INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD"

Transkript

1 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: ONSDAG 29. AUGUST 2012 kl STED: Sørnes kirke, menighetsalen, Mortensarmen 1, 4052 Røyneberg TIL: Ole Berner Eriksen Repr. Ræge MR Morten Hodne Repr. Ræge MR Christian Lie Repr. Sola MR (leder) Marianne Hovland Repr. Sola MR Bjørn Magne Espeset Repr. Sørnes MR Edvard Aarsland Repr. Sørnes MR Håkon Inge Sivertsen Repr. Tananger MR Elisabeth Sivertsen Urdahl Repr. Tananger MR (nestleder) Janne Stangeland Rege Repr. Sola kommune Bjørn Brakestad Repr. Stavanger biskop Trygve Torgersen Tore J. Aas Kirkeverge/sekretær for fellesrådet Assisterende kirkeverge Sakliste sendes også til: Øvre prester Daglig ledere i menighetene Vennligst gi beskjed til kirkevergekontoret snarest dersom du er forhindret fra å møte, slik at vi kan få kalt inn vararepresentant i tide. E-post: evt Servicetorget tlf Eventuelt forfall bes også meldt umiddelbart direkte til personlig vararepresentant.

2 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 2 SAKLISTE: 41/2012: Presentasjon av Sørnes menighet og orientering om tilbygg og rehabilitering av Sørnes kirke 42/2012: Godkjenning av protokoll fra møte /2012: Godkjenning av innkalling og sakliste til møte /2012: Orienteringer, skriv og meldinger 45/2012: Uravstemning KA lønnsoppgjør /2012: Vedr orgel i Tananger kirke 47/2012: Økonomirapport januar juni 2012 Sola kirkelige fellesråd 48/2012: Budsjettforslag /2012: Høring refleksjonsdokumentet Kirkeordning etter 2013 fra Kirkerådet 50/2012: Forslag til endringer i gravferdsforskriften - høring 51/2012: Status på oppfølging av opplæring / kursrunde for nytt fellesråd 52/2012: Eventuelt * * * * * * *

3 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 3 SAKLISTE: 41/2012: Presentasjon av Sørnes menighet og orientering om tilbygg og rehabilitering av Sørnes kirke SAKSFORELEGG Representanter fra Sørnes menighet er invitert til å gi en inntil 30 min. informasjon / presentasjon av menigheten og kirken. For fellesrådets medlemmer er det nyttig å være kjent med alle menighetene i fellesrådets område. Menighetsrådet og fellesrådet er likeordnede og likeverdige folkevalgte organer, der kirkeloven definerer ansvars og oppgaveområder. Fellesrådet er bl.a. arbeidsgiver for de fleste tilsatte medarbeiderne i menighetene, har økonomisk drifts og vedlikeholdsansvar for kirkebyggene, drift av menighetskontorene mv., ihht. kirkelovens 14. Rehabiliterings og tilbyggsarbeidene i Sørnes kirke er nå avsluttet, og det er viktig for fellesrådet å være kjent med og oppdatert på kirkebyggenes status og standard. Det blir anledning til spørsmål og utfyllende samtale. Forslag til VEDTAK: Fellesrådet takker for og tar informasjonen om Sørnes menighet og kirke til orientering. 42/2012: Godkjenning av protokoll fra møte Forslag til VEDTAK: Protokoll fra fellesrådets møte godkjennes. 43/2012: Godkjenning av innkalling og sakliste til møte Forslag til VEDTAK: Innkalling og sakliste til møte godkjennes. 44/2012: Orienteringer, skriv og meldinger a. KA-rundskriv:

4 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd 04/12 Tariffrevisjonen pr uravstemming Blad 4 Forslag til VEDTAK: 05/12 Tilskudd til utgiftsdekning ved rekruttering av kateket/menighetspedagog 06/12 KAs sentralavtale med Kopinor om kopiering i Den norske kirke b. Kort orientering om plan for sikring av gammelt maleri i Sola kirke. c. Brev fra Stavanger biskop om planlagt bispevisitas i Sola og Sørnes menigheter november 2013 d. Brev fra Stavanger biskop om planalgt bispevisitas i Ræge og Tananger menigheter april 2013 (Oppdatert informasjon: Visitasen flyttes til 2014) e. Rundskriv P-76/ fra kgl. Fornyings, administrasjons og kyrkjedepartement: Oppfølging av kyrkjeforliket endringar i Grunnlova og konsekvenseendringar i underliggjande regelverk. Endringar i paragrafane om statskyrkjeordninga i Grunnlova og konsenvensendringar i kirkeloven. f. Rundskriv P-7/ fra kgl. Fornyings, administrasjons og kyrkjedepartement: Utvida investeringsramme rentekompensasjonsordninga for kyrkjebygg Tilgjengelige på: g. Svarbrev til Stavanger biskop vedr tilleggssøknad tilbygg Sørnes kirke h. KAs høstkonferanse september. Tilbud til fellesrådets medlemmer i. Innkjøp av hjertestartere til kirkene og menighetssenteret Målgruppe: Rådsmedlemmer, rådsledere, kirkeverge og kirkelige ansatte j. Felles kontaktmøte (Fellesrådene i Stavanger, Sandnes, Randaberg, Rennesøy og Sola) med andre trossamfunn ihht. Gravferdslovens 23. Framlagt informasjon, skriv og meldinger tas til orientering. 45/2012: Uravstemning KA lønnsoppgjør 2012 SAKSDOKUMENTER KA-rundskriv 4/12 av Tariffrevisjonen pr uravstemning Se: Uravstemningsdokument fra Sola kirkelige fellesråd SAKSFORELEGG Partene i KAs tariffområde ble 20. juni enige om et anbefalt forslag til ny Hovedtariffavtale for perioden Forslaget er sendt ut til uravstemning hos medlemmene, med svarfrist 21. august 2012 klokken 12:00. Virkningstidspunktene for de ulike lønnstilleggene er satt til hhv. 1. juni, 1. juli og 1. september Protokollen med det anbefalte forslaget følger i sin helhet i rundskrivet.

5 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 5 Det er KAs medlemmer som er tilsluttet arbeidsgivervirksomheten som kan avgi stemme, jf. vedtektene. Siste frist for å avgi stemme er satt til tirsdag 21. august 2012 klokken Avgitt stemme må være KA i hende innen dette tidspunkt. Pga. avstemmingsfrist er fellesrådets arbeidsutvalg (leder og nestleder sammen med kirkeverge) anmodet om å avgi stemme innen fristen på vegne av Sola kirkelige fellesråd. Det er avgitt et Ja til det anbefalte forslaget. Ved fristens utløp var det avgitt 110 stemmer i uravstemningen. Alle har stemt ja til den nye hovedtariffavtalen som partene ble enige om å anbefale sine medlemmer. Avtalen er dermed å regne som gjeldende avtale. En lokal pott på 1 % av utbetalt grunnlønn og faste tillegg i 2011 skal ha virkning fra Forhandlingene skal være gjennomført senest , med frist for anke KA vil gi ytterligere informasjon og veiledning om de lokale forhandlingene i eget rundskriv. Det vil også bli arrangert egne kurs i lokale forhandlingeri høst. KA legger i slutten av uke 34 ut iverksettingsrundskrivet som forordner tariffoppgjøret med ut og etterbetaling av lønnsjusteringen Forslag til VEDTAK: Sola kirkelige slutter seg positivt til årets tariffoppgjør og bekrefter avgitt stemme ja ved uravstemningen. 46/2012: Vedr orgel i Tananger kirke TIDLIGERE BEHANDLING Sola kirkelige fellesråd har siden manglene og utfordringene knyttet til orgelet i Tananger kirke ble oppdaget og påpekt overfor kirkevergen høsten 2007 og vinteren 2008 blitt holdt løpende orientert under fellesrådet faste sakspost: Orienteringer, skriv og meldinger: FR-sak 29/2008 pkt. g) Reklamasjonssak orgel Tananger kirke overfor H. Brinck Hansen Orgelbyggeri, Fluberg; brev av FR-sak 40/2008 pkt. f) Status reklamasjonssak orgel Tananger kirke. Vedlagt brev til H.Brinck Hansen Orgelbyggeri FR-sak 47/2008 pkt. g) Orgelsaken i Tananger FR-sak 08/2009 pkt. c) Status sak vedr. orgel Tananger kirke. Møte med orgelkonsulent Johan Varen Ugland FR-sak 25/2009 pkt. b) Status på orgelsaken i Tananger - brev fra Sola kommune til H. Brinck-Hansen Orgelbyggeri - brev fra H. Brinck-Hansen orgelbyggeri til Sola kommune FR-sak 35/2009 pkt. b) Skriv fra fellesrådets kantorer vedr. orgelet i Tananger FR-sak 16/2010 pkt. b) Vedr. orgelet i Tananger FR-sak 22/210 pkt. b) Vedr. orgelsaken i Tananger kirke FR-sak 31/2010 pkt. c) Status på orgelsaken i Tananger kirke

