Energiselskapet Buskerud AS mars 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energiselskapet Buskerud AS mars 2009"

Transkript

1 Registreringsdokument Energiselskapet Buskerud AS Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Boks Drammen Sentralbord: Telefaks: Prospektet er utarbeidet i samarbeid med

2 Registreringsdokument Energiselskapet Buskerud AS Innholdsfortegnelse 1.1 GENERELT OPERASJONELL RISIKO MARKEDSRISIKO VALUTARISIKO RENTERISIKO KREDITTRISIKO LIKVIDITETSRISIKO FORSIKRINGSRISIKO HISTORIE OG UTVIKLING HOVEDVIRKSOMHET / GENERELT MÅL OG HOVEDSTRATEGIER BESKRIVELSE AV FORRETNINGSOMRÅDENE ORGANISASJONSSTRUKTUR KONSERNETS AVHENGIGHET AV DATTERSELSKAPENE... 10! 8.1 ØKONOMISKE RESULTATER (PER H1 2008) " 9.1 STYRE KONSERNLEDELSE INTERESSEKONFLIKTER # " 11.1 HISTORISK FINANSIELL INFORMASJON REGNSKAPER REVISJON AV ÅRLIG HISTORISK FINANSIELL INFORMASJON ALDER PÅ SISTE FINANSIELL INFORMASJON RETTERGANG OG VOLDGIFT VESENTLIGE ENDRINGER... 15

3 Registreringsdokument Energiselskapet Buskerud AS Energiselskapet Buskerud AS (EB) sin konsernvirksomhet innebærer eksponering mot ulike risikofaktorer. EB er usteder av obligasjonene for konsernet og er derfor eksponert mot de samme risikofaktorene som datterselskapene. I tillegg til operasjonell risiko, er konsernets virksomheter eksponert for markedsrisiko (kraftpris), valutarisiko, renterisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko. Konsernet har etablert en risikostrategi med tilhørende risikorammer for å styre konsernets eksponering mot kraftpris, valuta og rente og benytter finansielle derivater for å sikre seg mot slike finansielle risiki. Morselskapet, EB, er ikke eksponert for selskapsspesifikke risikofaktorer av vesentlig betydning. Risikostyring generelt og styringen av markedsrisiko knyttet til kraftpris, valuta og rente spesielt er organisert som en del av konsernstabsfunksjonene. Konsernets er organisert i fire forretningsområder; produksjon, infrastruktur (kraftnett, fjernvarme og fiber), entreprenør og tjenester (salg av strøm og tjenester over fiberinfrastrukturen). De største verdiene i konsernet er knyttet til kraftproduksjon og infrastruktur. Konsernet har som overordnet policy å tilstrebe størst mulig forutsigbarhet ved å redusere alle andre risiki enn risiko knyttet direkte til forretningsområdene, til et minimum. Risiko knyttet til kraftpris og volum samt avbrudd i nettet, overvåkes og styres kontinuerlig. Konsernet unngår således stor konsentrasjon av ulike risiki. Operasjonell risiko er i EB definert som risiko for tap som følge av mangelfulle interne prosesser, menneskelige feil, systemfeil eller eksterne hendelser. Den operasjonelle risikoen er i hovedsak knyttet til konsernets produksjons- og kraftnettsanlegg. EB har lang erfaring med håndtering av operasjonell risiko gjennom ROS-analyser (risiko- og sårbarhetsanalyser) og beredskapsplaner. ROS-analysene danner grunnlag for prioritering av risikoreduserende tiltak. IKT-risikoen er inkludert i de overordnede beredskapsplanene. Både tilgjengeligheten av IKTverktøy og sikkerheten i forhold til misbruk av informasjon fra konsernets databaser og analyseverktøy er viktige elementer i denne sammenheng. Operasjonell risiko kan delvis avdekkes gjennom forsikring. EB har forsikringer mot ødeleggelser i egne produksjons- og nettanlegg forårsaket av for eksempel naturskader eller brann og ansvarsforsikringer for skade forvoldt overfor tredjepart. Innen forretningsområdet Produksjon er usikkerhet i forhold til fremtidig kraftprisnivå den helt dominerende risikofaktor. I motsetning til de øvrige risiko-parametere som tilsig/nedbør, endringer i skatter og avgifter, havarier etc., kan prisrisikoen og dermed resultatutviklingen for konsernet styres gjennom bevisst porteføljestyring. Konsernet styrer risikoen knyttet til kraftproduksjon ved bruk av fysiske og finansielle kraftkontrakter. Konsernets mengderisiko er hovedsakelig knyttet til usikkerhet i produsert mengde. Konsernet eier i hovedsak elvekraftverk og er således eksponert for tilsigsrisiko. 1

4 Nettvirksomheten er eksponert mot endringer i rentenivået, da en av parameterne for beregning av nettselskapets inntektsramme er basert på 5 års statsobligasjonsrente. Det er etablert strategier, systemer og rapporteringsrutiner for en samlet risikostyring av konsernet. Styret har gitt klare rammer for konsernets risikostyring. Innenfor forretningsområdet Produksjon har konsernet etablert systemer for prissikring og porteføljestyring og rapporter løpende fra disse. Målet med risikostyringen er forutsigbarhet med hensyn til resultatutvikling samt å oppnå maksimal inntjening på lang sikt. Euro er handelsvaluta på kraftbørsen Nord Pool ASA fra Konsernets risikostyring av kraftproduksjon innebærer at valutarisiko knyttet til prissikret omsetning sikres gjennom valutaterminer. Konsernet tilstreber å eliminere valutarisiko knyttet til prissikret omsetning. Hver inngåtte kraftkontrakt i Euro sikres med tilsvarende valutatermin mot NOK. Renterisikoen styres ved å søke redusert rentesensitivitet ved en balansert styring av fast og flytende rente. Det er inngått rente-swappavtaler på fast rente for sikring av fremtidig kontantstrøm. Konsernets kjøp og salg av kraft går hovedsakelig via kraftbørsen (Nord Pool ASA) samt noen større aktører i bransjen. Handel med finansielle kraftkontrakter cleares som hovedregel via Nord Pool. Dette innebærer at Nord Pool ASA trer inn som juridisk motpart og garanterer for oppgjør, hvilket gjør at motpartsrisikoen blir redusert betydelig. For konsernets øvrige forretningsområder er hovedtyngden av debitorene privatpersoner som kjøper strøm- eller fibertjenester fra EB. Konsernet har følgelig ingen vesentlig konsentrasjon av kredittrisiko. Oppfølging og innkreving av kundefordringer er sentralisert i et eget selskap i konsernet (EB Kundeservice). Likviditetsrisiko oppstår ved at det ikke er samsvar mellom kontantstrømmen fra virksomheten og finansielle forpliktelser. Finansielle derivater er i hovedsak knyttet til prissikring av kraftproduksjonen og utgjør således ingen likviditetsrisiko. Det stilles likevel garantier for fremtidige finansielle oppgjør mot Nord Pool ASA. Garantiansvaret er i hovedsak knyttet til differansen mellom dagens markedspriser og kontraktsprisene, og justeres daglig. Konsernet har etablert langsiktige trekkrettigheter for å sikre tilgjengelig likviditet også i perioder hvor det kan være vanskelig å få finansiering i markedet. I tillegg søker konsernet størst mulig grad av langsiktighet i den eksterne finansieringen. Konsernet har en operativ risikoeksponering relatert til ødeleggelser i egne anlegg som følge av for eksempel naturskader og brann. Konsernet har forsikret dette med forskjellige egenandeler samt stop-loss-dekninger. I tillegg har konsernet ansvarsforsikring som dekker eventuell skadeerstatning overfor tredjemanns liv og eiendom når skaden ikke er voldt av ansatte med forsett. 2

5 Registreringsdokument 2009 Energiselskapet Buskerud AS erklærer at opplysningene i registreringsdokumentet så langt de kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra registreringsdokumentet som er av en slik art at de kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. Drammen, 18 mars 2009 Energiselskapet Buskerud AS Registreringsdokumentet er utarbeidet av Swedbank Markets Oslo i samarbeid med Energiselskapet Buskerud AS som er ansvarlig for innholdet i dette dokumentet. Statsautorisert revisorer Ernst & Young AS Nedre Storgate 42, NO-3015 Drammen Postboks 550 Brakerøya, NO-3002 Drammen Foretaksregisteret: NO MVA Tlf: Fax: Ernst & Young AS er medlem av "DnR - Den norske Revisorforening". Ernst & Young AS har vært revisor for EB i 2006 og 2007-regnskapet. Ingen annen informasjon i registreringsdokumentet er revidert av revisor. Utsteders foretaksnavn er Energiselskapet Buskerud AS. Selskapet ble stiftet 7. desember 1993 og selskapets organisasjonsnummer er Selskapets hovedkontor er i Drammen kommune i Norge, med adresse Ing. Rybergsgt. 99, Postboks 1602, 3007 Drammen. Telefonnummeret til sentralbordet er Konsernets virksomhet er underlagt Aksjeloven. Revisor for EB konsernet er Ernst & Young AS, Nedre Storgate 42, 3015 Drammen. 3

6 Energiselskapet Buskerud AS (EB) er lånetager og står ansvarlig for all virksomhet innen for konsernets virksomhet. EBs hovedkontor ligger i Drammen. EB er et regionalt energikonsern på Østlandet/Buskerud. Virksomheten omfatter bygging og drift av produksjon og infrastruktur, salg av entreprenørtjenester og salg av strøm og fiberbredbånd. Konsernet har ca 360 ansatte. EB eies av Buskerud fylkeskommune gjennom selskapet Vardar og Drammen kommune, hver med en eierandel på 50 prosent. Konsernet består av forretningsområdene Produksjon, Infrastruktur, Entreprenør og Tjenester samt konsernfunksjonene Finans og regnskap, Risikostyring, HR, IKT, Forretningsutvikling og Informasjons- og samfunnskontakt. Konsernfunksjonene skal ivareta strategiske og operative fellesoppgaver innen økonomi, IKT, risikostyring, forretningsutvikling, HR og informasjon og samfunnskontakt. EB har også valgt å legge operative fellesfunksjoner som blant annet regnskap og IT-drift som en del av konsernfunksjonene, for å unngå utvikling av parallelle kompetansemiljøer. Konsernfunksjonene er konsernledelsens instrument for styring, kontroll og utnyttelse av samordningsgevinster på tvers av forretningsområdene i EB. EB har følgende organisasjonskart se under: EB-konsernets visjon er å være et fremtidsrettet og miljøfokusert energikonsern. 4

7 EB-konsernet strategi er med basis i kraftforsyningen i Buskerud-regionen å sikre og videreutvikle aksjonærverdier gjennom: Intern restrukturering gjennom videreutvikling og tilpasning av kompetanse, organisasjon og kapitalstruktur. Realisere samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske fordeler ved regionalt operativt og eiermessig samarbeid i Buskerud-regionen Utvide eksisterende infrastruktur (energi- og kommunikasjonrelatert infrastruktur) og satse på annen infrastruktur som kan støtte opp om utvikling og salg av tjenester mot sluttbrukermarkedet Utvide eksisterende kraftproduksjon og søke nye kraftrelaterte prosjekter der rammebetingelser og markedssituasjonen gir grunnlag for utvikling av nye forretningsmuligheter. Søke å påvirke myndighetene til å skape forutsigbare rammebetingelser for bransjen Søke partner(e) som kan løfte EB finansielt og industrielt til å realisere øvrige konsernstrategier EB-konsernet tilstreber å gi så korrekt og relevant informasjon som mulig om utviklingen i konsernets virksomheter. EB har en egen funksjon med konsernansvar for informasjon og samfunnskontakt. Forretningsområdet Produksjon består av datterselskapet EB Kraftproduksjon AS og de tilknyttede selskapene Hadeland Kraft AS, Hellefoss Kraft AS og Norsk Grønnkraft AS. EB Kraftproduksjon AS har 100 prosent eierskap i 14 kraftstasjoner med en samlet årlig beregnet midlere produksjon på GWh. I tillegg har selskapet direkte og indirekte eierskap i flere mindre kraftverk som til sammen produserer 838 GWh årlig hvorav selskapets andel er 407 GWh. EB Kraftproduksjon AS forestår driften av totalt 21 kraftverk i Drammen- og Numedalsvassdraget. Det er fem reguleringsforeninger i de vassdrag som selskapet har kraftverksinteresser i. For de kraftverkene som EB Kraftproduksjon AS har eierskap i, utgjør EB Kraftproduksjons andel av normal årsproduksjon GWh (5 års gjennomsnitt). EBs mål er å samordne all produksjonsvirksomhet nedstrøms Krøderen, Randsfjorden, Sperilen og Norefjorden i Buskerud. Produksjonsvirksomhetens strategi er å arbeide systematisk med driftsoptimalisering, rehabilitering og oppgradering av kraftverk og magasiner knyttet til vassdragene i Buskerud. EBs strategi innenfor småkraftverk i Buskerud er å ta en selvstendig rolle innenfor utbygging og drift av småkraftverk, mens satsningen på dette området i landet for øvrig skjer gjennom eierskapet i Norsk Grønnkraft AS. 5

8 EB ønsker å utvikle nye operative og eiermessige samordninger med andre produsenter i regionen og deltar også i et samarbeid med andre produsenter for å utrede mulighetene for å investere i vannkraft i utlandet. EB arbeider for å utvide eksisterende vannkraftproduksjon og utnytte EBs fallrettigheter der rammebetingelser og markedssituasjonen gir grunnlag for realisering av lønnsomme prosjekter. Per 1. januar 2009 var det 46 ansatte i forretningsområdet Produksjon. Resultatregnskapet for Produksjon viser sum driftsinntekter på 270,4 mnok og et driftsresultat på 147,9 mnok. Dette er henholdsvis 74,4 / 84,0 mnok lavere enn samme periode i fjor. Nedgangen i driftsinntekter og driftsresultat skyldes i hovedsak lavere kraftpris enn i Siden april 2008 har situasjonen i markedet medført et betydelig avvik mellom prisen i Sør- Norge (der EB leverer sin fysiske kraft) og systemprisen. Kraftproduksjonen første halvår 2008 var på 1242 GWh mot 1338 GWh for tilsvarende periode i fjor. Samlet har det i markedet vært overskuddsproduksjon grunnet redusert utvekslingskapasitet til utlandet, noe som har medført lavere områdepriser sammenlignet med systempris. EB har en prissikringsstrategi med tilhørende risikorammer og rutiner som avdemper de resultatmessige konsekvensene etter skatt av prisvariasjoner. Avviket mellom systempris og områdepris er imidlertid ikke sikret og medfører et resultatavvik. Forretningsområdet Infrastruktur omfatter EBs aktiviteter innen kraftnett, fjernvarme og fibernett, og består av datterselskapet EB Nett AS og de tilknyttede selskapene Hadeland EnergiNett AS, Drammen Fjernvarme AS, Miljøvarme VSEB AS, Norsk Enøk og Energi AS og 2VK Invest AS. EB Nett AS eier regionalnett i Buskerud fylke, distribusjonsnettet i Drammen kommune, Kongsberg kommune og Nedre Eiker kommune. Hadeland Energi AS eier distribusjonsnettet i kommunene Gran, Lunner og Jevnaker. EB er pådriver for bredt regionalt samarbeid om drift, utvikling og eierskap til energi- og fibernett. Målsetningen er å sikre kompetanse for rasjonell og effektiv nettdrift og å skape forretningsmessig tyngde for å kunne utvide tjenestespekteret. Innen Infrastruktur er langsiktige og forutsigbare rammebetingelser viktig. EB arbeider for rammebetingelser som sikrer tilfredsstillende avkastning på nettinvesteringer, og som samtidig gir sterke incentiver for strukturell og operativ effektivisering. Dette arbeidet skjer i utstrakt samarbeid med bransjeorganisasjonene og andre aktører i markedet. For å øke effektiviteten i tilsynsvirksomheten gjennom markedsløsninger og skape et fagmiljø for videre vekst, har EB etablert tilsynsselskapet El-Tilsyn AS. EB har i lengre tid hatt fremtidsrettede og miljøriktige energiløsninger som viktige strategier, men rammebetingelsene for å utvikle dette i storskala har hittil vært begrensende. I lys av klimautfordringene og de klimamål som er konkretisert, har konsernets satsning på miljøenergi blitt vesentlig styrket i løpet av 2007/2008. EBs engasjement innen fjernvarme er knyttet til eierskapet i Drammen Fjernvarme AS og Miljøvarme VSEB AS. 6

9 EB har bygget fiberoptisk bredbånd til store deler av Drammen, Nedre Eiker og Kongsberg. I Hadelands-kommunene er Hadeland Energis fiberutbygging fullført. Per 1. januar 2009 var det 58 ansatte i forretningsområdet Infrastruktur. Forretningsområde omfatter EBs aktiviteter innen kraftnett, fjernvarme og fibernett. Resultatregnskapet for Infrastruktur viser sum driftsinntekter på 274,5 mnok og et driftsresultat på 70,6 mnok. Dette er henholdsvis 19,4 / 13,8 mnok høyere enn samme periode i fjor. Økningen fra 2007 til 2008 skyldes i hovedsak økte nettleieinntekter. EB har som mål å forenkle og forbedre hverdagen til våre kunder. Dette oppnås ved å tilby komplette energi- og bredbåndsprodukter og yte god kundeservice fra en og samme leverandør. Á Forretningsområdet Tjenester består av datterselskapene EB Kontakt AS og EB Kundeservice AS og det tilknyttede selskapet Hadeland Energi Bredbånd AS samt eierskap i flere mindre selskaper som støtter opp under EBs tjenesteproduksjon. EB tilbyr bredbåndstjenester (internett, TV og telefoni) over egen fiberinfrastruktur til kunder i Drammen. Gjennom Hadeland Energi Bredbånd AS (49 prosent) deltar EB i utbyggingen av bredbåndsnettet i Hadelandskommunene. Forretningsområdet Tjenester omfatter også salg av strøm til sluttbrukere. Markedet er primært husholdnings- og næringskunder i Drammen, Nedre Eiker og Kongsberg. I samarbeid med lokale aktører ønsker EB å utvide engasjementet i Buskerud-regionen. Både operativt samarbeid og medeierskap i lokale tjenesteselskap, er viktig for å realisere synergier innen kompetanse og systemer. Det er etablert en effektiv organisasjon for salg/marked, kundeservice, drift og utbygging av fiberbredbånd. Denne er tilrettelagt for videre vekst og samarbeid med andre aktører innen strøm- og fiberbredbånd. EB har som mål å styrke kundetilfredsheten og har satt i gang et systematisk arbeid for å styrke denne. Per 1. januar 2009 var det 45 ansatte i forretningsområdet Tjenester. Resultatregnskapet for Tjenester viser sum driftsinntekter på 57,9 mnok og et driftsresultat på - 9,2 mnok. Dette er henholdsvis 1,4 mnok høyere og 2,3 mnok lavere enn samme periode i fjor. EBs tjenestevirksomhet er i en oppbyggingsfase og resultatutviklingen er i tråd med gjeldende planer for forretningsområde. Forretningsområdet Entreprenør består av datterselskapene EB Energimontasje AS, Hadeland NettPartner AS og EB Elektro AS. EBs satsing på entreprenørvirksomhet har sin bakgrunn i 7

10 konsernets rendyrking av nettselskapenes kjernevirksomhet og EBs ambisjon om å utvikle en konkurransedyktig virksomhet i et spennende entreprenørmarked. Gjennom de siste årene har montasjeaktivitetene i flere energiselskaper i nedre Buskerud, blitt samlet i EB Energimontasje AS. I 2006 ble Hadeland NettPartner AS organisatorisk og ledelsesmessig innlemmet i forretningsområdet og i 2008 kjøpte EB Energimontasje AS 60 prosent av aksjene i EB Elektro AS. Selskapene har forretningskontor i Mjøndalen og på Jaren, samt avdelingskontor i Hokksund, Kongsberg og på Jessheim. Forretningsområdets hovedprodukt er reparasjoner og vedlikehold av kraftnett samt nymontasje for energiselskaper og større industribedrifter. Virksomheten utfører alle typer arbeid fra svakstrømsanlegg og fiberteknologi til 132 kv høyspentanlegg. Hoveddelen av selskapenes oppdrag foregår i det sentrale Østlandsområdet. Det har blitt arbeidet med å etablere ryddige ansvarsforhold og sikre god økonomistyring i virksomheten. Videre har det blitt gjennomført tiltak for å sikre ytterligere effektivisering og økt profesjonalisering i markedsarbeidet. Virksomhetens største utfordring blir å beholde og rekruttere kompetent arbeidskraft. De som lykkes med det, vil også være de aktører som vil lykkes best i markedet. EB vil søke partnerskapsløsninger med andre aktører i bransjen for å kunne ta ut ytterligere markedsmessige, kompetansemessige og kostnadsmessige samordningsgevinster. Per 1. januar 2009 var det 154 ansatte i forretningsområdet Entreprenør. Resultatregnskapet for Entreprenør viser sum driftsinntekter på 92,1 mnok og et driftsresultat på 7,8 mnok. Dette er henholdsvis 18,7 / 2,0 mnok lavere enn samme periode i fjor. Reduksjonen fra 2007 til 2008 skyldes et noe lavere aktivitetsnivå. 8

11 Energiselskapet Buskerud AS (utsteder) er morselskap i konsernet som er organisert i fire forretningsområder: Infrastruktur, Produksjon, Entreprenør og Tjenester. Konsernstøttefunksjonene finans og regnskap, risikostyring, IKT, forretningsutvikling, HR og infomasjon og samfunnskontakt er organisert i morselskapet. Den operative virksomheten finner sted i en rekke heleide og deleide datterselskaper. Eierskaper i konsernet er vist nedenfor: 9

12 EB EB kraftproduksjon (70%) Hadeland Kraft (49%) Hellefoss kraft (33,4%) Norsk Grønn Kraft (20%) EB Nettt AS (73%) EB Fibernett AS (100%) EB Kundeservice AS (100%) El Tilun AS (51%) EB Energimontasje AS (66%) Hadeland nettpartner AS (100%) EB Elektro AS (60%) B-Tek AS (33%) nordiconsult AS (49%) EB Kontakt AS (100 %) EB Eiendom AS (100%) EB Handel AS (100%) Hadeland Energ (49%) Hadeland Energi Nett AS (100%) Hadeland Energi Bredbånd (100%) Drammen Fjernvarme AS (50%) Miljøvarme VSEB AS (50%) I oversikten over er datterselskaper vist i blått, mens tilknyttede selskaper er vist i gult. Avvik mellom organisasjonsstruktur og eierskapsoversikt skyldes forskjeller mellom eierskap og organisering. Energiselskapet Buskerud AS er finansiert ved utbytte og renter på ansvarlige lån til datterselskaper og tilknyttede selskaper. Det er ingen restriksjoner på kontantstrøm fra datterselskapene. Det har ikke skjedd en vesentlig forverring i utsteders fermtidsutsikter siden datoen for de siste offentlige reviderte regnskapene. Det foreligger ingen resultatprognoser eller resultatestimater i dette dokumentet. 10

13 Registreringsdokument 2009 Resultatregnskapet for 1. halvår 2008 viser et ordinært resultat på 182,6 mnok før skatt og et resultat etter skatt på 99,6 mnok (1). Dette er henholdsvis 66,8 / 79,5 mnok lavere enn samme periode i fjor. ÁÂÃÄÅÆÇÈÉÄÅÇÈÅÉÅÅÂÅÅÅÈÇÅÅÂÅÅÈÈÅÅÇÅ ÇÉÅ Å ÇÅ Kraftproduksjonen første halvår 2008 var på 1242 GWh mot 1338 GWh for tilsvarende periode i fjor. Samlet har det i markedet vært overskuddsproduksjon grunnet redusert utvekslingskapasitet til utlandet, noe som har medført lavere områdepriser sammenlignet med systempris. Konsernets samlede driftsinntekter i perioden viser en nedgang på 8,5 % sammenlignet mot tilsvarende periode i fjor (602 mnok 1. halvår 2008 mot 657,7 mnok for samme periode i fjor). Nedgangen i driftsinntekter skyldes i hovedsak lavere kraftpriser. Konsernets samlede driftskostnader for første halvår ble 388,6 mnok mot 369,8 mnok for tilsvarende periode i fjor. Dette utgjør en økning på 5,1 %. Lønnskostnadene økte med 8,7 mnok til 94,8 mnok. Økningen utgjør 10,1 % i forhold til samme periode i fjor og er primært knyttet til økt aktivitet, ordinær lønnsutvikling samt økte avsetninger for pensjonsforpliktelser. Avskrivninger økte med 3,8 mnok i forhold til samme periode i fjor og er hovedsakelig knyttet til økte investeringer innen fiberbredbånd. Andre driftskostnader økte med 18 mnok i forhold til samme periode i fjor og er primært knyttet økt aktivitetsnivå, prosjektutvikling og annen ny virksomhet. Konsernets driftsresultat for 1.halvår ble 213,4 mnok mot 287,9 mnok for samme periode i fjor. Dette gir en nedgang på 25,9 % sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedandelen av driftsresultatet kommer fra segmentet Produksjon som bidro med 69,3% av konsernets driftsresultat. Resultatandelene fra konsernets tilknyttede selskaper bidro negativt med 0,6 mnok i 1. halvår. For første halvår 2008 utgjorde netto finansposter -30,8 mnok. Dette er en økning på 5,0 mnok i forhold til samme periode i fjor. Dette skyldes i hovedsak økte rentekostnader. Andre finansinntekter samt renteinntekter er tilnærmet uendret i perioden og på nivå med fjoråret. Gjennomsnittlig likviditet er imidlertid vesentlig lavere på grunn av nedbetaling av langsiktig gjeld.! " # Avkastning på totalkapitalen var siste 12 måneder 3,3 % før skatt, mens egenkapitalavkastningen etter skatt siste 12 måneder var 3,3 %. Tilsvarende tall for året 2007 var henholdsvis 5,7 % for totalkapitalens rentabilitet før skatt og 4,5% for egenkapitalens rentabilitet etter skatt. $ %& Netto kontantstrøm fra driften utgjorde 216,3 mnok i første halvår, noe som medfører en likviditetsmessig økning fra driften på 82,5 mnok sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Investeringsaktivitetene bidro med netto -72,8 mnok, mens finansieringsaktivitetene bidro med 11

14 netto kontantstrøm på -384,0 mnok. Samlet bidro kontantstrømaktivitetene 1. halvår med netto reduksjon i likviditetsbeholdningen på 240,4 mnok for denne perioden. Ved utgangen av 1. halvår hadde konsernet en egenkapital på 2.870,8 mnok, mens totalkapitalen var på 8.270,0 mnok. Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 34,7 %, mot tilsvarende andel på 36,7 % for samme periode i fjor. For året 2007 utgjorde egenkapitalens andel 36,2 %. Nedgangen fra årsskiftet skyldes økt forpliktelse i forhold til kraftderivater som tilfredsstiller reglene til sikringsbokføring. Note 1 På grunn av prissikringsstrategien som er etablert for produksjonsvirksomheten, vil en økning av kraftprisen gi et økt driftsresultat, men tilnærmet uendret resultat etter skatt. For å få et riktig bilde av totalkapitalrentabilitet etter grunnrenteskatt, er grunnrenteskatt klassifisert som driftskostnad ved beregning av totalkapitalrentabilitet 12

15 Forretningsadresse på hele styret: Ing. Rybergs gt. 99, 3027 Drammen : Styreleder / Adm.dir. i Vardar AS + Nestleder / Advokat i Advokatfirmaet Haavind og Vislie DA Styremedlem / Fabrikksjef Follum!"": Styremedlem /Rådmann i Drammen kommune #$%&: Styremedlem / Områdedirektør Organisasjon og Økonomi Oslo Lufthavn AS ': Styremedlem / Tidligere gruppeleder for Arbeiderpartiet i Buskerud Fylke, nå pensjonist. (& Styremedlem valgt av og blant de ansatte / Oppsynsmann i EB Nett AS )(%!" Styremedlem valgt av og blant de ansatte / Seksjonsleder EB Nett AS * Styremedlem valgt av og blant de ansatte / Prosjektleder og trafomontør i EB Energimontasje AS $ Forretningsadresse på hele konsernledelsen: Ing. Rybergs gt. 99, 3027 Drammen,- %& Konsernsjef 1 #*Konsernansvarlig finans, IKT og risikostyring $% Konsernansvarlig HR, informasjon og samfunnskontakt.konsernansvarlig produksjon //Konsernansvarlig infrastruktur og tjenester,0* Konsernansvarlig entreprenør '" Det foreligger ingen mulige interessekonflikter mellom de forpliktelser personene nevnt over i punkt 9.1 og 9.2 har overfor Energiselskapet Buskerud AS, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser. 13

16 Energiselskapet Buskerud AS eies 50% av Buskerud fylkeskommune gjennom Vardar AS og 50% av Drammen kommune. Når det gjelder halvår- og årsrapporter vises det til EB sine hjemmesider Velg Om EB, deretter Finansiell Informasjon og så Årsrapporter eller Halvårsrapporter, Sidehenvisniger til EB s årsrapport (EB konsern og Energiselskapet Buskerud AS): Resultatregnskap: Balanse Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper Noter s. 1! s. 25 s. 63 s. 26 s. 64 s. 27 s. 65 s s. 66 " s. 18 s. 19 s. 20 s s s s Revisjonsberetning 77 s. 41 # Siste reviderte årsregnskap som er fremlagt for $ #% %& Den historisk finansielle informasjonen som nevnt i punkt 11 er revisor revidert, med unntak av Q regnskapstall. ' ( All finansiell informasjon er per mars 2009 ikke eldre enn 18 måneder. ) # % Energiselskapet Buskerud AS har ikke vært innblandet i forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 måneder (og utsteder er heller ikke kjent med at det er anlagt eller varslet saker), som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på Energiselskapet Buskerud AS og/eller konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet. 14

17 Registreringsdokument 2009 Det har ikke vært vesentlige endringer i konsernets finansielle stilling eller markedsstilling som er skjedd siden utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort enten revidert finansiell informasjon eller delårsinformasjon for. Det foreligger ingen vesentlige kontrakter utover det som inngår i utsteders normale løpende virksomhet, og som kan føre til at et konsernmedlem påtar seg forpliktelser eller erverver rettigheter som påvirker EB sin evne til å utføre sine plikter overfor innehaverne av de verdipapirer som utstedes. Selskapets vedtekter, halvårs- og årsrapporter er lagt ut på EB sin hjemmeside, (velg / ) og kan fås ved direkte henvendelse til selskapet. Årsrapport 2005, 2006 og 2007 Halvårsrapport 2006, 2007 og 2008 Pressemelding foreløpig årsregnskap Tilsvarende er selskapets firmaattest tilgjenglig ved henvendelse til selskapet. Pkt. 11, s. 16 Pkt. 11, s. 16 Resultatregnskap: Balanse!!" # $% &%'!!" s. 1 (%%!!) s. 25 s. 63 s. 26 s. 64 (%%!! s. 18 s. 19 Pkt. 11, s. 16 Kontantstrømoppstilling s. 27 s. 65 s. 20 Pkt. 11, s. 16 Pkt. 11, s. 16 Regnskapsprinsipper Noter s s. 66 s s s s Pkt. 8.2, s. 12 Revisjonsberetning 77 s. 41 Pkt. 8 Halvårsregnskap H s

18 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks Drammen Telefon : Telefaks : E-post: Swedbank Market Oslo Fjoralleen 16 Postboks 1441 Vika 0115 Oslo 16

REGISTRERINGSDOKUMENT

REGISTRERINGSDOKUMENT Registreringsdokument Energiselskapet Buskerud AS REGISTRERINGSDOKUMENT Energiselskapet Buskerud AS August 2010 Energiselskapet Buskerud AS Boks 1602 3007 Drammen Sentralbord: 31 01 30 00 Telefaks: 31

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 6 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 1. halvår 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Styresak 8/06 Styrets beretning for 2005

Styresak 8/06 Styrets beretning for 2005 Styresak 8/06 Styrets beretning for 2005 Det vises til administrasjonens forslag til styrets beretning. Vedtak. Styret godkjenner forslag til styrets beretning for 2005. Side 1 av 7 01.06.2006 Styrets

Detaljer

Årsberetning. I tillegg består produksjonsvirksomheten av de tilknyttede selskapene Hadeland Kraft AS, Hellefoss Kraft AS og Norsk Grønn Kraft AS.

Årsberetning. I tillegg består produksjonsvirksomheten av de tilknyttede selskapene Hadeland Kraft AS, Hellefoss Kraft AS og Norsk Grønn Kraft AS. Årsberetning EB-konsernets betydelige vekst de siste årene og den strategiske posisjon som er blitt opparbeidet innenfor kraftbransjen i Buskerud-regionen, har sikret et godt grunnlag for fortsatt verdiutvikling

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Foreløpig årsregnskap 2011 Regnskap 4. kvartal 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Foreløpig årsregnskap 2011 Regnskap 4. kvartal 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Foreløpig årsregnskap 2011 Regnskap 4. kvartal 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 4. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 4. kvartal 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 4. kvartal 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 1. kvartal 2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 17. november 2014 Dette er EB Et av Buskeruds største selskap Omsetning: 1 361 mnok Driftsresultat: 427 mnok Utbytte: 186 mnok Verdi eiendeler: 9,8 mrd Kraft: Norges

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 1. kvartal 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 1. halvår 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Glitre Energi Konsern. Regnskap 4. kvartal 2016

Glitre Energi Konsern. Regnskap 4. kvartal 2016 Glitre Energi Konsern Regnskap 4. kvartal 2016 1 Innhold Viktige hendelser i 4. kvartal 2016... 3 Konsernstruktur for Glitre Energi konsern... 3 Hovedpunkter 4. kvartal 2016... 4 Økonomiske resultater

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2015

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2015 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 17. november 2015 Dette er EB Et av Buskeruds største selskap Omsetning: 1 370 mnok Driftsresultat: 413 mnok Utbytte: 95 mnok Verdi eiendeler: 10,0 mrd Kraft: Norges

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 1. halvår 2013 1 Innhold Hovedpunkter...3 Økonomiske resultater...4 Fremtidsutsikter...6 Resultat og balanse...7 Kontantstrømanalyse...9 Endringer i konsernets

Detaljer

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL)

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) VEDLEGG IX MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) (Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2016

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2016 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 1. kvartal 2016 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Glitre Energi Konsern. Regnskap 1. kvartal 2017

Glitre Energi Konsern. Regnskap 1. kvartal 2017 Glitre Energi Konsern Regnskap 1. kvartal 2017 1 Innhold Konsernstruktur for Glitre Energi konsern... 3 Hovedpunkter 1. kvartal 2017... 3 Økonomiske resultater 1. kvartal 2017... 4 Fremtidsutsikter...

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 30.09.2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

Glitre Energi Konsern. Regnskap 3. kvartal 2016

Glitre Energi Konsern. Regnskap 3. kvartal 2016 Glitre Energi Konsern Regnskap 3. kvartal 2016 1 Innhold Viktige hendelser i 3. kvartal 2016... 3 Konsernstruktur for Glitre Energi konsern... 3 Hovedpunkter 3. kvartal 2016... 4 Økonomiske resultater

Detaljer

Eiermøte Glitre Energi 9. november 2016

Eiermøte Glitre Energi 9. november 2016 Eiermøte Glitre Energi 9. november 2016 2 Agenda Innledning: Presentasjon av Glitre Energi AS Hovedtall for 2 kvartal 2016 Strategi og fokus i tiden fremover 3 Agenda Innledning: Presentasjon av Glitre

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Glitre Energi Konsern. Regnskap 2. kvartal 2016

Glitre Energi Konsern. Regnskap 2. kvartal 2016 Glitre Energi Konsern Regnskap 2. kvartal 2016 1 Innhold Hovedpunkter 2. kvartal 2016... 3 Økonomiske resultater 2. kvartal 2016... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

Glitre Energi Konsern. Regnskap 2. kvartal 2017

Glitre Energi Konsern. Regnskap 2. kvartal 2017 Glitre Energi Konsern Regnskap 2. kvartal 2017 1 Innhold Viktige hendelser i 2. kvartal 2017... 3 Konsernstruktur for Glitre Energi konsern... 3 Hovedpunkter 2. kvartal 2017... 4 Økonomiske resultater

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal)

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal) VEDLEGG IV Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal) (Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Presentasjon for formannskapet i. Drammen Kommune. 21. november 2017

Presentasjon for formannskapet i. Drammen Kommune. 21. november 2017 Presentasjon for formannskapet i Drammen Kommune 21. november 2017 2 Agenda Innledning: Presentasjon av Glitre Energi AS Hovedtall for 2 kvartal 2017 Strategi og fokus i tiden fremover 3 Agenda Innledning:

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

GLITRE ENERGI KONSERN

GLITRE ENERGI KONSERN GLITRE ENERGI KONSERN Regnskapsrapport 3. kvartal 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER 3. KVARTAL 2017... 3 KONSERNSTRUKTUR FOR GLITRE ENERGI KONSERN... 3 ØKONOMISKE RESULTATER 3. KVARTAL 2017... 4 SEGMENTINFORMASJON...

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 4. kvartal 2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 4. kvartal 2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 4. kvartal 2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet

Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet besto i 2013 av morselskapet Tafjord Kraft AS

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006 KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR. 30.6.2006 Konsernorganisering fram til 30.6.2006 Oppland Energi er ved utgangen av 1. halvår 2006 organisert som et konsern. Morselskapet i konsernet er holdingselskapet

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Hittil Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune, og konsernets hovedkontor ligger på Rånåsfoss i Sørum kommune. Konsernets hovedvirksomhet

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012 Foto: Ruhne Nilssen Halvårsrapport 2012 HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2012 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Tall for i parentes) NØKKELTALL Pr. 1 kvartal Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Styrets redegjørelse til eierne; Bakgrunn for foreslåtte endringer i kapitalstruktur og utbyttepolitikk for EB

Styrets redegjørelse til eierne; Bakgrunn for foreslåtte endringer i kapitalstruktur og utbyttepolitikk for EB Styrets redegjørelse til eierne; Bakgrunn for foreslåtte endringer i kapitalstruktur og utbyttepolitikk for EB SAMMENDRAG EB har de siste 20 årene gitt sine eiere en god verdiutvikling samtidig som betydelige

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Presentasjon i formannskapsmøte 14. September 2010. Steinar Vikingstad Trond Brevik

Presentasjon i formannskapsmøte 14. September 2010. Steinar Vikingstad Trond Brevik Presentasjon i formannskapsmøte 14. September 2010 Steinar Vikingstad Trond Brevik Dagens tema og agenda Dagens tema Eierstrategi for Energiselskapet Buskerud AS Dagens agenda 1. Om oss 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2015

Energi Kvartalsrapport Q1 2015 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1

Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 2 Delårsrapport 2. kvartal 2016 Rapporten er oppdatert per 28.oktober 2016 Virksomheten OBOS Forsikrings

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) Nøkkeltall Første

Detaljer

Prospekt Obligasjonslån 2011. Registreringsdokument

Prospekt Obligasjonslån 2011. Registreringsdokument Prospekt Obligasjonslån 2011 Registreringsdokument Vardar AS Postboks 1491, Gulskogen 3005 Drammen Sentralbord: 32 20 15 50 Fax: 32 20 14 10 www.vardar.no Tilrettelegger: Drammen, 29. mars 2011 1 Viktig

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 30.06.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 30.06.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 30.06.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 6 Endringer i konsernets

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013 FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 Kristiansand, 18.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer