Glitre Energi Konsern. Regnskap 3. kvartal 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Glitre Energi Konsern. Regnskap 3. kvartal 2016"

Transkript

1 Glitre Energi Konsern Regnskap 3. kvartal

2 Innhold Viktige hendelser i 3. kvartal Konsernstruktur for Glitre Energi konsern... 3 Hovedpunkter 3. kvartal Økonomiske resultater 3. kvartal Fremtidsutsikter... 6 Resultat og Balanse... 7 Kontantstrømanalyse... 9 Endringer i konsernets egenkapital Noter til regnskapet

3 VIKTIGE HENDELSER I 3. KVARTAL 2016 Driftsresultat for 3. kvartal er nær doblet til 74,6 mnok fra 34,4 mnok i samme periode i fjor Den 26. august byttet hele konsernet navn til Glitre Energi. Navnebyttet er et resultat av den gjennomførte fusjonen av strøm- og nettvirksomheten i EB, Hadeland Energi og Lier Everk. Betydelig bedring av driftsresultatene for Infrastruktur etter integreringen av nettvirksomhetene i henholdsvis Lier Everk og Hadeland Energi Kraftproduksjon 498 GWh mot 609 GWh i samme periode i fjor som følge av lavere vannføring 22. september ble det besluttet å fusjonere Hadeland og Ringerike Bredbånd (HRB) med Lier Fibernett. Glitre Energi vil som en konsekvens av dette samle sitt direkte fiberengasjement ved å selge sin 17 prosent andel i HRB til Viken Fiber. KONSERNSTRUKTUR FOR GLITRE ENERGI KONSERN Eierandeler i Infrastruktur og Marked inkluderer indirekte eierskap gjennom Hadeland Energi AS der Glitre Energi eier 49%. Den direkte eierandelen i Glitre Energi Nett Holding AS er 54,3% og Glitre Energi Strøm Holding er 50,1%. 3

4 HOVEDPUNKTER 3. KVARTAL 2016 Utviklingen innen konsernets forretningsområder har i hovedsak vært som forventet hittil i I tredje kvartal er driftsinntektene 304,3 mnok (2015: 231,6 mnok), driftsresultatet 74,6 mnok (34,4 mnok) og resultat etter skatt 42,2 mnok (-22,8 mnok). Hittil i år er driftsinntektene i konsernet 1 127,2 mnok (920,3 mnok), driftsresultatet 382,3 mnok (305,9 mnok) og resultat etter skatt 189,6 mnok (134,1 mnok). Driftsresultatet fra forretningsområdet Vannkraftproduksjon ble 63,3 mnok (57,5 mnok) i 3. kvartal. Kraftproduksjonen i kvartalet ble på 498 GWh (609 GWh) og realisert kraftpris 1 ble 258 kr/mwh (179 kr/mwh). Hittil i år er driftsresultatet fra Vannkraftproduksjon 249,6 mnok (263,5 mnok). Korrigert for grunnrenteskatt og resultat fra tilknyttede selskaper er resultatbidraget fra Vannkraftproduksjon 188,0 mnok (220,8 mnok) hittil i år. Glitre Energis aktiviteter innenfor Infrastruktur og Marked har vokst betydelig etter at transaksjonene med Lier Everk og Hadeland Energi ble gjennomført 6. oktober Driftsresultatet fra forretningsområdet Infrastruktur ble 19,5 mnok (-18,9 mnok) i 3. kvartal. Resultatet fra Infrastruktur varierer betydelig mellom kvartal da overført volum og dermed overføringsinntekter blant annet er temperaturavhengig. Hittil i år er resultatbidraget fra Infrastruktur 138,9 mnok (49,4 mok). Driftsresultatet fra forretningsområdet Marked ble i 3. kvartal -4,4 mnok (-2,0) og er hittil i år -2,4 mnok (1,8 mnok). Resultatbidraget fra Glitre Energis øvrige eierskap ble i 3. kvartal -1,4 mnok og er hittil i år 22,1 mnok. En vesentlig andel av resultatbidraget hittil i år er knyttet til Glitre Energis andel av gevinsten etter at Zephyr, hvor Glitre Energi eier 25% av aksjene, og Norsk Vind Energi solgte Tellenes Vindpark 30. juni Tall for 2015 er oppgitt i parentes 1 Eksklusive gjeldsbrev-, konsesjons- og avtalekraft 4