6 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd FR-sak 53/2010 pkt. e) Status på orgelsaken Tananger kirke FR-sak 05/2011 pkt. b) Status på orgelsaken Tananger kirke FR-sak 12/2011 pkt. d) Status på orgelsaken Tananger kirke FR-sak 15/2012 pkt. c) Orientering om ombyggingsarbeidene orgel i Tananger kirke Blad 6 FR-sak 23/2012 pkt. b) Status på orgelsaken i Tananger kirke FR-sak 33/2012 pkt. h) Møte vedr orgelsak Tananger kirke Fellesrådet har videre behandlet orgelsaken under følgende egne saksforelegg: Sak 20/2009: Orgelsaken i Tananger kirke Sak 44/2010: Orientering om orgel Tananger kirke Sak 33/2011: Orientering om orgelsaken i Tananger kirke Sak 42/2011: Orientering om orgelsaken Tananger kirke Kirkevergen har fulgt opp saken administrativt siden vinteren 2008, i nær kontakt med rådmann og kommuneadvokaten i Sola kommune, orgelkonsulenter og fellesrådets egne kantorer. Etter fellesrådets og kommunens syn er det liten tvil om at orgelet i Tananger kirke ikke har fungert som forutsatt i kontrakten som ble inngått i oktober Dette samsvarer med løpende vurderinger gjort av kantorene som har brukt orgelet som menighetens instrument gjennom årene siden Byggingen og overleveringen av orgelet ble i sin tid sterkt forsinket, og ble sluttført høsten Situasjonen fra dette tidspunktet og fram til utgangen av 2010 kan oppsummeres ved at Brinck Hansen ved flere anledninger har forsøkt å justere orgelet og rette opp feil som har vist seg underveis, uten ar orgelet har kommet i brukbar stand. Orgelbyggeren har erkjent ansvar for at orgelpiper har sunket sammen. Noen piper er blitt skiftet mens andre har ikke blitt skiftet som lovet. Orgelet har i perioder vært i en slik forfatning at en har måttet stenge det for vanlig bruk i begravelser, vielser og gudstjenester. Ekstern orgelkonsulent Stein Johannes Kolnes ble våren 2010 engasjert og konstaterte fort at de betydelige funksjonsproblemene har sin årsak i for dårlig spillemekanikk. Fellesrådet og kommunen fikk da avdekket at det var behov for til dels omfattende utbedrings og ombyggingsarbeidene som ble estimert til kr. Det hefter etter kommunens syn liten tvil om at orgelet ikke har fungert som forutsatt i kontrakten. Rådmann i Sola kommune har i samråd med ekstern advokat besluttet å varsle søksmål mot orgelbygger Henrik Brinck- Hansen. Leder i fellesrådet og kirkeverge hadde møte med kommuneadvokat Wenche Gusdal ang. orgelsaken for gjensidig informasjon og avklaring av ansvarsforhold. Etter tilråding fra advokat er det Sola kirkelige fellesråd som formelt bør stå bak søksmålet. Forslag til VEDTAK:

7 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 7 a. Sola kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til rådmannens beslutning om å ta ut søksmål mot Henrik Brinck Hansen Orgelbyggeri og stiller seg bak kommuneadvokatens vurderinger ang leveransen av orgelet i Tananger kirke. b. Fellesrådet gir fullmakt til fellesrådets leder og kirkeverge til å utpeke fellesrådets partsrepresentant 47/2012: Økonomirapport januar juni 2012 Sola kirkelige fellesråd SAKSDOKUMENT Økonomioversikt januar juni 2012 Sola kirkelige fellesråd SAKSFORELEGG Kommentarer til regnskap pr. juni 2012 Sola kirkelige fellesråd Regnskapet for januar juni 2012 er gjort opp med et mindreforbruk på kr mot budsjettert merforbruk på kr Lønn & sos.utgifter Forslag til ny Hovedtariffavtale for perioden 1/ til 30/ er vedtatt etter uravstemning. Nye tariffer vil bli innarbeidet for lønnsutbetalingene i sept nov. Beregnet lønnsvekst er 4,14% med en lokal forhandlingspott på 1% som skal gjennomføres i okt nov. 165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser Noen innleide vikarer sender regning som selvstendige næringsdrivende. Dvs at honorar ikke utbetales via lønn. 195 Avgifter & lisenser Merutgift på etablering av dåpsmodul for internett. 230 Vedlikehold bygg & anlegg Konto Bokført Oppr.budsjet Just. budsjett Rest t Ringeanlegg Sola Anlegg Generelt vedlikeg Bygg Vinduer Tananger Vinduer Sola Igangsatt, men ikke avregnet: Behandling av vinduer Sola kirke, antatt kr Planlagt: Ringeanlegg Ræge kirke, tilbud fra Olsen Nauen, Tønsberg kr Maling av yttervegger menighetssal Sola kirke kr Forblendingsmur ventilasjonshus Sørnes kirke kr

8 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 8 Pensjonskostnader 2011 I forbindelse med gjennomgang av tallmaterialet er det blitt avdekket at regnskapsavdelingen har feilført en faktura fra KLP på Den gjelder en pensjonsavregning for 2011 og skulle således vært ført i regnskapet for Resultatet for 2012 vil derfor bli likelydende redusert. Administrasjonen forslår at beløpet synliggjøres som ekstraordinær kostnad i regnskapet og gjøres opp mot disposisjonsfond ved årets slutt. Forslag til VEDTAK: Framlagt forslag til økonomirapport januar-juni 2012 for Sola kirkelige fellesråd tas til orientering. 48/2012: Budsjettforslag 2013 SAKSDOKUMENTER Kirkeloven Se: Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke Se: Budsjettskriv fra Sola kirkelige fellesråd til rådmann, Sola kommune, Framdriftsplan budsjettprosessen Sola kommune Handlings og økonomiplan Skriv fra kirkevergen til menighetsrådene vedr Budsjettprosessen 2013 for Sola kirkelige fellesråd Samlet oversikt over Budsjettinnspill fra Tananger MR v/au - fra Sørnes MR - fra Sola MR - fra Ræge MR Saksforelegg FR-sak 36/2012: Budsjettforslag 2013 innspill og innledende drøfting Oversikt stillingsressurser i Sola kirkelige fellesråd SAKSFORELEGG A. Innledning Det er fellesrådets årlige ansvar å sende inn et budsjettforslag til Sola kommune for kommende år. Forslaget skal inneholde en klargjøring av nødvendige og løpende utgifter for å gjennomføre de aktiviteter som er omtalt i kirkelovens 15 første og tredje ledd. Budsjettforslaget bør videre peke på samt peke på behovet for prioriterte midler til kirkelige tilbud og aktiviteter i menighetene som undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre menighetsmessige tiltak i soknene.

9 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 9 Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke har følgende bestemmelse vedr budsjettarbeidet: 4-1. Fremstilling av kirkelig fellesråds budsjettforslag til kommunen Kirkelig fellesråd, og menighetsråd i ettsoknskommuner, skal hvert år fremme et samlet forslag til kommunen om bevilgninger over kommunens budsjett til den kirkelige virksomhet i kommunen, samt forslag til bevilgninger i økonomiplanperioden. Forslaget skal bygge på rådets vedtatte budsjett/økonomiplan. Det enkelte fellesråd skal i økonomireglementet fastsette hvordan fremstillingsprosessen skal legges opp slik at medvirkning fra menighetsrådene sikres. B. Førstebehandling i fellesrådet Fellesrådet førstebehandlet budsjett 2013 saken i sitt møte og gjorde følgende vedtak: 36/2012: Budsjettforslag 2013 innspill og innledende drøfting VEDTAK: a. Fellesrådet tar budsjettdrøftinger, innspill og kommentarer til etterretning og ber om at disse innarbeides i endelig budsjettforslag som legges fram for behandling på neste møte b. Fellesrådet vektlegger sterkt behovet for at ordinært driftsramme fra Sola kommune for 2012 framskrives for 2013 mht. lønnsmerutgifter og prisstigning. c. Følgende tiltak prioriteres i budsjettinnspillet til Sola kommune for 2013: - Arkitektkonkurranse ny kirke Sola sentrum - Nytt tak Sola kirke Budsjettdebatten nevnte bla. følgende forhold: -Stillinger i organisasjonen - Hvilken organisasjon er det vi vil ha? -Fokus på forordnede gudstjenester og forordnede kirkelige handlinger -Ansvar for vedlikehold av kirkebyggene -Utvikle servicetorgets tjenester og effektivitet -Det neste nye kirkebygget må komme i Sola sentrum sette denne saken på topp og drive denne saken så langt vi kan -Viktig å markere saken i budsjettprosessen overfor kommunen -Menighetenes budsjettinnspill diskuteres i august C. Utgangspunkt rammetall / budsjett 2012 Det er naturlig at fellesrådet tar utgangspunkt i Sola kommunes tilskudd til fellesrådet for inneværende år. Tildelt rammetilskudd for 2012 ble fastsatt av Sola kommunestyre , i tråd med rådmannens forslag. Detaljbudsjettet for fellesrådet ble endelig vedtatt under sak 19/2012:

10 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 10 Rammetilskudd 2012 fra Sola kommune spesifisert oversikt Utgangspunkt, ordinært driftstilskudd for 2011 før uttrekk momskompensasjon (ekskl. øremerket tilskudd) Generell prisstigning varer/tjenester Sjablonmessige årlige merutgifter til klokkere/kirketjenere (generell lønnsvekst) Forhandlinger i 2011, faktiske merutgifter ved mellomoppgjøret, årseffekt i Uttrekk momskompensasjon menigheter Uttrekk momskompensasjon Kirkelig fellesråd Ordinært driftstilskudd K.sak 144/05, videreført øremerket tilskudd til menighetsvakten omstilling (kun reduksjon for 2011) reversert omstilling (kun reduksjon for 2011) Vedlikeholdsreserve (avgrenset fra investering) Netto/brutto utbetalt i januar Lønns- og pensjonsreserve i Samlet budsjettert tilskudd til kirkelig fellesråd i Overført fra menighetene til Kirkelig fellesråd(???) I forhold til 2011 ble rammetilskuddet fra Sola kommune for 2012 økt med kompensasjon for generell prisstigning (varer og tjenester) og merutgifter for klokker-/kirketjenerfunksjonen. Tidligere redusert tilskudd i 2011 til Sykevaktordningen på kr ble tilbakeført for Ihht. fast avtale mellom Sola kommune og Sola kirkelige fellesråd ble videre rammetilskuddet fra kommunen justert tilsvarende de tariffmessige lønnsjusteringene. For 2011 utgjorde det kr Fellesrådets driftsbudsjett for 2012 ble vedtatt med en total ramme på kr D. Budsjettinnspill fra menighetsrådene Administrasjonen sendte eget budsjettskriv til menighetsrådene. Fellesrådet ønsker i budsjettprosessen å være kjent med menighetsrådenes synspunkter og prioriterte behov. Samtidig er det en utfordring i å klare å skape en balanse mellom forventninger om økte rammer

11 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 11 til drift og investering for kommende år i forhold til en nøktern realisme. Erfaringsvis vet vi at rammetilskuddet fra kommunen sjelden økes ut over avtalte justeringer for lønnsmerutgifter. Fellesrådet oppfordres til å gå nøye inn i menighetsrådenes budsjettinnspill. Det er viktig at fellesrådet på vegne av menighetsrådene i prioritert rekkefølge synliggjør og tydelig kommuniserer de faktiske behov som menighetene har. E. Personalrelaterte budsjettmidler De faste, årlige personalkostnadene for fellesrådets faste stillinger i menighetene og fellesrådsadministrasjonen utgjør omlag 80 % av det totale driftsbudsjettet. Fastsettelse og justering av disse utgiftene er i høy grad styrt av eksterne forhold og betingelser som: - KAs framforhandling av hovedtariffavtale - pensjonskostnader med satser fastsatt av KLP - offentlig fastsatte satser for arbeidsgiveravgift, feriepenger mv. Fellesrådet er som arbeidsgiver forpliktet overfor den enkelte tilsatte medarbeider med rettigheter og plikter gjennom: - arbeidsavtaler - arbeidsmiljøloven - arbeidslivets fastsatte ordninger for medbestemmelse (Hovedavtalen) - lovverk ellers som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker - lønnspolitiske retningslinjer mv. Det årlige budsjettarbeidet er derfor preget av at dette er faste budsjettkostnader. Disse forholdene kan i svært liten grad endres av fellesrådet. Disse budsjettmidlene har fellesrådet gjennom mange år søkt om og fått tildelt tilstrekkelige budsjettmidler til og møysommelig prioritert og plassert i stillinger til disposisjon for menighetene. Tilsatte medarbeidere er den største og viktigste ressursen fellesrådet forvalter. Mange av stillingene har sin historikk og fellesrådets formål med stillingene vil alltid være å legge til rette for gode kirkelige tilbud og tjenester som mulig i menighetene, samt at nødvendige administrative funksjoner fungerer på en god måte. Sola kirkelige fellesråd er p.t. arbeidsgiver for 24 medarbeidere fordelt på til sammen 15,7 årsverk. Det vises for øvrig til vedlagt stillingsoversikt. F. Budsjettprosess 2013 overfor kommunen Det er ihht. kirkelovens 15 Kommunens økonomiske ansvar som ligger til grunn for fellesrådets innspill til kommunens egen budsjettprosess. Kommunens tilskudd består av et årlig rammetilskudd som fellesrådet har ansvar for å fordele og forvalte ihht. vedtatt årsbudsjett. I fellesrådets budsjettprosess er det nyttig å minne om følgende viktige forutsetninger i den kommunale økonomiplanprosessen, som fellesrådet fikk innspill på fra økonomiadministrasjonen i 2010:..

12 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Den kommunale økonomiplanprosessen er jo inndelt i minst fire delprosesser: Blad Konsekvensjustert ordinært driftsbudsjett (basisbudsjett) uten realvekst i form av nye tiltak og andre vesentlige justeringer. 2. Aktuelle nye tiltak og vesentlige justeringer i rammer for drift, for eksempel som følge av investeringer, demografi eller premisser i lovverk e.l. 3. Aktuelle investeringer, for eksempel påkostning - ikke vedlikehold - av eksisterende bygg og anlegg. 4. Omstilling - effektivisering og/eller kutt i tjenestetilbudet, anslagsvis 3 prosent av bruttorammer. Rådmannen vil forvente at også dere gir et differensiert innspill, og redegjør konkret for nødvendigheten av eventuelle økte driftsrammer mv. Foreløpig er det kun lagt inn en skjønnsmessig oppjustering som følge av økt pris- og kostnadsvekst, først og fremst lønn.. Fellesrådets budsjettskriv til Sola kommune v/rådmann skal peke på fellesrådets ønsker, behov og prioriteringer for kommende år og blir formelt oversendt i begynnelsen av september. G. Konkrete behov for økte budsjettrammer 2013 Det er fellesrådets ansvar i sitt budsjettinnspill å gi kommunens administrasjon, saksbehandlere og politikere et relevant grunnlag for vurdering av hvor stor ramme som skal tildeles kirkesektoren i Sola kommune. Fellesrådet må på sin side være kjent med kommunens økonomiske prioriteringer og utfordringer, krav til effektivisering samt statlige overføringsrammer. I saksforelegget til fellesrådets møte pekte kirkevergen på to konkrete behov som det ble gjort vedtak om å prioritere i kommende budsjettinnspill til Sola kommune for 2013: 1. Midler til arkitektkonkurranse for ny kirke i Sola sentrum 2. Nytt tak Sola kirke Det henvises til saksforelegg til FR-sak 36/2012: Budsjettforslag 2013 innspill og innledende drøfting til fellesrådets forrige møte, med følgende tilleggsopplysninger: 1. Midler til arkitektkonkurranse for ny kirke i Sola sentrum Solabladet informerer i sin reportasje om status på sentrumsplanen Plan 0442 Sola sentrum: Sentrumsplanen skal behandles før jul, er den foreløpig planen, og er en av kommunens topp prioriterte planer. Planen har likevel allerede hatt to høringsrunder, pluss en tilleggshøring på grunn av en tallfeil i protokollen. Siste høring hadde frist 9.mars og håpet fra administrasjonen var at den skulle behandles før sommeren. Et trykk av saker som trenger behandling førte til at det ikke gikk helt etter planen. Nå gjenstår det å se om planen blir godkjent med de endringer som er gjort etter denne høringsrunden, eller

13 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 13 om det blir nok en runde med innsigelser. Gårdeierne i sentrum har hatt mange innvendinger mot planen, og det er liten enighet mellom dem og kommunen. I lys av oppdaterte opplysninger om sentrumsplanens framdrift anbefaler kirkevergen at fellesrådet ber Sola kommune om å sette av midler til arkitektkonkurranse for ny kirke så snart som mulig, og innenfor kommende handlings og økonomiplanperiode Nytt tak Sola kirke Kirkevergen innhenter for tiden et supplerende prisoverslag. Det er videre avklart med sivilarkitekt Ove Morten Berge, Kirkebyggkonsulenten i Kirkerådet i E- post at det vil være mulig å heve taket 10 cm for å kunne etterisolere taket: Vedlikehold er ikke søknadspliktig. Jeg tenker at så lenge isolering ikke medfører vesentlig endring av det estetiske uttrykket, 10 cm tykkere tak med samme taktekking etter utbedring, mener jeg ikke endrer vesentlig på kirkens arkitektur, og kan derfor defineres innenfor vedlikehold. Stipulert engangskostnad: kr Kirkevergen finner det rimelig å minne om en sak som fellesrådet i en årrekke har signalisert et ønske til Sola kommune om å få ferdigstilt. Det gjelder: 3. Ferdigstillelse av lødd natursteinmur ved Tananger kirkegård Det grønne arealet på sørsiden av Tananger menighetsbarnehage og på vestsiden innkjørselen til Tananger kirke / menighetsbarnehagen er opparbeidet og disponert til framtidig gravareal. Det skal derfor forvaltes med omhu og skjønnsomhet, i respekt for tilliggende gravfelter. Det er lite greit når arealet fra tid til annen brukes som parkeringsareal, og til og meder blitt brukt til parkeringsområde av et omreisende sirkus. Kirkevergen ser et sterkt behov for å ferdigstille lødd steinmur ned mot Tananger Ring, samt at det monteres lukkbar port inn til det framtidige kirkegårdsområdet. Det framtidige gravlundområdet framstår i dag mot Tananger Ring som uferdig, og steinrøysen som ligger nederst mot veien gir et uryddig inntrykk. (Fra fellesrådets budsjettinnspill til Sola kommune) Stipulert engangskostnad: kr. H. Avsluttende budsjettkommentarer Fellesrådets overordnede ansvar er å tenke helhet for kirkelig aktivitet i kommunen. og kirkevergen oppfordrer rådet til å grundig drøfte ønskede og prioriterte tiltak og investeringer for neste år og kommende budsjettår. Det vil være en viktig og nødvendig debatt, som må gi nødvendige føringer for det videre budsjettarbeidet og endelig budsjettvedtak. Også for Sola kirkelige fellesråd vil det være slik at ønsker og behov vil være større enn tilgjengelige økonomiske midler. Det øremerkede årlige tilskuddet på kr ( vedlikeholdsreserve ) er helt nødvendige midler til å følge opp det årlige forfallende vedlikeholdet av kirkebyggene, inkludert en rekke

14 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 14 service og vedlikeholdsavtaler av tekniske anlegg mv. Rammen er imidlertid for liten til å kunne ta større vedlikeholdstiltak. Det er derfor viktig at fellesrådet prioriterer vedlikehold av bygg og anlegg ut over den rammen, Det er videre verdifullt at fellesrådet de siste par årene har maktet å disponere betydelige beløp av regnskapsmessige mindreforbruk til større vedlikeholdstiltak. Det er svært viktig at et jevnt og forebyggende vedlikehold prioriteres høyt også i årene som kommer. Det foreslås som tidligere år at kirkevergeadministrasjonen i samråd med økonomiutvalget på grunnlag av fellesrådets drøftinger og prioriteringer får fullmakt til endelig utforming av budsjettskrivet til kommunen. Endelig forslag til budsjett for 2013 utformes så fort endelige rammetilskudd fra kommunen etter planen er fastsatt i kommunestyrets møte 13. desember Kirkevergem anbefaler at representant for fellesrådet og kirkevergeadministrasjonen anmoder rådmann om et møte i løpet av september for å presentere og informere om fellesrådets budsjettbehov. Forslag til VEDTAK: a) Sola kirkelige fellesråd ber om at ordinær driftsramme fra Sola kommune for 2012 framskrives for 2013 mht. lønnsmerutgifter og prisstigning. b) Fellesrådet understreker de behov for utvidede rammer for drift og investering som ønskes prioritert for 2013, og gir kirkevergeadministrasjonen i samråd med økonomiutvalget fullmakt til å utforme endelig budsjettinnspill 2013 til Sola kommune v/rådmann. c) Følgende tiltak prioriteres i budsjettinnspillet til Sola kommune for 2013: 1. Kr Arkitektkonkurranse ny kirke Sola sentrum 2. Kr Nytt tak Sola sentrum /2012: Høring refleksjonsdokumentet Kirkeordning etter 2013 fra Kirkerådet SAKSDOKUMENTER Mot ny kirkeordning. Ressursdokumenter Se:

15 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 15 KA - aktuelt: Refleksjonsprosessen om kirkeordning etter 2013 Veien videre? Se: Kirkeordning etter 2013 Uttalelse fra styret i KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon til Kirkerådets refleksjonsdokument. Se: SAKSFORELEGG Stortinget vedtok 21.mai i år viktige endringer i Grunnloven som medfører at landet ikke lenger har en offisiell statsreligion. I den forbindelse ble også Kirkeloven endret. Den norske kirke står nå overfor en interessante og spennende utfordringer og ny muligheter. På sikt vil disse endringene også få konsekvenser for kirken i Sola kommune. Fra KA-Forum nr.3 juni 2012 siteres følgende: Bakteppet for denne prosessen er en varslet høring, der menighetene skulle få si sin mening om alternative modeller for fremtidig kirkeordning. I mars 2012 avviste Kirkerådet høring som metode for å få inn synspunkter, og vedtok i stedet å sende ut et refleksjonsdokument. De opprinnelig omtalte tre hovedmodeller for styring og arbeidsgiveransvar, er tatt ut i refleksjonsdokumentet. I brevet som følger selve refleksjonsdokumentet heter det at Menighetene vil senere inviteres til å delta i formelle høringer om både endringer i kirkelov og ny kirkeordning. Kirkerådet anbefaler at menighetsrådene og fellesrådene tar refleksjonsdokumentet opp som sak på ett eller flere møter. Formålet med dokumentet er å invitere til å gi innspill og tilbakemelding til Kirkerådet, med frist MR og FR er i utgangspunktet selvstendige organer og høringsinstanser, med dels forskjellige perspektiver på framtidig kirkeordning. Kirkevergen ser allikevel for seg at det kunne være et rasjonaliserende initiativ om det blir nedsatt en felles arbeidsgruppe som kunne legge fram en felles sak til behandling / uttalelser i respektive MR + FR i løpet av høsten innen fristen. Det foreslås med dette at hvert MR + FR oppnevner 1 repr hver til arbeidsgruppen som innen Fellesrådet har innkalt menighetsrådene til kontakt og dialogmøte 25.oktober. Der vil det også bli satt fokus på temaet med innledningen: Hvordan kan forholdet stat / kommune og kirke bli i årene framover hvordan vil vi merke dette i Sola? Kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon (KA) som fellesrådet er medlem i er en aktiv og høyt kompetent aktør i den pågående debatten og prosessen om ny kirkeordning. Kirkevergen viser til at signalene som KA gir i denne prosessen er viktige mht utforming av framtidig kirkeorganisering lokalt i vår egen kommune. Det er derfor viktig at arbeidsgruppen merker seg deres råd og uttalelser til framlagt refleksjonsdokument. Forslag til VEDTAK:

16 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 16 a. Sola kirkelige fellesråd oppfordrer menighetsrådene i Sola til å arbeide aktivt med refleksjonsdokumentet fra Kirkerådet. b. Menighetsrådene anmodes om å gi sin tilslutning til en felles arbeidsgruppe som utarbeider en felles sak til endelig behandling i respektive råd, med frist c. Leder i fellesrådet og kirkevergen innkaller til og leder arbeidet i arbeidsgruppen. 50/2012: Forslag til endringer i gravferdsforskriften - høring SAKSDOKUMENTER Gravferdsloven. Se: Forskrift til gravferdsloven. Se: html&emne=FORSKRIFT%20TIL%20GRAVFERDSLOV*&& Det kgl. Fornyings, administrasjons og kirkedepartementet: Forslag til endringer i gravferdsforskriften høring. Frist SAKSFORELEGG Stortinget har nylig endret Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) av 1996 med virkning fra Det er mange tema og områder som er omfattet av de vedtatte endringene i gravferdsloven som: -hovedbestemmelse om hensynet til avdødes religion eller livssyn - endrede frister ved gravferd og kremasjon - innvielse av ny gravplass -- særskilt tilrettelagte graver - kirkegård betegnelse og beliggenhet - innvielse av ny gravplass - askespredning - lovregulering av kirkelig medvirkning ved askespredning - rett til grav for dødfødt barn - hvem som sørger for gravferden - kremasjon som gravferdsform - endring av meldingsrutiner, krigsgraver mv.

17 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 17 I forbindelse med dette er gjeldende Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) sendt ut på høring. De kirkelige fellesråd i Den norske kirke er høringsinstans, sammen med en lang rekke andre instanser. Høringsfrist er 01.november Sola kirkelige fellesråd har ansvar for gravferdsforvaltningen i Sola kommune. Dette samarbeidet skjer i nært samarbeid med kommunen. Sola kommune har ansvar for oppmåling av graver, graving samt stell av kirkegårdenes grøntanlegg. Kirkevergen anbefaler at fellesrådet setter ned en arbeidsgruppe som på grunnlag av tilsendt forslag til endringer i gravferdsforskriften og legger fram forslag tilhøringsuttalelse. Det vil være nyttig at en representant i fellesrådet deltar i arbeidsgruppen. Konsulent på kirkevergekontoret og kirkeverge har til daglig ansvaret for gravferdsforvaltningen og kan bidra i et slikt arbeid med faglig innsikt og erfaring. Forslag til VEDTAK: Fellesrådet oppnevner 1 repr. fra rådet, konsulent ved kirkevergekontoret og kirkeverge til arbeidsgruppe som legger fram forslag til høringsuttalelse til fellesrådets neste møte. 51/2012: Status på oppfølging av opplæring / kursrunde for nytt fellesråd TIDLIGERE BEHANDLING Rådsopplæring for medlemmer av kirkelig fellesråd vinteren 2012: Sak 16/2012: Sola kirkelige fellesråds arbeid (utsatt fra ) Rådsopplæring del 1 Rådsopplæring del på Jæren Hotell. Sak 39/12 utsatt fra møte SAKSDOKUKUMENTER KA s rådsopplæring Materiell til lokal opplæring - Håndbok Tilgjengelig på: SAKSFORELEGG Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) tar et viktig ansvar for opplæringen av medlemmene som er valgt inn i de kirkelige fellesråd og menighetsråd med ett sokn i den norske kirke. Organisasjonen tilbød oppdatert og aktuelt materiell til lokal opplæring ifm. oppstarten av nåværende råds arbeid og egne kurs på nyåret 2012, der også Sola kirkelige fellesråd deltok. Utlevert håndbok som er utgitt av Kirkerådet og KA i fellesskap er laget på en slik måte at den er lett å bruke som oppslagsverk til aktuelle saker og tema, med oversiktig stikkordsregister som også gir god henvisning til gjeldende lover og forskrifter.

18 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 18 Fellesrådet behandler i løpet av sin periode en lang rekke saker innen mange ulike fagområder, og er godt i gang med sitt første arbeidsår. Det er viktig at fellesrådet og fellesrådets administrasjon samarbeider og samhandler så ryddig og tjenlig som mulig. Det er ønskelig at en oppfølging av opplæring og kursrunde kan avdekke viktig spørsmål til avklaring, rolle og ansvarsavklaring. Fellesrådets administrasjon står selvsagt til disposisjon for spørsmål. Forslag til VEDTAK: Fellesrådets samtale og drøfting i saken tas til orientering. 52/2012: Eventuelt Vel møtt! Sola, / Christian Lie (sign.) Trygve Torgersen Leder Sola kirkelige fellesråd kirkeverge Neste ordinære møte i Sola kirkelig fellesråd: iht.fr-sak 39/2012: Onsdag kl

19

20

21

22

23

24

25

26 Periode Dato Aktivitet/milepæl Prosess Ansvar April 27. Utsendelse av budsjettrundskriv. Økonomisjef utarbeider rundskriv og framdriftsplan. Rådmann og økonomisjef Mai 4. Tidligere vedtatte investeringer Fagleder budsjett (distribusjon) / Prosjektansvarlige jobber med grunnlagsdata. budsjettkladd sendes ut i excel. Prosjektansvarlige (bearbeidelse) tertialrapport Status per samt prognose for året samlet. Kommunalsjefer, virksomhetsledere og andre budsjettansvarlige Juni Juli 11. Konsekvensjustert basisbudsjett 2013 (drift) budsjettkladd sendes ut i ebudsjett. Virksomhetsledere og andre budsjettansvarlige jobber med grunnlagsdata. Fagleder budsjett (distribusjon) / Virksomhetsledere og andre budsjettansvarlige (bearbeidelse) 15. Formannskapet behandler årsrapport og regnskap 2011 Formannskapet 16. Kommuneproposisjon for neste år. Vurdering av rammeforutsetninger mv. Økonomisjef / økonomirådgivere Kommunestyret behandler årsrapport og regnskap 2011 Frist for innlevering av bidrag til kommunens Kommunalsjefer samordner innspill og vurderinger. omstilling Frist for innlevering av tidligere vedtatte Innsending til fagleder/økonomirådgiver for investeringer rullering av tall og tekst kvalitetssikring/samordning, ref. eget flytdiagram. (beskrivelser). Frist for innlevering av aktuelle nye investeringer Kommunalsjefer skal ha oversikt over prioriterte investeringer, ref. eget flytdiagram. Kommunestyret Kommunalsjefer 15. Frist for innlevering av aktuelle nye tiltak Kommunalsjefer samordner inspill og vurderinger. Kommunalsjefer 19. Formannskapet behandler 1. tertialrapport (30.04) HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN , FRAMDRIFTSPLAN Prosjektansvarlige og kommunalsjef samfunnsutvikling, eventuelt ledergruppen (som styringsgruppe) Kommunalsjef(er) og ledergruppen (som styringsgruppe) Formannskapet August September?? Oktober???? November Desember?? 17. Frist for innlevering av basisbudsjett 2013 (drift) med tekst og målformuleringer (målstyring). Innsending til økonomirådgivere for kvalitetssikring/samordning tertialrapport Status per samt prognose for året samlet Økonomiplanseminar i formannskapet kl (leder/nestleder i hovedutvalg deltar). Kommunestyret behandler 1. tertialrapport (30.04) 28. Konsolidering av budsjettforslag. 2. Økonomiplanseminar i formannskapet kl (leder/nestleder i hovedutvalg deltar). Sentrale inntekts og utgiftsforutsetninger ferdig bearbeidet, som grunnlag for samlet foreløpig konsolidering. Kommunalsjefer, virksomhetsledere og andre budsjettansvarlige Kommunalsjefer, virksomhetsledere og andre budsjettansvarlige Økonomisjef og rådmann (ledergruppe) Kommunestyret Økonomisjef og rådmann Økonomisjef og rådmann (ledergruppe) 2. Formannskapet behandler 2. tertialrapport (31.08) Formannskapet 5. Statsbudsjettet legges fram. Justere inntekts og utgiftsforutsetninger. Økonomisjef / fagleder Trykking av budsjett / handlings og økonomiplan. Økonomiseminar for formannskap (leder/nestleder i hovedutvalgene deltar). Klargjøring. Økonomisjef / fagleder Rådmann og økonomisjef (ledergruppe) 30. Rådmannens utkast offentliggjøres. Rådmann og økonomisjef Kommunestyret behandler 2. tertialrapport (31.08.) Formannskapets behandling, HØP Kommunestyret Formannskapet 13. Kommunestyrets behandling, HØP Kommunestyret xx. Utvalgenes behandling av sekkeposter mv. Hovedutvalgene

