Lesing på eksamen i norsk - og før. Lære for å bruke - bruke for å lære Margunn Mossige i samarbeid med Ingeborg M. Berge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lesing på eksamen i norsk - og før. Lære for å bruke - bruke for å lære Margunn Mossige i samarbeid med Ingeborg M. Berge"

Transkript

1 Lesing på eksamen i norsk - og før Lære for å bruke - bruke for å lære Margunn Mossige i samarbeid med Ingeborg M. Berge

2 Vurderingsskjema udir.no Oppbygging Språk, formelle ferdigheiter Forståing og bruk av tekstvedlegg Forståing av språk og kultur Heilheitsinntrykk

3 2 5 Peke på noen sider ved innhold og form i tekster Analysere tekster på en enkel måte med lite bruk av fagspråk Tolke, vurdere eller sammenligne tekster på en nyansert måte Analysere tekster ved hjelp av et presist fagspråk

4 I dag handlar det om God undervisning Baklengs planlegging Vurdering for læring Strategiar SLllas Eksplisering: Å gjere implisipe strategiar eksplisipe / usynlege strategiar synlege

5 Baklengs planlegging Modell: KrisLne G. Skjæveland (Wiggins & McTighe, 2005 i FjørtoW, H. (2009) EffekLv planlegging og vurdering. Bergen: Fagbokforlaget/ LNU )

6 Undervisningsopplegg laga og gjennomført av Ingeborg M. Berge, Gand vgs, Gand vgs. Mål Ingeborg Berge

7 Vurdering: Skrive denne Et eksempel HM v12

8 3.2 Formålet med vurdering Undervegsvurdering skal brukast som ei reiskap i læreprosessen, som grunnlag for Llpassa opplæring og bidra Ll at eleven aukar kompetansen i faget. Trenar SluPvurdering (standpunkt og eksamen) skal gi informasjon om kompetansen Ll eleven ved avslutninga av opplæringa i faget. Dommar

9 The Power of Feedback Hensikt: Å redusere avstanden mellom det som er forståp/ det ein kan, og det som skal vere forståp/ det ein skal kunne. Hace, J. & Timperley, H. (2007) The Power of Feedback. Review of Educa.onal Research, March 2007, Vol. 77, No. 1, pp

10 Feed up Feed back Kor skal eg? Korleis skal eg kome dit? Feed forward Korleis skal eg gå vidare?

11 God underveisvurdering i skriving Før skrivinga: Tydelege mål, bryte ned kompetansemål, vise modellar, vise eksempeltekstar, kriterier for måloppnåing Målet bør uiordre! (Hace & Timperley,2007)

12 Tilbakemeldingar bør Kome medan eleven skriv, når han treng dei Liten/ ingen effekt når responsen kjem eperpå Vere seleklve (Hace & Timperley, 2007 Kvithyld, T. og Aasen, A.J (2011) Fem teser om funksjonell respons på elevtekster. TidsskriWet Viden om læsning 9 s.10 16)

13 Eit undervisningsopplegg med fokus på tekstvedlegga Målrecng Modellering / eksplisering Lese tekst Strukturere skriving Sjølvstendig bruk Vurdering av arbeidsmåte

14 To kjende ein ukjend Et eksempel HM v12

15 Eksplisering: Korleis ville eg ha arbeidd dersom eg skulle ha skrive denne oppgåva? Samanlikne form og innhald i dei tre tekstane og peike på romantiske trekk i dei. 15

16

17

18 AkLvisering av bakgrunnskunnskap ARBEID MED SENTRALE ORD: Alle orda under er henta frå kapitlet om romanlkken. Kva omgrep kjenner du frå før? Kryss av for kjenner/kjenner ikkje og gi di eiga forklaring. Om du er usikker, prøv likevel! Målet er at du eperkvart både forstår, kan forklare og bruke disse fagomgrepa sjølvstendig. Omgrep Kjenner Kjenner ikkje Forklaring med eigne ord Roman=kk Nasjonalroman=kk Intuisjon Idyll/idyllisere KjeCer/kjeCersk Utopi Go=sk Ekso=sk Radikal Ingeborg M. Berge

19 Forts. introduksjon om romanlkken Sentrale sider ved romanlkken: Presentasjon Skrive nøkkelord SkriWleg oppsummering i skrivemalar som kan brukast i skriveoppgåva Ingeborg M. Berge

20 SKRIVEMAL TIL OPPSUMMERANDE TEKST 1 Tema: Europeisk roman=kk På bakgrunn av gjennomgang om perioden skal du nå oppsummere i ein samanhengande tekst det du har lært i dag. Skriv ca 200 ord. RomanLkken var ein kulturepoke frå Ll. Han braut med mange av ideane frå perioden før,, når det gjeld og. Ordet romanlkk kjem frå og kan m.a. bety. [avsnic] Det er spesielt tre forhold som er nye under romanlkken. For det første, for det andre og for det tredje. [Her utdjuper du sjølv dei tre områda.] Ingeborg M. Berge

21 SKRIVEMAL TIL OPPSUMMERANDE TEKST 2 (Ti7el) I romanlkken blei særleg tre grupper idylliserte. Det gjaldt, og. Med idyllisering meiner vi. Når det gjeld den første gruppa, var årsaka Ll idylliseringa at. Denne idylliseringa førte Ll at. (Ta så for deg dei to andre gruppe på.lsvarande måte). RomanLkken hadde eit særleg syn på kunstnarane og på kunsten si rolle. (Utdjup synet på kunstnaren og kunsten). Som ei oppsummering Ll slup kan vi seie at (samle «funna» dine her). Ingeborg M. Berge

22 Arbeid med tekstane «Unge Werthers lidelser» Bakgrunnskunnskap: Kva veit vi nå om perioden? Sjå filmklipp om Goethe, lese om Goethe og «Unge Werthers lidelser». Gå Ll teksten: Årstal, sjanger, overskriw føregripe innhald. (BISON)

23 Aschehoug Zeppelin lærebøker i norsk for barnetrinnet

24 Arbeid med tekstane Dag 3 «Unge Werthers lidelser» Bakgrunnskunnskap: Kva veit vi nå om perioden? Sjå filmklipp om Goethe, lese om Goethe og «Unge Werthers lidelser». Gå Ll teksten: Årstal, sjanger, overskriw føregripe innhald. (BISON) Korleis lese teksten?

25 Hans kjensler Ho

26 EPer lesing oppsummere i kolonnenotat INNHOLD MoLv Eksempel frå teksten Roman=ske trekk Tema FORM Sjanger Språklege verke- middel

27

28 Bernhard Herre: «Seterpiken og jegeren» FØR: OverskriW, sjanger, årstal, ordforklaringar Kva kan vi vente oss? LESE MED BRILLER a. Seterpiken - hun b. Jeger/ forteller, stut, ulv det maskuline c. Naturen

29 EPer lesing oppsummere i kolonnenotat INNHOLD MoLv Eksempel frå teksten Roman=ske trekk Tema FORM Sjanger Språklege verke- middel

30 Tekst 3

31 Tilbake Ll oppgåva Skriv ein arlkkel der du samanliknar form og innhald i dei tre tekstane og peikar på romanlske trekk i dei.

32 Skjema? Tema Innleiing Del 1 Tre tekstar frå roman=kken Frå skrivemalane/ presentere tekstane Del 2 Del 3 Opp- summering

33 Tema Innleiing Del 1 Del 2 Del 3 Opp- summering Tre tekstar frå roman=kken Frå skrivemalane Unge Werther form, innhald, romalske trekk Seterpiken og jegeren Det første håndtrykk Samanlikne dei tre.

34 Kolonnenotat? Unge Werther Dagbok Synsvinkel hos han - subjeklv Seterpiken Det første håndtrykk Form Innhald Roman=ske trekk Historie Synsvinkel hos han Lyrikk Synsvinkel hos han Blømande språk Kjensler Kvinna eit objekt Kjensler Han/ ho Kvinna objekt, erolsk undertone Kjensler EroLsk tone Kjenslene Lengt Kvinna heilag Kvinna lip naiv, naturkvinna, bonden Det enkle

35 Nytt forslag til struktur Tema Innledning Del 1 Del 2 Del 3 Opp- summering Tre tekstar frå roman=kken Mal 1 og/eller 2? Form i alle Innhald i alle RomanLske trekk i alle Avrunding om romanlkken

36 Fra modellering Ll sjølvstendig bruk Metasamtalen medan ein jobbar Om å lese oppgavetekst Om å hente inn kunnskap Om å lese strukturert (briller) Om strukturering av tekst

37 Eigenvurdering Ingeborg M. Berge

38

39 Karoline Simonsen, Kongsberg vgs. Gjer greie for språksynet Ll Ivar Aasen og Knud Knudsen, og samanlikn språksituasjonen på talet med språkdebapen i dag 15 Lmar Karoline Simonsen, Kongsberg vgs

40 Kjelder Den konstruerte nordmannen. Videoklipp NRK- skole Ivar Aasen samlar landsmålet. Videoklipp NRK- skole Knud Knudsen og fremmedordene. Videoklipp NRK- skole Knud Knudsen og dannet dagligtale. Videoklipp NRK- skole Kebabnorsk. Videoklipp NRK- Skole «Står norsk språk «tellstøp», av Sylfest Lomheim, henta frå «Fakta om norsk språk» av Lars Vikør «Vil det norske språk overleve» av Gjert Kristoffersen, ADenposten «Språksituasjonen eper 1814, av Ernst Håkon Jahr, Utsyn over norsk språkhistorie e7er 1814 Karoline Simonsen

41 Innhald Tankekart som stadig blir bygd ut - > grunnlag for tekst Styrt innhenlng av kunnskap, filmklipp og arlklar Samanlikning med venndiagram Før/nå, Aasen/Knudsen RePleiing tankekart venndiagram tekst Sjekklister og malar Elevane repleier kvarandre Heile opplegget på lesesenteret.no

42

43 hpp:// Link

44 Referansar FjørtoW, H. (2009) EffekLv planlegging og vurdering. Bergen: Fagbokforlaget/ LNU Hace, J. & Timperley, H. (2007) The Power of Feedback. Review of Educa.onal Research, March 2007, Vol. 77, No. 1, pp Kvithyld, T. og Aasen, A.J (2011) Fem teser om funksjonell respons på elevtekster. TidsskriWet Viden om læsning 9 s.10 16

Retorisk lesing av reklame

Retorisk lesing av reklame Retorisk lesing av reklame av Bente Stausland Skartveit Med sterkt fokus på grunnleggjande ferdigheiter som lesing, skriving og munnlegheit, er Kunnskapsløftet blitt kalla ein literacy- reform av Kjell

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR1211 NOR1231 Norsk hovudmål NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål NOR1218 NOR1238 Norsk for elevar med samisk som andrespråk Elevar og privatistar Nynorsk

Detaljer

Klasseromsvurdering og læring

Klasseromsvurdering og læring Klasseromsvurdering og læring av olga dysthe Vurdering i skulen blir ofte drøfta lausrive frå læringssyn og undervisning. Mange knyter vurdering først og fremst til eksamen og til prøver og testar. Men

Detaljer

Eksempel 8: Skrive sammensatt tekst med yrkesfaglig innhold

Eksempel 8: Skrive sammensatt tekst med yrkesfaglig innhold Meir om språkferdigheiter - nynorsk som hovudmål http://www.nynorsksenteret.no/nyn/alderssteg/ungdomstrinn 52 Eksempel 8: Skrive sammensatt tekst med yrkesfaglig innhold Vg1/Vg2 yrkesfag Mange kompetansemål

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Godt språk i nynorske fagtekstar

Godt språk i nynorske fagtekstar Godt språk i nynorske fagtekstar Pernille Fiskerstrand Presentasjon Namnet mitt er Pernille Fiskerstrand. Eg arbeider som stipendiat på Nynorsksenteret, og eg er inne i innspurten av ei doktorgradsavhandling

Detaljer

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn Framleis rom for lesing heime Leseutviklinga held fram Dei første skuleåra lærte barnet ditt å lese. Men lesedugleik er ikkje noko som blir utvikla

Detaljer

Blindheim barneskole lære å lære

Blindheim barneskole lære å lære LÆRE Å LÆRE INNHALD 1.0 FORORD 3 2.0 2.1 MÅL FOR PLANEN 5 Innføring av læringsstrategitrappa...5 3.0 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 METAKOGNISJON LÆRE Å LÆRE.6 Eit overordna mål med metodikken er

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Årsrapport for prosjektet

Årsrapport for prosjektet Årsrapport for prosjektet OPPLEVE Ei allsidig lesing for å: LÆRE GJERE Våren 2009 Halbrend skule v/rektor Åge Stafsnes telefon: 57 82 42 85. Postboks 7, 6801 Førde Prosjektleiar: Anita Krakhellen anita.krakhellen@forde.kommune.no

Detaljer

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Innhald: 1) Prosjektet side 1 2) Vurdering av prosjektet side 1 3) Refleksjonar etter prosjektslutt side 3 1: Prosjektet Skrive seg vegar inn

Detaljer

Norskfaget i endring?

Norskfaget i endring? 24.09. 2013 Norskfaget i endring? OM SKRIVING I NORSKFAGET OG NORSK SKRIFTLIG FØR OG NÅ: Generell del av læreplanen: «Grunnlovens maktfordelingsprinsipp, klassikerne i litteraturen ( Lille Marius ), kulturelt

Detaljer

Musikal P E R I O D E P L A N N R. 3 V E K E 4-19. Til elev og føresette

Musikal P E R I O D E P L A N N R. 3 V E K E 4-19. Til elev og føresette Osterøy ungdomsskule Adresse 5282 Lonevåg Tlf 56 19 26 80 Faks 56 19 26 81 e-post osteroy.ungdomsskule@osteroy.kommune.no web www.osteroy.ungdomsskule.no Musikal Osterøy ungdomsskule Hatland 5282 Lonevåg

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune Valgfritt STRATEGI FØR UNDER ETTER TRINN lesing lesing lesing BISON X 8. Begreper/ord/Begrepskart X X X 8. Tankekart med 2 farger X X 8. Strukturert tankekart X X X 8. Faktasetninger X X 8. Nøkkelord X

Detaljer

«Jeg har lært mye å skrive og» Skrivemapper i norskfaget i lærarutdanninga

«Jeg har lært mye å skrive og» Skrivemapper i norskfaget i lærarutdanninga «Jeg har lært mye å skrive og» Skrivemapper i norskfaget i lærarutdanninga Utvikling av skriftspråkskompetanse i nynorsk som del av generell skrivekompetanse og utvikling av didaktisk kompetanse modell

Detaljer

VURDERING TEORI OG PRAKSIS

VURDERING TEORI OG PRAKSIS VURDERING TEORI OG PRAKSIS INNHOLD 1 KLASSEROMSVURDERING OG LÆRING 4 av Olga Dysthe Samsvar mellom læringssyn og vurderingspraksis 4 Vurdering for læring og formativ vurdering 5 Klargjere, forstå og dele

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

SKRIVING I FYR Meiningsfulle skriveoppgåver på yrkesfag Ingrid Metliaas og Trygve Kvithyld

SKRIVING I FYR Meiningsfulle skriveoppgåver på yrkesfag Ingrid Metliaas og Trygve Kvithyld Skri esenteret SKRIVING I FYR Meiningsfulle skriveoppgåver på yrkesfag Ingrid Metliaas og Trygve Kvithyld Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking www.skrivesenteret.no INNHALD: Forord 3

Detaljer

Eksamenssvar i NOR1212 norsk sidemål

Eksamenssvar i NOR1212 norsk sidemål Eksamenssvar i NOR1212 norsk sidemål Dokumentet har tre eksempel på vurderte eksamenssvar frå eksamen i norsk sidemål våren 2014. Eksamensoppgåvene finn du her: www.udir.no/vurdering/eksamen- videregaende/eksamensoppgaver-og-eksamensveiledninger

Detaljer

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettar og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finn du som er forelder til ein elev som går på grunnskolen, ei oversikt over sentrale rettar og plikter. Rettane og pliktene

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og for vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for

Detaljer

Velkommen til eksamenskurs i norsk skriftlig 11. november 2014 2014 EIN SMAK AV NOREG NOR0214 NOR0215 NOR1415

Velkommen til eksamenskurs i norsk skriftlig 11. november 2014 2014 EIN SMAK AV NOREG NOR0214 NOR0215 NOR1415 NOR0214 NOR0215 NOR1415 2014 EIN SMAK AV NOREG Velkommen til eksamenskurs i norsk skriftlig 11. november 2014 Margrethe Moe Sandven 11. november 2014 Innlegg på eksamenskurs Bergen kommune, Fagavdeling

Detaljer

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune 23.07.2014 Side 1 av 8 Forord Dette er ein plan som skal vere forpliktande for alle barnehagane og grunnskulane i Luster kommune. Den skal

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Skrivestrategier for å bli en bedre skriver også på eksamen. Ingrid Metliaas og Trygve Kvithyld

Skrivestrategier for å bli en bedre skriver også på eksamen. Ingrid Metliaas og Trygve Kvithyld Skrivestrategier for å bli en bedre skriver også på eksamen Ingrid Metliaas og Trygve Kvithyld Skrivestrategier? «prosedyrer og teknikker som skrivere bruker for å gjennomføre en skriveoppgave» (Hertzberg

Detaljer

Norsk skriftlig eksamen og vurdering Oslo, 16.3.2011

Norsk skriftlig eksamen og vurdering Oslo, 16.3.2011 Norsk skriftlig eksamen og vurdering Oslo, 16.3.2011 Dag Fjæstad, NAFO, medlem av fagnemnda i norsk Disposisjon Nytt 2010 / 2011 Tankene bak norskeksamen i Kunnskapsløftet Eksamensoppgavene våren 2010

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2015 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for engelsk

Detaljer

Rekneark på ungdomstrinnet

Rekneark på ungdomstrinnet Rekneark på ungdomstrinnet Masteroppgåve i matematikkdidaktikk Kari Johansson Matematisk institutt Universitetet i Bergen Juni 2014 Forord Eg starta på Erfaringsbasert master i matematikk ved UiB hausten

Detaljer