M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring"

Transkript

1 Overordnet prosessbeskrivelse for gjennomføring av investeringsprosjekter i Lunner Kommune Målsetning: Gjennomføre bærekraftige investeringsprosjekter til avtalt tid, med forutsatt kvalitet og kostnad Virksomhetsstyring Prosjekteierstyring M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede M3- Planlegging P1 P3 P4 M4 -Gjennomføring M5-Avslutning og evaluering P6 Figur: Investeringsprosjekter over kr ,-(Politiske vedtak er P) 1

2 Innhold Overordnet prosessbeskrivelse for gjennomføring av investeringsprosjekter i Lunner Kommune... 1 Innledning... 2 Overordnet rammer... 3 Bakgrunn og formål... 3 Mål... 3 Definisjon av investeringsprosjekt... 3 Prosjektmodell... 4 Roller og ansvar... 4 Kommunestyret er den overordnede ledelsen som finansierer og tildeler prosjektoppdraget... 4 Virksomhetsstyring... 4 Prosjekteierstyring... 5 Faser og beslutningspunkter for investeringsprosjekter... 5 Konseptfasen... 6 M1 - Beslutte utredning av idé... 6 M2 - Beslutte prosjektplanlegging og oppstart utredning... 7 Planleggingsfasen... 8 M3 - Beslutte prosjektgjennomføring og oppstart detaljprosjektering... 8 Gjennomføring... 9 M4 - Beslutte oppstart av avslutningsfasen og gjennomføre leveransen iht. planen... 9 Avslutningsfasen M5 Beslutte avslutning av prosjektet Vedlegg og hjelpemidler Innledning Et prosjekt er en arbeidsform som brukes for og nå et mål. Det viktigste med et prosjekt er at det skal være til nytte og gi gevinster. Prosjekter er ofte veldig forskjellige med hensyn til størrelse, kompleksitet, ressursbruk, tidsrammer m.v. Selv om Lunner Kommunes prosjekter er meget forskjellige finnes det også fellestrekk - om det skal gjennomføres en utredning eller skal bygge et teknisk anlegg eller et nytt bygg. Denne prosessbeskrivelsen beskriver da anbefalt prosess fra A til Å for å sikre at alle prosjekter når sine definerte mål. 2

3 Overordnet rammer Prosessen/Reglementet gjelder for folkevalgte organer, administrasjonen (herunder kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 11) og styret for interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27. Rådmann skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Rådmann skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll iht. kommuneloven 23. Prosessbeskrivelsen er en administrativ bestemmelse som vil bli revidert i takt med de kommunale planer. Bakgrunn og formål Bakgrunn for etablering av prosess er for å gi forvaltningen et verktøy som samler gode erfaringer innen prosjektfaget i en felles prosjektmodell for Lunner Kommune. Prosessbeskrivelsen retter seg i særlig grad mot ledelse, styring og krav til politiske vedtak og har som formål å bidra til økt gjennomføringsevne, medvirkning og vellykkede prosjekter. Det etableres en hensiktsmessig og helhetlig prosjektmodell som vil profesjonalisere arbeidet med prosjekter. Prosessen gir retningslinjer slik at alle investeringsprosjekt blir likt behandlet på overordnet nivå. De forskjellige prosjektene kan avvike iht. faseoppdeling og prosess, men denne overordnete prosessen er gjeldende for alle. Prosessbeskrivelsen bygger på metodikk fra standardiserte PRINCE2 metodikk og IPMA metodikk som er tilrettelagt for Lunner Kommunes reglement og organisasjonstruktur. Denne prosessbeskrivelsen og gjennomføring av prosjekter erstatter ikke andre reglementer i Lunner Kommune. Mål Gjennomføre bærekraftige investeringsprosjekter til avtalt tid, med forutsatt kvalitet og kostnad Et hvert prosjekt skal ha en kontinuerlig virksomhetsmessig forankring. Det betyr at det må finnes en forsvarlig grunn for å starte prosjektet, og at denne begrunnelsen må være gyldig gjennom hele prosjektets levetid. Begrunnelsen skal være dokumentert og politisk vedtatt. Definisjon av investeringsprosjekt Ett tiltak som har karakter av et engangsforetakende med ett gitt mål og avgrenset omfang, og som skal gjennomføres innenfor tids og kostnadsramme. Økonomireglementet kap 8.3: Varige driftsmidler som fast eiendom, bygninger, anlegg, inventar, utstyr, transportmidler, maskiner mv. Anskaffelseskosten (inkl. mva) må være på minimum kr , og ha en økonomisk levetid på minst 3 år regnet fra anskaffelsestidspunktet. Reglementet gjelder også utgifter til påkostning. Som påkostning regnes tiltak som fører eiendelen til en høyere standard, til en annen funksjonalitet eller endret bruksområde. Jfr. GKRS standard nr 4 avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. 3

4 Unikheten til det enkelte prosjekt gir opphav til økt usikkerhet ved at vi til enhver tid står ovenfor nye situasjoner som skiller seg for tidligere erfaringer. En utredning eller intern prosess kan også benytte denne prosessen da bruken av tverrfaglig kompetanse arbeider sammen for å løse en unik oppgave. Prosjektmodell Er et sett med faser som prosjekter skal gjennom med angitte beslutningspunkter Dekker hele prosessen fra prosjektets konsept til overlevering og avslutning. Kan benyttes i alle typer prosjekter Er en tilpasning av PRINCE2 /IPMA til prosjekter i offentlige virksomheter i Norge. Dette innebærer blant annet at gjeldende felles offentlige føringer er tatt inn i rammeverket Roller og ansvar Kommunestyret er den overordnede ledelsen som finansierer og tildeler prosjektoppdraget Prosjekteier: Kommunalsjef/Rådmann er overordnet ansvarlig for at prosjektet når sine mål og leverer de forventede gevinster. Hvor et prosjekt skal forankres, og hvem som skal være prosjekteier, avhenger av innholdet i prosjektet, mål og fokus. Tjenesteleder på tjenestestedet kan også være prosjekteier etter avtale med Rådmann/Kommunalsjef. Prosjektleder: Prosjektlederen har myndighet og ansvar til å lede prosjektet og levere de nødvendige produktene innenfor de rammer og begrensninger som er definert av Prosjekteier. Ansvaret til prosjektlederen består i stor grad i å planlegge, delegere oppgaver til resten av prosjektteamet, overvåke aktiviteter og fremdrift og styre alle aspekter av prosjektet. Prosjektlederen skal motivere alle involverte til å bidra til å oppnå prosjektets mål innenfor definerte krav og forventninger knyttet til tid, kostnad, kvalitet, omfang, gevinster og usikkerhet. Leder av utredningsarbeidet: Lederen for utredningsarbeidet har myndighet og ansvar til å lede arbeidet i konseptfasen og levere de nødvendige produktene innenfor de rammer og begrensninger som er definert av prosjektmandatet. Ansvaret til lederen for utredningsarbeidet består i stor grad i å gjennomføre, koordinere og delegere oppgaver knyttet til utredning av ulike konsepter. Virksomhetsstyring Med virksomhetsstyring menes det samlede sett av aktiviteter som den administrative ledelsen setter i verk for at Lunner Kommune skal bli i stand til å realisere sine målsettinger. Administrativ ledelse er dermed ansvarlig for alle linjeaktiviteter og er overordnet ansvarlig for alle prosjekter i Lunner Kommune. Virksomhetsstyring i forhold til prosjekter, er å ha en strukturert tilnærming til å samle opp gode ideer. Vurdere hvilke ideer som i størst grad understøtter Lunner Kommunes mål, og også passer inn i øvrige prosjektportefølje. Virksomhetsledelsen skal sikre at de ideene som i størst grad understøtter virksomhetens mål, utredes videre med tilstrekkelige ressurser. 4

5 Underveis i et prosjekt, skal virksomhetsstyringen understøtte samspillet mellom linjeorganisasjonen og prosjektet. Administrativ ledelse må sette av ressurser til å realisere gevinstene som prosjektet legger til rette for og implementere prosjektene iht. årshjul. Prosjekteierstyring Prosjekteierstyring/tjenestelederstyring er den overordnede styringen av enkeltprosjekter i Lunner Kommune. Fra det besluttes at man skal benytte ressurser på å planlegge et prosjekt, til det besluttes at prosjektet skal avsluttes. Prosjekteierstyring handler om å sette i gang de riktige prosjektene, og støtte og utfordre prosjektene som er igangsatt. Effektiv prosjekteierstyring skal sikre at prosjektet passer inn i Lunner Kommunes prosjektportefølje, og er knyttet til de strategiske mål og planer. God prosjekteierstyring skal sikre at prosjektene ledes i henhold til beste praksis. Formålet med prosjekteierstyring er å sikre at strategiske målsetninger blir nådd gjennom riktige og effektive prosjekter. Videre skal prosjekteierstyring sikre at prosjektleder i prosjektperioden har en overordnet prosjekteier som sørger for at viktige avgjørelser tas. Prosjekteier sørger i tillegg for at det utøves tilstrekkelig overordnet overvåkning, styring og hjelp til prosjektleder som har det daglige, operative ledelsesansvaret i prosjektet. Faser og beslutningspunkter for investeringsprosjekter Alle prosjekter gjennomgår i prinsippet de samme fasene og beslutninger fra konsept til avslutning. I enkeltprosjekter kan fasene se noe annerledes ut for eksempel i byggeprosjekter(regulering, funksjon, programmering, skisse, forprosjekt osv), men i hovedsak de samme overordnet faser. På bakgrunn av beslutningspunkter knyttet til politiske vedtak gjelder følgende to prosesser da noen prosjekter er enklere i omfang og oversiktelige, som ikke medfører stor risiko pga mange kjente forhold/omfang. Investeringsprosjekter(eller prosesser) under kr ,- som er oversiktlig og konkrete omfattes ikke av BP1/politisk vedtak før oppstart utredning. M1 - Konsept Ide Virksomhetsstyring Prosjekteierstyring M2 -Konsept Utrede M3- Planlegge (Styringsgrunnlag) M4 -Gjennomføre M5-Avsluttning (Evaluere/overlevere) P3 P4 P6 Figur: Investeringsprosjekter under kr ,-(Politiske vedtak er P3-P4-P6) 5

6 Investeringsprosjekter(eller prosesser) over kr ,- må ha politisk vedtak før oppstart utredning. M1 - Konsept Ide P1 M2 -Konsept Utrede Virksomhetsstyring Prosjekteierstyring M3- Planlegge (Styringsgrunnlag) M4 -Gjennomføre M5-Avsluttning (Evaluere/overlevere) P3 P4 P6 Figur: Investeringsprosjekter over kr ,-(Politiske vedtak er P1-P2-P3-P4-P6) Konseptfasen M1 - Beslutte utredning av idé Formål: Beslutte om foreslått idé eller forbedringstiltak skal utredes nærmere i en konseptfase. Ansvarlig: Virksomhetsledelsen/Rådmannens ledergruppe Ledelseprodukt inn: Prosjektmandat_mal Rådmann må ha en strukturert tilnærming til innovasjon, samt å jobbe med å definere behov og tiltak som støtter opp under Lunner Kommunes strategiske mål. Det er viktig at Rådmann ikke bruker tid og ressurser på å videreutvikle ideer som overlapper med andre pågående aktiviteter, eller hvor virksomheten ikke på det nåværende tidspunkt har kapasitet til å følge opp. I beslutningspunkt 1 tar Rådmannens ledergruppe stilling til om en gitt idé er i tråd med Lunner Kommunes mål og behov, og beslutter om ideen skal utredes nærmere i en konseptfase(med eller uten politisk vedtak). Det besluttes om konseptfasen skal starte opp, og det utnevnes en leder for konseptfasen. Aktiviteter:(avhenger av type tiltak og ikke uttømmende) Aktiviteter M1 Utarbeide prosjektmandat Beskrivelse av ideen som skal utredes nærmere(fra linjen/bruker) Vurdere og beskrive overordnet tidsplan når behovet er aktuelt å etablere. Organisering og ansvar(identifisere prosjektleder hvis mulig) 6

7 Vurderes tiltaket i hht. kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner. Politiske føringer Opprette ESA sak og sørge for arkivering gjennom hele prosessen. Budsjett for P2(neste fase) Utarbeidet og fremme politisk saksfremlegg med mandat, omfang og fremdrift (P1) D1 Avklare politisk mandat/prosjektmandat Eventuell justering av mandatet(p2) Sjekkliste: 1. Er det en tydelig definert problemstilling som synliggjør behovet for nærmere utredning? 2. Er det tydeliggjort hvordan eller av hvem utredningen skal finansieres? 3. Er det mest riktig å gjennomføre tiltaket som et prosjekt eller som en linjeoppgave? 4. Er tiltaket i henhold til Lunner Kommunes handlingsplaner? 5. Hvis tiltaket ikke er i hht. juridisk bindende arealplaner, er det avklares prosess for dette? 6. Er det behov for mer informasjon før det kan fattes en beslutning? 7. Er det tydeliggjort hvilke politiske føringer som gjelder for og må tas hensyn til i utredningen? 8. Er prosjektmandatet tydelig, konkret og enkelt å kommunisere? Fasen avsluttes med : Antatt under kr ,- :Prosjektmandat foreligger og godkjent av tjenesteleder. Antatt over kr ,-: Prosjektmandat og politisk vedtak foreligger/ P1. M2 - Beslutte prosjektplanlegging og oppstart utredning Formål: Beslutte om prosjektforslaget representerer en ønskelig investering som bør detaljeres videre i en planleggingsfase Presisjonsnivå og faglig forsvarlighet samt økonomisk realisme i rammen for utredning Ansvarlig: Utredningsleder(på vegne av Prosjekteier) Ledelseprodukt inn: Prosjektmandat/politisk vedtak P1 I konseptfasen skal det utarbeides et prosjektforslag og en faseplan for planleggingsfasen. I beslutningspunkt 2 vurderes det hvorvidt prosjektforslaget understøtter Lunner Kommunes strategiske mål. I tillegg beslutter prosjekteier om at planleggingsfasen kan starte og godkjenner valg av prosjektlederen som er identifisert i konseptfasen. Fasen godkjennes ved at prosjekteier signerer prosjektforslaget, som en endelig bekreftelse på at innholdet er godkjent og er forankret i ledelsen. Prosjektforslaget skal politisk vedtas. Aktiviteter:(avhenger av type tiltak og ikke uttømmende) Aktiviteter M2 D2 Økonomiske beregninger/analyser herunder kost/nytt D3 Vurdere skisser/tekniske løsninger, tilgjengelig areal etc. 7

8 D4 Alternative løsninger D5 Intressentanalyse og plan for brukermedvirkning D6 Risiko for anslag/synliggjøre usikkerhet D7 Helhetlige samfunnskonsekvenser D8 Driftskonsekvenser D9 Prosjektforslag til politisk behandling Budsjett for P3 og estimat for prosjektet basert på NS3420 Vurdere skisser/tekniske løsninger, tilgjengelig areal etc. Sjekkliste: 1. Er prosjektet realistisk og gjennomførbart? 2. Er det vurdert om det skal etableres en styringsgruppe? 3. Er rollebeskrivelse for prosjekteier etablert? 4. Støtter prosjektforslaget opp under Lunner Kommunes mål og strategier? 5. Er det gjort en tilstrekkelig vurdering av ulike alternative investeringer for å sikre at prosjektforslaget representerer et riktig valg å gå videre med, inklusive kvantitative og kvalitative gevinstanalyser og sammenligninger av kost/nytte for hvert alternativ? 6. Er prosjektleder og øvrige sentrale prosjektdeltakere utpekt? 7. Er rollebeskrivelse for Prosjektleder etablert? 8. Er nøkkelressurser allokert? 9. Er det utarbeidet en grov Business case? Fasen avsluttes med : Politisk vedtatt prosjektforslag og oppdatert prosjektmandat foreligger. Planleggingsfasen M3 - Beslutte prosjektgjennomføring og oppstart detaljprosjektering Formål: Sikre at virksomheten/kommunestyret har en god forståelse for arbeidet som kreves for å gjennomføre prosjektet, før en forplikter seg til en betydelig investering Inneholder budsjettramme, fremkommer som tiltak i kommunedelplaner som er prioritert Ansvarlig: Prosjektleder Ledelseprodukter inn: Godkjent prosjektforslag, politisk vedtak prosjektmandat, faseplan og utredning av ide I planleggingsfasen oppretter prosjektlederen en samling dokumenter som benyttes av prosjekteier for å godkjenne gjennomføring av prosjektet. Denne samlingen av dokumenter omtales som prosjektets Styringsdokumentasjon, og er en videreforedling av prosjektforslaget. I Styringsdokumentasjonen inngår funksjonell og teknisk løsningsbeskrivelse, gjennomføringsstrategi, gevinstrealiseringsplan, detaljert business case, plan for prosjektet og plan for gjennomføringsfase. Styringsdokumentasjonen brukes til å fatte en beslutning om gjennomføring av prosjektet samt som styringsredskap i etterfølgende faser. Fasen avsluttes ved at Styringsdokumentasjonen overleveres til prosjekteier for godkjennelse før politisk vedtak fremlegges. 8

9 Aktiviteter:(avhenger av type tiltak og ikke uttømmende) Aktiviteter M3 P3 Oppstart detaljprosjektering D10 Identifikasjon og omfang av aktiviteter D11 Beskrive prosjektets leveranser/produkter i nedbrytningsstruktur D12 Etablere prosjektorganisasjon med inntresenter/tillitsvalgte/vernetj. D13 Gjennomføre brukerprosess og medvirkning D14 Avrop rammeavtaler rådgivere etc. D15 Kvalitetsplan D16 Utarbeide PA-bok og HMS plan for byggherre D17 Tidsplan og fremdrift D18 Budsjett, kostnadsplan, tilskuddsordninger og oppfølgingsrutiner D19 Kommunikasjonsplan D20 Funksjonell og teknisk løsningsbeskrivelse D21 Plan for usikkerhet/risiko og gjennomføring D22 Fremdriftsplanlegging D23 Planlegge å utarbeide anbudsdokumenter/kontraktsstrategi D24 Gjennomføre og evaluere anbudskonkurranser(ikke kontrahering) D25 Sammenstille og fremlegge politisk saksfremlegg for P5 P4 Vedta politisk gjennomføring/oppstart Sjekkliste: 1. Er prosjektet fortsatt ønskelig og i tråd med Lunner Kommunes strategiske mål? 2. Er det utarbeidet en helhetlig og konsistent plan som bryter prosjektet ned i håndterbare faser? 3. Er det utarbeidet nødvendige strategier for gjennomføring, for eksempel implementeringsstrategi, kvalitetsstrategi og anskaffelsesstrategi? 4. Er det gjennomført interessentanalyse? 5. Er prosjektorganisasjonen tydelig definert med roller og ansvar, og er det ressurser til å gjennomføre prosjektet? 6. Er usikkerhetsanalyse blitt uført og er usikkerheten akseptabel? 7. Er kritiske suksessfaktorer identifisert? 8. Er linjeorganisasjonen og brukere involvert i alle avgjørelser? Fasen avsluttes med : Politisk vedtak P4 basert på godkjent styringsdokumentasjon foreligger Gjennomføring M4 - Beslutte oppstart av avslutningsfasen og gjennomføre leveransen iht. planen Formål: Levere produkter ved å gjennomføre faser i henhold til de planer og strategier som fremgår av styringsdokumentet Ansvarlig: Prosjektleder 9

10 Ledelseprodukter inn: Styringsdokumentasjon, faseplan og prosjektmandat Det kan være en eller flere gjennomføringsfaser i et prosjekt, avhengig av type, størrelse, usikkerhet osv. Type prosjekt og størrelsen på prosjektet, vil legge føringer for hvordan gjennomføringsfasen(e) ser ut. Prosjektleder er ansvarlig for å styre gjennomføringsfasen(e) på vegne av prosjekteier. Dette innebærer at prosjektleder skal delegere oppgaver og rapportere på fremdrift i forhold til måloppnåelse (tid, kost og kvalitet). Prosjektleder må sikre kontinuerlig forankring iht. politisk vedtak underveis, og rapportere iht. gjeldende reglement hos Lunner Kommune. I beslutningspunkt 4 skal prosjektets samlede resultater (leveranser) godkjennes, og prosjekteier skal foreta en endelig vurdering av om resultatene er i tråd med prosjektplan og etablerte mål. Hvis prosjektets samlede resultater ikke er i tråd med prosjektplan og etablerte mål, kan prosjektet bli pålagt å gjøre ytterligere arbeid. Hvis de samlede resultatene godkjennes, vil dette innebære at ansvaret for løsningen overføres til linjeorganisasjonen og prosjektleder får aksept til å igangsette avslutningsfasen. Aktiviteter:(avhenger av type tiltak og ikke uttømmende) Aktiviteter M4 D26 Prosjektleder styrer/leder og tildeler oppgaver til prosjektgruppen D27 Innstilling og kontrahering av avtaler etter anbudskonkurranser D28 Offentlige godkjennelser D29 Kartlegge og rapportere framdrift i henhold til strategi og planer D30 Identifisere og håndtere usikkerhet i henhold til strategi D31 Overvåke prosjektet og iverksette korrektive tiltak ved behov D32 Håndtere endringsanmodninger rutinemessig D33 Rapportere, ad hoc og regelmessig til prosjekteier D34 Administrere kontrakter og økonomi D35 Planlegge opplærings- og innføringsaktiviteter D36 FDV og dokumentasjon D37 Følge opp HMS/SHA D38 Oppdatere fortløpende alle planer D39 Planlegge å utføre overtakelser og garantiperioder D40 Utarbeide Evalueringsrapport Sjekkliste: 1. Er prosjektets leveranser i overensstemmelse med definerte resultatmål og effektmål? 2. Er leveranser dokumentert og levert i henhold til plan? 3. Er brukstillatelse/ferdigattest er gitt? 4. Er det noe utestående å arbeide som prosjektet skal ha ansvar for å avslutte? 5. Er linjeorganisasjonen klar til å ta i bruk leveransene fra prosjektet og er nødvendig opplæring, brukerdokumentasjon, driftsrutiner osv utarbeidet og gjennomført? 6. Er det klart hvem som har ansvar for forvaltning og drift? 10

11 Gjennomføringsfasen(e) avsluttes ved at prosjekteier godkjenner at avslutningsaktivitetene kan starte. Fasen avsluttes med : Godkjent avslutning og opplæring av linjen/brukere Avslutningsfasen M5 Beslutte avslutning av prosjektet Formål: Sikre en strukturert og formell avslutning av prosjektet og en god overlevering til linjen Ansvarlig: Prosjektleder I avslutningsfasen skal en rekke aktiviteter gjennomføres og omfatter alt fra avslutning av kontrakter, arkivering av dokumenter, lukking av prosjektregnskap osv. De mest sentrale aktivitetene er overlevering av prosjektprodukter til linjen og strukturering av erfaringsdata. Avslutningsfasen er et tidspunkt for refleksjon og læring, slik at man kan bruke erfaringene i fremtidige prosjekter. Aktiviteter avhenger av type tiltak og ikke uttømmende) Aktiviteter M5 P5 Vedtak knyttet til eventuelle avvik på P4 P6 Godkjenning av evalueringsrapport av formannskap/kommunestyret Vurdere om prosjektets produkter er i henhold til plan Implementere prosjektets produkter i linjen Formell avslutning av alle kontrakter Oppdatere og lukke prosjektregnskap Avslutte og arkivere prosjektdokumentasjonen Evaluere prosjektet og utarbeide sluttrapport 1.Prosjektlederes oppsummering av hvordan prosjektet har gått 2. Gjennomgang av planen, hendelser, avvik, budsjett, målsetning med mer 3. Leveranse på kvaliteter 4. Erfaringer som ble gjort og usikkerhetshåndtering Sjekkliste: 1. Er utestående arbeid tilfredsstillende lukket og eventuelt akseptert overført til linjen? 2. Er prosjektets hovedresultat (produkt, kost, tid, kvalitet, ressursbruk) dokumentert? 3. Er positive og negative erfaringer dokumentert for erfaringsoverføring? 4. Er prosjektdokumentene forsvarlig arkivert i ESA? 5. Er alle prosjektkontrakter avsluttet? 6. Er alle tilskudd og dets tilsagn avsluttet og godkjent? 7. Er alle relevante interessenter blitt informert om avslutning av prosjektet? 8. Er evalueringsrapport utarbeidet og oversendt politisk? Fasen avsluttes med : Godkjent evalueringsrapport og arkivert dokumentasjon 11

12 Vedlegg og hjelpemidler Vedlegg 1: Standardiserte maler, sjekklister og skjemaer pr fase(påbegynt) Vedlegg 2: Prosjektmandat mal(påbegynt) Vedlegg 3: Prosjektforslag mal(påbegynt) Vedlegg 4: Evalueringsrapport mal(ikke påbegynt) Vedlegg 5: Produktbeskrivelser pr fase(ikke påbegynt) Dette er da en utdypning av hvordan en Ide, prosjektforslag osv kan se ut. 12

Milepælsplan Prosjektgjennomføring Hovli Omsorgssenter

Milepælsplan Prosjektgjennomføring Hovli Omsorgssenter Page 1 Prosjektgjennomføring Hovli Omsorgssenter F 1 Ide - Konsept F2 Konsept: Skisseprosjekt F3 Detaljplanlegge Vedtaks sted F-skap K-styre Kode Aktivitet Beskrivelse Ide- og konseptutviklingsfase A1

Detaljer

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Det handler først og fremst om mennesker Styringsnivåer Politisk ledelse Mandat Rammebetingelser

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT

ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT Lunner kommune ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT for LUNNER KOMMUNE Vedtatt 25.09.08 i k-sak 62/08 Revidert utgave gyldig fra 12.12.13 Side 1 av 45 INNHOLD 1 INNLEDNING... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Inndeling...

Detaljer

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0 Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft Formål Skape engasjement for flere vellykkede prosjekter i offentlig sektor! Innføring i prosjektrammeverk

Detaljer

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse 2016-01-26 B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Innholdsfortegnelse Introduksjon Bakgrunn Prosjektmodell Faser og

Detaljer

Fremtidens skole Sauherad

Fremtidens skole Sauherad Fremtidens skole Sauherad Kommunestyrets vedtak 2.5.2013 pkt. 5 KS-023/13 Vedtak: Kommunestyret ber rådmannen legge fram for kommunestyret så snart som mulig eit forslag til plan for planprosess, for bygging

Detaljer

«I think I need to be reminded of things I already know more than I need to be told things I don t.»

«I think I need to be reminded of things I already know more than I need to be told things I don t.» Being busy does not always mean real work. The object of all work is production or accomplishment and to either of these ends there must be forethought, system, planning, intelligence, and honest purpose,

Detaljer

MUSIT SAKSFRAMLEGG 2015

MUSIT SAKSFRAMLEGG 2015 SAK NR: V-sak 13/2-2015 FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT TEMA: Styringsgruppe for Forprosjektet:MUSITs IT-arkitektur:Tilleggsnotat til Mandat DATO: 04.06.2015 Tilleggsnotat til Mandat Forprosjektet MUSITs

Detaljer

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE Innlegg under Parallellseminar A: Framskaffelse av kommunalt disponerte boliger 27.09.12. Morten Ødegaard Faggruppeleder/ prosjektleder Eiendomsforvaltningen

Detaljer

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI NOKIOS 27.10. 2015 FINN VEIEN http://lesesal.difi.no/mod/scorm/player.php?a=9& scoid=18¤torg=org- D2A3C776099E5ED802454C818B1BF9DC&mo de=&attempt=1

Detaljer

Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform. Hva er et prosjekt? Prosjektets livssyklus

Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform. Hva er et prosjekt? Prosjektets livssyklus Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform Innledning: I kapittel 1 i KG og kapittel 2 i BHG møter du prosjektbegrepet, typiske kjennetegn ved prosjekter og ulike prosjekttyper. Sentralt er beskrivelsen av prosjektets

Detaljer

UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V Kort oppsummert

UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V Kort oppsummert UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V2016 - Kort oppsummert Prosjektrammeverk og prosjektlederkurs m. eiermodul Små og mellomstore administrative prosjekter Sist endret 21.4.16 EKM Hva er i fokus

Detaljer

E-handel brukersamling 4. november

E-handel brukersamling 4. november E-handel brukersamling 4. november 2015-1000 1515 TID: TEMAER: ANSVARLIG: 1000 Registrering + kaffe Difis kurslokaler 2. etg. 1030 Åpning, praktisk informasjon og status Difis e-handelsarbeid Jostein Engen,

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken

Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken PROGRAM: Kl. 09.30 Kaffe/te - nettverking Kl. 10.00 Hvorfor har vi laget veilederen?

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020

PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020 Prosjektmandat PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020 Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: 3K Rådmenn Beslutning: Konseptfasen

Detaljer

PROFF Gjentagende gode prosjekter

PROFF Gjentagende gode prosjekter PROFF Gjentagende gode prosjekter PROSJEKTVEIVISEREN Helse Sør-Østs felles prosjektstyringsmodell Prosjektveiviseren beskriver en overordnet prosess for prosjektledelse gjennom prosjektets livssyklus,

Detaljer

Prosjektmetodikk i HSØ Prosjektveiviser

Prosjektmetodikk i HSØ Prosjektveiviser Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Prosjektmetodikk i HSØ Prosjektveiviser

Detaljer

SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring. DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning

SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring. DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning 1 SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning 1 Behov for forbedret prosjektstyring i SSB 1. Utarbeide en samlet oversikt over prosjektstyringsrutiner

Detaljer

Prosjektplan. Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn]

Prosjektplan. Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn] Prosjektplan Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn] 1 KONSEPTBESKRIVELSE... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 BEHOV... 3 1.3

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Innhold 1. HVA ER ET PROSJEKT? 5 2. HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED PROSJEKTER? 5 3. ORGANISERING AV PROSJEKTER 6 3.1. Prosjekteier 6 3.2. Styringsgruppe 6 3.3. Prosjektleder

Detaljer

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling Morten A. Torp Version 1.3 24.08.2017 Organisering av Virksomheter Side 2 Organisering av Prosjekter Typiske kjennetegn for prosjekter: - Har min. 2-3 deltakere

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bakgrunn Alle Norges fylkeskommuner og Oslo kommune har gått sammen om anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Vigo IKS er en sammenslutning av fylkeskommunene

Detaljer

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Oppstartssamling Gardermoen 24. november 2014 Arild Stavne Prosjektforum AS Osloveien 1, 1430 Ås, Telefon 64 94 35 70 post@prosjektforum.no www.prosjektforum.no

Detaljer

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune PROSESSPLAN for Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune Prosessplan vedtatt av: Formannskapet. Prosessplan sist endret den: Endringene

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Nasjonal konferanse «Meir veg for pengane?», Veieierrollen, eierstyring og kompetanseutvikling

Nasjonal konferanse «Meir veg for pengane?», Veieierrollen, eierstyring og kompetanseutvikling Nasjonal konferanse «Meir veg for pengane?», 27.9.2016 Veieierrollen, eierstyring og kompetanseutvikling v/paul Torgersen, Leder for Metier Consulting/Prosjektleder for Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Detaljer

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN SKISSE TIL PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT TEMA: FORNY 2006 Hovedprosjekt Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter 08.09.2010 1 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 4 2.0 Rollene i Prosjektprosessen 4 2.1 Eierrollen 2.2 Prosjektansvarlig

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge Prosjektdirektiv Etisk handel i helseforetakene i Norge Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Grete Solli Prosjektgruppe Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 30.03.11 Distribusjonsliste

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Prosjekt organisering. Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører

Prosjekt organisering. Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører Prosjekt organisering Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører Forum for MA-kirker i stein 4. Februar 2014 Høyer Finseth AS har solid kompetanse og stor kapasitet innen kjernevirksomhetene: Byggteknikk Prefabrikkert

Detaljer

«Prosjektløftet» innføring av UiOs prosjektrammeverk

«Prosjektløftet» innføring av UiOs prosjektrammeverk Allmøte 9. mars 2017 «Prosjektløftet» innføring av UiOs prosjektrammeverk Seksjonsleder Liv-Marit Davidsen UiOs prosjektrammeverk Rammeverket benyttes til å styre prosjekter gjennom tydelig definerte roller

Detaljer

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om:

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om: Tiende gang. Et utvalg fra fagets hjemmesider NB! Case osv. er ikke tatt med Hvilke metoder og tilnærmingsmåter passer for krevende prosjekter og endringsoppgaver? Prosjekt og prosjektarbeid Et prosjekt

Detaljer

Prosjektstyring i DFØ. Arbeidet med å etablere et rammeverk

Prosjektstyring i DFØ. Arbeidet med å etablere et rammeverk Prosjektstyring i DFØ Arbeidet med å etablere et rammeverk Direktoratet for økonomistyring Oppdrag: statens ekspertorgan innenfor statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter.

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING

PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING Vedlegg 4A PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING Saksnummer i 360: Versjonsnummer: 1.00 Godkjent dato: Godkjent av virksomhetsleder: Utarbeidet av: 15.03.2017 Inga Nordberg Hans Löwe

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt

Prosjektmandat Hovedprosjekt Prosjektmandat Hovedprosjekt Implementering regional sak/arkivløsning og etablering av digitale arkiver 01.04.16 Side 2 av 5 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen har tidligere gjennomført

Detaljer

Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing

Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing Nye Asker kommune Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing Fellesnemnda, 25 November 2016 Innhold 1. Mandat for arbeidet 2. Overordnet framdrift og faseinndeling 3. Prinsipper for organisering

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Østre Porsgrunn Kirke Overordnet samspillsavtale Overordnet samspillsavtale gjelder foran NS 8401 med særbestemmelser

Østre Porsgrunn Kirke Overordnet samspillsavtale Overordnet samspillsavtale gjelder foran NS 8401 med særbestemmelser Østre Porsgrunn Kirke Overordnet samspillsavtale Overordnet samspillsavtale gjelder foran NS 8401 med særbestemmelser 1 Avtalens gyldighet 1.1 Den overordnete samspillavtalen gjelder for hele prosjektet.

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Innhold. Bruk av boken og hjelpefigurer Hva er egentlig prosjektsuksess? Dere må jobbe etter flere suksesskriterier...

Innhold. Bruk av boken og hjelpefigurer Hva er egentlig prosjektsuksess? Dere må jobbe etter flere suksesskriterier... Innhold Kapittel 1 «Hurra, jeg har blitt prosjektleder!»... 13 Du som prosjektleder... 14 Prosjekter vi ønsker suksess... 16 Prosjekt begreper og prosesser... 17 Prosjektroret hjelp til å navigere ditt

Detaljer

Foreløpig innholdsfortegnelse

Foreløpig innholdsfortegnelse Foreløpig innholdsfortegnelse 1. Prosjekter og deres betydning 1.1 Hva er egentlig et prosjekt? 1.2 En moderne prosjektforståelse 1.3 Prosjekters mangfold i arbeidslivet 1.4 Prosjekt er svaret på endringsbehov

Detaljer

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9 Prosjektevaluering Referanse til kapittel 9 Skjemaet for prosjektevaluering er utviklet etter Erling S. Andersen og Svein Arne Jessen. 2000. «Project Evaluation Scheme». Project Management 6(1), s. 61

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015 Revisjon av intern styring og kontroll knyttet til gjennomføring av prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning, samt utvalgte områder for prosjektet

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter

Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter Prosjektkontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.04.2016 23584/2016 2015/6856 034 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 14.04.2016 Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for GJENBRUK AV BYGG OG INFRASTRUKTUR SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for GJENBRUK AV BYGG OG INFRASTRUKTUR SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for GJENBRUK AV BYGG OG INFRASTRUKTUR SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Diskusjonsutkast #1 UNIVERSITETET I OSLO NOTAT Til Fra Direktørnettverket IS-direktøren Notatdato: 18. januar 2011 Saksbehandler: Arne Laukholm Saksnr.: PROSJEKTBESKRIVELSE FOR PROSESSEN INTERNT

Detaljer

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo,

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo, Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet Steffen Sutorius Direktør Oslo, 06.12.2017 Innhold Status prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien

Detaljer

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord For bruk av malen se veiledning siste side. Tabellen under fylles alltid ut ved behandling. Prosjektnummer Agresso: Saksnummer ephorte: Versjon: Behandlet dato:

Detaljer

Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar

Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar www.pwc.no Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar KS FoU-prosjekt nr. 154023 26. november 2015 2. Sammendrag Sammendrag (norsk) Denne rapporten er utført på oppdrag av KS, og gir en beskrivelse av hvordan

Detaljer

Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat

Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat PLP Prosjektlederprosessen PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

PLP - eller ProsjektLederProsessen:

PLP - eller ProsjektLederProsessen: PLP - eller ProsjektLederProsessen: er et begrepsapparat basert på systematikk fra utviklingsprosjekter gjennomført i næringslivet og offentlig sektor. Begrepsapparatet er utviklet til bruk i konkrete

Detaljer

Prosjekteierstyring. Bedre prosjekter eller mer byråkrati? Prosjekteierrollen Historisk perspektiv

Prosjekteierstyring. Bedre prosjekter eller mer byråkrati? Prosjekteierrollen Historisk perspektiv styring Bedre prosjekter eller mer byråkrati? Svein A. Nordstrand Prosjektsjef Tidligfaseprosjekter Jernbaneverket Utbygging rollen Historisk perspektiv The price of greatness is responsibility Store prosjekter

Detaljer

DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring etter avslutning av FIKSprogrammet, oppfølging av styresak

DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring etter avslutning av FIKSprogrammet, oppfølging av styresak Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bengt F. Nilsfors Bodø, 2.12.2016 Styresak 151-2016 DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring etter avslutning av FIKSprogrammet,

Detaljer

PILOTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI O R G A N I S E R I N G A V P I L O T P R O S J E K T E R S Y E - D I G I T A L I S E R I N G

PILOTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI O R G A N I S E R I N G A V P I L O T P R O S J E K T E R S Y E - D I G I T A L I S E R I N G PILOTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI O R G A N I S E R I N G A V P I L O T P R O S J E K T E R S Y E - D I G I T A L I S E R I N G SYKEHJEMSETATEN PROSJEKT- OG UTRULLINGSTEAM; Prosjekt- og porteføljestyring

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

HMS Prosjektarbeid med KLP

HMS Prosjektarbeid med KLP HMS Prosjektarbeid med KLP KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet egne prosjektmaler

Detaljer

Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting. CGI Group Inc.

Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting. CGI Group Inc. Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting CGI Group Inc. Hvem er jeg? CGI Norway, Director Consulting EVRY Consulting, Vice President, Governance

Detaljer

Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP )

Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP ) Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP ) DIFI Gevinstrealiseringsseminar 16/12-14 Ingar Brauti, Fornebu Consulting Geir Graff, Asker kommune Liv Dreierstad, Skatteetaten Grete

Detaljer

Indre Østfold kommune

Indre Østfold kommune Mandat for Indre Østfold kommune Behandlet dato: Behandlet av (delprosjektleder): Sted: Beslutning:

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase. Prosjektnavn. Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato. Prosjektplan 1

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase. Prosjektnavn. Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato. Prosjektplan 1 PROSJEKTPLAN Prosjektfase Prosjektnavn Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato Prosjektansvarlig: NN Tittel Organisasjon Prosjektleder: NN Tittel Organisasjon Prosjektplan 1 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn

Detaljer

To nye sykehjem i Porsgrunn

To nye sykehjem i Porsgrunn Eiendomsforvaltningen To nye sykehjem i Porsgrunn Åpen anbudskonkurranse Gjennomgående samspill med insitament Informasjonsmøte - 28. juni 2013 Program: 1. Orientere om prosjektet, bakgrunn, mål og innhold

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 2 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 2 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 2 Morten A. Torp Version 3.3 28.08.2017 Gjennomføringsplan Dag 1: Dag 3: 1. Prosjekter & prosjektledelse 2. Kunde og leverandør 3. Organisering 4. Eierstyring

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Investeringsprosjekter Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Investeringsprosjekter Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Investeringsprosjekter Prosjektplan/engagement letter April 2017 «Forvaltningsrevisjon av investeringsprosjekter» April 2017 Prosjektplan utarbeidet for Bergen kommune

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digitale plan- og byggesaksprosesser 2016-2018 (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digitale plan- og byggesaksprosesser

Detaljer

Prosjektveiviser for sikkerhet. Sikkerhet og Sårbarhet 2016/Jens Lien

Prosjektveiviser for sikkerhet. Sikkerhet og Sårbarhet 2016/Jens Lien Prosjektveiviser for sikkerhet Sikkerhet og Sårbarhet 2016/Jens Lien Når man endelig har fått til noe - og lagd noe som er bra, så kommer det ei «knetakling» inn fra sikkerhetshold og ødelegger alt! 3

Detaljer

DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n. PROSJEKTPLAN M l» W * mm" FRIVILLIGHETSPOLITIKK DØNNA KOMMUNE. C Dønna kommune FORPROSJEKT

DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n. PROSJEKTPLAN M l» W * mm FRIVILLIGHETSPOLITIKK DØNNA KOMMUNE. C Dønna kommune FORPROSJEKT E] "E' Dokid: 17000172 (17/124-2) Rafi - FRIVILLIGHETSPOLITIKKI PROSJEKTPLAN- LE? v, DEN. NA KOMMUNE -. DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n l. Mottatt ' PROSJEKTPLAN M l» W * mm" 1,0, i; 33% D : t.

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er å få kartlagt og analysere status for Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) etter 6 år som regional

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE PROSJEKTPLAN. for gjennomføring av delprosjekt POLITISK STYRINGSSYSTEM

LEVANGER KOMMUNE PROSJEKTPLAN. for gjennomføring av delprosjekt POLITISK STYRINGSSYSTEM LEVANGER KOMMUNE PROSJEKTPLAN for gjennomføring av delprosjekt POLITISK STYRINGSSYSTEM 0 5. 0 4. 0 6 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet Mandat: Spesielle premisser Spesielle krav til organisering Bakgrunn

Detaljer

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1797-15 Arkivnr.: 613 &53 Saksbehandler: Fagleder plan og utvikling, Guri Kjærem P304-Frøystadtunet fremmes for P4 b vedtak iht prosessbeskrivelse for investeringsprosjekter Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av Felles legetjenester

PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av Felles legetjenester Grane kommune Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av Felles legetjenester Fellesprosjekt for Grane kommune og Hattfjelldal kommune. Innhold 1 Hensikten med prosjektet..3 2 Prosjektets målsetning...

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital Dialog 2016-2018 (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital Dialog 2016 2018» Side 2 av 6 Innhold 1

Detaljer

Hensikt, roller, konseptet bak kvalitetssikring av beslutningsdokumenter. Krav til Sentralt styringsdokument (FL) Agnar Johansen (SINTEF)

Hensikt, roller, konseptet bak kvalitetssikring av beslutningsdokumenter. Krav til Sentralt styringsdokument (FL) Agnar Johansen (SINTEF) Hensikt, roller, konseptet bak kvalitetssikring av beslutningsdokumenter. Krav til Sentralt styringsdokument (FL) Agnar Johansen (SINTEF) 1 Historisk bakgrunn KS regimet Høsten 1997 Regjeringen igangsatte

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

PROSESSPLAN. for. Revisjon av Planstrategi for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune

PROSESSPLAN. for. Revisjon av Planstrategi for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune PROSESSAN for Revisjon av Planstrategi for Hattfjelldal kommune Prosessplan vedtatt av: Prosessplan sist endret den: 08/2016 Endringene foretatt av: Per-Inge Hestetræet INNHOLD Bakgrunn...

Detaljer

Overordnet planlegging

Overordnet planlegging Overordnet planlegging Betydning av planlegging Prosjektmandat Milepæler Milepælsplan Suksessfaktorer og suksesskriterier Nettverksanalyse Jon Lereim Polfareren Roald Amundsen Flaks er resultat av fremragende

Detaljer

KommITs lederkurs i gevinstrealisering

KommITs lederkurs i gevinstrealisering KommITs lederkurs i gevinstrealisering Økonomiforum i Skien 4. juni 2015 Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group Liza Nienova, PA Consulting Group Plan for dagen 13:30 Introduksjon 13:50 14:20 14:30

Detaljer

HVORDAN ARBEIDE LEAN? EN PRESENTASJON AV RAMBØLLS TILBUD KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

HVORDAN ARBEIDE LEAN? EN PRESENTASJON AV RAMBØLLS TILBUD KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN HVORDAN ARBEIDE LEAN? EN PRESENTASJON AV RAMBØLLS TILBUD KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN INNHOLD Kort om formkravene i konkurransegrunnlaget Hva betyr LEAN i praksis? Rambølls prosjektledelsesmodell

Detaljer

OMSTILLING ETTER NEDLEGGING AV HATTFJELLDAL ASYLMOTTAK

OMSTILLING ETTER NEDLEGGING AV HATTFJELLDAL ASYLMOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSPLAN for OMSTILLING ETTER NEDLEGGING AV HATTFJELLDAL ASYLMOTTAK Prosessplan vedtatt av: Prosessplan sist endret den: 07.09.16. Endringene foretatt av: INNHOLD Bakgrunn og problemstilling...

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter prosjektmodeller og tidligfasevurderinger. NKRFs Fagkonferanse 2017 Haugesund 13. Juni 2017

Kommunale investeringsprosjekter prosjektmodeller og tidligfasevurderinger. NKRFs Fagkonferanse 2017 Haugesund 13. Juni 2017 Kommunale investeringsprosjekter prosjektmodeller og tidligfasevurderinger NKRFs Fagkonferanse 2017 Haugesund 13. Juni 2017 1 Kostnadsoverskridelser i store offentlige prosjekter Internasjonal studie av

Detaljer

P3-VEDTAK: VIDERE UTVIKLING AV KAPASITET VED HARESTUA SKOLE

P3-VEDTAK: VIDERE UTVIKLING AV KAPASITET VED HARESTUA SKOLE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/956-5 Ark.: 000 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Formannskapet 6/16 Oppvekst- og kulturkomiteen 19.04.2016 Saksbehandler: Rønnaug Egge Braastad, Tjenesteleder P3-VEDTAK: VIDERE

Detaljer