27 DEN NORSKE KIRKE Sola kirkelige fellesråd Kirkevergen Daglige ledere og menighetsrådledere i: Sola, xx Ræge menighet Sola menighet Sørnes menighet Tananger menighet Budsjettprosessen 2013 for Sola kirkelige fellesråd Kirkevergeadministrasjonen forbereder fellesrådets budsjettprosess Budsjettforslag 2013 skal saksforberedes til og behandles i rådets møter i juni og slutten av august i år. Det er ihht. kirkelovens 15 Kommunens økonomiske ansvar som ligger til grunn for fellesrådets innspill til kommunens egen budsjettprosess. Kommunens tilskudd består av et årlig rammetilskudd som fellesrådet har ansvar for å fordele og forvalte ihht. vedtatt årsbudsjett. Fellesrådets budsjettskriv til Sola kommune v/rådmann skal peke på fellesrådets ønsker, behov og prioriteringer for kommende år og blir formelt oversendt i begynnelsen av september. Menighetsrådene og kirkelig fellesråd er likestilte og likeverdige råd med hver sine ansvarsområder og adskilte økonomier. Fellesrådet er arbeidsgiver og økonomisk ansvarlig for tilsatte medarbeidere som er stilt til disposisjon for menighetenes staber. Det er samtidig nyttig at menighetsrådene drøfter behov og ønskede prioriteringer for de kommende budsjettår. Dette gjelder bl.a. for kirkene, som er soknenes eiendom (KL 17). Fellesrådet ønsker i budsjettprosessen å være kjent med menighetsrådenes synspunkter og ønsker. En ønsker imidlertid ikke med dette brevet å skape urealistiske forventninger om store økte rammer til drift og investering for kommende år. Erfaringsvis vet vi at rammetilskuddet fra kommunen sjelden økes ut over avtalte justeringer for lønnsmerutgifter. Av praktiske årsaker må kirkevergeadministrasjonen ha innspillene fra menighetene i hende innen mandag 4.juni. Med vennlig hilsen Trygve Torgersen kirkeverge Kirkevergen i Sola - Postboks 82, 4097 Sola tlf telefaks E- post :

28 SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Sak 36/2012: Budsjettforslag 2013 innspill og innledende drøfting SAKSDOKUMENTER Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke (Se: Budsjettskriv fra Sola kirkelige fellesråd til rådmann, Sola kommune, Skriv fra kirkevergen til menighetsrådene vedr Budsjettprosessen 2013 for Sola kirkelige fellesråd Budsjettinnspill 2013 fra Tananger MR v/au Budsjettinnspill 2013 fra Sørnes MR (under utarbeidelse - leveres ut i møtet) SAKSFORELEGG A. Innledning og historikk Fellesrådet sender årlig inn budsjettforslag til Sola kommune for kommende budsjettår. Forslaget skal inneholde en klargjøring av nødvendige utgifter for å gjennomføre de aktiviteter som er omtalt i kirkelovens 15 første og tredje ledd, samt peke på behovet for prioriterte midler til kirkelige tilbud og aktiviteter i menighetene. Formålet med fellesrådets stillinger er å sikre gode og tjenlige menighetstilbud og tjenester i de lokale menighetene, der menighetsrådenes strategi og utøvende virksomhet skal gjennomføres. Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke har følgende bestemmelse vedr budsjettarbeidet: 4-1. Fremstilling av kirkelig fellesråds budsjettforslag til kommunen Kirkelig fellesråd, og menighetsråd i ettsoknskommuner, skal hvert år fremme et samlet forslag til kommunen om bevilgninger over kommunens budsjett til den kirkelige virksomhet i kommunen, samt forslag til bevilgninger i økonomiplanperioden. Forslaget skal bygge på rådets vedtatte budsjett/økonomiplan. Det enkelte fellesråd skal i økonomireglementet fastsette hvordan fremstillingsprosessen skal legges opp slik at medvirkning fra menighetsrådene sikres. Fellesrådets prioriterte innspill til Sola kommune høsten 2011 til 2012-budsjettet var som følger: 1. Behov for økte driftsmidler: - 50 % stilling til ungdomskoret CONFESSION kr Vedlikehold av 5 kirkebygg kr

29 2. Behov for investeringsmidler: - Nytt tak Sola kirke kr Ferdigstillelse av lødd natursteinmur ved Tananger k.gård kr B. Rammetilskudd 2012 fra Sola kommune spesifisert oversikt Fellesrådets budsjettbehandling for 2012 ( ) fordelte følgende rammetilskudd fra Sola kommune: Utgangspunkt, ordinært driftstilskudd for 2011 før uttrekk momskompensasjon (ekskl. øremerket tilskudd) Generell prisstigning varer/tjenester Sjablonmessige årlige merutgifter til klokkere/kirketjenere (generell lønnsvekst) Forhandlinger i 2011, faktiske merutgifter ved mellomoppgjøret, årseffekt i Uttrekk momskompensasjon menigheter Uttrekk momskompensasjon Kirkelig fellesråd Ordinært driftstilskudd K.sak 144/05, videreført øremerket tilskudd til menighetsvakten omstilling (kun reduksjon for 2011) reversert omstilling (kun reduksjon for 2011) Vedlikeholdsreserve (avgrenset fra investering) Netto/brutto utbetalt i januar Lønns- og pensjonsreserve i Samlet budsjettert tilskudd til kirkelig fellesråd i Overført fra menighetene til Kirkelig fellesråd(???) For 2012 fikk fellesrådet i rammetilskuddet fra Sola kommune kompensert for tariffbestemte lønnsmerkostnader og for generell prisstigning for varer og tjenester. Det ble ikke gitt økte tilskuddrammer ut over det. C. Menighetenes innspill til fellesrådets budsjettdrøftinger Kirkevergen skrev i brev til menighetsrådene / daglige ledere (utdrag): Menighetsrådene og kirkelig fellesråd er likestilte og likeverdige råd med hver sine ansvarsområder og adskilte økonomier. Fellesrådet er arbeidsgiver og økonomisk ansvarlig for tilsatte medarbeidere som er stilt til disposisjon for menighetenes staber. Det er samtidig nyttig at menighetsrådene drøfter behov og ønskede prioriteringer for de kommende budsjettår. Dette gjelder bl.a. for kirkene, som er soknenes eiendom (KL 17). Fellesrådet ønsker i budsjettprosessen å være kjent med menighetsrådenes synspunkter og ønsker. En ønsker imidlertid ikke med dette brevet å skape urealistiske forventninger om store økte rammer til drift og investering for kommende år. Erfaringsvis vet vi at

30 rammetilskuddet fra kommunen sjelden økes ut over avtalte justeringer for lønnsmerutgifter. De henvises til følgende mottatte budsjettinnspill fra: - Tananger menighet - Sørnes menighet (ettersendes/utleveres i møtet) D. Kirkevergens innspill til fellesrådets budsjettdrøftinger a. Nytt tak Sola kirke Behovet for nytt tak på Sola kirke (bygget 1955) har vært kjent gjennom nærmere 10 år. Fra saksforelegget til fellesrådets møte i juni 2011 gjengis følgende: Fellesrådet har gjennom en del år pekt på behovet for å legge nytt tak på Sola kirke. Nåværende tak er fra byggeår Det er behov for ny papp og ny lekting. Nåværende takskifer forutsettes brukt på nytt. Gjennom en del år har det løsnet og sklidd ned løsnede takskifer fra taket. Disse kan være livsfarlige for publikum og besøkende til kirken og nærliggende kirkegårdsområde. Årsaken til det er at spikrene som skal holde skiferen på plass ruster og slipper taket. Det ble derfor for en del år siden montert skiferfanger på begge sider av taket for å fange disse opp slik at de ikke er en direkte fare for publikum og besøkende. Kirkevergen vil spesielt peke på behovet for nytt tak på Sola kirke i lys av lekkasjer, løse takskifer m.v. Prisoverslag pr. desember 2008 var kr mva fra lokalt byggefirma. Det er behov for ny papp og nye taklekter mv., mens takskiferen kan brukes på nytt. Det er nå av eksternt byggteknisk rådgiverfirma (Varde Byggeadministrasjons AS) utarbeidet en faglig vurdering av takets beskaffenhet, som følger vedlagt. Dette bekrefter tydelig behovet for nytt tak på Sola kirke, og bekrefter usikkerhet på kvalitet på eksisterende skiferfester. Rådgiverfirmaet har på kirkevergens oppfordring avgitt et estimert kostnadsoverslag. Følgende prisestimater er utarbeidet: 1. Prisestimat 2010 (Byggservice AS, Sola) : kr. eks. mva. 2. Prisestimat 2011 Varde Byggeadministrasjon AS : kr. eks. mva 3. Prisestimat 2012 Byggmester BOB : kr. eks. mva. Kirkevergen ser at et viktig og varig energisparende tiltak for Sola kirke vil være å etterisolere taket med cm. isolasjon og vindtett-duk. Dette vil medføre høyere rehabiliteringskostnader men vil i et tidsperspektiv på års levetid for taket på Sola kirke medføre varig reduserte oppvarmingskostnader.

31 Ordningen med rentekompenasjon for kirkebygg gjeninnføres etter en kort pause i ordningen ifm. behandlingen av revidert statsbudsjett for 2012, og administreres av Husbanken. For mer info, se: En heving av taket på Sola kirke på cm. må sannsynligvis godkjennes av Stavanger biskop, ihht. kirkelovens 21 Oppføring av nye kirke m.v. b. Midler til arkitektkonkurranse for ny kirke Sola sentrum 1. BAKGRUNN FOR SAKEN Planleggingskomiteen for ny kirke i Sola sentrum ble oppnevnt av Sola kirkelige fellesråd høsten Sola kommune har i flere år arbeidet med utarbeidelse av ny reguleringsplan for Sola sentrum. Det har imidlertid vært betydelige utfordringer med å få ferdigstilt og vedtatt reguleringsplanen. Dette har forsinket komiteens framdrift i arbeidet for ny kirke i Sola sentrum. Sola kommunestyre vil høsten 2012 få seg forelagt høsten 2012 endelig forslag til Reguleringsplan 0442 Sola sentrum. Reguleringsplanen legger grunnlaget for form og funksjon for Sola sentrum, som er Sola kommune sitt kommunesentrum. I planen inngår også tomt for ny kirke, som vil være soknekirke for Sola sokn, og også en hovedkirke for Sola kommune. 2. FORESLÅTT TOMTELOKALISERING Planen viser en sentralt lokalisert kirketomt i den nordlige delen av sentrumsgaten, som også skal styrke dette området som kulturelt tyngdepunkt. Sola kulturhus og Sola rådhus er kirketomtens nærmeste naboer. Fra REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN 0442 SOLA SENTRUM- OMRÅDEREGULERING datert: OFFENTLIG ELLER PRIVAT TJENESTEYTING T01 gjengis følgende: Tillatt underformål: Religionsutøvelse. Området kan bebygges med inntil følgende BRA (m2) = Bygget skal være inntil 4 etasjer. Deler av bygningskroppen (spir, klokketårn, minaret eller lignende)kan gå over nevnte byggehøyde. Hovedinngangsparti skal vende mot S1 (Torg). Det stilles krav om arkitektkonkurranse. Tomten er plassert i et miljø med kommunens rådhus på den ene siden og Kulturhuset på den andre. Plasseringen vil kreve et kirkebygg som står til sine omgivelser og som tydelig signaliserer hva slags bygg det er og hva bygget fylles med. Særlig forholdet til Rådhuset utfordrer kirkebyggets utforming. I tråd med foreslått reguleringsbestemmelser skal det gjennomføres arkitektkonkurranse. Planleggingskomiteen for ny kirke Sola sentrum vil påpeke at kommende arkitektutlysing for Sola nye kirke bør foregå i tett samarbeid med kommunens arkitektarbeid for nytt rådhus.

32 Den nye kirken skal stå som et signalbygg i minst 100 år, og må ha bygningsmessige kvaliteter som gjenspeiler dette sammen med nytt rådhus og eksisterende kulturhus. Det foreslås derfor en åpen arkitektkonkurranse for utforming av plan og design. Arkitektkonkurransen bør starte så fort som mulig og forankres i kommende HØP. En arkitektkonkurranse kan gjøres på flere måter og medfører ulike kostnadsnivå. Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) har lang erfaring med å bistå og har laget et regelverk og definisjoner. Når planleggingskomiteen nå foreslår en åpen arkitektkonkurranse er det for å få et så godt tilfang av ideer som mulig. Mer informasjon på hjemmesiden til NAL Informasjonsbrosjyre finnes på denne lenken: Konkurranseveileder finnes på denne lenken: Konkurranseregler finnes på denne lenken: 3. KORT HISTORIKK FOR KIRKE I SOLA SOKN - SOLA KIRKE I arbeidet fram mot ny soknekirke i Sola sentrum er det viktig å peke på de eksisterende kirkelokalitetene for Sola menighet. Det fremgår av forarbeidene til Sola kirke at dette kirkebygget var i hovedsak tenkt som gravkapell, men skulle fungere som kirkebygg frem til ny kirke kunne bygges på andre siden av flyplassen, mer sentralt i forhold til kommunesenter og bebyggelse. Sola kirke stod ferdig i 1955, og ble vigslet Kirkebygget ligger i dag usentralt til ved Nordsjøveien, på høyden over Stavanger lufthavn Sola, i ca. 3 km avstand fra Sola sentrum. Bygget er tegnet av arkitekt Gustav Helland, samme arkitekt som tegnet Sola Rådhus, Sandnes Rådhus mv.steinhogger Arne Myhre stod for hogging av steinene til konstruksjonen, og Tore Salte sørget for oppmuringen. Kirken har ca. 260 sitteplasser totalt. Foruten kirkeskip og kor er det en dåpssakristi, et prestesakristi. I 1998 ble det bygget menighetssal/kirkestue med kjøkkenkrok og toaletter, samt tilliggende bårerom. Bårerommet ble avviklet i 2007, og menighetssalen ble noe utvidet. Men kirkestuen har begrensede bruksmuligheter, særlig for plasskrevende tiltak for barn og ungdom. Sola kirke er på grunn av sin utforming en tradisjonell gudstjenestekirke i langkirke-form. Selve kirkerommet har svært begrensede bruksmuligheter til annet enn gudstjenester og kirkelige handlinger. Det e krevende når det gjelder å bruke ulike kulturuttrykk. Sola kirke egner seg dermed først og fremst for høymesser, vielser, begravelser og for voksentiltak.

33 Sola menighet har i dag begrensede muligheter for å drive moderne menighetsarbeid innenfor mange av de arbeidsgrener som kirkelig virksomhet ønsker å drive. Kirkebygget er tilnærmet ubrukelig med tanke på ungdomsarbeid, diakoni, kirkelig undervisning, fellesskapsbyggende samværsformer og kunst og kultur. Brutto grunnflate for kirken er 413 m2. Kirkebygget er på ett plan og har to hovedrom; kirkerommet og kirkestuen. Det er omfanget av de fasiliteter Sola sokn rår over. Det er godt kjent at tilgjengelig bruksareal for Sola menighet er betydelig mindre enn for de 3 andre menighetene. 4. TILRÅDING TIL FELLESRÅDET Når den foreslåtte kirketomten i Solakrossen kommende høst etter all sannsynlighet blir regulert til kirkelig formål må fellesrådet og Sola menighet være parat til massiv innsats for å få realisert det nye kirkebygget. Sola menighet har et sterkt behov for nye, tidsmessige og sentrale lokaliteter. Det første skrittet er å utlyse arkitektkonkurranse. Dette krever betydelige midler. Det er derfor viktig å peke på og dokumentere behovet overfor Sola kommune ifm. budsjettprosessen for 2013 som nå pågår. Med et budsjettvedtak som avsetter nødvendige midler kan Sola kirkelige fellesråd og Sola menighet be kommunen utlyse arkitektkonkurranse. Komiteen har allerede utarbeidet grunnlagsmateriell for en slik konkurranse. Dette arbeidet er i sluttfasen og blir lagt fram for fellesrådet over sommeren. Kirkebyggkonsulent i Kirkerådet, Ove Morten Berge opplyser at arkitektkonkurransen for nye Våler kirke, som var en åpen arkitektkonkurranse hadde utgifter på 1,2 mill.kr. Av dette av kr. avsatte til premier til innkomne forslag. Det er realistisk å regne med at kostnadene til arkitektkonkurranse for ny kirke i Sola sentrum vil ha en kostnad som er større enn det, fordi det vil være behov for et større kirkebygg i Solakrossen. E. Budsjettprosess 2013 overfor kommunen Kirkevergeadministrasjonen leverte i 2011 sitt budsjettskriv til Sola kommune i begynnelsen av september for å gi rådmann oversikt over fellesrådets budsjettbehov overfor kommunesn budsjettprosess. Kirkevergeadministrasjonen legger opp til at fellesrådets budsjettskriv for 2013 er rådmann i hende like etter fellesrådets foreslåtte møte Det er fellesrådets og kirkevergeadministrasjonens ansvar at budsjettinnspillet gir kommunens administrasjon, saksbehandlere og politikere et godt grunnlag for vurdering av hvor stor ramme som bør tildeles kirkesektoren i kommunen. Fellesrådet må på sin side

34 sørge for å være kjent med kommunens økonomiske situasjon, krav til effektivisering, statlige tilskuddrammer og nødvendige prioriteringer. Kirkevergen henviser til budsjettskriv av med innspill til budsjett 2012, og minner om viktigheten av at disse prioriteringene vurderes medtatt i videre budsjettprosess for kommende år. Fellesrådet vil være kjent med at nærmere 80 % av dets totale budsjettmidler fra år til år er bundet til personalrelaterte utgifter. Fellesrådet har ansvar for 4 menighetsstaber (ca. 15 årsverk + trosopplæringsstillingene) og 5 kirkebygg mv. som skal forvaltes og videreføres på en best mulig måte. Det er en felles erkjennelse av at en del ønsker og behov vil være større enn tilgjengelige økonomiske midler. Fellesrådets overordnede budsjettansvar innebærer bl.a. å tenke helhetlig overfor de kirkelige tilbudene i kommunen. Det er derfor ønskelig at rådet bruker nødvendig tid til å grundig drøfte ønskede tiltak og investeringer for neste år og kommende budsjettår. Det vil være en viktig og nødvendig debatt som gir nødvendige føringer for det videre budsjettarbeidet og endelig budsjettvedtak. Kirkevergeadministrasjonen ønsker ikke til å bidra til en budsjettprosess som setter i gang urealistiske forventninger om tildeling av nye friske budsjettmidler. Fellesrådet bør samtidig dokumentere og synliggjøre behov og ønsker for lokalt kirkeliv i en ekspanderende og sterkt voksende kommune. Forslag til VEDTAK: a. Fellesrådet tar budsjettdrøftinger og innspill fra menighetene og ber om at disse innarbeides i endelig budsjettforslag som legges fram for behandling på neste møte b. Fellesrådet vektlegger sterkt behovet for at ordinært driftsramme fra Sola kommune for 2012 framskrives for 2013 mht. lønnsmerutgifter og prisstigning. c. Følgende tiltak prioriteres i budsjettinnspillet til Sola kommune for 2013: - Kr Arkitektkonkurranse ny kirke Sola sentrum - Kr Nytt tak Sola sentrum

35 DEN NORSKE KIRKE Ræge menighet Postboks 38, 4054 Tjelta Ræge Innspill til budsjettprosessen 2013 fra Ræge menighetsråd Ræge menighetsråd vedtok i møte disse innspill til budsjettprosessen for 2013 prioritert i denne rekkefølgen: 1. Flyttbare knelebenker ( Knefall m støtteskranke, se vedlegg 1) i kirkerommet. Ræge kirke er innredet uten en alterring. Dette har vært et bevisst valg menigheten har tatt, og vi er fortsatt tilfredse med dette valget. Men ved noen anledninger er et sted å knele et savn, enten i nattverdsfeiring, eller forbønnssituasjoner. Det er ønskelig å møte dette behovet i menigheten. Vi har i dag enkle kneleputer som brukes av prest, til vielser og til konfirmasjoner. Knefall er beskrevet i skissen i vedlegg 1. Det er Viste og Vågane som har laget alterbord, lesepult og kneputene vi har i dag, og vi vil kontakte disse for utarbeidelse av knefall i samme stil som eksisterende liturgiske møbler. Vi ønsker å kunne kjøpe 4 stk av disse modulene 2. Bårehus i tilknytning til kirken Det er ønskelig å starte prosessen med å planlegge og bygge et nytt bårehus i tilknytning til kirken. Eksisterende bårehus er i dårlig forfatning og ikke egnet til visning av kiste eller til lagring av utstyr. Vi ønsker å kunne legge til rette for at familier og begravelsesbyrå har praktisk og estetisk gode rammer rundt eventuell visning av båre før begravelser, slik at omsorg for etterlatte og verdighet i en vanskelig situasjon tas vare på. Utstyret som brukes til begravelser står pr i dag lagret på ulike steder i kirken, ikke samlet, slik at det er tungvindt å finne frem og klargjøres for kirketjener/ ansvarlig. Et bårehus med bedre lagringskapasitet vil være til god hjelp. 3. Ressurser til administrativ stilling Menigheten lønner i dag administrasjonsmedarbeider i 20 % stilling på givermidler. Behovet for administrativ ressurs er stort, uavhengig av Trosopplæringsarbeidet og annet menighetsarbeid. Vi opprettet stillingen med tanke på å avlaste hele staben, men stillingen spises mest av forordnede oppgaver som praktiske dåpsforberedelser og kirkebokregistrering, praktisk forberedelser til gudstjeneste, enkelt økonomiarbeid og informasjons-, post- og arkivarbeid. Menighetsrådet ønsker å kunne benytte innsamlede midler på mer utadrettet arbeid/ stilling, og vi spiller derfor behovet for hjelp til det administrative inn i budsjettprosessen. Mvh For Ræge menighetsråd Cecilie M Skretting - sekretær Ræge menighetskontor Telefax: epost: Daglig leder: Cecilie Midttun Skretting tlf e-post: Prest: Sindre A. Eskedal tlf e-post:

Møtebok. Møtedato 28.mars 2012. Christian Lie Repr. Sola MR (leder) Sigve Martin Mæland Vararepr. Tananger MR. Sak 21/12 30/12

Møtebok. Møtedato 28.mars 2012. Christian Lie Repr. Sola MR (leder) Sigve Martin Mæland Vararepr. Tananger MR. Sak 21/12 30/12 Blad 1 Møtedato 28.mars 2012 Fra kl. 19.00 Til kl. 22.00 Til stede på møtet: Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Ole Berner Eriksen Repr. Ræge MR Morten Hodne Repr. Ræge MR Christian Lie Repr.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: ONSDAG 13. JUNI 2012 kl. 19.00. STED: Sola menighetssenter (inngang fra vestsiden), Soltunveien 6 TIL: Ole Berner Eriksen Repr. Ræge MR Morten

Detaljer

Møtedato Karim Saffaran (leder) Trygve Tjora (nestleder) Sak 28/16 36/16

Møtedato Karim Saffaran (leder) Trygve Tjora (nestleder) Sak 28/16 36/16 Blad 1 Møtedato 22.06.2016 Fra kl. 1900 Til kl. 2200 Til stede på møtet: Medlemmer Varamedlemmer Ræge MR Tananger MR Sola MR Sørnes MR Stavanger biskop Ræge MR Sola MR Tananger MR Karim Saffaran (leder)

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 10/2014 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Tirsdag 16. desember kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 16.12.2014 Møtetid kl.

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: TILSKUDD TIL DRAMMEN KIRKELIGE FELLESRÅD - NY ORDNING

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: TILSKUDD TIL DRAMMEN KIRKELIGE FELLESRÅD - NY ORDNING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/4889-4 Dato: 1.8.2014 TILSKUDD TIL DRAMMEN KIRKELIGE FELLESRÅD - NY ORDNING INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for kultur, idrett og

Detaljer

Møtebok. Blad 1 Kommune Sola kommune. Fra kl. 1730. Til kl. 1930. Møtedato 01.desember 2015. Til stede på møtet: Medlemmer Geir Frafjord Syvertsen

Møtebok. Blad 1 Kommune Sola kommune. Fra kl. 1730. Til kl. 1930. Møtedato 01.desember 2015. Til stede på møtet: Medlemmer Geir Frafjord Syvertsen Blad 1 Møtedato 01.desember 2015 Fra kl. 1730 Til kl. 1930 Til stede på møtet: Medlemmer Tananger MR Tananger MR Sola MR Sola MR Sørnes MR Sørnes MR Ræge MR Ræge MR Stavanger biskop Olav Kylland Helga

Detaljer

Møtebok for Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 17. oktober 2006 kl. 17:30 Sted: LØKENÅSVEIEN 45, MØTEROM 2.ETG Fremmøtte: TOR EINAR LJØNES KJELL SJULSTOK Leder ERNST-MODEST HERDIECKERHOFF Geistlig represtentant

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles etter avtale)

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 19. Oktober 2010 kl 18:00-20:00 Sted: Kirkevergens kontor, møterommet,2 etg Fremmøtte: KJELL SJULSTOK Leder NILS RUNE WENNEVOLD Nestleder DAVID TYS

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 14. september 2011 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 39/2011

Detaljer

Mer om kirkelig fellesråd sitt ansvar og arbeidsområde, finnes i Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd, laget av Kirkerådet og KA i 2011.

Mer om kirkelig fellesråd sitt ansvar og arbeidsområde, finnes i Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd, laget av Kirkerådet og KA i 2011. Kirkelig fellesråd ANSVAR OG UTFORDRINGER Høsten 2011 ble det valgt nye styringsorgan for lokalt og regionalt nivå i Den norske kirke - sokneråd, kirkelig fellesråd og bispedømmeråd. I kommuner der det

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 10.12.13 Kl. 19.00 Arkiv FR Møte nr. 05/2013 Tilstede:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 11. februar 2014 kl. 18.30 STED: ÅPNING: TIL: Sakristiet i Tananger kirke Knut Erik Siv Elin Mæland Nelly Margrethe

Detaljer

GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12

GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12 GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12 PROTOKOLL FRA MØTE 04.09.12 Til stede: Forfall: Dagrun Agnete Ødegaard (leder), Else Johanne Birkenes (nestleder),

Detaljer

KR 62/16 Stavanger, desember 2016

KR 62/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 62/16 Stavanger, 07. -09. desember 2016 Referanser: KR 68/15, KR 73/15, KM 05/16, KM 18/16, KR 60/16, KR 61/16 Arkivsak: 16/4218-1 (16/37272) Saksdokumenter: Statsbudsjettet

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer: Anne Jorid Gjertsen, leder ord for dagen/kaffemat Edith Schjølberg, nestleder Oddbjørg Jørgensen Heidi J. Møller Anne Margrethe

Detaljer

KR 12/13 Budsjett 2013 for de sentralkirkelige råd

KR 12/13 Budsjett 2013 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 12/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 14.-15. 03 2013 Referanser: KR 11/13, KR Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 12.1/13 1. Tallbudsjett kap 1590.01 2013.pdf

Detaljer

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd Saksbehandler: Audun Aasheim Endelig beslutningsmyndighet: Dato: 14.03.14 Arkiv: 112 Saksnummer: Møtedato: Utvalg: 33/14 19.03.14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop

DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop Kirkelige fellesråd Menighetsrådene Prostene Dato: 15.04.05 Vår ref.: 04/35-16 GR Deres ref.: Saksbehandler: Gunnar Rønnestad Prosedyre for behandling av godkjenningssaker

Detaljer

Møtedato 3.juni 2013. Kirkeverge / sekretær for fellesrådet. Vararepr. Ræge MR (fast møtende vararepr.) Sak 14/13 25/13

Møtedato 3.juni 2013. Kirkeverge / sekretær for fellesrådet. Vararepr. Ræge MR (fast møtende vararepr.) Sak 14/13 25/13 Blad 1 Møtedato 3.juni 2013 Fra kl. 19.00 Til kl. 21.55 Til stede på møtet: Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Christian Lie Repr. Sola MR (leder) Marianne Hovland Repr. Sola MR Ole Bernhard

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Medlemmer i Larvik kirkelige fellesråd innkalles med dette til møte. Varamedlemmer møter bare etter særskilt varsel. Eventuelle forfall bes meldt på tlf. 33 17

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Prestebesøk i barnehagen Nytt tak på Hærland kirkestue Sidealter i Mysen kirke Gammel kirketomt i Trømborg EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjettramme: Forslag til Budsjett

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPRTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPRTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPRTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 13.12.16 Kl. 19.30 Arkiv FR Møte nr. 05/2016 Tilstede:

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Onsdag 19.12.12 Kl. 19.30 Til medlemmene i Randaberg kirkelige

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler DEN NORSKE KIRKE KR 65/14 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 11.-12. desember 2014 Referanser: KR 65/13, KM 10/14 Konsept pr 31.10.2014 Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post Lillehammer kommune Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2017 Tid: 10:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf. 907 98 900

Detaljer

Det vil i starten av kommunestyrets møte bli gitt følgende orientering: Status Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS v/direktør Turid Hofstad 30 min.

Det vil i starten av kommunestyrets møte bli gitt følgende orientering: Status Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS v/direktør Turid Hofstad 30 min. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.09.2013 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Tariffrevisjonen pr det anbefalte forslaget er vedtatt

Tariffrevisjonen pr det anbefalte forslaget er vedtatt Side 1 av 5 Tariffrevisjonen pr. 01.05.2014 det anbefalte forslaget er vedtatt Vi viser til rundskriv nr. 06/2014 med vedlegg. KAs medlemmer har ved uravstemning vedtatt det anbefalte forslaget til ny

Detaljer

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd. Tid: kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, Møterom

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd. Tid: kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, Møterom DEN NORSKE KIRKE Asker kirkelige fellesråd Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Tid: 10.03.2016 kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, Møterom Fremmøtte: Nils Inge Haus Leder Ole Johnny Yggeseth Medlem Anders B.

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 14.06.16 Kl. 19.30 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd :

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 14/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur / bystyret

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 14/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur / bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/4860-1 Dato: 22.4.2014 PLAN FOR UTVIKLING AV GRAVPLASSER - MANDAT INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur / bystyret

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 22.9.15 Kl. 19.00 Arkiv FR Møte nr. 04/2015 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd

Detaljer

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Medlemmer i Larvik kirkelige fellesråd innkalles med dette til møte. Varamedlemmer møter bare etter særskilt varsel. Eventuelle forfall bes meldt på tlf. 33 17

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg Menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg Menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg Menighetskontor Medlemmene i Randaberg kirkelige fellesråd: Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd

Detaljer

Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett 2015

Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett 2015 Arkivsaksnr.: 14/1398-1 Arkivnr.: Saksbehandler: controller, Rosenberg Maria Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: ONSDAG 31.OKTOBER 2012 kl. 19.00. STED: Menighetssenteret, Soltunveien 6, Sola TIL: Christian Lie Repr. Sola MR (leder) Marianne Hovland Repr.

Detaljer

Tananger kirke 04.11.2014

Tananger kirke 04.11.2014 Møtebok Blad 71 Fra kl 18.30 Til kl. 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer ( angi ev. hvem som er fraværende) Siv Elin Mæland Nelly Margrethe Hveding Jorunn Elin Haga Sigve Martin Mæland Knut Erik Hollund

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 6 / 2016 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon PROTOKOLL FRA MOSKENES MENIGHETSRÅD MED FELLESFUNKSJON TORSDAG 22. september 2011 kl. 13:00 15:00 Til stede: Anne Jorid Gjertsen, Edith Schjølberg,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Rennebu kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Rennebu kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Rennebu kirkelige fellesråd Møteprotokoll for Rennebu kirkelige fellesråd Tid: 24.01.2017 kl. 10:00-12:00 Sted: Menighetshuset Berkåk Fremmøtte: Arvid Tverdal Ingrid Meslo Nestleder Anette

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles etter avtale)

Detaljer

Tariffrevisjonen pr Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2016 - Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes Vi viser til rundskriv 3/2016 med vedlegg. KAs medlemmer har ved uravstemning vedtatt det anbefalte forslaget

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT for Hamar kirkelige fellesråd

DELEGASJONSREGLEMENT for Hamar kirkelige fellesråd DELEGASJONSREGLEMENT for Vedtatt:.. Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel og mandat... 1 2. Hensikt... 2 3. Oppgaver og ansvar... 2 4. Kirkelig fellesråd behandler selv... 3 5. Myndighet til Fellesrådets leder...

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER

KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER 9 Bakgrunn KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER Representanter for formannskapet og Klæbu menighetsråd framforhandlet i møte 20.01.10 en ny og omforent

Detaljer

Den norske kirke i Drammen

Den norske kirke i Drammen Den norske kirke i Drammen Bystyrekomitemøte 9.11.2010 Bytstyrevedtak nr 19 utrede mulighetene for å tilpasse nivået på overføringene til kirkeformål i forhold til medlemsutviklingen DAGENS STYRINGSPRINSIPPER

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: MANDAG 03. JUNI 2013 kl. 19.00 STED: Menighetssenteret, Soltunveien 6, Sola TIL: Christian Lie Repr.

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 10.2.15 Kl. 19.00 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd :

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 11. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

-Aurdal kommune Komite 1. Møteinnkalling

-Aurdal kommune Komite 1. Møteinnkalling -Aurdal kommune Komite 1 Møteinnkalling Møtedato: 26.01.2006 Møtestad: Høgesyn Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, tlf. 61

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD DEN NORSKE KIRKE Sandefjord kirkelige fellesråd ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD 1 Hensikt og overordnet ansvar Fastsatt 26.10.2016 av Kirkelig fellesnemnd i Stokke, Andebu og Sandefjord i henhold

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd

Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd Møtedato: 18.10.2017 Møtetid: kl. 13:00-16:00 Møtested: Kirkesenteret i Mandal Tilstede: Christoffer Westermoen, Per Ragnar Haraldstad, Roger Greibesland, Marry

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Onsdag 10.02.16 Kl. 20.30 Arkiv FR Møte nr. 01/2016 Tilstede:

Detaljer

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

SAKSPAPIRER MED VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 08.09.2011 Tid: kl. 10.00 SAKSPAPIRER MED VEDTAK FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/11 11/589 SAKSFREMLEGG - SØKNAD OM TILSKUDD

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Evt. forfall meldes til Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Evt. forfall meldes til Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.09.2013 Tid: 16:30 OBS merk

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 07.06.16 Møtested: Menighetssalen, Kirkenes kirke Møtetid: Kl 14.00-17.00 Til stede: Leder

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 12/651-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 27.11.2012 Hanne Winberg Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte i kontrollutvalget: Dato: Onsdag 5.12.2012 Tid: Kl 1530-1830

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 20.09.16 Kl. 19.30 Arkiv FR Møte nr. 04/2016 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 14.4.15 Kl. 19.00 Tilstede: Repr. Rb. Menighetsråd : Jarle Bø (nestleder)

Detaljer

INNKALLING. DEN NORSKE KIRKE Kirken i Sandefjord. Møte: 01/2016 Kirkelig fellesråd i Sandefjord Dato, tid: kl Sted: Stokke kapell

INNKALLING. DEN NORSKE KIRKE Kirken i Sandefjord. Møte: 01/2016 Kirkelig fellesråd i Sandefjord Dato, tid: kl Sted: Stokke kapell DEN NORSKE KIRKE Kirken i Sandefjord INNKALLING Møte: 01/2016 Kirkelig fellesråd i Sandefjord Dato, tid: 16.11.2016 kl 1800-1900 Sted: Stokke kapell Til: Anne Marie Kvernsmyr Andebu MR mariekvern@outlook.com

Detaljer

Årsbudsjettet. Kommunelovens 45 sier følgende om årsbudsjettet:

Årsbudsjettet. Kommunelovens 45 sier følgende om årsbudsjettet: Dok.id.: 1.2.1.1.5.2 Årsbudsjettet Utgave: 2.00 Skrevet av: Økonomisenteret Gjelder fra: 03.12.2014 Godkjent av: Berit Koht Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7 Årsbudsjettet er en bindende plan

Detaljer

SAKSPAPIRER FORMANNSKAPET SAKLISTE

SAKSPAPIRER FORMANNSKAPET SAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 08.09.2011 Tid: kl. 10.00 SAKSPAPIRER FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/11 11/589 SAKSFREMLEGG - SØKNAD OM TILSKUDD TIL

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 20. oktober 2011 kl 18:00 20:45 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus Fremmøtte: NILS RUNE WENNEVOLD Leder METTE KORSRUD Nestleder HÅKON REM Medlem

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 23.02.16 Møtested: Menighetssalen, Kirkenes kirke Møtetid: Kl 14.00-17.15 Til stede: Leder

Detaljer

Den norske kirke Kirkelig fellesråd i Bærum

Den norske kirke Kirkelig fellesråd i Bærum Innkalling til møte i Torsdag 2. juni 2016 kl 19:00 Møtested: Grinilund kirke Kveldssamling og middag/grilling kl 18:00 Saksliste: FR 15/16 Godkjenning av innkalling og sakliste FR 16/16 Godkjenning av

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Geir Knutsen og Per Gunnar Hansen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Geir Knutsen og Per Gunnar Hansen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 11.08.2011 Fra: 09:25 Til: 10:00 Tilstede: Forfall: Fra administrasjonen (evt.andre): Innkalling: Saksliste: Referater:

Detaljer

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd. Tid: kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, 1384 Asker, Ole Johnny Yggeseth

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd. Tid: kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, 1384 Asker, Ole Johnny Yggeseth DEN NORSKE KIRKE Asker kirkelige fellesråd Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Tid: 07.04.2016 kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, 1384 Asker, Fremmøtte: Nils Inge Haus Vardåsen Jan Erik Wilhelmsen Østenstad

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2014 det anbefalte forslaget er vedtatt

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2014 det anbefalte forslaget er vedtatt Side 1 av 5 Tariffrevisjonen pr. 01.05.2014 det anbefalte forslaget er vedtatt Vi viser til rundskriv nr 06/2014 med vedlegg. KAs medlemmer har ved uravstemning vedtatt det anbefalte forslaget til ny hovedtariffavtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 16.10.2014 Tid: Kl.09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom

Samarbeidsavtale mellom KR 40.1/14 UTKAST 02.09.2014 Samarbeidsavtale mellom Kirkerådet og KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon om forberedelser til virksomhetsoverdragelse av statlig tilsatte i Dnk 1 1. Formål

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder Erling Sandnes, nestleder Ragnhild Myklebust Bergljot Rørtveit Martha Samuelsen Berit Dreyer

Detaljer

Møtebok. Blad 1 Kommune Sola kommune. Fra kl Til kl Møtedato Til stede på møtet: Karim Saffaran (leder) Medlemmer

Møtebok. Blad 1 Kommune Sola kommune. Fra kl Til kl Møtedato Til stede på møtet: Karim Saffaran (leder) Medlemmer Blad 1 Møtedato 30.11.2016 Fra kl. 1900 Til kl. 2200 Til stede på møtet: Medlemmer Ræge MR Ræge MR Tananger MR Tananger MR Sola MR Sørnes MR Sørnes MR Stavanger biskop Karim Saffaran (leder) Trine Tjelta

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 14.06.12 Møtested: Menighetssalen, Kirkenes kirke Møtetid: Kl 15.30-18.45 Til stede: Leder Pål

Detaljer

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTERPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTERPROTOKOLL Møte dato/tid Tirsdag 13. september 2016, kl. 09.00-12.10 Møtested Møterom «Teknisk», Kommunehuset på Nes Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Tor Magnussen, nestleder Magne Medgard, medlem

Detaljer

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv.

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv. Prop. 139 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2010 mv. Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Møtereferat. Melhus kirkelige fellesråd

Møtereferat. Melhus kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Melhus kirkelige fellesråd Melhus 03.05.2012 Møtereferat etter møte i Melhus kirkelige fellesråd Melhus rådhus den 3.5.2012 kl. 1700 Møte ble styrt av: Leder Sigve Tjora Fremmøtte: Knut

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 07/2016 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Torsdag 24. november kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 24.11.2016 Møtetid kl.

Detaljer

BERGEN KIRKELIGE FELLES RAD i oefq

BERGEN KIRKELIGE FELLES RAD i oefq BERGEN KIRKELIGE FELLES RAD i oefq I i q Besøksadresse: Gradbenken 1 Tlf.: 55593200 Fax. 555932 99 Org.nr.: 976994434 Mva Det Kongelige kultur- og kirkedepartement Kirkeavdelingen! Postboks 8030 Dep I

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Kommunestyret

MØTEINNKALLING FOR Kommunestyret GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Kommunestyret Møtedato: 17.12.09 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon 37250300

Detaljer