Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 4. kvartal 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 4. kvartal 2012"

Transkript

1 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 4. kvartal

2 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets egenkapital... 9 Noter til regnskapet

3 Hovedpunkter Resultatregnskapet for 2012 viser et resultat etter skatt på 251,3 mnok, fordelt på resultat fra videreført virksomhet på 185,9 mnok og resultat fra avviklet virksomhet på 65,3 mnok (hvorav regnskapsmessig gevinst gjennom synliggjøring av merverdier i tilknytning til entreprenørvirksomheten utgjør 53,4 mnok). Sammenlignet med 2011 viser resultatet en reduksjon i resultat etter skatt fra videreført virksomhet på 81,0 mnok, en økning i resultat etter skatt fra avviklet virksomhet på 77,5 mnok og en reduksjon i årsresultat på 3,6 mnok. EB har en prissikringsstrategi med tilhørende risikorammer og rutiner som avdemper de resultatmessige konsekvensene etter skatt av prisvariasjoner. Konsernet hadde samlede inntekter på 1.348,5 mnok i 2012, mot 1.518,7 mnok i Dette representerer en reduksjon på 11,2%. Avtale om samordning av EB, Fredrikstad Energi AS og Hadeland Energi AS sine entreprenørvirksomheter ble inngått 25. september. Det nye selskapet skal drives som et selvstendig selskap under felles kontroll. Hovedbegrunnelsen for etableringen er å bidra til vekst og utvikling innenfor entreprenørvirksomhet ved å skape et selskap med tilstrekkelig kompetanse og finansiell styrke til å påta seg større entrepriser i et vekstmarked, samt å realisere samordningsgevinster. Dette har medført en regnskapsmessig gevinst i 2012 på 53,4 mnok. 28. november 2012 ble det inngått en avtale mellom Lyse og EB som innebærer eiermessig integrasjon mellom Lyse og EB sine fiberaktiviteter på Østlandet. Det nye fiberselskapet med det midlertidige navnet Viken EB Skagerak Fibernett AS, eier nå EB Fibernett AS, EB Kontakt AS, BOF AS, Skagerak Fiber AS og Viken Fibernett AS. Transaksjonen ble gjennomført med virkning fra 17. januar Selskapet skal drives som et selvstendig selskap under felles kontroll. EB startet investeringer innen fiberbasert bredbånd i Begrunnelsen var at dette ga muligheter for vekst og verdiutvikling innenfor et område der det ble identifisert konkurransemessige fortrinn og synergipotensiale mot øvrig virksomhet. Strategien har i hele perioden fra 2005/2006 vært å posisjonere Fibervirksomheten mot ulike partnerskaps-løsninger som kunne utnytte skala og samordningsmuligheter som EB ikke kunne realisere alene. Styret er derfor tilfreds med at EB sammen med Lyse Energi har lykkes med å etablere en stor konkurransekraftig fiberaktør på Østlandet og at EB gjennom dette får synliggjort merverdier av sin fibersatsing. Bygging av et nytt kraftverk ved Embretsfoss i Modum kommune går i hovedsak som forventet og anlegget vil etter planen stå ferdig 2. kvartal EB oppgraderer kraftverkene Mykstufoss i Numedalsvassdraget og Kaggefoss i Drammensvassdraget. EB har sammen med de øvrige eierne av Midtfjellet Vindkraft AS undertegnet avtale om utbygging av fase 2 på Midtfjellet. Fase 1 er allerede under utbygging, og gjennom beslutningen om bygging av fase 2 vil det i alt bli 44 vindturbiner på Midtfjellet i Fitjar kommune i Hordaland. Den samlede produksjonen på Midtfjellet vil fra 2014 komme opp i 350 GWh. Utviklingen innen konsernets forretningsområder har i hovedsak vært som forventet i

4 Økonomiske resultater Avviklet virksomhet Som en konsekvens av transaksjonene knyttet til entreprenør- og fibervirksomheten i EB, er resultat etter skatt for disse virksomhetene klassifisert som avviklet virksomhet på egen linje i resultatregnskapet, adskilt fra den videreførte delen av virksomheten. Tidligere perioders resultat fra avviklet virksomhet har blitt omklassifisert for å få sammenlignbare tall. Videre er eiendeler og gjeld knyttet til avviklet virksomhet og som ikke var avhendet på balansedagen presentert på to separate linjer i oppstillingen av finansiell stilling som henholdsvis eiendeler og gjeld klassifisert som holdt for salg under henholdsvis omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Tidligere perioder er ikke omarbeidet i oppstilling av finansiell stilling. Resultat fra avviklet virksomhet er presentert i note 3. Resultat for 2012 Resultatregnskapet for 2012 viser et resultat etter skatt fra videreført virksomhet på 185,9 mnok, et resultat etter skatt fra avviklet virksomhet på 65,3 og et årsresultat på 251,3 mnok. Sammenlignet med 2011 viser resultatet en reduksjon i resultat etter skatt fra videreført virksomhet på 81,0 mnok, en økning i resultat etter skatt fra avviklet virksomhet på 77,5 mnok og en reduksjon i årsresultat på 3,6 mnok. Kraftproduksjonen i 2012 ble på GWh mot GWh i Inntekter Konsernets samlede inntekter i perioden viser en reduksjon på 11,2 % sammenlignet mot 2011 (1.348,5 mnok i 2012 mot 1.518,7 mnok i 2011). Reduksjonen i driftsinntektene skyldes i hovedsak lavere markedspriser og reduserte nett-tariffer. Driftskostnader Konsernets samlede driftskostnader i 2012 ble på 828,8 mnok mot 835,6 mnok i Kjøp av varer og energi er redusert med 53,4 mnok (14,6%) i forhold til Reduksjonene er i hovedsak knyttet til reduserte overføringskostnader fra Statnett. Lønnskostnadene har økt med 17,3 mnok (11,2%) i forhold til Endringen fra i fjor til i år er knyttet til en kombinasjon av ordinær 4 lønnsutvikling og økte pensjonskostnader som følge av pensjonsforutsetningene. Avskrivningene har økt med 8,0 mnok (5,8%) i forhold til Økningen er i hovedsak knyttet til en ekstraordinær avskrivning knyttet til Infrastruktur. Andre driftskostnader har økt med 21,2 mnok (11,8%) i forhold til Økningen er i hovedsak knyttet til planlagte vedlikeholdsaktiviteter i produksjons-virksomheten. Driftsresultat Konsernets driftsresultat for 2012 ble 519,7 mnok mot 683,0 mnok i Dette gir en reduksjon på 23,9 %. Hovedandelen av driftsresultatet kommer fra segmentet Produksjon som bidro med 85,4 % av konsernets driftsresultat. Resultatandelene fra konsernets tilknyttede selskaper bidro positivt med 1,5 mnok i Finansposter Netto finansposter utgjorde -158,7 mnok. Dette er en økning av kostnadene på 22,3 mnok i forhold til Økningen kommer som en følge av økte låneopptak, rentenivået i 2012 har vært lavere enn i 2011, men det lave rentenivået gir en negativ verdiendring på renteswappene. Avkastning Avkastning på totalkapital 1 for 2012 ble på 5,1 % før skatt, mens egenkapitalavkastningen etter skatt ble på 10,2 %. Tilsvarende tall for året 2011 var henholdsvis 6,5 % for totalkapitalens rentabilitet før skatt og 11,4 % for egenkapitalens rentabilitet etter skatt. Kontantstrøm Kontantstrømmen fra driften ble 252,8 mnok i Netto kontantstrøm til investeringsaktiviteter ble -525,6 mnok i På grunn av prissikringsstrategien som er etablert for produksjonsvirksomheten, vil en økning av kraftprisen gi et økt driftsresultat, men tilnærmet uendret resultat etter skatt. For å få et riktig bilde av totalkapitalrentabilitet etter grunnrenteskatt, er grunnrenteskatt klassifisert som driftskostnad ved beregning av totalkapitalrentabilitet

5 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ble 376,7 mnok i Konsernet har etablert risikorammer for å sikre at konsernet har tilstrekkelig likviditet (inklusive etablerte trekkfasiliteter) til investeringer og låneforfall i inneværende og det neste påfølgende regnskapsår, uten nye låneopptak. Balanse og kapitalstruktur Ved utgangen av 2012 hadde konsernet en egenkapital på 2.532,4 mnok, mens totalkapitalen var på 9.254,4 mnok. Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 27,4%. Pr utgjorde egenkapitalens andel 27,3 %. Fremtidsutsikter EB har som målsetning å skape god langsiktig verdiutvikling for eierne og forutsigbare økonomiske resultater underveis. Strategien som er fulgt i en årrekke har vært å søke vekstmuligheter innenfor EBs kjernevirksomheter; kraftproduksjon og kraftnett samt øvrige tilgrensende områder der det har vært konkurransefortrinn å hente. Flere indikatorer tilsier nå at vi kan forvente en periode hvor kraftprisene blir satt under press nedover og at avkastningen fra kraftproduksjon i Norge blir lavere enn vi har sett på mange år. Styret forventer derfor at resultatbidraget fra kraftproduksjonsvirksomheten frem mot 2020 vil ligge betydelig under det nivået som EB har oppnådd de siste årene. Behovet for og nødvendigheten av rehabilitering i kraftverkene blir derimot ikke borte som følge av lavere kraftpriser. EBs langsiktige investeringsplan korrigeres løpende og kraftpriser, havaririsiko og HMS, er forhold som påvirker utviklingen av denne. For EBs investeringer som drar nytte av elsertifikatordningen er situasjonen lysere idet en lav kraftpris vil måtte medføre økte verdier på grønne sertifikater for at myndighetenes målsetning om 26,4 TWh ny fornybar kraft i Norge og Sverige skal realiseres. Innenfor EBs kraftnettsvirksomhet pågår det for tiden store investeringer som er begrunnet i behovet for å styrke leveringssikkerheten av kraft i nedre Buskerud. De siste årene har det vært krevende å begrunne disse investeringene utfra lønnsomhetskriterier alene. Styret er derfor glad for de justeringene som NVE har gjort i inntektsreguleringen for nettselskap fra og med Dette styrker lønnsomheten og EBs finansielle robusthet til å videreføre investeringsplanene innen kraftnett. Styret har merket seg myndighetens stadig tydeligere signaler om at restruktureringen blant landets nettselskap går for sakte og at det er behovet for en gjennomgang av bransjestruktur. Sannsynligvis vil dette over noe tid, innebære at flere selskap vil søke sammen gjennom samarbeid eller fusjon. EB vil gjennom et kontinuerlig fokus på forbedringsmuligheter, søke å styrke sin posisjon i forhold til nye samarbeid eller integrasjonsløsninger i bransjen. Det er ikke tvil om at det er mye å hente for nettselskapene ved å samarbeide tettere om alle de krevende oppgavene som kommer fremover. Parallelt vil styret sammen med eierne arbeide med ulike modeller som kan sikre EBs finansielle handlingsrom samtidig som ønsket utbyttegrad blir tilfredsstilt. Styret forventer en tilfredsstillende utvikling for konsernet. 5

6 Resultat og balanse Beløp i NOK Driftsinntekter Verdiendring kraft- og valutaderivater Sum driftsinntekter og verdiendring kraft- og valutaderivater Kjøp av varer og energi Lønn og andre personalkostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Resultat tilknyttede selskaper Renteinntekt ansvarlig lån Andre finansinntekter Verdiendring finansielle derivater Rentekostnad ansvarlig lån Andre finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Resultat etter skatt fra videreført virksomhet Resultat etter skatt fra avviklet virksomhet Årsresultat Årsresultat fordeles som følger: Minoritetens andel Majoritetens andel Årsresultat Andre inntekter og kostnader - utvidet resultatregnskap konsern Beløp i NOK Årsresultat Endring av virkelig verdi sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring Skatt relatert til andre inntekter og kostnader Sum andre inntekter og kostnader Totalresultat Totalresultat fordeles som følger: Minoritetens andel Majoritetens andel Totalresultat

7 Beløp i NOK Immaterielle eiendeler Goodwill Sum immaterielle eiendeler Fallrettigheter Varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer Andre langsiktige finansielle eiendeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Andre kortsiktige finansielle eiendeler Eiendeler klassifisert som holdt for salg Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Beløp i NOK Innskutt egenkapital Annen egenkapital Andre fond Minoritetsinteresser Sum egenkapital Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Rentebærende langsiktig gjeld Ansvarlig lån Andre langsiktige finansielle forpliktelser Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Rentebærende lån Betalbar skatt Andre kortsiktige finansielle forpliktelser Annen kortsiktig gjeld Gjeld klassifisert som holdt for salg Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

8 Kontantstrømanalyse Beløp i NOK Kontantstrøm fra driften Årets resultat før skatt fra videreført virksomhet Årets resultat før skatt fra avviklet virksomhet Årets resultat før skatt Andel resultat i tilknyttet virksomhet Periodens betalte skatter Gevinst og tap ved salg av aksjer Gevinst og tap ved salg av driftsmidler Ordinære av- og nedskrivninger Verdiendringer finansielle derivater Endringer i fordringer, kreditorer og tidsavgrensninger Netto likviditetsendring fra virksomheten 1) Kontantstrøm til investeringer Kjøp varige driftsmidler Forskudd til leverandører Salg varige driftsmidler Investering i tilknyttet virksomhet Utbetalinger ved kjøp av aksjer i andre foretak Endringer i andre investeringer Netto kontantstrøm til investeringer Kontantstrøm til finansieringsaktiviteter Opptak av langsiktig gjeld Nedbetaling av langsiktig gjeld Opptak av ny kortsiktig gjeld Nedbetaling av kortsiktig gjeld Utbetalt utbytte Mottatt utbytte fra tilknyttet selskap Kjøp av minoritet (se endringer i konsernets egenkapital) Netto kontantstrøm til/fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning inn i perioden Likviditetsbeholdning ut av perioden 2)

9 Endringer i konsernets egenkapital Beløp i 1000 NOK Aksjekapital Overkursfond Kontantstrømsikring Annen egenkapital Minoritet Sum egenkapital Egenkapital pr Årsresultat Andre inntekter og kostnader Totalresultat Utbytte Kjøp av minoritet Korreksjon av minoritet Egenkapital pr Årsresultat Andre inntekter og kostnader Totalresultat Utbytte Endring av minoritetsinteresse Kjøp av aksjer Egenkapital pr Noter til regnskapet 1. Rammeverk og vesentlige regnskapsprinsipper Konsernregnskapet for 2012 er utarbeidet etter regnskapsprinsippene i IFRS (International Financial Reporting Standard) og består av Energiselskapet Buskerud AS og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper. Regnskapet avlegges i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting. Kvartalsrapporteringen gir ikke informasjon i samme omfang som et årsregnskap og må derfor sees i sammenheng med konsernets årsregnskap for Anvendte regnskapsprinsipper er de samme som er beskrevet i note 2 i konsernets årsregnskap for Kontantstrømsikring Med det formål å sikre stabil kontantstrøm, hadde konsernet pr en portefølje av kraftderivater med en samlet verdi på 102,3 mnok som tilfredsstiller reglene til sikringsbokføring. Kraftderivater anvendes som sikringsinstrumenter for kontantstrømsikring av høyst sannsynlig fremtidig salg av kraft. Terminkontrakter i EUR er anvendt som sikringsinstrumenter for kontantstrømsikring av høyst sannsynlig fremtidige kraftsalg i EUR. Verdien på disse valutaterminene var pr ,3 mnok. 9

10 3. Avviklet virksomhet Resultat fra konsernets avviklet virksomhet Totalt Fiber Entreprenør Totalt Fiber Entreprenør Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat etter skatt Resultateffekt av elimineringer Gevinst ved salg av avviklet virksomhet Resultat etter skatt fra avviklet virksomhet Segmentinformasjon Etter de gjennomførte transaksjonene knyttet til fibervirksomheten og entreprenørvirksomheten har forretningsstrukturen til EB blitt endret. De nye Forretningsområdene er Vannkraftproduksjon, Infrastruktur, Marked og Ny Fornybar Energi. Sammenligningstall for 2011 er omarbeidet. Segmentinformasjon videreført virksomhet Vannkraftproduksjon Infrastruktur Marked Ny fornybar energi Mill NOK Inntekter 743,0 836,3 567,6 650,1 121,5 135,9 0,0 0,0 EBITDA 501,5 603,5 154,3 196,1-1,5 0,1 0,0 0,0 Driftsresultat 443,7 546,3 73,1 126,0-1,8-3,3 0,0 0,0 Resultat før finans og inntektsskatt 374,8 418,0 71,1 130,6-4,4-3,3-2,8-2,5 Segmentinformasjon videreført virksomhet Konsernfunksjoner Eliminering Sum videreført virksomhet Mill NOK Inntekter 112,6 104,7-196,3-208, , ,7 EBITDA 3,4-2,7 8,3 24,4 666,0 821,4 Driftsresultat -3,7-10,3 8,4 24,4 519,7 683,1 Resultat før finans og inntektsskatt -2,3-10,0 8,4 24,4 444,8 557,3 Nedenfor vises eksterne driftsinntekter fordelt pr. segment Vannkraftproduksjon Forretningsområdet består av datterselskapene EB Kraftproduksjon AS og EB Handel AS (engros) og de tilknyttede selskapene Hadeland Kraft AS og Hellefoss kraft AS. Resultatregnskapet for Vannkraftproduksjon viser sum driftsinntekter på 743,0 mnok og et resultat før finans og inntektsskatt på 374,8 mnok. Dette er henholdsvis 93,2 / 43,2 mnok lavere enn i Endringene fra 2011 til 2012 er i hovedsak knyttet til produksjonsvolum og oppnådd pris. Kraftproduksjonen i 2012 ble på GWh mot GWh i Gjennomsnittsprisen (NO1) i 2012 ble på 22,1 øre/kwh, i 2011 var prisen 36,2 øre/kwh. EB har en prissikringsstrategi med tilhørende risikorammer og rutiner som avdemper de 10

11 resultatmessige konsekvensene etter skatt av prisvariasjoner. Driftskostnadene har økt i forhold til 2011, hovedsakelig som følge av økte kostnader knyttet til planlagt vedlikehold og rehabilitering. Infrastruktur Forretningsområdet omfatter EBs aktiviteter innen kraftnett og fjernvarme og består av datterselskapet EB Nett AS samt de tilknyttede selskapene Hadeland Energi AS, Hadeland Energinett AS og Drammen Fjernvarme AS/KS. Resultatregnskapet for Infrastruktur viser sum driftsinntekter på 567,6 mnok og et resultat før finans og inntektsskatt på 71,1 mnok. Dette er henholdsvis 82,5 /59,5 mnok lavere enn for samme periode i fjor. Reduksjon i inntekten skyldes i hovedsak reduserte tariffinnteker. Tapskostnaden er derimot redusert som følge av lavere kraftpriser. Marked Forretningsområdet Marked ble etablert som en følge av transaksjonene innen fibervirksomheten og entreprenørvirksomheten og består i hovedsak av de tidligere forretningsområdene «Tjenester» og «Entreprenør». Det nye forretningsområdet består av datterselskapene Entreprenørholding AS, EB Strøm AS, EB Kundeservice AS og de tilknyttede selskapene Nettpartner Holding AS, Hadeland og Ringerike Bredbånd AS og Hadeland Strøm AS. Det tilknyttede selskapet Viken EB Skagerak Fibernett AS rapporteres under dette forretningsområde fra Resultatregnskapet for Marked viser sum driftsinntekter på 121,5 mnok og et resultat før finans og inntektsskatt på -4,4 mnok. Dette er henholdsvis 14,5 mnok / 1,1 mnok lavere enn i Reduksjon i driftsinntektene i forhold til 2011 skyldes lavere kraftpriser. Ny fornybar energi Forretningsområdet «Ny fornybar energi» består av de tilknyttede selskapene Norsk Grønn Kraft AS og Miljøvarme VSEB AS og deleierskapet i Zephyr AS og Midtfjellet Vindkraft AS. Resultatregnskapet for Ny fornybar energi viser et resultat før finans og inntektsskatt på -2,8 mnok. Konsernfunksjoner Forretningsområdet ivaretar fellesoppgaver innen finans og regnskap, risikostyring, IKT, personal- og organisasjonsutvikling og informasjon/ samfunnskontakt, forretningsutvikling samt eiendomsdriften i konsernet. Resultatregnskapet for konsernfunksjoner viser sum driftsinntekter på 112,6 mnok og et resultat før finans og inntektsskatt på -2,3 mnok. Dette er henholdsvis 7,9 / 7,7 mnok høyere enn i

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

2011 EB.NO - TLF. 03101

2011 EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2011 Følg byggingen av Embretsfoss 4, et av de største fornybare energiprosjektene som gjennomføres i Norge i dag. Scan QR-coden og du kan se siste film. EB.NO - TLF. 03101 Bildet er tatt av

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse Årsrapport 2010 Vi sprer energi og skaper fornyelse Innhold Viktige hendelser................................ 4 Hovedtall........................................ 5 Dette er EB......................................

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2015 / Halvårsrapport. Halvårsrapport 2015. Lyse AS. Regnskap

Styrets melding og regnskap / 2015 / Halvårsrapport. Halvårsrapport 2015. Lyse AS. Regnskap Styrets melding og regnskap / 2015 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2015 Lyse AS Regnskap 1 Innhold Nøkkeltall for Lyse Halvårsberetning for 2015 Erklæring Resultatregnskap Utvidet konsolidert resultat

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Registreringsdokument Energiselskapet Buskerud AS Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Boks 1602 3007 Drammen Sentralbord: 31 01 30 00 Telefaks: 31 01 30 01 Prospektet er utarbeidet i samarbeid med Registreringsdokument

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Halvårsmelding 3 Erklæring 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Utvidet konsolidert resultat 10 Kontantstrømoppstilling 11 Endringer i konsernets egenkapital 12 Noter til halvårsregnskapet

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015

Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015 Utbygging av Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser første kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag første kvartal...

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Eidsiva Energi konsern Børsrapport Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker.

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Andre kvartal 2015

Eidsiva Energi konsern Andre kvartal 2015 Eidsiva Energi konsern Andre kvartal Ansatte i Eidsiva Vannkraft trener på fallsikring og redning. Sikkerhet er i fokus Foto: Ragnhild B. Abrante Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser andre kvartal...

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal Braskereidfoss kraftverk Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser tredje kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag tredje kvartal... 5 Sammendrag årets første ni måneder...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 1 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet...

Detaljer

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2010

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2010 Aksjonærrapport 4. kvartal 2010 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 6 Resultatenheter 6 Andre forhold 11 Framtidsutsikter 12 Resultat og balanse 13 Kontantstrømanalyse 14 Noter

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport. Årsrapport 2014. Lyse Energi AS. Regnskap

Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport. Årsrapport 2014. Lyse Energi AS. Regnskap Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport Årsrapport 2014 Lyse Energi AS Regnskap 1 Innhold Nøkkeltall Årsberetning Erklæring Resultatregnskap Utvidet konsolidert resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

2. kvartal 2007. Hovedpunkter i 2. kvartal 2007. 34,46 kr. > Resultat etter skatt på 6 727 mill (7 439 mill) REC utgjør 6 513 mill (7 211 mill).

2. kvartal 2007. Hovedpunkter i 2. kvartal 2007. 34,46 kr. > Resultat etter skatt på 6 727 mill (7 439 mill) REC utgjør 6 513 mill (7 211 mill). Hovedpunkter i 2. kvartal 2007 > Resultat etter skatt på 6 727 mill (7 439 mill) REC utgjør 6 513 mill (7 211 mill). > Driftsresultat eksklusive REC på 398 mill (488 mill) en reduksjon på 18 prosent. >

Detaljer

TrønderEnergi AS Årsrapport 2013

TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde energi... 3 Forretningsområde nett... 3 Forretningsområde

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

2012 i korte trekk. Renewable energy for the future

2012 i korte trekk. Renewable energy for the future 2012 i korte trekk Renewable energy for the future 2 Selskapsstruktur 1 % A-aksjer 99 % B-aksjer VANNKRAFT Uste Nes AS IFRS 2012 2011 2010 2009 2008 Resultat Konsern Driftsinntekter 616 634 344 664 322

Detaljer