5 ØKONOMISKE RESULTATER 3. KVARTAL 2016 Resultatregnskapet for 3. kvartal viser et resultat etter skatt på 42,2 mnok (-22,8 mnok). Inntekter Konsernets samlede inntekter var i 3. kvartal 304,3 mnok (231,6 mnok). Inntektene fra Vannkraftproduksjon er redusert med 7,1 mnok i forhold til samme periode i fjor, mens inntektene fra Infrastruktur og Marked er økt, primært som følge av transaksjonene med Lier Everk og Hadeland Energi. markedsprisen 100 kr/mwh. Årsaken til høyere realisert kraftpris er hovedsakelig tidligere inngåtte finansielle sikringskontrakter på høyere priser. Kostnader De samlede driftskostnadene i konsernet har økt i forhold til samme periode i fjor. Transaksjonen med Lier Everk og Hadeland Energi bidrar til økte driftskostnader, mens salget av EB Kundeservice Fiber til Lyse har hatt motsatt effekt. Lønn og andre personalkostnader har økt i forhold til samme periode i fjor. Dette skyldes også i hovedsak ovenstående transaksjoner. Finansposter Netto finansposter for 3. kvartal var 2,4 mnok (-56,5 mnok). Forskjellen skyldes i hovedsak en positiv verdiendring på finansielle derivater som gir en differanse på nesten 59 mnok mellom tredje kvartal 2015 og tredje kvartal Andre finanskostnader på -20,2 mnok var noe lavere enn -27,7 mnok i samme periode i fjor. Kraftproduksjonen i 3. kvartal ble 498 GWh mot 609 GWh for samme periode i fjor som følge av lavere vannføring i vassdragene der Glitre Energi har sine kraftstasjoner. Andre finansinntekter var 4,1 mnok i kvartalet, sammenliknet med 5,6 mnok i samme periode i fjor. Rentekostnad ansvarlig lån var -3,9 mnok og tilnærmet uendret fra samme periode i fjor på -3,7 mnok. Resultatandelene fra konsernets tilknyttede selskaper viser et positivt resultat på 0,4 mnok i 3. kvartal (5,2 mnok). Realisert kraftpris i perioden ble 258 kr/mwh sammenliknet med spotprisen for prisområde NO1 (Oslo) på 213 kr/mwh. For samme periode i fjor var realisert kraftpris 179 kr/mwh og 5

6 Kontantstrøm Kontantstrømsanalysen for 3. kvartal viser: Netto kontantstrøm fra driften: 57,1 mnok (68,7 mnok) Netto kontantstrøm investeringsaktiviteter: -53,0 mnok (14,3 mnok) Netto kontantstrøm finansieringsaktiviteter: -297,0 mnok (-108,1 mnok) Balanse og kapitalstruktur Pr hadde konsernet en egenkapital på 3.936,9 mnok (3.430,6 mnok), mens totalkapitalen var på ,6 mnok (10.004,1 mnok). Dette tilsvarer en egenkapitalandel for konsernet på 38,3% (34,3%). Pr utgjorde egenkapitalens andel 36,7 %. Konsernet har etablert risikorammer for å sikre at konsernet har tilstrekkelig likviditet (inklusive etablerte trekkfasiliteter) til investeringer og låneforfall i inneværende og påfølgende regnskapsår, uten nye låneopptak. FREMTIDSUTSIKTER I perioden frem til 2020 legger styret til grunn at kraftprisene vil forbli på et lavt nivå. Styret forventer derfor at resultatbidraget fra kraftproduksjonsvirksomheten frem mot 2020 vil ligge betydelig under det nivået som Glitre Energi har oppnådd de siste årene. Effekten av tidligere prissikring, som de siste årene har gitt et positivt resultatbidrag, vil gradvis bortfalle. Det er fortsatt et betydelig behov for rehabilitering av Glitre Energis kraftverk, men usikkerheten med hensyn til kraftpris vil også ha betydning for hvordan Glitre Energi prioriterer sine investeringer fremover. Glitre Energis langsiktige investeringsplan korrigeres løpende og kraftpriser, havaririsiko og HMS, er forhold som påvirker utviklingen av denne. Kraftnettvirksomheten vil de neste årene gjennomføre store investeringer. Disse er delvis begrunnet i nødvendige tiltak for å styrke leveringssikkerheten. I tillegg kommer implementering av Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS), som skal være ferdigstilt innen 1. januar Som en konsekvens av myndighetens stadig tydeligere signaler om en ønsket restruktureringen blant landets nettselskap, initierte Glitre Energi for noen år siden «Prosjekt Østafjells», med målsetning å bygge et nytt regionalt nettselskap i Buskerud og naturlig tilstøtende områder. Et første skritt er nå realisert gjennom transaksjonene hvor nettvirksomheten til Lier Everk og Hadeland Energi er slått sammen med tidligere EB Nett. Integrasjonsarbeidet har så langt vært vellykket og gjennom dette forventes Glitre Energi Nett å ha styrket sin posisjonen i forhold til nye steg i den restrukturering som forventes i bransjen. Hensyntatt ovenstående forventer styret fortsatt en tilfredsstillende utvikling for konsernet i årene fremover. 6

7 RESULTAT OG BALANSE Beløp i NOK kv kv 2015 Hittil 2016 Hittil 2015 Driftsinntekter Verdiendring kraft- og valutaderivater Sum driftsinntekter og verdiendring kraft- og valutaderivater Kjøp av varer og energi Lønn og andre personalkostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Resultat tilknyttede selskaper Renteinntekt ansvarlig lån Andre finansinntekter Verdiendring finansielle derivater Rentekostnad ansvarlig lån Andre finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Resultat etter skatt Resultat etter skatt fordeles som følger: Minoritetens andel Majoritetens andel Resultat etter skatt Utvidet resultat konsern Beløp i NOK kv kv 2015 Hittil 2016 Hittil 2015 Resultat etter skatt Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesplaner Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesplaner tilknyttede selskaper Skatt Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultatregnskapet Gevinst/tap som følge av kontantstrømsikring Skatt Poster som senere kan bli reklassifisert til resultatregnskapet Totalresultat Utvidet resultat fordeles som følger: Minoritetens andel Majoritetens andel Totalresultat

8 Beløp i NOK Året 2015 Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Goodwill Sum immaterielle eiendeler Fallrettigheter Varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer Andre langsiktige finansielle eiendeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Andre kortsiktige finansielle eiendeler Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Beløp i NOK Året 2015 Innskutt egenkapital Annen egenkapital Andre fond Minoritetsinteresser Sum Egenkapital Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Rentebærende langsiktig gjeld Ansvarlig lån Andre langsiktige finansielle forpliktelser Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Rentebærende lån Betalbar skatt Utbytte Andre kortsiktige finansielle forpliktelser Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

9 KONTANTSTRØMANALYSE Beløp i NOK kv kv Hittil 2016 Hittil 2015 Kontantstrøm fra driften Årets resultat før skatt Andel resultat i tilknyttet virksomhet Periodens betalte skatter Gevinst og tap ved salg av aksjer Gevinst og tap ved salg av driftsmidler Ordinære av- og nedskrivninger Verdiendringer finansielle derivater Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter Endringer i fordringer, kreditorer og tidsavgrensninger Kontantstrøm fra driften Kontantstrøm investeringsaktiviteter Kjøp varige driftsmidler Endring forskudd til leverandører Salg varige driftsmidler Investering i tilknyttet virksomhet Utbetalinger ved kjøp av aksjer Innbetalinger ved salg av aksjer Utbetalinger på finansielle fordringer Innbetalinger på finansielle fordringer Endringer i andre investeringer Netto kontantstrøm til investeringsaktiviteter Kontantstrøm finansieringsaktiviteter Opptak av langsiktig gjeld Nedbetaling av langsiktig gjeld Opptak av ny kortsiktig gjeld Nedbetaling av kortsiktig gjeld Utbetalt utbytte Mottatt utbytte fra tilknyttet selskap Kjøp av minoritet Kapitalendringer Netto kontantstrøm til finansieringsaktiviteter Netto endring i likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning inn i perioden Tilgang virksomhetssammenslutning Likviditetsbeholdning ved periodens slutt

10 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL Annen Sum Beløp i 1000 NOK Aksjekapital Overkurs egenkapital Minoritet egenkapital Egenkapital Årets resultat Årets utvidede resultat Årets totalresultat Konvertering av ansvarlig lån Utbytte Kjøp av minoritet Minoritet som følge av virksomhetssammenslutning Egenkapital Årets resultat Årets utvidede resultat Årets totalresultat Utbytte Egenkapital

11 NOTER TIL REGNSKAPET 1. Rammeverk og vesentlige regnskapsprinsipper Konsernregnskapet for kvartalet er utarbeidet etter regnskapsprinsippene i IFRS (International Financial Reporting Standard) som fastsatt av EU og består av Glitre Energi AS og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper. Delårsrapporten er ikke revidert og avlegges i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting. Delårsregnskapene gir ikke informasjon i samme omfang som et årsregnskap og må derfor sees i sammenheng med konsernets årsregnskap for Anvendte regnskapsprinsipper og beregningsmetoder i delårsrapporteringen er de samme som er beskrevet i note 2 i konsernets årsregnskap for Kontantstrømsikring Med det formål å sikre stabil kontantstrøm, hadde konsernet per en portefølje av kraftderivater med en samlet verdi på 116,1 mnok (305,3 mnok per ) som tilfredsstiller reglene til sikringsbokføring. Kraftderivater anvendes som sikringsinstrumenter for kontantstrømsikring av høyst sannsynlig fremtidig salg av kraft. Terminkontrakter i EUR er anvendt som sikringsinstrumenter for kontantstrømsikring av høyst sannsynlig fremtidige kraftsalg i EUR. Verdien på disse valutaterminene var per ,9 mnok (-78,5 mnok per ). 3. Segmentinformasjon Transaksjonene hvor eierne av Lier Everk, Hadeland Energi og daværende EB (nå Glitre Energi) dannet et nytt nettselskap samt et nytt strømsalgsselskap ble formelt gjennomført 6. oktober De nye nett- og strømsalgsselskapene består av nett- og kraftomsetningsvirksomhetene til de tre partene. Endringene i resultatene for 3. kvartal 2016 i forhold til resultatene for samme periode i fjor vil i stor grad være påvirket av disse transaksjonene for forretningsområdene Infrastruktur og Marked. Forretningsstrukturen i konsernet er endret med virkning fra 1. januar Forretningsstrukturen reflekterer nå den juridiske strukturen i konsernet og består av forretningsområdene Vannkraftproduksjon, Infrastruktur, Marked og Øvrig Eierskap. Segmentinformasjon Vannkraftproduksjon Infrastruktur Marked Øvrig eierskap Ny fornybar energi Mill NOK Hittil 2016 Hittil 2015 Hittil 2016 Hittil 2015 Hittil 2016 Hittil 2015 Hittil 2016 Hittil 2015 Inntekter 470,8 535,3 599,7 393,8 295,9 108,5 14,5 EBITDA 302,0 311,2 216,5 107,8 0,7 2,0-0,3 Driftsresultat 249,6 263,5 139,3 47,1-2,4 1,8-0,5 Resultat tilknyttede selskaper -1,9-1,1-0,4 2,3 0,0 6,2 22,6 0,5 Resultat før finans og inntektsskatt 188,0 220,8 138,9 49,4-2,4 8,0 22,1 0,5 Segmentinformasjon Konsernfunksjoner Elimineringer Konsern Mill NOK Hittil 2016 Hittil 2015 Hittil 2016 Hittil 2015 Hittil 2016 Hittil 2015 Inntekter 49,6 60,4-303,3-177, ,2 920,3 EBITDA -1,5-5,3 0,2 0,2 517,6 416,0 Driftsresultat -3,9-6,9 0,2 0,3 382,3 305,9 Resultat tilknyttede selskaper 0,0-6,7 0,0 0,0 20,3 1,1 Resultat før finans og inntektsskatt -3,9-13,5 0,2 0,3 342,9 265,6 11

12 Vannkraftproduksjon Infrastruktur Vannkraftproduksjon Mill NOK 3. kv kv 15 Hittil 2016 Hittil 2015 Inntekter 136,9 144,0 470,8 535,3 EBITDA 81,0 73,3 302,0 311,2 Driftsresultat 63,3 57,5 249,6 263,5 Resultat tilknyttede selskaper 1,3-0,6-1,9-1,1 Resultat før finans og inntektsskatt 50,1 51,7 188,0 220,8 Infrastruktur Mill NOK 3. kv kv 15 Hittil 2016 Hittil 2015 Inntekter 156,8 93,9 599,7 393,8 EBITDA 39,4 1,7 216,5 107,8 Driftsresultat 19,5-18,9 139,3 47,1 Resultat tilknyttede selskaper -0,3-0,9-0,4 2,3 Resultat før finans og inntektsskatt 19,2-19,7 138,9 49,4 Forretningsområdet består av datterselskapene Glitre Energi Produksjon AS og de tilknyttede selskapene Hadeland Kraft AS og Hellefoss kraft AS. Konsernets krafthandelsvirksomhet var også en del av dette forretningsområdet i 2015 og påvirker endringen i inntektene fra 3. kvartal 2015 til 3. kvartal Resultatregnskapet for Vannkraftproduksjon viser sum driftsinntekter på 136,9 mnok (144,0 mnok) og et resultat før finans og inntektsskatt på 50,1 mnok (51,7 mnok) i 3. kvartal. Inntektene fra Vannkraftproduksjon i kvartalet er redusert med 7,1 mnok i forhold til samme perioden i fjor. Nedgangen i inntekter til forretningsområdet skyldes i all hovedsak konsernets krafthandelsvirksomhet som ble flyttet fra Vannkraftproduksjon til Marked med virkning fra 1. januar Kraftproduksjonen i 3. kvartal ble på 498 GWh mot 609 GWh for samme periode i fjor som følge av lavere vannføring i vassdragene der Glitre Energi har sine kraftstasjoner. Realisert kraftpris i perioden ble 258 kr/mwh sammenliknet med markedsprisen i samme periode på perioden 213 kr/mwh. For samme periode i fjor var realisert kraftpris 179 kr/mwh og markedsprisen 100 kr/mwh. Årsaken til høyere realisert kraftpris er primært tidligere inngåtte finansielle sikringskontrakter på høyere priser. Glitre Energi har en prissikringsstrategi med tilhørende risikorammer og rutiner som avdemper de resultatmessige konsekvensene etter skatt av prisvariasjoner. Forretningsområdet omfatter Glitre Energis aktiviteter innen kraftnett. Etter transaksjonen mellom EB Nett AS, Lier Nett AS og Hadeland EnergiNett AS i fjerde kvartal 2015, består forretningsområdet av datterselskapene Glitre Energi Nett AS og Glitre Energi Nett Holding AS. I tillegg inngår de tilknyttede selskapene Lier Fjernvarme AS/KS i forretningsområde Infrastruktur. Resultatregnskapet for Infrastruktur viser sum driftsinntekter på 156,8 mnok (93,9 mnok) og et driftsresultat på 19,5 mnok (-18,9 mnok) i 3. kvartal. Resultatet fra Infrastruktur varierer betydelig mellom kvartal da overført volum og dermed overføringsinntekter blant annet er temperaturavhengig. Hittil i år viser Infrastruktur driftsinntekter på 599,7 mnok (393,8 mnok) og et driftsresultat på 139,3 mnok (47,1 mnok). Marked Marked Mill NOK 3. kv kv 15 Hittil 2016 Hittil 2015 Inntekter 66,8 14,4 295,9 108,5 EBITDA -1,6-1,9 0,7 2,0 Driftsresultat -4,4-2,0-2,4 1,8 Resultat tilknyttede selskaper 0,0 8,1 0,0 6,2 Resultat før finans og inntektsskatt -4,4 6,0-2,4 8,0 Forretningsområdet omfatter Glitre Energis aktiviteter innen strømsalg og krafthandel. Etter transaksjonen mellom EB Strøm AS, EB Handel AS, Lier Strøm AS og Hadeland Energi Strøm AS i fjerde kvartal 2015, består forretningsområdet av datterselskapene Glitre Energi Strøm AS og Glitre Energi Strøm Holding AS. 12

13 Resultatregnskapet for Marked viser sum driftsinntekter på 66,8 mnok (14,4 mnok) og et driftsresultat på -4,4 mnok (2,0 mnok) i 3. kvartal. Øvrig eierskap Øvrig eierskap Mill NOK 3. kv 16 Hittil 2016 Inntekter 4,2 14,5 EBITDA -0,6-0,3 Driftsresultat -0,8-0,5 Resultat tilknyttede selskaper -0,6 22,6 Resultat før finans og inntektsskatt -1,4 22,1 Forretningsområdet «Øvrig Eierskap» er nytt fra 1. januar 2016 og består av datterselskapene El- Tilsynet AS, 2VK Invest AS, Miljøvarme VSEB og Viken Energi AS, samt de tilknyttede selskapene Hadeland Energi AS, Viken Fiber AS, Hadeland og Ringerike Bredbånd AS, Nettpartner Holding AS, Aidon OY, Zephyr AS, Drammen Fjernvarme og NGK Utbygging AS. Konsernfunksjoner Konsernfunksjoner Mill NOK 3. kv kv 15 Hittil 2016 Hittil 2015 Inntekter 15,9 18,8 49,6 60,4 EBITDA -2,3-2,3-1,5-5,3 Driftsresultat -3,1-2,5-3,9-6,9 Resultat tilknyttede selskaper 0,0-1,5 0,0-6,7 Resultat før finans og inntektsskatt -3,1-4,0-3,9-13,5 Forretningsområdet ivaretar fellesoppgaver og dekker kompetanseområder som det ikke er formålstjenlig å legge ut til forretningsområdene. Konsernfunksjonene er Finans og regnskap, IKT, HR og HMS, Omdømme, kommunikasjon og samfunnskontakt samt Forretningsutvikling. Resultatregnskapet for konsernfunksjoner viser sum driftsinntekter på 49,6 mnok og et driftsresultat på -3,9 mnok hittil i år. Resultatregnskapet for Øvrig Eierskap viser et resultat før finans og inntektsskatt på -1,4 mnok i 3. kvartal og 22,1 mnok hittil i år. Den 22. september 2016 annonserte Glitre Energi at aksjene i Hadeland og Ringerike Bredbånd AS planlegges solgt til Viken Fiber Holding AS som ledd i en transaksjon der Hadeland og Ringerike Bredbånd fusjonerte med Lier Fibernett AS og dannet det nye fiberselskapet Fiber1. Glitre Energis eierandel i Viken Fiber på 29% er uendret og Viken Fiber vil etter fusjonen eie 25,3% i det nye fiberselskapet. Transaksjonen vil gi en regnskapsmessig gevinst i 4. kvartal

14 4. Finansielle instrumenter etter kategori, herunder sikring Glitre Energi benytter finansielle instrumenter som et ledd i konsernets risikostyring. For utfyllende informasjon om regnskapsføring og måling av finansielle instrumenter samt risikostyring henvises det til siste årsrapport for konsernet tilgjengelig på Finansielle instrumenter målt til virkelig verdi på balansedagen er fordelt på nivå med hensyn på måling av virkelig verdi i tabellen under. Markedsverdier hentet fra kraftbørsen (NASDAQ OMX Commodities), samt markedsverdier fra valuta og rentemarkedet, er grunnlaget for verdsettelsen av henholdsvis kraft, valuta og rentederivatene i konsernets balanse. Nivåene er: Nivå 1: Input er noterte priser (ujusterte) i aktive markeder for identiske eiendeler og forpliktelser Nivå 2: Input er annen enn noterte priser inkludert i Nivå 1 som er observerbare for eiendelen eller forpliktelsen, enten direkte (dvs som priser) eller indirekte (dvs. avledet fra priser) Nivå 3: Input for eiendelen eller forpliktelser som ikke er basert på observerbare markedsdata (ikkeobserverbar input) Virkelig verdi: Eiendeler Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultat Renteswaper Kraftderivater Valutaderivater Virkelig verdi Finansielle instrumenter benyttet for sikringsformål Renteswaper Kraftderivater Valutaderivater Sum finansielle derivater til virkelig verdi Langsiktige finansielle derivater 1) Kortsiktige finansielle derivater 1) Sum balanseførte finansielle derivater Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Investering i aksjer Sum eiendeler til virkelig verdi Glitre Energi AS Side 14 av 15

15 Virkelig verdi: Gjeld og forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Virkelig verdi Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultat Renteswaper Kraftderivater Valutaderivater Finansielle instrumenter benyttet for sikringsformål Renteswaper Kraftderivater Valutaderivater Sum gjeld til virkelig verdi Andre langsiktige finansielle forpliktelser 1) 2) Andre kortsiktige finansielle forpliktelser 1) 2) Sum balanseførte finansielle forpliktelser ) Kraft og valutaderivater 2) Renteswaper 3) Balanseposten består av finansielle forpliktelser, hovedsakelig overfor det offentlige og påløpne renter 5. Transaksjoner med nærstående Glitre Energi foretar kjøps- og salgstransaksjoner med nærstående parter som en del av normal forretningsdrift. I 3. kvartal 2016 har Glitre Energi kjøpt og solgt varer og tjenester til Drammen kommune og Vardar konsernet. Drammen kommune og Vardar AS eier 50 prosent hver av aksjene i Glitre Energi AS. Eksempler på salg til Drammen kommune er nettleie. Eksempler på salg til Vardar AS er salg av tjenester. Alle transaksjoner er basert på markedsmessige betingelser. Nedenstående tabell presenterer transaksjoner med nærstående: Beløp i NOK kvartal Salg av varer og tjenester Drammen kommune Vardar Øvrige nærstående parter Hittil Kjøp av varer og tjenester Kundefordringer Leverandørgjeld Drammen kommune Vardar Øvrige nærstående parter Hendelser etter balansedato Det har ikke oppstått hendelser etter balansedato som kan påvirke resultatet for 3. kvartal Glitre Energi AS Side 15 av 15

Glitre Energi Konsern. Regnskap 2. kvartal 2016

Glitre Energi Konsern. Regnskap 2. kvartal 2016 Glitre Energi Konsern Regnskap 2. kvartal 2016 1 Innhold Hovedpunkter 2. kvartal 2016... 3 Økonomiske resultater 2. kvartal 2016... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2016

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2016 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 1. kvartal 2016 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Glitre Energi Konsern. Regnskap 4. kvartal 2016

Glitre Energi Konsern. Regnskap 4. kvartal 2016 Glitre Energi Konsern Regnskap 4. kvartal 2016 1 Innhold Viktige hendelser i 4. kvartal 2016... 3 Konsernstruktur for Glitre Energi konsern... 3 Hovedpunkter 4. kvartal 2016... 4 Økonomiske resultater

Detaljer

Glitre Energi Konsern. Regnskap 1. kvartal 2017

Glitre Energi Konsern. Regnskap 1. kvartal 2017 Glitre Energi Konsern Regnskap 1. kvartal 2017 1 Innhold Konsernstruktur for Glitre Energi konsern... 3 Hovedpunkter 1. kvartal 2017... 3 Økonomiske resultater 1. kvartal 2017... 4 Fremtidsutsikter...

Detaljer

Glitre Energi Konsern. Regnskap 2. kvartal 2017

Glitre Energi Konsern. Regnskap 2. kvartal 2017 Glitre Energi Konsern Regnskap 2. kvartal 2017 1 Innhold Viktige hendelser i 2. kvartal 2017... 3 Konsernstruktur for Glitre Energi konsern... 3 Hovedpunkter 2. kvartal 2017... 4 Økonomiske resultater

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 6 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 4. kvartal 2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 4. kvartal 2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 4. kvartal 2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

GLITRE ENERGI KONSERN

GLITRE ENERGI KONSERN GLITRE ENERGI KONSERN Regnskapsrapport 3. kvartal 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER 3. KVARTAL 2017... 3 KONSERNSTRUKTUR FOR GLITRE ENERGI KONSERN... 3 ØKONOMISKE RESULTATER 3. KVARTAL 2017... 4 SEGMENTINFORMASJON...

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 1. kvartal 2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 30.09.2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 1. halvår 2013 1 Innhold Hovedpunkter...3 Økonomiske resultater...4 Fremtidsutsikter...6 Resultat og balanse...7 Kontantstrømanalyse...9 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 4. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 4. kvartal 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 4. kvartal 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Foreløpig årsregnskap 2011 Regnskap 4. kvartal 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Foreløpig årsregnskap 2011 Regnskap 4. kvartal 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Foreløpig årsregnskap 2011 Regnskap 4. kvartal 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 1. kvartal 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 1. halvår 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 30.06.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 30.06.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 30.06.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 6 Endringer i konsernets

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 1. halvår 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsrapport... side 4 Resultatregnskap... side 8 Balanse... side 10 Kontantstrøm... side 11 Endringer i konsernets egenkapital... side 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 2. kvartal 2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 2. kvartal 2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 2. kvartal 2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2011

Foreløpig årsregnskap 2011 Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2011 Økt vannkraftproduksjon, 2 440 GWh i 2011 (2 252 GWh i 2010).

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 17. november 2014 Dette er EB Et av Buskeruds største selskap Omsetning: 1 361 mnok Driftsresultat: 427 mnok Utbytte: 186 mnok Verdi eiendeler: 9,8 mrd Kraft: Norges

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006 KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR. 30.6.2006 Konsernorganisering fram til 30.6.2006 Oppland Energi er ved utgangen av 1. halvår 2006 organisert som et konsern. Morselskapet i konsernet er holdingselskapet

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2015

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2015 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 17. november 2015 Dette er EB Et av Buskeruds største selskap Omsetning: 1 370 mnok Driftsresultat: 413 mnok Utbytte: 95 mnok Verdi eiendeler: 10,0 mrd Kraft: Norges

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008

Foreløpig årsregnskap 2008 Foreløpig årsregnskap 2008 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2008 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2008 Høy kraftproduksjon også i 2008 2 466 GWh (2 515 GWh i 2007)

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Eiermøte Glitre Energi 9. november 2016

Eiermøte Glitre Energi 9. november 2016 Eiermøte Glitre Energi 9. november 2016 2 Agenda Innledning: Presentasjon av Glitre Energi AS Hovedtall for 2 kvartal 2016 Strategi og fokus i tiden fremover 3 Agenda Innledning: Presentasjon av Glitre

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012 Foto: Ruhne Nilssen Halvårsrapport 2012 HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2012 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta Halvår rsrapp alvårsport rapport Pr. arta Pr. 2. al artal 21 et 1. halvår 21 Omsetningen i første halvår 21 var på 1 788 MNOK sammenlignet med en omsetning på 1 653 MNOK i første halvår 29. EBITDA i første

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune, og konsernets hovedkontor ligger på Rånåsfoss i Sørum kommune. Konsernets hovedvirksomhet

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer