«I think I need to be reminded of things I already know more than I need to be told things I don t.»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«I think I need to be reminded of things I already know more than I need to be told things I don t.»"

Transkript

1 Being busy does not always mean real work. The object of all work is production or accomplishment and to either of these ends there must be forethought, system, planning, intelligence, and honest purpose, as well as perspiration. Seeming to do is not doing Thomas Alva Edison «I think I need to be reminded of things I already know more than I need to be told things I don t.» ~Barry Stevens Prosjekteieropplæring lynkurs Styringsgruppen USIT-prosjektløft Sist oppdatert av LR & EKM

2 Agenda Tidsrom Tema Velkommen og innledning Om oss - og rammer og formål for dagens økt Om dere - erfaringer og forventninger Gjennomgang av prosjektmodellen og prinsipper for god prosjektstyring, særlig fokus: - Kontinuerlig strategisk forankring - Definerte roller og ansvar - Styre i faser + avviksledelse, fokus på produkter, lære av erfaring, tilpasning til omgivelser Hvis vi rekker: Gevinstrealisering Refleksjoner og oppsummering 3

3 Prosjektrammeverksprosjektet og LOSprosjektstøttekontor hva gjør vi? Formål: Øke prosjektkompetansen ved UIO og gjennom dette øke kvaliteten i prosjektleveranser og effektiviteten i prosjektgjennomføring. Med utgangspunkt i Difi sin prosjektveiviser, utviklet et tilpasset prosjektrammeverk for små og mellomstore admin. prosjekter, inkludert dokumentmaler, veiledere, opplæring og støttefunksjoner. Implementering av rammeverket og etablering av forvaltning gjøres trinnvis prosjekt og forvaltning i parallell ut Opplæring, maler og verktøy rettet mot prosjekteiere, prosjektledere og prosjektmedarbeidere - gode resultater gjennom gode relasjoner. Dekker hele prosessen fra prosjektets konsept til overlevering og avslutning, samt realisering av gevinster (kvalitative og kvantitative). 4

4 Kjapt: Hva er prosjektveiviseren.no? Difis anbefalte prosjektmodell for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter med formål om å bidra til flere vellykkede prosjekter Rettet mot prosjektledere og prosjekteiere. Har sitt hovedfokus på den overordnede prosjektstyringen i samarbeidet mellom disse Dekker hele prosessen fra prosjektets konsept til overlevering og avslutning, samt realisering av gevinster (kvalitative og kvantitative) Er en tilpasning av PRINCE2 beste praksis til IKT prosjekter i offentlige virksomheter i Norge. Dette innebærer blant annet at gjeldende felles offentlige føringer er tatt inn i rammeverket. Kan med tilpasning benyttes i ALLE typer prosjekter 5

5 Dere: Prosjekterfaringer og forventninger? Deres erfaringer med prosjekt? Hva håper dere å få ut av denne opplæringsøkten, og prosjektrammeverket? 6

6 Prosjekt som arbeidsform «Et prosjekt er en midlertidig organisasjon etablert med den hensikt å levere ett eller flere produkter som bidrar til å realisere den avtalte prosjektbeskrivelsen» Digital eksamen i Silurveien Foto: Ola Sæther En midlertidig organisering med en start og en slutt Klart avgrenset produkt definert gjennom et mandat og prosjektbeskrivelse Sammensetning av tverrfaglig kompetanse, på tvers av organisatoriske enheter behov for ressurser fra flere ulike deler av linjeorganisasjonen (og utenfor) En grad av usikkerhet Behov for bred forankring gjennom hele arbeidsprosessen Et visst omfang og kompleksitet

7 En begrepsavklaring: Prosjektets ulike mål Formål For organisasjonen Effektmål Gevinster i «linjen» Resultatmål Prosjektets leveranser 8

8 UiOs prosjektrammeverk beskriver: Faser i et prosjekt med aktiviteter og «produkter». Beslutningspunkter i begynnelsen og slutten av en fase. Tverrgående tema mellom fasene. Maler og sjekklister for hvert beslutningspunkt og hver fase. Bygger på samme prinsipper som Difis prosjektveiviser. Kan fint kombineres med smidig utviklingsmetodikk. Forankring Involvering Involvering Forankring Implementering 9

9 7 prinsipper for «beste praksis»* 1. Kontinuerlig strategisk forankring 2. Styre i faser 3. Definerte roller og ansvar 4. Avviksledelse (styre gjennom «toleranser») 5. Fokus på prosjektets produkter (leveranser) 6. Lære av erfaring 7. Tilpasning til prosjektomgivelsene * Ligger til grunn for et Prince2 prosjekt og danner basis for prosjektveiviseren 10

10 1.Kontinuerlig strategisk forankring Prosjekter skal bidra til å realisere virksomhetens strategiske mål hvorfor skal vi gjøre dette framfor noe annet? Begrunnelsen for prosjektet skal være dokumentert og formelt godkjent. Begrunnelsen må være gyldig gjennom hele prosjektets levetid. Prosjektets produkter (leveranser) vurderes underveis opp i mot begrunnelsen. Ved hvert beslutningspunkt vurderes det om prosjektet leverer i henhold til begrunnelsen. Dette gir grunnlag for å beslutte videreføring, justeringer eller stopp. 11

11 Prosjektorganisasjonen Før vi dykker ned i fasene: 3. Definere roller og ansvar Virksomhetsledelsen («linja») Eierstyring Prosjekteier og styringsgruppe Ledelse - Prosjektleder Leveranser Prosjektmedarbeidere, delprosjektansvarlige, fageksperter

12 Virksomhetsledelsen Toppledelsen og andre (linje)ledergrupper i en virksomhet Øverste virksomhetsledelse er overordnet ansvarlig for alle prosjekter Vurderer hvilke prosjekter som i størst grad understøtter organisasjonens mål - definerer og prioriterer mellom prosjekter = porteføljestyring. Har endelig ansvar for at prioriterte prosjekter blir understøttet med tilstrekkelige og riktige ressurser. Tildeler mandatet for styring av prosjektet til styringsgruppen v. prosjekteier. Underveis i prosjektet skal virksomhetsledelsen støtte samspillet mellom linjeorganisasjonen og prosjektet. Virksomhetsledelsen må sette av ressurser til å realisere gevinstene som prosjektet tilrettelegger for. Prosjekteier har et spesielt ansvar for kommunikasjon mellom berørte linjeledere og virksomhetsledelsen, og for å sikre at prosjektet gjennom hele prosjektperioden handler i tråd med virksomhetens strategi og prioriteringer. 13

13 Prosjekteier Prosjekteier blir utpekt av virksomhetsledelsen i konseptfasen. Gjennom hele prosjektets levetid er prosjekteier overordnet ansvarlig for at prosjektet gjennomføres og leverer i tråd med prosjektbeskrivelsen. Prosjekteier utpeker resten av styringsgruppen. Prosjekteier leder styringsgruppen og har ansvar for å representere virksomhetens interesser i styringsgruppen. Prosjekteieren er hovedbeslutningstakeren i styringsgruppen. Rollen innehas kun av en person og rollen kan ikke kombineres med rollen som prosjektleder. Som representant for virksomhetsledelsen har prosjekteier også overordnet ansvar for gevinstrealisering. 14

14 Mer om prosjekteierstyring Er den overordnede styringen av enkeltprosjekter i en virksomheten (mens f.eks. porteføljestyring = prioritere og koordinere mellom flere prosjekter) Prosjekteierstyring løper fra det er utpekt prosjekteier og besluttet at det skal brukes ressurser på å igangsette prosjektet (planleggingsfasen) til styringsgruppen avgjør at prosjektet skal avsluttes God prosjekteierstyring skal sikre at prosjekter blir ledet i henhold til «beste praksis» God prosjekteierstyring setter styringsgruppen i stand til å ta de viktige og riktige beslutningene og utøve strategisk styring, mens den daglige ledelsen av prosjektene blir delegert til prosjektleder. PROSJEKTEIERSTYRING 15

15 Styringsgruppen Et prosjekt som følger beste praksis har en styringsgruppe. Styringsgruppen har delegert myndighet fra virksomhetsledelsen, og er overordnet ansvarlig for å sikre et vellykket prosjekt. Alle prosjekter har tre hovedinteressenter som må representeres i styringsgruppen: Virksomhetsledelse (ved prosjekteier): Ansvarlig for realisering av prosjektgevinster Bruker: Benytter produktene etter prosjektets ferdigstillelse for å oppnå de planlagte gevinstene Leverandør: Skaffer ressursene som kreves for gjennomføring av prosjektet Obs: Det er forskjell på styringsgruppe, referansegruppe og prosjektgruppe 16

16 Styringsgruppens oppgaver Gi rettledning og støtte til prosjektleder Godkjenne planer Godkjenne alle endringer og avvik som ligger utenfor avtalt toleranse Godkjenne fullføring av hver fase og gi klarsignal for oppstart av neste fase Støtte prosjekteier i å sikre nødvendige prosjektressurser (menneskelige og materielle) Sikre effektiv kommunikasjon med prosjektinteressenter framsnakking og interessenthåndtering! 17

17 Prosjektleder Prosjektleder er prosjektets «daglige leder», med egne definerte rammer for myndighet (toleranser) Prosjektlederen har ansvaret for å sikre at prosjektet produserer de ønskede produktene (leveransene) med ønsket kvalitet innenfor de angitte tids- og kostnadsrammer Prosjektlederen har ansvaret for å levere resultater som kan bidra til å oppnå de gevinstene som er definert i gevinstplanen (men obs: Er ikke gevinstansvarlig) Prosjektlederen styrer og leder prosjektressursene og er ansvarlig for kontakten med styringsgruppen. Prosjektledelse er planlegging, delegering, oppfølging og styring av alle aspekter av prosjektet. Dette inkluderer å motivere alle involverte til å bidra til å oppnå prosjektets mål innenfor definerte krav og forventninger knyttet til tid, kostnad, kvalitet, omfang, gevinster og usikkerhet.

18 Prosjektmedarbeidere Prosjektteam settes sammen med utgangspunkt i hvilke behov prosjektet har for kompetanse og ferdigheter Det er viktig at roller og ansvar også innad i prosjektet defineres tydelig Prosjektets medlemmer leverer i henhold til avtalte planer Forventes å raskt melde eventuelle avvik fra oppsatt tidsplan og kostnadsramme til prosjektleder I store prosjekter defineres gjerne delprosjekter eller team rundt spesifikke delleveranser Deltagere kan ofte oppleve dilemmaer knyttet til prioritering av oppgaver (prosjektoppgaver vs linjeoppgaver) 19

19 Interessenter Interessentinvolvering: Prosessen med å identifisere og kommunisere effektivt med de personene eller gruppene som har en interesse i eller blir påvirket av prosjektresultatet. Interessenter kan støtte eller motarbeide prosjektet, og bli aktive støttespillere eller hindringer for prosjektet 6 trinns prosedyre* for interessentinvolvering: Identifisere (hvem?) Opprette og analysere interessentprofil (hva?) Definere strategi for interessentinvolvering (Hvordan?) Planlegge involvering (Når?) Involvere (Gjøre) Måle effekt (Resultater Når du har identifisert interessenter - ofte et poeng å prioritere hvem er det mest kritisk å følge opp? * OGC s managing Succesful programmes 20

20 Interessentkart (med utgangspunkt i Difi) Høy Makt til å påvirke prosjektet Lav Interesse for prosjektet Høy 21

21 Spørsmål til refleksjon og dialog Hvordan resonerer dette med prosjektroller og prosjektstyringen hos dere i dag? 22

22 2. Styre i faser Et prosjekt planlegges, følges opp og styres i definerte faser med beslutningspunkter mellom hver fase. Status i prosjektet og grunnlaget for å fortsette blir vurdert for hver fase i henhold til vedtatte mål og planer. På grunnlag av dette besluttes det om prosjektet skal fortsette eller må justeres eller stoppes. Gir ledelsen v/ styringsgruppen og prosjekteier faste kontrollpunkter gjennom hele prosjektet. Legger til rette for prinsippet om å delegere myndighet (innen gitte rammer) til prosjektleder innenfor rammen av hver fase Sikrer at prosjektleder og styringsgruppe bekrefter at prosjektet er på rett vei (trygghet for bestiller). 23

23 Mandat BP1: Virksomhetsledelsen /linjeleder beslutter om foreslått idé eller forbedringstiltak kan egne seg som prosjekt, og skal utredes nærmere i en konseptfase. Prosjektbeskrivelse BP2: Prosjekteier og styringsgruppen må få tilstrekkelig informasjon til å kunne ta avgjørelsen om å starte planlegging av prosjektet. Prosjektbeskrivelsen inkluderer et avsnitt om forventede gevinster. 24 Til hver av beslutningspunktene er det en egen sjekkliste med relevante kontrollspørsmål, se rammeverket på UiOs nettsider.

24 Prosjektbeskrivelse Oppdatert Prosjektbeskrivelse BP3: Styringsgruppen må få tilstrekkelig informasjon til å kunne beslutte gjennomføring av prosjektet. Oppdatert prosjektbeskrivelse og 1. versjon av gevinstrealiseringsplan. Styringsdokument 25 Gevinstrealiseringsplan

25 Oppdatert Prosjektbeskrivelse Styringsdokument Styringsdokument Fase Fase Fase BP:4 Styringsgruppen trenger tilstrekkelig informasjon til å kunne beslutte om prosjektet kan gå inn i en avslutningsfase Gevinstrealiseringsplan Gevinstrealiseringsplan 26

26 Styringsdokument Gevinstrealiseringsplan Gevinstrealiseringsplan Sluttrapport BP5: Prosjekteier beslutter om prosjektet formelt kan avsluttes og prosjektgruppen oppløses. Beslutningen om prosjektet kan avsluttes fattes på bakgrunn av sluttrapporten fra prosjektleder. Oppdatert gevinstrealiseringsplan overleveres til linjeledelsen. 27

27 Gevinstrealiseringsplan Gevinstrealiseringsplan BP6: Linjeledelsen evaluerer gevinstrealiseringsplanen og beslutter ev. ytterligere tiltak. I beslutningspunkt 6 vurderes oppnådde gevinster opp mot målene i gevinstrealiseringsplanen. Ved behov, besluttes ytterligere tiltak som kan bidra til at planlagte gevinster realiseres, og gevinstansvarlig påser at disse tiltakene følges opp i tiden etter at prosjektet er avsluttet. 28

28 Faser og dokumenter oppsummert Dokumenter som produseres i hver fase KONSEPT PLANLEGGING GJENNOMFØRING AVSLUTNING REALISERING Prosjektmandat Inn mot BP 1 (i forkant) Prosjektbeskrivelse Produseres i konseptfase inn mot BP2 Oppdateres inn mot BP3 Oppdatert ved faseoverganger eller endringer Faseplan/ gjennomføringsplaner Faseplan for planleggingsfase inn mot BP2 Faseplan Gjennomføringsfase inn mot BP3 Faseplan avslutningsfase inn mot BP4 Sluttrapport Gevinstrealiseringsplan Er en del av prosjektbeskrivelsen Egen plan utvikles som del av underlag for BP3 Oppdatert Gevinstrealiseringsplan inn mot BP4 Oppdatert Gevinstrealiseringsplan inn mot BP5 Oppdatert Gevinstrealiseringsplan inn mot BP6 Styringsdokument Introduseres i BP3 for rapportering av status og styring av fremdrift. Alle endringer dokumenteres i nye versjoner av styringsdokumentet. Benyttes for styring av prosjektet. Alle endringer dokumenteres i nye versjoner av styringsdokumentet. Benyttes for å sammenlikne resultat opp i mot opprinnelig beskrivelse. Sluttrapport Erstatter styringsdokumentet i BP5 29

29 Faser og dokumenter oppsummert Prosjektmandat Prosjektbeskrivelse Styringsdokument (dynamisk) Faseplan Faseplan Faseplan Faseplan Gevinstrealiseringsplan Sluttrapport 30

30 Spørsmål til refleksjon og dialog Hva kan dere se er fordeler med å styre i faser med definerte beslutningspunkter? 31

31 Eskalere ved overskridelse 4. Styre gjennom definerte toleranser - m.a.o. Delegering! Virksomhetsledelsen Delegerer myndighet til styringsgruppen, prosjekttoleranser Styringsgruppen Delegerer myndighet til prosjektleder, fasetoleranser Prosjektleder Delegerer myndighet til teamledere, arbeidspakketoleranser Kan være toleransegrenser for Tid Kostnader Kvalitet Omfang Usikkerhet Gevinster 32

32 5. Fokus på produkter (leveranser) Et vellykket prosjekt er produktorientert Prosjektets produkter beskrives før det fokuserer på aktivitetene Beskrivelsen av produkters kvalitet er avgjørende for å sikre at prosjektet leverer i henhold til forventningene En grundig nok beskrivelse av produktene prosjektet skal levere bidrar til god styring og tilstrekkelig kontroll 33

33 6. Lære av erfaring Lærdom søkes, nedtegnes og benyttes gjennom hele prosjektets levetid. Når prosjekter avsluttes dokumenteres erfaringene slik at de kan brukes i senere prosjekter. Når et nytt prosjekt startes går involverte parter gjennom kjernedokumenter fra tidligere liknende prosjekter for å lære av disse. Og snakker med erfarne folk 34

34 7. Tilpasning til prosjektomgivelsene Organisasjonens tilpasning som gjelder alle egne prosjekter Språk Maler Rollebeskrivelser Annen harmonisering Tilpasninger til hvert enkelt prosjekt Skalering mht størrelse Tilpasning til spesielle typer innhold Uansett skal de 7 prinsippene for beste praksis ligge til grunn 35

35 Effekt Formål Hvorfor GEVINSTREALISERING - ET GJENNOMGÅENDE TEMA 36

36 Hva menes med «gevinst» i Difispråk og prosjektrammeverket En gevinst er en positiv effekt for organisasjonen av å ta i bruk de konkrete produktene fra prosjektet Gevinster realiseres ofte etter at prosjektet er avsluttet. Selve prosjektgjennomføringen kan også gi positive effekter i organisasjonen Effektmål er en konkretisering av formålet med prosjektet Skiller seg fra prosjektets resultatmål 37

37 Gevinstansvarlig Ved oppstart av prosjekter skal prosjekteier utpeke en eller flere gevinstansvarlig(e) som har ansvar for at prosjektets planlagte gevinster blir realisert. Gevinstansvarlig skal normalt være en leder i den delen av linjeorganisasjonen som skal realisere gevinstene (kan være sammenfallende med prosjekteier). Gevinstansvarlig bør være aktiv i hele prosjektets levetid og direkte involvert i utarbeidelsen og oppdatering av gevinstrealiseringsplanen. Bygger nødvendig eierskap til gevinstene, og bidrar til realisme og gjennomførbarhet i gevinstrealiseringsplanen. 38

38 Gevinstrealiseringsplanen Gevinstrealiseringsplanen definerer hvordan gevinster skal måles, når de er tenkt oppnådd, hvilke tiltak som må gjennomføres for å oppnå dem, og roller og ansvar i realiseringen. Gevinstrealiseringsplanen opprettes i en versjon 1 i planleggingsfasen og godkjennes i beslutningspunkt 3. Deretter skal den oppdateres ved hver faseavslutning slik at den er i tråd med endringer og beslutninger som gjøres underveis i prosjektet. Gevinstene og forutsetninger for realisering av gevinstene skal synliggjøres i den løpende styringen og oppfølgingen av prosjektet. Tiltakene beskrevet i gevinstrealiseringsplanen kan være tiltak som prosjektet gjør (f.eks. kommunikasjon med interessenter, opplæringsaktiviteter e.l.) eller tiltak som «linjen» gjør under eller etter prosjektperioden. 39

39 Gevinstrealisering i planleggingsfasen Er gevinstansvarlig utpekt og rollebeskrivelse etablert? Har gevinstansvarlig vært aktivt involvert i utarbeidelsen av gevinstrealiseringsplanen? Er linjeorganisasjonens kapasitet til å realisere gevinstene blitt vurdert? 40

40 Gevinstrealisering i gjennomføringsfasene Oppfatter gevinstansvarlig at de ønskede gevinstene fortsatt er realistiske, og er gevinstrealiseringsplanen gjennomgått og eventuelt oppdatert underveis i gjennomføringsfasen(e)? Er linjeorganisasjonen klar til å ta i bruk leveransene fra prosjektet og er nødvendig opplæring, brukerdokumentasjon, driftsrutiner osv utarbeidet og gjennomført? Er det klart hvem som skal følge opp og rapportere effekter (i henhold til gevinstrealiseringsplan), og til hvem? 41

41 Gevinstrealisering i avslutningsfasen Er gevinstrealiseringsplanen oppdatert? I avslutningsfasen ivaretas gevinstrealisering gjennom at prosjektet støtter linjeorganisasjonen i innføringen av prosjektets produkter. Vellykket bruk av prosjektets produkter er avgjørende dersom de ønskede gevinstene skal realiseres. I forbindelse med avslutningen av prosjektet skal realiserte gevinster dokumenteres i prosjektets sluttrapport. Her måles og dokumenteres oppnådde gevinster innenfor prosjektperioden. 42

42 Gevinstrealisering i realiseringsfasen Er planlagte målinger og tiltak gjennomført i henhold til gevinstrealiseringsplanen? Er forventede gevinster oppnådd eller er det behov for ytterligere tiltak? I så fall er det utarbeidet en tiltaksplan? 43

43 Forslag til sjekkliste for prosjekteier ved beslutningspunkter og faseoverganger BP1 Virksomhetsledelsen beslutter videre utredning av et prosjektmandat. BP2 Er gevinstansvarlig utpekt og rollebeskrivelse etablert? BP3 Har gevinstansvarlig vært aktivt involvert i utarbeidelsen av gevinstrealiseringplanen? Er linjeorganisasjonens kapasitet til å realisere gevinstene blitt vurdert? BP4 Oppfatter gevinstansvarlig at de ønskede gevinstene fortsatt er realistiske, og er gevinstrealiseringsplanen gjennomgått og eventuelt oppdatert underveis i gjennomføringsfasen(e)? Er linjeorganisasjonen klar til å ta i bruk leveransene fra prosjektet og er nødvendig opplæring, brukerdokumentasjon, driftsrutiner osv utarbeidet og gjennomført? Er det klart hvem som skal følge opp og rapportere effekter (i henhold til gevinstrealiseringsplan), og til hvem? BP5 Er gevinstrealiseringsplanen oppdatert? BP6 (Linjeansvar) Er planlagte målinger og tiltak gjennomført? Er forventede gevinster oppnådd eller er det behov for ytterligere tiltak? I så fall er det utarbeidet en tiltaksplan? 44

44 Spørsmål for refleksjon og dialog Hva er viktigste dere som styringsgruppe kan gjøre for å sikre positive effekter (gevinster) av «Prosjektløftet»? 45

45 Oppsummering og evaluering 46

UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V Kort oppsummert

UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V Kort oppsummert UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V2016 - Kort oppsummert Prosjektrammeverk og prosjektlederkurs m. eiermodul Små og mellomstore administrative prosjekter Sist endret 21.4.16 EKM Hva er i fokus

Detaljer

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Det handler først og fremst om mennesker Styringsnivåer Politisk ledelse Mandat Rammebetingelser

Detaljer

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI NOKIOS 27.10. 2015 FINN VEIEN http://lesesal.difi.no/mod/scorm/player.php?a=9& scoid=18&currentorg=org- D2A3C776099E5ED802454C818B1BF9DC&mo de=&attempt=1

Detaljer

E-handel brukersamling 4. november

E-handel brukersamling 4. november E-handel brukersamling 4. november 2015-1000 1515 TID: TEMAER: ANSVARLIG: 1000 Registrering + kaffe Difis kurslokaler 2. etg. 1030 Åpning, praktisk informasjon og status Difis e-handelsarbeid Jostein Engen,

Detaljer

PROFF Gjentagende gode prosjekter

PROFF Gjentagende gode prosjekter PROFF Gjentagende gode prosjekter PROSJEKTVEIVISEREN Helse Sør-Østs felles prosjektstyringsmodell Prosjektveiviseren beskriver en overordnet prosess for prosjektledelse gjennom prosjektets livssyklus,

Detaljer

Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken

Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken PROGRAM: Kl. 09.30 Kaffe/te - nettverking Kl. 10.00 Hvorfor har vi laget veilederen?

Detaljer

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring Overordnet prosessbeskrivelse for gjennomføring av investeringsprosjekter i Lunner Kommune Målsetning: Gjennomføre bærekraftige investeringsprosjekter til avtalt tid, med forutsatt kvalitet og kostnad

Detaljer

«Prosjektløftet» innføring av UiOs prosjektrammeverk

«Prosjektløftet» innføring av UiOs prosjektrammeverk Allmøte 9. mars 2017 «Prosjektløftet» innføring av UiOs prosjektrammeverk Seksjonsleder Liv-Marit Davidsen UiOs prosjektrammeverk Rammeverket benyttes til å styre prosjekter gjennom tydelig definerte roller

Detaljer

Prosjektstyring i DFØ. Arbeidet med å etablere et rammeverk

Prosjektstyring i DFØ. Arbeidet med å etablere et rammeverk Prosjektstyring i DFØ Arbeidet med å etablere et rammeverk Direktoratet for økonomistyring Oppdrag: statens ekspertorgan innenfor statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter.

Detaljer

Fremtidens skole Sauherad

Fremtidens skole Sauherad Fremtidens skole Sauherad Kommunestyrets vedtak 2.5.2013 pkt. 5 KS-023/13 Vedtak: Kommunestyret ber rådmannen legge fram for kommunestyret så snart som mulig eit forslag til plan for planprosess, for bygging

Detaljer

Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform. Hva er et prosjekt? Prosjektets livssyklus

Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform. Hva er et prosjekt? Prosjektets livssyklus Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform Innledning: I kapittel 1 i KG og kapittel 2 i BHG møter du prosjektbegrepet, typiske kjennetegn ved prosjekter og ulike prosjekttyper. Sentralt er beskrivelsen av prosjektets

Detaljer

SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring. DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning

SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring. DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning 1 SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning 1 Behov for forbedret prosjektstyring i SSB 1. Utarbeide en samlet oversikt over prosjektstyringsrutiner

Detaljer

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0 Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft Formål Skape engasjement for flere vellykkede prosjekter i offentlig sektor! Innføring i prosjektrammeverk

Detaljer

Prosjektmetodikk i HSØ Prosjektveiviser

Prosjektmetodikk i HSØ Prosjektveiviser Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Prosjektmetodikk i HSØ Prosjektveiviser

Detaljer

Lokal tilpasning og hensiktsmessig bruk av Prosjektveiviseren i den enkelte virksomhet

Lokal tilpasning og hensiktsmessig bruk av Prosjektveiviseren i den enkelte virksomhet Lokal tilpasning og hensiktsmessig bruk av Prosjektveiviseren i den enkelte virksomhet Lars Nokken Ragnhild Anker Ljosland 31. Oktober 2017 Plan for dagen 1. Oppstart 10 min 2. Hvordan balansere to behov?

Detaljer

PILOTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI O R G A N I S E R I N G A V P I L O T P R O S J E K T E R S Y E - D I G I T A L I S E R I N G

PILOTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI O R G A N I S E R I N G A V P I L O T P R O S J E K T E R S Y E - D I G I T A L I S E R I N G PILOTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI O R G A N I S E R I N G A V P I L O T P R O S J E K T E R S Y E - D I G I T A L I S E R I N G SYKEHJEMSETATEN PROSJEKT- OG UTRULLINGSTEAM; Prosjekt- og porteføljestyring

Detaljer

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE Innlegg under Parallellseminar A: Framskaffelse av kommunalt disponerte boliger 27.09.12. Morten Ødegaard Faggruppeleder/ prosjektleder Eiendomsforvaltningen

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020

PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020 Prosjektmandat PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020 Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: 3K Rådmenn Beslutning: Konseptfasen

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE GEVINSTREALISERING. Oppdrag fra FIN av 5.sep 16 Mandat fra FIN/KMD 29.sep 16

TILTAK FOR BEDRE GEVINSTREALISERING. Oppdrag fra FIN av 5.sep 16 Mandat fra FIN/KMD 29.sep 16 TILTAK FOR BEDRE GEVINSTREALISERING Oppdrag fra FIN av 5.sep 16 Mandat fra FIN/KMD 29.sep 16 Oppdragsbeskrivelse/ mandat Utgangspunkt: Meld. St. 27 (2015 2016) Digital agenda for Norge: «vil vurdere tiltak

Detaljer

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet Etablering av en felles prosjektmodell i politiet DIFI s gevinstrealiseringsseminar 18.12.2013 Cato Rindal, IKT-direktør Politidirektoratet Mange analyser har pekt på politiets umodenhet knyttet til prosjekter

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse 2016-01-26 B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Innholdsfortegnelse Introduksjon Bakgrunn Prosjektmodell Faser og

Detaljer

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling Morten A. Torp Version 1.3 24.08.2017 Organisering av Virksomheter Side 2 Organisering av Prosjekter Typiske kjennetegn for prosjekter: - Har min. 2-3 deltakere

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Prosjektplan. Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn]

Prosjektplan. Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn] Prosjektplan Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn] 1 KONSEPTBESKRIVELSE... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 BEHOV... 3 1.3

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Diskusjonsutkast #1 UNIVERSITETET I OSLO NOTAT Til Fra Direktørnettverket IS-direktøren Notatdato: 18. januar 2011 Saksbehandler: Arne Laukholm Saksnr.: PROSJEKTBESKRIVELSE FOR PROSESSEN INTERNT

Detaljer

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi?

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? : Prosjekt Digital Innsikt Gardermoen, 6. november 2013 Aleksander Øines, Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Anbefalt prosjektmetodikk i offentlig sektor prosjektveiviseren.no

Anbefalt prosjektmetodikk i offentlig sektor prosjektveiviseren.no Anbefalt prosjektmetodikk i offentlig sektor prosjektveiviseren.no Storsamling difi 29.1. 2013 INNSTILLING FRA KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSKOMITEEN OM REPRESENTANTFORSLAG FOR BEDRE KOORDINERING OG STRATEGISK

Detaljer

Gevinstrealisering Gardermoen april 2013

Gevinstrealisering Gardermoen april 2013 Gevinstrealisering Gardermoen april 2013 Så hva er nå dette med gevinster, gevinstrealisering, gevinstplan, gevinstrealiseringsplan??? Noen avklaringer Gevinst- Nyttevirkninger på grunn av prosjektet

Detaljer

Prosjekteierstyring. Bedre prosjekter eller mer byråkrati? Prosjekteierrollen Historisk perspektiv

Prosjekteierstyring. Bedre prosjekter eller mer byråkrati? Prosjekteierrollen Historisk perspektiv styring Bedre prosjekter eller mer byråkrati? Svein A. Nordstrand Prosjektsjef Tidligfaseprosjekter Jernbaneverket Utbygging rollen Historisk perspektiv The price of greatness is responsibility Store prosjekter

Detaljer

Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter

Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter Gevinstrealisering Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter Hvem er vi? Etablert 8. august 1995 Sagabygget, UMB Campus Ås Forretningsidé: sikre prosjektkvalitet hos oppdragsgivere. Erfaring fra:

Detaljer

Kast Prosjekthåndboka!

Kast Prosjekthåndboka! Kast Prosjekthåndboka! FROKOSTSEMINAR 03.05.2017 Agenda 9:00 Velkommen - Elisabeth Wallem, CEO Intersoft 9:05 Hvorfor kaste prosjekthåndboka? 9:15 Prosjektets livssyklus fra initiativ til planlegging 9:50

Detaljer

Innhold. Bruk av boken og hjelpefigurer Hva er egentlig prosjektsuksess? Dere må jobbe etter flere suksesskriterier...

Innhold. Bruk av boken og hjelpefigurer Hva er egentlig prosjektsuksess? Dere må jobbe etter flere suksesskriterier... Innhold Kapittel 1 «Hurra, jeg har blitt prosjektleder!»... 13 Du som prosjektleder... 14 Prosjekter vi ønsker suksess... 16 Prosjekt begreper og prosesser... 17 Prosjektroret hjelp til å navigere ditt

Detaljer

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo,

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo, Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet Steffen Sutorius Direktør Oslo, 06.12.2017 Innhold Status prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien

Detaljer

Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP )

Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP ) Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP ) DIFI Gevinstrealiseringsseminar 16/12-14 Ingar Brauti, Fornebu Consulting Geir Graff, Asker kommune Liv Dreierstad, Skatteetaten Grete

Detaljer

Prinsipper og retningslinjer for program- og prosjekteierstyring

Prinsipper og retningslinjer for program- og prosjekteierstyring Helse Sør-Øst RHF Prinsipper og retningslinjer for program- og prosjekteierstyring IKT- og endringsrelaterte prosjekter 1 / 32 Innhold Versjonshistorikk... 3 1. Innledning... 4 2. Formål med dette dokumentet...

Detaljer

Statlege IKT-prosjekt: korleis sikre betre gjennomføring? Erfaringer fra Prosjektveiviseren.no Veien videre? Oslo, 29.03.

Statlege IKT-prosjekt: korleis sikre betre gjennomføring? Erfaringer fra Prosjektveiviseren.no Veien videre? Oslo, 29.03. Statlege IKT-prosjekt: korleis sikre betre gjennomføring? Erfaringer fra Prosjektveiviseren.no Veien videre? Oslo, 29.03.2012 Jens Nørve Forventninger til offentlige tjenester Oslo 17/04/09 Direktoratet

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING

PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING Vedlegg 4A PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING Saksnummer i 360: Versjonsnummer: 1.00 Godkjent dato: Godkjent av virksomhetsleder: Utarbeidet av: 15.03.2017 Inga Nordberg Hans Löwe

Detaljer

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Oppstartssamling Gardermoen 24. november 2014 Arild Stavne Prosjektforum AS Osloveien 1, 1430 Ås, Telefon 64 94 35 70 post@prosjektforum.no www.prosjektforum.no

Detaljer

Prosjektmandat. <STHF> Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7

Prosjektmandat. <STHF> Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7 1 / 7 Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 3 2 PROSJEKTEIER... 3 3 ORGANISERING...4 3.1 STYRINGSGRUPPE...4. 3.2 REFERANSEGRUPPE...4.

Detaljer

Indre Østfold kommune

Indre Østfold kommune Mandat for Indre Østfold kommune Behandlet dato: Behandlet av (delprosjektleder): Sted: Beslutning:

Detaljer

Foreløpig innholdsfortegnelse

Foreløpig innholdsfortegnelse Foreløpig innholdsfortegnelse 1. Prosjekter og deres betydning 1.1 Hva er egentlig et prosjekt? 1.2 En moderne prosjektforståelse 1.3 Prosjekters mangfold i arbeidslivet 1.4 Prosjekt er svaret på endringsbehov

Detaljer

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord For bruk av malen se veiledning siste side. Tabellen under fylles alltid ut ved behandling. Prosjektnummer Agresso: Saksnummer ephorte: Versjon: Behandlet dato:

Detaljer

Mal prosjektmandat og arbeidsgrupper - Nordre Follo kommune

Mal prosjektmandat og arbeidsgrupper - Nordre Follo kommune Mal prosjektmandat og arbeidsgrupper - Nordre Follo kommune Styringsgruppe (oppdragsgiver) Bestiller prosjektbeskrivelse Vedtar prosjektbeskrivelse Sikrer at effektmålene støtter målene for reformen Tar

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt

Prosjektmandat Hovedprosjekt Prosjektmandat Hovedprosjekt Implementering regional sak/arkivløsning og etablering av digitale arkiver 01.04.16 Side 2 av 5 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen har tidligere gjennomført

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

Mal prosjektmandat og arbeidsgrupper - Nordre Follo kommune

Mal prosjektmandat og arbeidsgrupper - Nordre Follo kommune Mal prosjektmandat og arbeidsgrupper - Nordre Follo kommune Styringsgruppe (oppdragsgiver) Bestiller Vedtar Sikrer at effektmålene støtter målene for reformen Tar prinsippavgjørelser xxxxxxxx 2017 Prosjekteier/Oppdragets

Detaljer

Prosjektforum AS Frokostseminar Bergen 26. september 2014. Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering. Trinn 3 Flerprosjektledelse ~ i praksis

Prosjektforum AS Frokostseminar Bergen 26. september 2014. Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering. Trinn 3 Flerprosjektledelse ~ i praksis VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR 26. september 2014 Prosjekt som arbeidsform. Hva skal til for å lykkes med prosjektet? Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering 2 dager 2 dager Hjemmeeksamen Flerprosjektledelse

Detaljer

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter Erfaringsdokumentasjon fra gjennomførte e-handelsprosjekter Formålet med vårt samarbeid med Difi Dele erfaringer Øke forståelsen for omfanget av et e-handelsprosjekt Hva kan vi lære av tidligere erfaringer?

Detaljer

Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing

Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing Nye Asker kommune Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing Fellesnemnda, 25 November 2016 Innhold 1. Mandat for arbeidet 2. Overordnet framdrift og faseinndeling 3. Prinsipper for organisering

Detaljer

MUSIT SAKSFRAMLEGG 2015

MUSIT SAKSFRAMLEGG 2015 SAK NR: V-sak 13/2-2015 FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT TEMA: Styringsgruppe for Forprosjektet:MUSITs IT-arkitektur:Tilleggsnotat til Mandat DATO: 04.06.2015 Tilleggsnotat til Mandat Forprosjektet MUSITs

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER

MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER Barrierer mot meroffentlighet 19. september 2016 1 Making Waves og PA støtter Difi i endringsprosjektet Barrierer mot meroffentlighet Vi skal: Bistå med tjenesteutvikling i forbindelse

Detaljer

Gevinstrealisering i offentlige IT-prosjekter. Leif Skiftenes Flak, Ph.D Leder for institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder

Gevinstrealisering i offentlige IT-prosjekter. Leif Skiftenes Flak, Ph.D Leder for institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder Gevinstrealisering i offentlige IT-prosjekter Leif Skiftenes Flak, Ph.D Leder for institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder Innhold Bakgrunn for tema Hva er gevinstrealisering? Hva er (offentlige)

Detaljer

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 2 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 2 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 2 Morten A. Torp Version 3.3 28.08.2017 Gjennomføringsplan Dag 1: Dag 3: 1. Prosjekter & prosjektledelse 2. Kunde og leverandør 3. Organisering 4. Eierstyring

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER Konsekvenser av å endre kommunenummer April 2017 Forbehold: Dette er en delleveranse for en pågående utredning. Flere områder er ikke ferdig utredet, og det tas

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Innhold 1. HVA ER ET PROSJEKT? 5 2. HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED PROSJEKTER? 5 3. ORGANISERING AV PROSJEKTER 6 3.1. Prosjekteier 6 3.2. Styringsgruppe 6 3.3. Prosjektleder

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015 Revisjon av intern styring og kontroll knyttet til gjennomføring av prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning, samt utvalgte områder for prosjektet

Detaljer

Prosjektmandat. Delprosjekt A1/2. Oppvekst, undervisning, kunnskap

Prosjektmandat. Delprosjekt A1/2. Oppvekst, undervisning, kunnskap Prosjektmandat Delprosjekt A1/2 Oppvekst, undervisning, kunnskap 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for det administrative delprosjektet A1/2: Oppvekst, undervisning, kunnskap. Mandatet er utarbeidet

Detaljer

Hvordan få ut gevinstene fra e-forvaltning? Jens Nørve

Hvordan få ut gevinstene fra e-forvaltning? Jens Nørve Hvordan få ut gevinstene fra e-forvaltning? Jens Nørve Rikets tilstand? Felles målbilde? Felles arkitekturmålbilde? Felles syn på felles komponentene? Mange tiltak bidrar til å fremmer gevinstrealisering

Detaljer

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 Morten A. Torp Version 2.3 14.10.2017 Gjennomføringsplan Dag 1: Dag 3: 1. Prosjekter & prosjektledelse 2. Kunde og leverandør 3. Organisering 4. Eierstyring

Detaljer

METIERUNDERSØKELSEN 2017

METIERUNDERSØKELSEN 2017 METIERUNDERSØKELSEN 2017 Hvordan står det til i Prosjekt-Norge? 11.05.2017 Ragnar Ek BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN Norge har en enorm prosjektportefølje årlig og i år er den på i størrelsesorden 550 mrd.

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bakgrunn Alle Norges fylkeskommuner og Oslo kommune har gått sammen om anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Vigo IKS er en sammenslutning av fylkeskommunene

Detaljer

Prosjektstyring. på Frikirketorget

Prosjektstyring. på Frikirketorget Prosjektstyring på Frikirketorget 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Organisasjonsstrukturen...2 Prosjektorganisering...2 Hvor kommer prosjekt fra?...2 Prosjektstyringsmodellen på Frikirketorget...2

Detaljer

PRINCE2 (Projects in Controlled Enviroments) kommer opprinnelig fra Storbritannia, hvor metoden er utbredt i både offentlig og privat sektor.

PRINCE2 (Projects in Controlled Enviroments) kommer opprinnelig fra Storbritannia, hvor metoden er utbredt i både offentlig og privat sektor. PRINCE2 whitepaper PRINCE2 er en anerkjent sertifisering for effektiv prosjektledelse. Metoden er internasjonal, og kan skreddersys og tilpasses de fleste organisasjoner, bransjer og prosjekter. PRINCE2

Detaljer

Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO

Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/4089-05.09.2016 Tiltak for bedre gevinstrealisering, forprosjekt for benchmarking i staten, utsettelse

Detaljer

1 Utarbeide. 2 Implementere. 3 Forvalte. Kvalitetssikre. 4 Endringshåndtere

1 Utarbeide. 2 Implementere. 3 Forvalte. Kvalitetssikre. 4 Endringshåndtere Forberede Utvikle og representere Validere og verifisere Gjennomføre høring Beslutte å ta i bruk Versjonere og publisere Planlegge utrulling Klargjøre for praktisk bruk Gjennomføre utrulling på teknisk

Detaljer

Nasjonal konferanse «Meir veg for pengane?», Veieierrollen, eierstyring og kompetanseutvikling

Nasjonal konferanse «Meir veg for pengane?», Veieierrollen, eierstyring og kompetanseutvikling Nasjonal konferanse «Meir veg for pengane?», 27.9.2016 Veieierrollen, eierstyring og kompetanseutvikling v/paul Torgersen, Leder for Metier Consulting/Prosjektleder for Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Detaljer

Gevinstrealisering er det så viktig da?? Ellen Strålberg, seksjonssjef, Difi Gevinstrealiseringsseminar 18. desember 2015

Gevinstrealisering er det så viktig da?? Ellen Strålberg, seksjonssjef, Difi Gevinstrealiseringsseminar 18. desember 2015 Gevinstrealisering er det så viktig da?? Ellen Strålberg, seksjonssjef, Difi Gevinstrealiseringsseminar 18. desember 2015 Hva er gevinstrealisering? «Prosessen der man planlegger, organiserer og henter

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat

Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat PLP Prosjektlederprosessen PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra

Detaljer

Prosjektverksted: Prosjekter innen rehabiliteringsområdet. Kristiansand, desember 2017

Prosjektverksted: Prosjekter innen rehabiliteringsområdet. Kristiansand, desember 2017 Prosjektverksted: Prosjekter innen rehabiliteringsområdet. Kristiansand, 13-14. desember 2017 Teamutvikling Organisasjonsutvikling analyser av arbeidsmiljø Coaching, veiledning og konflikthandtering Lederutvikling

Detaljer

UTKAST. Prosjektmandat. Delprosjekt A6. Eiendom

UTKAST. Prosjektmandat. Delprosjekt A6. Eiendom UTKAST Prosjektmandat Delprosjekt A6 Eiendom 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for det administrative delprosjektet A6: Eiendom. Mandatet er utarbeidet av rådmennene i Hurum, Røyken og Asker kommuner,

Detaljer

Gevinster av sterkere IKT-styring

Gevinster av sterkere IKT-styring Gevinster av sterkere IKT-styring Sesjon 1A, NOKIOS 2011 Avdelingsdirektør Tone Bringedal Digitalt førstevalg! 1 Gevinster? Effektivt for forvaltning og for brukerne Vinn vinn! Dette går vel av seg selv?

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til Fra KHMs styre Museumsdirektør Sakstype: Ordinær sak Møtedato: 16.06.2017 Notatdato: Saksbehandler: 07.06.2017 HR-sjef Stina Mosling S 18/17 Evaluering av funksjonsanalysen

Detaljer

PM02 Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 1 Velkommen! BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

PM02 Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 1 Velkommen! BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE PM02 Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 1 Velkommen! Morten A. Torp Version 2.2 01.06.2016 Morten A. Torp Utdanning: Cand. Real Informatikk (Computer Science), Universitetet i Oslo Service Management,

Detaljer

Hvordan etablere og gjennomføre prosjekt? Del 2 Oppfølging og avslutning.

Hvordan etablere og gjennomføre prosjekt? Del 2 Oppfølging og avslutning. Faglig prosjektnettverksamling for kommuner i Øst Finnmark. Hvordan etablere og gjennomføre prosjekt? Del 2 Oppfølging og avslutning. Kirkenes 20.-21.september 2017 Alta 26.-27.september 2017 Prosjektveileder:

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Jens Nørve 3 september 2015

Jens Nørve 3 september 2015 DnD 3Ps Jens Nørve 3 september 2015 Virksomhetens kompetansetiltak Formål og tiltak Vellykkede digitaliseringsprosjekter Kurs og kompetansetilbud i markedet Modenhetsundersøkelse Leverandørutviklet verktøystøtte

Detaljer

Toppledelsen prosjektets akilleshæl?

Toppledelsen prosjektets akilleshæl? Realiserer dine gevinster Toppledelsen prosjektets akilleshæl? Timm Sanders Prosjekt- og testledelse i Avenir den fremste samarbeidspartner til å lede og inspirere mennesker til gevinstskapende prosjekter

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 12.02.2016 8/16 Orientering Fra Saksbehandler Christine Bergland Roar Olsen Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2020 Forslag til vedtak

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET Org.nr. 98 68 776 HELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET Styresak 0/7 Risikovurdering Gjennomføringsevne e-helseporteføljen Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe /7 Dag Hårstad/Åsmund Kjeldstad Lie

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter>

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter> // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

Felles gevinstmetodikk i. Kongsbergregionen

Felles gevinstmetodikk i. Kongsbergregionen Felles gevinstmetodikk i SuksIT Kongsbergregionen Alle IKT-prosjekter i Kongsbergregionen skal benytte felles gevinstmetodikk m/ følgende maler: 1. Mal for prosjektvurdering (vurdere om prosjektet skal

Detaljer

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om:

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om: Tiende gang. Et utvalg fra fagets hjemmesider NB! Case osv. er ikke tatt med Hvilke metoder og tilnærmingsmåter passer for krevende prosjekter og endringsoppgaver? Prosjekt og prosjektarbeid Et prosjekt

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

- økt gevinstrealisering krever større L og mindre p!

- økt gevinstrealisering krever større L og mindre p! prosjektledelse - økt gevinstrealisering krever større L og mindre p! Hvordan lykkes bedre med gevinstrealisering i utviklings- og forbedringsprosjekter? Hva kreves av linjeleder- og prosjektlederrollen

Detaljer

Presentasjon av forskningsprosjektet Styring mot gevinst -

Presentasjon av forskningsprosjektet Styring mot gevinst - Presentasjon av forskningsprosjektet Styring mot gevinst - hvordan sikre verdiskapning av prosjekter NSP-Temadag 02.09.2003 Elisabeth Krogh Svendsen Hvorfor har vi tatt tak i dette? Økende andel av verdiskapning

Detaljer

Digitalisering og effektivisering Kongsvinger kommune

Digitalisering og effektivisering Kongsvinger kommune KS-samling 14. september 2017 Digitalisering og effektivisering KONGSVINGER KOMMUNE Hvordan jobber med digitalisering? STYRINGSMODELL KONGSVINGER KOMMUNE 1. Strategiske Mål Målene uttrykker hva som skal

Detaljer

Prosjektveiviseren og gevinstrealisering. v/ Jostein Engen

Prosjektveiviseren og gevinstrealisering. v/ Jostein Engen Prosjektveiviseren og gevinstrealisering v/ Jostein Engen Metoder og veiledningsmateriell Nytt metode- og veiledningsmateriell Tilgjengeliggjøres på www.prosjektveiviseren.no Prosessrammeverk Beste praksis

Detaljer

Prosjekter; organisering og eierstyring

Prosjekter; organisering og eierstyring Ledelse av fremtidens forvaltere; Prosjekter; organisering og eierstyring Anne Live Vaagaasar, PhD. Førsteamanuensis i Prosjektledelse, BI Prosjekter er over alt Prosjekter er utbredte virkemidler for

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR DELPROSJEKT 1 - ORGANISERINGSPROSJEKTET BARNEHAGE, GRUNNOPPLÆRING OG KOMPETANSEPOLITIKK

PROSJEKTMANDAT FOR DELPROSJEKT 1 - ORGANISERINGSPROSJEKTET BARNEHAGE, GRUNNOPPLÆRING OG KOMPETANSEPOLITIKK PROSJEKTMANDAT FOR DELPROSJEKT 1 - ORGANISERINGSPROSJEKTET BARNEHAGE, GRUNNOPPLÆRING OG KOMPETANSEPOLITIKK 1 1. OVERORDNET OM MANDATET OG DELPROSJEKTET Organiseringsprosjektet skal vurdere organiseringen

Detaljer

MANDAT FOR. Program for overgang til strukturert journal

MANDAT FOR. Program for overgang til strukturert journal MANDAT FOR Program for overgang til strukturert journal Endringslogg Versjon Dato Endring 0.1 24.04.15 Førsteutkast 0.8 28.04.15 Gjennomgått mellom Nina, Jan Eirik og Gunnar 0.9 26.05. 15 Revidering etter

Detaljer

Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering?

Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering? Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering? Difi 18 desember 2013 Ingar Brauti, P3M Registered Consultant Med tilpasning og praktisering av

Detaljer

eforum Gevinstrealisering Hva - hvem når hvorfor? Seminar om Digital forsendelse Trondheim 27.05.2014 Asle Brustad

eforum Gevinstrealisering Hva - hvem når hvorfor? Seminar om Digital forsendelse Trondheim 27.05.2014 Asle Brustad eforum Gevinstrealisering Hva - hvem når hvorfor? Seminar om Digital forsendelse Trondheim 27.05.2014 Asle Brustad Sterkt fokusert fra sentralt hold DFØ Direktoratet for økonomistyring: «Gevinstrealisering

Detaljer