Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse"

Transkript

1 Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring av prosjektet skjer på en kjent og forutsigbar måte. Prosjektets nytteverdi vurderes ved hvert beslutningspunkt. Krav til prosjektleveransen utredes i de to første fasene, låses først ved beslutningspunkt 3. I prosjektmodellen er farger og symboler anvendt på en konsekvent og enhetlig måte, som beskrevet under. Utredning MP MP MP MP 0 1 Forberedelse 2 3 Gjennomføring 4 Beslutningspunkter er stadier i prosjektgjennomføringen hvor viderføring av arbeidet besluttes. Beslutningen er prosjekteiers ansvar, og skjer alltid ved faseoverganger. Beslutningspunktenes betydning samt de vurderinger som legges til grunn er gjengitt på side 11: Beslutningspunkter Milepæler er viktige, forhåndsdefinerte kontrollstasjoner underveis. Prosjektmodellen viser de obligatoriske milepælene (blå). I tillegg kan ethvert prosjekt definere ytterligere milepæler etter behov (hvite). Ledelsesmodellen beskriver alle arbeidsoppgaver som prosjektleder er ansvarlig for. Ledelsesmodellen er uavhengig av prosjektets type og størrelse. Hvilke arbeidsoppgaver som inngår i de enkelte fasene, se beskrivelse av fasene. Arbeidsmodellen inneholder alt det arbeid som skal utføres for å skape prosjektets leveranser. Arbeidsmodellen er unik for det enkelte prosjekt. For vanlig forekommende prosjekter er det mulig å utarbeide mønstermodeller eller spesielle applikasjoner. Leveranse MP 5 Avslutning Fargene anvendt på beslutningspunkter, ledelsesmodellen og arbeidsmodellen korresponderer med de ansvarlige nivårene i prosjektorganisasjonen. Se side 9: Organisering STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE

2 Arbeidsflyt Ledelsesaktiviteter som gjennomføres i de enkelte fasene er de samme uavhengig av prosjekttype og -størrelse. Disse er skissert her. Faglig innhold og detaljer vil være unike for det enkelte prosjekt. Utredning MP MP MP MP MP 0 1 Forberedelse 2 3 Gjennomføring 4 Gjennomførings- og løsningsalternativer utredes med hensyn til realiserbarhet og mulig gevinst for organisasjonen. Utredningsfasen ender opp med et et eller flere anbefalte alternativer. Utredningsfasen kan utføres som prosjekt eller linjearbeid; alt etter hva som er mest formålstjenlig. Valgt alternativ for gjennomføring/løsning detaljeres med hensyn til spesifisering av leveranse, arbeidsomfang, ressurser, kostnader og tid. Prosjektorganisasjonen beskrives, ressursavtaler inngås. Arbeidet ender opp i en prosjektbeskrivelse som danner grunnlag for videre gjennomføring av prosjektet. Gjennomføringsfasen starter med en prosjektoppstart hvor prosjektgruppen går gjennom alle sider ved prosjektet med utgangspunkt i prosjektbeskrivelsen. Prosjektbeskrivelsen detaljeres og korrigeres. Ved at prosjektdeltakerne får innflyttelse stiger motivasjon og engasjement. Prosjektet gjennomføres iflg. godkjente planer, med den arbeidsform og med den oppfølging av arbeidet som er beskrevet i prosjektbeskrivelsen. Det korrigeres for avvik, prosjektbeskrivelsen holdes oppdatert slik at den hele tiden viser hva som gjelder. Prosjektleveransene er ferdigstilt så langt at kun overføring til prosjektets kunde gjenstår. Overføringen skjer iflg. avtale dokumentert i prosjektbeskrivelse, følges opp og rapporteres som øvrig arbeid i gjennomføringsfasen. Leveranse 5 Avslutning Jobben er gjort. Prosjektteamet gjennomgår erfaringene, dokumenterer disse på en slik måte at de enkelt kan anvendes på kommende prosjekter, teamet oppløses.

3 Fase 1: Utredning Skal vi og bør vi? Utredningsfasen har til hensikt å klargjøre prosjektets nytte for organisasjonen, dets prioritet og hvilket alternativ vi skal gå for dersom flere muligheter finnes. Utredningsfasen starter med en overordnet beslutning (beslutningspunkt 0) hvor det fastsettes hva som skal undersøkes og hvordan resultates skal presenteres som grunnlag for neste beslutning ved beslutningspunkt 1. Arbeidet kan gjennomføres som første prosjektfase, eller som arbeid i linjen. Hva som er mest effektivt avhenger av oppgavens karakter. For mindre oppgaver hvor faglige spørsmål må avklares av et fåtall nøkkelpersoner kan gjennomføring i linjen være et bra alternativ. For større oppgaver hvor utredningsfasen setter krav til koordinering på tvers i organisasjonen kan prosjektmessig gjennomføring være best. For prosjekter som er entydige og konkret definerte kan utredningsfasen sløyfes helt. Eksempler på slike prosjekter kan være enkle tekniske anleggsprosjekter og leveranseprosjekter. Normale arbeidsoppgaver i utredningsfasen: Markedsanalyse Teknologianalyse Lønnsomhetsanalyse Definere alternative løsningsmetoder Sammenstille konsekvenser av alternative løsningsmetoder Anbefale løsning for hovedprosjekt Resultat av utredningsfasen: Vanligvis er resultatet av utredningsfasen en rapport som beskriver et anbefalt løsningsalternativ med konsekvenser (nytte, effektivitet, lønnsomhet). Rapporten danner grunnlag for beslutningen om å starte fase 2, forberedende fase. Et mulig utfall av utredningsfasen er at videre prosjektgjennomføring frarådes.

4 Fase 2: Forberedelse Hva, hvordan og hvem? Fase 2, forberedende fase, innledes ved at prosjekteier, som ivaretar prosjektets styrende funksjon, sørger for at en oppdragsspesifikasjon utarbeides. Prosjektleder og øvrige deltakere i forberedende fase utpekes. Prosjektgruppen utarbeider en gjennomføringsplan for arbeidet i fasen, og fordeler arbeidsoppgaver. Arbeidet følger de instruksjoner som er gitt i oppdragsspesifikasjonen. Resultatet av arbeidet vil normalt være alt nødvendig underlag for gjennomføring av arbeidet i neste fase, gjennomføringsfasen. Dette inkluderer, i grove trekk, krav til prosjektleveransene, tidsplan, budsjett, behov for ressurser, prosjektorganisasjon; evt. også HMS- og kvalitetsplan. Resultatene dokumenteres i en prosjektbeskrivelse. Denne inneholder også en beskrivelse av bakgrunn for prosjektet samt forventet nytte utformet som et effektmål. Normale arbeidsoppgaver i utredningsfasen: Analyse av krav, behov og forventninger Målformulering Definere arbeidsomfang, arbeidsstruktur WBS Estimere de enkelte arbeidsoppgaver Utarbeide logisk nettverk Definere milepæler Gjennomføre usikkerhetsanalyse, interessentanalyse Utarbeide tidsplan og kostnadsplan Utarbeide HMS- og/eller kvalitetsplan Sammenstille prosjektbeskrivelsen Resultat av utredningsfasen: Viktigste resultat av arbeidet i utredningsfasen er prosjektbeskrivelsen.

5 Fase 2: Arbeidsoppgaver Utarbeide oppdragsspesifikasjon. Planlegging av prosjektgjennomføringen. a) Målformulering, prosjektmål Prosjektets sluttleveranser spesifiseres. Sammen med tids- og kostnadsramme utgjør dette prosjektmålet. b) Utarbeide arbeidsstruktur Arbeidsomfanget defineres og brytes ned til de enkelte abeidsoppgavene som må gjennomføres for å skape leveransen. (WBS - Work Breakdown Structure) c) Estimere arbeidsoppgavene De enkelte oppgavene estimeres med hensyn til ressursbehov og nødvendig tid for gjennomføring. Utnytt erfaringer, konferer om mulig med de som skal gjøre jobben! d) Utarbeide logisk nettverk, milepæler Beslutt rekkefølge på utførelse av arbeidsoppgavene. Sett dem gjerne inn i et logisk nettverk for å skape visuell oversikt. Definer milepæler som viktige kontrollstasjoner underveis. Påse at det defineres milepæler på prosjektets kritiske linje. e) Gjennomføre usikkerhetsanalyse, interessentanalyse. Skap oversikt over prosjektets iboende usikkerhet. Om det er fare for at interessenter kan influere på gjennomføringen bør interessentanalyse gjennomføres. Resultat av analysene er aktiviteter som kan gjøre revurdering av b), c) og d) nødvendig. f) Utarbeide tidsplan og kostnadsplan for prosjektet Det finnes alternative teknikker for visualisering av tidsplaner. Det vanligste er å lage et Gantt-skjema som viser på en tidsskala når de enkelte arbeidsoppgaver skal utføres. Kostnadsplanen fremkommer ved kostnader for utførelse av de enkelte arbeidsoppgavene med tillegg for innkjøp og andre kostnader. Organisering av prosjektet Roller og ansvar i prosjektet beskrives, gjerne i form av et organisasjonskart. Tilgjengeligheten av prosjektdeltagere avtales og kontrolleres. Utarbeide prosjektbeskrivelse Prosjektbeskrivelsen inneholder resultatet av arbeidet i forberedende fase, og er grunndokumentet for prosjektgjennomføringen. Prosjektplan og organisasjonsbeskrivelse inngår som viktige kapitler. Ansvar Styrende funksjon (Prosjekteier) Ledende funksjon (Prosjektleder) Ledende funksjon Ledende funksjon

6 Fase 3: Gjennomføring Gjør jobben! Når resultat av arbeidet i forberedende fase godkjennes som grunnlag for videre prosjektgjennomføring ved beslutningspunkt 2 starter gjennomføringsfasen. Først på dette tidspunktet blir ofte flertallet av prosjektmedarbeiderne trukket inn, og det er viktig for videre arbeid at det skapes et felles syn i teamet på alt det som angår prosjektet. Derfor bør medarbeiderne inviteres til aktiv deltakelse i den gjennomgangen av prosjektbeskrivelsen som er innledning på fasen. Deltakerne må ha anledning til å komme med forslag og innvendinger. Om dette fører til endringer i forhold til hva som var resultatet av arbeidet i forberedende fase er i seg selv ikke negativt. Prosjektdeltakernes kunnskap og erfaring vil bidra til å sikre prosjektet, i tillegg vil engasjerte prosjektdeltakere føle forpliktelse og motivasjon. Alt dette sikrer videre prosjektgjennomføring. Ved beslutningspunkt 3 er gjennomgangen av prosjektbeskrivelsen gjort. Dersom den er endret i forhold til opprinnelig versjon ved beslutningspunkt 3 må den nye revisjonen godkjennes som del av kriteriene for passering av beslutningspunkt 3. Mellom beslutningspunkt 3 og 4 utarbeides prosjektets leveranse i henhold til godkjente planer, og på den måte som er avtalt. Arbeidet følges opp, avvik identifiseres, korrektive tiltak innføres. Parallellt oppdateres prosjektbeskrivelsen. En godkjent prosjektbeskrivelse skal til enhver tid ligge til grunn for prosjektgjennomføringen. I løpet av gjennomføringsfasen er jobben gjort, bare overlevering til prosjektets kunde gjenstår. At denne overleveringen kan starte besluttes ved passering av beslutningspunkt 4. Overleveringen skjer på den måten det er beskrevet i prosjektbeskrivelsen. Når overlevering er avsluttet er gjennomføringsfasen ferdig. Dette danner grunnlag for beslutningen ved beslutningspunkt 5, arbeidet i avslutningsfasen kan starte.

7 Fase 3: Arbeidsoppgaver Godkjenne prosjektbeskrivelse. Teambygging / prosjektoppstart For oppnåelse av det felles syn på prosjektet som er nødvendig for effektiv gjennomføring bør prosjektdeltakerne delta i en prosjektoppstart. I denne blir prosjektet gjennomgått med de som skal gjøre jobben, grunnlaget blir verifisert, et felles syn på jobben skapes og lagånd bygges. En prosjektoppstart kan være enkel (kick-off) om prosjektet er på kjent og trygg grunn. Om prosjektet er av mer ukjent karakter bør det anvendes mer tid og ressurser. Også størrelsen på prosjektet har betydning for omfanget. Godkjenne revidert prosjektbeskrivelse. Gjennom oppstartprosessen kan forslag fra prosjektdeltagere nødvendiggjøre endringer i prosjektbeskrivelsen. Endringer skal alltid godkjennes av prosjekteier. Ansvar Styrende funksjon (Prosjekteier) Ledende funksjon (Prosjektleder) Styrende funksjon Godkjenne at leveransen kan overføres til prosjektets kunde. Utvikle leveransen, følge opp I gjennomføringsfasen som ellers i prosjektgjennomføringen kontrolleres fremdrift i forhold til tidsplan, kostnadsbruk i forhold til budsjett og status i utvikling av prosjektleveransen. Samtidig overvåkes leveransenes mulighet til å skape et resultat for virksomheten i samsvar med effektmålet. Statusrapporten utarbeides på avtalte tidspunkter, det bør legges vekt på avvik og tiltak. Ledende funksjon Overføre leveransen til prosjektets kunde Etter at prosjektleveransen er utarbeidet skal den overleveres til prosjektets kunde, som kan være intern eller ekstern. Overleveringen, som bør være avtalt og beskrevet i prosjektbeskrivelsen, kan for noen prosjekter bestå av en rekke arbeidsoppgaver. For andre prosjekter kan overleveringen være så enkel og opplagt at den nærmest er unødvendig å beskrive.

8 Fase 4: Avslutning Lær av det! Før prosjektet avsluttes kontrolleres at alle de forpliktelser som påligger prosjektet er ivaretatt. Aktiviteter som skal videreføres må være avtalt, all dokumentasjon av resultater må foreligge. Vi markerer at prosjektet er ferdig, prosjektgruppen oppløses og alle konti stenges. Ethvert prosjekt er unikt, og bidrar til læring. Før prosjektgruppen oppløses bør derfor erfaringer fra prosjektet nedtegnes i en sluttrapport. Sluttrapporten bør oppbevares på en slik måte at den er enkel å finne når men neste gang setter igang et prosjekt av lignende karakter.

9 Organisering Enhver prosjektorganisasjon må ivareta 3 funksjoner: STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE Prosjektets styrende funksjon ivaretas av prosjekteier, eventuelt med bistand fra en styringsgruppe om en slik er oppnevnt. Prosjekteier er ansvarlig for å definere og følge opp prosjektets overordnede mål, d.v.s. at prosjektet gir den nyttevirkning som er beskrevet i effektmålet. I tillegg til dette vil prosjekteier bidra med ressursavklaringer og beslutninger som ligger utenfor prosjektleders myndighetsområde. Den ledende funksjonen i prosjektet ivaretas av prosjektleder, eventuelt i samarbeid med en ledergruppe i prosjektet dersom en slik er definert. Prosjektets ledende funksjon er i første rekke å sørge for at prosjektmålene blir oppfylt, det vil si å levere avtalte leveranser til avtalt tid og kostnad. Som del av dette er prosjektleder ansvarlig for at planer blir utarbeidet, for oppfølging av arbeidet, reagere på avvik, korrigere og rapportere til prosjekteier/styringsgruppe. I de tilfellene hvor tiltak ikke kan besluttes av prosjektleder foreslås nødvendige beslutninger for prosjekteier, som har det endelige ord. Den utførende funksjonen i prosjektet ivaretas av de prosjektmedarbeiderne som på faglig grunnlag utfører det nødvendige arbeidet med ferdigstilling av leveransene. Ansvaret består i tillegg i å rapportere status for eget arbeid, melde opp utfordringer og holde kontakt med øvrige prosjektmedarbeidere. Av og til kan det være fornuftig å definere en fjerde funksjon i prosjektorganisasjonen - den støttende. Det kan være behov for å innhente synspunkter fra eksperter, holde andre informert eller å spre informasjon fra prosjektet. Medlemmene i en støttegruppe som f.eks. en referansegruppe tar ikke del i arbeidsoppgavene som utføres av de tre andre funksjonene. Spesielt når prosjektene gjennomføres i matrise i forhold til linjeorganisasjonen kan ressursspørsmål forårsake konflikter. Dette kan være utfordringrer som det enkelte prosjekt ikke kan løse selv. Det er i slike tilfeller nødvendig å ha en form for multiprosjektstyring som fungerer. Oftest er det linjeledere og prosjekteiere som tar del i multiprosjektstyring.

10 Prosjektet sett fra prosjekteiers side (styrende funksjon) Leveranse Utredning MP MP MP MP MP 0 1 Forberedelse 2 3 Gjennomføring 4 Avslutning 5 En utredning besluttes utført som første del av arbeidet. Oppdragsgiver har tatt beslutningen, og rammene for utredningen beskrives i form av krav til resultat, tid og kostnad.. Om arbeidet skal utføres i linjen eller som første prosjektfase besluttes, ansvarlig blir utpekt. Om jobben gjennomføres som prosjektfase utpekes prosjekteier. Resultatet av utredningen danner grunnlag for beslutningen om å gå videre. Om beslutningen er positiv utarbeider prosjekteier en oppdragsspesifikasjon som beskriver bakgrunn for prosjektet, ønsket nytteeffekt (effektmål), overordnet beskrivelse av leveranser, anslåtte tids- og kostnadsrammer. Det kan også være aktuelt å angi spesielle forhold prosjektet skal ta hensyn til. Prosjektleder utpekes. Prosjekteier følger opp arbeidet i forberedende fase gjennom normal statusrapportering og tilhørende beslutninger/tiltak. Ved beslutningspunkt 2 er første revisjon av prosjektbeskrivelsen utarbeidet. Denne danner grunnlag for beslutningen om å gå videre til gjennomføringsfasen. Etter at prosjektteamet er etablert er den innledende del av gjennomføringsfasen fullført ved beslutningspunkt 3. På dette tidspunkt er prosjektbeskrivelsen gjennomgått i detalj med prosjektmedarbeiderne, og nødvendige endringer kan være innført i en ny revisjon av denne. Godkjenning av endringene åpner for videreføring av prosjektet. I gjennomføringsfasen rapporteres fremdrift i statusrapporter etter avtale. Prosjekteier tar beslutninger som går ut over hva prosjektleder har myndighet til, det kan også være nødvendig å tre i aksjon for å sikre prosjektet ressurser. Mulighet til oppnåelse av effektmål overvåkes. Prosjektleveransen er ferdigstilt ved beslutningspunkt 4. Godkjenning av videreføring innebærer at leveransene kan overføres til prosjektets kunde. Når kunden har godkjent leveransene, beslutter prosjekteier at prosjektet kan gå inn i avslutningsfasen. Sluttrapport utarbeides. Etter dette er det ingen flere formelle beslutningspunkter, men prosjekteier bør ha en gjennomgang med prosjektleder før prosjektet termineres.

11 Beslutningspunkter Ved hvert beslutningspunkt 1-5 besluttes om prosjektet skal videreføres i henhold til gjeldende plan og strategi, om det skal termineres, eller om deler av arbeidet utført må gjentas for å skape et bedre beslutningsunderlag. Prosjekteier, som representerer prosjektets styrende funksjon, er ansvarlig for at beslutningene blir tatt. Beslutningspunkt 0 er spesielt, det markerer beslutningen om å igangsette arbeidet i utredningsfasen. Normalt er det oppdragsgiver som tar beslutningen, og som avgjør strategi for utredningsarbeidet. I noen prosjekter er utredningsfasen overflødig. Beslutningspunktenes betydning: Beslutningen om å igangsette fase 1, utredning. Arbeidet i fase 1 kan gjennomføres som prosjekt- eller linjearbeid. Beslutningen klargjør hvilket alternativ som velges, og de ytre rammer for arbeidet (krav til resultat, avsatt tid og kost). Beslutningen om å starte forberedense fase. Beslutningen tar utgangspunkt i resultat av arbeidet utført i utredningsfasen. I de tilfeller hvor utredningsfasen er sløyfet tas beslutningen på grunnlag av identifiserte behov / løsninger, f. eks. leveransekontrakter. Prosjekteier er ansvarlig for at oppdragsspesifikasjonen utarbeides. Beslutningen om å starte gjennomføringsfasen. Beslutningen tas på grunnlag av prosjektbeskrivelsen og eventuelt annet underlag utarbeidet i forberedende fase. Beslutning om å fortsette prosjektgjennomføringen etter gjennomgang / revisjon av prosjektbeskrivelsen. Om innholdet i prosjektbeskrivelsen er endret markerer en positiv beslutning på dette tidspunkt at endringene er godkjent. Beslutningspunkt 3 kalles ofte "point of no return". Beslutningen om å overføre prosjektleveransen til prosjektets kunde. Utvikling/oppbygging av leveransene er fullført, leveransene overføres til prosjektets kunde på den måte som er planlagt. Beslutningen om å starte avslutningsfasen. På dette tidspunkt er jobben fullført, kunden har godkjent leveransen. Bare beskrivelse av erfaringer og den endelige oppløsningen av prosjektgruppen gjenstår. Beslutningene ved hvert av punktene tar i betraktning prosjektstatus, ressursituasjonen og nytte ved å gjennomføre prosjektet: Er vår gevinst ved gjennomføring av prosjektet tilfredsstillende? NYTTE Er fremdrift- og kostnadsstatus tilfredsstillende? Usikkerhet? Nye krav? STATUS RESSURSER Prosjektets ressursbruk. Total ressursbruk i organisasjonen, prioritering, multiprosjektstyring.

12 Prosjektet sett fra prosjektleders side (ledende funksjon) Leveranse Utredning MP MP MP MP 0 1 Forberedelse 2 3 Gjennomføring MP 4 5 Avslutning En utredningsjobb besluttes utført. Om jobben skal være første fase i et prosjekt mottar prosjektleder informasjon om oppgaven fra prosjekteier. Utredningsjobben planlegges og gjennomføres iflg. avtale Forberedende fase starter med at prosjekteier overleverer en oppdragsspesifikasjon til prosjektleder. Gruppen som skal utføre arbeidet samles, oppdraget gjennomgåes. I forberedende fase detaljeres leveranseomfanget, arbeidsomfanget klargjøres og brytes ned til arbeidspakker (WBS). Arbeidspakkene estimeres m.h.t. tid og kostnad. Rekkefølge i utførelse defineres (logisk nettverk). Milepæler beskrives, tids- og kostnadsplan for prosjektet etableres. Som del av arbeidet kan usikkerhets- og/eller interessentanalyse gjennomføres. Om påkrevet utarbeides kvalitets- og HMS-plan. Prosjektorganisasjonen i gjennomføringsfasen defineres. Prosjektbeskrivelsen utarbeides. Resultat av arbeidet overlates prosjekteier som viktigste input til beslutningspunkt 2. Tillatelse til å gå videre ved beslutningspunkt 2 innebærer at planer for gjennomføring er godkjent. Første del av gjennomføringsfasen inkluderer gjennomgang av planer og budsjett med prosjektgruppen. Prosjektleder huske på at oppnåelse av felles syn, forankring og motivasjon skjer ved delaktighet! Etter godkjenning av (revidert) prosjektbeskrivelse ved beslutningspunkt 3 utføres arbeidet med ferdigstilling av prosjektleveransene. Arbeidet rapporteres gjennom statusrapporter. Avvik avdekkes, korrigerende tiltak innføres. Forslag til beslutninger overlates prosjekteier når de går utover prosjektleders myndighetsrammer. Når leveransene er ferdigstilt innebærer godkjenning ved beslutningspunkt 4 at arbeidet med å overføre leveransene til prosjektets kunde kan starte. Overføringen skjer iflg. plan, følges opp og rapporteres som øvrig arbeid i gjennomføringsfasen. Ved beslutningspunkt 5 er resultatet overført, og prosjektet kan avsluttes. Dette bør gjøres på en formalisert måte, ved at teamet samles, mottar tilbakemelding for vel utført arbeid. Synspunkter på hva som gikk bra/dårlig utveksles og noteres. Erfaringene samles så i en sluttrapport som arkiveres på en forutbestemt måte. Teamet oppløses, alle konti avsluttes. Prosjektet termineres etter gjennomgang av sluttrapporten med prosjekteier.

13 Prosjektdokumenter OPPDRAGS- SPESI- FIKASJON PROSJEKT- BESKRIVELSE STATUS- RAPPORT SLUTT- RAPPORT Ofte er kun 4 dokumenter nødvendige i forbindelse med styring og ledelse av prosjekter. Oppdragsspesifikasjonen er prosjekteiers beskrivelse av oppdraget idet forberedende fase starter. Oppdragsspesifikasjonen inneholder alle nødvendige opplysninger om bakgrunn for prosjektet hensikt med prosjektet, helst formulert målbart (effektmål) overordnet målbeskrivelse rammer for gjennomføring Prosjektbeskrivelsen er prosjektets hoveddokument, prosjektleder er ansvarlig for det. Det utarbeides i forberedende fase, og inneholder all nødvendig informasjon om prosjektgjennomføringen, inkludert bakgrunn effektmål prosjektmål arbeidsoppgaver tidsplan budsjett kvalitet, HMS organisasjon Prosjektbeskrivelsen må oppdateres ved enhver endring. Prosjekteier godkjenner endringene. På avtalte tidspunkter sammenfattes prosjektets tilstand i en statusrapport. statusrapporten inneholder informasjon om prosjektleveransene, status fremdrift i forhold til plan kostnadsbruk i forhold til budsjett avvik som er korrigert, konsekvenser usikkerhetsstatus forslag til tiltak som krever beslutning av prosjekteier utsiktene fremover Prosjektleder er ansvarlig for at statusrapporter blir utarbeidet. Ved avslutning av prosjektet utarbeides en sluttrapport. Denne inneholder alle de opplysningene om prosjektet som kan være verdifulle for kommende prosjekter av tilsvarende type. kort oppsummering av prosjektoppgaven hva gikk bra, hva gikk ikke bra erfaringer knyttet til styring og ledelse av prosjektet erfaringene ved bruk av etablerte prosjektrutiner Prosjektleder er ansvarlig for utarbeidelse.

14 Oppdragsspesifikasjon INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn 2 Forventet resultat for organisasjonen Hensikt med prosjektet Effektmål 3 Forventede leveranser fra prosjektet 4 Tidsrammer Beskrivelse av leveranser Prosjektets kunde 5 Kostnadsrammer 6 Rapportering 7 Sammenheng med andre oppgaver 8 Diverse

15 Prosjektbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn 2 Mål 3 Planer Effektmål Prosjektmål Tidsplan Milepæler Budsjett 4 Prosjektorganisasjon 5 Usikkerhet 6 Interessenter Prosjektets kunde Øvrige kjerneinteressenter 7 Prosjektets sammenheng med andre oppgaver 8 Diverse

16 Statusrapport INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Prosjektleveransestatus 2 Tidsplan- og budsjettavvik 3 Konsekvenser av avvik uten korrigerende tiltak 5 Usikkerhet 6 Tiltak som er/vil bli gjennomført i prosjektet 7 Forslag til tiltak for godkjenning av prosjekteier 8 Diverse

17 Sluttrapport INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn for prosjektet 2 Resultater av prosjektet i forhold til opprinnelige mål Leveranser Tidsplan Budsjett Menneskelige ressurser 3 Erfaringer, observasjoner Prosjektoppgaven Bruk av interne rutiner 5 Forslag til forbedrinfger 6 Diverse

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform. Hva er et prosjekt? Prosjektets livssyklus

Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform. Hva er et prosjekt? Prosjektets livssyklus Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform Innledning: I kapittel 1 i KG og kapittel 2 i BHG møter du prosjektbegrepet, typiske kjennetegn ved prosjekter og ulike prosjekttyper. Sentralt er beskrivelsen av prosjektets

Detaljer

Prosjektplan. Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn]

Prosjektplan. Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn] Prosjektplan Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn] 1 KONSEPTBESKRIVELSE... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 BEHOV... 3 1.3

Detaljer

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 2 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 2 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 2 Morten A. Torp Version 3.3 28.08.2017 Gjennomføringsplan Dag 1: Dag 3: 1. Prosjekter & prosjektledelse 2. Kunde og leverandør 3. Organisering 4. Eierstyring

Detaljer

UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V Kort oppsummert

UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V Kort oppsummert UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V2016 - Kort oppsummert Prosjektrammeverk og prosjektlederkurs m. eiermodul Små og mellomstore administrative prosjekter Sist endret 21.4.16 EKM Hva er i fokus

Detaljer

Praktisk prosjektarbeid. 5 studiepoeng og karakter

Praktisk prosjektarbeid. 5 studiepoeng og karakter Praktisk prosjektarbeid 5 studiepoeng og karakter Prosjektmål Gjennomføre et praktisk miljøprosjekt som en utredning Finne et område hvor teknologi kan være med å løse utfordringen Skrive en prosjektrapport

Detaljer

Innhold. Bruk av boken og hjelpefigurer Hva er egentlig prosjektsuksess? Dere må jobbe etter flere suksesskriterier...

Innhold. Bruk av boken og hjelpefigurer Hva er egentlig prosjektsuksess? Dere må jobbe etter flere suksesskriterier... Innhold Kapittel 1 «Hurra, jeg har blitt prosjektleder!»... 13 Du som prosjektleder... 14 Prosjekter vi ønsker suksess... 16 Prosjekt begreper og prosesser... 17 Prosjektroret hjelp til å navigere ditt

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Innhold 1. HVA ER ET PROSJEKT? 5 2. HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED PROSJEKTER? 5 3. ORGANISERING AV PROSJEKTER 6 3.1. Prosjekteier 6 3.2. Styringsgruppe 6 3.3. Prosjektleder

Detaljer

Prosjektforum AS Frokostseminar Bergen 26. september 2014. Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering. Trinn 3 Flerprosjektledelse ~ i praksis

Prosjektforum AS Frokostseminar Bergen 26. september 2014. Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering. Trinn 3 Flerprosjektledelse ~ i praksis VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR 26. september 2014 Prosjekt som arbeidsform. Hva skal til for å lykkes med prosjektet? Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering 2 dager 2 dager Hjemmeeksamen Flerprosjektledelse

Detaljer

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling Morten A. Torp Version 1.3 24.08.2017 Organisering av Virksomheter Side 2 Organisering av Prosjekter Typiske kjennetegn for prosjekter: - Har min. 2-3 deltakere

Detaljer

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 Morten A. Torp Version 2.3 14.10.2017 Gjennomføringsplan Dag 1: Dag 3: 1. Prosjekter & prosjektledelse 2. Kunde og leverandør 3. Organisering 4. Eierstyring

Detaljer

Oppsummering. Prosjektdelen

Oppsummering. Prosjektdelen Oppsummering Prosjektdelen Tre Prosjektdefinisjoner Et prosjekt er en engangsoppgave for å nå et klart formulert mål innen en gitt tidsfrist og med en gitt kostnadsramme En organisasjonsform for mest mulig

Detaljer

EBIR Prosjektdefinisjon

EBIR Prosjektdefinisjon Versjon 0.1 Avslutning og overlevering til linjen Dato: 26.04.2011 Prosjektleder / assisterende prosjektleder Marit Nielsen/ Alexander Løberg GODKJENNING Rolle Navn Dato Signatur Prosjekteier, EBIR Gøran

Detaljer

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Oppstartssamling Gardermoen 24. november 2014 Arild Stavne Prosjektforum AS Osloveien 1, 1430 Ås, Telefon 64 94 35 70 post@prosjektforum.no www.prosjektforum.no

Detaljer

Prosjekt organisering. Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører

Prosjekt organisering. Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører Prosjekt organisering Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører Forum for MA-kirker i stein 4. Februar 2014 Høyer Finseth AS har solid kompetanse og stor kapasitet innen kjernevirksomhetene: Byggteknikk Prefabrikkert

Detaljer

Fremtidens skole Sauherad

Fremtidens skole Sauherad Fremtidens skole Sauherad Kommunestyrets vedtak 2.5.2013 pkt. 5 KS-023/13 Vedtak: Kommunestyret ber rådmannen legge fram for kommunestyret så snart som mulig eit forslag til plan for planprosess, for bygging

Detaljer

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter 08.09.2010 1 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 4 2.0 Rollene i Prosjektprosessen 4 2.1 Eierrollen 2.2 Prosjektansvarlig

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase. Prosjektnavn. Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato. Prosjektplan 1

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase. Prosjektnavn. Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato. Prosjektplan 1 PROSJEKTPLAN Prosjektfase Prosjektnavn Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato Prosjektansvarlig: NN Tittel Organisasjon Prosjektleder: NN Tittel Organisasjon Prosjektplan 1 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no Prosjektledelse Kursdokumentasjon Elin Maageng Jakobsen www.adire.no elin@adire.no Adire AS 2015 Prosjektdefinisjon Prosjekt er en oppgave som fyller disse kriteriene: o Definert hensikt - basert på behov

Detaljer

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring Overordnet prosessbeskrivelse for gjennomføring av investeringsprosjekter i Lunner Kommune Målsetning: Gjennomføre bærekraftige investeringsprosjekter til avtalt tid, med forutsatt kvalitet og kostnad

Detaljer

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie Prosjektledelse Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011 Kari Hauff Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie 1 Hva er prosjekt? Prosjekt = latin prosjectum = kastet frem en utkast eller

Detaljer

Prosjektstyring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG

Prosjektstyring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG styring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG Sted: E2510 - HiN Dato: 13. januar 2006 Program 08.15-08.30 Åpning Gjennomgang av program 08.30-09.00 som arbeidsform Definisjon

Detaljer

Overordnet prosjektplan:

Overordnet prosjektplan: Overordnet prosjektplan: Ny organisering av Statens vegvesen Vedtatt av etatsledermøtet (ELM) 28. mai 2008 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektnavn... 4

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

«I think I need to be reminded of things I already know more than I need to be told things I don t.»

«I think I need to be reminded of things I already know more than I need to be told things I don t.» Being busy does not always mean real work. The object of all work is production or accomplishment and to either of these ends there must be forethought, system, planning, intelligence, and honest purpose,

Detaljer

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 27. Januar 2009. Prosjektstyring. Deltemaer innen prosjektstyring

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 27. Januar 2009. Prosjektstyring. Deltemaer innen prosjektstyring Forelesning IMT2243 27. Januar 2009 Tema : Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektplanlegging (inkl. mal for Forprosjektrapport) Øvingstimene : Planleggingverktøy - MS-Project ( A209 ) Pensum

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN SKISSE TIL PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT TEMA: FORNY 2006 Hovedprosjekt Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge Prosjektdirektiv Etisk handel i helseforetakene i Norge Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Grete Solli Prosjektgruppe Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 30.03.11 Distribusjonsliste

Detaljer

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Det handler først og fremst om mennesker Styringsnivåer Politisk ledelse Mandat Rammebetingelser

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse 2016-01-26 B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Innholdsfortegnelse Introduksjon Bakgrunn Prosjektmodell Faser og

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter> // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

Foreløpig innholdsfortegnelse

Foreløpig innholdsfortegnelse Foreløpig innholdsfortegnelse 1. Prosjekter og deres betydning 1.1 Hva er egentlig et prosjekt? 1.2 En moderne prosjektforståelse 1.3 Prosjekters mangfold i arbeidslivet 1.4 Prosjekt er svaret på endringsbehov

Detaljer

PL1 BI Telemark / Vestfold. Handouts Dag 2 17/9. Prosjektbeskrivelse / mandat mulig innhold. Prosjektbeskrivelse / mandat

PL1 BI Telemark / Vestfold. Handouts Dag 2 17/9. Prosjektbeskrivelse / mandat mulig innhold. Prosjektbeskrivelse / mandat PL1 BI Telemark / Vestfold Handouts Dag 2 17/9 Prosjektbeskrivelse / mandat mulig innhold Prosjektbeskrivelse / mandat Prosjekt: Prosjekteier: Bakgrunn: Formål (Effektmål): Mål (Resultatmål): Omfang og

Detaljer

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE Innlegg under Parallellseminar A: Framskaffelse av kommunalt disponerte boliger 27.09.12. Morten Ødegaard Faggruppeleder/ prosjektleder Eiendomsforvaltningen

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2030 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER Konsekvenser av å endre kommunenummer April 2017 Forbehold: Dette er en delleveranse for en pågående utredning. Flere områder er ikke ferdig utredet, og det tas

Detaljer

Malen skal fylles ut av prosjektleder/prosjektansvarlig, og være det styrende dokument i arbeidet med gjennomføring av prosjektet.

Malen skal fylles ut av prosjektleder/prosjektansvarlig, og være det styrende dokument i arbeidet med gjennomføring av prosjektet. Prosjektplan Navn på prosjekt (Bytt bilde og slett forklaringer) Denne malen skal benyttes for å planlegge og styre innføringen av et prosjekter. Forutsetningen for oppstart av et prosjekt er at prosjektet

Detaljer

Prosjektstyring. Grunnkurs i; prosjektplanlegging, kvalitetssikring, målbeskrivelse, organisering, oppfølging og rapportering

Prosjektstyring. Grunnkurs i; prosjektplanlegging, kvalitetssikring, målbeskrivelse, organisering, oppfølging og rapportering Prosjektstyring Grunnkurs i; prosjektplanlegging, kvalitetssikring, målbeskrivelse, organisering, oppfølging og rapportering Høgskolen i Telemark Side 1 Innholdsfortegnelse: 1. Prosjektplanlegging side

Detaljer

Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat

Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat PLP Prosjektlederprosessen PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bakgrunn Alle Norges fylkeskommuner og Oslo kommune har gått sammen om anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Vigo IKS er en sammenslutning av fylkeskommunene

Detaljer

Hvordan etablere og gjennomføre prosjekt? Del 2 Oppfølging og avslutning.

Hvordan etablere og gjennomføre prosjekt? Del 2 Oppfølging og avslutning. Faglig prosjektnettverksamling for kommuner i Øst Finnmark. Hvordan etablere og gjennomføre prosjekt? Del 2 Oppfølging og avslutning. Kirkenes 20.-21.september 2017 Alta 26.-27.september 2017 Prosjektveileder:

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

Evaluering som prosjektarbeid. Engangsoppgave med gitte betingelser

Evaluering som prosjektarbeid. Engangsoppgave med gitte betingelser Evaluering som prosjektarbeid Engangsoppgave med gitte betingelser Egenskaper ved en evaluering Engangsoppgave Ett bestemt IT-system skal evalueres Skal gi et troverdig resultat Vi skal kunne stole på

Detaljer

Roller i prosjekter Nordre Follo kommune

Roller i prosjekter Nordre Follo kommune Roller i prosjekter Nordre Follo kommune Styringsgruppe (oppdragsgiver) Bestiller prosjektbeskrivelse Vedtar prosjektbeskrivelse Sikrer at effektmålene støtter målene for reformen Tar prinsippavgjørelser

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 3. Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse

Introduksjon til prosjektarbeid del 3. Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse Introduksjon til prosjektarbeid del 3 Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse Prosjektadministrasjon Er alle oppgaver som har å gjøre med styring, organisasjon og ledelse av prosjektutførelsen

Detaljer

Kapittel 9. Kvalitet i prosjekt. Kapittel 10. Tidsplanlegging Organisering. Kapittel 11. Usikkerhet og risiko

Kapittel 9. Kvalitet i prosjekt. Kapittel 10. Tidsplanlegging Organisering. Kapittel 11. Usikkerhet og risiko 1 Valg av spørsmål: 1. Sentrale tema 2. Entydig begrep 3. Logisk innhold 4. Utbredt, relevant, omforent 5. Korte (relativt) spørsmål korte svar 6. Rett svar er et kort svar 7. Tydelig mht evaluering «enten

Detaljer

17. Kommunikasjon og samarbeid Grunnleggende prosjektledelse

17. Kommunikasjon og samarbeid Grunnleggende prosjektledelse 17. Kommunikasjon og samarbeid Grunnleggende prosjektledelse Innledning Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Henry Ford Et vellykket prosjekt møter

Detaljer

Tom Røise 27.Jan 2011

Tom Røise 27.Jan 2011 Forelesning IMT2243 27. Januar 2011 Tema : Risikostyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Presentasjon av prosjektoppgave 2011 Prosjektplandokumentet (Innlevering

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Mal prosjektmandat og arbeidsgrupper - Nordre Follo kommune

Mal prosjektmandat og arbeidsgrupper - Nordre Follo kommune Mal prosjektmandat og arbeidsgrupper - Nordre Follo kommune Styringsgruppe (oppdragsgiver) Bestiller Vedtar Sikrer at effektmålene støtter målene for reformen Tar prinsippavgjørelser xxxxxxxx 2017 Prosjekteier/Oppdragets

Detaljer

Tom Røise 28.Jan 2010

Tom Røise 28.Jan 2010 Forelesning IMT2243 28. Januar 2010 Tema : Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektplan (mal for Forprosjektrapport) Øvingstimen : RUP på lab A209 Pensum : Kap.5 i Sommerville (art.sam. 9)

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 SAK NR 17-2015 Budsjett for gjennomføringsfase prosjekt Mine pasientreiser og status pr 28.02.15 Forslag

Detaljer

HMS Prosjektarbeid med KLP

HMS Prosjektarbeid med KLP HMS Prosjektarbeid med KLP KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet egne prosjektmaler

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2035 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

OM PROSJEKTER. For Prosjektforum Våren 2008. ISS, Audun Melaas, Prosjektleder

OM PROSJEKTER. For Prosjektforum Våren 2008. ISS, Audun Melaas, Prosjektleder OM PROSJEKTER For Prosjektforum Våren 2008 ISS, Audun Melaas, Prosjektleder Agenda 1. samling: Plansjene i denne presentasjonen er Om prosjektet Prosjekttyper Prosjektfaser Teamet Faser i teams utvikling

Detaljer

«Prosjektløftet» innføring av UiOs prosjektrammeverk

«Prosjektløftet» innføring av UiOs prosjektrammeverk Allmøte 9. mars 2017 «Prosjektløftet» innføring av UiOs prosjektrammeverk Seksjonsleder Liv-Marit Davidsen UiOs prosjektrammeverk Rammeverket benyttes til å styre prosjekter gjennom tydelig definerte roller

Detaljer

PLP - eller ProsjektLederProsessen:

PLP - eller ProsjektLederProsessen: PLP - eller ProsjektLederProsessen: er et begrepsapparat basert på systematikk fra utviklingsprosjekter gjennomført i næringslivet og offentlig sektor. Begrepsapparatet er utviklet til bruk i konkrete

Detaljer

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Bakgrunn og mål Bakgrunn Frosta, Levanger og Verdal kommuner har vedtatt å danne Innherred Samkommune

Detaljer

Overordnet planlegging

Overordnet planlegging Overordnet planlegging Betydning av planlegging Prosjektmandat Milepæler Milepælsplan Suksessfaktorer og suksesskriterier Nettverksanalyse Jon Lereim Polfareren Roald Amundsen Flaks er resultat av fremragende

Detaljer

Prosjektstyring. på Frikirketorget

Prosjektstyring. på Frikirketorget Prosjektstyring på Frikirketorget 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Organisasjonsstrukturen...2 Prosjektorganisering...2 Hvor kommer prosjekt fra?...2 Prosjektstyringsmodellen på Frikirketorget...2

Detaljer

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning RUTINER 1. PROSJEKTOPPSTART 1.1 Kontrakt Ingen eksternfinansierte prosjekter kan settes i gang eller få prosjektnummer uten at det finnes en signert kontrakt. Kontrakten skal normalt signeres av direktør

Detaljer

4. Prosjektenes livsløp. 5. Oppsummering. Spørsmål. KMDs nasjonale mål 1. 3. 4.

4. Prosjektenes livsløp. 5. Oppsummering. Spørsmål. KMDs nasjonale mål 1. 3. 4. Gardermoen 16. september 2015. Prosjektarbeid: Planlegging, organisering og rapportering. 1. K2-programmet Overblikk og tilbakeblikk. Om resultatmål og effektmål. Organisering: Roller og ansvar. 4. Prosjektenes

Detaljer

Samhandlingsreformen Hvaler kommune

Samhandlingsreformen Hvaler kommune Hvaler kommune Samhandlingsreformen Hvaler kommune PROSJEKTPLAN Versjon 1.0 Anders Bekkevold, Ole Kristian Helgesen 23.05.2011 Mal prosjektplan versjon 0.1 2010/OKH Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikt

Detaljer

OM Å LØSE OPPGAVER I PROSJEKT ELLER MIDLERTIDIGE ORGANISASJONER

OM Å LØSE OPPGAVER I PROSJEKT ELLER MIDLERTIDIGE ORGANISASJONER OM Å LØSE OPPGAVER I PROSJEKT ELLER MIDLERTIDIGE ORGANISASJONER BIBLIOTEKSJEFMØTE 15.9.11 Dr. philos HVA ER ET PROSJEKT ELLER EN MIDLERTIDIG ORGANISASJON? EN UNIK OPPGAVE TIDSBEGRENSET HAR ET KLART MÅL

Detaljer

BYGDEMOBILISERING. Prosjekt som verktøy for utviklingsarbeid Kjerringøy 19.2.14. Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos

BYGDEMOBILISERING. Prosjekt som verktøy for utviklingsarbeid Kjerringøy 19.2.14. Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos BYGDEMOBILISERING Prosjekt som verktøy for utviklingsarbeid Kjerringøy 19.2.14 Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos BESTILLING: Ulike former for prosjektorganisering Fordeler og ulemper med ulike modeller

Detaljer

DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n. PROSJEKTPLAN M l» W * mm" FRIVILLIGHETSPOLITIKK DØNNA KOMMUNE. C Dønna kommune FORPROSJEKT

DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n. PROSJEKTPLAN M l» W * mm FRIVILLIGHETSPOLITIKK DØNNA KOMMUNE. C Dønna kommune FORPROSJEKT E] "E' Dokid: 17000172 (17/124-2) Rafi - FRIVILLIGHETSPOLITIKKI PROSJEKTPLAN- LE? v, DEN. NA KOMMUNE -. DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n l. Mottatt ' PROSJEKTPLAN M l» W * mm" 1,0, i; 33% D : t.

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema Prosjekthåndtering Dato: 05.09.2011 Versjon 1.00 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no Innholdsfortegnelse: Prosjektoppstart 3 Prosjektmetode

Detaljer

Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting. CGI Group Inc.

Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting. CGI Group Inc. Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting CGI Group Inc. Hvem er jeg? CGI Norway, Director Consulting EVRY Consulting, Vice President, Governance

Detaljer

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE.

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. Saksnr. - Arkivkode: 00/00228 - K53 Dat. oktober 2002. Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2

Detaljer

Retningslinjene er utarbeidet som et hjelpemiddel for å sikre kvalitet i gjennomføringen av omstillingsprosjekter i NSB.

Retningslinjene er utarbeidet som et hjelpemiddel for å sikre kvalitet i gjennomføringen av omstillingsprosjekter i NSB. INNHOLD: o. INNLEDNING 0.1 Hensikt 0.2 Definisjoner 0.3 Forhold til andre styrende dokumenter 0.4 Distribusjon og revisjon 0.5 Prosjekt som arbeidsform 1. PROSJEKTMODELL 2. ORGANISERING 2.1 Roller og ansvar

Detaljer

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr.

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. Tips og råd til effektiv prosjektoppstart Agnar Johansen Olav Torp Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. 200, Forord Har du opplevd at du har fått ansvar for et prosjekt hvor det

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Diskusjonsutkast #1 UNIVERSITETET I OSLO NOTAT Til Fra Direktørnettverket IS-direktøren Notatdato: 18. januar 2011 Saksbehandler: Arne Laukholm Saksnr.: PROSJEKTBESKRIVELSE FOR PROSESSEN INTERNT

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag

Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for helse- og sosialfag 1 MÅL OG RAMMER - 2-1.1 Bakgrunn og mål - 2-1.2 Mål - 2-1.3 Rammefaktorer - 2-2 ORGANISERING - 2-3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER - 3-3.1 Beslutningspunkter

Detaljer

Prosjektdesign. Ståle Skarsten, Director i Deloitte. Kilde: http://www.regionalomstilling.no/no/verktoy/

Prosjektdesign. Ståle Skarsten, Director i Deloitte. Kilde: http://www.regionalomstilling.no/no/verktoy/ Prosjektdesign Ståle Skarsten, Director i Deloitte 30.09.2015 Summeoppgave rundt bordet: Totalt 10 min. Oddetall: Tenk på et vellykket prosjekt som dere har vært med på: hvilke tre faktorer mener dere

Detaljer

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel)

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel) ArealKonsult AS Prosjektplan for felles overbygning for veilagene på Blefjell Vegforum Blefjell (arb.tittel) Prosjektplan.rtf 1 Innholdsfortegnelse... 1 Prosjektplan... 1 Innholdsfortegnelse... 2 1. Mål

Detaljer

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 25. Januar 2007. Offshore Software Development. Offshore Software Development

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 25. Januar 2007. Offshore Software Development. Offshore Software Development Forelesning IMT2243 25. Januar 2007 Tema : Offshore Software Development Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Risikoanalyse i systemutviklingsprosjekter Prosjektplanlegging (inkl. mal for Forprosjektrapport)

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010. Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås

Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010. Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås Prosjektledelse Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010 Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås Tema i opplæringen Hva er et prosjekt? Noen sentrale begreper i prosjektarbeid Prosjektgruppen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 3

Innholdsfortegnelse. Side 3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Mål for prosjektet...4 1.2.1 Konkrete mål for prosjektet...4 1.3 Rammer...4 2 Omfang...5 2.1 Oppgaveomfang...5 2.1.1 Absolutt krav...5 2.1.2

Detaljer

Felles Studieadministrativt Tjenestesenter (FSAT)

Felles Studieadministrativt Tjenestesenter (FSAT) Felles Studieadministrativt Tjenestesenter (FSAT) Organisasjonsprosjekt Utkast til prosjektplan Til behandling i styringsgruppen 15. september Informasjon om prosjektet Prosjektnavn: Organisasjonsprosjekt

Detaljer

FORPROSJEKTPLAN: Lierne kommune innsparinger på oppvekstområdet fra Forprosjekt

FORPROSJEKTPLAN: Lierne kommune innsparinger på oppvekstområdet fra Forprosjekt FORPROSJEKTPLAN: Lierne kommune innsparinger på oppvekstområdet fra 2018. Forprosjekt 17. februar 2017-22. juni 2017 VEDTATT AV UTREDNINGSUTVALGET 17.02.2017 STEINAR BACH, LEDER UTVALGET INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter

Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter Prosjektkontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.04.2016 23584/2016 2015/6856 034 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 14.04.2016 Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

Prosjektmandat. Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7

Prosjektmandat. <STHF> Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7 1 / 7 Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 3 2 PROSJEKTEIER... 3 3 ORGANISERING...4 3.1 STYRINGSGRUPPE...4. 3.2 REFERANSEGRUPPE...4.

Detaljer

LEAN. Kontinuerlig forbedring. Aktivitet. / arbeidsprosessa. Verdistrøm. Sløsing. Fokusintervju. Problemtre. Interessentanalyse.

LEAN. Kontinuerlig forbedring. Aktivitet. / arbeidsprosessa. Verdistrøm. Sløsing. Fokusintervju. Problemtre. Interessentanalyse. Kontinuerlig forbedring ord og uttrykk: LEAN Kontinuerlig forbedring Aktivitet Verdistrøm / arbeidsprosessa Sløsing Fokusintervju Problemtre Interessentanalyse Brunpapirsesjon Hvitpapirsesjon Forbedringsforslag

Detaljer

Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016. Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016

Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016. Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016 Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016 Prosjektplan Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016 Kort innledning: Det er utarbeidet en barnehageplan som gjelder for perioden 2007 2011. Det skal

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020

PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020 Prosjektmandat PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020 Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: 3K Rådmenn Beslutning: Konseptfasen

Detaljer

PROSJEKTARBEID. Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13

PROSJEKTARBEID. Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13 PROSJEKTARBEID Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13 May Aasebø Hauken Sykepleier, cand polit, PHD stipendiat, prosjektnerd Hemil, UIB/Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Detaljer

ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT

ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT Prosjektmandat 26.02.2016 Norsk Helsenett SF 2 DOKUMENTINFORMASJON Saksnummer i 360: DATO VERSJON UTARBEIDET AV: GODKJENT AV: 26.02.16 1.0 Norsk

Detaljer

Prosjektforslag "Produktivitetsmåling i byggenæringen"

Prosjektforslag Produktivitetsmåling i byggenæringen Prosjektforslag "Produktivitetsmåling i byggenæringen" Forfattere: Jan Alexander Langlo, Ole Jørgen Karud, Bjørn Andersen, Siri M. Bakken, Rannveig Landet Hensikten med dokumentet Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Prosjektplan Informasjonssenterprosjektet SA. Oppdatert 23. mai 2013

Prosjektplan Informasjonssenterprosjektet SA. Oppdatert 23. mai 2013 Prosjektplan Informasjonssenterprosjektet SA Oppdatert 23. mai 2013 Innhold PROSJEKTMANDAT Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Hovedmål... 3 Delmål... 3 Arbeidsmetoden... 3 Ressurser... 4 Avgrensninger... 4

Detaljer