Energiselskapet Buskerud AS mars 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energiselskapet Buskerud AS mars 2009"

Transkript

1 Registreringsdokument Energiselskapet Buskerud AS Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Boks Drammen Sentralbord: Telefaks: Prospektet er utarbeidet i samarbeid med

2 Registreringsdokument Energiselskapet Buskerud AS Innholdsfortegnelse 1.1 GENERELT OPERASJONELL RISIKO MARKEDSRISIKO VALUTARISIKO RENTERISIKO KREDITTRISIKO LIKVIDITETSRISIKO FORSIKRINGSRISIKO HISTORIE OG UTVIKLING HOVEDVIRKSOMHET / GENERELT MÅL OG HOVEDSTRATEGIER BESKRIVELSE AV FORRETNINGSOMRÅDENE ORGANISASJONSSTRUKTUR KONSERNETS AVHENGIGHET AV DATTERSELSKAPENE... 10! 8.1 ØKONOMISKE RESULTATER (PER H1 2008) " 9.1 STYRE KONSERNLEDELSE INTERESSEKONFLIKTER # " 11.1 HISTORISK FINANSIELL INFORMASJON REGNSKAPER REVISJON AV ÅRLIG HISTORISK FINANSIELL INFORMASJON ALDER PÅ SISTE FINANSIELL INFORMASJON RETTERGANG OG VOLDGIFT VESENTLIGE ENDRINGER... 15

3 Registreringsdokument Energiselskapet Buskerud AS Energiselskapet Buskerud AS (EB) sin konsernvirksomhet innebærer eksponering mot ulike risikofaktorer. EB er usteder av obligasjonene for konsernet og er derfor eksponert mot de samme risikofaktorene som datterselskapene. I tillegg til operasjonell risiko, er konsernets virksomheter eksponert for markedsrisiko (kraftpris), valutarisiko, renterisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko. Konsernet har etablert en risikostrategi med tilhørende risikorammer for å styre konsernets eksponering mot kraftpris, valuta og rente og benytter finansielle derivater for å sikre seg mot slike finansielle risiki. Morselskapet, EB, er ikke eksponert for selskapsspesifikke risikofaktorer av vesentlig betydning. Risikostyring generelt og styringen av markedsrisiko knyttet til kraftpris, valuta og rente spesielt er organisert som en del av konsernstabsfunksjonene. Konsernets er organisert i fire forretningsområder; produksjon, infrastruktur (kraftnett, fjernvarme og fiber), entreprenør og tjenester (salg av strøm og tjenester over fiberinfrastrukturen). De største verdiene i konsernet er knyttet til kraftproduksjon og infrastruktur. Konsernet har som overordnet policy å tilstrebe størst mulig forutsigbarhet ved å redusere alle andre risiki enn risiko knyttet direkte til forretningsområdene, til et minimum. Risiko knyttet til kraftpris og volum samt avbrudd i nettet, overvåkes og styres kontinuerlig. Konsernet unngår således stor konsentrasjon av ulike risiki. Operasjonell risiko er i EB definert som risiko for tap som følge av mangelfulle interne prosesser, menneskelige feil, systemfeil eller eksterne hendelser. Den operasjonelle risikoen er i hovedsak knyttet til konsernets produksjons- og kraftnettsanlegg. EB har lang erfaring med håndtering av operasjonell risiko gjennom ROS-analyser (risiko- og sårbarhetsanalyser) og beredskapsplaner. ROS-analysene danner grunnlag for prioritering av risikoreduserende tiltak. IKT-risikoen er inkludert i de overordnede beredskapsplanene. Både tilgjengeligheten av IKTverktøy og sikkerheten i forhold til misbruk av informasjon fra konsernets databaser og analyseverktøy er viktige elementer i denne sammenheng. Operasjonell risiko kan delvis avdekkes gjennom forsikring. EB har forsikringer mot ødeleggelser i egne produksjons- og nettanlegg forårsaket av for eksempel naturskader eller brann og ansvarsforsikringer for skade forvoldt overfor tredjepart. Innen forretningsområdet Produksjon er usikkerhet i forhold til fremtidig kraftprisnivå den helt dominerende risikofaktor. I motsetning til de øvrige risiko-parametere som tilsig/nedbør, endringer i skatter og avgifter, havarier etc., kan prisrisikoen og dermed resultatutviklingen for konsernet styres gjennom bevisst porteføljestyring. Konsernet styrer risikoen knyttet til kraftproduksjon ved bruk av fysiske og finansielle kraftkontrakter. Konsernets mengderisiko er hovedsakelig knyttet til usikkerhet i produsert mengde. Konsernet eier i hovedsak elvekraftverk og er således eksponert for tilsigsrisiko. 1

4 Nettvirksomheten er eksponert mot endringer i rentenivået, da en av parameterne for beregning av nettselskapets inntektsramme er basert på 5 års statsobligasjonsrente. Det er etablert strategier, systemer og rapporteringsrutiner for en samlet risikostyring av konsernet. Styret har gitt klare rammer for konsernets risikostyring. Innenfor forretningsområdet Produksjon har konsernet etablert systemer for prissikring og porteføljestyring og rapporter løpende fra disse. Målet med risikostyringen er forutsigbarhet med hensyn til resultatutvikling samt å oppnå maksimal inntjening på lang sikt. Euro er handelsvaluta på kraftbørsen Nord Pool ASA fra Konsernets risikostyring av kraftproduksjon innebærer at valutarisiko knyttet til prissikret omsetning sikres gjennom valutaterminer. Konsernet tilstreber å eliminere valutarisiko knyttet til prissikret omsetning. Hver inngåtte kraftkontrakt i Euro sikres med tilsvarende valutatermin mot NOK. Renterisikoen styres ved å søke redusert rentesensitivitet ved en balansert styring av fast og flytende rente. Det er inngått rente-swappavtaler på fast rente for sikring av fremtidig kontantstrøm. Konsernets kjøp og salg av kraft går hovedsakelig via kraftbørsen (Nord Pool ASA) samt noen større aktører i bransjen. Handel med finansielle kraftkontrakter cleares som hovedregel via Nord Pool. Dette innebærer at Nord Pool ASA trer inn som juridisk motpart og garanterer for oppgjør, hvilket gjør at motpartsrisikoen blir redusert betydelig. For konsernets øvrige forretningsområder er hovedtyngden av debitorene privatpersoner som kjøper strøm- eller fibertjenester fra EB. Konsernet har følgelig ingen vesentlig konsentrasjon av kredittrisiko. Oppfølging og innkreving av kundefordringer er sentralisert i et eget selskap i konsernet (EB Kundeservice). Likviditetsrisiko oppstår ved at det ikke er samsvar mellom kontantstrømmen fra virksomheten og finansielle forpliktelser. Finansielle derivater er i hovedsak knyttet til prissikring av kraftproduksjonen og utgjør således ingen likviditetsrisiko. Det stilles likevel garantier for fremtidige finansielle oppgjør mot Nord Pool ASA. Garantiansvaret er i hovedsak knyttet til differansen mellom dagens markedspriser og kontraktsprisene, og justeres daglig. Konsernet har etablert langsiktige trekkrettigheter for å sikre tilgjengelig likviditet også i perioder hvor det kan være vanskelig å få finansiering i markedet. I tillegg søker konsernet størst mulig grad av langsiktighet i den eksterne finansieringen. Konsernet har en operativ risikoeksponering relatert til ødeleggelser i egne anlegg som følge av for eksempel naturskader og brann. Konsernet har forsikret dette med forskjellige egenandeler samt stop-loss-dekninger. I tillegg har konsernet ansvarsforsikring som dekker eventuell skadeerstatning overfor tredjemanns liv og eiendom når skaden ikke er voldt av ansatte med forsett. 2

5 Registreringsdokument 2009 Energiselskapet Buskerud AS erklærer at opplysningene i registreringsdokumentet så langt de kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra registreringsdokumentet som er av en slik art at de kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. Drammen, 18 mars 2009 Energiselskapet Buskerud AS Registreringsdokumentet er utarbeidet av Swedbank Markets Oslo i samarbeid med Energiselskapet Buskerud AS som er ansvarlig for innholdet i dette dokumentet. Statsautorisert revisorer Ernst & Young AS Nedre Storgate 42, NO-3015 Drammen Postboks 550 Brakerøya, NO-3002 Drammen Foretaksregisteret: NO MVA Tlf: Fax: Ernst & Young AS er medlem av "DnR - Den norske Revisorforening". Ernst & Young AS har vært revisor for EB i 2006 og 2007-regnskapet. Ingen annen informasjon i registreringsdokumentet er revidert av revisor. Utsteders foretaksnavn er Energiselskapet Buskerud AS. Selskapet ble stiftet 7. desember 1993 og selskapets organisasjonsnummer er Selskapets hovedkontor er i Drammen kommune i Norge, med adresse Ing. Rybergsgt. 99, Postboks 1602, 3007 Drammen. Telefonnummeret til sentralbordet er Konsernets virksomhet er underlagt Aksjeloven. Revisor for EB konsernet er Ernst & Young AS, Nedre Storgate 42, 3015 Drammen. 3

6 Energiselskapet Buskerud AS (EB) er lånetager og står ansvarlig for all virksomhet innen for konsernets virksomhet. EBs hovedkontor ligger i Drammen. EB er et regionalt energikonsern på Østlandet/Buskerud. Virksomheten omfatter bygging og drift av produksjon og infrastruktur, salg av entreprenørtjenester og salg av strøm og fiberbredbånd. Konsernet har ca 360 ansatte. EB eies av Buskerud fylkeskommune gjennom selskapet Vardar og Drammen kommune, hver med en eierandel på 50 prosent. Konsernet består av forretningsområdene Produksjon, Infrastruktur, Entreprenør og Tjenester samt konsernfunksjonene Finans og regnskap, Risikostyring, HR, IKT, Forretningsutvikling og Informasjons- og samfunnskontakt. Konsernfunksjonene skal ivareta strategiske og operative fellesoppgaver innen økonomi, IKT, risikostyring, forretningsutvikling, HR og informasjon og samfunnskontakt. EB har også valgt å legge operative fellesfunksjoner som blant annet regnskap og IT-drift som en del av konsernfunksjonene, for å unngå utvikling av parallelle kompetansemiljøer. Konsernfunksjonene er konsernledelsens instrument for styring, kontroll og utnyttelse av samordningsgevinster på tvers av forretningsområdene i EB. EB har følgende organisasjonskart se under: EB-konsernets visjon er å være et fremtidsrettet og miljøfokusert energikonsern. 4

7 EB-konsernet strategi er med basis i kraftforsyningen i Buskerud-regionen å sikre og videreutvikle aksjonærverdier gjennom: Intern restrukturering gjennom videreutvikling og tilpasning av kompetanse, organisasjon og kapitalstruktur. Realisere samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske fordeler ved regionalt operativt og eiermessig samarbeid i Buskerud-regionen Utvide eksisterende infrastruktur (energi- og kommunikasjonrelatert infrastruktur) og satse på annen infrastruktur som kan støtte opp om utvikling og salg av tjenester mot sluttbrukermarkedet Utvide eksisterende kraftproduksjon og søke nye kraftrelaterte prosjekter der rammebetingelser og markedssituasjonen gir grunnlag for utvikling av nye forretningsmuligheter. Søke å påvirke myndighetene til å skape forutsigbare rammebetingelser for bransjen Søke partner(e) som kan løfte EB finansielt og industrielt til å realisere øvrige konsernstrategier EB-konsernet tilstreber å gi så korrekt og relevant informasjon som mulig om utviklingen i konsernets virksomheter. EB har en egen funksjon med konsernansvar for informasjon og samfunnskontakt. Forretningsområdet Produksjon består av datterselskapet EB Kraftproduksjon AS og de tilknyttede selskapene Hadeland Kraft AS, Hellefoss Kraft AS og Norsk Grønnkraft AS. EB Kraftproduksjon AS har 100 prosent eierskap i 14 kraftstasjoner med en samlet årlig beregnet midlere produksjon på GWh. I tillegg har selskapet direkte og indirekte eierskap i flere mindre kraftverk som til sammen produserer 838 GWh årlig hvorav selskapets andel er 407 GWh. EB Kraftproduksjon AS forestår driften av totalt 21 kraftverk i Drammen- og Numedalsvassdraget. Det er fem reguleringsforeninger i de vassdrag som selskapet har kraftverksinteresser i. For de kraftverkene som EB Kraftproduksjon AS har eierskap i, utgjør EB Kraftproduksjons andel av normal årsproduksjon GWh (5 års gjennomsnitt). EBs mål er å samordne all produksjonsvirksomhet nedstrøms Krøderen, Randsfjorden, Sperilen og Norefjorden i Buskerud. Produksjonsvirksomhetens strategi er å arbeide systematisk med driftsoptimalisering, rehabilitering og oppgradering av kraftverk og magasiner knyttet til vassdragene i Buskerud. EBs strategi innenfor småkraftverk i Buskerud er å ta en selvstendig rolle innenfor utbygging og drift av småkraftverk, mens satsningen på dette området i landet for øvrig skjer gjennom eierskapet i Norsk Grønnkraft AS. 5

8 EB ønsker å utvikle nye operative og eiermessige samordninger med andre produsenter i regionen og deltar også i et samarbeid med andre produsenter for å utrede mulighetene for å investere i vannkraft i utlandet. EB arbeider for å utvide eksisterende vannkraftproduksjon og utnytte EBs fallrettigheter der rammebetingelser og markedssituasjonen gir grunnlag for realisering av lønnsomme prosjekter. Per 1. januar 2009 var det 46 ansatte i forretningsområdet Produksjon. Resultatregnskapet for Produksjon viser sum driftsinntekter på 270,4 mnok og et driftsresultat på 147,9 mnok. Dette er henholdsvis 74,4 / 84,0 mnok lavere enn samme periode i fjor. Nedgangen i driftsinntekter og driftsresultat skyldes i hovedsak lavere kraftpris enn i Siden april 2008 har situasjonen i markedet medført et betydelig avvik mellom prisen i Sør- Norge (der EB leverer sin fysiske kraft) og systemprisen. Kraftproduksjonen første halvår 2008 var på 1242 GWh mot 1338 GWh for tilsvarende periode i fjor. Samlet har det i markedet vært overskuddsproduksjon grunnet redusert utvekslingskapasitet til utlandet, noe som har medført lavere områdepriser sammenlignet med systempris. EB har en prissikringsstrategi med tilhørende risikorammer og rutiner som avdemper de resultatmessige konsekvensene etter skatt av prisvariasjoner. Avviket mellom systempris og områdepris er imidlertid ikke sikret og medfører et resultatavvik. Forretningsområdet Infrastruktur omfatter EBs aktiviteter innen kraftnett, fjernvarme og fibernett, og består av datterselskapet EB Nett AS og de tilknyttede selskapene Hadeland EnergiNett AS, Drammen Fjernvarme AS, Miljøvarme VSEB AS, Norsk Enøk og Energi AS og 2VK Invest AS. EB Nett AS eier regionalnett i Buskerud fylke, distribusjonsnettet i Drammen kommune, Kongsberg kommune og Nedre Eiker kommune. Hadeland Energi AS eier distribusjonsnettet i kommunene Gran, Lunner og Jevnaker. EB er pådriver for bredt regionalt samarbeid om drift, utvikling og eierskap til energi- og fibernett. Målsetningen er å sikre kompetanse for rasjonell og effektiv nettdrift og å skape forretningsmessig tyngde for å kunne utvide tjenestespekteret. Innen Infrastruktur er langsiktige og forutsigbare rammebetingelser viktig. EB arbeider for rammebetingelser som sikrer tilfredsstillende avkastning på nettinvesteringer, og som samtidig gir sterke incentiver for strukturell og operativ effektivisering. Dette arbeidet skjer i utstrakt samarbeid med bransjeorganisasjonene og andre aktører i markedet. For å øke effektiviteten i tilsynsvirksomheten gjennom markedsløsninger og skape et fagmiljø for videre vekst, har EB etablert tilsynsselskapet El-Tilsyn AS. EB har i lengre tid hatt fremtidsrettede og miljøriktige energiløsninger som viktige strategier, men rammebetingelsene for å utvikle dette i storskala har hittil vært begrensende. I lys av klimautfordringene og de klimamål som er konkretisert, har konsernets satsning på miljøenergi blitt vesentlig styrket i løpet av 2007/2008. EBs engasjement innen fjernvarme er knyttet til eierskapet i Drammen Fjernvarme AS og Miljøvarme VSEB AS. 6

9 EB har bygget fiberoptisk bredbånd til store deler av Drammen, Nedre Eiker og Kongsberg. I Hadelands-kommunene er Hadeland Energis fiberutbygging fullført. Per 1. januar 2009 var det 58 ansatte i forretningsområdet Infrastruktur. Forretningsområde omfatter EBs aktiviteter innen kraftnett, fjernvarme og fibernett. Resultatregnskapet for Infrastruktur viser sum driftsinntekter på 274,5 mnok og et driftsresultat på 70,6 mnok. Dette er henholdsvis 19,4 / 13,8 mnok høyere enn samme periode i fjor. Økningen fra 2007 til 2008 skyldes i hovedsak økte nettleieinntekter. EB har som mål å forenkle og forbedre hverdagen til våre kunder. Dette oppnås ved å tilby komplette energi- og bredbåndsprodukter og yte god kundeservice fra en og samme leverandør. Á Forretningsområdet Tjenester består av datterselskapene EB Kontakt AS og EB Kundeservice AS og det tilknyttede selskapet Hadeland Energi Bredbånd AS samt eierskap i flere mindre selskaper som støtter opp under EBs tjenesteproduksjon. EB tilbyr bredbåndstjenester (internett, TV og telefoni) over egen fiberinfrastruktur til kunder i Drammen. Gjennom Hadeland Energi Bredbånd AS (49 prosent) deltar EB i utbyggingen av bredbåndsnettet i Hadelandskommunene. Forretningsområdet Tjenester omfatter også salg av strøm til sluttbrukere. Markedet er primært husholdnings- og næringskunder i Drammen, Nedre Eiker og Kongsberg. I samarbeid med lokale aktører ønsker EB å utvide engasjementet i Buskerud-regionen. Både operativt samarbeid og medeierskap i lokale tjenesteselskap, er viktig for å realisere synergier innen kompetanse og systemer. Det er etablert en effektiv organisasjon for salg/marked, kundeservice, drift og utbygging av fiberbredbånd. Denne er tilrettelagt for videre vekst og samarbeid med andre aktører innen strøm- og fiberbredbånd. EB har som mål å styrke kundetilfredsheten og har satt i gang et systematisk arbeid for å styrke denne. Per 1. januar 2009 var det 45 ansatte i forretningsområdet Tjenester. Resultatregnskapet for Tjenester viser sum driftsinntekter på 57,9 mnok og et driftsresultat på - 9,2 mnok. Dette er henholdsvis 1,4 mnok høyere og 2,3 mnok lavere enn samme periode i fjor. EBs tjenestevirksomhet er i en oppbyggingsfase og resultatutviklingen er i tråd med gjeldende planer for forretningsområde. Forretningsområdet Entreprenør består av datterselskapene EB Energimontasje AS, Hadeland NettPartner AS og EB Elektro AS. EBs satsing på entreprenørvirksomhet har sin bakgrunn i 7

10 konsernets rendyrking av nettselskapenes kjernevirksomhet og EBs ambisjon om å utvikle en konkurransedyktig virksomhet i et spennende entreprenørmarked. Gjennom de siste årene har montasjeaktivitetene i flere energiselskaper i nedre Buskerud, blitt samlet i EB Energimontasje AS. I 2006 ble Hadeland NettPartner AS organisatorisk og ledelsesmessig innlemmet i forretningsområdet og i 2008 kjøpte EB Energimontasje AS 60 prosent av aksjene i EB Elektro AS. Selskapene har forretningskontor i Mjøndalen og på Jaren, samt avdelingskontor i Hokksund, Kongsberg og på Jessheim. Forretningsområdets hovedprodukt er reparasjoner og vedlikehold av kraftnett samt nymontasje for energiselskaper og større industribedrifter. Virksomheten utfører alle typer arbeid fra svakstrømsanlegg og fiberteknologi til 132 kv høyspentanlegg. Hoveddelen av selskapenes oppdrag foregår i det sentrale Østlandsområdet. Det har blitt arbeidet med å etablere ryddige ansvarsforhold og sikre god økonomistyring i virksomheten. Videre har det blitt gjennomført tiltak for å sikre ytterligere effektivisering og økt profesjonalisering i markedsarbeidet. Virksomhetens største utfordring blir å beholde og rekruttere kompetent arbeidskraft. De som lykkes med det, vil også være de aktører som vil lykkes best i markedet. EB vil søke partnerskapsløsninger med andre aktører i bransjen for å kunne ta ut ytterligere markedsmessige, kompetansemessige og kostnadsmessige samordningsgevinster. Per 1. januar 2009 var det 154 ansatte i forretningsområdet Entreprenør. Resultatregnskapet for Entreprenør viser sum driftsinntekter på 92,1 mnok og et driftsresultat på 7,8 mnok. Dette er henholdsvis 18,7 / 2,0 mnok lavere enn samme periode i fjor. Reduksjonen fra 2007 til 2008 skyldes et noe lavere aktivitetsnivå. 8

11 Energiselskapet Buskerud AS (utsteder) er morselskap i konsernet som er organisert i fire forretningsområder: Infrastruktur, Produksjon, Entreprenør og Tjenester. Konsernstøttefunksjonene finans og regnskap, risikostyring, IKT, forretningsutvikling, HR og infomasjon og samfunnskontakt er organisert i morselskapet. Den operative virksomheten finner sted i en rekke heleide og deleide datterselskaper. Eierskaper i konsernet er vist nedenfor: 9

12 EB EB kraftproduksjon (70%) Hadeland Kraft (49%) Hellefoss kraft (33,4%) Norsk Grønn Kraft (20%) EB Nettt AS (73%) EB Fibernett AS (100%) EB Kundeservice AS (100%) El Tilun AS (51%) EB Energimontasje AS (66%) Hadeland nettpartner AS (100%) EB Elektro AS (60%) B-Tek AS (33%) nordiconsult AS (49%) EB Kontakt AS (100 %) EB Eiendom AS (100%) EB Handel AS (100%) Hadeland Energ (49%) Hadeland Energi Nett AS (100%) Hadeland Energi Bredbånd (100%) Drammen Fjernvarme AS (50%) Miljøvarme VSEB AS (50%) I oversikten over er datterselskaper vist i blått, mens tilknyttede selskaper er vist i gult. Avvik mellom organisasjonsstruktur og eierskapsoversikt skyldes forskjeller mellom eierskap og organisering. Energiselskapet Buskerud AS er finansiert ved utbytte og renter på ansvarlige lån til datterselskaper og tilknyttede selskaper. Det er ingen restriksjoner på kontantstrøm fra datterselskapene. Det har ikke skjedd en vesentlig forverring i utsteders fermtidsutsikter siden datoen for de siste offentlige reviderte regnskapene. Det foreligger ingen resultatprognoser eller resultatestimater i dette dokumentet. 10

13 Registreringsdokument 2009 Resultatregnskapet for 1. halvår 2008 viser et ordinært resultat på 182,6 mnok før skatt og et resultat etter skatt på 99,6 mnok (1). Dette er henholdsvis 66,8 / 79,5 mnok lavere enn samme periode i fjor. ÁÂÃÄÅÆÇÈÉÄÅÇÈÅÉÅÅÂÅÅÅÈÇÅÅÂÅÅÈÈÅÅÇÅ ÇÉÅ Å ÇÅ Kraftproduksjonen første halvår 2008 var på 1242 GWh mot 1338 GWh for tilsvarende periode i fjor. Samlet har det i markedet vært overskuddsproduksjon grunnet redusert utvekslingskapasitet til utlandet, noe som har medført lavere områdepriser sammenlignet med systempris. Konsernets samlede driftsinntekter i perioden viser en nedgang på 8,5 % sammenlignet mot tilsvarende periode i fjor (602 mnok 1. halvår 2008 mot 657,7 mnok for samme periode i fjor). Nedgangen i driftsinntekter skyldes i hovedsak lavere kraftpriser. Konsernets samlede driftskostnader for første halvår ble 388,6 mnok mot 369,8 mnok for tilsvarende periode i fjor. Dette utgjør en økning på 5,1 %. Lønnskostnadene økte med 8,7 mnok til 94,8 mnok. Økningen utgjør 10,1 % i forhold til samme periode i fjor og er primært knyttet til økt aktivitet, ordinær lønnsutvikling samt økte avsetninger for pensjonsforpliktelser. Avskrivninger økte med 3,8 mnok i forhold til samme periode i fjor og er hovedsakelig knyttet til økte investeringer innen fiberbredbånd. Andre driftskostnader økte med 18 mnok i forhold til samme periode i fjor og er primært knyttet økt aktivitetsnivå, prosjektutvikling og annen ny virksomhet. Konsernets driftsresultat for 1.halvår ble 213,4 mnok mot 287,9 mnok for samme periode i fjor. Dette gir en nedgang på 25,9 % sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedandelen av driftsresultatet kommer fra segmentet Produksjon som bidro med 69,3% av konsernets driftsresultat. Resultatandelene fra konsernets tilknyttede selskaper bidro negativt med 0,6 mnok i 1. halvår. For første halvår 2008 utgjorde netto finansposter -30,8 mnok. Dette er en økning på 5,0 mnok i forhold til samme periode i fjor. Dette skyldes i hovedsak økte rentekostnader. Andre finansinntekter samt renteinntekter er tilnærmet uendret i perioden og på nivå med fjoråret. Gjennomsnittlig likviditet er imidlertid vesentlig lavere på grunn av nedbetaling av langsiktig gjeld.! " # Avkastning på totalkapitalen var siste 12 måneder 3,3 % før skatt, mens egenkapitalavkastningen etter skatt siste 12 måneder var 3,3 %. Tilsvarende tall for året 2007 var henholdsvis 5,7 % for totalkapitalens rentabilitet før skatt og 4,5% for egenkapitalens rentabilitet etter skatt. $ %& Netto kontantstrøm fra driften utgjorde 216,3 mnok i første halvår, noe som medfører en likviditetsmessig økning fra driften på 82,5 mnok sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Investeringsaktivitetene bidro med netto -72,8 mnok, mens finansieringsaktivitetene bidro med 11

14 netto kontantstrøm på -384,0 mnok. Samlet bidro kontantstrømaktivitetene 1. halvår med netto reduksjon i likviditetsbeholdningen på 240,4 mnok for denne perioden. Ved utgangen av 1. halvår hadde konsernet en egenkapital på 2.870,8 mnok, mens totalkapitalen var på 8.270,0 mnok. Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 34,7 %, mot tilsvarende andel på 36,7 % for samme periode i fjor. For året 2007 utgjorde egenkapitalens andel 36,2 %. Nedgangen fra årsskiftet skyldes økt forpliktelse i forhold til kraftderivater som tilfredsstiller reglene til sikringsbokføring. Note 1 På grunn av prissikringsstrategien som er etablert for produksjonsvirksomheten, vil en økning av kraftprisen gi et økt driftsresultat, men tilnærmet uendret resultat etter skatt. For å få et riktig bilde av totalkapitalrentabilitet etter grunnrenteskatt, er grunnrenteskatt klassifisert som driftskostnad ved beregning av totalkapitalrentabilitet 12

15 Forretningsadresse på hele styret: Ing. Rybergs gt. 99, 3027 Drammen : Styreleder / Adm.dir. i Vardar AS + Nestleder / Advokat i Advokatfirmaet Haavind og Vislie DA Styremedlem / Fabrikksjef Follum!"": Styremedlem /Rådmann i Drammen kommune #$%&: Styremedlem / Områdedirektør Organisasjon og Økonomi Oslo Lufthavn AS ': Styremedlem / Tidligere gruppeleder for Arbeiderpartiet i Buskerud Fylke, nå pensjonist. (& Styremedlem valgt av og blant de ansatte / Oppsynsmann i EB Nett AS )(%!" Styremedlem valgt av og blant de ansatte / Seksjonsleder EB Nett AS * Styremedlem valgt av og blant de ansatte / Prosjektleder og trafomontør i EB Energimontasje AS $ Forretningsadresse på hele konsernledelsen: Ing. Rybergs gt. 99, 3027 Drammen,- %& Konsernsjef 1 #*Konsernansvarlig finans, IKT og risikostyring $% Konsernansvarlig HR, informasjon og samfunnskontakt.konsernansvarlig produksjon //Konsernansvarlig infrastruktur og tjenester,0* Konsernansvarlig entreprenør '" Det foreligger ingen mulige interessekonflikter mellom de forpliktelser personene nevnt over i punkt 9.1 og 9.2 har overfor Energiselskapet Buskerud AS, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser. 13

16 Energiselskapet Buskerud AS eies 50% av Buskerud fylkeskommune gjennom Vardar AS og 50% av Drammen kommune. Når det gjelder halvår- og årsrapporter vises det til EB sine hjemmesider Velg Om EB, deretter Finansiell Informasjon og så Årsrapporter eller Halvårsrapporter, Sidehenvisniger til EB s årsrapport (EB konsern og Energiselskapet Buskerud AS): Resultatregnskap: Balanse Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper Noter s. 1! s. 25 s. 63 s. 26 s. 64 s. 27 s. 65 s s. 66 " s. 18 s. 19 s. 20 s s s s Revisjonsberetning 77 s. 41 # Siste reviderte årsregnskap som er fremlagt for $ #% %& Den historisk finansielle informasjonen som nevnt i punkt 11 er revisor revidert, med unntak av Q regnskapstall. ' ( All finansiell informasjon er per mars 2009 ikke eldre enn 18 måneder. ) # % Energiselskapet Buskerud AS har ikke vært innblandet i forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 måneder (og utsteder er heller ikke kjent med at det er anlagt eller varslet saker), som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på Energiselskapet Buskerud AS og/eller konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet. 14

17 Registreringsdokument 2009 Det har ikke vært vesentlige endringer i konsernets finansielle stilling eller markedsstilling som er skjedd siden utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort enten revidert finansiell informasjon eller delårsinformasjon for. Det foreligger ingen vesentlige kontrakter utover det som inngår i utsteders normale løpende virksomhet, og som kan føre til at et konsernmedlem påtar seg forpliktelser eller erverver rettigheter som påvirker EB sin evne til å utføre sine plikter overfor innehaverne av de verdipapirer som utstedes. Selskapets vedtekter, halvårs- og årsrapporter er lagt ut på EB sin hjemmeside, (velg / ) og kan fås ved direkte henvendelse til selskapet. Årsrapport 2005, 2006 og 2007 Halvårsrapport 2006, 2007 og 2008 Pressemelding foreløpig årsregnskap Tilsvarende er selskapets firmaattest tilgjenglig ved henvendelse til selskapet. Pkt. 11, s. 16 Pkt. 11, s. 16 Resultatregnskap: Balanse!!" # $% &%'!!" s. 1 (%%!!) s. 25 s. 63 s. 26 s. 64 (%%!! s. 18 s. 19 Pkt. 11, s. 16 Kontantstrømoppstilling s. 27 s. 65 s. 20 Pkt. 11, s. 16 Pkt. 11, s. 16 Regnskapsprinsipper Noter s s. 66 s s s s Pkt. 8.2, s. 12 Revisjonsberetning 77 s. 41 Pkt. 8 Halvårsregnskap H s

18 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks Drammen Telefon : Telefaks : E-post: Swedbank Market Oslo Fjoralleen 16 Postboks 1441 Vika 0115 Oslo 16

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3 Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 Fast rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid September

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Gode reiseopplevelser hver dag

Gode reiseopplevelser hver dag Gode reiseopplevelser hver dag tide asa 1 Innhold Gode reiseopplevelser i et rent og friskt miljø Tide har som visjon å være et ledende kollektivog reiselivsselskap i Norden og gi gode reiseopplevelser

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang.

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang. Årsrapport 2009 Innhold: Nøkkeltall og viktigste hendelser...3 Konsernsjefen...5 Geografisk plassering av virksomheten...6 Konsernledelsen...7 Verdier og strategi...8 Historie...10 Nytt hovedkontor...11

Detaljer

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Statoil 2014 STATOIL ASA POSTBOKS 8500 4035 STAVANGER NORGE TELEFON: 51 99 00 00 www.statoil.com Forside foto: Harald Pettersen Årsrapport

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

i henhold til norske myndigheters krav

i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPORT i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPort i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2011 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 2 Vår virksomhet 3 Resultatanalyse 6 Kontantstrømmer

Detaljer