Konsekvensutredning. Eventuell stenging av eksisterende Fv 78 - Tovenveien i forbindelse med gjennomføring av Vegpakke Helgeland.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsekvensutredning. Eventuell stenging av eksisterende Fv 78 - Tovenveien i forbindelse med gjennomføring av Vegpakke Helgeland."

Transkript

1 Konsekvensutredning Eventuell stenging av eksisterende Fv 78 - Tovenveien i forbindelse med gjennomføring av Vegpakke Helgeland. 17. januar 2012

2 1 Formålet med og bakgrunn for konsekvensutredningen Formålet med denne konsekvensutredningen er å beskrive konsekvensene av en eventuell stenging av eksisterende Fv78 i forbindelse med åpning av ny Fv78, Toventunnelen. I forbindelse med konsekvensutredning som er gjort i forbindelse med Vegpakke Helgeland er området langs Vefsnfjorden beskrevet som øde. Det er ikke foretatt noen utredning av konsekvenser av en eventuell stenging av eksisterende Fv78 i forbindelse med det utredningsarbeidet som er gjort og beslutningen om å stenge eksisterende Fv78 for gjennomgangstrafikk er foretatt av Nordland fylkesting og Stortinget uten at konsekvensene av dette er utredet. Løsningene som er vedtatt og foreslått hindrer folk som bor ute i distriktene å komme seg fram, fører til tap for næringslivet, urimelige kostnader og belastninger for fastboende og hytteeiere og vil slå negativt ut for flere som bruker områdene som blir berørt. Det er spørsmål som ikke har vært utredet som: Hvor stor del av trafikken på eksisterende Fv78 blir Toventunnelen en ulempe for? 2 Beskrivelse av eksisterende fv78 Dagens fv 78 strekker seg fra vegkryss mot E6 i Kulstadsjøen til vegkryss mot fv 17 på Neshøgda ved Leirosen og er 43,6 km lang. Kilde: Tovenveien velforening side 2

3 2.1. Strekninger Kulstadsjøen Hjartåsen tunnell Eksisterende vei oppgraderes og brukes som ny vei. Kostnader: 50 millioner +/- 10% prisnivå Bom mellom Rynes og Kulstadsjøen. Bompengebidrag: 169 millioner. (Se mer på Det kreves inn mer enn 3 ganger så mye bompenger som det koster å bygge vegstrekningen. For enkelte husstander i området vil det koste over i året for å bruke ca 600 meter vei noe som blir ca 50 kroner per meter per husstand per år Hjartåsen tunnell Holand Eksisterende fv 78 brukes som den er. Brukerne blir ikke berørt på annen måte enn ved bompenger, men det kreves inn mer bompenger på strekningen Kulstadsjøen Hjartåsen tunnell enn vegprosjektet koster. Når beboerne på Søfting og Skaland skal til Mosjøen går mer enn 2/3 av det de betaler i bomavgift til å finansiere vegprosjektet Holand Leirosen på samme vei Holand Drevja bru Ny vei. Vegkryss der ny fv78 skiller seg fra eksisterende fv78 før Drevja bru. Beboere og næringsliv blir ikke nevneverdig berørt Drevja bru Orsdalen Gammel vei opprettholdes som tidligere. Det er 27 bolighus på strekningen i følge trafikknotat. Ingen spesielle ulemper er registrert. Det vil bli mindre trafikk på strekningen Orsdalen Korsneset Fra Reguleringsplanen Rv. 78 Holand Leirosen m/arm Drevja - Ømmervatn side 34, kap 3.16 Omklassifiseringer kan vi lese følgende: Fra dagens kryss rv. 78/fv. 241 og til forbi siste hytte ved Orsdalen foreslås dagens rv. 78 omklassifisert til kommunal veg. Dagens rv. 78 mellom den siste hytta i Orsdalen og den første hytta ved Korsneset, en strekning på ca. 3,5 km, foreslås stengt som bilveg. Det vurderes om en stripe av vegen kan holdes åpent om sommeren som et tilbud til gående og syklende. Videre foreslås dagens rv. 78 fra Korsneset til kommunegrensen mot Leirfjord kommune omklassifisert til kommunal veg. Dette er den lengste strekningen på eksisterende fv78 uten hytter eller boliger. På selve vegstrekningen blir ikke konsekvensene store. Området brukes mye til utflukter, friluftsliv og fiske fra svabergene. Bønder i Leirfjord henter ofte sauer som har gått på beite på Toven om sommeren der, og de vil ha tilgang til området med kjøretøyer. Deler av området brukes også en del til friluftsliv og fiske fra svabergene ved fjorden. Tovenveien velforening side 3

4 2.1.6 Korsneset kommunegrense Vefsn/Leirfjord ved Nabben Hvis stengingen av vegen som nevnt overfor blir gjennomført, er dette en del av Vefsn kommune som får stengt forbindelsen til kommunesentret. Næringsvirksomhet på strekningen: Gårdsbruk: Levering av høy til Sundøya i Leirfjord. Fiske: Kilenotfiske etter laks. Levering av fisk til Fru Haugans hotell i Mosjøen. Småkraftverk: Konsesjon er gitt for Åmøya kraftverk. Samme utbygger er i gang med bygging av Urdsdalselva kraftverk som ligger på den andre siden av vegstrekningen som er foreslått stengt. Konsesjonssøknad er under behandling for Søttarelva kraftverk. I Grindvikbekken vurderes mikrokraftverk. Småkraftverk og inntaksdammer til småkraftverk har behov for tilsyn. Inntaksdammene må blant annet renskes med jevne mellomrom. Næringsvirksomheta i Søttaren bruker eksisterende Fv78 begge veier. Fastboende som pendler til Mosjøen på jobb. Hvis veien bare blir åpen mot Leirfjord, blir arbeidsveien 30,8 km lenger. Hytter Det er 33 hytter på strekningen. De fleste hytteeierne bor i Vefsn kommune. En av hytteeierne bor i Alstahaug kommune. Hvis eksisterende vei stenges som foreslått vil hytteeiere få inntil 36,3 km lenger vei. Tovenveien velforening side 4

5 Andre ting på strekninga Korsneset Nabben Tilsyn og vedlikehold av kraftlinje, reindrift, jakt og tilsyn med dyr på beite forekommer her. Sauer fra Leirfjord kommer ofte inn i området. Det er en del friluftsfiske på svabergene, spesielt på Augarsneset ved Søttartunnelen. Friluftsliv: Under konsesjonsbehandlinga av Åmøya kraftverk ble området av Vefsn kommune (Park og idrett) betraktet som et verdifullt friluftsområde for kommunens innbyggere. Åmøydalen ble godt besøkt i år 2000 da Fjelltrimmen til Vefsn kommune hadde en trimpost der, men er ikke senere så veldig mye brukt. Resultatet av dette ble at kraftverket må legges i tunnel av hensyn til det estetiske i naturen noe som fordyrer prosjektet med minst 10 millioner. Veien i området brukes mye av syklister til trening, og andre aktiviteter som klatring og dykking forekommer også en del. Hytter og gårder sør for Vefsnfjorden (Sørnes, Juvika og Grønvika) bruker veien en del. Mange som har hytte eller bor på Sørnes bruker Flatvika ved Remneset som parkeringsplass og tar båt over fjorden. Tovenveien velforening side 5

6 2.1.6 Kommunegrense Vefsn/Leirfjord ved Nabben - Nylandselva Beboere i dette området får alle sammen lenger vei til Mosjøen og må betale bompenger på en vei som de får en ulempe ved å bli tvunget til å bruke. Sundøya krets og mesteparten av Tverlandet blir berørt. Type eiendommer Antall Boligeiendommer 88 Landbrukseiendommer 77 Hytteeiendommer 100 Næringseiendommer 6 I alt finnes det 88 boligeiendommer. 77 landbrukseiendommer, 100 hytteeiendommer og 6 næringseiendommer i kretsene til sammen. Noen av hytteeiendommene er ubebygde tomter og noen av boligeiendommene brukes som hytter eller bolig i sommerhalvåret. Det bor i overkant av 300 personer i området. Nedenfor er en oversikt over befolkning Forsland/Kviting Kjærstad/Lading Sund/Hellesvik Åkvik/Kvalnes Sum Befolkning totalt i Leirfjord Prosent av befolkning i Leirfjord 15,3 % 14,5 % 14,0 % 14,1 % Husholdninger totalt 910 Personer per husholding 2,4 Beregnet antall husholdninger Husholdninger som ikke blir negativt berørt ca. 12 Husholdninger som blir negativt berørt ca 113 Kartet nedenfor viser områdene Forsland/Kviting og Kjærstad/Lading som blir berørt: (Kilde: Tovenveien velforening side 6

7 Tovenveien velforening side 7

8 Alle som bor på Sundøya får 8,6 km lengre vei til Mosjøen. (Kilde: Nylandselva Leirosen For dette området blir avstandene til Mosjøen kortere og befolkningen her vil ikke ha noen vesentlige negative konsekvenser av at eksisterende Fv78 stenges. 2.2 Avstander Fastboende, pendlere og andre er avhengig av veiforbindelse til Mosjøen, og det er økningen i avstanden til Mosjøen som er beregnet hvis eksisterende Fv78 stenges som foreslått. Tallene nedenfor viser økning i avstand fra hjemsted til Mosjøen (kryss fv78 - E6). Tovenveien velforening side 8

9 Avstandene baserer seg på tall fra Statens vegvesen. Nåværende fv78 er totalt meter og delt inn i 3 parseller. Langs veien er det satt opp skilt med avstander fra starten av parsellen. I tillegg er avstandene på eksisterende vei målt med GPS, Google Maps og bil. Avstandene på nye vei tar utgangspunkt i reguleringsplan og målinger der eksisterende vei blir brukt. Tovenveien velforening side 9

10 Tovenveien velforening side 10

11 Veiprosjekter Tovenveien velforening side 11

12 2.3 Trafikk Utgangspunktet for trafikkberegningen er opplysningene fra spørreskjemaene til lokalbefolkning og hytteeiere. De viser en gjennomsnittlig bruksfrekvens på 10,3 turer (tur/retur) til Mosjøen per måned for fastboende, og 4 turer tur/retur for hytteeiere. For hytter varierer brukshyppigheten med sesong, og mange som har hytter bruker veien like mye som fastboende på sommerstid, men bruker den svært lite på vinterstid. Sesongen der hyttene brukes varierer i lengde. En del hytteeiere bruker hyttene av og til om vinteren. En del hytteeiere bruker hyttene i feriene. En gjennomsnittlig brukshyppighet på 4 ganger per måned er derfor en antakelse ut fra svar som er gitt. Besøkende til fastboende og hytteeiere, vare- og tjenesteleveranser er ikke regnet med, og det vil føre til mer trafikk mellom Mosjøen og dette området. Trafikk som følge av friluftsliv, for eksempel fritidsfiske langs fjorden er ikke regnet med. Antall Reise tur/retur Per dag Mosjøen pr mnd begge veier Husholdninger ,3 78 Hytter og campingvogner 110 4,0 29 Sum 107 I trafikknotat for Vegpakke Helgeland fase 1 regnes det med at 27 husstander genererer en trafikk 3 kjøreturer per døgn per husstand. 113 husstander skulle da generere 339 kjøreturer. Hvis halvparten av disse går innover mot Mosjøen blir dette kjøreturer totalt til Mosjøen. Dette tyder på at det virkelige tallet er mye høyere enn det vi har regnet med ut fra spørreskjemaene. Våre beregninger viser en ådt på 107 som får lengre vei og ulemper med Toventunnellen. Vi har ikke tatt med trafikk som skyldes friluftsliv, turisme(til lokale reiselivsbedrifter), næringsliv og vare- og tjenesteleveranser. En ådt på ca 110 er nok et cirka tall som sier noe om mengden trafikk som får en ulempe med Toventunnelen og stenging av eksisterende fv78. I dag bygges det veier der det er grunnlag for en trafikk på 110 ådt. Man stenger ikke veier med en trafikk på mer enn 100 ådt. 3. Konsekvenser 3.1 Konsekvenser for fastboende Økte transportutgifter for fastboende Utgangspunktet for økonomiske beregninger er en spørreundersøkelse som gir svar på bosted og hvor ofte eksisterende fv78 brukes. Tovenveien velforening side 12

13 Vi har beregnet antall husholdninger som blir negativt berørt ut fra følgende tall om befolkningen i distriktet. Vi regner med at 12 husholdninger i området Forsland ikke blir negativt berørt. Vi regner med at 113 fastboende husstander får ulemper med lenger vei i tillegg til å måtte betale bompenger til en tunnel de egentlig ikke trenger å bruke. For hvert spørreskjema som vi har fått inn fra fastboende har vi beregnet økt kjørelengde per måned = økt kjørelengde fra bosted ganger det som er oppgitt av bruk. Ut fra innsamlede data går vi ut fra følgende tall for fastboende: Antall husstander Gjennomsnittlig antall reiser (tur/retur) Gjennomsnittlig lengre antall km per måned Pris per km Gjennomsnittlig økte transportkostnader 113 Husstander 10,3 turer til Mosjøen per md 196 km per måned 3,5 kr per km 684 kr per måned Bompenger beregnes ut fra følgende tall: År 1-15 År Bomutgifter per tur/retur Gjennomsnittlig rabatt bompenger 45 % 45 % Bompenger per måned Ut fra dette har vi beregnet hvor mye penger de fastboende i området til sammen må sette i banken i dag for å betale økte framtidige transportutgifter. Bomutgiftene er neddiskontert med 4 % per år da vi regner med at penger som brukes til å betale bomutgifter blir 4 % mindre verdt hvert år. Utgifter i forbindelse med lengre kjøreavstander er ikke neddiskontert da det forventes at utgiftene til bilhold kommer til å stige. Dette gjelder for eksempel drivstoff. Regjeringen har også varslet at det kommer til å bli billigere å ha bil, men dyrere å bruke den. Derfor har vi tatt utgangspunkt i at bilutgifter vil stige i takt med inflasjonen. Vi mener at det er større sannsynlighet for at utgifter til bilhold mer enn inflasjonen. Derfor er ikke disse utgiftene justert for reduksjon av pengeverdi. I gjennomsnitt blir økte utgifter slik for hver husstand: Tovenveien velforening side 13

14 År Bompenger Km-utgifter Totalt Sum Noen husstander vil få høyere utgifter enn dette, og noen vil få lavere utgifter. Hvis vi multipliserer gjennomsnittlig økte transportutgifter med antall husstander som blir negativt berørt av tiltaket (113) får vi en sum på Dette tallet er sannsynligvis i laveste laget. Grunnen til det er at spørreskjemaene er sendt ut til personer og besvart av enkeltpersoner og ikke husstander. I noen husstander er det flere personer som kjører bil. Vi kan for eksempel nevne en familie der begge bor på Sundøya og arbeider i Mosjøen, og som har levert ett skjema. Vi kan konkludere med at fastboende husstander får en regning på over 40 millioner i økte transportkostnader på grunn av at eksisterende fv78 må stenges på grunn av bompengefinansiering av en parallellstrekning. Noe nøyaktig tall kan ikke fastsettes, men etter våre beregninger ligger det mellom 40 og 50 millioner. Økte transportutgifter som følge av tap av kollektivtilbud er ikke tatt med Konsekvenser for pendlere Vi regner med at det er ca 25 pendlere i området. Det var 28 pendlere i området som bruker veien til Mosjøen i følge opplysninger fra lokalbefolkningen årsskiftet 2009/2010. Dette tallet er under endring på grunn av flytting og at noen bytter arbeidsplass. Per er tallet sannsynligvis litt lavere på grunn av at familier har flyttet eller byttet jobb. Noen av de pendlerne som blir berørt har opplyst at de vil få omtrent to netto månedslønner i økte utgifter som følge av lengre vei og bomavgift. Tovenveien velforening side 14

15 3.1.3 Konsekvenser for fraflytting Noe som kom fram under spørreundersøkelsen var at det finnes familier der det er to som arbeider i Mosjøen, og da de har ulik arbeidstid, er de nødt til å kjøre hver for seg. De opplyser at de har ingen muligheter til å bo og arbeide slik som nå. Det har allerede vært fraflytting fra Sundøya Verditap på boliger og hytter Huseiernes landsforening opplyser at prisdannelsen på boliger i stor grad er en funksjon av avstanden til de større arbeidsmarkedene, men det finnes mange andre variable at det ikke er lett å få fram en entydig sammenheng. Selv om det ikke finnes noen fakta eller statistikker som sier at verdien går ned med større avstand til arbeidsmarkedene, er det likevel en klar oppfatning at verdien på boliger og hytter går ned. For eksempel må familier flytte på grunn av økte transportutgifter og hyttetomter som er kjøpt kan bli stående ubebygd Nødvendigheten av tilsyn med hus og hytter Området kan ikke gjøres utilgjengelig for eiere av boliger og hytter da tilsyn er nødvendig. I tilfelle store snømengder må blant annet flere flate tak i Søttaren ryddes for snø slik at de ikke brytes ned av tung og våt snø Tap av kollektivtrafikktilbud Eksemplet på neste side viser at det går det 4 busser til Mosjøen (fra Kviting), 5 busser til Sandnessjøen, en buss til Leirosen, en til Leland og en til Sundøya fra Kviting på en på en tilfeldig valgt dag (mandag 16. mai 2011). Beboerne i dette distriktet vil miste muligheten til å ta busser som korresponderer med tog og flyr. For eldre og skoleelever som er avhengig av buss blir dette en vanskelig situasjon. En del eldre og uføre må sannsynligvis erstatte buss med taxi. Tovenveien velforening side 15

16 3.2 Konsekvenser for hytteeiere Økte transportutgifter for hytteeiere er litt vanskeligere å beregne da bruken kan variere mye fra hytte til hytte og mellom årstidene. De fleste opplyser at de bruker hytta bare i sommerhalvåret eller vår, sommer og høst. Vår opptelling av hytter viser at det er mellom 90 og 100 hytter i området. Ut fra det anslår vi antallet hytteeiere som blir negativt berørt til å være 85. I tillegg finnes det fast stasjonerte campingvogner for eksempel på Naustvollen camping der de aller fleste eierne av campingvognene kommer fra Vefsn. Per i dag er det ca 29 der som kommer fra Vefsn. Ut fra delvis ufullstendige opplysninger antyder våre beregninger at ca 110 hytteeiere og eiere av campingvogner som blir berørt får en tilsvarende regning på ca 18 millioner. Vi har regnet med 85 hytter og 25 campingvogner. Opptellingen av hytter er ikke helt fullstendig. Det finnes 100 fritidseiendommer som tilhører Sundøya og Tverlandet krets i følge Leirfjord kommune, men en del av det er ubebygde tomter. I Vefsn kommune er det 33 hytter mellom Korsnestunnelen og kommunegrensa Vefsn/Leirfjord. Til sammen får fastboende, hytteeiere og campingvogneiere en regning på ca 60 millioner i økte transportutgifter i form av bompenger og lengre reiseavstand. Tovenveien velforening side 16

17 3.3 Konsekvenser for næringsliv Det meste av næringslivet er knyttet til jordbruk, noe til fiske og en del til reiseliv/overnatting. I tillegg til jordbruk og fiske driver følgende bedrifter næringsvirksomhet i området: Kvitneset Camping 80% av gjestene er drop-in. Det er planer om utvidelse, men eier tør ikke i den nåværende situasjonen da 80% av gjestedøgnene kan gå tapt. Per dags dato er det ca 3000 gjestedøgn i året. En stenging av eksisterende vei kan føre til at opp til 2400 gjestedøgn går tapt. Sundøya hundepensjonat Ingen opplysninger om mulige konsekvenser foreløpig. Nils Nordøy AS Nils Nordøy AS opplyser at mange kunder kommer innom på vei mellom Sandnessjøen og Mosjøen og at det er lite sannsynlig at disse kundene vil ta den ekstra omveien det er hvis de i tillegg til å kjøre fra Dagsvika til Hellesvika må kjøre strekningen mellom Leirosen og Dagsvika. Nye prosjekter knyttet til fisketurisme og opplevelse er lagt til side på grunn av usikkerhet omkring Fv78. Andre prosjekter er startet opp i mindre målestokk. Solbakken selskapshage tilbyr kurs/konferanse-, selskapslokaler. Pub, møterom. Gjestene her vil få en omvei og det vil være en stor fordel om eksisterende Fv78 ble holdt åpen da Solbakken selskapshage eller vil bli liggende mye i bakevja. De opplyser at de må jobbe på en annen måte hvis eksisterende vei stenges, og det er vanskelig å si hva som blir konsekvensene av en stenging av veien. Planer om utvidelser vil bli gjennomført uansett om eksisterende Fv78 stenges eller ikke. Naustvollen Camping. Campingplass med 33 campingvogner. De aller fleste er fra Vefsn. Eieren av campingplassen opplyser at 2 er fra Herøy og 2 fra Sandnessjøen og at de aller fleste er fra Vefsn. Eieren av campingplassen har ennå ikke hørt noe om at noen har tenkt å flytte, men regner likevel med at en del gjør det når Toventunnelen åpner. Dagsvika: Det finnes også et overnattingstilbud for turister i Dagvika, og eieren her tror han kommer til å få færre overnattingsgjester. Nordvaks AS. Ingen opplysninger foreløpig. Gårdsbruk. Gårdene er avhengig av veien for å hente dyr som krysser kommunegrensa over fjellet. Det foregår også transport av varer fra sted til sted. Høy og fisk er eksempler på varer som transporteres. 3.4 Konsekvenser for syklister Eksisterende Fv78 er eneste vei mellom Nesna og Brønnøysund som gir syklister muligheter til å bevege seg mellom ytre og indre Helgeland. Det er forbundet både med helsefare og trafikkfare for syklister å bruke en over 10 km lang tunnel. Når det gjelder helsefare så vil syklister som skal sykle gjennom en så lang tunnel få i seg store mengder svevestøv, kullos og nitrogenoksider. Utslipp av benzen og bly fra biler forekommer også. Tovenveien velforening side 17

18 Dette kommer av at en syklist vil bruke lang tid på å komme seg gjennom tunnelen og vil derfor bli utsatt for forurensningen i lengre tid, ca en halv time avhengig av fart. Hvis Toventunnelen blir eneste muligheter for syklende mellom ytre og indre Helgeland vil veien i praksis bli stengt for syklister med enkelte luftveissykdommer. Statens vegvesen sin håndbok 021 Vegtunneler, kap Krav til luftkvalitet i tunneler, side 90 inneholder følgende grenseverdier for hva som kan tillates av luftforurensning inne i tunneler. Norsk intitutt for luftforskning (NILU) opplyser at hvis det skal tillates sykkeltrafikk inne i en tunnel må luftkvaliteten oppfylle kriteriene til luftkvalitet i uteluft og følge Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften, FOR nr ): Tovenveien velforening side 18

19 3.5 Konsekvenser for reiseliv Reiselivet på ytre Helgeland satser mye på øyhopping på sykkel. Eksisterende Fv78 er nødvendig som sykkelvei for sykkelturister mellom indre og ytre Helgeland. Hvis sykkelturister kommer med tog til Mosjøen for å være med på øyhopping på Helgelandskysten, er de svært avhengig av eksisterende Fv78 for å komme seg til ytre Helgeland. Reiselivsbedrifter i distriktet mister gjestedøgn hvis veien stenges og planlagte utvidelser skrinlegges. Tovenveien velforening side 19

20 Eksisterende fv78 er i seg selv en turistvei der turister søker naturopplevelser og strekningen brukes mye til overnatting for bobilturister. Helgeland mister et tilbud til turister hvis veien stenges. 3.6 Konsekvenser for samfunnssikkerhet og beredskap Redningsetater Eksisterende fv78 kan ikke stenges for ambulanse, politi og brannvesen. Hvis en ulykke for eksempel skulle skje med en syklist på et avsperret område, må ambulansen ha tilgang til dette området. De fleste som bor i Leirfjord kommune har kortere vei til Sandnessjøen sykehus enn Mosjøen sykehus. Unntaket er Remnes som har lenger vei. Søttaren i Vefsn kommune har betydeligere lengre vei til Sandnessjøen enn Mosjøen Reserveløsning I kritiske situasjoner bør også veien være åpen som en reserveløsning i tilfelle bilbrann (jfr. Oslofjordtunnelen), ras (Hanekleivtunnelen), vedlikehold (Korgentunnelen) og ulykker i Toventunnelen. Det er ikke kjent om det er noen planer for beredskap langs eksisterende Fv78 noe som vil være nødvendig hvis den skal brukes som reserveløsning på kort varsel. Spørsmål som ikke er avgjort er: Hva slags beredskap skal det være langs eksisterende Fv78? Hvem skal ha ansvaret for beredskapen? Hvem skal bære kostnadene ved eksisterende Fv78 brukes som reserveløsning for en fylkesvei? Kan dette økonomiske ansvaret pålegges kommunene? 3.7 Konsekvenser for helse 17 % av Norges befolkning lider av tunnelskrekk, viser en undersøkelse utført av TNS Gallup på oppdrag fra If Skadeforsikring og Norsk Lastebileierforbund. Spørreundersøkelsen til Tovenveien velforening viser at vi har medlemmer på ytre Helgeland som vil få problemer med ny tunnel. Deler av befolkningen på ytre Helgeland vil rammes av dette. Lange tunneler kan også være et helseproblem for folk med luftveisplager. Svevestøv som det blir mye av om vinteren når det kjøres med piggdekk på tørr asfalt og som ikke skylles bort av regn slik det gjør utendørs kan utgjøre et problem. Det samme gjelder nitrogenoksider og kullos. 3.8 Konsekvenser for trafikksikkerhet Tovenveien velforening har hatt tilgang til ulykkesstatistikk fra 1977 til 2009, men ikke andre veier å sammenligne med. Mellom Kulstadsjøen og Utnes har det i perioden vært 5,1 ulykker per km. Mellom Utnes og Lading 1,9 ulykker per km og mellom Lading og Leirosen 3,2 ulykker per km i denne perioden. Den delen av veien som har blitt fremstilt i media som farlig, og som det har vært foreslått å stenge deler av, har hatt færrest ulykker per km. Det kan sannsynligvis ha litt sammenheng med at det er minst trafikk mellom Utnes og Lading. Statistikken viser imidlertid at veien mellom Utnes og Lading har hatt flest alvorlige ulykker. Tovenveien velforening side 20

21 I løpet av vegens 50-årige historie har ingen omkommet i rasulykker, men det har vært noen ulykker som kunne ha fått fatalt utfall. Hvis vi regner med et gjennomsnitt på 600 ådt i samme periode, kan vi grovt anslå at 600*365*50 = biler har passert et rasutsatt sted i løpet av perioden. 600 ådt ligger godt under dagens trafikktellinger, og vi kan konkludere med at ca 10 millioner biler har passert et bestemt punkt på fv78 i løpet av vegens 50-årige historie. Hvis vi tenker oss at 2 personer har omkommet i en rasulykke er sannsynligheten 2 : (0,0002 promilles sannsynlighet) for å omkomme i en rasulykke på vegen, men faktisk har ingen omkommet i rasulykker til nå. Mange av ulykkene har vært front-mot-front-kollisjoner og utforkjøringer. I reguleringsplanen nevnes det at vegen er rasutsatt. Slik vi ser det er det ikke et argument for å stenge eksisterende fv78. De mest rasutsatte stedene er sikret med 5 rasoverbygg og en omkjøringstunnel. Det at vegen fremstilles som rasutsatt kan vi ikke se som et grunnlag for å stenge eksisterende Fv78. Konklusjonen på dette er at det ikke er nødvendig å stenge eksisterende fv78 av trafikksikkerhetsmessige grunner. 3.9 Konsekvenser for kostnader Lengste strekning på eksisterende vei som kan stenges for trafikk er mellom siste hytte i Urdsdalen og første hytte på Korsneset som er 3,5 km (mellom punkt A og B på bildet nedenfor). Alle andre strekninger har enten hytter eller fastboende med mindre enn 3,5 km avstand fra hverandre. I praksis er dette ikke gjennomførbart av følgende grunner: Også denne strekningen må holdes åpen for syklende og gående. Bare strekningen mellom Korsneset (A) og Gautvika (C) på 2,3 km kan holdes tilnærmelsevis uten aktivitet. Strekningen mellom B og C brukes mye som friluftsområde til utfart og fiske fra svabergene. Tovenveien velforening side 21

22 Sauebønder i Leirfjord henter av og til dyr i området som de transporterer med traktor hjem til Leirfjord. Strekningen har naturressurser i form av skog og vannkraftressurser som kan bygges ut til minikraftverk (Kåvikbekken). Deler av området kan brukes til hyttetomter. I Gautvika stod det en brakke under bygging av veien. Det kan føre til et økonomisk tap for grunneierne hvis dette området ikke kan disponeres til hyttetomter eller bli avstengt og utilgjengelig. Da det i praksis bare er 2,3 km av veien som kan stenges og da denne delen må brukes som en løsning for syklister, har en stenging av eksisterende vei liten betydning for kostnader til drift av veien når det gjelder vår, sommer og høst. Konklusjonen på dette er at det ikke har noen hensikt å stenge veien permanent for å spare kostnader. Når det gjelder vintervedlikehold, så vil dette føre til kostnader. Tovenveien velforening er av den mening at dette må vurderes løpende ut fra behov og kostnader. Behovet for å holde veien åpen er minst om vinteren Konsekvenser for utslipp av klimagasser I dag er gjennomsnittutslippet fra europeisk nye biler rundt 163 gram CO2 per kilometer. Ca 113 husstander må gjennomsnittlig kjøre 196 kilometer lenger per måned. Dette utgjør 3,64 tonn CO2 per måned eller 43,7 tonn CO2 per år. Hytteeiere får gjennomsnittlig litt lenger vei, men bruker veien mindre, så de kjører ca 96 km lenger per måned. Hvis vi regner med at 110 hytteeiere og campingvogner, vil tilsvarende tall for hytter utgjøre 1,72 tonn CO2 per måned eller 20,7 tonn CO2 per år. I tillegg kommer økte klimautslipp fra næringsliv som vil gjøre dette tallet høyere. Hvis vi anslår at økte utslipp fra næringsliv som følge av stenging av veien er 1 tonn per år, kan vi regne med en total økning i utslipp av klimagasser på ca 65 tonn CO2 per år. I løpet av 20 år vil dette bli 1300 tonn CO2. Samtidig som vi både nasjonalt og globalt arbeider for å få ned klimagassutslippene tvinges vi til å bruke bilen mer Konsekvenser for bompengefinansiering av Toventunnelen Eneste argument for å stenge eksisterende Fv78 ser ut til å være å hindre bompengelekkasje. Tovenveien velforening har godtatt at det settes opp en bom på eksisterende Fv78 slik at trafikanter kan velge om de vil kjøre gammel eller ny vei. En slik bom løser ikke bare problemer for lokalbefolkningen, men den vil også kunne bidra med verdifull statistikk om folks preferanser når det gjelder valg av vei i dette tilfellet. Dette erfaringsmaterialet kan komme til nytte under planlegging av andre prosjekter og vil kunne bidra til eventuelle innsparinger andre steder. 4 Mulige løsninger 4.1 Er det samfunnsøkonomisk lønnsomt å sette opp en bomstasjon på eksisterende Fv78? Transportkostnader i forhold til investering drift av bomstasjon. Driftsutgiftene for en bomstasjon er i følge Finansieringsanalyse Veipakke Helgeland totalt 1,7 millioner. Bare for fastboende er er de økte kostnadene for lengre vei beregnet til ca 18 millioner. Bare dette innsparte beløpet for samfunnet er mer enn 10 ganger mer enn det driften av bomstasjonen koster. Det er med andre ord ingen tvil om at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å sette opp en bomstasjon på eksisterende vei. Tovenveien velforening side 22

23 Det kan være et spørsmål om hvorvidt EU-direktiv 1999/62/EF er til hinder for å sette opp en bomstasjon på eksisterende Fv78 for å finansiere ny Fv78. I 2006 ble det undersøkt om en eventuell stenging av eksisterende Fv78 var i strid med og fikk bl.a. følgende uttalelse fra advokatfirmaet som hadde hatt saken om bomstasjonene knyttet til Finnfast. «Når endringene kommer på plass, vil direktivet bare regulere kommersiell transport på det såkalte trans-europeiske veinett. Det sier videre at de nasjonale myndigheter som hovedregel står fritt til å kreve opp bompenger eller brukeravgifter på andre veier.» Slik vi tolker dette er europaveier en del av det transeuropeiske veinett, mens fylkesveier ikke er det, og følgelig er det ikke i strid med EU-forskriften. Slik vi ser saken er forskrift om bompengefinansiering 5 det eneste som kan være til hinder for å sette opp en bomstasjon på eksisterende Fv78. Det er viktig å merke seg at forskrift om bompengefinansiering er en gjennomføring av EU-direktiv 1999/62/EF og er ment å ta seg av saker som bryter med direktivet, og det kan umulig være meningen at forskriften skal ramme saker som ikke er i strid med EUdirektivet. En bomstasjon på eksisterende veg er heller ikke i strid med vegloven 27, og det er også et spørsmål om tolkning av begreper som er brukt forskriften. 4.2 Er fritak og delvis fritak av bompenger en mulig løsning? Utgangspunktet for dette er at brukerne av veien ikke skal betale en avgift for noe de ikke har nytte av, og at de bomløsningene som er foreslått får urimelige og urettferdige konsekvenser for enkelte. På Være og Klett slipper befolkningen å betale bompenger for å kjøre barn til skolen og levere barn i barnehagen. Innbyggerne i nærheten av bomstasjonene mellom Bergen og Os slipper sannsynligvis bompenger. Det ser også ut til at befolkningen i Tresfjord og Vågstrand fritas for bompenger i forbindelse med bygging av Tresfjordbrua. Der hvor full bompengebetaling faller urimelig ut kan det gis fribrikke eller brikker til redusert pris. 5 Konklusjon Eksisterende Fv78 kan ikke stenges for trafikk. Det er størst behov for å holde eksisterende Fv78 åpen vår, sommer og høst. I denne perioden er nytten av å holde eksisterende vei åpen størst i forhold til kostnadene. Veien må alltid være åpen hele året for fastboende, næringsdrivende, kraftselskaper og hytteeiere med de fremkomstmidler som de har tilgjengelig som traktor, beltebil og snøscooter. Vintervedlikehold må vurderes løpende i forhold til behov og kostnader. Da eksisterende Fv78 kan komme til å fungere som er reserveløsning for en fylkesvei og etter våre undersøkelser vil ha en gjennomsnittlig trafikk på mer enn 100 ådt hvis den holdes åpen, bør det vurderes om omklassifiseringen av eksisterende Fv78 ender med at veien forblir fylkesvei. Det vil også være urimelig å pålegge de berørte kommunene et økonomisk ansvar for å holde eksisterende Fv78 åpen for andre enn kommunens egne innbyggere. I dette tilfelle er det en vei som andre enn den enkelte kommunes innbyggere er avhengig av. Det gjelder sykkelturisme til Helgelandskysten, reserveløsning for ny Fv78 og annen trafikk som krysser kommunegrensa mellom Leirfjord og Vefsn. Tovenveien velforening side 23

24 Når vi sammenligner økte kostnader som følge av lengre vei for ca. 113 husstander og ca. 110 hytteog campingvogneiere i sammenheng med kostandene for en bomstasjon på eksisterende vei, er det ingen tvil om at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å sette opp en bomstasjon for å hindre bompengelekkasje. Fritak eller delvis fritak for bompenger bør vurderes for husstander som ikke har eller har begrenset nytte av Vegpakke Helgeland. Tovenveien velforening side 24

Konsekvensutredning. Eventuell stenging av eksisterende Fv 78 - Tovenveien i forbindelse med gjennomføring av Vegpakke Helgeland.

Konsekvensutredning. Eventuell stenging av eksisterende Fv 78 - Tovenveien i forbindelse med gjennomføring av Vegpakke Helgeland. Konsekvensutredning Eventuell stenging av eksisterende Fv 78 - Tovenveien i forbindelse med gjennomføring av Vegpakke Helgeland. Versjon 2 med oppdateringer 21. november 2013 Innhold 1 Formålet med og

Detaljer

Den store parkeringsundersøkelsen

Den store parkeringsundersøkelsen Fagerlia Hageby borettslag Den store parkeringsundersøkelsen Parkeringsutvalget Helge Tiller Knut Einar Larsen Halsten Aastebøl Åsmund Ahlmann Nyre 2. mai 2012 Fagerlia Hageby borettslag 2 Den store parkeringsundersøkelsen

Detaljer

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Sluttrapport Oppdragsnr.: 140448 Oppdragsgiver: Frogn kommune Oppdragsgivers repr.: Kjersti Aune Oppdragsleder Rambøll: Lars Syrstad Medarbeidere:

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS. Forord

International Research Institute of Stavanger AS. Forord Forord Denne rapporten dokumenterer en evaluering av to samkjøringspiloter, Sharepool og Spontan samkjøring. Evalueringen er gjennomført på oppdrag av Statens vegvesen Vegdirektoratet. Sharepool har blitt

Detaljer

Bedre øst-vest-forbindelse beregning av nytteeffekter

Bedre øst-vest-forbindelse beregning av nytteeffekter Bedre øst-vest-forbindelse beregning av nytteeffekter Foto: Matt Banks/ FreeDigitalPhotos.net Utarbeidet for Opplysningsrådet for Veitrafikken 10. februar 2014 Oslo Economics Report number 2014-3 Project

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: Møtested: Møtetid: 19.6.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18. Merk dag! Kl. 16: Forfall meldes til politisk sekretariat på postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten.

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten. Forord Denne rapporten er skrevet av Statens vegvesen region sør på oppdrag fra Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune og Bamble kommune. Gunnar Lien, Veg- og transportavdelingen har vært prosjekteier.

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtested: Møtetid: 13.6.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 15: Forfall meldes til politisk sekretariat postmottak@notteroy.kommune.no eller

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Hovedutvalget for samferdselssektoren Møteinnkalling/sakliste I Til Medlemmene Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post postmottak@bfk.no Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Leirfjord kommune

Plan for trafikksikkerhet Leirfjord kommune o 2015-2018 Plan for trafikksikkerhet Leirfjord kommune Leirfjord skal være en kommune der alle aldersgrupper kan oppleve at de bor i et trygt og godt miljø Innhold Kapittel 1... 2 Innledning... 2 Kapittel

Detaljer

Ekspressveien. Årdal. Gjensyn med Ekspressveien E134 over Haukeli med arm mot Bergen. Cand.oecon. Kristen Knudsen

Ekspressveien. Årdal. Gjensyn med Ekspressveien E134 over Haukeli med arm mot Bergen. Cand.oecon. Kristen Knudsen E134 Ekspressveien Årdal Fagernes Horten Larvik = Kommuner med over 5000 innb. Gjensyn med Ekspressveien E134 over Haukeli med arm mot Bergen Cand.oecon. Kristen Knudsen Uavhengig økonomisk analyse og

Detaljer

Året etter bomringen

Året etter bomringen STF50 A07008 Åpen RAPPORT Året etter bomringen En spørreundersøkelse i Trondheim høsten 2006 Terje Tretvik SINTEF Teknologi og samfunn Veg- og transportplanlegging Januar 2007 5 INNHOLD FORORD...3

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark Hattfjelldal kommune EVALUERINGSRAPPORT FOR HATTFJELLDAL Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark Hege Dalen Evalueringsrapport Hattfjelldal: Forsøk med lokal forvaltning av motorferdsel

Detaljer

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Januar 20 Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Foto: Håkon Aurlien, Statens vegvesen UTREDNING OM FORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET 1 INNHOLD FORORD SAMMENDRAG 1. HENSIKT

Detaljer

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 1. Forord Arbeidet med rapporten er gjennomført i perioden juni 2014 mai 2015 som en del av NTP 2018 2027. Denne rapporten er en oppfølging av det arbeidet som ble levert

Detaljer

Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI. Kopi til: Arkivnr.: 810

Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI. Kopi til: Arkivnr.: 810 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI Kopi til: Arkivnr.: 810 Melding - rapport om

Detaljer

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Medlemsblad nr. 4/2011

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Medlemsblad nr. 4/2011 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 4/2011 w w w. h y t t e f o r b u n d. n o Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Hyttefolk og fastboende har samme mål, da må vi også ta hytteeierne med i samarbeidet

Detaljer

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 3/2014

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 3/2014 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 3/2014 www.hytteforbund.no Hovedtema i denne utgaven: Hytteeiere vs. kommunen Fra innholdet: Tomtefesteloven lovendring på gang s. 3 Larvik kommune og hyttefolket s. 14 Vis

Detaljer

TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16

TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 Beregnet til Sparebanken Øst Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mai 2015 TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 Revisjon 01 Dato 2015/05/08 Utført av Daniel Bjerkan Kontrollert

Detaljer

Forprosjekt - Fastlandsforbindelse Dønna/Herøy. Styringsgruppen for FADHA - Herøy, Dønna og Alstahaug

Forprosjekt - Fastlandsforbindelse Dønna/Herøy. Styringsgruppen for FADHA - Herøy, Dønna og Alstahaug Revidert 15.1.2010 Forprosjekt Fastlandsforbindelse Dønna/Herøy I DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Oppdrag: Forprosjekt - Fastlandsforbindelse Dønna/Herøy Oppdrag nummer: 516386 Rapportnavn: Rapport

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Case åpning av Oslofjordtunellen for tyngre kjøretøy

Case åpning av Oslofjordtunellen for tyngre kjøretøy OSLOFJORDSAMARBEIDET (SAMOFT) (VIRKE og LUKS med samarbeidende organisasjoner) Att. Morten Sandberg og Sven Bugge Oslo, 6.1.2012 (Arbeidsnotat - Versjon 9) Case åpning av Oslofjordtunellen for tyngre kjøretøy

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Saksframlegg. Driftstilpasning, skole. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15

Sør-Aurdal kommune Saksframlegg. Driftstilpasning, skole. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15 Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 15/212 15/1498 151, A20, &13 Inger Randi Kleven Driftstilpasning,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Moss-Horten forbindelsen Flytting av fergeleiet i Moss

Moss-Horten forbindelsen Flytting av fergeleiet i Moss Moss-Horten forbindelsen Flytting av fergeleiet i Moss 2009 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks:

Detaljer

En kvalitativ studie i en bedrift i Stavangerområdet

En kvalitativ studie i en bedrift i Stavangerområdet Masteroppgave i Byutvikling og urban design Våren 2010 Universitetet i Stavanger I samarbeid med Statens vegvesen HVILKE FAKTORER HEMMER OG FREMMER SYKKELBRUK PÅ JOBBREISER? En kvalitativ studie i en bedrift

Detaljer

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer

Vintervedlikehold av veg. Nærøy kommune

Vintervedlikehold av veg. Nærøy kommune Vintervedlikehold av veg Nærøy kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2012 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden juni til september 2012 gjennomført en forvaltningsrevisjon av vintervedlikeholdet av

Detaljer