Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse"

Transkript

1 Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring av prosjektet skjer på en kjent og forutsigbar måte. Prosjektets nytteverdi vurderes ved hvert beslutningspunkt. Krav til prosjektleveransen utredes i de to første fasene, låses først ved beslutningspunkt 3. I prosjektmodellen er farger og symboler anvendt på en konsekvent og enhetlig måte, som beskrevet under. Utredning MP MP MP MP 0 1 Forberedelse 2 3 Gjennomføring 4 Beslutningspunkter er stadier i prosjektgjennomføringen hvor viderføring av arbeidet besluttes. Beslutningen er prosjekteiers ansvar, og skjer alltid ved faseoverganger. Beslutningspunktenes betydning samt de vurderinger som legges til grunn er gjengitt på side 11: Beslutningspunkter Milepæler er viktige, forhåndsdefinerte kontrollstasjoner underveis. Prosjektmodellen viser de obligatoriske milepælene (blå). I tillegg kan ethvert prosjekt definere ytterligere milepæler etter behov (hvite). Ledelsesmodellen beskriver alle arbeidsoppgaver som prosjektleder er ansvarlig for. Ledelsesmodellen er uavhengig av prosjektets type og størrelse. Hvilke arbeidsoppgaver som inngår i de enkelte fasene, se beskrivelse av fasene. Arbeidsmodellen inneholder alt det arbeid som skal utføres for å skape prosjektets leveranser. Arbeidsmodellen er unik for det enkelte prosjekt. For vanlig forekommende prosjekter er det mulig å utarbeide mønstermodeller eller spesielle applikasjoner. Leveranse MP 5 Avslutning Fargene anvendt på beslutningspunkter, ledelsesmodellen og arbeidsmodellen korresponderer med de ansvarlige nivårene i prosjektorganisasjonen. Se side 9: Organisering STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE

2 Arbeidsflyt Ledelsesaktiviteter som gjennomføres i de enkelte fasene er de samme uavhengig av prosjekttype og -størrelse. Disse er skissert her. Faglig innhold og detaljer vil være unike for det enkelte prosjekt. Utredning MP MP MP MP MP 0 1 Forberedelse 2 3 Gjennomføring 4 Gjennomførings- og løsningsalternativer utredes med hensyn til realiserbarhet og mulig gevinst for organisasjonen. Utredningsfasen ender opp med et et eller flere anbefalte alternativer. Utredningsfasen kan utføres som prosjekt eller linjearbeid; alt etter hva som er mest formålstjenlig. Valgt alternativ for gjennomføring/løsning detaljeres med hensyn til spesifisering av leveranse, arbeidsomfang, ressurser, kostnader og tid. Prosjektorganisasjonen beskrives, ressursavtaler inngås. Arbeidet ender opp i en prosjektbeskrivelse som danner grunnlag for videre gjennomføring av prosjektet. Gjennomføringsfasen starter med en prosjektoppstart hvor prosjektgruppen går gjennom alle sider ved prosjektet med utgangspunkt i prosjektbeskrivelsen. Prosjektbeskrivelsen detaljeres og korrigeres. Ved at prosjektdeltakerne får innflyttelse stiger motivasjon og engasjement. Prosjektet gjennomføres iflg. godkjente planer, med den arbeidsform og med den oppfølging av arbeidet som er beskrevet i prosjektbeskrivelsen. Det korrigeres for avvik, prosjektbeskrivelsen holdes oppdatert slik at den hele tiden viser hva som gjelder. Prosjektleveransene er ferdigstilt så langt at kun overføring til prosjektets kunde gjenstår. Overføringen skjer iflg. avtale dokumentert i prosjektbeskrivelse, følges opp og rapporteres som øvrig arbeid i gjennomføringsfasen. Leveranse 5 Avslutning Jobben er gjort. Prosjektteamet gjennomgår erfaringene, dokumenterer disse på en slik måte at de enkelt kan anvendes på kommende prosjekter, teamet oppløses.

3 Fase 1: Utredning Skal vi og bør vi? Utredningsfasen har til hensikt å klargjøre prosjektets nytte for organisasjonen, dets prioritet og hvilket alternativ vi skal gå for dersom flere muligheter finnes. Utredningsfasen starter med en overordnet beslutning (beslutningspunkt 0) hvor det fastsettes hva som skal undersøkes og hvordan resultates skal presenteres som grunnlag for neste beslutning ved beslutningspunkt 1. Arbeidet kan gjennomføres som første prosjektfase, eller som arbeid i linjen. Hva som er mest effektivt avhenger av oppgavens karakter. For mindre oppgaver hvor faglige spørsmål må avklares av et fåtall nøkkelpersoner kan gjennomføring i linjen være et bra alternativ. For større oppgaver hvor utredningsfasen setter krav til koordinering på tvers i organisasjonen kan prosjektmessig gjennomføring være best. For prosjekter som er entydige og konkret definerte kan utredningsfasen sløyfes helt. Eksempler på slike prosjekter kan være enkle tekniske anleggsprosjekter og leveranseprosjekter. Normale arbeidsoppgaver i utredningsfasen: Markedsanalyse Teknologianalyse Lønnsomhetsanalyse Definere alternative løsningsmetoder Sammenstille konsekvenser av alternative løsningsmetoder Anbefale løsning for hovedprosjekt Resultat av utredningsfasen: Vanligvis er resultatet av utredningsfasen en rapport som beskriver et anbefalt løsningsalternativ med konsekvenser (nytte, effektivitet, lønnsomhet). Rapporten danner grunnlag for beslutningen om å starte fase 2, forberedende fase. Et mulig utfall av utredningsfasen er at videre prosjektgjennomføring frarådes.

4 Fase 2: Forberedelse Hva, hvordan og hvem? Fase 2, forberedende fase, innledes ved at prosjekteier, som ivaretar prosjektets styrende funksjon, sørger for at en oppdragsspesifikasjon utarbeides. Prosjektleder og øvrige deltakere i forberedende fase utpekes. Prosjektgruppen utarbeider en gjennomføringsplan for arbeidet i fasen, og fordeler arbeidsoppgaver. Arbeidet følger de instruksjoner som er gitt i oppdragsspesifikasjonen. Resultatet av arbeidet vil normalt være alt nødvendig underlag for gjennomføring av arbeidet i neste fase, gjennomføringsfasen. Dette inkluderer, i grove trekk, krav til prosjektleveransene, tidsplan, budsjett, behov for ressurser, prosjektorganisasjon; evt. også HMS- og kvalitetsplan. Resultatene dokumenteres i en prosjektbeskrivelse. Denne inneholder også en beskrivelse av bakgrunn for prosjektet samt forventet nytte utformet som et effektmål. Normale arbeidsoppgaver i utredningsfasen: Analyse av krav, behov og forventninger Målformulering Definere arbeidsomfang, arbeidsstruktur WBS Estimere de enkelte arbeidsoppgaver Utarbeide logisk nettverk Definere milepæler Gjennomføre usikkerhetsanalyse, interessentanalyse Utarbeide tidsplan og kostnadsplan Utarbeide HMS- og/eller kvalitetsplan Sammenstille prosjektbeskrivelsen Resultat av utredningsfasen: Viktigste resultat av arbeidet i utredningsfasen er prosjektbeskrivelsen.

5 Fase 2: Arbeidsoppgaver Utarbeide oppdragsspesifikasjon. Planlegging av prosjektgjennomføringen. a) Målformulering, prosjektmål Prosjektets sluttleveranser spesifiseres. Sammen med tids- og kostnadsramme utgjør dette prosjektmålet. b) Utarbeide arbeidsstruktur Arbeidsomfanget defineres og brytes ned til de enkelte abeidsoppgavene som må gjennomføres for å skape leveransen. (WBS - Work Breakdown Structure) c) Estimere arbeidsoppgavene De enkelte oppgavene estimeres med hensyn til ressursbehov og nødvendig tid for gjennomføring. Utnytt erfaringer, konferer om mulig med de som skal gjøre jobben! d) Utarbeide logisk nettverk, milepæler Beslutt rekkefølge på utførelse av arbeidsoppgavene. Sett dem gjerne inn i et logisk nettverk for å skape visuell oversikt. Definer milepæler som viktige kontrollstasjoner underveis. Påse at det defineres milepæler på prosjektets kritiske linje. e) Gjennomføre usikkerhetsanalyse, interessentanalyse. Skap oversikt over prosjektets iboende usikkerhet. Om det er fare for at interessenter kan influere på gjennomføringen bør interessentanalyse gjennomføres. Resultat av analysene er aktiviteter som kan gjøre revurdering av b), c) og d) nødvendig. f) Utarbeide tidsplan og kostnadsplan for prosjektet Det finnes alternative teknikker for visualisering av tidsplaner. Det vanligste er å lage et Gantt-skjema som viser på en tidsskala når de enkelte arbeidsoppgaver skal utføres. Kostnadsplanen fremkommer ved kostnader for utførelse av de enkelte arbeidsoppgavene med tillegg for innkjøp og andre kostnader. Organisering av prosjektet Roller og ansvar i prosjektet beskrives, gjerne i form av et organisasjonskart. Tilgjengeligheten av prosjektdeltagere avtales og kontrolleres. Utarbeide prosjektbeskrivelse Prosjektbeskrivelsen inneholder resultatet av arbeidet i forberedende fase, og er grunndokumentet for prosjektgjennomføringen. Prosjektplan og organisasjonsbeskrivelse inngår som viktige kapitler. Ansvar Styrende funksjon (Prosjekteier) Ledende funksjon (Prosjektleder) Ledende funksjon Ledende funksjon

6 Fase 3: Gjennomføring Gjør jobben! Når resultat av arbeidet i forberedende fase godkjennes som grunnlag for videre prosjektgjennomføring ved beslutningspunkt 2 starter gjennomføringsfasen. Først på dette tidspunktet blir ofte flertallet av prosjektmedarbeiderne trukket inn, og det er viktig for videre arbeid at det skapes et felles syn i teamet på alt det som angår prosjektet. Derfor bør medarbeiderne inviteres til aktiv deltakelse i den gjennomgangen av prosjektbeskrivelsen som er innledning på fasen. Deltakerne må ha anledning til å komme med forslag og innvendinger. Om dette fører til endringer i forhold til hva som var resultatet av arbeidet i forberedende fase er i seg selv ikke negativt. Prosjektdeltakernes kunnskap og erfaring vil bidra til å sikre prosjektet, i tillegg vil engasjerte prosjektdeltakere føle forpliktelse og motivasjon. Alt dette sikrer videre prosjektgjennomføring. Ved beslutningspunkt 3 er gjennomgangen av prosjektbeskrivelsen gjort. Dersom den er endret i forhold til opprinnelig versjon ved beslutningspunkt 3 må den nye revisjonen godkjennes som del av kriteriene for passering av beslutningspunkt 3. Mellom beslutningspunkt 3 og 4 utarbeides prosjektets leveranse i henhold til godkjente planer, og på den måte som er avtalt. Arbeidet følges opp, avvik identifiseres, korrektive tiltak innføres. Parallellt oppdateres prosjektbeskrivelsen. En godkjent prosjektbeskrivelse skal til enhver tid ligge til grunn for prosjektgjennomføringen. I løpet av gjennomføringsfasen er jobben gjort, bare overlevering til prosjektets kunde gjenstår. At denne overleveringen kan starte besluttes ved passering av beslutningspunkt 4. Overleveringen skjer på den måten det er beskrevet i prosjektbeskrivelsen. Når overlevering er avsluttet er gjennomføringsfasen ferdig. Dette danner grunnlag for beslutningen ved beslutningspunkt 5, arbeidet i avslutningsfasen kan starte.

7 Fase 3: Arbeidsoppgaver Godkjenne prosjektbeskrivelse. Teambygging / prosjektoppstart For oppnåelse av det felles syn på prosjektet som er nødvendig for effektiv gjennomføring bør prosjektdeltakerne delta i en prosjektoppstart. I denne blir prosjektet gjennomgått med de som skal gjøre jobben, grunnlaget blir verifisert, et felles syn på jobben skapes og lagånd bygges. En prosjektoppstart kan være enkel (kick-off) om prosjektet er på kjent og trygg grunn. Om prosjektet er av mer ukjent karakter bør det anvendes mer tid og ressurser. Også størrelsen på prosjektet har betydning for omfanget. Godkjenne revidert prosjektbeskrivelse. Gjennom oppstartprosessen kan forslag fra prosjektdeltagere nødvendiggjøre endringer i prosjektbeskrivelsen. Endringer skal alltid godkjennes av prosjekteier. Ansvar Styrende funksjon (Prosjekteier) Ledende funksjon (Prosjektleder) Styrende funksjon Godkjenne at leveransen kan overføres til prosjektets kunde. Utvikle leveransen, følge opp I gjennomføringsfasen som ellers i prosjektgjennomføringen kontrolleres fremdrift i forhold til tidsplan, kostnadsbruk i forhold til budsjett og status i utvikling av prosjektleveransen. Samtidig overvåkes leveransenes mulighet til å skape et resultat for virksomheten i samsvar med effektmålet. Statusrapporten utarbeides på avtalte tidspunkter, det bør legges vekt på avvik og tiltak. Ledende funksjon Overføre leveransen til prosjektets kunde Etter at prosjektleveransen er utarbeidet skal den overleveres til prosjektets kunde, som kan være intern eller ekstern. Overleveringen, som bør være avtalt og beskrevet i prosjektbeskrivelsen, kan for noen prosjekter bestå av en rekke arbeidsoppgaver. For andre prosjekter kan overleveringen være så enkel og opplagt at den nærmest er unødvendig å beskrive.

8 Fase 4: Avslutning Lær av det! Før prosjektet avsluttes kontrolleres at alle de forpliktelser som påligger prosjektet er ivaretatt. Aktiviteter som skal videreføres må være avtalt, all dokumentasjon av resultater må foreligge. Vi markerer at prosjektet er ferdig, prosjektgruppen oppløses og alle konti stenges. Ethvert prosjekt er unikt, og bidrar til læring. Før prosjektgruppen oppløses bør derfor erfaringer fra prosjektet nedtegnes i en sluttrapport. Sluttrapporten bør oppbevares på en slik måte at den er enkel å finne når men neste gang setter igang et prosjekt av lignende karakter.

9 Organisering Enhver prosjektorganisasjon må ivareta 3 funksjoner: STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE Prosjektets styrende funksjon ivaretas av prosjekteier, eventuelt med bistand fra en styringsgruppe om en slik er oppnevnt. Prosjekteier er ansvarlig for å definere og følge opp prosjektets overordnede mål, d.v.s. at prosjektet gir den nyttevirkning som er beskrevet i effektmålet. I tillegg til dette vil prosjekteier bidra med ressursavklaringer og beslutninger som ligger utenfor prosjektleders myndighetsområde. Den ledende funksjonen i prosjektet ivaretas av prosjektleder, eventuelt i samarbeid med en ledergruppe i prosjektet dersom en slik er definert. Prosjektets ledende funksjon er i første rekke å sørge for at prosjektmålene blir oppfylt, det vil si å levere avtalte leveranser til avtalt tid og kostnad. Som del av dette er prosjektleder ansvarlig for at planer blir utarbeidet, for oppfølging av arbeidet, reagere på avvik, korrigere og rapportere til prosjekteier/styringsgruppe. I de tilfellene hvor tiltak ikke kan besluttes av prosjektleder foreslås nødvendige beslutninger for prosjekteier, som har det endelige ord. Den utførende funksjonen i prosjektet ivaretas av de prosjektmedarbeiderne som på faglig grunnlag utfører det nødvendige arbeidet med ferdigstilling av leveransene. Ansvaret består i tillegg i å rapportere status for eget arbeid, melde opp utfordringer og holde kontakt med øvrige prosjektmedarbeidere. Av og til kan det være fornuftig å definere en fjerde funksjon i prosjektorganisasjonen - den støttende. Det kan være behov for å innhente synspunkter fra eksperter, holde andre informert eller å spre informasjon fra prosjektet. Medlemmene i en støttegruppe som f.eks. en referansegruppe tar ikke del i arbeidsoppgavene som utføres av de tre andre funksjonene. Spesielt når prosjektene gjennomføres i matrise i forhold til linjeorganisasjonen kan ressursspørsmål forårsake konflikter. Dette kan være utfordringrer som det enkelte prosjekt ikke kan løse selv. Det er i slike tilfeller nødvendig å ha en form for multiprosjektstyring som fungerer. Oftest er det linjeledere og prosjekteiere som tar del i multiprosjektstyring.

10 Prosjektet sett fra prosjekteiers side (styrende funksjon) Leveranse Utredning MP MP MP MP MP 0 1 Forberedelse 2 3 Gjennomføring 4 Avslutning 5 En utredning besluttes utført som første del av arbeidet. Oppdragsgiver har tatt beslutningen, og rammene for utredningen beskrives i form av krav til resultat, tid og kostnad.. Om arbeidet skal utføres i linjen eller som første prosjektfase besluttes, ansvarlig blir utpekt. Om jobben gjennomføres som prosjektfase utpekes prosjekteier. Resultatet av utredningen danner grunnlag for beslutningen om å gå videre. Om beslutningen er positiv utarbeider prosjekteier en oppdragsspesifikasjon som beskriver bakgrunn for prosjektet, ønsket nytteeffekt (effektmål), overordnet beskrivelse av leveranser, anslåtte tids- og kostnadsrammer. Det kan også være aktuelt å angi spesielle forhold prosjektet skal ta hensyn til. Prosjektleder utpekes. Prosjekteier følger opp arbeidet i forberedende fase gjennom normal statusrapportering og tilhørende beslutninger/tiltak. Ved beslutningspunkt 2 er første revisjon av prosjektbeskrivelsen utarbeidet. Denne danner grunnlag for beslutningen om å gå videre til gjennomføringsfasen. Etter at prosjektteamet er etablert er den innledende del av gjennomføringsfasen fullført ved beslutningspunkt 3. På dette tidspunkt er prosjektbeskrivelsen gjennomgått i detalj med prosjektmedarbeiderne, og nødvendige endringer kan være innført i en ny revisjon av denne. Godkjenning av endringene åpner for videreføring av prosjektet. I gjennomføringsfasen rapporteres fremdrift i statusrapporter etter avtale. Prosjekteier tar beslutninger som går ut over hva prosjektleder har myndighet til, det kan også være nødvendig å tre i aksjon for å sikre prosjektet ressurser. Mulighet til oppnåelse av effektmål overvåkes. Prosjektleveransen er ferdigstilt ved beslutningspunkt 4. Godkjenning av videreføring innebærer at leveransene kan overføres til prosjektets kunde. Når kunden har godkjent leveransene, beslutter prosjekteier at prosjektet kan gå inn i avslutningsfasen. Sluttrapport utarbeides. Etter dette er det ingen flere formelle beslutningspunkter, men prosjekteier bør ha en gjennomgang med prosjektleder før prosjektet termineres.

11 Beslutningspunkter Ved hvert beslutningspunkt 1-5 besluttes om prosjektet skal videreføres i henhold til gjeldende plan og strategi, om det skal termineres, eller om deler av arbeidet utført må gjentas for å skape et bedre beslutningsunderlag. Prosjekteier, som representerer prosjektets styrende funksjon, er ansvarlig for at beslutningene blir tatt. Beslutningspunkt 0 er spesielt, det markerer beslutningen om å igangsette arbeidet i utredningsfasen. Normalt er det oppdragsgiver som tar beslutningen, og som avgjør strategi for utredningsarbeidet. I noen prosjekter er utredningsfasen overflødig. Beslutningspunktenes betydning: Beslutningen om å igangsette fase 1, utredning. Arbeidet i fase 1 kan gjennomføres som prosjekt- eller linjearbeid. Beslutningen klargjør hvilket alternativ som velges, og de ytre rammer for arbeidet (krav til resultat, avsatt tid og kost). Beslutningen om å starte forberedense fase. Beslutningen tar utgangspunkt i resultat av arbeidet utført i utredningsfasen. I de tilfeller hvor utredningsfasen er sløyfet tas beslutningen på grunnlag av identifiserte behov / løsninger, f. eks. leveransekontrakter. Prosjekteier er ansvarlig for at oppdragsspesifikasjonen utarbeides. Beslutningen om å starte gjennomføringsfasen. Beslutningen tas på grunnlag av prosjektbeskrivelsen og eventuelt annet underlag utarbeidet i forberedende fase. Beslutning om å fortsette prosjektgjennomføringen etter gjennomgang / revisjon av prosjektbeskrivelsen. Om innholdet i prosjektbeskrivelsen er endret markerer en positiv beslutning på dette tidspunkt at endringene er godkjent. Beslutningspunkt 3 kalles ofte "point of no return". Beslutningen om å overføre prosjektleveransen til prosjektets kunde. Utvikling/oppbygging av leveransene er fullført, leveransene overføres til prosjektets kunde på den måte som er planlagt. Beslutningen om å starte avslutningsfasen. På dette tidspunkt er jobben fullført, kunden har godkjent leveransen. Bare beskrivelse av erfaringer og den endelige oppløsningen av prosjektgruppen gjenstår. Beslutningene ved hvert av punktene tar i betraktning prosjektstatus, ressursituasjonen og nytte ved å gjennomføre prosjektet: Er vår gevinst ved gjennomføring av prosjektet tilfredsstillende? NYTTE Er fremdrift- og kostnadsstatus tilfredsstillende? Usikkerhet? Nye krav? STATUS RESSURSER Prosjektets ressursbruk. Total ressursbruk i organisasjonen, prioritering, multiprosjektstyring.

12 Prosjektet sett fra prosjektleders side (ledende funksjon) Leveranse Utredning MP MP MP MP 0 1 Forberedelse 2 3 Gjennomføring MP 4 5 Avslutning En utredningsjobb besluttes utført. Om jobben skal være første fase i et prosjekt mottar prosjektleder informasjon om oppgaven fra prosjekteier. Utredningsjobben planlegges og gjennomføres iflg. avtale Forberedende fase starter med at prosjekteier overleverer en oppdragsspesifikasjon til prosjektleder. Gruppen som skal utføre arbeidet samles, oppdraget gjennomgåes. I forberedende fase detaljeres leveranseomfanget, arbeidsomfanget klargjøres og brytes ned til arbeidspakker (WBS). Arbeidspakkene estimeres m.h.t. tid og kostnad. Rekkefølge i utførelse defineres (logisk nettverk). Milepæler beskrives, tids- og kostnadsplan for prosjektet etableres. Som del av arbeidet kan usikkerhets- og/eller interessentanalyse gjennomføres. Om påkrevet utarbeides kvalitets- og HMS-plan. Prosjektorganisasjonen i gjennomføringsfasen defineres. Prosjektbeskrivelsen utarbeides. Resultat av arbeidet overlates prosjekteier som viktigste input til beslutningspunkt 2. Tillatelse til å gå videre ved beslutningspunkt 2 innebærer at planer for gjennomføring er godkjent. Første del av gjennomføringsfasen inkluderer gjennomgang av planer og budsjett med prosjektgruppen. Prosjektleder huske på at oppnåelse av felles syn, forankring og motivasjon skjer ved delaktighet! Etter godkjenning av (revidert) prosjektbeskrivelse ved beslutningspunkt 3 utføres arbeidet med ferdigstilling av prosjektleveransene. Arbeidet rapporteres gjennom statusrapporter. Avvik avdekkes, korrigerende tiltak innføres. Forslag til beslutninger overlates prosjekteier når de går utover prosjektleders myndighetsrammer. Når leveransene er ferdigstilt innebærer godkjenning ved beslutningspunkt 4 at arbeidet med å overføre leveransene til prosjektets kunde kan starte. Overføringen skjer iflg. plan, følges opp og rapporteres som øvrig arbeid i gjennomføringsfasen. Ved beslutningspunkt 5 er resultatet overført, og prosjektet kan avsluttes. Dette bør gjøres på en formalisert måte, ved at teamet samles, mottar tilbakemelding for vel utført arbeid. Synspunkter på hva som gikk bra/dårlig utveksles og noteres. Erfaringene samles så i en sluttrapport som arkiveres på en forutbestemt måte. Teamet oppløses, alle konti avsluttes. Prosjektet termineres etter gjennomgang av sluttrapporten med prosjekteier.

13 Prosjektdokumenter OPPDRAGS- SPESI- FIKASJON PROSJEKT- BESKRIVELSE STATUS- RAPPORT SLUTT- RAPPORT Ofte er kun 4 dokumenter nødvendige i forbindelse med styring og ledelse av prosjekter. Oppdragsspesifikasjonen er prosjekteiers beskrivelse av oppdraget idet forberedende fase starter. Oppdragsspesifikasjonen inneholder alle nødvendige opplysninger om bakgrunn for prosjektet hensikt med prosjektet, helst formulert målbart (effektmål) overordnet målbeskrivelse rammer for gjennomføring Prosjektbeskrivelsen er prosjektets hoveddokument, prosjektleder er ansvarlig for det. Det utarbeides i forberedende fase, og inneholder all nødvendig informasjon om prosjektgjennomføringen, inkludert bakgrunn effektmål prosjektmål arbeidsoppgaver tidsplan budsjett kvalitet, HMS organisasjon Prosjektbeskrivelsen må oppdateres ved enhver endring. Prosjekteier godkjenner endringene. På avtalte tidspunkter sammenfattes prosjektets tilstand i en statusrapport. statusrapporten inneholder informasjon om prosjektleveransene, status fremdrift i forhold til plan kostnadsbruk i forhold til budsjett avvik som er korrigert, konsekvenser usikkerhetsstatus forslag til tiltak som krever beslutning av prosjekteier utsiktene fremover Prosjektleder er ansvarlig for at statusrapporter blir utarbeidet. Ved avslutning av prosjektet utarbeides en sluttrapport. Denne inneholder alle de opplysningene om prosjektet som kan være verdifulle for kommende prosjekter av tilsvarende type. kort oppsummering av prosjektoppgaven hva gikk bra, hva gikk ikke bra erfaringer knyttet til styring og ledelse av prosjektet erfaringene ved bruk av etablerte prosjektrutiner Prosjektleder er ansvarlig for utarbeidelse.

14 Oppdragsspesifikasjon INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn 2 Forventet resultat for organisasjonen Hensikt med prosjektet Effektmål 3 Forventede leveranser fra prosjektet 4 Tidsrammer Beskrivelse av leveranser Prosjektets kunde 5 Kostnadsrammer 6 Rapportering 7 Sammenheng med andre oppgaver 8 Diverse

15 Prosjektbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn 2 Mål 3 Planer Effektmål Prosjektmål Tidsplan Milepæler Budsjett 4 Prosjektorganisasjon 5 Usikkerhet 6 Interessenter Prosjektets kunde Øvrige kjerneinteressenter 7 Prosjektets sammenheng med andre oppgaver 8 Diverse

16 Statusrapport INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Prosjektleveransestatus 2 Tidsplan- og budsjettavvik 3 Konsekvenser av avvik uten korrigerende tiltak 5 Usikkerhet 6 Tiltak som er/vil bli gjennomført i prosjektet 7 Forslag til tiltak for godkjenning av prosjekteier 8 Diverse

17 Sluttrapport INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn for prosjektet 2 Resultater av prosjektet i forhold til opprinnelige mål Leveranser Tidsplan Budsjett Menneskelige ressurser 3 Erfaringer, observasjoner Prosjektoppgaven Bruk av interne rutiner 5 Forslag til forbedrinfger 6 Diverse

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

Oppsummering. Prosjektdelen

Oppsummering. Prosjektdelen Oppsummering Prosjektdelen Tre Prosjektdefinisjoner Et prosjekt er en engangsoppgave for å nå et klart formulert mål innen en gitt tidsfrist og med en gitt kostnadsramme En organisasjonsform for mest mulig

Detaljer

Prosjektforum AS Frokostseminar Bergen 26. september 2014. Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering. Trinn 3 Flerprosjektledelse ~ i praksis

Prosjektforum AS Frokostseminar Bergen 26. september 2014. Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering. Trinn 3 Flerprosjektledelse ~ i praksis VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR 26. september 2014 Prosjekt som arbeidsform. Hva skal til for å lykkes med prosjektet? Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering 2 dager 2 dager Hjemmeeksamen Flerprosjektledelse

Detaljer

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Oppstartssamling Gardermoen 24. november 2014 Arild Stavne Prosjektforum AS Osloveien 1, 1430 Ås, Telefon 64 94 35 70 post@prosjektforum.no www.prosjektforum.no

Detaljer

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no Prosjektledelse Kursdokumentasjon Elin Maageng Jakobsen www.adire.no elin@adire.no Adire AS 2015 Prosjektdefinisjon Prosjekt er en oppgave som fyller disse kriteriene: o Definert hensikt - basert på behov

Detaljer

Prosjektstyring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG

Prosjektstyring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG styring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG Sted: E2510 - HiN Dato: 13. januar 2006 Program 08.15-08.30 Åpning Gjennomgang av program 08.30-09.00 som arbeidsform Definisjon

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge Prosjektdirektiv Etisk handel i helseforetakene i Norge Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Grete Solli Prosjektgruppe Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 30.03.11 Distribusjonsliste

Detaljer

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring Overordnet prosessbeskrivelse for gjennomføring av investeringsprosjekter i Lunner Kommune Målsetning: Gjennomføre bærekraftige investeringsprosjekter til avtalt tid, med forutsatt kvalitet og kostnad

Detaljer

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie Prosjektledelse Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011 Kari Hauff Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie 1 Hva er prosjekt? Prosjekt = latin prosjectum = kastet frem en utkast eller

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

PL1 BI Telemark / Vestfold. Handouts Dag 2 17/9. Prosjektbeskrivelse / mandat mulig innhold. Prosjektbeskrivelse / mandat

PL1 BI Telemark / Vestfold. Handouts Dag 2 17/9. Prosjektbeskrivelse / mandat mulig innhold. Prosjektbeskrivelse / mandat PL1 BI Telemark / Vestfold Handouts Dag 2 17/9 Prosjektbeskrivelse / mandat mulig innhold Prosjektbeskrivelse / mandat Prosjekt: Prosjekteier: Bakgrunn: Formål (Effektmål): Mål (Resultatmål): Omfang og

Detaljer

Foreløpig innholdsfortegnelse

Foreløpig innholdsfortegnelse Foreløpig innholdsfortegnelse 1. Prosjekter og deres betydning 1.1 Hva er egentlig et prosjekt? 1.2 En moderne prosjektforståelse 1.3 Prosjekters mangfold i arbeidslivet 1.4 Prosjekt er svaret på endringsbehov

Detaljer

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 27. Januar 2009. Prosjektstyring. Deltemaer innen prosjektstyring

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 27. Januar 2009. Prosjektstyring. Deltemaer innen prosjektstyring Forelesning IMT2243 27. Januar 2009 Tema : Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektplanlegging (inkl. mal for Forprosjektrapport) Øvingstimene : Planleggingverktøy - MS-Project ( A209 ) Pensum

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter>

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter> // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 SAK NR 17-2015 Budsjett for gjennomføringsfase prosjekt Mine pasientreiser og status pr 28.02.15 Forslag

Detaljer

Tom Røise 27.Jan 2011

Tom Røise 27.Jan 2011 Forelesning IMT2243 27. Januar 2011 Tema : Risikostyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Presentasjon av prosjektoppgave 2011 Prosjektplandokumentet (Innlevering

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Prosjektstyring. Grunnkurs i; prosjektplanlegging, kvalitetssikring, målbeskrivelse, organisering, oppfølging og rapportering

Prosjektstyring. Grunnkurs i; prosjektplanlegging, kvalitetssikring, målbeskrivelse, organisering, oppfølging og rapportering Prosjektstyring Grunnkurs i; prosjektplanlegging, kvalitetssikring, målbeskrivelse, organisering, oppfølging og rapportering Høgskolen i Telemark Side 1 Innholdsfortegnelse: 1. Prosjektplanlegging side

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat

Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat PLP Prosjektlederprosessen PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bakgrunn Alle Norges fylkeskommuner og Oslo kommune har gått sammen om anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Vigo IKS er en sammenslutning av fylkeskommunene

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 3. Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse

Introduksjon til prosjektarbeid del 3. Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse Introduksjon til prosjektarbeid del 3 Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse Prosjektadministrasjon Er alle oppgaver som har å gjøre med styring, organisasjon og ledelse av prosjektutførelsen

Detaljer

Retningslinjene er utarbeidet som et hjelpemiddel for å sikre kvalitet i gjennomføringen av omstillingsprosjekter i NSB.

Retningslinjene er utarbeidet som et hjelpemiddel for å sikre kvalitet i gjennomføringen av omstillingsprosjekter i NSB. INNHOLD: o. INNLEDNING 0.1 Hensikt 0.2 Definisjoner 0.3 Forhold til andre styrende dokumenter 0.4 Distribusjon og revisjon 0.5 Prosjekt som arbeidsform 1. PROSJEKTMODELL 2. ORGANISERING 2.1 Roller og ansvar

Detaljer

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 25. Januar 2007. Offshore Software Development. Offshore Software Development

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 25. Januar 2007. Offshore Software Development. Offshore Software Development Forelesning IMT2243 25. Januar 2007 Tema : Offshore Software Development Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Risikoanalyse i systemutviklingsprosjekter Prosjektplanlegging (inkl. mal for Forprosjektrapport)

Detaljer

OM PROSJEKTER. For Prosjektforum Våren 2008. ISS, Audun Melaas, Prosjektleder

OM PROSJEKTER. For Prosjektforum Våren 2008. ISS, Audun Melaas, Prosjektleder OM PROSJEKTER For Prosjektforum Våren 2008 ISS, Audun Melaas, Prosjektleder Agenda 1. samling: Plansjene i denne presentasjonen er Om prosjektet Prosjekttyper Prosjektfaser Teamet Faser i teams utvikling

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

HMS Prosjektarbeid med KLP

HMS Prosjektarbeid med KLP HMS Prosjektarbeid med KLP KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet egne prosjektmaler

Detaljer

Prosjektmandat. <STHF> Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7

Prosjektmandat. <STHF> Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7 1 / 7 Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 3 2 PROSJEKTEIER... 3 3 ORGANISERING...4 3.1 STYRINGSGRUPPE...4. 3.2 REFERANSEGRUPPE...4.

Detaljer

BYGDEMOBILISERING. Prosjekt som verktøy for utviklingsarbeid Kjerringøy 19.2.14. Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos

BYGDEMOBILISERING. Prosjekt som verktøy for utviklingsarbeid Kjerringøy 19.2.14. Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos BYGDEMOBILISERING Prosjekt som verktøy for utviklingsarbeid Kjerringøy 19.2.14 Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos BESTILLING: Ulike former for prosjektorganisering Fordeler og ulemper med ulike modeller

Detaljer

FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE

FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE Melding til utvalg for kultur og oppvekst 07.12.09-116/09 Godkjent i styringsgruppen Dato FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE Foto: John Sirevåg PROSJEKTPLAN Overordnet prosjektbeskrivelse

Detaljer

Overordnet planlegging

Overordnet planlegging Overordnet planlegging Betydning av planlegging Prosjektmandat Milepæler Milepælsplan Suksessfaktorer og suksesskriterier Nettverksanalyse Jon Lereim Polfareren Roald Amundsen Flaks er resultat av fremragende

Detaljer

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Bakgrunn og mål Bakgrunn Frosta, Levanger og Verdal kommuner har vedtatt å danne Innherred Samkommune

Detaljer

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis 1 Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis I Utdanningsdirektoratet har vi tillit til at lærere og skoleledere møter elever med respekt, og gir dem faglige utfordringer hver dag. Vi har noen felles

Detaljer

Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010. Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås

Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010. Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås Prosjektledelse Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010 Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås Tema i opplæringen Hva er et prosjekt? Noen sentrale begreper i prosjektarbeid Prosjektgruppen

Detaljer

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning RUTINER 1. PROSJEKTOPPSTART 1.1 Kontrakt Ingen eksternfinansierte prosjekter kan settes i gang eller få prosjektnummer uten at det finnes en signert kontrakt. Kontrakten skal normalt signeres av direktør

Detaljer

Samhandlingsreformen Hvaler kommune

Samhandlingsreformen Hvaler kommune Hvaler kommune Samhandlingsreformen Hvaler kommune PROSJEKTPLAN Versjon 1.0 Anders Bekkevold, Ole Kristian Helgesen 23.05.2011 Mal prosjektplan versjon 0.1 2010/OKH Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikt

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret Vedlagt følger et første utkast til styringsdokument for fellesstyret. Utkastet skal gi en pekepinn på hvordan dette dokumentet kan utformes.

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema Prosjekthåndtering Dato: 05.09.2011 Versjon 1.00 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no Innholdsfortegnelse: Prosjektoppstart 3 Prosjektmetode

Detaljer

Prosjektstyring. på Frikirketorget

Prosjektstyring. på Frikirketorget Prosjektstyring på Frikirketorget 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Organisasjonsstrukturen...2 Prosjektorganisering...2 Hvor kommer prosjekt fra?...2 Prosjektstyringsmodellen på Frikirketorget...2

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Prosjektplan Informasjonssenterprosjektet SA. Oppdatert 23. mai 2013

Prosjektplan Informasjonssenterprosjektet SA. Oppdatert 23. mai 2013 Prosjektplan Informasjonssenterprosjektet SA Oppdatert 23. mai 2013 Innhold PROSJEKTMANDAT Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Hovedmål... 3 Delmål... 3 Arbeidsmetoden... 3 Ressurser... 4 Avgrensninger... 4

Detaljer

Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016. Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016

Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016. Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016 Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016 Prosjektplan Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016 Kort innledning: Det er utarbeidet en barnehageplan som gjelder for perioden 2007 2011. Det skal

Detaljer

Prosjektdesign. Ståle Skarsten, Director i Deloitte. Kilde: http://www.regionalomstilling.no/no/verktoy/

Prosjektdesign. Ståle Skarsten, Director i Deloitte. Kilde: http://www.regionalomstilling.no/no/verktoy/ Prosjektdesign Ståle Skarsten, Director i Deloitte 30.09.2015 Summeoppgave rundt bordet: Totalt 10 min. Oddetall: Tenk på et vellykket prosjekt som dere har vært med på: hvilke tre faktorer mener dere

Detaljer

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen 0. INNLEDNING...2 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Mål for forprosjektet...2 1.3 Mål for hovedprosjektet...2 1.4 Rammer...3 2. OMFANG

Detaljer

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE.

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. Saksnr. - Arkivkode: 00/00228 - K53 Dat. oktober 2002. Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning Utviklingsprosjekt Prosjektveiledning Juni 2011 Målsetting Utviklingsprosjektet skal bidra til utvikling både av deltakeren og hennes/hans organisasjon gjennom planlegging av et konkret endringsprosjekt

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: MÅLTALL, NØKKELINDIKATORER OG RAPPORTERING Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2010 1. Mål med delprosjektet

Detaljer

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om:

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om: Tiende gang. Et utvalg fra fagets hjemmesider NB! Case osv. er ikke tatt med Hvilke metoder og tilnærmingsmåter passer for krevende prosjekter og endringsoppgaver? Prosjekt og prosjektarbeid Et prosjekt

Detaljer

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr.

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. Tips og råd til effektiv prosjektoppstart Agnar Johansen Olav Torp Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. 200, Forord Har du opplevd at du har fått ansvar for et prosjekt hvor det

Detaljer

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel)

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel) ArealKonsult AS Prosjektplan for felles overbygning for veilagene på Blefjell Vegforum Blefjell (arb.tittel) Prosjektplan.rtf 1 Innholdsfortegnelse... 1 Prosjektplan... 1 Innholdsfortegnelse... 2 1. Mål

Detaljer

4. Prosjektenes livsløp. 5. Oppsummering. Spørsmål. KMDs nasjonale mål 1. 3. 4.

4. Prosjektenes livsløp. 5. Oppsummering. Spørsmål. KMDs nasjonale mål 1. 3. 4. Gardermoen 16. september 2015. Prosjektarbeid: Planlegging, organisering og rapportering. 1. K2-programmet Overblikk og tilbakeblikk. Om resultatmål og effektmål. Organisering: Roller og ansvar. 4. Prosjektenes

Detaljer

Prosjektforslag "Produktivitetsmåling i byggenæringen"

Prosjektforslag Produktivitetsmåling i byggenæringen Prosjektforslag "Produktivitetsmåling i byggenæringen" Forfattere: Jan Alexander Langlo, Ole Jørgen Karud, Bjørn Andersen, Siri M. Bakken, Rannveig Landet Hensikten med dokumentet Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015 Revisjon av intern styring og kontroll knyttet til gjennomføring av prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning, samt utvalgte områder for prosjektet

Detaljer

Prosjektledersamling Pulje lv 10. 11. februar 2009. Spesialrådgiver Bjørg Røstbø

Prosjektledersamling Pulje lv 10. 11. februar 2009. Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Prosjektledersamling Pulje lv 10. 11. februar 2009 Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Plan- og dokumentasjonsarbeidet i prosjektet Ulike planer i prosjektarbeid Mandat? Framdriftsplan? Prosjektplan? Milepælsplan?

Detaljer

PROSJEKTARBEID. Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13

PROSJEKTARBEID. Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13 PROSJEKTARBEID Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13 May Aasebø Hauken Sykepleier, cand polit, PHD stipendiat, prosjektnerd Hemil, UIB/Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Detaljer

OPPDRAGS- PLAN. Utarbeidelse av arealplan. Oppdragsnr.: 111-15478

OPPDRAGS- PLAN. Utarbeidelse av arealplan. Oppdragsnr.: 111-15478 OPPDRAGS- PLAN Oppdrag: Utarbeidelse av arealplan Oppdragsnr.: 111-15478 Oppdragsgiver: 1 DISTRIBUSJON OG REVISJONSOVERSIKT Person Init. Funksjon Komplett utsendelse Dato Revisjon Per Åke Heimdal PÅH Prosjektansvarlig

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune PROSESSPLAN for Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune Prosessplan vedtatt av: Formannskapet. Prosessplan sist endret den: Endringene

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP )

Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP ) Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP ) DIFI Gevinstrealiseringsseminar 16/12-14 Ingar Brauti, Fornebu Consulting Geir Graff, Asker kommune Liv Dreierstad, Skatteetaten Grete

Detaljer

Formulering av mål og beskrivelse av prosjekt:

Formulering av mål og beskrivelse av prosjekt: Formulering av mål og beskrivelse av prosjekt: Kort repetisjon om prosjekt som arbeidsform Prosjektarbeid og ledelse i kunnskapsorganisasjoner Organisering (prosjekt vs linje) Mål i prosjekt : formelle

Detaljer

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9 Prosjektevaluering Referanse til kapittel 9 Skjemaet for prosjektevaluering er utviklet etter Erling S. Andersen og Svein Arne Jessen. 2000. «Project Evaluation Scheme». Project Management 6(1), s. 61

Detaljer

Avinors brann- og redningstjeneste harmoniseres med nytt EU regelverk. CTIF Konferanse, Gardermoen 11. mars 2015

Avinors brann- og redningstjeneste harmoniseres med nytt EU regelverk. CTIF Konferanse, Gardermoen 11. mars 2015 Avinors brann- og redningstjeneste harmoniseres med nytt EU regelverk CTIF Konferanse, Gardermoen 11. mars 2015 Hva blir konsekvensene for brann- og redningstjenesten i forbindelse med overgang til nytt

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV FOR. Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr

PROSJEKTDIREKTIV FOR. Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr PROSJEKTDIREKTIV FOR Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av

Detaljer

Risikovurdering. Prosjektgruppen F S A T. Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014.

Risikovurdering. Prosjektgruppen F S A T. Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014. Risikovurdering Prosjektgruppen Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014. F S A T 0 3. 1 2. 2 0 1 4 Innhold 1. Risikovurdering organisasjonsprosjektet...

Detaljer

Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling

Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling Forfatter Dato 22.12.2011 Versjonsnr 0.1 Godkjent av Dato Innhold 1 STRATEGISK

Detaljer

Et nytt perspektiv på prosjektledelse

Et nytt perspektiv på prosjektledelse Et nytt perspektiv på prosjektledelse Tiltredelsesforelesning 15. mai 2007 Erling S. Andersen erling.s.andersen@bi.no Erling S. Andersen 1 Hvorfor skal vi være opptatt av prosjekt? En stor del av verdiskapningen

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Områdeløft Trosterud/Haugerud

Områdeløft Trosterud/Haugerud Bydel Alnas Prosjektutviklingsmodell Plan for prosjektutvikling Prosjektdata Eventuelt prosjektnummer: 2014001167 Oppdragsgiver: Bydel Alna Prosjektnavn: Områdeløft Trosterud/Haugerud Prosjektfase (forstudie,

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 6: Administrative bestemmelser For Finansportalen Historiske bankdata Åpen anbudskonkurranse Bilag 6 Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 AVTALEN PUNKT 1.9: PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Ingen kan alt Alle kan noe Sammen kan vi det hele

Ingen kan alt Alle kan noe Sammen kan vi det hele Prosjekter er et viktig verktøy hvis man vil forandre og utvikle sitt lokalsamfunn. Et prosjekt er et tiltak som kan gjennomføres med et klart definert formål innenfor et avgrenset tidsrom og som forandrer

Detaljer

Veileder for samhandling

Veileder for samhandling Veileder for samhandling Entreprenørens interesser/mål Rådgivers interesse/mål Byggherrens interesser/mål Vegdirektoratet, 03. desember 2015. Veileder for samhandling Generelt. Å avsette tid til en samhandlingsperiode

Detaljer

Lynkurs 10. Januar 2012

Lynkurs 10. Januar 2012 Lynkurs 10. Januar 2012 Mål : Dagens lynkurs skal gi dere noen holdepunkter for å komme i gang med arbeidet med bacheloroppgaven på en systematisk og strukturert måte. Fokus er rettet mot arbeidet knyttet

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Dato: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder Fylkesopplæringssjefen Inntaksleder Siri Halsan Anne Stensgård 1. MÅL OG RAMMER

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forstudie. Meløy som næringsvennlig kommune

PROSJEKTPLAN. Forstudie. Meløy som næringsvennlig kommune PROSJEKTPLAN Forstudie Meløy som næringsvennlig kommune Kort beskrivelse av prosjektet. Næringsvennlig kommune er et analyse- og rådgivningsprogram som hjelper omstillingskommuner med å kartlegge hvor

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

NÆRINGSFORENINGEN 10.09.2014. Hvordan lykkes i prosjektgjennomføring? Regiondirektør Åge Alexandersen

NÆRINGSFORENINGEN 10.09.2014. Hvordan lykkes i prosjektgjennomføring? Regiondirektør Åge Alexandersen NÆRINGSFORENINGEN 10.09.2014 Hvordan lykkes i prosjektgjennomføring? Regiondirektør Åge Alexandersen Dagens tema Faveo Målanalyse, en god prosjektstart Vellykket gjennomføring av prosjekt Omfangsstyring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Prosjektets arbeidsomfang

Prosjektets arbeidsomfang Prosjektets arbeidsomfang Grunnlaget for tidsplanlegging og oppfølging For å kunne sette opp tidsplaner og lage kostnadsestimater for et prosjekt, må vi kartlegge arbeidsomfanget, det vil si hvilke aktiviteter

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden

Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden Tittel: Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 HENSIKT... 4 3 PLAN FOR PROSJEKTPERIODEN... 4 3.1 PROSJEKT IKT S&U...

Detaljer

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0 Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft Formål Skape engasjement for flere vellykkede prosjekter i offentlig sektor! Innføring i prosjektrammeverk

Detaljer

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Program Regional klinisk dokumentasjon Dato /11-1 B Fullført G Tilfredsst. Y Krever tiltak R Kritisk IP Ikke påbegynt Samlet status G Y Fremdrift Y Kostnader G Ressurser

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Ettersom IT-bransjen er meget kompleks, kan kurset også anbefales til andre bransjer.

Ettersom IT-bransjen er meget kompleks, kan kurset også anbefales til andre bransjer. KURSBESKRIVELSE Del 1: Grunnleggende kurs, 3 dager Del 2: Prosjektoppstart med fokus på IT-prosjekter, 2 dager Del 3: Utviklingsfaser innenfor IT integrasjonsprosjekter, 2 dager Del 4: Prosjektavslutning

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/1867 I PROSJEKTMANDAT FOR PROSESSEN RUNDT SKOLESTRUKTUR FREM MOT

FAUSKE KOMMUNE 12/1867 I PROSJEKTMANDAT FOR PROSESSEN RUNDT SKOLESTRUKTUR FREM MOT I--~ SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/1867 I I Arkiv JouialpostID: sal.: 12/506 I Saksbehandler: Are Rolandsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 057/12 I FORMANNSKAP. I Dato: 05.03.2012 PROSJEKTMANDAT

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer