Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012"

Transkript

1 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal

2 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets egenkapital... 9 Noter til regnskapet

3 Hovedpunkter Resultatregnskapet pr viser et ordinært resultat på 307,8 mnok før skatt og et resultat etter skatt på 197,4 mnok. Sammenlignet med tilsvarende perioderesultat foregående år viser resultatet en reduksjon i resultat før skatt på 86,4 mnok og en økning i resultat etter skatt på 23,7 mnok. EB har en prissikringsstrategi med tilhørende risikorammer og rutiner som avdemper de resultatmessige konsekvensene etter skatt av prisvariasjoner. Konsernet hadde samlede inntekter på 1.252,1 mnok i perioden, mot 1.396,1 mnok for tilsvarende periode i fjor. Dette representerer en reduksjon på 10,3%. Avtale om samordning av EB, Fredrikstad Energi AS og Hadeland Energi AS sine entreprenørvirksomheter ble inngått 25. september. Det nye selskapet skal drives som et selvstendig selskap under felles kontroll. Hovedbegrunnelsen for etableringen er å bidra til vekst og utvikling innenfor entreprenørvirksomhet ved å skape et selskap med tilstrekkelig kompetanse og finansiell styrke til å påta seg større entrepriser i et vekstmarked, samt å realisere samordningsgevinster. Dette har medført en regnskapsmessig gevinst pr som foreløpig er beregnet til 59,7 mnok. Bygging av et nytt kraftverk ved Embretsfoss i Modum kommune går i hovedsak som forventet og anlegget vil etter planen stå ferdig 2. kvartal EB oppgraderer kraftverkene Mykstufoss i Numedalsvassdraget og Kaggefoss i Drammensvassdraget. EB har sammen med de øvrige eierne av Midtfjellet Vindkraft AS undertegnet avtale om utbygging av fase 2 på Midtfjellet. Fase 1 er allerede under utbygging, og gjennom beslutningen om bygging av fase 2 vil det i alt bli 44 vindturbiner på Midtfjellet i Fitjar kommune i Hordaland. Den samlede produksjonen på Midtfjellet vil fra 2014 komme opp i 350 GWh. EB har sammen med Lyse Fiberinvest AS overtatt aksjene i BOF AS. Etter oppkjøpet eide EB 51 prosent av BOF AS frem til hvor EB solgte 1% av aksjene til Lyse Fiberinvest AS. EB eier nå 50% av aksjene i BOF AS. Utviklingen innen konsernets forretningsområder har i hovedsak vært som forventet hittil i 2012, med unntak av entreprenørvirksomheten som har hatt en svakere resultatutvikling. 3

4 Økonomiske resultater Resultat pr Resultatregnskapet pr viser et ordinært resultat på 307,8 mnok før skatt og et resultat etter skatt på 197,4 mnok. Sammenlignet med tilsvarende perioderesultat foregående år viser resultatet en reduksjon i resultat før skatt på 86,4 mnok og en økning i resultat etter skatt på 23,1 mnok. Kraftproduksjonen for de tre første kvartalene i 2012 var på GWh mot 1690 GWh for samme periode i fjor. Inntekter Konsernets samlede inntekter i perioden viser en reduksjon på 10,3 % sammenlignet mot samme periode i fjor (1.252,1 mnok pr mot 1.396,1 mnok pr ). Reduksjonen i driftsinntektene skyldes i hovedsak lavere markedspriser og reduserte nett-tariffer. Inntekter knyttet til fibervirksomheten har økt i forhold til tilsvarende periode i fjor. Driftskostnader Konsernets samlede driftskostnader pr ble på 875,8 mnok mot 899,8 mnok pr Dette utgjør en reduksjon på 2,7%. Kjøp av varer og energi er redusert med 64,6 mnok (15,4%) i forhold til samme periode i fjor. Reduksjonene er i hovedsak knyttet til reduserte overføringskostnader fra Statnett. Lønnskostnadene har økt med 18,8 mnok (9,7%) i forhold til samme periode i fjor. Endringen fra i fjor til i år er knyttet til en kombinasjon av ordinær lønnsutvikling, samt økte pensjonskostnader som følge av endrede forutsetninger i forhold til fjoråret. Avskrivningene har økt med 5,0 mnok (3,8%) i forhold til samme periode i fjor. Endringen er i hovedsak knyttet til økning av avskrivningene i Tjenestevirksomheten, samt en ekstraordinær avskrivning knyttet til Infrastruktur. Andre driftskostnader har økt med 16,8 mnok (10,8%) i forhold til samme periode i fjor. Økningen er i hovedsak knyttet til produksjonsvirksomheten. Driftsresultat Konsernets driftsresultat pr ble 376,5 mnok mot 496,3 mnok i Dette gir en reduksjon på 24,2 %. Hovedandelen av driftsresultatet kommer fra segmentet Produksjon som bidro med 83,0 % av konsernets driftsresultat. Resultatandelene fra 4 konsernets tilknyttede selskaper bidro negativt med 4,6 mnok pr Finansposter Pr utgjorde netto finansposter -68,5 mnok. Dette er en reduksjon av kostnadene på 33,5 mnok i forhold til samme periode i fjor. Kostnadsreduksjonen kommer hovedsakelig som en følge av at inntektsføring av gevinst knyttet til entreprenør-transaksjonen, samt verdiendring på renteswapper. Avkastning Avkastning på totalkapital 1 var siste 12 måneder 6,0 % før skatt, mens egenkapitalavkastningen etter skatt siste 12 måneder var 11,7 %. Tilsvarende tall for året 2011 var henholdsvis 6,3 % for totalkapitalens rentabilitet før skatt og 13,2 % for egenkapitalens rentabilitet etter skatt. Kontantstrøm Kontantstrømmen fra driften var 0,4 mnok pr Netto kontantstrøm til investeringsaktiviteter var 411,5 mnok pr I tillegg til ordinære avdrag på langsiktig gjeld har konsernet i perioden tatt opp sertifikatlån på til sammen 500 mnok og nedbetalt sertifikatlån med 200 mnok. Det er også tatt opp to obligasjonslån på henholdsvis 200 mnok og 250 mnok. I tillegg er det gjort en emisjon på et eksisterende obligasjonslån på 50 mnok. Det er også i perioden innfridd et obligasjonslån på 250 mnok. Dette innebærer at netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ble 503,1 mnok i perioden. Konsernet har etablert risikorammer for å sikre at konsernet har tilstrekkelig likviditet (inklusive etablerte trekkfasiliteter) til investeringer og låneforfall i inneværende og det neste påfølgende regnskapsår, uten nye låneopptak. Balanse og kapitalstruktur Ved utgangen av 3. kvartal 2012 hadde konsernet en egenkapital på 2.487,7 mnok, mens totalkapitalen var på 9.081,8 mnok. Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 27,4%, mot tilsvarende andel på 26,9 % for samme periode i fjor. Pr utgjorde egenkapitalens andel 27,3 %. 1 På grunn av prissikringsstrategien som er etablert for produksjonsvirksomheten, vil en økning av kraftprisen gi et økt driftsresultat, men tilnærmet uendret resultat etter skatt. For å få et riktig bilde av totalkapitalrentabilitet etter grunnrenteskatt, er grunnrenteskatt klassifisert som driftskostnad ved beregning av totalkapitalrentabilitet

5 Fremtidsutsikter EB har en strategi som innebærer langsiktig vekst innenfor forretningsområdene Produksjon og Infrastruktur. Veksttakt og øvrig videreutvikling skal løpende vurderes utfra de industrielle muligheter som til enhver tid foreligger, finansiell og strategisk attraktivitet samt hvilke finansieringsmuligheter EB har til rådighet. Norges nasjonale mål om reduserte klimautslipp og en betydelig økning i produksjonen av ny fornybar kraftproduksjon, gir kraftbransjen mange nye investeringsmuligheter og store utfordringer i gjennomføringen av disse. Etablering av et felles norsk-svensk elsertifikatmarked fra 1. januar 2012 medfører at investeringer i prosjekter som gir ny fornybar kraft vil motta elsertifikater i forhold til fornybarandel av den nye kraftproduksjonen. EB er godt posisjonert i dette markedet gjennom investeringene i Norsk Grønnkraft AS, Midtfjellet Vindkraft AS, Zephyr AS og andre enkeltprosjekter som er under utvikling. Styret er av den oppfatning at elsertifikatordningen er en god løsning for å sikre investeringer i ny fornybar kraft, men ordningen vil også medføre at kraftprisen i Norge vil bli satt under press nedover og redusere avkastningen på tidligere investeringer som ikke er sertifikatberettiget. EBs nettanlegg står foran en periode med betydelige investeringer i forsterkninger, samt nye linjer og transformatoranlegg. Dette er nødvendig for å sikre en tilfredsstillende leveringskvalitet og redusere risikoen ytterligere for store strømutfall. Inntektene til nettselskapene fastsettes av myndighetene gjennom et inntektsreguleringsregime. Over tid skal inntektene være tilstrekkelig til å gi en økonomisk avkastning på investert kapital som står i forhold til risikoen til slik monopolbasert virksomhet. I perioder er imidlertid investeringsbehovet så stort at kontantstrømmen fra driften alene ikke er tilstrekkelig som finansieringskilde. EB er for tiden inne i en slik periode. EBs ambisjon innenfor fibervirksomheten har over lengre tid vært å bidra til vekst og utvikling gjennom å søke samordning med tilsvarende bredbåndsaktiviteter der det kan gi grunnlag for skalaeffekter og verdiutvikling. 28. november ble det inngått avtale om å slå sammen EBs fibervirksomhet med Lyses tilsvarende virksomhet på Østlandet (Viken Fibernett / Østfold fibernett og Skagerak Fibernett). Det nye selskapet skal drives som et selvstendig selskap under felles kontroll. Transaksjonen er betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet. Styret har merket seg myndighetenes nye vurderinger med hensyn til bransjestrukturen og ønsker velkommen en periode hvor det igjen kan bli aktuelt for EB å arbeide aktivt med strukturelle prosesser innenfor den tradisjonelle elforsyningen. EBs planer innen oppgradering og utvidelser av egne kraftproduksjons- og nettanlegg og planene for bygging av ny fornybar kraftproduksjon er ambisiøse. Likeså er EBs planer om å bidra til utvikling av nye strukturelle og verdiskapende løsninger i bransjen, regionalt og nasjonalt. Styret vil arbeide for å realisere ovennevnte industrielle muligheter for EB. Styret forventer en tilfredsstillende utvikling for alle forretningsområdene i konsernet. 5

6 Resultat og balanse Resultat konsern Pr. 3. kvartal Året Beløp i NOK Driftsinntekter Verdiendring kraft- og valutaderivater Sum driftsinntekter og verdiendring kraft- og valutaderivater Kjøp av varer og energi Lønn og andre personalkostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Resultat tilknyttede selskaper Renteinntekt ansvarlig lån Andre finansinntekter Verdiendring finansielle derivater Rentekostnad ansvarlig lån Andre finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Resultat etter skatt Resultat etter skatt fordeles som følger: Minoritetens andel Majoritetens andel Resultat etter skatt Andre inntekter og kostnader - utvidet resultatregnskap konsern Pr. 3. kvartal Året Beløp i NOK Årsresultat Endring av virkelig verdi sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring Skatt relatert til andre inntekter og kostnader Sum andre inntekter og kostnader Totalresultat Totalresultat fordeles som følger: Minoritetens andel Majoritetens andel Totalresultat

7 Balanse Konsern Pr. 3. kvartal Året Beløp i NOK Immaterielle eiendeler Goodwill Sum immaterielle eiendeler Fallrettigheter Varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer Andre langsiktige finansielle eiendeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Andre kortsiktige finansielle eiendeler Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Beløp i NOK Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum Egenkapital Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Rentebærende langsiktig gjeld Ansvarlig lån Andre langsiktige finansielle forpliktelser Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Rentebærende lån Betalbar skatt Andre kortsiktige finansielle forpliktelser Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

8 Kontantstrømanalyse pr Beløp i NOK Kontantstrøm fra driften Årets resultat før skatt Andel resultat i tilknyttet virksomhet Periodens betalte skatter Gevinst og tap ved salg av aksjer Gevinst og tap ved salg av driftsmidler Ordinære avskrivninger Verdiendringer finansielle derivater Endringer i fordringer, kreditorer og tidsavgrensninger Netto likviditetsendring fra virksomheten Kontantstrøm til investeringer Kjøp varige driftsmidler Forskudd til leverandører Salg varige driftsmidler Investering i tilknyttet virksomhet Utbetalinger ved kjøp av aksjer i andre foretak Endringer i andre investeringer Netto kontantstrøm til investeringer Kontantstrøm til finansieringsaktiviteter Opptak av langsiktig gjeld Nedbetaling av langsiktig gjeld Opptak av kortsiktig gjeld Nedbetaling av kortsiktig gjeld Utbetalt utbytte Mottatt utbytte fra tilknyttet selskap Kjøp av minoritet (se endringer i konsernets egenkapital Netto kontantstrøm til/fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning inn i perioden Likviditetsbeholdning ut av perioden Året 8

9 Endringer i konsernets egenkapital Beløp i 1000 NOK Aksjekapital Overkursfond Andre fond Annen egenkapital Minoritet Sum egenkapital Egenkapital pr Årsresultat Andre inntekter og kostnader Totalresultat Utbytte Kjøp av minoritet Korreksjon av minoritet Egenkapital pr Årsresultat Andre inntekter og kostnader Totalresultat Utbytte Endring av minoritetsinteresse Kjøp av aksjer Egenkapital pr Noter til regnskapet 1. Rammeverk og vesentlige regnskapsprinsipper Konsernregnskapet pr er utarbeidet etter regnskapsprinsippene i IFRS (International Financial Reporting Standard) og består av Energiselskapet Buskerud AS og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper. Regnskapet avlegges i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting. halvårsrapporteringen gir ikke informasjon i samme omfang som et årsregnskap og må derfor sees i sammenheng med konsernets årsregnskap for Anvendte regnskapsprinsipper er de samme som er beskrevet i note 2 i konsernets årsregnskap for Kontantstrømsikring Med det formål å sikre stabil kontantstrøm, hadde konsernet pr en portefølje av kraftderivater med en samlet verdi på 109,8 mnok som tilfredsstiller reglene til sikringsbokføring. Kraftderivater anvendes som sikringsinstrumenter for kontantstrømsikring av høyst sannsynlig fremtidig salg av kraft. Terminkontrakter i EUR er anvendt som sikringsinstrumenter for kontantstrømsikring av høyst sannsynlig fremtidige kraftsalg i EUR. Verdien på disse valutaterminene var pr ,1 mnok. 3. Segmentinformasjon Segmentinformasjon pr. 3. kvartal Produksjon Infrastruktur Entreprenør Tjenester Mill NOK pr. 3. kv 2012 pr. 3. kv 2011 pr. 3. kv 2012 pr. 3. kv 2011 pr. 3. kv 2012 pr. 3. kv 2011 pr. 3. kv 2012 pr. 3. kv 2011 Inntekter 541,2 630,4 403,2 471,7 177,2 196,7 217,0 210,2 EBITDA 355,6 458,6 101,6 127,6 2,8 10,4 45,9 33,7 Driftsresultat 312,2 415,7 47,7 75,6-2,2 5,6 16,9 7,7 Resultat før finans og inntektsskatt 265,5 312,0 47,2 80,0-1,1 6,2 18,4 7,6 9

10 Forretningsutvikling og Konsernfunksjoner Segmentinformasjon pr. 3. kvartal finansielt eierskap Elimineringer Konsern Mill NOK pr. 3. kv 2012 pr. 3. kv 2011 pr. 3. kv 2012 pr. 3. kv 2011 pr. 3. kv 2012 pr. 3. kv 2011 pr. 3. kv 2012 pr. 3. kv 2011 Inntekter 72,5 66,5 11,9 10,8-170,9-190, , ,1 EBITDA 7,8 2,6-0,7-4,9-0,3 512,7 627,7 Driftsresultat 2,9-2,8-1,5-5,8 0,3 376,3 496,3 Resultat før finans og inntektsskatt 2,9-2,8-1,1-6,6 0,3 332,1 396,7 Produksjon Resultatregnskapet for Produksjon viser sum driftsinntekter på 541,2 mnok og et resultat før finans og inntektsskatt på 265,5 mnok. Dette er henholdsvis 89,2 / 45,5 mnok lavere enn for samme periode i fjor. Endringene fra 2011 til 2012 er i hovedsak knyttet til produksjonsvolum og oppnådd pris. Kraftproduksjonen pr var på GWh mot GWh pr Gjennomsnittsprisen (NO1) i perioden ble på 20,4 øre/kwh, i 2011 var prisen 39,2 øre/kwh. EB har en prissikringsstrategi med tilhørende risikorammer og rutiner som avdemper de resultatmessige konsekvensene etter skatt av prisvariasjoner. Driftskostnadene har økt i forhold til 2011, hovedsakelig som følge av økte kostnader knyttet til planlagt vedlikehold og rehabilitering. Infrastruktur Forretningsområdet omfatter EBs aktiviteter innen kraftnett og fjernvarme. Resultatregnskapet for Infrastruktur viser sum driftsinntekter på 403,2 mnok og et resultat før finans og inntektsskatt på 47,2 mnok. Dette er henholdsvis 68,5 /32,8 mnok lavere enn for samme periode i fjor. Reduksjon i inntekten skyldes i hovedsak reduserte tariffinnteker. Tapskostnaden er derimot redusert som følge av lavere kraftpriser. Entreprenør Resultatregnskapet for Entreprenør viser sum driftsinntekter på 177,2 mnok og et resultat før finans og inntektsskatt på -1,1 mnok. Dette er henholdsvis 19,4 mnok / 7,3 mnok lavere enn for samme periode i fjor. Fra behandles Entreprenør som et tilknyttet selskap i EB konsernet. Tjenester Resultatregnskapet for Tjenester viser sum driftsinntekter på 217,0 mnok og et resultat før finans og inntektsskatt på 18,4 mnok. Dette er henholdsvis 6,8 / 10,7 mnok høyere enn for samme periode i fjor. Inntektene for Fibervirksomheten har økt med 34,6 mnok i forhold til samme periode for 2011, men inntektene knyttet til strømsalg er redusert med 27,7 mnok som følge av lavere kraftpriser. Resultatutviklingen for EBs tjenestevirksomhet er i tråd med gjeldende planer for forretningsområdet. Konsernfunksjoner Forretningsområdet ivaretar fellesoppgaver innen finans og regnskap, risikostyring, IKT, personal- og organisasjonsutvikling og informasjon/ samfunnskontakt, samt eiendomsdriften i konsernet. Resultatregnskapet for konsernfunksjoner viser sum driftsinntekter på 72,5 mnok og et resultat før finans og inntektsskatt på 2,9 mnok. Dette er henholdsvis 6,0 / 5,7 mnok høyere enn for samme periode i fjor. Forretningsutvikling og finansielt eierskap Forretningsområdet omfatter EBs aktiviteter innenfor tilsynsvirksomhet, omdømme og miljø, nødstrøm, samt prosjektutvikling fjernvarme. Resultatregnskapet for Forretningsutvikling og finansielt eierskap viser sum driftsinntekter på 11,9 mnok og et resultat før finans og inntektsskatt på 1,1 mnok. Avvikene mot samme periode i fjor er i knyttet til forbedret resultat i tilsynsvirksomheten, samt forbedret resultat i tilknyttede selskaper. 10

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

2011 EB.NO - TLF. 03101

2011 EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2011 Følg byggingen av Embretsfoss 4, et av de største fornybare energiprosjektene som gjennomføres i Norge i dag. Scan QR-coden og du kan se siste film. EB.NO - TLF. 03101 Bildet er tatt av

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse Årsrapport 2010 Vi sprer energi og skaper fornyelse Innhold Viktige hendelser................................ 4 Hovedtall........................................ 5 Dette er EB......................................

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Registreringsdokument Energiselskapet Buskerud AS Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Boks 1602 3007 Drammen Sentralbord: 31 01 30 00 Telefaks: 31 01 30 01 Prospektet er utarbeidet i samarbeid med Registreringsdokument

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 1 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet...

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012 II TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 Innhold Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde Energi... 4 Forretningsområde Nett... 4 Forretningsområde Marked...

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2009 Selskapets formål Innhold Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2009 4

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2009 4 Årsrapport Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning forretningsåret 7 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

Resultatregnskap. 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365

Resultatregnskap. 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365 22 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Resultatregskap Resultatregnskap 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365 0 0 2 Energikjøp, overføring (156) (

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Q1 2010. 10. mai 2010

Q1 2010. 10. mai 2010 client COMPUTING EUROPE asa KvartaLSRAPPORT Q1 21 1. mai 21 1 Hovedpunkter og hendelser i Q1 Netto driftsinntekter Q1 29 ble 16,8 MNOK mot 17,4 MNOK i samme periode i 29. (-3,1%). Svakere driftsresultat

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer