 30.-31. januar 2015 Referanser: KR 62/14, KR 42/14, KR 63/14, MKR 37/14, SKR 35/14 Saksdokumenter: 13.01.2015 KR 03.1/15

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.11.2014 kl. 13:30

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer