Konsekvensutredning. Eventuell stenging av eksisterende Fv 78 - Tovenveien i forbindelse med gjennomføring av Vegpakke Helgeland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsekvensutredning. Eventuell stenging av eksisterende Fv 78 - Tovenveien i forbindelse med gjennomføring av Vegpakke Helgeland."

Transkript

1 Konsekvensutredning Eventuell stenging av eksisterende Fv 78 - Tovenveien i forbindelse med gjennomføring av Vegpakke Helgeland. Versjon 2 med oppdateringer 21. november 2013

2 Innhold 1 Formålet med og bakgrunn for konsekvensutredningen Sammendrag Beskrivelse av eksisterende fv Strekninger Kulstadsjøen Hjartåsen tunnell Hjartåsen tunnell Holand Holand Drevja bru Drevja bru Orsdalen Orsdalen Korsneset Korsneset kommunegrense Vefsn/Leirfjord ved Nabben Kommunegrense Vefsn/Leirfjord ved Nabben - Nylandselva Nylandselva Leirosen Avstander Trafikk Konsekvenser Konsekvenser for fastboende Konsekvenser for pendlere Konsekvenser for fraflytting Verditap på boliger og hytter Nødvendigheten av tilsyn med hus og hytter Tap av kollektivtrafikktilbud Konsekvenser for hytteeiere Konsekvenser for næringsliv Konsekvenser for syklister Tovenveien velforening side 2

3 4.2.1 Forholdet til allemannsretten Konsekvenser for reiseliv Konsekvenser for samfunnssikkerhet og beredskap Redningsetater Reserveløsning Konsekvenser for helse Konsekvenser for trafikksikkerhet Konsekvenser for kostnader Konsekvenser for helhetlig vegnett i Vefsn kommune Konsekvenser for utslipp av klimagasser Konsekvenser for bompengefinansiering av Toventunnelen Mulige løsninger Er økonomisk forsvarlig å sette opp en bomstasjon på eksisterende Fv78? Er fritak og delvis fritak av bompenger en mulig løsning? Konklusjon Om utgave november 2013 Det har vært nødvendig å lage en ny utgave av konsekvensutredningen av flere grunner. Bompengesatser og rabattsatser er endret. Tovenveien velforening har fått inn utredning og ny informasjon. Det var oppgitt feil informasjon i første utgave når det gjelder innkrevingskostnader for bomstasjoner og plassering av bomstasjonen mellom Hjartåstunnelen og Halsøy. Tillegg samt større omskrivinger og endringer etter utgave 1 er merket med blå skrift. Tovenveien velforening side 3

4 1 Formålet med og bakgrunn for konsekvensutredningen Formålet med denne konsekvensutredningen er å beskrive konsekvensene av en eventuell stenging av eksisterende fv78 i forbindelse med åpning av ny fv78, Toventunnelen. Bakgrunn for konsekvensutredningen: Konsekvensene av stenging av eksisterende fv78 er ikke utredet i reguleringsplan og ikke i konsekvensutredning datert januar I reguleringsplan Rv. 78 Holand Leirosen m/arm Drevja Ømmervatn fra september fremkommer det at konsekvensene som stenging av eksisterende fv78 vil få for fastboende, hytteeiere og næringsdrivende ikke er vurdert. Vi mener at dette er en mangel ved reguleringsplanen. I den forbindelse viser vi også til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet arealog transportplanlegging. 2 Retningslinjene skal legges til grunn ved statlig planlegging av vei, jfr. retningslinjenes pkt. 1. Videre fremkommer det fra punkt 2 at trygge lokalsamfunn og bomiljø skal være ett av målene med planleggingen. Konsekvensene for lokalbefolkningen langs eksisterende fv78 burde ha vært vurdert og kommentert i planen. Dette kan ha medført at reguleringsplanens anbefaling om å stenge veien har vært gjort på et mangelfullt grunnlag, noe som bør vurderes i framtidige beslutning om veiens framtid. Kostnader til drift og vedlikehold av den veistrekningen som er foreslått stengt har vært brukt som argument for å stenge deler av fv78 (blant annet i artikkel i Helgeland Arbeiderblad 17. juli 2008). Det er bare maks 3,5 km av veien hvor det ikke er hus eller hytter, og som har vært foreslått stengt. I forbindelse med konsekvensutredning som er gjort i forbindelse med Vegpakke Helgeland ble det heller ikke foretatt noen utredning av konsekvenser av en eventuell stenging av eksisterende Fv78, og beslutningen om å stenge eksisterende Fv78 for gjennomgangstrafikk er foretatt av Nordland fylkesting og Stortinget uten at konsekvensene av dette er utredet. I konsekvensutredningen står det: «Den nesten 2 mil lange strekningen mellom Holandsvika og Ladingen har sparsomt med bebyggelse og oppleves som øde» 3 Løsningene som er vedtatt og foreslått hindrer folk som bor ute i distriktene å komme seg fram, fører til tap for næringslivet, urimelige kostnader og belastninger for fastboende og hytteeiere og vil slå negativt ut for flere som bruker områdene som blir berørt. 1 Reguleringsplan Rv. 78 Holand Leirosen m/arm Drevja Ømmervatn Leirosen+med+Drevja%E2%80%93%C3%98.pdf 2 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging E6 Mosjøen Finneidfjord med RV 78 Mosjøen Leirosen Konsekvensutredning etter PBL Kap. VII A side 201 Tovenveien velforening side 4

5 St.meld. nr. 16 ( ) Nasjonal transportplan legger begrensninger på muligheten til å kreve inn bompenger Fra kap. 6 Økonomiske rammer: «I St.meld. nr. 24 ( ) la Samferdselsdepartementet stor vekt på nytteprinsippet. Departementet ønsker nå å understreke at det er nødvendig med helt klare kriterier som gir en rettesnor for hvordan dette prinsippet skal følges. Ved Stortingets behandling av St.meld. nr. 24 ( ), jf. Innst. S. nr. 240 ( ) s. 51, var flertallet i komiteen positive til forslaget om å innskjerpe retningslinjene for nytteprinsippet og at man viderefører muligheten med å ha andre retningslinjer for bypakker. Dagens retningslinjer forutsetter at det skal være sammenheng mellom betaling og nytte. Det legges til grunn at de som betaler bompenger skal ha nytte av det aktuelle vegprosjektet det innkreves penger til.» Flere av medlemmene til Tovenveien velforening får lengre vei å pendle til arbeid og har ulemper med å benytte ny vei. Hvis veien stenges som foreslått, blir det opp til 30 km lenger vei i tillegg til bompenger for fastboende og opp til 36 km for hytteeiere. Det er spørsmål som ikke har vært utredet som: Hvor stor del av trafikken på eksisterende Fv78 blir Toventunnelen en ulempe for? 2. Sammendrag Ca 270 fastboende i ca 113 husstander i kommunene Vefsn og Leirfjord blir negativt berørt av at eksisterende fv78 stenges for trafikk. For de fleste av disse har Toventunnelen svært liten eller ingen nytteverdi og påfører i stedet befolkningen ulemper, og vi anser det derfor for å være mot nytteprinsippet i Nasjonal transportplan. En spørreundersøkelse blant fastboende og hytteeiere viser at de som har ulemper ved å bruke Toventunnelen tilsvarer en årsdøgntrafikk på mer enn 100 (beregnet 107). I tillegg er dette en ulempe for næringsvirksomhet. Pendlere får opp til 30 km (= ca 30 min) lenger vei på jobb. Det blir vanskelig for syklister å komme seg mellom indre og ytre Helgeland hvis eksistrende veg stenges for syklister. Det trenges også en reserveløsning i tilfelle alvorlige hendelser i Toventunnelen som bilbrann eller lignende. Det er gjort et ca. anslag på at stenging av eksisterende veg kommer til å koste fastboende og hytteeiere som ikke har nytte av Toventunnelen ca. 76 millioner. Fastboende, hytteeiere, næringsliv, turisme, syklende, redningsetater, folk som av helsemessige grunner ikke vil kjøre gjennom lange tunneler er blant de som rammes hvis deler av vegen legges ned som offentlig vei. Tovenveien velforening side 5

6 Da eksisterende veg er vedtatt stengt for gjennomkjøring anbefaler vi at det settes opp en bom for å hindre bompengelekkasje, og at fastboende, hytteeiere og brukere av veien som vil få ulemper med å bruke Toventunnelen kan bruke eksisterende fv78. 3 Beskrivelse av eksisterende fv78 Dagens fv 78 strekker seg fra vegkryss mot E6 i Kulstadsjøen til vegkryss mot fv 17 på Neshøgda ved Leirosen og er 43,6 km lang. Kilde: Strekninger Kulstadsjøen Hjartåsen tunnell Eksisterende vei oppgraderes og brukes som ny vei. Kostnader i følge plan: 50 millioner +/- 10 % prisnivå Bom ved Hjartåstunnelen. Bompengebidrag: 169 millioner. (Se mer på Det kreves inn mer enn 3 ganger så mye bompenger som det koster å bygge vegstrekningen i følge plan der kostnadene var beregnet til 50 millioner. Laveste anbud på veistrekningen kom imidlertid på over 65 millioner 5 uten mva hvilket vil si at det skal kreves inn mer enn 2,5 ganger mer enn det koster å bygge cms Tovenveien velforening side 6

7 vegstrekningen når vi bruker anbudsbeløpet. Ingen fastboende på vegstrekningen får bomstasjon mellom kommunesenter og bolig Hjartåsen tunnell Holand Eksisterende fv 78 brukes som den er. Brukerne blir ikke berørt på annen måte enn ved bompenger, men det kreves inn mer bompenger på strekningen Kulstadsjøen Hjartåsen tunnell enn vegprosjektet koster. Når beboerne på Søfting og Skaland skal til Mosjøen går mer enn 60 % av det de betaler i bomavgift til å finansiere vegprosjektet Holand Leirosen på samme vei. (Se forrige avsnitt) Holand Drevja bru Ny vei. Vegkryss der ny fv78 skiller seg fra eksisterende fv78 før Drevja bru. Beboere og næringsliv blir ikke nevneverdig berørt Drevja bru Orsdalen Gammel vei opprettholdes som tidligere. Det er 27 bolighus på strekningen i følge trafikknotat. Ingen spesielle ulemper er registrert. Det vil bli mindre trafikk på strekningen Orsdalen Korsneset Fra Reguleringsplanen Rv. 78 Holand Leirosen m/arm Drevja - Ømmervatn side 34, kap 3.16 Omklassifiseringer kan vi lese følgende: Fra dagens kryss rv. 78/fv. 241 og til forbi siste hytte ved Orsdalen foreslås dagens rv. 78 omklassifisert til kommunal veg. Dagens rv. 78 mellom den siste hytta i Orsdalen og den første hytta ved Korsneset, en strekning på ca. 3,5 km, foreslås stengt som bilveg. Det vurderes om en stripe av vegen kan holdes åpent om sommeren som et tilbud til gående og syklende. Videre foreslås dagens rv. 78 fra Korsneset til kommunegrensen mot Leirfjord kommune omklassifisert til kommunal veg. Dette er den lengste strekningen på eksisterende fv78 uten hytter eller boliger. På selve vegstrekningen blir ikke konsekvensene store. Området brukes mye til utflukter, friluftsliv og fiske fra svabergene. Bønder i Leirfjord henter ofte sauer som har gått på beite på Toven om sommeren der, og de vil ha tilgang til området med kjøretøyer. Deler av området brukes også en del til friluftsliv og fiske fra svabergene ved fjorden. 6 Tovenveien velforening har tidligere fått opplyst fra en beboer i området at de kommer til å bruke ca 600 meter vei. På bakgrunn av dette har Tovenveien velforening gjort beregninger på hva det normalt vil koste for en husstand per meter å bruke 600 meter vei hvis det skal betales bompenger. Nå viser det seg at bommen ikke blir plassert slik at disse husstandene blir utenfor bommen, og de slipper å betale bompenger for å kjøre til Mosjøen. Tovenveien velforening side 7

8 3.1.6 Korsneset kommunegrense Vefsn/Leirfjord ved Nabben Hvis stengingen av vegen som nevnt overfor blir gjennomført, er dette en del av Vefsn kommune som får stengt forbindelsen til kommunesentret. Næringsvirksomhet på strekningen: Gårdsbruk: Levering av høy til Sundøya i Leirfjord. Fiske: Frem til og med Kilenotfiske etter laks. Levering av fisk til Fru Haugans hotell i Mosjøen. Småkraftverk: Konsesjon er gitt for Åmøya kraftverk. Samme utbygger er i gang med bygging av Urdsdalselva kraftverk som ligger på den andre siden av vegstrekningen som er foreslått stengt. Konsesjonssøknad er under behandling for Søttarelva kraftverk. I Grindvikbekken blir mikrokraftverk foreløpig vurdert som vanskelig og lite lønnsomt. Småkraftverk og inntaksdammer til småkraftverk har behov for tilsyn. Inntaksdammene må blant annet renskes med jevne mellomrom. Næringsvirksomheta i Søttaren har brukt eksisterende fv78 begge veier. Fastboende som pendler til Mosjøen på jobb. Hvis veien bare blir åpen mot Leirfjord, blir arbeidsveien 30,8 km lenger. Hytter Det er 33 hytter på strekningen. De fleste hytteeierne bor i Vefsn kommune. En av hytteeierne bor i Alstahaug kommune. Hvis eksisterende vei stenges som foreslått vil hytteeiere få inntil 36,3 km lenger vei. Tovenveien velforening side 8

9 Andre ting på strekninga Korsneset Nabben Tilsyn og vedlikehold av kraftlinje, reindrift, jakt og tilsyn med dyr på beite forekommer her. Sauer fra Leirfjord kommer ofte inn i området. Det er en del friluftsfiske på svabergene, spesielt på Augarsneset ved Søttartunnelen. Friluftsliv: Under konsesjonsbehandlinga av Åmøya kraftverk ble området av Vefsn kommune (Park og idrett under befaring) betraktet som et verdifullt friluftsområde for kommunens innbyggere. Åmøydalen ble godt besøkt i år 2000 da Fjelltrimmen til Vefsn kommune hadde en trimpost der, men er ikke senere så veldig mye brukt. Resultatet av konsesjonsbehandlingen ble at kraftverket måtte legges i tunnel av hensyn til det estetiske i naturen noe som fordyrer prosjektet med ca 10 millioner. Veien i området brukes mye av syklister til trening, og andre aktiviteter som klatring og dykking forekommer også en del. Hytter og gårder sør for Vefsnfjorden (Sørnes, Juvika og Grønvika) bruker veien en del. Mange som har hytte eller bor på Sørnes bruker Flatvika ved Remneset som parkeringsplass og tar båt over fjorden. Tovenveien velforening side 9

10 3.1.7 Kommunegrense Vefsn/Leirfjord ved Nabben - Nylandselva Beboere i dette området får alle sammen lenger vei til Mosjøen og må betale bompenger på en vei som de får en ulempe ved å bli tvunget til å bruke. Sundøya krets og mesteparten av Tverlandet blir berørt. Type eiendommer Antall Boligeiendommer 88 Landbrukseiendommer 77 Hytteeiendommer 100 Næringseiendommer 6 I alt finnes det 88 boligeiendommer. 77 landbrukseiendommer, 100 hytteeiendommer og 6 næringseiendommer i kretsene til sammen. Noen av hytteeiendommene er ubebygde tomter og noen av boligeiendommene brukes som hytter eller bolig i sommerhalvåret. Det bor i overkant av 300 personer i området. Nedenfor er en oversikt over befolkning Forsland/Kviting Kjærstad/Lading Sund/Hellesvik Åkvik/Kvalnes Sum Befolkning totalt i Leirfjord Prosent av befolkning i Leirfjord 15,3 % 14,5 % 14,0 % 14,1 % Husholdninger totalt 910 Personer per husholding 2,4 Beregnet antall husholdninger Husholdninger som ikke blir negativt berørt ca. 12 Husholdninger som blir negativt berørt ca 113 Kartet nedenfor viser områdene Forsland/Kviting og Kjærstad/Lading som blir berørt: (Kilde: Tovenveien velforening side 10

11 Tovenveien velforening side 11

12 Alle som bor på Sundøya får 8,6 km lengre vei til Mosjøen. (Kilde: Nylandselva Leirosen For dette området blir avstandene til Mosjøen kortere og befolkningen her vil ikke ha noen vesentlige negative konsekvenser av at eksisterende Fv78 stenges. 3.2 Avstander Fastboende, pendlere og andre er avhengig av veiforbindelse til Mosjøen, og det er økningen i avstanden til Mosjøen som er beregnet hvis eksisterende Fv78 stenges som foreslått. Tallene nedenfor viser økning i avstand fra hjemsted til Mosjøen (kryss fv78 - E6). Tovenveien velforening side 12

13 Avstandene baserer seg på tall fra Statens vegvesen. Nåværende fv78 er totalt meter og delt inn i 3 parseller. Langs veien er det satt opp skilt med avstander fra starten av parsellen. I tillegg er avstandene på eksisterende vei målt med GPS, Google Maps og bil. Avstandene på ny vei tar utgangspunkt i reguleringsplan og målinger der eksisterende vei blir brukt. Tovenveien velforening side 13

14 Tovenveien velforening side 14

15 Tovenveien velforening side 15

16 3.3 Trafikk Utgangspunktet for trafikkberegningen er opplysningene fra spørreskjemaene til lokalbefolkning og hytteeiere. De viser en gjennomsnittlig bruksfrekvens på 10,3 turer (tur/retur) til Mosjøen per måned for fastboende, og 4 turer tur/retur for hytteeiere. For hytter varierer brukshyppigheten med sesong, og mange som har hytter bruker veien like mye som fastboende på sommerstid, men bruker den svært lite på vinterstid. Sesongen der hyttene brukes varierer i lengde. En del hytteeiere bruker hyttene av og til om vinteren. En del hytteeiere bruker hyttene i feriene. En gjennomsnittlig brukshyppighet på 4 ganger per måned er derfor en antakelse ut fra svar som er gitt. Besøkende til fastboende og hytteeiere, vare- og tjenesteleveranser er ikke regnet med, og det vil føre til mer trafikk mellom Mosjøen og dette området. Trafikk som følge av friluftsliv, for eksempel fritidsfiske langs fjorden er ikke regnet med. Antall Reise tur/retur Per dag Mosjøen pr mnd begge veier Husholdninger ,3 78 Hytter og campingvogner 110 4,0 29 Sum 107 I trafikknotat for Vegpakke Helgeland fase 1 regnes det med at 27 husstander genererer en trafikk 3 kjøreturer per døgn per husstand. 113 husstander skulle da generere 339 kjøreturer. Hvis halvparten av disse går innover mot Mosjøen blir dette kjøreturer totalt til Mosjøen. Dette tyder på at det virkelige tallet er mye høyere enn det vi har regnet med ut fra spørreskjemaene. Våre beregninger viser en ådt på 107 som får lengre vei og ulemper med Toventunnellen. Vi har ikke tatt med trafikk som skyldes friluftsliv, turisme(til lokale reiselivsbedrifter), næringsliv og vare- og tjenesteleveranser. En ådt på ca 110 er nok et cirka tall som sier noe om mengden trafikk som får en ulempe med Toventunnelen og stenging av eksisterende fv78. I dag bygges det veier der det er grunnlag for en trafikk på 110 ådt. Man stenger ikke veier med en trafikk på mer enn 100 ådt. 4. Konsekvenser 4.1 Konsekvenser for fastboende Økte transportutgifter for fastboende Utgangspunktet for økonomiske beregninger er en spørreundersøkelse som gir svar på bosted og hvor ofte eksisterende fv78 brukes. Vi har beregnet antall husholdninger som blir negativt berørt ut fra følgende tall om befolkningen i distriktet. Vi regner med at 12 husholdninger i området Forsland ikke blir negativt berørt. Tovenveien velforening side 16

17 Vi regner med at 113 fastboende husstander får ulemper med lenger vei i tillegg til å måtte betale bompenger til en tunnel de egentlig ikke trenger å bruke. For hvert spørreskjema som vi har fått inn fra fastboende har vi beregnet økt kjørelengde per måned = økt kjørelengde fra bosted ganger det som er oppgitt av bruksfrekvens. Ut fra innsamlede data går vi ut fra følgende tall for fastboende: Antall husstander Gjennomsnittlig antall reiser (tur/retur) Gjennomsnittlig lengre antall km per måned Pris per km Gjennomsnittlig økte transportkostnader 113 Husstander 10,3 turer til Mosjøen per md 196 km per måned 3,5 kr per km 684 kr per måned Bompenger beregnes ut fra følgende tall: Opprinnelige tall Nye tall År 1-15 År År 1-15 År Bomutgifter per tur/retur Gjennomsnittlig rabatt bompenger 45 % 45 % 15 % 15 % Bompenger per måned Vi ser at endringer i bompenge- og rabattsatsene øker utgiftene til bompenger. Maks ny rabattsats er 20 %, og gjennomsnittlig rabattsats på 15 % er fastsatt skjønnsmessig. Ut fra dette har vi beregnet hvor mye penger de fastboende i området til sammen må sette i banken i dag for å betale økte framtidige transportutgifter. Bomutgiftene er neddiskontert med 4 % per år da vi regner med at penger som brukes til å betale bomutgifter blir 4 % mindre verdt hvert år. Utgifter i forbindelse med lengre kjøreavstander er ikke neddiskontert da det forventes at utgiftene til bilhold kommer til å stige. Dette gjelder for eksempel drivstoff. Det har også vært foreslått at det skal bli billigere å ha bil, men dyrere å bruke den. Derfor har vi tatt utgangspunkt i at bilutgifter vil stige i takt med inflasjonen. Vi mener at det er større sannsynlighet for at utgifter til bilhold mer enn inflasjonen. Derfor er ikke disse utgiftene justert for reduksjon av pengeverdi. Tovenveien velforening side 17

18 I gjennomsnitt blir økte utgifter slik for hver husstand: Opprinnelige tall (maks 50 % rabatt) Nye tall (maks 20% rabatt) År Bompenger Km-utgifter Totalt Bompenger Km-utgifter Totalt Sum Noen husstander vil få høyere utgiftsøkninger enn dette, og noen vil få lavere økninger. Hvis vi multipliserer gjennomsnittlig økte transportutgifter med antall husstander som blir negativt berørt av tiltaket (113) får vi en sum på ( etter gamle satser). 7 Med gjennomsnittlige økte utgifter på kr første året blir det ca. 3, 6 millioner for 113 husstander. Dette tallet er sannsynligvis i laveste laget. Grunnen til det er at spørreskjemaene er sendt ut til personer og besvart av enkeltpersoner og ikke husstander. I noen husstander er det flere personer som kjører bil. Vi kan for eksempel nevne en familie der begge bor på Sundøya og arbeider i Mosjøen, og som har levert ett skjema. Vi kan konkludere med at fastboende husstander får en regning på over 50 millioner i økte transportkostnader på grunn av at eksisterende fv78 må stenges på grunn av bompengefinansiering av en parallellstrekning. Noe nøyaktig tall kan ikke fastsettes, men etter våre beregninger ligger det 7 I etterkant av beregningene i første utgaven av konsekvensutredningen er bompengesatsene og rabattsatsene endret. For små kjøretøyer koster det 85 kroner å kjøre gjennom Toventunnelen og 27 kroner å passere bomstasjonen i Kulstadsjøen. Maksimal rabattsats er 20 %. Det er brukt en gjennomsnittlig rabattsats på 15 %. Tovenveien velforening side 18

19 Km lengre vei Økte transportkostnader Bompenger Sum Konsekvensutredning: Eventuell stenging av eksisterende Fv78 mellom 50 og 60 millioner. Dette forutsetter imidlertid at behovet for bruk av eksisterende veg er uendret og at det utvalget som er undersøkt representerer gjennomsnittet av de som blir berørt. Tallene som er kommet fram til er usikre og det er vanskelig å beregne noe 20 år fram i tid. De gir likevel en viss pekepinn på hvilke utgifter distriktet vil få ved stenging av veien. Det er ikke tatt hensyn til skattefradrag for den delen av befolkningen som pendler til arbeidssted i Mosjøen. Det vil bli mye dyrere å pendle mellom Leirfjord og Mosjøen etter de nye satsene. Hvis vi regner 225 arbeidsdager per år og maks 20 % rabatt, vil det koste over per år før skattefradrag bare i bompenger. Økte transportutgifter som følge av tap av kollektivtilbud er ikke tatt med Konsekvenser for pendlere Vi regner med at det er ca 25 pendlere i området. Det var 28 pendlere i området som brukte veien til Mosjøen i følge opplysninger fra lokalbefolkningen. Dette tallet er under endring på grunn av flytting og at noen bytter arbeidsplass. Per er tallet sannsynligvis litt lavere på grunn av at familier har flyttet eller byttet jobb. Noen av de pendlerne som blir berørt har opplyst at de vil få omtrent to netto månedslønner i økte utgifter som følge av lengre vei og bomavgift. Konsekvensene for pendlere blir alvorligere etter at rabattsatsene reduseres til maks 20 %. De vil få utgifter til bompenger på ca i året i tillegg til økte transportkostnader på grunn av lengre vei. Arbeidsdager 225 Bompenger 224 Rabatt 20 % Konsekvenser for pendlere som får lenger vei blir opp til ca i økte utgifter før skatt per år hvis eksisterende fv78 stenges som foreslått Konsekvenser for fraflytting Noe som kom fram under spørreundersøkelsen var at det finnes familier der det er to som arbeider i Mosjøen, og da de har ulik arbeidstid, er de nødt til å kjøre hver for seg. De opplyser at de har ingen muligheter til å bo og arbeide slik som nå. Det har allerede vært fraflytting fra Sundøya. Tovenveien velforening side 19

20 4.1.4 Verditap på boliger og hytter Huseiernes landsforening opplyser at prisdannelsen på boliger i stor grad er en funksjon av avstanden til de større arbeidsmarkedene, men det finnes så mange andre variable at det ikke er lett å få fram en entydig sammenheng. Selv om det ikke finnes noen fakta eller statistikker som sier at verdien går ned med større avstand til arbeidsmarkedene, er det likevel en klar oppfatning at verdien på boliger og hytter går ned. For eksempel må familier flytte på grunn av økte transportutgifter og hyttetomter som er kjøpt kan bli stående ubebygd Nødvendigheten av tilsyn med hus og hytter Området kan ikke gjøres utilgjengelig for eiere av boliger og hytter da tilsyn er nødvendig. I tilfelle store snømengder må blant annet flere flate tak i Søttaren ryddes for snø slik at de ikke brytes ned av tung og våt snø Tap av kollektivtrafikktilbud Eksemplet på neste side viser at det går det 4 busser til Mosjøen (fra Kviting), 5 busser til Sandnessjøen, en buss til Leirosen, en til Leland og en til Sundøya fra Kviting på en på en tilfeldig valgt dag (mandag 16. mai 2011). Beboerne i dette distriktet vil miste muligheten til å ta busser som korresponderer med tog og fly. For eldre og skoleelever som er avhengig av buss blir dette en vanskelig situasjon. En del eldre og uføre må sannsynligvis erstatte buss med taxi. Tovenveien velforening side 20

21 4.2 Konsekvenser for hytteeiere Økte transportutgifter for hytteeiere er litt vanskeligere å beregne da bruken kan variere mye fra hytte til hytte og mellom årstidene. De fleste opplyser at de bruker hytta bare i sommerhalvåret eller vår, sommer og høst. Vår opptelling av hytter viser at det er mellom 90 og 100 hytter i området. Ut fra det anslår vi antallet hytteeiere som blir negativt berørt til å være 85. I tillegg finnes det fast stasjonerte campingvogner for eksempel på Naustvollen camping der de aller fleste eierne av campingvognene kommer fra Vefsn. I 2012 er det ca 29 der som kommer fra Vefsn. Ut fra delvis ufullstendige opplysninger antyder våre beregninger at ca 110 hytteeiere og eiere av campingvogner som blir berørt får en tilsvarende regning på ca 22 millioner (18 millioner etter gamle satser). Vi har regnet med 85 hytter og 25 campingvogner. Opptellingen av hytter er ikke helt fullstendig. Det finnes 100 fritidseiendommer som tilhører Sundøya og Tverlandet krets i følge Leirfjord kommune, men en del av det er ubebygde tomter. I Vefsn kommune er det 33 hytter mellom Korsnestunnelen og kommunegrensa Vefsn/Leirfjord. Gjennomsnittlige økte utgifter første året er anslått til i overkant av kr for hytteeierne. For 110 hytteeiere blir det i overkant av 1,4 millioner. Sum for hytteeiere og husstander Til sammen får fastboende, hytteeiere og campingvogneiere en regning på ca. 76 millioner (60 millioner etter gamle satser) i økte transportutgifter i form av bompenger og lengre reiseavstand. Tovenveien velforening side 21

22 Totalt får hytteeiere og husstander en utgiftsøkning på ca. 3,6 + 1,4 millioner = ca. 5 millioner per år de første årene. 4.3 Konsekvenser for næringsliv Det meste av næringslivet er knyttet til jordbruk, noe til fiske og en del til reiseliv/overnatting. I tillegg til jordbruk og fiske driver følgende bedrifter næringsvirksomhet i området: Kvitneset Camping 80 % av gjestene er drop-in. Det er planer om utvidelse, men eier tør ikke i den nåværende situasjonen da 80 % av gjestedøgnene kan gå tapt. Per dags dato er det ca 3000 gjestedøgn i året. En stenging av eksisterende vei kan føre til at opp til 2400 gjestedøgn går tapt. Sundøya hundepensjonat Ingen opplysninger om mulige konsekvenser foreløpig. Nils Nordøy AS Nils Nordøy AS opplyser at mange kunder kommer innom på vei mellom Sandnessjøen og Mosjøen og at det er lite sannsynlig at disse kundene vil ta den ekstra omveien det er hvis de i tillegg til å kjøre fra Dagsvika til Hellesvika må kjøre strekningen mellom Leirosen og Dagsvika. Nye prosjekter knyttet til fisketurisme og opplevelse er lagt til side på grunn av usikkerhet omkring Fv78. Andre prosjekter er startet opp i mindre målestokk. Solbakken selskapshage tilbyr kurs/konferanse-, selskapslokaler. Pub, møterom. Gjestene her vil få en omvei og det vil være en stor fordel om eksisterende Fv78 ble holdt åpen da Solbakken selskapshage eller vil bli liggende mye i bakevja. De opplyser at de må jobbe på en annen måte hvis eksisterende vei stenges, og det er vanskelig å si hva som blir konsekvensene av en stenging av veien. Planer om utvidelser vil bli gjennomført uansett om eksisterende Fv78 stenges eller ikke. Naustvollen Camping. Campingplass med 33 campingvogner. De aller fleste er fra Vefsn. Eieren av campingplassen opplyser at 2 er fra Herøy og 2 fra Sandnessjøen og at de aller fleste er fra Vefsn. Eieren av campingplassen har ennå ikke hørt noe om at noen har tenkt å flytte, men regner likevel med at en del gjør det når Toventunnelen åpner. Dagsvika: Overnattingstilbud har opphørt. Nordvaks AS. Ingen opplysninger foreløpig. Gårdsbruk. Gårdene er avhengig av veien for å hente dyr som krysser kommunegrensa over fjellet. Det foregår også transport av varer fra sted til sted. Høy og fisk er eksempler på varer som har vært transportert. Tovenveien velforening side 22

23 4.4 Konsekvenser for syklister Eksisterende Fv78 er eneste vei mellom Nesna og Brønnøysund som gir syklister muligheter til å bevege seg mellom ytre og indre Helgeland. Det er forbundet både med helsefare og trafikkfare for syklister å bruke en over 10 km lang tunnel. Når det gjelder helsefare, så vil syklister som skal sykle gjennom en så lang tunnel få i seg store mengder svevestøv, kullos og nitrogenoksider. Utslipp av benzen og bly fra biler forekommer også. Dette kommer av at en syklist vil bruke lang tid på å komme seg gjennom tunnelen og vil derfor bli utsatt for forurensningen i lengre tid, ca en halv time avhengig av fart. Hvis Toventunnelen blir eneste muligheter for syklende mellom ytre og indre Helgeland, vil veien i praksis bli stengt for syklister med enkelte luftveissykdommer. Statens vegvesen sin håndbok 021 Vegtunneler, kap Krav til luftkvalitet i tunneler, side 90 inneholder følgende grenseverdier for hva som kan tillates av luftforurensning inne i tunneler. Norsk intitutt for luftforskning (NILU) opplyser at hvis det skal tillates sykkeltrafikk inne i en tunnel må luftkvaliteten oppfylle kriteriene til luftkvalitet i uteluft og følge Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften, FOR nr ): Tovenveien velforening side 23

24 Begrepet "sykkelby" ble lansert ved utarbeidelse av Nasjonal transportplan ( ). I konkurranse med Bodø valgte fylkestinget i Nordland Mosjøen som fylkets sykkelby. Regjeringen Stoltenberg hadde som mål å øke sykkelandelen fra dagens 4 % til 8 % innen utgangen av planperioden ved bl.a. å: - Sette av 8,2 milliarder til tiltak for syklister og fotgjengere. - Etablere sykkel- og ganganlegg i tilknytning til større veganlegg. - Bedre drift og vedlikehold av gang- og sykkelveger, herunder vinterdrift. - Bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for syklister, inkludert tilrettelegging for sykling på eksisterende trafikkareal. - Øke sikkerheten og framkommeligheten for fotgjengere langs vegnett og i knutepunkt. Transportplan Nordland legger opp til økte investeringer i gang- og sykkelveier. Tovenveien velforening side 24

25 Det vil være meningsløst å legge ned en vei som kan brukes som sykkelvei og som dessuten kan bli en vei for miljøbevisste turister. Det kan tenkes at disse turistene for eksempel tar toget til Mosjøen og sykler videre til ytre Helgeland for øyhopping som er blitt et populært tilbud til turister de senere årene. Tilrettelegging for sykling mellom kommunene Leirfjord og Vefsn må være en innlysende følge av at det satses på sykkeltrafikk. Å bruke en tunnel på over en mil som sykkelvei har så mange negative sider at vi ikke kan si at vi har noe annet alternativ enn eksisterende fv78 som sykkelvei mellom Vefsn og Leirfjord /Mosjøen og Sandnessjøen Forholdet til allemannsretten Allemannsretten er den rett som enhver har på en annen persons eiendom. Naturområder, utmark, fjell og grotter er i utgangspunktet fritt tilgjengelig for alle. Flesteparten av disse opprinnelig hevdvunne rettighetene har vært lovfestet siden 1957 gjennom friluftsloven. Allemannsrettens hovedregel om fri ferdsel i utmark gjelder ferdsel til fots. For sykling har friluftsloven egne regler. Utgangspunktet er at alle og enhver fritt kan sykle på stier og veier i utmark, (friluftsloven 2 annet ledd). På fjellet, det vil si over tregrensen, er det også tillatt å sykle utenfor stier og veier. Fra 1 januar 2012 fikk friluftsloven en ny regel i 3a som sier at det også er tillatt å sykle på opparbeidede stier og veier gjennom innmark som leder til utmark. Grunneiere kan ikke på egen hånd forby sykling som er tillatt etter friluftsloven. Men kommunen kan i samarbeid med grunneiere begrense sykling på bestemte strekninger eller i bestemte områder. Slike regler skal i så fall vedtas gjennom forskrift. Her er noen eksempler: I Bergen er det forbudt å sykle på mange av turveiene i Fløyen-området. På Garnbakken friluftsområde i Våle i Vestfold er sykling forbudt. Og i Søndre Jeløy landskapsvernområde i Moss i Østfold er sykling forbudt på turveger merket «gangveg» og på stitråkk. Lokale forskrifter som begrenser sykling går foran friluftslovens generelle regler. 8 Det kan likevel være vanskelig å forstå at det skal være forhold som gjør det nødvendig å forby sykling langs eksisterende fv78, og at det kan finnes noen hensikt i og begrunnelse for en forskrift som forbyr det. 4.5 Konsekvenser for reiseliv Reiselivet på ytre Helgeland satser mye på øyhopping på sykkel. Eksisterende Fv78 er nødvendig som sykkelvei for sykkelturister mellom indre og ytre Helgeland. Hvis sykkelturister kommer med tog til Mosjøen for å være med på øyhopping på Helgelandskysten, er de svært avhengig av eksisterende Fv78 for å komme seg til ytre Helgeland. Reiselivsbedrifter i distriktet mister gjestedøgn hvis veien stenges og planlagte utvidelser skrinlegges. Eksisterende fv78 er i seg selv en turistvei der turister søker naturopplevelser og strekningen brukes mye til overnatting for bobilturister. Helgeland mister et tilbud til turister hvis veien stenges. 8 Tovenveien velforening side 25

26 4.6 Konsekvenser for samfunnssikkerhet og beredskap Redningsetater Eksisterende fv78 kan ikke stenges for ambulanse, politi og brannvesen. Hvis en ulykke for eksempel skulle skje med en syklist på et avsperret område, må ambulansen ha tilgang til dette området. De fleste som bor i Leirfjord kommune har kortere vei til Sandnessjøen sykehus enn Mosjøen sykehus. Unntaket er Remnes som har lenger vei. Søttaren i Vefsn kommune har betydeligere lengre vei til Sandnessjøen enn Mosjøen Reserveløsning I kritiske situasjoner bør også veien være åpen som en reserveløsning i tilfelle bilbrann (jfr. Oslofjordtunnelen, Brattlitunnelen og Gudvangentunnelen), ras (Hanekleivtunnelen), vedlikehold (Korgfjelltunnelen) og ulykker i Toventunnelen. Vedlikehold i tunneler er mye dyrere hvis trafikken går enn om tunnelen er stengt. Det er ikke kjent om det er noen planer for beredskap langs eksisterende fv78 noe som vil være nødvendig hvis den skal brukes som reserveløsning på kort varsel. Spørsmål som ikke er avgjort er: Hva slags beredskap skal det være langs eksisterende fv78? Hvem skal ha ansvaret for beredskapen? Hvem skal bære kostnadene ved eksisterende fv78 brukes som reserveløsning for en fylkesvei? Kan dette økonomiske ansvaret pålegges kommunene? 4.7 Konsekvenser for helse 17 % av Norges befolkning lider av tunnelskrekk, viser en undersøkelse utført av TNS Gallup på oppdrag fra If Skadeforsikring og Norsk Lastebileierforbund. Spørreundersøkelsen til Tovenveien velforening viser at vi har medlemmer på ytre Helgeland som vil få problemer med ny tunnel. Deler av befolkningen på ytre Helgeland vil rammes av dette. Lange tunneler kan også være et helseproblem for folk med luftveisplager. Svevestøv som det blir mye av om vinteren når det kjøres med piggdekk på tørr asfalt og som ikke skylles bort av regn slik det gjør utendørs kan utgjøre et problem. Det samme gjelder nitrogenoksider og kullos. 4.8 Konsekvenser for trafikksikkerhet Tovenveien velforening har hatt tilgang til ulykkesstatistikk fra 1977 til 2009, men ikke andre veier å sammenligne med. Mellom Kulstadsjøen og Utnes har det i perioden vært 5,1 ulykker per km. Mellom Utnes og Lading 1,9 ulykker per km og mellom Lading og Leirosen 3,2 ulykker per km i denne perioden. Den delen av veien som har blitt fremstilt i media som farlig, og som det har vært foreslått å stenge deler av, har hatt færrest ulykker per km. Det kan sannsynligvis ha litt sammenheng med at det er minst trafikk mellom Utnes og Lading. Statistikken viser imidlertid at veien mellom Utnes og Lading har hatt flest alvorlige ulykker. I løpet av vegens 50-årige historie har ingen omkommet i rasulykker, men det har vært noen ulykker som kunne ha fått fatalt utfall. Hvis vi regner med et gjennomsnitt på 600 ådt i samme periode, kan vi grovt anslå at 600*365*50 = biler har passert et rasutsatt sted i løpet av perioden. 600 Tovenveien velforening side 26

27 ådt ligger godt under dagens trafikktellinger, og vi kan konkludere med at ca 10 millioner biler har passert et bestemt punkt på fv78 i løpet av vegens 50-årige historie. Hvis vi tenker oss at 2 personer har omkommet i en rasulykke er sannsynligheten 2 : (0,0002 promilles sannsynlighet) for å omkomme i en rasulykke på vegen, men faktisk har ingen omkommet i rasulykker til nå. Mange av ulykkene har vært front-mot-front-kollisjoner og utforkjøringer. I reguleringsplanen nevnes det at vegen er rasutsatt. Slik vi ser det er det ikke et argument for å stenge eksisterende fv78. De mest rasutsatte stedene er sikret med 5 rasoverbygg og en omkjøringstunnel. Det at vegen fremstilles som rasutsatt kan vi ikke se som et grunnlag for å stenge eksisterende Fv78. Konklusjonen på dette er at det ikke er nødvendig å stenge eksisterende fv78 av trafikksikkerhetsmessige grunner. 4.9 Konsekvenser for kostnader Lengste strekning på eksisterende vei som kan stenges for trafikk er mellom siste hytte i Urdsdalen og første hytte på Korsneset som er 3,5 km (mellom punkt A og B på bildet nedenfor). Alle andre strekninger har enten hytter eller fastboende med mindre enn 3,5 km avstand fra hverandre. I praksis er dette ikke gjennomførbart av følgende grunner: Også denne strekningen må holdes åpen for syklende og gående. Bare strekningen mellom Korsneset (A) og Gautvika (C) på 2,3 km kan holdes tilnærmelsevis uten aktivitet. Strekningen mellom B og C brukes mye som friluftsområde til utfart og fiske fra svabergene. Sauebønder i Leirfjord henter av og til dyr i området som de transporterer med traktor hjem til Leirfjord. Strekningen har naturressurser i form av skog og vannkraftressurser som kan bygges ut til minikraftverk (Kåvikbekken). Deler av området kan brukes til hyttetomter. I Gautvika stod det en Tovenveien velforening side 27

28 brakke under bygging av veien. Det kan føre til et økonomisk tap for grunneierne hvis dette området ikke kan disponeres til hyttetomter eller bli avstengt og utilgjengelig. Da det i praksis bare er 2,3 km av veien som kan stenges og da denne delen må brukes som en løsning for syklister, har en stenging av eksisterende vei liten betydning for kostnader til drift av veien når det gjelder vår, sommer og høst. Konklusjonen på dette er at det ikke har noen hensikt å stenge veien permanent for å spare kostnader. Når det gjelder vintervedlikehold, så vil dette føre til kostnader. Tovenveien velforening er av den mening at dette må vurderes løpende ut fra behov og kostnader. Behovet for å holde veien åpen er minst om vinteren Konsekvenser for helhetlig vegnett i Vefsn kommune Fastboende i Søttaren og 33 hytter mellom kommunegrensa og kommunesentret stenges ute fra det kommunale vegnettet hvis de 3,5 km som er foreslått nedlagt som kommunal veg stenges. Mellom Grindvika og Remneset er det en strekning på 2,8 km uten hytter eller fastboende. På denne strekningen ligger kommunegrensa. Den lengste tunnelen (Søttartunnelen meter) ligger på denne strekninga. Den ble ansett som rasfarlig under planlegging av utbedring på slutten av 80-tallet. Det gikk et større ras ved Søttartunnelen i Tovenveien velforening side 28

29 For Vefsn kommune vil det ikke bli en sammenhengende kommunal vei. Hvis det delen som er foreslått nedlagt som offentlig vei blir stengt, må Vefsn kommune kjøre gjennom Toventunnelen for å komme til kommunegrensa og få adgang til den delen av vegen som er kommunal veg der, en strekning på mer enn 52 km. Det finnes en nesten tilsvarende strekning som kan stenges ved kommunegrensa. Ved eventuelt å nedlegge denne delen som offentlig veg og stenge den, blir ikke gården Søttaren og 33 hytter stengt ute fra det kommunale vegnettet. Det har ikke fremkommet noen argumenter for å ikke velge kommunegrensa hvis det er slik at det er tvingende nødvendig å legge ned deler av vegen og stenge den Konsekvenser for utslipp av klimagasser I dag er gjennomsnittutslippet fra europeisk nye biler rundt 163 gram CO2 per kilometer. Ca 113 husstander må gjennomsnittlig kjøre 196 kilometer lenger per måned. Dette utgjør 3,64 tonn CO2 per måned eller 43,7 tonn CO2 per år. Hytteeiere får gjennomsnittlig litt lenger vei, men bruker veien mindre, så de kjører ca 96 km lenger per måned. Hvis vi regner med at 110 hytteeiere og campingvogner, vil tilsvarende tall for hytter utgjøre 1,72 tonn CO2 per måned eller 20,7 tonn CO2 per år. I tillegg kommer økte klimautslipp fra næringsliv som vil gjøre dette tallet høyere. Hvis vi anslår at økte utslipp fra næringsliv som følge av stenging av veien er 1 tonn per år, kan vi regne med en total økning i utslipp av klimagasser på ca 65 tonn CO2 per år. I løpet av 20 år vil dette bli 1300 tonn CO2. Samtidig som vi både nasjonalt og globalt arbeider for å få ned klimagassutslippene tvinges vi til å bruke bilen mer Konsekvenser for bompengefinansiering av Toventunnelen Eneste argument for å stenge eksisterende Fv78 ser ut til å være å hindre bompengelekkasje. Tovenveien velforening har godtatt at det settes opp en bom på eksisterende Fv78 slik at trafikanter kan velge om de vil kjøre gammel eller ny vei. En slik bom løser ikke bare problemer for lokalbefolkningen, men den vil også kunne bidra med verdifull statistikk om folks preferanser når det gjelder valg av vei i dette tilfellet. Dette erfaringsmaterialet kan komme til nytte under planlegging av andre prosjekter og vil kunne bidra til eventuelle innsparinger andre steder. 5 Mulige løsninger 5.1 Er økonomisk forsvarlig å sette opp en bomstasjon på eksisterende Fv78? Transportkostnader i forhold til investering drift av bomstasjon. Årlige innkrevingskostnader for en bomstasjon er i følge St.prp. nr. 90 ( ) 1,7 millioner per år. Bomstasjon med Autopass kan være bedriftsøkonomisk lønnsomt hvis det koster 1,7 millioner i årlige innkrevingskostnader per bomstasjon Tovenveien velforening side 29

30 Bedriftsøkonomisk lønnsomhet Bedriftsøkonomisk lønnsomhet Årsdøgntrafikk Pris per passering Gjennomsnittlig rabatt 45 % 20 % Inntekter per dag Inntekter per år Kostnader per år Overskudd Minimum årsdøgntrafikk Maks nedgang i prosent 11 % 39 % Problemet med analysen er at en bomstasjon kan føre til at vegen blir mindre brukt enn i dag på grunn av at det koster mer å kjøre på den, og at årsdøgntrafikken går ned. I tillegg kan andre bomstasjoner tape inntekter på dette. Det bør derfor utføres grundigere analyser før det vurderes å sette opp en Autopass bomstasjon. Vi kan ikke se at det er mulig å gjøre noen samfunnsøkonomiske beregninger på hva det koster å sette opp en Autopass bomstasjon på eksisterende vei. Det er forsøkt å sammenligne kostnadene ved drift av bomstasjonen mot samfunnsmessige kostnader som følge av lengre vei, og beregningene viser at det koster samfunnet mer å drive en slik bomstasjon forutsatt at prisen er 1,7 mill. per år enn det koster innbyggere og hytteeiere å kjøre den ekstra strekningen når vi ser bort fra bompenger. Dessuten er det umulig for oss å beregne ekstra utgifter til drift og vedlikehold. Det vil være mye billigere å sette opp en bomstasjon der fastboende og hytteeiere har nøkkel. Bomstasjonen kan eventuelt utstyres med elektronisk lås og enkel kameraovervåking slik at vegmyndighetene til enhver tid kan følge med på hvem som har passert der. Dette kan forsvares samfunnsøkonomisk da de årlige kostnadene blir mye mindre. Hvis det brukes en elektronisk lås, kan besøkende, vare- og tjenesteleverandører og turister eventuelt få kjøpe et kort eller en brikke som kan brukes en gang. Tovenveien velforening er per november 2013 i gang med å hente inn tilbud på bomstasjoner med kameraovervåking og SMS-åpning, men har foreløpig ikke mottatt noe. Det kan være et spørsmål om hvorvidt EU-direktiv 1999/62/EF er til hinder for å sette opp en bomstasjon på eksisterende Fv78 for å finansiere ny Fv78. I 2006 ble det undersøkt om en eventuell stenging av eksisterende Fv78 var i strid med og fikk bl.a. følgende uttalelse fra advokatfirmaet som hadde hatt saken om bomstasjonene knyttet til Finnfast. «Når endringene kommer på plass, vil direktivet bare regulere kommersiell transport på det såkalte trans-europeiske veinett. Det sier videre at de nasjonale myndigheter som hovedregel står fritt til å kreve opp bompenger eller brukeravgifter på andre veier.» Slik vi tolker dette er europaveier en del av det transeuropeiske veinett, mens fylkesveier ikke er det, og følgelig er det ikke i strid med EU-forskriften. Slik vi ser saken er forskrift om bompengefinansiering 5 det eneste som kan være til hinder for å sette opp en bomstasjon på eksisterende Fv78. Det er viktig å merke seg at forskrift om bompengefinansiering er Tovenveien velforening side 30

31 en gjennomføring av EU-direktiv 1999/62/EF og er ment å ta seg av saker som bryter med direktivet, og det kan umulig være meningen at forskriften skal ramme saker som ikke er i strid med EUdirektivet. En bomstasjon på eksisterende veg er heller ikke i strid med vegloven 27, og det er også et spørsmål om tolkning av begreper som er brukt forskriften. 5.2 Er fritak og delvis fritak av bompenger en mulig løsning? Utgangspunktet for dette er at brukerne av veien ikke skal betale en avgift for noe de ikke har nytte av, og at de bomløsningene som er foreslått får urimelige og urettferdige konsekvenser for enkelte. På Være og Klett slipper befolkningen å betale bompenger for å kjøre barn til skolen og levere barn i barnehagen. Innbyggerne i nærheten av bomstasjonene mellom Bergen og Os slipper sannsynligvis bompenger. Det ser også ut til at befolkningen i Tresfjord og Vågstrand fritas for bompenger i forbindelse med bygging av Tresfjordbrua. Der hvor full bompengebetaling faller urimelig ut kan det gis fribrikke eller brikker til redusert pris. 6 Konklusjon Eksisterende Fv78 kan ikke stenges for trafikk. Det er størst behov for å holde eksisterende Fv78 åpen vår, sommer og høst. I denne perioden er nytten av å holde eksisterende vei åpen størst i forhold til kostnadene. Veien må alltid være åpen hele året for fastboende, næringsdrivende, kraftselskaper og hytteeiere med de fremkomstmidler som de har tilgjengelig som traktor, beltebil og snøscooter. Vintervedlikehold må vurderes løpende i forhold til behov og kostnader. Da eksisterende Fv78 kan komme til å fungere som er reserveløsning for en fylkesvei og etter våre undersøkelser vil ha en gjennomsnittlig trafikk på mer enn 100 ådt hvis den holdes åpen, bør det vurderes om omklassifiseringen av eksisterende Fv78 ender med at veien forblir fylkesvei. Det vil også være urimelig å pålegge de berørte kommunene et økonomisk ansvar for å holde eksisterende Fv78 åpen for andre enn kommunens egne innbyggere. I dette tilfelle er det en vei som andre enn den enkelte kommunes innbyggere er avhengig av. Det gjelder sykkelturisme til Helgelandskysten, reserveløsning for ny Fv78 og annen trafikk som krysser kommunegrensa mellom Leirfjord og Vefsn. Fritak eller delvis fritak for bompenger bør vurderes for husstander som ikke har eller har begrenset nytte av Vegpakke Helgeland. Tovenveien velforening side 31

Konsekvensutredning. Eventuell stenging av eksisterende Fv 78 - Tovenveien i forbindelse med gjennomføring av Vegpakke Helgeland.

Konsekvensutredning. Eventuell stenging av eksisterende Fv 78 - Tovenveien i forbindelse med gjennomføring av Vegpakke Helgeland. Konsekvensutredning Eventuell stenging av eksisterende Fv 78 - Tovenveien i forbindelse med gjennomføring av Vegpakke Helgeland. 17. januar 2012 1 Formålet med og bakgrunn for konsekvensutredningen Formålet

Detaljer

Byrådssak 271/10. Dato: 4. mai 2010. Byrådet. E 39 Bergen - Os. Plassering av bomstasjoner BBY-714-200513584-74

Byrådssak 271/10. Dato: 4. mai 2010. Byrådet. E 39 Bergen - Os. Plassering av bomstasjoner BBY-714-200513584-74 Dato: 4. mai 2010 Byrådssak 271/10 Byrådet E 39 Bergen - Os. Plassering av bomstasjoner NIHO BBY-714-200513584-74 Hva saken gjelder: I Nasjonal transportplan (2010-2019) er det gitt klarsignal for å bygge

Detaljer

Fylkestinget viser til Statens vegvesen brev av 11. Juli 2013, og gir følgende uttalelse.

Fylkestinget viser til Statens vegvesen brev av 11. Juli 2013, og gir følgende uttalelse. Saknr. 12/3486-15 Saksbehandler: Rune Hoff Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: Q14 Arkivsaksnr.: 15/838-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: Q14 Arkivsaksnr.: 15/838-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: Q14 Arkivsaksnr.: 15/838-1 Klageadgang: Nei DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEIER Administrasjonssjefens innstilling: Leirfjord

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

PLASSERING AV BOMSTASJONENE PÅ FV. 78 HALSØY - LEIROSEN OG E6 HELGELANDSPAKKEN

PLASSERING AV BOMSTASJONENE PÅ FV. 78 HALSØY - LEIROSEN OG E6 HELGELANDSPAKKEN VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: Q00 Arkivsaksnr.: 11/3137-4 PLASSERING AV BOMSTASJONENE PÅ FV. 78 HALSØY - LEIROSEN OG E6 HELGELANDSPAKKEN Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 102/12 Fylkestinget 08.10.2012

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 102/12 Fylkestinget 08.10.2012 Journalpost.: 12/21350 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 102/12 Fylkestinget 08.10.2012 Fv. 146 Mosjøen ferjekai, Vefsn kommune. Utredning av ny lokalisering av ferjekai for sambandet Mosjøen

Detaljer

Eksportveien fra Møre og Romsdal

Eksportveien fra Møre og Romsdal Tresfjordbrua & Måndalen - Vågetunnelen - framtidsrettet prosjekt på stamvei E 136 (rute 6D) Ålesund Dombås Eksportveien fra Møre og Romsdal Vestnes, 19. januar 2008 Kristiansund N Molde til Trondheim

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013

Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013 Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013 1. Avtaleparter Mellom Krødsherad kommune som leier/utbygger og som eier av eiendommen. gnr. bnr.. / sameie som grunneier er det i dag

Detaljer

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

Nyttekostnadsanalyse av bedre infrastruktur for Sør-Helgeland

Nyttekostnadsanalyse av bedre infrastruktur for Sør-Helgeland Sammendrag: Nyttekostnadsanalyse av bedre infrastruktur for Sør-Helgeland TØI rapport 1192/2012 Forfatter(e): Viggo Jean-Hansen Oslo 2012, 49 sider Vi har gjennomført en nyttekostnadsanalyse av ny infrastruktur

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad Askøyveiene AS Askøypakken Statusrapport bompengesøknad Februar 2011 INNLEDNING Askøy kommune er en vekstkommune. Folketallet er ca. 25.000 i dag og ventes å passere 30.000 rundt 2025. Næringslivet er

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Kommentarer til FASTLANDSFORBINDELSE FV385 TIL VASSØY FINANSIERINGSANALYSE

Kommentarer til FASTLANDSFORBINDELSE FV385 TIL VASSØY FINANSIERINGSANALYSE 1 av 6 Vassøy Bru-komité c/o Neri Askland Regeberget 3 4076 Vassøy Til: Stavanger Formannskap Stavanger 1. Mars 2015 Kommunalstyret for byutvikling (KBU) i Stavanger Postboks 8001 4068 Stavanger Kopi:

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Februar 2015 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren blir ny bompengepakke i,, og fra 2017. Vedtaket i fylkestinget kan leses på www.rogfk.no/vaare-tjenester/samferdsel/bypakke-nord-jaeren

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland Trafikk på Lillehammer Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland ÅDT 2012 Fylkesveger og E6 Blå tall tellinger 2005 12077 10000 6103 9257 10151 13131 10000 13 872 10300

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Valg av vinterdekk Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn 25. 29. november 2013 Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 25. 29. november 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk KU utvidelse av Lia pukkverk Side 13.1 13 Trafikksikkerhet 13.1 Metode Alle beregninger av ulykkeskostnader baseres på metodikken for vegdirektoratets håndbok 140 konsekvensanalyser. EDB-programmet EFFEKT

Detaljer

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på SYKKELSTAMVEG STAVANGER FORUS/LURA SANDNES KOMMUNEDELPLAN OG

Detaljer

Tunnelen II. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. Samferdselskonferanse Hurum rådhus 15. november2013

Tunnelen II. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. Samferdselskonferanse Hurum rådhus 15. november2013 Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 18.11.2013 Tunnelen II Samferdselskonferanse Hurum rådhus 15. november2013 Anne-Grethe Nordahl prosjektleder Statens vegvesen region Øst Rv. 23 Oslofjordforbindelsen

Detaljer

Er veien videre klar?

Er veien videre klar? Er veien videre klar? Norvegkonferansen 2012 Trondheim 18. september 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Tall i mill. 2012 kr Veginvesteringer 2002-2012 30 000 2002 og 2003: Fylke 15 % Stat 85 % 2007,

Detaljer

NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA. - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei. Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202

NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA. - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei. Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202 NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202 Utarbeidet av: Dato: 15.09.2013. Innholdsfortegnelse BAKGRUNN...

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Mai 2014 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren er foreslått som bompengepakke fra 2017. Forslaget som nå ligger klart skal gjennom en lang beslutningsprosess

Detaljer

29/03/2017 Regionvegsjef Torbjørn Naimak

29/03/2017 Regionvegsjef Torbjørn Naimak 1 Prosjekter på Helgeland - Igangsatte og planlagt oppstart i 2017 Utbedring av 4 ferjekaier Bodø Fv. 17 Liafjellet-Olvikvatnet Skredsikring Fv. 12 Lillealteren-Båsmoen del 1 Gang- og sykkelveg Mo i Rana

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 01/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 18.30

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling

Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling Region sør Utbyggingsavdelingen Dato: April 2009 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mulighetsanalyse for ny rv. 305 fra 1999 og endring av premisser

Detaljer

NOTAT OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER

NOTAT OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER Oppdragsgiver: Tyrifjorden Brygge AS Oppdrag: 521184 Verifikasjon trafikktall Tyrifjorden Brygge Del: Dato: 2009-04-22 Skrevet av: Even Lind Kvalitetskontroll: OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER INNHOLD 1

Detaljer

Mer om siling av konsepter

Mer om siling av konsepter Mer om siling av konsepter Prosjektet har vurdert mange konsepter som kan gjøre det enklere å krysse fjorden enn det er i dag. Vi har sett på konsepter med bedre ferjetilbud og nye faste veg- og jernbaneforbindelser

Detaljer

Opplegg for konsekvensanalyser av tiltak for gående og syklende

Opplegg for konsekvensanalyser av tiltak for gående og syklende Sammendrag: Opplegg for konsekvensanalyser av tiltak for gående og syklende TØI notat 1103/1998 Forfatter: Rune Elvik Oslo 1998, 65 sider + vedlegg Statens vegvesen har de siste årene utviklet et bedre

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 12/2116 Lnr.: 22526/16 Ark.: PLAN 12/2116 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold E16 Eggemoen - Olum. Lokalpolitisk behandling av bompengeutredningen Lovhjemmel: Rådmannens

Detaljer

Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden

Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden 12.11.2014 Pressetreff i Samferdselsdepartementet 19.11.2014 KVU for kryssing av Oslofjorden Samferdselsdepartementet har gitt oss flere oppdrag

Detaljer

Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ)

Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ) Sats på buss! 5.9 2011 Gunnar Rutle, Rødt Ålesund Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ) Vi legger her fram vårt forslag til utbygging av busstilbudet. I tillegg

Detaljer

12 Transportarbeid. 12.1 Metode. Franzefoss Pukk AS KU utvidelse av Lia pukkverk Side 12.1

12 Transportarbeid. 12.1 Metode. Franzefoss Pukk AS KU utvidelse av Lia pukkverk Side 12.1 KU utvidelse av Lia pukkverk Side 12.1 12 Transportarbeid 12.1 Metode Alle beregninger av transportkostnader baseres på metodikken for vegdirektoratets håndbok 140 konsekvensanalyser. EDB-programmet EFFEKT

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen. Samfunnsøkonomiske beregninger

KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen. Samfunnsøkonomiske beregninger KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen Samfunnsøkonomiske beregninger Region nord Bodø, R.vegktr Plan og utredning Dato: 09.12.2011 Forsidefoto Steinar Svensbakken 1 Innledning Dette notatet er en oversikt over

Detaljer

TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ

TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ Adresse: Vidnesveien 29, 1816 Skiptvet Innledning I forbindelse med regulering av Mørk og Bergsjø har det framkommet krav om

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv. 319 - Svelvikveien Fv. 319 Svelvikveien Målsetningene i prosjektet Fv. 319 Svelvikveien Status KDP med KU Planen er nå (nesten)

Detaljer

Forbrukernemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE

Forbrukernemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE Forbrukernemnda Innkalles med dette til møte 24.01.2012 kl. 18.00-19.00 på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 11/3137 PLASSERING AV BOMSTASJONENE PÅ FV. 78 HALSØY - LEIROSEN OG

Detaljer

Kollektivtiltak i Moss

Kollektivtiltak i Moss Fakta om kommunen Kollektivtiltak i Moss Spesielt om fergetrafikken som lager rush 25 ganger i døgnet Pendlere 1500 månedskort med tog +3000 bilpendlere Historikk kollektivandel i bytrafikken Gjennomført

Detaljer

Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg for miljø og utvikling vedtar rullering av trafikksikkerhetsplan for 2016.

Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg for miljø og utvikling vedtar rullering av trafikksikkerhetsplan for 2016. Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 15/00798-1 Saksbehandler Jostein Vårlid Saksgang Hovedutvalg for miljø og utvikling Møtedato RULLERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg

Detaljer

Miljødirektoratet. Oslo, ÅPNING FOR BRUK AV EL-SYKKEL I UTMARK - HØRINGSUTTALELSE Deres referanse 2015/11684

Miljødirektoratet. Oslo, ÅPNING FOR BRUK AV EL-SYKKEL I UTMARK - HØRINGSUTTALELSE Deres referanse 2015/11684 Nedre Slottsgate 25, 0157 OSLO Tlf. 23310980 Org.nr. 971 262 834 www.norskfriluftsliv.no post@norskfriluftsliv.no Miljødirektoratet Oslo, 4.3.2016 ÅPNING FOR BRUK AV EL-SYKKEL I UTMARK - HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide Gi bilen en pause Ren luft for alle Foto: Knut Opeide Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Luftforurensning i norske byer

Luftforurensning i norske byer Gi bilen en pause Ren luft for alle Forurensning av luften Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Askania AS Vestre Spone i Modum kommune

Askania AS Vestre Spone i Modum kommune COWI AS Osloveien 10 Postboks 3078 3501 Hønefoss Telefon 02694 wwwcowino Askania AS Vestre Spone i Modum kommune Konsekvensutredning Tema: Transport og trafikk Mars 2008 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø Sammendrag: Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø TØI rapport 432/1999 Forfattere: Rune Elvik, Marika Kolbenstvedt, Ingunn Stangeby Oslo 1999, 54 sider Miljøverndepartementet ønsket faktakunnskap

Detaljer

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07:

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07: Innledning Ibestad kommune består av øyene Rolla og Andørja. Kommunen har i dag i overkant av 1.600 innbyggere, fordelt med 1.000 på Rolla og 600 på Andørja. Kommunens samlede areal er på 241 km2. Folketallet

Detaljer

Arena tunnelsikkerhet. Vegvesnets behov for bedre sikkerhet i tunneler. Statens vegvesen Snorre Olufsen Sikkerhetskontrollør Region sør

Arena tunnelsikkerhet. Vegvesnets behov for bedre sikkerhet i tunneler. Statens vegvesen Snorre Olufsen Sikkerhetskontrollør Region sør Arena tunnelsikkerhet Vegvesnets behov for bedre sikkerhet i tunneler Statens vegvesen Snorre Olufsen Sikkerhetskontrollør Region sør Vegforvalterens oppgave Rv Fv Statens vegvesen en forvaltningsetat

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for Fv 78 arm Drevja - Ømmervatn Planopplysninger:

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for Fv 78 arm Drevja - Ømmervatn Planopplysninger: PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for Fv 78 arm Drevja - Ømmervatn Planopplysninger: Arkivsaksnr. 12/330 Planbeskrivelse datert: 21.11.2012 Planvedtak dato Saksnr: Planident: 20131043 Innledning: Reguleringsplan

Detaljer

«Allemannsretten» FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV

«Allemannsretten» FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV «Allemannsretten» Historie og betydning Gammel sedvanerett til bruk av naturen Viktig også for landbruket og hytteeiere (de må ofte gå/ferdes over annen manns grunn for å komme til egen eiendom) Lovfestet

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/8181-32 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K00 Arkivsaksnr: 2015/4020-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

Forurensning av luften

Forurensning av luften REN LUFT FOR ALLE Ren luft for alle Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde seg og kan bevege

Detaljer

Høring - økning av tillatt totalvekt for transport av tømmer fra 56 til 60 tonn samt endringer vedrørende modulvogntog

Høring - økning av tillatt totalvekt for transport av tømmer fra 56 til 60 tonn samt endringer vedrørende modulvogntog Saknr. 13/7344-2 Saksbehandler: Rune Hoff Høring - økning av tillatt totalvekt for transport av tømmer fra 56 til 60 tonn samt endringer vedrørende modulvogntog Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden

KVU for kryssing av Oslofjorden Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden 30.01,2015 Østlandssamarbeidet 30.01.2015 KVU for kryssing av Oslofjorden Samferdselsdepartementet har gitt oss flere oppdrag Utrede konsepter

Detaljer

Nasjonalt sykkelregnskap 2014 PER

Nasjonalt sykkelregnskap 2014 PER Nasjonalt sykkelregnskap 2014 PER 31.12.2014 Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide 2 INNHOLD FORORD s. 4 1. SYKKELTRAFIKK Sykkelreisenes andel av alle reiser Gjennomsnittlig reiselengde Sykkelandelen i norske

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23.

Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23. september 2014: «Endring av reisevaner» Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy Eva Larsen Statens vegvesen Region

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter.

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/2288-16 Arkiv: PLNID 20140003 Saksbehandler: Håvard Alexander Hagen Sakstittel: VEDTAK DETALJREGULERING AV GANG OG SYKKELVEG LANGS STRANDVEIEN, BOSSEKOPVEIEN OG KIRKEBAKKEN

Detaljer

KVU E10 Evenes-Sortland. Samfunnsøkonomiske beregninger

KVU E10 Evenes-Sortland. Samfunnsøkonomiske beregninger KVU E10 Evenes-Sortland Samfunnsøkonomiske beregninger 1 Innledning Dette notatet er en oversikt over de samfunnsøkonomiske beregningene for prissatte konsekvenser for KVU- E10 Evenes Sortland. Trafikktall

Detaljer

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter?

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Miljø- og trygghetsvandring - En veileder Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Materiell Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Trygghetsvandringer

Detaljer

SITUASJONSBESKRIVELSE

SITUASJONSBESKRIVELSE Partnerskapet SITUASJONSBESKRIVELSE Sammenvevd bo- og arbeidsmarked Høy andel av samlet vekst i landsdelen Spredt bosetting Sterk vekst i biltrafikken -rushtidsproblematikk For lav kollektiv- og sykkelandel

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Trafikksikkerhetsplan 2003 2012 for Nordreisa kommune Handlingsplan 2003 Oppbygging av planen Ved utarbeidelse av denne trafikksikkerhetsplanen samarbeider

Detaljer

Høgfjellskonferansen 2013 Hva koster det å ha stengte fjelloverganger?

Høgfjellskonferansen 2013 Hva koster det å ha stengte fjelloverganger? Høgfjellskonferansen 2013 Hva koster det å ha stengte fjelloverganger? Jan Husdal Samfunnssikkerhet og beredskap Vidar Rugset Samfunnsøkonomi og transportaanlyser Statens vegvesen Region sør, Veg- og transportavdelingen,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Hoemsbakken, forespørsel om stenging av veg - hjemmelsgrunnlag Arkivsaksnr.: 07/27383 Saksbehandler: Kristian Sandvik

Saksframlegg. Trondheim kommune. Hoemsbakken, forespørsel om stenging av veg - hjemmelsgrunnlag Arkivsaksnr.: 07/27383 Saksbehandler: Kristian Sandvik Saksframlegg Hoemsbakken, forespørsel om stenging av veg - hjemmelsgrunnlag Arkivsaksnr.: 07/27383 Saksbehandler: Kristian Sandvik Forslag til vedtak: Med hjemmel i Veglovens 7 vedtar formannskapet å opprettholde

Detaljer

Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 Langfjordtunnelen med tunnelarm til Sekken 1

Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 Langfjordtunnelen med tunnelarm til Sekken 1 Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 med tunnelarm til Sekken 1 Forord Statens vegvesen Region Midt har, som tiltakshaver, igangsatt plan- og utredningsarbeid for fv 64 og tunnelarm til Sekken. Prosjektet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der En enkel vurdering av de viktigste føringene for utforming av bompengeordninger i byområdet er foretatt

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen. og Hjelvikbruene

E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen. og Hjelvikbruene Eksportvegen E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen og Hjelvikbruene 1 E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen Eksportvegen gjennom Møre og Romsdal Tryggere trafikk, kortere reisetid og bedre framkommelighet

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fjellseterveien, fortau - alternativsvurdering. Arkivsaksnr.: 07/34616

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fjellseterveien, fortau - alternativsvurdering. Arkivsaksnr.: 07/34616 Fjellseterveien, fortau - alternativsvurdering. Arkivsaksnr.: 07/34616 Saksframlegg Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar utredningen om gangvegsmuligheter langs Fjellseterveien til etterretning

Detaljer

Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016

Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016 Organisering av Region vest Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016 Helge Eidsnes Regionvegsjef 1 [mrd. kr] Budsjettutvikling 2011-2017 Region vest: totalbudsjett 16 14 12 10 Fylkesveg

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud...

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-11-16 Skrevet av: Eleanor Clark/Martin Mitchell Kvalitetskontroll: Martin Mitchell UTREDNING - STENGING AV

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM RISSA KOMMUNE Arkiv: Dato: 20.5.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa trafikksikkerhetsutvalg 27.5.2016 HLTM Saksbehandler: Linn Kristin Hassel ASKJEMSVEIEN SOM TRYGG SKOLEVEI Sakens bakgrunn

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID Beskrivelse av prosjektet 2016 Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID 201604 Arkivsak: Vedtak om igangsetting: 1. Bakgrunn og formål for regulering Planområdet hovedprosjektet

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Dato: Arkivref: 13.07.2010 2009/5321-15919/2010 / Q13 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget JUSTERING AV BOMPENGEINNKREVINGEN PÅ E18. 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

KVU E6 Fauske - Mørsvikbotn Politisk samrådingsmøte. 12 desember 2014

KVU E6 Fauske - Mørsvikbotn Politisk samrådingsmøte. 12 desember 2014 KVU E6 Fauske - Mørsvikbotn Politisk samrådingsmøte 12 desember 2014 1 Dagens 16 tunneler Tilsammen 18 km TEN-T Trans-European Transport Network 3 Endelige konsepter 4 Forkastede konsepter 5 Hva har samferdselsdepartementet

Detaljer

ANGÅENDE HØRING, FORSLAG TIL NYTT REGELVERK FOR FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG:

ANGÅENDE HØRING, FORSLAG TIL NYTT REGELVERK FOR FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG: Direktoratet for naturforvaltning Tungasletta 2 7485 Trondheim Trondheim 12. oktober 2007. ANGÅENDE HØRING, FORSLAG TIL NYTT REGELVERK FOR FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG: 1. Innledning AMCAR (American Car

Detaljer

Total lengde: 107,9 km. 74,7 km. i Møre og Romsdal og. 33,2 km. Aksjon FV 65. i Sør-Trøndelag

Total lengde: 107,9 km. 74,7 km. i Møre og Romsdal og. 33,2 km. Aksjon FV 65. i Sør-Trøndelag Total lengde: 107,9 km 74,7 km i Møre og Romsdal og 33,2 km i Sør-Trøndelag Aksjon FV 65 Fra Forve bru i Orkdal Til Betna i Halsa Fra RV til FV Rv 65 ble fra 1. januar 2010 omklassifisert til Fv 65 både

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Utarbeida: 07.04.2017 Revidert 28.04.2017 I samband med

Detaljer

Pressemelding: Store mangler i konsekvensutredning av Sluppen bro Tilleggsutredninger nødvendig

Pressemelding: Store mangler i konsekvensutredning av Sluppen bro Tilleggsutredninger nødvendig Pressemelding: Store mangler i konsekvensutredning av Sluppen bro Tilleggsutredninger nødvendig Trondheim, 6. desember 2010 Syklistenes Landsforening i Trondheim (SLF) er svært kritisk til konsekvensutredningen

Detaljer

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Asfaltdagen 2009 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen NTP - det store perspektivet Trafikkveksten og konsekvensene av denne Klima og miljø Standard og status

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

Vurdering av samfunnsøkonomiske virkninger i KVU for kryssing av Oslofjorden. 12.11.2014 VIRKE - Samferdselskonferansen 2014

Vurdering av samfunnsøkonomiske virkninger i KVU for kryssing av Oslofjorden. 12.11.2014 VIRKE - Samferdselskonferansen 2014 KORT OM HOVEDKONKLUSJONER Investeringskostnader Trafikantnytte Drift og vedlikehold Regionale virkninger Økte utslipp klimagasser Naturinngrep Nærmiljø Over fjorden 05.05.2014 To hovedspørsmål 1. 2. Utrede

Detaljer

Fv 717 Stadsbygd - Vemundstad. Konsekvensutredning

Fv 717 Stadsbygd - Vemundstad. Konsekvensutredning Fv 717 Stadsbygd - Vemundstad Konsekvensutredning Om prosjektet, ulike alternativer Hensikten med prosjektet er å finne den beste løsningen for å bedre forholdene på vegen mellom Stadsbygd kirke og Vemundstad.

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

Fylkestingets behandling av Statens Vegvesen sitt forslag til statsbudsjett 2009 for riksvegsektoren i Troms

Fylkestingets behandling av Statens Vegvesen sitt forslag til statsbudsjett 2009 for riksvegsektoren i Troms Til fylkestinget i Troms Hansnes, 10. juni 2008 Fylkestingets behandling av Statens Vegvesen sitt forslag til statsbudsjett 2009 for riksvegsektoren i Troms Karlsøy kommune har siden 1986 arbeidet med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER.

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Håkon Økland Arkiv: SAKNR Arkivsaksnr.: FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. Innstilling: :::

Detaljer