Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014"

Transkript

1 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr

2 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets egenkapital... 9 Noter til regnskapet

3 Hovedpunkter Utviklingen innen konsernets forretningsområder har i hovedsak vært som forventet i Resultatregnskapet pr viser et resultat etter skatt fra videreført virksomhet på 207,3 mnok. Sammenlignet med 2013 viser resultatet en økning i resultat etter skatt fra videreført virksomhet på 40,2 mnok. I tillegg til resultat fra videreført virksomhet viste regnskapet for 2013 også et resultat etter skatt fra avviklet virksomhet på total 223,3 mnok. Konsernet hadde samlede inntekter på 1.369,6 mnok pr , mot 1.350,1 mnok i samme periode i fjor. Kraftproduksjonen er vesentlig høyere enn i 2013, men kraftprisene er betydelig lavere. Overføringsinntektene har økt som følge av økte tariffer på begge nettnivå. EB har i 2014 kjøpt 49% av aksjene i El-Tilsynet AS fra Safety Consult AS og eier etter denne transaksjonen 100% av aksjene i El-Tilsynet AS. Videre har EB økt sin eierandel i 2VK Invest AS fra 43,7 prosent til 56,1 prosent, noe som innebærer at 2VK Invest AS fra november 2014 er et datterselskap og at 2VK Invest AS sin eierpost I Aidon OY fra samme tidspunkt er klassifisert som et tilknyttet selskap i konsernet. Norsk Grønn Kraft AS er i 2014 solgt, etter at selskapets utviklingsportefølje er skilt ut i eget selskap (Norsk Grønn Kraft Utvikling AS). For EB sin del innebærer denne transaksjonen en regnskapsmessig gevinst på 57,5 mnok i Norsk Grønn Kraft Utvikling AS skal fortsette arbeidet med å utvikle småskala vannkraft i Norge. Når prosjektene er utviklet skal de selges i markedet som ferdig bygde kraftverk til en forhåndsavtalt pris. Som et ledd i Dong Energi sitt ønske om å trekke seg ut av det norske markedet, har de øvrige eierne i Zephyr AS løst ut Dong Energi fra selskapet. Etter denne transaksjonen eier EB 25% av aksjene i selskapet og selskapet er klassifisert som et tilknyttet selskap i konsernet. Døvikfoss kraftstasjon ble gjenstand for totalhavari 20. februar 2014 og forventes å være ute av produksjon i måneder. Årlig middelproduksjon fra Døvikfoss er 121 GWh. Videre var det brann i Skollenborg kraftstasjon 27. juli EB har forsikringsordninger som begrenser de økonomiske konsekvensene. 11. september hadde EB et større utfall i nettet forårsaket av en teknisk feil i Flesaker transformatorstasjon. For 2014 er samlet KILEkostnad 23,5 mnok (8,0 mnok for samme periode i fjor), hovedsakelig som en konsekvens av brannen i Skollenborg kraftstasjon og feilen i Flesaker transformatorstasjon. Med unntak av ovenstående har utviklingen innen konsernets forretningsområder vært som forventet. 3

4 Økonomiske resultater Resultat pr Resultatregnskapet pr viser et resultat etter skatt fra videreført virksomhet på 207,3 mnok. Sammenlignet med 2013 viser resultatet en økning i resultat etter skatt fra videreført virksomhet på 40,2 mnok. Resultat etter skatt fra avviklet virksomhet i 2013 er i sin helhet knyttet til regnskapsmessig gevinst som følge av etableringen av Viken Fiber. Kraftproduksjonen i 2014 ble på GWh mot GWh i Realisert kraftpris 1 i 2014 ble 291 kr/mwh. Til sammenligning var markedsprisen kr/mwh. I 2013 var realisert kraftpris kr/mwh og markedsprisen kr/mwh. Inntekter Konsernets samlede inntekter i perioden viser en økning på 1,4 % sammenlignet fjoråret (1.369,6 mnok i 2014 mot 1.350,1 mnok i 2013). Det er en vesentlig økning i kraftproduksjon, men kraftprisen er betydelig redusert. Overføringsinntektene har økt som følge av økte tariffer på begge nettnivå. Driftskostnader Konsernets samlede driftskostnader i 2014 ble på 856,5 mnok mot 923,1 mnok i Kjøp av varer og energi er redusert med 31,2 mnok (9,3%) i forhold til Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere eksternt kraftkjøp for å balansere fysiske inngåtte kraftkjøps- og kraftsalgsavtaler i handelsvirksomheten. Lønnskostnadene er redusert med 33,4 mnok (20,2%) i forhold til Endringen er i hovedsak knyttet til reduksjon i pensjonskostnaden (ytelsespensjon), som følge av endring i reglene for uførepensjon og endringen knyttet til levealdersjusteringen er vurdert til å være en planendring og føres over resultatet. Aktivert lønn er høyere i 2014 enn i 2013, i tillegg påvirkes lønnskostnadene av normal lønnsutvikling og endring i antall ansatte. Avskrivningene er redusert med 13,1 mnok i forhold til Reduksjonen er i hovedsak knyttet til korreksjon av for høye avskrivninger tidligere år. Andre driftskostnader har økt med 11,1 mnok (4,1%) i forhold til Økningen skyldes flere forhold hvorav den vesentligste er knyttet til at forretningsbygget på Åssiden i Drammen er solgt og erstattet med en leieavtale. Finansposter Netto finansposter utgjorde -146,0 mnok i 2014 mot -89,2 mnok i Endringen skyldes i hovedsak endring i verdiutvikling på finansielle derivater som kommer som følge av endringer i markedsverdien på underliggende renteswaper, samt bokført gevinst på salg av aksjer i Norsk Grønnkraft AS. Resultatandelene fra konsernets tilknyttede selskaper viser et negativt resultat på -2,2 mnok i Avkastning Egenkapitalens rentabilitet etter skatt var pr ,7%. Inkludert avviklet virksomhet var egenkapitalens rentabilitet etter skatt 15,0 % pr Kontantstrøm Kontantstrømsanalysen pr viser følgende: Netto kontantstrøm fra driften: 378,1 mnok Netto kontantstrøm til investeringsaktiviteter: 119,9 mnok Netto kontantstrøm til finansieringsaktiviteter: 1,2 mnok Konsernet har etablert risikorammer for å sikre at konsernet har tilstrekkelig likviditet (inklusive etablerte trekkfasiliteter) til investeringer og låneforfall i inneværende og påfølgende regnskapsår, uten nye låneopptak. Balanse og kapitalstruktur Pr hadde konsernet en egenkapital på 2.657,5 mnok, mens totalkapitalen var på mnok. Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 26,1 %. Pr utgjorde egenkapitalens andel 27,6 %. 1 Eksklusive gjeldsbrev-, konsesjons- og avtalekraft 2 Spotpris i prisområde NO1 (aritmetisk snitt) 4

5 Fremtidsutsikter Bransjens framtidsutsikter er preget av en forventning om stabilt lave kraftpriser i flere år fremover. Den viktigste årsaken til dette er en svak etterspørselsside kombinert med at store mengder subsidiert fornybar kraft forventes å komme inn i markedet som følge av den nordiske elsertifikatordningen. Styret forventer derfor at resultatbidraget fra kraftproduksjonsvirksomheten frem mot 2020 vil kunne ligge under det nivået som EB har oppnådd de siste årene. Behovet for og nødvendigheten av rehabilitering i kraftverkene blir derimot ikke borte som følge av lavere kraftpriser. EBs langsiktige investeringsplan korrigeres løpende og kraftpriser, havaririsiko og HMS, er forhold som påvirker utviklingen av denne. Innenfor EBs kraftnettsvirksomhet pågår det for tiden også store investeringer. Disse er begrunnet i behovet for å styrke leveringssikkerheten av kraft i Buskerud. EB har eierskap i et betydelig utbyggingspotensiale innenfor ny fornybar kraft i Norge. Styret er likevel forsiktige med å igangsette nye investeringer fordi risikobildet er komplisert og utfallsrommet er meget stort. EB blir løpende vurdert av finansmarkedet gjennom skyggeratinger. Usikkerhet med hensyn til kraftprisutviklingen i årene fremover innebærer tilsvarende usikkerhet med hensyn til konsernets resultatutvikling, finansielle nøkkeltall og rating. EB har derfor iverksatt en rekke tiltak for å sikre den en kredittrating innenfor «investment grade», herunder er investeringer utsatt, spareprogram iverksatt og ikke strategisk aktiva er solgt. I tillegg har selskapet tatt initiativ til en dialog med eierne for å diskutere endringer i kapitalstruktur for finne løsninger som gir selskapet en bedre kredittrating. EB har videre løpende fokus på forenkling, effektivisering og kostnadsreduksjoner i alle deler av konsernet for å bidra til konsernets verdiskaping i årene fremover. Styret har merket seg myndighetens stadig tydeligere signaler om at restruktureringen blant landets nettselskap går for sakte og at det er behovet for en gjennomgang av bransjestruktur. Sannsynligvis vil dette over noe tid, innebære at flere selskap vil søke sammen gjennom samarbeid eller fusjon. EB vil gjennom et kontinuerlig fokus på forbedringsmuligheter, søke å styrke sin posisjon i forhold til nye samarbeid eller integrasjonsløsninger i bransjen. Konkret har EB i denne sammenheng lansert «Prosjekt østafjells», som har som målsetning å bygge et nytt regionalt nettselskap i Buskerud og naturlig tilstøtende områder. Ambisjonen er at Prosjekt Østafjells skal bli et felles prosjekt med aktører innen kraftforsyning i regionen. Hensyntatt ovenstående forventer styret fortsatt en tilfredsstillende utvikling for konsernet i årene fremover. 5

6 Resultat og Balanse Beløp i NOK Driftsinntekter Verdiendring kraft- og valutaderivater Sum driftsinntekter og verdiendring kraft- og valutaderivater Kjøp av varer og energi Lønn og andre personalkostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Resultat tilknyttede selskaper Renteinntekt ansvarlig lån Andre finansinntekter Verdiendring finansielle derivater Rentekostnad ansvarlig lån Andre finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Resultat etter skatt fra videreført virksomhet Resultat etter skatt fra avviklet virksomhet Resultat etter skatt Resultat etter skatt fordeles som følger: Minoritetens andel Majoritetens andel Resultat etter skatt Andre inntekter og kostnader - utvidet resultatregnskap konsern Beløp i NOK Resultat etter skatt Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultatregnskapet Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesplaner Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesplaner tilknyttede selskaper Skatt relatert til aktuarielle gevinster og tap på ytelsesplaner Poster som senere kan bli reklassifisert til resultatregnskapet Endring av virkelig verdi sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring Skatt relatert til andre inntekter og kostnader Totalresultat Totalresultat fordeles som følger: Minoritetens andel Majoritetens andel Totalresultat

7 Beløp i NOK Immaterielle eiendeler Goodwill Sum immaterielle eiendeler Fallrettigheter Varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer Andre langsiktige finansielle eiendeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Andre kortsiktige finansielle eiendeler Eiendeler klassifisert som holdt for salg Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Beløp i NOK Innskutt egenkapital Annen egenkapital Andre fond Minoritetsinteresser Sum Egenkapital Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Rentebærende langsiktig gjeld Ansvarlig lån Andre langsiktige finansielle forpliktelser Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Rentebærende lån Betalbar skatt Andre kortsiktige finansielle forpliktelser Annen kortsiktig gjeld Gjeld klassifisert som holdt for salg Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

8 Kontantstrømanalyse Beløp i NOK Kontantstrøm fra driften Årets resultat før skatt fra videreført virksomhet Årets resultat før skatt fra avviklet virksomhet Årets resultat før skatt Andel resultat i tilknyttet virksomhet Periodens betalte skatter Gevinst og tap ved salg av aksjer Gevinst og tap ved salg av driftsmidler Ordinære av- og nedskrivninger Verdiendringer finansielle derivater Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter Endringer i fordringer, kreditorer og tidsavgrensninger Netto likviditetsendring fra virksomheten Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kjøp varige driftsmidler Endring forskudd til leverandører Salg varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer Innbetalinger ved salg av aksjer Utbetalinger på finansielle fordringer Innbetalinger på finansielle fordringer Netto kontantstrøm til investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Opptak av langsiktig gjeld Nedbetaling av langsiktig gjeld Opptak av ny kortsiktig gjeld Nedbetaling av kortsiktig gjeld Utbetalt utbytte Kjøp av minoritet Kapitalnedsettelse Netto kontantstrøm til finansieringsaktiviteter Netto endring i likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning inn i perioden Likviditetsbeholdning ut av perioden

9 Endringer i konsernets egenkapital Beløp i 1000 NOK Aksjekapital Overkurs Andre fond Annen egenkapital Minoritet Sum egenkapital Rapportert egenkapital byggelånsrente og tilknyttede selskap etter IFRS egenkapital Årets resultat Årets utvidede resultat Årets totalresultat Utbytte Endring av minoritetsinteresse egenkapital Årets resultat Årets utvidede resultat Årets totalresultat Utbytte Kjøp av minoritet Endring av minoritetsinteresse Kjøp av aksjer Egenkapital Noter til regnskapet 1. Rammeverk og vesentlige regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet etter regnskapsprinsippene i IFRS (International Financial Reporting Standard) og består av Energiselskapet Buskerud AS og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper. Regnskapet avlegges i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting. Kvartalsrapporteringen gir ikke informasjon i samme omfang som et årsregnskap og må derfor sees i sammenheng med konsernets årsregnskap for resultat og balanse for 2013 er knyttet til bokføring av resultat fra tilknyttede selskaper (omarbeidet til IFRS) og innføring av beregning av byggelånsrenter for prosjekter i Vannkraftproduksjon. 2. Kontantstrømsikring Med det formål å sikre stabil kontantstrøm, hadde konsernet pr en portefølje av kraftderivater med en samlet verdi på 171,0 mnok som tilfredsstiller reglene til sikringsbokføring. Kraftderivater anvendes som sikringsinstrumenter for kontantstrømsikring av høyst sannsynlig fremtidig salg av kraft. Terminkontrakter i EUR er anvendt som sikringsinstrumenter for kontantstrømsikring av høyst sannsynlig fremtidige kraftsalg i EUR. Verdien på disse valutaterminene var pr ,3 mnok. 9

10 3. Segmentinformasjon Segmentinformasjon Vannkraftproduksjon Infrastruktur Marked Ny fornybar energi Mill NOK pr pr pr pr pr pr pr pr Inntekter 819,7 828,9 543,0 510,1 178,9 174,2 EBITDA 459,0 465,0 173,9 93,9 7,3 0,9 Driftsresultat 401,2 402,5 98,7 18,7 7,1 1,0 Resultat før finans og inntektsskatt 330,7 315,3 104,2 26,8 9,3-7,6-3,5-2,3 Segmentinformasjon Konsernfunksjoner Elimineringer Konsern Mill NOK pr pr pr pr pr pr Inntekter 92,2 120,7-264,2-283, , ,1 EBITDA 8,9 16,3-0,4-0,4 648,8 575,8 Driftsresultat 6,4 5,1-0,2-0,3 513,1 427,0 Resultat før finans og inntektsskatt -1,3 5,1-0,2-0,3 439,2 337,0 Vannkraftproduksjon Forretningsområdet består av datterselskapene EB Kraftproduksjon AS og EB Handel AS og de tilknyttede selskapene Hadeland Kraft AS og Hellefoss kraft AS. Resultatregnskapet for Vannkraftproduksjon viser sum driftsinntekter på 819,6 mnok og et resultat før finans og inntektsskatt på 330,8 mnok. Dette er henholdsvis 9,5 mnok lavere og 15,5 mok høyere enn i Kraftproduksjonen i 2014 ble på GWh mot GWh i Endringene fra 2013 til 2014 er knyttet til god hydrologi samt merproduksjon som følge av gjennomførte investeringer / rehabiliteringer. Realisert kraftpris 3 i 2014 ble 291 kr/mwh. Til sammenligning var markedsprisen kr/mwh. I 2013 var realisert kraftpris kr/mwh og markedsprisen kr/mwh. EB har en prissikringsstrategi med tilhørende risikorammer og rutiner som avdemper de resultatmessige konsekvensene etter skatt av prisvariasjoner. Andre driftsinntekter har økt med ca 25 mnok fra 2013 til 2014, økningen er i hovedsak knyttet til at avbruddstapet etter hendelsene på Døvikfoss og Skollenborg er inntektsført under andre driftsinntekter. Lønn og andre personalkostnader er redusert i forhold til Endringen er i hovedsak knyttet til reduksjon i pensjonskostnaden (ytelsespensjon), da endringen knyttet til levealdersjusteringen nye regler for uførepensjon er vurdert til å være en planendring og ført over resultatet. 3 Eksklusive gjeldsbrev-, konsesjons- og avtalekraft 4 Spotpris i prisområde NO1 (aritmetisk snitt) Infrastruktur Forretningsområdet omfatter EBs aktiviteter innen kraftnett og fjernvarme og består av datterselskapet EB Nett AS samt de tilknyttede selskapene Hadeland Energi AS, Hadeland Energinett AS og Drammen Fjernvarme AS/KS. Resultatregnskapet for Infrastruktur viser sum driftsinntekter på 543,0 mnok og et resultat før finans og inntektsskatt på 104,2 mnok. Dette er henholdsvis 32,9/77,5 mnok høyere enn for samme periode i fjor. Overføringsinntektene har økt med 46,9 mnok i forhold til 2013, dette er i hovedsak knyttet til økte tariffer på begge nettnivå. KILE-kostnader har økt som følge av to større feil i Regnskapsmessig presenteres KILE-kostnadene som en reduksjon av overføringsinntektene. Overføringskostnadene er på samme nivå som i EBITDA er forbedret med 80,0 mnok i forhold til 2013, dette er knyttet til: Høyere Overføringsinntekter Høyere Andre driftsinntekter etter salg av tomt Lavere Nettap som følge av lavere kraftpriser Reduserte Lønns- og personalkostnader som følge av reduksjon i pensjonskostnadene (se kommenter under Produksjon), samt høyre andel aktivert lønn i 2014 enn i 2013 Marked Forretningsområdet Marked består av datterselskapene Entreprenørholding AS, EB Strøm AS og EB Kundeservice AS og de tilknyttede selskapene Nettpartner Holding AS, Viken Fiber Holding AS, Hadeland og Ringerike Bredbånd AS og Hadeland Strøm AS. Resultatregnskapet for Marked viser sum driftsinntekter på 178,9 mnok og et driftsresultat på 10

11 7,1 mnok. Dette er henholdsvis 4,7/6,1 mnok høyere enn for samme periode i fjor. Resultat fra tilknyttede selskaper viser et positivt resultat på 2,2 mnok. Dette en forbedring på 10,8 mnok sammenlignet med samme periode i fjor. Endringene fra samme periode i fjor er i hovedsak knyttet til resultatforbedringer i Viken Fiber og Nettpartner. Samlet viser regnskapet et resultat før finans og inntektsskatt på 9,3 mnok for forretningsområdet Marked. Ny fornybar energi Forretningsområdet Ny fornybar energi består av de tilknyttede selskapene Norsk Grønn Kraft AS, Miljøvarme VSEB AS og Zephyr AS og deleierskapet i Midtfjellet Vindkraft AS. Konsernfunksjoner Forretningsområdet Konsernfunksjoner består av Energiselskapet Buskerud AS, El-Tilsynet AS og 2VK Invest AS, samt det tilknyttede selskapet Aidon AS. Forretningsområdet ivaretar fellesoppgaver innen finans og regnskap, risikostyring, IKT, personal- og organisasjonsutvikling og informasjon/ samfunnskontakt og forretningsutvikling.. Resultatregnskapet for konsernfunksjoner viser sum driftsinntekter på 92,2 mnok og et resultat før finans og inntektsskatt på -1,3 mnok. Dette er henholdsvis 28,4 /6,3 mnok lavere enn i Resultatregnskapet for Ny fornybar energi viser et resultat før finans og inntektsskatt på -3,5 mnok. 11

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse Årsrapport 2010 Vi sprer energi og skaper fornyelse Innhold Viktige hendelser................................ 4 Hovedtall........................................ 5 Dette er EB......................................

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Registreringsdokument Energiselskapet Buskerud AS Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Boks 1602 3007 Drammen Sentralbord: 31 01 30 00 Telefaks: 31 01 30 01 Prospektet er utarbeidet i samarbeid med Registreringsdokument

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 1 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet...

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

Likviditet Likviditetsreserve ( 9 ) Mill. kr. 3 047 2 372 1 620 1 412 1 324 Kontantstrøm fra driften ( 10 ) Mill. kr. 1 095 1 449 648 1 461 845

Likviditet Likviditetsreserve ( 9 ) Mill. kr. 3 047 2 372 1 620 1 412 1 324 Kontantstrøm fra driften ( 10 ) Mill. kr. 1 095 1 449 648 1 461 845 ÅRSRAPPORT Bystyret 14.09.10 sak 104/10 vedlegg 3 Nøkkeltall for Lyse 2008 2007 2006 2005* Drift Driftsinntekter Mill. kr. 4 273 4 395 3 310 3 545 2 780 Driftsresultat Mill. kr. 1 637 2 445 1 201 1 752

Detaljer

Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger var 17,5 % (for siste 12 måneder), ned 0,8 %-poeng sammenlignet med 2012.

Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger var 17,5 % (for siste 12 måneder), ned 0,8 %-poeng sammenlignet med 2012. 4. kvartal 2013 Hovedtrekk Konsernets omsetning økte med 2,7% i 2013 sammenlignet med 2012, i 4. kvartal isolert var økningen på 5%. Omsetningsøkningen skyldtes i hovedsak oppkjøp, vekst innen netthandel

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom er et familieeid konsern som eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baktikum. Eiendomsmassen

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør»

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør» 2 INNHOLD Overordnet strategi 04 Dette er HelgelandsKraft AS 05 Styrets beretning 06 Presentasjon av styret 13 Nøkkeltall 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18 Noter i regnskapet

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1 Overløp ved dammen på Rensjøen. Innhold side 1. Styrets beretning 2012... 2 1.1 Virksomheten... 2 1.2 Fortsatt drift... 2 1.3 Likestilling i selskapet... 3 1.4 Arbeidsmiljø... 3 1.5 Ytre miljø... 3 1.6

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer