Energiselskapet Buskerud AS mars 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energiselskapet Buskerud AS mars 2009"

Transkript

1 Registreringsdokument Energiselskapet Buskerud AS Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Boks Drammen Sentralbord: Telefaks: Prospektet er utarbeidet i samarbeid med

2 Registreringsdokument Energiselskapet Buskerud AS Innholdsfortegnelse 1.1 GENERELT OPERASJONELL RISIKO MARKEDSRISIKO VALUTARISIKO RENTERISIKO KREDITTRISIKO LIKVIDITETSRISIKO FORSIKRINGSRISIKO HISTORIE OG UTVIKLING HOVEDVIRKSOMHET / GENERELT MÅL OG HOVEDSTRATEGIER BESKRIVELSE AV FORRETNINGSOMRÅDENE ORGANISASJONSSTRUKTUR KONSERNETS AVHENGIGHET AV DATTERSELSKAPENE... 10! 8.1 ØKONOMISKE RESULTATER (PER H1 2008) " 9.1 STYRE KONSERNLEDELSE INTERESSEKONFLIKTER # " 11.1 HISTORISK FINANSIELL INFORMASJON REGNSKAPER REVISJON AV ÅRLIG HISTORISK FINANSIELL INFORMASJON ALDER PÅ SISTE FINANSIELL INFORMASJON RETTERGANG OG VOLDGIFT VESENTLIGE ENDRINGER... 15

3 Registreringsdokument Energiselskapet Buskerud AS Energiselskapet Buskerud AS (EB) sin konsernvirksomhet innebærer eksponering mot ulike risikofaktorer. EB er usteder av obligasjonene for konsernet og er derfor eksponert mot de samme risikofaktorene som datterselskapene. I tillegg til operasjonell risiko, er konsernets virksomheter eksponert for markedsrisiko (kraftpris), valutarisiko, renterisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko. Konsernet har etablert en risikostrategi med tilhørende risikorammer for å styre konsernets eksponering mot kraftpris, valuta og rente og benytter finansielle derivater for å sikre seg mot slike finansielle risiki. Morselskapet, EB, er ikke eksponert for selskapsspesifikke risikofaktorer av vesentlig betydning. Risikostyring generelt og styringen av markedsrisiko knyttet til kraftpris, valuta og rente spesielt er organisert som en del av konsernstabsfunksjonene. Konsernets er organisert i fire forretningsområder; produksjon, infrastruktur (kraftnett, fjernvarme og fiber), entreprenør og tjenester (salg av strøm og tjenester over fiberinfrastrukturen). De største verdiene i konsernet er knyttet til kraftproduksjon og infrastruktur. Konsernet har som overordnet policy å tilstrebe størst mulig forutsigbarhet ved å redusere alle andre risiki enn risiko knyttet direkte til forretningsområdene, til et minimum. Risiko knyttet til kraftpris og volum samt avbrudd i nettet, overvåkes og styres kontinuerlig. Konsernet unngår således stor konsentrasjon av ulike risiki. Operasjonell risiko er i EB definert som risiko for tap som følge av mangelfulle interne prosesser, menneskelige feil, systemfeil eller eksterne hendelser. Den operasjonelle risikoen er i hovedsak knyttet til konsernets produksjons- og kraftnettsanlegg. EB har lang erfaring med håndtering av operasjonell risiko gjennom ROS-analyser (risiko- og sårbarhetsanalyser) og beredskapsplaner. ROS-analysene danner grunnlag for prioritering av risikoreduserende tiltak. IKT-risikoen er inkludert i de overordnede beredskapsplanene. Både tilgjengeligheten av IKTverktøy og sikkerheten i forhold til misbruk av informasjon fra konsernets databaser og analyseverktøy er viktige elementer i denne sammenheng. Operasjonell risiko kan delvis avdekkes gjennom forsikring. EB har forsikringer mot ødeleggelser i egne produksjons- og nettanlegg forårsaket av for eksempel naturskader eller brann og ansvarsforsikringer for skade forvoldt overfor tredjepart. Innen forretningsområdet Produksjon er usikkerhet i forhold til fremtidig kraftprisnivå den helt dominerende risikofaktor. I motsetning til de øvrige risiko-parametere som tilsig/nedbør, endringer i skatter og avgifter, havarier etc., kan prisrisikoen og dermed resultatutviklingen for konsernet styres gjennom bevisst porteføljestyring. Konsernet styrer risikoen knyttet til kraftproduksjon ved bruk av fysiske og finansielle kraftkontrakter. Konsernets mengderisiko er hovedsakelig knyttet til usikkerhet i produsert mengde. Konsernet eier i hovedsak elvekraftverk og er således eksponert for tilsigsrisiko. 1

4 Nettvirksomheten er eksponert mot endringer i rentenivået, da en av parameterne for beregning av nettselskapets inntektsramme er basert på 5 års statsobligasjonsrente. Det er etablert strategier, systemer og rapporteringsrutiner for en samlet risikostyring av konsernet. Styret har gitt klare rammer for konsernets risikostyring. Innenfor forretningsområdet Produksjon har konsernet etablert systemer for prissikring og porteføljestyring og rapporter løpende fra disse. Målet med risikostyringen er forutsigbarhet med hensyn til resultatutvikling samt å oppnå maksimal inntjening på lang sikt. Euro er handelsvaluta på kraftbørsen Nord Pool ASA fra Konsernets risikostyring av kraftproduksjon innebærer at valutarisiko knyttet til prissikret omsetning sikres gjennom valutaterminer. Konsernet tilstreber å eliminere valutarisiko knyttet til prissikret omsetning. Hver inngåtte kraftkontrakt i Euro sikres med tilsvarende valutatermin mot NOK. Renterisikoen styres ved å søke redusert rentesensitivitet ved en balansert styring av fast og flytende rente. Det er inngått rente-swappavtaler på fast rente for sikring av fremtidig kontantstrøm. Konsernets kjøp og salg av kraft går hovedsakelig via kraftbørsen (Nord Pool ASA) samt noen større aktører i bransjen. Handel med finansielle kraftkontrakter cleares som hovedregel via Nord Pool. Dette innebærer at Nord Pool ASA trer inn som juridisk motpart og garanterer for oppgjør, hvilket gjør at motpartsrisikoen blir redusert betydelig. For konsernets øvrige forretningsområder er hovedtyngden av debitorene privatpersoner som kjøper strøm- eller fibertjenester fra EB. Konsernet har følgelig ingen vesentlig konsentrasjon av kredittrisiko. Oppfølging og innkreving av kundefordringer er sentralisert i et eget selskap i konsernet (EB Kundeservice). Likviditetsrisiko oppstår ved at det ikke er samsvar mellom kontantstrømmen fra virksomheten og finansielle forpliktelser. Finansielle derivater er i hovedsak knyttet til prissikring av kraftproduksjonen og utgjør således ingen likviditetsrisiko. Det stilles likevel garantier for fremtidige finansielle oppgjør mot Nord Pool ASA. Garantiansvaret er i hovedsak knyttet til differansen mellom dagens markedspriser og kontraktsprisene, og justeres daglig. Konsernet har etablert langsiktige trekkrettigheter for å sikre tilgjengelig likviditet også i perioder hvor det kan være vanskelig å få finansiering i markedet. I tillegg søker konsernet størst mulig grad av langsiktighet i den eksterne finansieringen. Konsernet har en operativ risikoeksponering relatert til ødeleggelser i egne anlegg som følge av for eksempel naturskader og brann. Konsernet har forsikret dette med forskjellige egenandeler samt stop-loss-dekninger. I tillegg har konsernet ansvarsforsikring som dekker eventuell skadeerstatning overfor tredjemanns liv og eiendom når skaden ikke er voldt av ansatte med forsett. 2

5 Registreringsdokument 2009 Energiselskapet Buskerud AS erklærer at opplysningene i registreringsdokumentet så langt de kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra registreringsdokumentet som er av en slik art at de kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. Drammen, 18 mars 2009 Energiselskapet Buskerud AS Registreringsdokumentet er utarbeidet av Swedbank Markets Oslo i samarbeid med Energiselskapet Buskerud AS som er ansvarlig for innholdet i dette dokumentet. Statsautorisert revisorer Ernst & Young AS Nedre Storgate 42, NO-3015 Drammen Postboks 550 Brakerøya, NO-3002 Drammen Foretaksregisteret: NO MVA Tlf: Fax: Ernst & Young AS er medlem av "DnR - Den norske Revisorforening". Ernst & Young AS har vært revisor for EB i 2006 og 2007-regnskapet. Ingen annen informasjon i registreringsdokumentet er revidert av revisor. Utsteders foretaksnavn er Energiselskapet Buskerud AS. Selskapet ble stiftet 7. desember 1993 og selskapets organisasjonsnummer er Selskapets hovedkontor er i Drammen kommune i Norge, med adresse Ing. Rybergsgt. 99, Postboks 1602, 3007 Drammen. Telefonnummeret til sentralbordet er Konsernets virksomhet er underlagt Aksjeloven. Revisor for EB konsernet er Ernst & Young AS, Nedre Storgate 42, 3015 Drammen. 3

6 Energiselskapet Buskerud AS (EB) er lånetager og står ansvarlig for all virksomhet innen for konsernets virksomhet. EBs hovedkontor ligger i Drammen. EB er et regionalt energikonsern på Østlandet/Buskerud. Virksomheten omfatter bygging og drift av produksjon og infrastruktur, salg av entreprenørtjenester og salg av strøm og fiberbredbånd. Konsernet har ca 360 ansatte. EB eies av Buskerud fylkeskommune gjennom selskapet Vardar og Drammen kommune, hver med en eierandel på 50 prosent. Konsernet består av forretningsområdene Produksjon, Infrastruktur, Entreprenør og Tjenester samt konsernfunksjonene Finans og regnskap, Risikostyring, HR, IKT, Forretningsutvikling og Informasjons- og samfunnskontakt. Konsernfunksjonene skal ivareta strategiske og operative fellesoppgaver innen økonomi, IKT, risikostyring, forretningsutvikling, HR og informasjon og samfunnskontakt. EB har også valgt å legge operative fellesfunksjoner som blant annet regnskap og IT-drift som en del av konsernfunksjonene, for å unngå utvikling av parallelle kompetansemiljøer. Konsernfunksjonene er konsernledelsens instrument for styring, kontroll og utnyttelse av samordningsgevinster på tvers av forretningsområdene i EB. EB har følgende organisasjonskart se under: EB-konsernets visjon er å være et fremtidsrettet og miljøfokusert energikonsern. 4

7 EB-konsernet strategi er med basis i kraftforsyningen i Buskerud-regionen å sikre og videreutvikle aksjonærverdier gjennom: Intern restrukturering gjennom videreutvikling og tilpasning av kompetanse, organisasjon og kapitalstruktur. Realisere samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske fordeler ved regionalt operativt og eiermessig samarbeid i Buskerud-regionen Utvide eksisterende infrastruktur (energi- og kommunikasjonrelatert infrastruktur) og satse på annen infrastruktur som kan støtte opp om utvikling og salg av tjenester mot sluttbrukermarkedet Utvide eksisterende kraftproduksjon og søke nye kraftrelaterte prosjekter der rammebetingelser og markedssituasjonen gir grunnlag for utvikling av nye forretningsmuligheter. Søke å påvirke myndighetene til å skape forutsigbare rammebetingelser for bransjen Søke partner(e) som kan løfte EB finansielt og industrielt til å realisere øvrige konsernstrategier EB-konsernet tilstreber å gi så korrekt og relevant informasjon som mulig om utviklingen i konsernets virksomheter. EB har en egen funksjon med konsernansvar for informasjon og samfunnskontakt. Forretningsområdet Produksjon består av datterselskapet EB Kraftproduksjon AS og de tilknyttede selskapene Hadeland Kraft AS, Hellefoss Kraft AS og Norsk Grønnkraft AS. EB Kraftproduksjon AS har 100 prosent eierskap i 14 kraftstasjoner med en samlet årlig beregnet midlere produksjon på GWh. I tillegg har selskapet direkte og indirekte eierskap i flere mindre kraftverk som til sammen produserer 838 GWh årlig hvorav selskapets andel er 407 GWh. EB Kraftproduksjon AS forestår driften av totalt 21 kraftverk i Drammen- og Numedalsvassdraget. Det er fem reguleringsforeninger i de vassdrag som selskapet har kraftverksinteresser i. For de kraftverkene som EB Kraftproduksjon AS har eierskap i, utgjør EB Kraftproduksjons andel av normal årsproduksjon GWh (5 års gjennomsnitt). EBs mål er å samordne all produksjonsvirksomhet nedstrøms Krøderen, Randsfjorden, Sperilen og Norefjorden i Buskerud. Produksjonsvirksomhetens strategi er å arbeide systematisk med driftsoptimalisering, rehabilitering og oppgradering av kraftverk og magasiner knyttet til vassdragene i Buskerud. EBs strategi innenfor småkraftverk i Buskerud er å ta en selvstendig rolle innenfor utbygging og drift av småkraftverk, mens satsningen på dette området i landet for øvrig skjer gjennom eierskapet i Norsk Grønnkraft AS. 5

8 EB ønsker å utvikle nye operative og eiermessige samordninger med andre produsenter i regionen og deltar også i et samarbeid med andre produsenter for å utrede mulighetene for å investere i vannkraft i utlandet. EB arbeider for å utvide eksisterende vannkraftproduksjon og utnytte EBs fallrettigheter der rammebetingelser og markedssituasjonen gir grunnlag for realisering av lønnsomme prosjekter. Per 1. januar 2009 var det 46 ansatte i forretningsområdet Produksjon. Resultatregnskapet for Produksjon viser sum driftsinntekter på 270,4 mnok og et driftsresultat på 147,9 mnok. Dette er henholdsvis 74,4 / 84,0 mnok lavere enn samme periode i fjor. Nedgangen i driftsinntekter og driftsresultat skyldes i hovedsak lavere kraftpris enn i Siden april 2008 har situasjonen i markedet medført et betydelig avvik mellom prisen i Sør- Norge (der EB leverer sin fysiske kraft) og systemprisen. Kraftproduksjonen første halvår 2008 var på 1242 GWh mot 1338 GWh for tilsvarende periode i fjor. Samlet har det i markedet vært overskuddsproduksjon grunnet redusert utvekslingskapasitet til utlandet, noe som har medført lavere områdepriser sammenlignet med systempris. EB har en prissikringsstrategi med tilhørende risikorammer og rutiner som avdemper de resultatmessige konsekvensene etter skatt av prisvariasjoner. Avviket mellom systempris og områdepris er imidlertid ikke sikret og medfører et resultatavvik. Forretningsområdet Infrastruktur omfatter EBs aktiviteter innen kraftnett, fjernvarme og fibernett, og består av datterselskapet EB Nett AS og de tilknyttede selskapene Hadeland EnergiNett AS, Drammen Fjernvarme AS, Miljøvarme VSEB AS, Norsk Enøk og Energi AS og 2VK Invest AS. EB Nett AS eier regionalnett i Buskerud fylke, distribusjonsnettet i Drammen kommune, Kongsberg kommune og Nedre Eiker kommune. Hadeland Energi AS eier distribusjonsnettet i kommunene Gran, Lunner og Jevnaker. EB er pådriver for bredt regionalt samarbeid om drift, utvikling og eierskap til energi- og fibernett. Målsetningen er å sikre kompetanse for rasjonell og effektiv nettdrift og å skape forretningsmessig tyngde for å kunne utvide tjenestespekteret. Innen Infrastruktur er langsiktige og forutsigbare rammebetingelser viktig. EB arbeider for rammebetingelser som sikrer tilfredsstillende avkastning på nettinvesteringer, og som samtidig gir sterke incentiver for strukturell og operativ effektivisering. Dette arbeidet skjer i utstrakt samarbeid med bransjeorganisasjonene og andre aktører i markedet. For å øke effektiviteten i tilsynsvirksomheten gjennom markedsløsninger og skape et fagmiljø for videre vekst, har EB etablert tilsynsselskapet El-Tilsyn AS. EB har i lengre tid hatt fremtidsrettede og miljøriktige energiløsninger som viktige strategier, men rammebetingelsene for å utvikle dette i storskala har hittil vært begrensende. I lys av klimautfordringene og de klimamål som er konkretisert, har konsernets satsning på miljøenergi blitt vesentlig styrket i løpet av 2007/2008. EBs engasjement innen fjernvarme er knyttet til eierskapet i Drammen Fjernvarme AS og Miljøvarme VSEB AS. 6

9 EB har bygget fiberoptisk bredbånd til store deler av Drammen, Nedre Eiker og Kongsberg. I Hadelands-kommunene er Hadeland Energis fiberutbygging fullført. Per 1. januar 2009 var det 58 ansatte i forretningsområdet Infrastruktur. Forretningsområde omfatter EBs aktiviteter innen kraftnett, fjernvarme og fibernett. Resultatregnskapet for Infrastruktur viser sum driftsinntekter på 274,5 mnok og et driftsresultat på 70,6 mnok. Dette er henholdsvis 19,4 / 13,8 mnok høyere enn samme periode i fjor. Økningen fra 2007 til 2008 skyldes i hovedsak økte nettleieinntekter. EB har som mål å forenkle og forbedre hverdagen til våre kunder. Dette oppnås ved å tilby komplette energi- og bredbåndsprodukter og yte god kundeservice fra en og samme leverandør. Á Forretningsområdet Tjenester består av datterselskapene EB Kontakt AS og EB Kundeservice AS og det tilknyttede selskapet Hadeland Energi Bredbånd AS samt eierskap i flere mindre selskaper som støtter opp under EBs tjenesteproduksjon. EB tilbyr bredbåndstjenester (internett, TV og telefoni) over egen fiberinfrastruktur til kunder i Drammen. Gjennom Hadeland Energi Bredbånd AS (49 prosent) deltar EB i utbyggingen av bredbåndsnettet i Hadelandskommunene. Forretningsområdet Tjenester omfatter også salg av strøm til sluttbrukere. Markedet er primært husholdnings- og næringskunder i Drammen, Nedre Eiker og Kongsberg. I samarbeid med lokale aktører ønsker EB å utvide engasjementet i Buskerud-regionen. Både operativt samarbeid og medeierskap i lokale tjenesteselskap, er viktig for å realisere synergier innen kompetanse og systemer. Det er etablert en effektiv organisasjon for salg/marked, kundeservice, drift og utbygging av fiberbredbånd. Denne er tilrettelagt for videre vekst og samarbeid med andre aktører innen strøm- og fiberbredbånd. EB har som mål å styrke kundetilfredsheten og har satt i gang et systematisk arbeid for å styrke denne. Per 1. januar 2009 var det 45 ansatte i forretningsområdet Tjenester. Resultatregnskapet for Tjenester viser sum driftsinntekter på 57,9 mnok og et driftsresultat på - 9,2 mnok. Dette er henholdsvis 1,4 mnok høyere og 2,3 mnok lavere enn samme periode i fjor. EBs tjenestevirksomhet er i en oppbyggingsfase og resultatutviklingen er i tråd med gjeldende planer for forretningsområde. Forretningsområdet Entreprenør består av datterselskapene EB Energimontasje AS, Hadeland NettPartner AS og EB Elektro AS. EBs satsing på entreprenørvirksomhet har sin bakgrunn i 7

10 konsernets rendyrking av nettselskapenes kjernevirksomhet og EBs ambisjon om å utvikle en konkurransedyktig virksomhet i et spennende entreprenørmarked. Gjennom de siste årene har montasjeaktivitetene i flere energiselskaper i nedre Buskerud, blitt samlet i EB Energimontasje AS. I 2006 ble Hadeland NettPartner AS organisatorisk og ledelsesmessig innlemmet i forretningsområdet og i 2008 kjøpte EB Energimontasje AS 60 prosent av aksjene i EB Elektro AS. Selskapene har forretningskontor i Mjøndalen og på Jaren, samt avdelingskontor i Hokksund, Kongsberg og på Jessheim. Forretningsområdets hovedprodukt er reparasjoner og vedlikehold av kraftnett samt nymontasje for energiselskaper og større industribedrifter. Virksomheten utfører alle typer arbeid fra svakstrømsanlegg og fiberteknologi til 132 kv høyspentanlegg. Hoveddelen av selskapenes oppdrag foregår i det sentrale Østlandsområdet. Det har blitt arbeidet med å etablere ryddige ansvarsforhold og sikre god økonomistyring i virksomheten. Videre har det blitt gjennomført tiltak for å sikre ytterligere effektivisering og økt profesjonalisering i markedsarbeidet. Virksomhetens største utfordring blir å beholde og rekruttere kompetent arbeidskraft. De som lykkes med det, vil også være de aktører som vil lykkes best i markedet. EB vil søke partnerskapsløsninger med andre aktører i bransjen for å kunne ta ut ytterligere markedsmessige, kompetansemessige og kostnadsmessige samordningsgevinster. Per 1. januar 2009 var det 154 ansatte i forretningsområdet Entreprenør. Resultatregnskapet for Entreprenør viser sum driftsinntekter på 92,1 mnok og et driftsresultat på 7,8 mnok. Dette er henholdsvis 18,7 / 2,0 mnok lavere enn samme periode i fjor. Reduksjonen fra 2007 til 2008 skyldes et noe lavere aktivitetsnivå. 8

11 Energiselskapet Buskerud AS (utsteder) er morselskap i konsernet som er organisert i fire forretningsområder: Infrastruktur, Produksjon, Entreprenør og Tjenester. Konsernstøttefunksjonene finans og regnskap, risikostyring, IKT, forretningsutvikling, HR og infomasjon og samfunnskontakt er organisert i morselskapet. Den operative virksomheten finner sted i en rekke heleide og deleide datterselskaper. Eierskaper i konsernet er vist nedenfor: 9

12 EB EB kraftproduksjon (70%) Hadeland Kraft (49%) Hellefoss kraft (33,4%) Norsk Grønn Kraft (20%) EB Nettt AS (73%) EB Fibernett AS (100%) EB Kundeservice AS (100%) El Tilun AS (51%) EB Energimontasje AS (66%) Hadeland nettpartner AS (100%) EB Elektro AS (60%) B-Tek AS (33%) nordiconsult AS (49%) EB Kontakt AS (100 %) EB Eiendom AS (100%) EB Handel AS (100%) Hadeland Energ (49%) Hadeland Energi Nett AS (100%) Hadeland Energi Bredbånd (100%) Drammen Fjernvarme AS (50%) Miljøvarme VSEB AS (50%) I oversikten over er datterselskaper vist i blått, mens tilknyttede selskaper er vist i gult. Avvik mellom organisasjonsstruktur og eierskapsoversikt skyldes forskjeller mellom eierskap og organisering. Energiselskapet Buskerud AS er finansiert ved utbytte og renter på ansvarlige lån til datterselskaper og tilknyttede selskaper. Det er ingen restriksjoner på kontantstrøm fra datterselskapene. Det har ikke skjedd en vesentlig forverring i utsteders fermtidsutsikter siden datoen for de siste offentlige reviderte regnskapene. Det foreligger ingen resultatprognoser eller resultatestimater i dette dokumentet. 10

