Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan"

Transkript

1 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 105/198 Arkivsaksnr: 2014/ Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 107/304 og 105/198 - Værnesgata 16 og 18, 7503 Stjørdal - Søknad om dispensasjon fra Kommuneplanens Arealdel kap om krav til områderegulering. Søknader om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan vedrørende økt byggehøyde og økt utnyttingsgrad. Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra krav om områderegulering i kap i Kommuneplanens Arealdel , vedtatt og revidert Vilkårene for å gi dispensasjon er ikke oppfylt. Vedlegg: E-post fra S.A.K. AS oversendelse av dispensasjonssøknad med vedlegg Følgebrev til dispensasjonssøknad datert , vedlegg F-4 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Situasjonsplan - Vedlegg D-2 Utomhusplan fra Norconsult - Tegning nr L01 Tverrsnitt - Vedlegg E-5 Perspektivtegning - Vedlegg E-11 Takplan - Vedlegg E-12 A51 Vertikaldetaljer Utendørs støyrapport fra Norconsult - Vedlegg Q1 Brev fra Avinor datert Dispensasjonssøknad datert Vedlegg B-2 105/198 og 107/304 - Værnesgata 16 og 18, 7503 Stjørdal - Vedrørende søknad om dispensasjon Oversiktskart Bestemmelser til Sentrumsplan Stjørdalshalsen Plankart Sentrumsplan Stjørdalshalsen

2 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknad om rammetillatelse med vedlegg, Søknad om flytting av avkjørsel, Tillatelse til flytting av avkjørsel, Ettersendelse av supplerende dokumentasjon til rammesøknad, mottatt Ettersendelse av ytterligere dokumentasjon til rammesøknad, mottatt Ettersendelse av dokumentasjon på nabovarsling, mottatt Saksopplysninger Stjørdal kommune mottok den søknad om rammetillatelse til oppføring av nytt næringsbygg for Fides AS. Ansvarlig søker er S.A.K. AS. Kommunen etterspurte manglende dokumentasjon i brev av Herunder ba kommunen blant annet om dokumentasjon på godkjent utbyggingsavtale, avtale med Stjørdal Fjernvarme, samt opplysninger knyttet til parkering og bruksareal. Kommunen gjorde oppmerksom på at avvik fra reguleringsbestemmelsene når det gjelder byggehøyde og utnyttingsgrad krever søknad om dispensasjon. Ansvarlig søker søkte om dispensasjon fra kravet om bebyggelsesplan i brev av I vedtak av i sak 144/14 ga kommunen dispensasjon fra kravet om bebyggelsesplan i området. I begrunnelsen for vedtaket la kommunen vekt på at gjeldende plan ga tilstrekkelige bestemmelser for det aktuelle området til å kunne vurdere en byggesøknad, slik at det ikke var nødvendig å foreta ytterligere utfylling av planen. Kommunen la i sin begrunnelse vekt på søkers uttalelse om at det planlagte bygget skulle oppføres i samsvar med gjeldende reguleringsplan med bestemmelser. Endelig la kommunen vekt på at tilsvarende praksis er lagt til grunn når det gjelder kravet om områderegulering i kap i Kommuneplanens Arealdel Forutsatt at planlagte tiltak er i samsvar med gjeldende reguleringsplan for området, har kommunen i tilsvarende saker gitt dispensasjoner fra plankravet. Ved kommunens vurdering av dispensasjonssøknaden kom det fram at ansvarlig søker mente at det ikke var samsvar mellom bestemmelsene og plankartet, og han hadde derfor lagt plankartet til grunn for planleggingen av omsøkte tiltak. Subsidiært søkte ansvarlig søker i brev av om dispensasjon fra bestemmelsene om byggehøyde og utnyttingsgrad. I brev av tilbakeviste kommunen at det ikke er samsvar mellom plankartet og bestemmelsene til reguleringsplanen, og kommunen orienterte om hvilke bestemmelser som gjelder for omsøkte eiendom. Etter dette er det klart at omsøkte tiltak ikke er i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Dette utløser krav til områderegulering i henhold til kap i Kommuneplanens Arealdel Ansvarlig søker har opplyst at det byggteknisk ikke er mulig å omprosjektere bygget i samsvar med reguleringsbestemmelsene. Det vises således til det som er anført om dette i brev av :

3 Ansvarlig søker har på denne bakgrunn søkt om dispensasjon fra kravet om områderegulering i kap i Kommuneplanens Arealdel Videre har ansvarlig søker også søkt om følgende dispensasjoner fra Reguleringsplan Sentrumsplan Stjørdalshalsen, vedtatt , planid ; 1. Søknad om dispensasjon fra 2 nr. 4.2 vedr. maks. tillatt gesimshøyde på 7 m, til gesimshøyde på 9,35 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng, samt gesimshøyde på 11,75 målt fra gjennomsnittlig terreng for de bygningsdeler som har teknisk rom på tak. 2. Søknad om dispensasjon fra 7 nr. 3 vedr. maks. tillatt grunnflate på 40 % av tomtens nettoareal, til grunnflate på 42 % av tomtens nettoareal. Fullstendig begrunnelse for dispensasjonssøknaden er gitt i eget brev av , se vedlegg B-3. Rådmannen viser til denne. Dispensasjonssøknadene er dokumentert nabovarslet, jf. plan- og bygningsloven Det har ikke kommet merknader til søknadene fra naboer. Planstatus og rettslig grunnlag Gjeldende plan for området er Kommuneplanens Arealdel vedtatt og revidert den Det følger av kap. 1.2 i bestemmelsene til planen at tidligere vedtatte reguleringsplaner skal gjelde, så fremt de ikke overstyres av kommuneplanbestemmelser. Gjeldende reguleringsplan for området er Reguleringsplan Sentrumsplanen Stjørdalshalsen, vedtatt , planid Eiendommene gnr./bnr. 107/304 og 105/198, Værnesgata 16 og 18, ligger i området I3 i planen. Denne reguleringsplanen vil utfylle Kommuneplanens Arealdel Ved motstrid mellom planene går Kommuneplanens Arealdel foran reguleringsplanen. Krav om områderegulering; I Kommuneplanens Arealdel er omsøkte område avsatt til sentrumsformål S3. I kap er det gitt bestemmelse om at det skal foreligge områderegulering for utbyggingsformål for blant annet sentrumsområdet S3.

4 Utnyttingsgraden; Reguleringsplankartet angir utnyttingsgraden for området I3, mens utnyttingsgraden for de enkelte tomtene innenfor dette området er spesifisert i 7 nr. 3 i reguleringsbestemmelsene til 40 % av tomtens nettoareal. Omsøkte tiltak gjelder to tomter innenfor I3, og reguleringsbestemmelsene i 7 nr. 3 gjelder således for disse tomtene. Byggehøyde/Etasjetall; Det følger av plankartet at tillatt etasjetall/byggehøyde er 2 etasjer. I 2 nr. 4.2 fremgår det klart at «Der planen viser 2 etasjer skal gesimshøyden ikke overstige 7 m over eksisterende terreng.» Dog gjelder restriksjonsgrensen mot forsvarets areal i 2 nr. 4.3, som angir at ingen bygningskonstruksjoner, master, kraner e.l skal rage mer enn 20 m.o.h. for grense 1 og 30 m.o.h. for grense 2. For øvrig vises også til at byggehøyden mellom disse grensene vil være lineært økende. Bestemmelsene innebærer således at maks. etasjetall er 2 etasjer med maks. gesimshøyde på 7 m, såfremt man er under angitte restriksjonsgrenser i 4.2. Dersom maks. etasjetall og gesimshøyde fører til at man overstiger restriksjonsgrensene, må bygningen senkes tilsvarende restriksjonsgrensene. Som nevnt ovenfor følger det av kap i Kommuneplanens Arealdel at det er krav om områderegulering ved utbygging i område S3. Ansvarlig søker har søkt om dispensasjon fra kravet om områderegulering i henhold til Kommuneplanens Arealdel Videre er det søkt om dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelsene i 2 nr. 4.2 og 7 nr. 3 vedrørende etasjetall/byggehøyder og utnyttingsgrad. Søknadene om dispensasjon skal behandles og avgjøres etter plan- og bygningsloven Bestemmelsen lyder: «19-2. Dispensasjonsvedtaket Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker.» Ved vurderingen av om dispensasjon kan gis, må begge vilkårene i plan- og bygningsloven 19-2 annet ledd være oppfylt. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, må ikke bli vesentlig tilsidesatt som følge av dispensasjonen. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Dersom vilkårene er oppfylt, kan rådmannen gi dispensasjon. Rådmannen har imidlertid ingen plikt til å gi dispensasjon selv om vilkårene er oppfylt. Ved vurderingen av om dispensasjon skal gis må kommunen vurdere om det finnes alternative løsninger som ikke betinger dispensasjon for å få utført tiltaket. Videre må kommunen vurdere om dispensasjon vil gi negative konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

5 Vurdering Søknad om dispensasjon fra krav om områderegulering jf. kap i Kommuneplanens Arealdel Ansvarlig søker har i brev av anført at gjeldende reguleringsplan av 1987 er tilstrekkelig detaljert for å vurdere en byggesøknad, og at byggesøknaden er i samsvar med reguleringsplanens intensjoner på alle bestemmelser. Det vises imidlertid til at man har et avvik fra 2 punkter i bestemmelsene, og ansvarlig søker finner det urimelig strengt at dette skal utløse krav om områderegulering for hele senterområde S3. Rådmannen er ikke enig i ansvarlig søkers anførsler. Ansvarlig søker har gjennom hele prosessen fra forhåndskonferanse til søknad anført at tiltaket skal utføres i samsvar med gjeldende reguleringsplan, og at utbygger av tidsmessige hensyn og andre hensyn har valgt ikke å gå veien om en områderegulering. At tiltaket skal utføres i samsvar med gjeldende reguleringsplan var en forutsetning for at det i vedtak av i sak 144/14 ble gitt dispensasjon fra kravet om bebyggelsesplan for området. Ansvarlig søker har lagt til grunn en annen forståelse av planen og planbestemmelsene enn det som gjelder, og mener at intensjonen i reguleringsplanen fortsatt er ivaretatt. Ansvarlig søker har således lagt til grunn bestemmelsen i 2 nr. 4.3 om restriksjonsgrensene mot forsvarets areal som grunnlag for maks. byggehøyde, og har videre lagt til grunn utnyttingsgraden for området I3 i plankartet som grunnlag for omsøkte tomters utnyttingsgrad. Rådmannen har i brev av opplyst at dette er feil forståelse av reguleringsplanen med bestemmelser, og har videre redegjort for hvilke bestemmelser som gjelder for området. Herunder framgår at tillatt etasjetall /byggehøyde i henhold til plankartet er 2 etasjer, og at bestemmelsen 2 nr. 4.2 angir at «Der planen viser 2 etasjer skal gesimshøyden ikke overstige 7 m over eksisterende terreng». Dog gjelder restriksjonsgrensene mot forsvarets areal i 2 nr. 4.3, slik at hvis maks. etasjetall og gesimshøyde på 7 m fører til at man overstiger restriksjonsgrensene, så må bygningen senkes i samsvar med dette. Ansvarlig søker har redegjort for at omsøkte tiltak skal oppføres i 2 etasjer med gjennomsnittlig gesimshøyde på 9,35 m. Plantegningene (vedlegg E-5) viser i tillegg tekniske rom på taket på bygningens vestfløy, samt teknisk rom på taket over trapperom og hovedinngang. Tekniske rom er vist med høyde 2,4 m. Ansvarlig søker opplyser at man har vurdert inntrukket tekniske rom på taket til å være en bygningskonstruksjon på bygget og ikke en planetasje. Ansvarlig søker mener således at bygget har kun 2 etasjer og at intensjonen bak bestemmelsen om etasjetall/byggehøyde er ivaretatt, selv om gesimshøyden er høyere enn angitt. Videre har ansvarlig søker redegjort for at tiltaket ligger innenfor utnyttingsgraden som er angitt på plankartet (U=0,75), men overstiger maks. tillatt utnyttingsgrad (40 % av tomtens nettoareal, jf. 7 nr. 3) med 2 %. Rådmannen vil igjen presisere at utnyttingsgraden som er angitt på reguleringsplankartet gjelder hele planområde I3. Omsøkte tomter er to av flere tomter i dette området, og det er i 7 nr. 3 angitt utnyttingsgraden for de enkelte tomtene innen dette området, slik at det er dette som gjelder for utbygging av de enkelte tomtene innen planområde I3. Rådmannen viser til at sentrale hensyn bak bestemmelsen om at det skal foreligge områderegulering for utbyggingsformål i sentrumsområdet S3 i Kommuneplanens Arealdel, er å sikre en helhetlig utbygging av området med tilstrekkelig detaljeringsgrad når det gjelder type bygninger, utbyggingsstruktur, høyder, utnyttingsgrad, byggegrense, infrastruktur, parkering og adkomst, utearealer, ubebygd areal, støy m.v., i samsvar med gjeldende lovverk og

6 Kommuneplanens Arealdel Et sentralt hensyn bak kravet til områderegulering er også hensynet til offentlighet og medvirkning fra naboer og berørte interessenter. Formålet med områderegulering er å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken, jf. plan- og bygningsloven Rådmannen har i sin forvaltningspraksis lagt til grunn at der det foreligger reguleringsplaner med tilstrekkelig grad av detaljering til å kunne behandle en byggesøknad i samsvar med gjeldende lovverk og bestemmelser gitt i Kommuneplanens Arealdel , er det åpnet for å kunne dispensere fra kravet til områderegulering. Dette ble også vektlagt ved kommunens vedtak av i sak 144/14, hvor det ble gitt dispensasjon fra kravet om bebyggelsesplan. Når det nå viser seg at omsøkte tiltak likevel ikke er i samsvar med gjeldende reguleringsplan, og det er nødvendig med dispensasjoner fra reguleringsbestemmelsene, viser dette at behovet for endringer i gjeldende regulering er til stede. Rådmannen mener at ansvarlig søkers anførsler om at tekniske krav til næringsbygg i henhold til gjeldende lovverk er endret siden reguleringsplanen ble vedtatt i 1987, underbygger denne vurderingen. Tilsvarende gjelder også anførselen om at parkeringskjeller ikke var tenkt på ved reguleringen i Rådmannen mener at dette viser at planen ikke inneholder tilfredsstillende detaljeringsgrad til å ivareta utbyggingen av området på en god måte i samsvar med gjeldende lovverk og overordnet plan. Rådmannen mener derfor at slike endringer bør gjøres ved regulering i stedet for ved enkeltstående dispensasjoner fra gjeldende plan. På denne måten vil man kunne foreta en helhetlig vurdering av utbyggingsstrukturen i området, og det vil kunne skje i henhold til en demokratisk planprosess med mulighet for medvirkning for naboer, berørte myndigheter og andre interessenter. På denne bakgrunn mener rådmannen at en dispensasjon fra kravet om områderegulering i pkt i Kommuneplanens Arealdel i dette tilfellet vil føre til at hensynene bak bestemmelsen vil bli vesentlig tilsidesatt. En dispensasjon i dette tilfellet vil kunne gi fordeler for utbygger i form av kortere tidsramme for utbyggingsprosessen, med de økonomiske fordeler dette vil kunne gi. Det vil også kunne være en fordel for brukerne av bygget og deres sysselsetting i nytt bygg. Rådmannen mener imidlertid ikke at dette kan veie opp for de store samfunnsmessige ulemper og konsekvenser en dispensasjon i dette tilfellet vil kunne få når det gjelder Kommuneplanens Arealdel som styringsverktøy for arealbruken i kommunen. Rådmannen mener at en dispensasjon fra områdereguleringskravet i dette tilfellet i realiteten vil føre til en sterk svekkelse og undergrave kommunens styring av kommunens arealbruk i sentrum etter overordnet plan. Dette vil også få uheldige konsekvenser for framtidig forvaltningspraksis i tilsvarende saker. Rådmannen vil sterkt fraråde at det legges til rette for en praksis der man åpner for etterfølgende dispensasjoner fra gjeldende regulering i de tilfeller man tidligere har gitt dispensasjon fra krav til områderegulering eller detaljregulering hvor begrunnelsen nettopp har vært at gjeldende regulering skal følges. En slik praksis vil kunne gi uheldig presedensvirkning og gi seg utslag i urimelig forskjellsbehandling både i forhold til tidligere saker samt i framtidige saker med tilsvarende problemstillinger. Konklusjon Ovenstående vurdering viser at vilkårene i 19-2 i plan- og bygningsloven ikke er oppfylt, og søknaden om dispensasjon fra kravet til områderegulering i pkt i Kommuneplanens Arealdel må herved avslås.

7 Vedrørende søknadene om dispensasjon fra bestemmelsene om etasjetall/byggehøyde og utnyttingsgrad i Reguleringsplan Sentrumsplanen Stjørdalshalsen, vedtatt , planid For det tilfelle at Komite plan fatter vedtak i samsvar med rådmannens forslag om å avslå søknad om dispensasjon fra kravet om områderegulering, vil dette medføre at tiltaket krever områderegulering for å kunne gjennomføres. Det vil da ikke være aktuelt å ta de øvrige dispensasjonssøknadene fra ansvarlig søker opp til behandling. Derimot, dersom Komite plan kommer til motsatt resultat enn rådmannens forslag tilsier, og vedtar å gi dispensasjon fra kravet om områderegulering jf. plan- og bygningsloven 19-2, så vil søknadene om dispensasjon fra bestemmelsene om etasjetall/byggehøyde og utnyttingsgrad i Reguleringsplan Sentrumsplanen Stjørdalshalsen, vedtatt , planid måtte behandles før tiltaket kan godkjennes. Som ansvarlig søker har påpekt har prosjektering og søknad om tiltaket allerede vært svært tidkrevende. Av hensyn til utbygger ber rådmannen derfor om at disse dispensasjonssøknadene tas opp til behandling av Komite plan allerede nå. Dersom Komite plan velger å avslå søknaden om dispensasjon fra områdereguleringskravet i samsvar med rådmannens forslag, bes om at det ses bort fra rådmannens forslag til vedtak nedenfor. 1. Søknad om dispensasjon til endret etasjetall/byggehøyde. Hensynet bak bestemmelsene om etasjetall og byggehøyde er å kunne styre utbyggingsvolumet og byggehøyden i planområdet. I dette tilfellet er høyden også sett i sammenheng med restriksjonsgrensene som er satt mot forsvarets arealer, slik at byggehøyden ikke under noen omstendighet kan overstige disse restriksjonsgrensene, jf. 2 nr Ansvarlig søker har anført at det er to forskjellige definisjoner på maks. tillatt byggehøyder i reguleringsplankartet og i reguleringsbestemmelsene. Som rådmannen har vært inne på tidligere beror denne vurderingen på en misforståelse, og rådmannen mener at det fremgår klart av bestemmelsene i 2 nr. 4.2 jf. 4.3 at det er byggehøyden på 2 etasjer med maks. tillatt gesimshøyde på 7 m som gjelder. Ansvarlig søker har videre anført at man ikke kan se at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt da det fortsatt er kun 2 etasjers bygg som er omsøkt. Det vises således til at de tekniske kravene for nybygg av i dag tilsier høyere etasjehøyde enn det som var vanlig fra tidsepoken da gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i Tegningene av bygget viser at det skal oppføres tekniske rom på deler av taket på vestfløyen av bygningen, samt over trapperommet og hovedinngangen. Høyden på disse tekniske rommene er 2,4 m fra taket, og vil komme i tillegg til gjennomsnittlig gesimshøyde på 9,35 m på den øvrige bygningsmassen. Ansvarlig søker har pekt på at man har vurdert inntrukne tekniske rom på taket til å være en bygningskonstruksjon på bygget og ikke en planetasje. Det fremgår ikke av «Veiledning - Grad av utnytting» hvordan etasjetall på næringsbygg ble beregnet ved tidspunktet for vedtakelsen av gjeldende reguleringsplan i Rådmannen mener imidlertid at dette ikke er vesentlig, da bestemmelsen i tillegg til etasjetall angir en konkret gesimshøyde. Bestemmelsen gir etter dette ikke anvisning til å legge til grunn den til enhver tid gjeldende beregning av etasjetall, men at 2 etasjer er konkret fastsatt til en gesimshøyde på 7 m. Tekniske rom over takflaten vil føre til ytterligere økning i gesimshøyden, da disse også skal legges til grunn ved beregning av gesimshøyden, se «Veiledning Grad av utnytting» kap. 4. I realiteten vil derfor deler av bygningen ha en gesimshøyde på 11,75 m, mens øvrige deler av bygningen

8 som ikke har tekniske rom på taket vil ha en gesimshøyde på 9,35 m fra gjennomsnittlig planert terreng. Rådmannen har forståelse for at de tekniske kravene i dette tilfellet gjør det vanskelig å oppfylle byggehøyden som er fastsatt i reguleringsplanen for Omsøkte byggehøyde vil ikke komme i konflikt med restriksjonsgrensen som er satt for forsvarets arealer. Selv om byggehøyden innebærer et stort avvik fra maks. tillatt gesimshøyde, har rådmannen under tvil kommet til at omsøkte høyde i dette tilfellet ikke vil vesentlig tilsidesette hensynet bak bestemmelsen om byggehøyde. Rådmannen vektlegger i denne sammenheng at bygningen inngår i sentrumsområde hvor det er ønskelig med større utnytting og høyere byggehøyde. Rådmannen kan ikke se at omsøkte byggehøyde vil føre til noen ulemper for naboer eller omgivelser når det gjelder solforhold, siktlinjer e.l. Høyden vil heller ikke overstige restriksjonsgrensene for forsvarets arealer, som vist til i 2 nr Ut fra ovenstående vurdering har rådmannen kommet til at begge vilkårene i plan- og bygningsloven 19-2 er oppfylt. 2. Søknad om dispensasjon for økt utnyttingsgrad. Det følger av bestemmelsen i 7 nr. 3 at «Bygningens grunnflate må ikke overstige 40 % av tomtens nettoareal, inklusive lagring under tak». Hensynet bak bestemmelsen er å styre omfang og volum av bebyggelsen på eiendommen, samt sikre tilstrekkelig uteareal og tilstrekkelig avstand mellom bebyggelsen i planområdet. Ansvarlig søker har redegjort for at omsøkte bygning vil ha grunnflate på 42 % av tomtens nettoareal. Dette utgjør 2 % over maks. tillatt bebygd areal på 40 % av tomtens nettoareal. Dette tilsvarer ifølge ansvarlig søker 96 m² av et nettoareal for tomten på 4645 m². Det anføres at bygningen skal utføres med parkeringskjeller, slik at en stor del av tomten vil bestå av grøntareal. Rådmannen kan ikke se at overskridelsen av utnyttingsgraden i dette tilfellet vil kunne vesentlig tilsidesette hensynet bak bestemmelsen. Slik tiltaket er planlagt, vil man fortsatt ha store utearealer på eiendommen og god avstand mellom bebyggelsen i planområdet. Rådmannen vil også peke på at omsøkte eiendommer inngår i et sentrumsområde hvor det ved eventuell framtidig omregulering er ønskelig med høyere grad av utnytting. Rådmannen kan ikke se at en dispensasjon til økt utnyttingsgrad som omsøkt vil kunne ha noen ulempe for naboer eller omgivelser. Det anses som en fordel at man får et funksjonsdyktig bygg i samsvar med tekniske krav i gjeldende lovverk. Rådmannen har etter dette kommet til at begge vilkårene i plan- og bygningsloven 19-2 er oppfylt. Konklusjon Ovenstående vurdering viser at rådmannen har kommet til at begge vilkårene i plan- og bygningsloven 19-2 er oppfylt, både når det gjelder søknad om dispensasjon til endret byggehøyde og til økt utnyttingsgrad. Rådmannen ser at dispensasjoner fra reguleringsplanen i dette tilfellet vil kunne gi uheldig presedensvirkning for tilsvarende problemstillinger i senere saker. Isolert sett vil dispensasjonene imidlertid gi et funksjonsdyktig bygg i samsvar med

9 tekniske krav i gjeldende lovverk, og rådmannen kan ikke se at dispensasjonene vil ha negative konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. På denne bakgrunn har rådmannen kommet til at søknadene om dispensasjon kan innvilges. Rådmannens forslag til vedtak: 1. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra 2 nr. 4.2 i Reguleringsplan Sentrumsplanen Stjørdalshalsen, vedtatt , planid vedrørende økt etasjetall/byggehøyde som omsøkt på eiendommene gnr./bnr. 107/304 og 105/198, Værnesgata 16 og 18 i Stjørdal kommune. 2. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra 7 nr. 3 i Reguleringsplan Sentrumsplanen Stjørdalshalsen, vedtatt , planid vedrørende økt utnyttingsgrad som omsøkt på eiendommene gnr./bnr. 107/304 og 105/198, Værnesgata 16 og 18 i Stjørdal kommune.

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 105/198 Arkivsaksnr: 2014/2634-39 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 107/304 og 105/198 - Værnesgata 16 og 18, 7503 Stjørdal Klage på

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 160/115 - Bruvegen 12, 7517 Hell - Dispensasjon fra regulert etasjetall og takvinkel

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 160/115 - Bruvegen 12, 7517 Hell - Dispensasjon fra regulert etasjetall og takvinkel STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 160/115 Arkivsaksnr: 2015/7321-5 Saksbehandler: Ask Rødahl Nygaard Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 160/115 - Bruvegen 12, 7517 Hell - Dispensasjon fra regulert

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 107/194 Arkivsaksnr: 2015/1121-6 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 107/194 - Gamle Kongeveg 2A, 7503 Stjørdal - dispensasjon

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/179 Arkivsaksnr: 2011/5071-37 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/179 - Stoksandvegen 15A, 7504 Stjørdal - dispensasjon fra

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 83/41 Arkivsaksnr: 2014/1859-17 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 83/41 - Sjøgata 3, 7503 Stjørdal - dispensasjon fra reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 83/107 Arkivsaksnr: 2015/4101-10 Saksbehandler: Ask Rødahl Nygaard Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 30.09.2015 83/72 - Havnegata 20A, 7503 Stjørdal - Søknad om

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 80/29 Arkivsaksnr: 2014/8345-9 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 80/29 - Viksjøvegen 47, 7512 Stjørdal - dispensasjon fra reguleringsplan

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Benedicte Waterloo Arkiv GBR 5/251 Arkivsaksnr. 18/1571. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Benedicte Waterloo Arkiv GBR 5/251 Arkivsaksnr. 18/1571. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksbehandler Benedicte Waterloo Arkiv GBR 5/251 Arkivsaksnr. 18/1571 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 21.11.18 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERT BYGGEHØYDE Rådmannens forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 40/1 Arkivsaksnr: 2016/160-6 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 40/1 - Arnstad og 66/2 - Mære mellem - søknad om dispensasjon fra

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/134 Arkivsaksnr: 2017/5726-3 Saksbehandler: Marit Kristine Pedersen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/134 - Skoleg 9, 7504 Stjørdal - Søknad om dispensasjon

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 82/1 Arkivsaksnr: 2017/4046-2 Saksbehandler: Marit Kristine Pedersen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 82/1 - tomt nr 14 - Storvikav 12, 7502 Stjørdal - Søknad

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 226/13 Arkivsaksnr: 2015/6236-10 Saksbehandler: Ask Rødahl Nygaard Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 226/13 - Sentrumsgården, 7520 Hegra - Renovering og bruksendring

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 83/72 - Havnegata 20A, 7503 Stjørdal - Dispensasjon for bruksendring av lagerbygg

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 83/72 - Havnegata 20A, 7503 Stjørdal - Dispensasjon for bruksendring av lagerbygg STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 83/72 Arkivsaksnr: 2016/171-7 Saksbehandler: Ask Rødahl Nygaard Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 83/72 - Havnegata 20A, 7503 Stjørdal - Dispensasjon for bruksendring

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 47/18 Arkivsaksnr: 2012/5056-4 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 47/3 - Krokvika, Langstein dispensasjon fra byggeforbudet i LNFområdet

Detaljer

94/87 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL GRAD AV UTNYTTING/TAKVINKEL

94/87 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL GRAD AV UTNYTTING/TAKVINKEL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/958-4 Arkivnr.: GNR 94/87 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 59/1 Arkivsaksnr: 2017/9622-8 Saksbehandler: Marit Kristine Pedersen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 59/1 - Kamv 59, 7510 Skatval - Dispensasjon fra LNFR-formål

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 97/220 Arkivsaksnr: 2017/4401-12 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 97/220 - Sollia 12B, 7507 Stjørdal - dispensasjon fra regulert

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 83/41 Arkivsaksnr: 2014/1859-25 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 83/41 - Sjøgata 3, 7503 Stjørdal - behandling av klage over

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget

Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 18.11.2016 Vår ref: 16/2357-13 - 16/41888 Arkivkode: GBNR - 02/1722 Saksbeh.: Durovic, Snezana Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget 29.11.2016

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 102/99 Arkivsaksnr: 2011/3934-9 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 102/99, Husbyvegen 31A, 7500 Stjørdal - dispensasjon fra maksimal

Detaljer

GBNR 20/361, FRITIDSBOLIG OG 4 RORBUER - BEHANDLING AV SØKNADER OM DISPENSASJON

GBNR 20/361, FRITIDSBOLIG OG 4 RORBUER - BEHANDLING AV SØKNADER OM DISPENSASJON GBNR 20/361, 371-1 FRITIDSBOLIG OG 4 RORBUER - BEHANDLING AV SØKNADER OM DISPENSASJON Sakstittel: Gbnr 20/361 - Fritidsbolig Tiltakshaver: Hauglandsøy Fritid AS Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG Sakstittel: Gbnr 10/875 - Enebolig med utleiedel Tiltakshaver: Dagfinn Edvardsen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

GBNR 14/390/0/17 - NORDRE KROKÅS - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM OPPFØRING AV GARASJE

GBNR 14/390/0/17 - NORDRE KROKÅS - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM OPPFØRING AV GARASJE GBNR 14/390/0/17 - NORDRE KROKÅS - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM OPPFØRING AV GARASJE Sakstittel: Gbnr 14/390/0/17 - Garasje Tiltakshaver: Martin Straume Klar for behandling: 28.03.19 Frist for behandling:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 83/41 - Sjøgata 3, 7503 Stjørdal - klage over avslag på søknad om dispensasjon

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 83/41 - Sjøgata 3, 7503 Stjørdal - klage over avslag på søknad om dispensasjon STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 83/41 Arkivsaksnr: 2014/1859-56 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 83/41 - Sjøgata 3, 7503 Stjørdal - klage over avslag på søknad

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 292/1 Arkivsaksnr: 2013/3850-7 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 292/1 - Avelsgaard, 7520 Hegra - dispensasjon fra byggeforbudet

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69 Søgne kommune Arkiv: 30/51 Saksmappe: 2015/1839-31406/2015 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 25.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201500025/13 Saksbeh.: BJBE Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Tønsberg kommune. Dekksguttveien 10B / ny bolig - klage på vedtak

Tønsberg kommune. Dekksguttveien 10B / ny bolig - klage på vedtak Tønsberg kommune JournalpostID 19/35713 Saksbehandler: Åge Hammervik, telefon: 415 14 564 Kommuneutvikling Dekksguttveien 10B - 0139/0594 - ny bolig - klage på vedtak Utvalg Møteddato Saksnummer Utvalg

Detaljer

Gbnr 15/179 - HILLEREN - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV NAUTTOMT. Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø

Gbnr 15/179 - HILLEREN - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV NAUTTOMT. Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Gbnr 15/179 - HILLEREN - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV NAUTTOMT Klar for behandling: 13.03.19 Frist for behandling: 16 uker Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 107/365 Arkivsaksnr: 2015/8078-4 Saksbehandler: Ask Rødahl Nygaard Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 107/365 - Værnesmovegen 19, 7503 Stjørdal - Dispensasjon fra

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV

GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV Sakstittel: Gbnr 4/587 - Forespørsel om bygging Tiltakshaver: Bård - Espen Krabbedal Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING

GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING Sakstittel: Gbnr 6/8 - Fradeling av boligtomt Tiltakshaver: Frist for behandling: 03.11.16 Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2016/3773-3 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 20/11 Spillumsåsen tomt nr. 31-35 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 105/99 Arkivsaksnr: 2013/164-45 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Detaljer

Tønsberg kommune. Dekksguttveien 10B / ny bolig. Utvalg Møteddato Saksnummer Utvalg for bygge- og arealsaker

Tønsberg kommune. Dekksguttveien 10B / ny bolig. Utvalg Møteddato Saksnummer Utvalg for bygge- og arealsaker Tønsberg kommune JournalpostID 18/93615 Saksbehandler: Kine Rypdal, telefon: 33 34 81 00 Kommuneutvikling Dekksguttveien 10B - 0139/0594 - ny bolig Utvalg Møteddato Saksnummer Utvalg for bygge- og arealsaker

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

Olaf Antonsen søker dispensasjon fra reguleringsplan for utvidelse av eksisterende stue på sin eiendom Gnr. 72 Bnr.133

Olaf Antonsen søker dispensasjon fra reguleringsplan for utvidelse av eksisterende stue på sin eiendom Gnr. 72 Bnr.133 Arkivsaknr: 2017/1215 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.02.2018 Olaf Antonsen søker dispensasjon fra reguleringsplan for utvidelse av eksisterende

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201 Søgne kommune Arkiv: 38/169 Saksmappe: 2016/2499-41885/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.10.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201208987/12 Saksbeh.: BJBE Emnekode: EBYGG-5351 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

GBNR 32/49 - BOLIGBYGGING - BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON

GBNR 32/49 - BOLIGBYGGING - BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON GBNR 32/49 - BOLIGBYGGING - BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON Sakstittel: Gbnr 32/49 - Boligbygging Tiltakshaver: Ravnanger Hus AS Frist for behandling: 12.01.16 Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalg

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 102/2 - Fosslibekken barnehage - Rammetillatelse og dispensasjon for gesimshøyde

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 102/2 - Fosslibekken barnehage - Rammetillatelse og dispensasjon for gesimshøyde STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 102/2 Arkivsaksnr: 2008/5218-110 Saksbehandler: Bård Hubert Gustafson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 102/2 - Fosslibekken barnehage - Rammetillatelse og dispensasjon

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/396 Arkivsaksnr: 2018/1991-15 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/396 - Nedre Stokkanveg 2D, 7507 Stjørdal - avslag på søknad

Detaljer

GBNR 12/1318, SØRE MARIKOVEN - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON

GBNR 12/1318, SØRE MARIKOVEN - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON GBNR 12/1318, 307 - SØRE MARIKOVEN - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON Sakstittel: Gbnr 12/1318, 307 - Kai og sti Tiltakshaver: Jan Helge Mikkelsen Klar for behandling: 01.07.19 Frist for behandling:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 96/17 Arkivsaksnr: 2016/9867-4 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 96/17 - Gammelv 8, 7507 Stjørdal - dispensasjon for regulert

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 192/14 Plan- og miljøutvalget

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 192/14 Plan- og miljøutvalget Søgne kommune Arkiv: 31/87 Saksmappe: 2014/1775-30626/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankravet samt formålet i kommunedelplan, og fra byggeforbudet

Detaljer

Forslag til endring av reguleringsplan for Granittlia - 1. gangsbehandling etter 12-10, 11 i plan- og bygningsloven

Forslag til endring av reguleringsplan for Granittlia - 1. gangsbehandling etter 12-10, 11 i plan- og bygningsloven NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Ole Christian Øvrebø L.nr.: 3508/2018 Arkivnr.: 20160001/L13 Saksnr.: 2016/386 Utvalgssak Forslag til endring av reguleringsplan for Granittlia - 1.

Detaljer

Fram Ingeniørkontor AS

Fram Ingeniørkontor AS Postboks 4814 Nydalen 0484 OSLO 18. januar 2018 Bergen Kommune v/ Byggesak SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN MØNEHØYDE OG MAKSIMAL UTNYTTELSE AV TOMT Gnr/bnr/fnr: 149/126 Gravdalrinden 14, Laksevåg

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON PÅ EIENDOM GNR. 284, BNR. 524, TUNESVEGEN 61, BERGEN KOMMUNE

SØKNAD OM DISPENSASJON PÅ EIENDOM GNR. 284, BNR. 524, TUNESVEGEN 61, BERGEN KOMMUNE Bergen, den 15. april 2016 Vår ref: 100322 Deres ref.: SØKNAD OM DISPENSASJON PÅ EIENDOM GNR. 284, BNR. 524, TUNESVEGEN 61, BERGEN KOMMUNE Eiendom: Gnr. 284 bnr. 524 Tiltakets adresse: Tunesvegen 61, Bergen

Detaljer

GBNR 20/1, RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE

GBNR 20/1, RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE GBNR 20/1, 406 - RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE Sakstittel:Gbnr 20/1, 406 - Garasje Tiltakshaver: Steffen Nesheim Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Støren - tilbygg til næringsbygg - gbnr 45/246 og 45/256

Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Støren - tilbygg til næringsbygg - gbnr 45/246 og 45/256 Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2018/19-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Støren

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 102/99 - Husbyvegen 31A, 7505 Stjørdal - behandling av klage over vedtak om dispensasjon

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 102/99 - Husbyvegen 31A, 7505 Stjørdal - behandling av klage over vedtak om dispensasjon STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 102/99 Arkivsaksnr: 2014/3535-13 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 102/99 - Husbyvegen 31A, 7505 Stjørdal - behandling av klage

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Espen Brustuen Arkiv: FEIGB 66/405 17/907-3 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Espen Brustuen Arkiv: FEIGB 66/405 17/907-3 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Espen Brustuen Arkiv: FEIGB 66/405 17/907-3 Dato: 10.04.2017 KLAGEBEHANDLING - DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR ÅRETTA - MESSENLIVEGEN - NYBYGG GARASJE GNR/BNR

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201431776/30 Saksbeh.: BJBE Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - GB 26/66 - Okse 50

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - GB 26/66 - Okse 50 Søgne kommune Arkiv: 26/66 Saksmappe: 2017/3616-7244/2018 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 09.02.2018 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - GB 26/66 - Okse 50 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

1. Reguleringsplan for Hafjell Fjellandsby av , sak 13/9

1. Reguleringsplan for Hafjell Fjellandsby av , sak 13/9 Saksbehandler: Vibecke Mohr Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/798 HAFJELL FJELLANDSBY - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN Vedlegg: 1. Tomteskisse Hafjell Fjellandsby H7-7-område, tomt 1,2,3 2. Situasjonsplan

Detaljer

Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 016/187 Arkivsaksnr.: 17/2089 DISPENSASJON - GBNR 16/187 - FRITIDSBOLIG - KALDSVEKROKEN 266

Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 016/187 Arkivsaksnr.: 17/2089 DISPENSASJON - GBNR 16/187 - FRITIDSBOLIG - KALDSVEKROKEN 266 Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 016/187 Arkivsaksnr.: 17/2089 DISPENSASJON - GBNR 16/187 - FRITIDSBOLIG - KALDSVEKROKEN 266 Vedlegg: Dispensasjonssøknad, datert 17.11.2017 Fasadetegninger

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 82/15 Arkivsaksnr: 2011/6725-7 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 82/15, Havna, 7500 Stjørdal - klage over avslag på søknad om

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak:

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak: Arkivsaknr: 2017/116 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik Rådmannens forslag

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Tore Welde Severin Broens gate 6 7500 Stjørdal Deres ref: Vår ref: INGENG 2008/2654 Dato: 01.11.2016 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

GBNR 24/111 - STIEN - ENEBOLIG OG GARASJE - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT SJØ

GBNR 24/111 - STIEN - ENEBOLIG OG GARASJE - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT SJØ GBNR 24/111 - STIEN - ENEBOLIG OG GARASJE - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT SJØ Sakstittel: Gbnr 24/111 - Enebolig med garasjedel Tiltakshaver: Bård Gaustad Klar for behandling:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 107/47 Arkivsaksnr: 2011/5168-11 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 107/47, Innherredsvegen 70, 7500 Stjørdal - nybygg kombinert

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 5.1 og fra reguleringsplanens bestemmelse 7.2 avslås.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 5.1 og fra reguleringsplanens bestemmelse 7.2 avslås. Saksframlegg IVAR LYKKES VEG 10 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REKKEFØLGEKRAV I KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPFØRING AV NYTT FORRETNINGSBYGG Arkivsaksnr.: 09/50676 Saksbehandler: Odd Morten Hansen ::: Sett

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR 10/214, 713 - STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 10/214, 713 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Jon Erik Pedersen Befaring:

Detaljer

Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 016/190 Arkivsaksnr.: 17/2088 DISPENSASJON GBNR 16/190 - FRITIDSBOLIG - KALDSVEKROKEN 264 A

Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 016/190 Arkivsaksnr.: 17/2088 DISPENSASJON GBNR 16/190 - FRITIDSBOLIG - KALDSVEKROKEN 264 A Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 016/190 Arkivsaksnr.: 17/2088 DISPENSASJON GBNR 16/190 - FRITIDSBOLIG - KALDSVEKROKEN 264 A Vedlegg: Dispensasjonssøknad, datert 17.11.2017 Fasadetegninger

Detaljer

GBNR 4/57 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR SLAMAVSKILLER OG SJØLEDNING TIL NAUST

GBNR 4/57 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR SLAMAVSKILLER OG SJØLEDNING TIL NAUST GBNR 4/57 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR SLAMAVSKILLER OG SJØLEDNING TIL NAUST Sakstittel: Gbnr 4/57 - Legging av sjøledning Tiltakshaver: Svein Arne Fauskanger Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

GBNR 18/437, KOLLEVÅG - NAUST - BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON

GBNR 18/437, KOLLEVÅG - NAUST - BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON GBNR 18/437, 438 - KOLLEVÅG - NAUST - BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON Sakstittel: Gbnr 18/437, 438 - Naust Tiltakshaver: Magnar Antonsen Frist for behandling: 24.06.16 Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 82/1 Arkivsaksnr: 2013/2686-2 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 82/1 - Storvikavegen, dispensasjon fra rekkefølgekrav i reguleringsplan

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200803344 : O: : 101-79 : Randi Sunde : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 23.09.09

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00. Saksliste. Tilleggspapirer.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00. Saksliste. Tilleggspapirer. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00 herredshus Tilleggspapirer Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 69/15 15/925 GNR

Detaljer

Saksnr.: /15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201512995/15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DISPENSASJON OG FRADELING AV 3 BOLIGTOMTER PÅ EIENDOM 4/55

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DISPENSASJON OG FRADELING AV 3 BOLIGTOMTER PÅ EIENDOM 4/55 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DISPENSASJON OG FRADELING AV 3 BOLIGTOMTER PÅ EIENDOM 4/55 Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 4/55 Arkivsaksnr.: 14/965 4/55 - VEDR. ØNSKE OM KJØP AV TOMT - DISPENSASJON

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. 76/18 - Vinge, 7510 Skatval - Tilbygg og påbygg til hytte - Behandling av dispensasjonssøknader

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. 76/18 - Vinge, 7510 Skatval - Tilbygg og påbygg til hytte - Behandling av dispensasjonssøknader STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 76/18 Arkivsaksnr: 2014/5914-20 Saksbehandler: Line Løvås Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 76/18 - Vinge, 7510 Skatval - Tilbygg og påbygg til hytte - Behandling

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring av uthus til anneks på GB 37/97 - Kjeholmen 10

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring av uthus til anneks på GB 37/97 - Kjeholmen 10 Søgne kommune Arkiv: 37/97 Saksmappe: 2017/1776-34362/2017 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 14.08.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring av uthus til anneks på GB 37/97 - Kjeholmen

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Arkivsaknr: 2016/1117 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørn Olav Jelstad Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 15.11.2016 Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Rådmannens forslag

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Søgne kommune Arkiv: 46/23 Saksmappe: 2016/3340-16057/2017 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Utv.saksnr

Detaljer

Byggesak - Åsveien 18 - gbnr. 122/228 - garasje - Dispensasjon fra utnyttelsesgraden

Byggesak - Åsveien 18 - gbnr. 122/228 - garasje - Dispensasjon fra utnyttelsesgraden Jens Gisle Haukdal Deres ref: Åsveien 18 Vår ref: 11331/2017 7100 Rissa Saksnr: 2017/1450 Dato: 26.10.2017 Byggesak - Åsveien 18 - gbnr. 122/228 - garasje - Dispensasjon fra utnyttelsesgraden Rissa kommune

Detaljer

Fram Ingeniørkontor AS

Fram Ingeniørkontor AS Postboks 4814 Nydalen 0484 Oslo 23. Mai 2017 Bærum kommune SØKNAD OM DISPENSASJON VEDRØRENDE UTNYTTELSESGRAD, FRA PLANKRAVET, FRA AVSTAND TIL JERNBANE, SAMT FRA AVSTAND TIL NABOGRENSE Eiendom 54/215 Åsløkkveien

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 101/173 Arkivsaksnr: 2012/252-43 Saksbehandler: Ivar Skjelstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 101/173 - Eventyrskogen 20 - ombygging av støttemur mot vendehammer

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra arealbestemmelsene i plan - to fritidsboliger på GB 21/13 - Monsøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra arealbestemmelsene i plan - to fritidsboliger på GB 21/13 - Monsøya Søgne kommune Arkiv: 21/13 Saksmappe: 2008/414-11615/2016 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 13.03.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra arealbestemmelsene i plan - to fritidsboliger på

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/18/593 - Sandheim Terrasse AS - Påbygg/tilbygg - Tangenvegen 5-7 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Oddvar Govasmark oddvar.govasmark@innherred-samkommune.no 74048531 Arkivref:

Detaljer

GBNR 13/54 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG

GBNR 13/54 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG GBNR 13/54 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG Sakstittel: Gbnr 13/54 - Sokkelleilighet Tiltakshaver: Ørjan Kristoffersen Frist for behandling: 14.04.16 Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Gnr 42 Bnr Raveien 6 - Nytt boligbygg med forretningslokale - Søknad om dispensasjon

Gnr 42 Bnr Raveien 6 - Nytt boligbygg med forretningslokale - Søknad om dispensasjon Ås kommune Gnr 42 Bnr 320 - Raveien 6 - Nytt boligbygg med forretningslokale - Søknad om dispensasjon Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 15/01798-21 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 13.02.2012 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye

Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/162-12 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Oppføring av enebolig med garasje - gbnr

Detaljer

Saksframlegg. Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23/191 - Hølleheiveien 6

Saksframlegg. Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23/191 - Hølleheiveien 6 Søgne kommune Arkiv: 23/191 Saksmappe: 2012/2501-13386/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 31.03.2015 Saksframlegg Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig

Detaljer

Saksnummer: Bergen, KLAGE - AVSLAG OM SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV 3 ENEBOLIGER. SLETTENVEGEN GNR. 108, BNR.

Saksnummer: Bergen, KLAGE - AVSLAG OM SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV 3 ENEBOLIGER. SLETTENVEGEN GNR. 108, BNR. Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN Saksnummer: 201431776 Bergen, 22.07.2015 KLAGE - AVSLAG OM SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV 3 ENEBOLIGER. SLETTENVEGEN GNR. 108,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/6/319 - Tonje Gaupset og Håvard Nessemo - Garasje - Flisa 4 - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for "Sognan" Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON - VESENTLIG TERRENGINGREP

SØKNAD OM DISPENSASJON - VESENTLIG TERRENGINGREP DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Dønna Voksenopplæring Møtedato: 13.03.2018 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/374 Klageadgang: Nei BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON/ BRUKSENDRING FOR INNREDNING AV NAUST Saksbehandler: Vaidotas Suveizdis Arkiv: EIEND/GN/BN

Detaljer