13 Registreringsdokument 2009 Resultatregnskapet for 1. halvår 2008 viser et ordinært resultat på 182,6 mnok før skatt og et resultat etter skatt på 99,6 mnok (1). Dette er henholdsvis 66,8 / 79,5 mnok lavere enn samme periode i fjor. ÁÂÃÄÅÆÇÈÉÄÅÇÈÅÉÅÅÂÅÅÅÈÇÅÅÂÅÅÈÈÅÅÇÅ ÇÉÅ Å ÇÅ Kraftproduksjonen første halvår 2008 var på 1242 GWh mot 1338 GWh for tilsvarende periode i fjor. Samlet har det i markedet vært overskuddsproduksjon grunnet redusert utvekslingskapasitet til utlandet, noe som har medført lavere områdepriser sammenlignet med systempris. Konsernets samlede driftsinntekter i perioden viser en nedgang på 8,5 % sammenlignet mot tilsvarende periode i fjor (602 mnok 1. halvår 2008 mot 657,7 mnok for samme periode i fjor). Nedgangen i driftsinntekter skyldes i hovedsak lavere kraftpriser. Konsernets samlede driftskostnader for første halvår ble 388,6 mnok mot 369,8 mnok for tilsvarende periode i fjor. Dette utgjør en økning på 5,1 %. Lønnskostnadene økte med 8,7 mnok til 94,8 mnok. Økningen utgjør 10,1 % i forhold til samme periode i fjor og er primært knyttet til økt aktivitet, ordinær lønnsutvikling samt økte avsetninger for pensjonsforpliktelser. Avskrivninger økte med 3,8 mnok i forhold til samme periode i fjor og er hovedsakelig knyttet til økte investeringer innen fiberbredbånd. Andre driftskostnader økte med 18 mnok i forhold til samme periode i fjor og er primært knyttet økt aktivitetsnivå, prosjektutvikling og annen ny virksomhet. Konsernets driftsresultat for 1.halvår ble 213,4 mnok mot 287,9 mnok for samme periode i fjor. Dette gir en nedgang på 25,9 % sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedandelen av driftsresultatet kommer fra segmentet Produksjon som bidro med 69,3% av konsernets driftsresultat. Resultatandelene fra konsernets tilknyttede selskaper bidro negativt med 0,6 mnok i 1. halvår. For første halvår 2008 utgjorde netto finansposter -30,8 mnok. Dette er en økning på 5,0 mnok i forhold til samme periode i fjor. Dette skyldes i hovedsak økte rentekostnader. Andre finansinntekter samt renteinntekter er tilnærmet uendret i perioden og på nivå med fjoråret. Gjennomsnittlig likviditet er imidlertid vesentlig lavere på grunn av nedbetaling av langsiktig gjeld.! " # Avkastning på totalkapitalen var siste 12 måneder 3,3 % før skatt, mens egenkapitalavkastningen etter skatt siste 12 måneder var 3,3 %. Tilsvarende tall for året 2007 var henholdsvis 5,7 % for totalkapitalens rentabilitet før skatt og 4,5% for egenkapitalens rentabilitet etter skatt. $ %& Netto kontantstrøm fra driften utgjorde 216,3 mnok i første halvår, noe som medfører en likviditetsmessig økning fra driften på 82,5 mnok sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Investeringsaktivitetene bidro med netto -72,8 mnok, mens finansieringsaktivitetene bidro med 11

14 netto kontantstrøm på -384,0 mnok. Samlet bidro kontantstrømaktivitetene 1. halvår med netto reduksjon i likviditetsbeholdningen på 240,4 mnok for denne perioden. Ved utgangen av 1. halvår hadde konsernet en egenkapital på 2.870,8 mnok, mens totalkapitalen var på 8.270,0 mnok. Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 34,7 %, mot tilsvarende andel på 36,7 % for samme periode i fjor. For året 2007 utgjorde egenkapitalens andel 36,2 %. Nedgangen fra årsskiftet skyldes økt forpliktelse i forhold til kraftderivater som tilfredsstiller reglene til sikringsbokføring. Note 1 På grunn av prissikringsstrategien som er etablert for produksjonsvirksomheten, vil en økning av kraftprisen gi et økt driftsresultat, men tilnærmet uendret resultat etter skatt. For å få et riktig bilde av totalkapitalrentabilitet etter grunnrenteskatt, er grunnrenteskatt klassifisert som driftskostnad ved beregning av totalkapitalrentabilitet 12

15 Forretningsadresse på hele styret: Ing. Rybergs gt. 99, 3027 Drammen : Styreleder / Adm.dir. i Vardar AS + Nestleder / Advokat i Advokatfirmaet Haavind og Vislie DA Styremedlem / Fabrikksjef Follum!"": Styremedlem /Rådmann i Drammen kommune #$%&: Styremedlem / Områdedirektør Organisasjon og Økonomi Oslo Lufthavn AS ': Styremedlem / Tidligere gruppeleder for Arbeiderpartiet i Buskerud Fylke, nå pensjonist. (& Styremedlem valgt av og blant de ansatte / Oppsynsmann i EB Nett AS )(%!" Styremedlem valgt av og blant de ansatte / Seksjonsleder EB Nett AS * Styremedlem valgt av og blant de ansatte / Prosjektleder og trafomontør i EB Energimontasje AS $ Forretningsadresse på hele konsernledelsen: Ing. Rybergs gt. 99, 3027 Drammen,- %& Konsernsjef 1 #*Konsernansvarlig finans, IKT og risikostyring $% Konsernansvarlig HR, informasjon og samfunnskontakt.konsernansvarlig produksjon //Konsernansvarlig infrastruktur og tjenester,0* Konsernansvarlig entreprenør '" Det foreligger ingen mulige interessekonflikter mellom de forpliktelser personene nevnt over i punkt 9.1 og 9.2 har overfor Energiselskapet Buskerud AS, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser. 13

16 Energiselskapet Buskerud AS eies 50% av Buskerud fylkeskommune gjennom Vardar AS og 50% av Drammen kommune. Når det gjelder halvår- og årsrapporter vises det til EB sine hjemmesider Velg Om EB, deretter Finansiell Informasjon og så Årsrapporter eller Halvårsrapporter, Sidehenvisniger til EB s årsrapport (EB konsern og Energiselskapet Buskerud AS): Resultatregnskap: Balanse Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper Noter s. 1! s. 25 s. 63 s. 26 s. 64 s. 27 s. 65 s s. 66 " s. 18 s. 19 s. 20 s s s s Revisjonsberetning 77 s. 41 # Siste reviderte årsregnskap som er fremlagt for $ #% %& Den historisk finansielle informasjonen som nevnt i punkt 11 er revisor revidert, med unntak av Q regnskapstall. ' ( All finansiell informasjon er per mars 2009 ikke eldre enn 18 måneder. ) # % Energiselskapet Buskerud AS har ikke vært innblandet i forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 måneder (og utsteder er heller ikke kjent med at det er anlagt eller varslet saker), som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på Energiselskapet Buskerud AS og/eller konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet. 14

17 Registreringsdokument 2009 Det har ikke vært vesentlige endringer i konsernets finansielle stilling eller markedsstilling som er skjedd siden utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort enten revidert finansiell informasjon eller delårsinformasjon for. Det foreligger ingen vesentlige kontrakter utover det som inngår i utsteders normale løpende virksomhet, og som kan føre til at et konsernmedlem påtar seg forpliktelser eller erverver rettigheter som påvirker EB sin evne til å utføre sine plikter overfor innehaverne av de verdipapirer som utstedes. Selskapets vedtekter, halvårs- og årsrapporter er lagt ut på EB sin hjemmeside, (velg / ) og kan fås ved direkte henvendelse til selskapet. Årsrapport 2005, 2006 og 2007 Halvårsrapport 2006, 2007 og 2008 Pressemelding foreløpig årsregnskap Tilsvarende er selskapets firmaattest tilgjenglig ved henvendelse til selskapet. Pkt. 11, s. 16 Pkt. 11, s. 16 Resultatregnskap: Balanse!!" # $% &%'!!" s. 1 (%%!!) s. 25 s. 63 s. 26 s. 64 (%%!! s. 18 s. 19 Pkt. 11, s. 16 Kontantstrømoppstilling s. 27 s. 65 s. 20 Pkt. 11, s. 16 Pkt. 11, s. 16 Regnskapsprinsipper Noter s s. 66 s s s s Pkt. 8.2, s. 12 Revisjonsberetning 77 s. 41 Pkt. 8 Halvårsregnskap H s

18 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks Drammen Telefon : Telefaks : E-post: Swedbank Market Oslo Fjoralleen 16 Postboks 1441 Vika 0115 Oslo 16

REGISTRERINGSDOKUMENT

REGISTRERINGSDOKUMENT Registreringsdokument Energiselskapet Buskerud AS REGISTRERINGSDOKUMENT Energiselskapet Buskerud AS August 2010 Energiselskapet Buskerud AS Boks 1602 3007 Drammen Sentralbord: 31 01 30 00 Telefaks: 31

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 6 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 1. halvår 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Styresak 8/06 Styrets beretning for 2005

Styresak 8/06 Styrets beretning for 2005 Styresak 8/06 Styrets beretning for 2005 Det vises til administrasjonens forslag til styrets beretning. Vedtak. Styret godkjenner forslag til styrets beretning for 2005. Side 1 av 7 01.06.2006 Styrets

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Foreløpig årsregnskap 2011 Regnskap 4. kvartal 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Foreløpig årsregnskap 2011 Regnskap 4. kvartal 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Foreløpig årsregnskap 2011 Regnskap 4. kvartal 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 4. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 4. kvartal 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 4. kvartal 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 1. kvartal 2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 17. november 2014 Dette er EB Et av Buskeruds største selskap Omsetning: 1 361 mnok Driftsresultat: 427 mnok Utbytte: 186 mnok Verdi eiendeler: 9,8 mrd Kraft: Norges

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 1. kvartal 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 1. halvår 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2016

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2016 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 1. kvartal 2016 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2015

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2015 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 17. november 2015 Dette er EB Et av Buskeruds største selskap Omsetning: 1 370 mnok Driftsresultat: 413 mnok Utbytte: 95 mnok Verdi eiendeler: 10,0 mrd Kraft: Norges

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 1. halvår 2013 1 Innhold Hovedpunkter...3 Økonomiske resultater...4 Fremtidsutsikter...6 Resultat og balanse...7 Kontantstrømanalyse...9 Endringer i konsernets

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Glitre Energi Konsern. Regnskap 3. kvartal 2016

Glitre Energi Konsern. Regnskap 3. kvartal 2016 Glitre Energi Konsern Regnskap 3. kvartal 2016 1 Innhold Viktige hendelser i 3. kvartal 2016... 3 Konsernstruktur for Glitre Energi konsern... 3 Hovedpunkter 3. kvartal 2016... 4 Økonomiske resultater

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

Glitre Energi Konsern. Regnskap 2. kvartal 2016

Glitre Energi Konsern. Regnskap 2. kvartal 2016 Glitre Energi Konsern Regnskap 2. kvartal 2016 1 Innhold Hovedpunkter 2. kvartal 2016... 3 Økonomiske resultater 2. kvartal 2016... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune, og konsernets hovedkontor ligger på Rånåsfoss i Sørum kommune. Konsernets hovedvirksomhet

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet

Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet besto i 2013 av morselskapet Tafjord Kraft AS

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Styrets redegjørelse til eierne; Bakgrunn for foreslåtte endringer i kapitalstruktur og utbyttepolitikk for EB

Styrets redegjørelse til eierne; Bakgrunn for foreslåtte endringer i kapitalstruktur og utbyttepolitikk for EB Styrets redegjørelse til eierne; Bakgrunn for foreslåtte endringer i kapitalstruktur og utbyttepolitikk for EB SAMMENDRAG EB har de siste 20 årene gitt sine eiere en god verdiutvikling samtidig som betydelige

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Presentasjon i formannskapsmøte 14. September 2010. Steinar Vikingstad Trond Brevik

Presentasjon i formannskapsmøte 14. September 2010. Steinar Vikingstad Trond Brevik Presentasjon i formannskapsmøte 14. September 2010 Steinar Vikingstad Trond Brevik Dagens tema og agenda Dagens tema Eierstrategi for Energiselskapet Buskerud AS Dagens agenda 1. Om oss 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 30.06.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 30.06.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 30.06.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 6 Endringer i konsernets

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Prospekt Obligasjonslån 2011. Registreringsdokument

Prospekt Obligasjonslån 2011. Registreringsdokument Prospekt Obligasjonslån 2011 Registreringsdokument Vardar AS Postboks 1491, Gulskogen 3005 Drammen Sentralbord: 32 20 15 50 Fax: 32 20 14 10 www.vardar.no Tilrettelegger: Drammen, 29. mars 2011 1 Viktig

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013 FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 Kristiansand, 18.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2009-31. MARS 2009 (Tall for 2008 i parentes)

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI

Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2010-30. SEPTEMBER 2010 (Tall for 2009 i parentes)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Rapport 1. halvår 2015 Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere. KfS har som formål å

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

TAFJORD konsernet Resultatregnskap ( alle tall i kr)

TAFJORD konsernet Resultatregnskap ( alle tall i kr) Resultatregnskap ( alle tall i 1 000 kr) TAFJORD konsernet 1.halvår 2010 1.halvår 2009 Energisalg inkl. fjernvarme 360 355 248 289 Nettleieinntekt 161 990 103 108 Inntekter fra avfallsmottak 17 879 14

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer