M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring"

Transkript

1 Overordnet prosessbeskrivelse for gjennomføring av investeringsprosjekter i Lunner Kommune Målsetning: Gjennomføre bærekraftige investeringsprosjekter til avtalt tid, med forutsatt kvalitet og kostnad Virksomhetsstyring Prosjekteierstyring M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede M3- Planlegging P1 P3 P4 M4 -Gjennomføring M5-Avslutning og evaluering P6 Figur: Investeringsprosjekter over kr ,-(Politiske vedtak er P) 1

2 Innhold Overordnet prosessbeskrivelse for gjennomføring av investeringsprosjekter i Lunner Kommune... 1 Innledning... 2 Overordnet rammer... 3 Bakgrunn og formål... 3 Mål... 3 Definisjon av investeringsprosjekt... 3 Prosjektmodell... 4 Roller og ansvar... 4 Kommunestyret er den overordnede ledelsen som finansierer og tildeler prosjektoppdraget... 4 Virksomhetsstyring... 4 Prosjekteierstyring... 5 Faser og beslutningspunkter for investeringsprosjekter... 5 Konseptfasen... 6 M1 - Beslutte utredning av idé... 6 M2 - Beslutte prosjektplanlegging og oppstart utredning... 7 Planleggingsfasen... 8 M3 - Beslutte prosjektgjennomføring og oppstart detaljprosjektering... 8 Gjennomføring... 9 M4 - Beslutte oppstart av avslutningsfasen og gjennomføre leveransen iht. planen... 9 Avslutningsfasen M5 Beslutte avslutning av prosjektet Vedlegg og hjelpemidler Innledning Et prosjekt er en arbeidsform som brukes for og nå et mål. Det viktigste med et prosjekt er at det skal være til nytte og gi gevinster. Prosjekter er ofte veldig forskjellige med hensyn til størrelse, kompleksitet, ressursbruk, tidsrammer m.v. Selv om Lunner Kommunes prosjekter er meget forskjellige finnes det også fellestrekk - om det skal gjennomføres en utredning eller skal bygge et teknisk anlegg eller et nytt bygg. Denne prosessbeskrivelsen beskriver da anbefalt prosess fra A til Å for å sikre at alle prosjekter når sine definerte mål. 2

3 Overordnet rammer Prosessen/Reglementet gjelder for folkevalgte organer, administrasjonen (herunder kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 11) og styret for interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27. Rådmann skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Rådmann skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll iht. kommuneloven 23. Prosessbeskrivelsen er en administrativ bestemmelse som vil bli revidert i takt med de kommunale planer. Bakgrunn og formål Bakgrunn for etablering av prosess er for å gi forvaltningen et verktøy som samler gode erfaringer innen prosjektfaget i en felles prosjektmodell for Lunner Kommune. Prosessbeskrivelsen retter seg i særlig grad mot ledelse, styring og krav til politiske vedtak og har som formål å bidra til økt gjennomføringsevne, medvirkning og vellykkede prosjekter. Det etableres en hensiktsmessig og helhetlig prosjektmodell som vil profesjonalisere arbeidet med prosjekter. Prosessen gir retningslinjer slik at alle investeringsprosjekt blir likt behandlet på overordnet nivå. De forskjellige prosjektene kan avvike iht. faseoppdeling og prosess, men denne overordnete prosessen er gjeldende for alle. Prosessbeskrivelsen bygger på metodikk fra standardiserte PRINCE2 metodikk og IPMA metodikk som er tilrettelagt for Lunner Kommunes reglement og organisasjonstruktur. Denne prosessbeskrivelsen og gjennomføring av prosjekter erstatter ikke andre reglementer i Lunner Kommune. Mål Gjennomføre bærekraftige investeringsprosjekter til avtalt tid, med forutsatt kvalitet og kostnad Et hvert prosjekt skal ha en kontinuerlig virksomhetsmessig forankring. Det betyr at det må finnes en forsvarlig grunn for å starte prosjektet, og at denne begrunnelsen må være gyldig gjennom hele prosjektets levetid. Begrunnelsen skal være dokumentert og politisk vedtatt. Definisjon av investeringsprosjekt Ett tiltak som har karakter av et engangsforetakende med ett gitt mål og avgrenset omfang, og som skal gjennomføres innenfor tids og kostnadsramme. Økonomireglementet kap 8.3: Varige driftsmidler som fast eiendom, bygninger, anlegg, inventar, utstyr, transportmidler, maskiner mv. Anskaffelseskosten (inkl. mva) må være på minimum kr , og ha en økonomisk levetid på minst 3 år regnet fra anskaffelsestidspunktet. Reglementet gjelder også utgifter til påkostning. Som påkostning regnes tiltak som fører eiendelen til en høyere standard, til en annen funksjonalitet eller endret bruksområde. Jfr. GKRS standard nr 4 avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. 3

4 Unikheten til det enkelte prosjekt gir opphav til økt usikkerhet ved at vi til enhver tid står ovenfor nye situasjoner som skiller seg for tidligere erfaringer. En utredning eller intern prosess kan også benytte denne prosessen da bruken av tverrfaglig kompetanse arbeider sammen for å løse en unik oppgave. Prosjektmodell Er et sett med faser som prosjekter skal gjennom med angitte beslutningspunkter Dekker hele prosessen fra prosjektets konsept til overlevering og avslutning. Kan benyttes i alle typer prosjekter Er en tilpasning av PRINCE2 /IPMA til prosjekter i offentlige virksomheter i Norge. Dette innebærer blant annet at gjeldende felles offentlige føringer er tatt inn i rammeverket Roller og ansvar Kommunestyret er den overordnede ledelsen som finansierer og tildeler prosjektoppdraget Prosjekteier: Kommunalsjef/Rådmann er overordnet ansvarlig for at prosjektet når sine mål og leverer de forventede gevinster. Hvor et prosjekt skal forankres, og hvem som skal være prosjekteier, avhenger av innholdet i prosjektet, mål og fokus. Tjenesteleder på tjenestestedet kan også være prosjekteier etter avtale med Rådmann/Kommunalsjef. Prosjektleder: Prosjektlederen har myndighet og ansvar til å lede prosjektet og levere de nødvendige produktene innenfor de rammer og begrensninger som er definert av Prosjekteier. Ansvaret til prosjektlederen består i stor grad i å planlegge, delegere oppgaver til resten av prosjektteamet, overvåke aktiviteter og fremdrift og styre alle aspekter av prosjektet. Prosjektlederen skal motivere alle involverte til å bidra til å oppnå prosjektets mål innenfor definerte krav og forventninger knyttet til tid, kostnad, kvalitet, omfang, gevinster og usikkerhet. Leder av utredningsarbeidet: Lederen for utredningsarbeidet har myndighet og ansvar til å lede arbeidet i konseptfasen og levere de nødvendige produktene innenfor de rammer og begrensninger som er definert av prosjektmandatet. Ansvaret til lederen for utredningsarbeidet består i stor grad i å gjennomføre, koordinere og delegere oppgaver knyttet til utredning av ulike konsepter. Virksomhetsstyring Med virksomhetsstyring menes det samlede sett av aktiviteter som den administrative ledelsen setter i verk for at Lunner Kommune skal bli i stand til å realisere sine målsettinger. Administrativ ledelse er dermed ansvarlig for alle linjeaktiviteter og er overordnet ansvarlig for alle prosjekter i Lunner Kommune. Virksomhetsstyring i forhold til prosjekter, er å ha en strukturert tilnærming til å samle opp gode ideer. Vurdere hvilke ideer som i størst grad understøtter Lunner Kommunes mål, og også passer inn i øvrige prosjektportefølje. Virksomhetsledelsen skal sikre at de ideene som i størst grad understøtter virksomhetens mål, utredes videre med tilstrekkelige ressurser. 4

5 Underveis i et prosjekt, skal virksomhetsstyringen understøtte samspillet mellom linjeorganisasjonen og prosjektet. Administrativ ledelse må sette av ressurser til å realisere gevinstene som prosjektet legger til rette for og implementere prosjektene iht. årshjul. Prosjekteierstyring Prosjekteierstyring/tjenestelederstyring er den overordnede styringen av enkeltprosjekter i Lunner Kommune. Fra det besluttes at man skal benytte ressurser på å planlegge et prosjekt, til det besluttes at prosjektet skal avsluttes. Prosjekteierstyring handler om å sette i gang de riktige prosjektene, og støtte og utfordre prosjektene som er igangsatt. Effektiv prosjekteierstyring skal sikre at prosjektet passer inn i Lunner Kommunes prosjektportefølje, og er knyttet til de strategiske mål og planer. God prosjekteierstyring skal sikre at prosjektene ledes i henhold til beste praksis. Formålet med prosjekteierstyring er å sikre at strategiske målsetninger blir nådd gjennom riktige og effektive prosjekter. Videre skal prosjekteierstyring sikre at prosjektleder i prosjektperioden har en overordnet prosjekteier som sørger for at viktige avgjørelser tas. Prosjekteier sørger i tillegg for at det utøves tilstrekkelig overordnet overvåkning, styring og hjelp til prosjektleder som har det daglige, operative ledelsesansvaret i prosjektet. Faser og beslutningspunkter for investeringsprosjekter Alle prosjekter gjennomgår i prinsippet de samme fasene og beslutninger fra konsept til avslutning. I enkeltprosjekter kan fasene se noe annerledes ut for eksempel i byggeprosjekter(regulering, funksjon, programmering, skisse, forprosjekt osv), men i hovedsak de samme overordnet faser. På bakgrunn av beslutningspunkter knyttet til politiske vedtak gjelder følgende to prosesser da noen prosjekter er enklere i omfang og oversiktelige, som ikke medfører stor risiko pga mange kjente forhold/omfang. Investeringsprosjekter(eller prosesser) under kr ,- som er oversiktlig og konkrete omfattes ikke av BP1/politisk vedtak før oppstart utredning. M1 - Konsept Ide Virksomhetsstyring Prosjekteierstyring M2 -Konsept Utrede M3- Planlegge (Styringsgrunnlag) M4 -Gjennomføre M5-Avsluttning (Evaluere/overlevere) P3 P4 P6 Figur: Investeringsprosjekter under kr ,-(Politiske vedtak er P3-P4-P6) 5

6 Investeringsprosjekter(eller prosesser) over kr ,- må ha politisk vedtak før oppstart utredning. M1 - Konsept Ide P1 M2 -Konsept Utrede Virksomhetsstyring Prosjekteierstyring M3- Planlegge (Styringsgrunnlag) M4 -Gjennomføre M5-Avsluttning (Evaluere/overlevere) P3 P4 P6 Figur: Investeringsprosjekter over kr ,-(Politiske vedtak er P1-P2-P3-P4-P6) Konseptfasen M1 - Beslutte utredning av idé Formål: Beslutte om foreslått idé eller forbedringstiltak skal utredes nærmere i en konseptfase. Ansvarlig: Virksomhetsledelsen/Rådmannens ledergruppe Ledelseprodukt inn: Prosjektmandat_mal Rådmann må ha en strukturert tilnærming til innovasjon, samt å jobbe med å definere behov og tiltak som støtter opp under Lunner Kommunes strategiske mål. Det er viktig at Rådmann ikke bruker tid og ressurser på å videreutvikle ideer som overlapper med andre pågående aktiviteter, eller hvor virksomheten ikke på det nåværende tidspunkt har kapasitet til å følge opp. I beslutningspunkt 1 tar Rådmannens ledergruppe stilling til om en gitt idé er i tråd med Lunner Kommunes mål og behov, og beslutter om ideen skal utredes nærmere i en konseptfase(med eller uten politisk vedtak). Det besluttes om konseptfasen skal starte opp, og det utnevnes en leder for konseptfasen. Aktiviteter:(avhenger av type tiltak og ikke uttømmende) Aktiviteter M1 Utarbeide prosjektmandat Beskrivelse av ideen som skal utredes nærmere(fra linjen/bruker) Vurdere og beskrive overordnet tidsplan når behovet er aktuelt å etablere. Organisering og ansvar(identifisere prosjektleder hvis mulig) 6

7 Vurderes tiltaket i hht. kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner. Politiske føringer Opprette ESA sak og sørge for arkivering gjennom hele prosessen. Budsjett for P2(neste fase) Utarbeidet og fremme politisk saksfremlegg med mandat, omfang og fremdrift (P1) D1 Avklare politisk mandat/prosjektmandat Eventuell justering av mandatet(p2) Sjekkliste: 1. Er det en tydelig definert problemstilling som synliggjør behovet for nærmere utredning? 2. Er det tydeliggjort hvordan eller av hvem utredningen skal finansieres? 3. Er det mest riktig å gjennomføre tiltaket som et prosjekt eller som en linjeoppgave? 4. Er tiltaket i henhold til Lunner Kommunes handlingsplaner? 5. Hvis tiltaket ikke er i hht. juridisk bindende arealplaner, er det avklares prosess for dette? 6. Er det behov for mer informasjon før det kan fattes en beslutning? 7. Er det tydeliggjort hvilke politiske føringer som gjelder for og må tas hensyn til i utredningen? 8. Er prosjektmandatet tydelig, konkret og enkelt å kommunisere? Fasen avsluttes med : Antatt under kr ,- :Prosjektmandat foreligger og godkjent av tjenesteleder. Antatt over kr ,-: Prosjektmandat og politisk vedtak foreligger/ P1. M2 - Beslutte prosjektplanlegging og oppstart utredning Formål: Beslutte om prosjektforslaget representerer en ønskelig investering som bør detaljeres videre i en planleggingsfase Presisjonsnivå og faglig forsvarlighet samt økonomisk realisme i rammen for utredning Ansvarlig: Utredningsleder(på vegne av Prosjekteier) Ledelseprodukt inn: Prosjektmandat/politisk vedtak P1 I konseptfasen skal det utarbeides et prosjektforslag og en faseplan for planleggingsfasen. I beslutningspunkt 2 vurderes det hvorvidt prosjektforslaget understøtter Lunner Kommunes strategiske mål. I tillegg beslutter prosjekteier om at planleggingsfasen kan starte og godkjenner valg av prosjektlederen som er identifisert i konseptfasen. Fasen godkjennes ved at prosjekteier signerer prosjektforslaget, som en endelig bekreftelse på at innholdet er godkjent og er forankret i ledelsen. Prosjektforslaget skal politisk vedtas. Aktiviteter:(avhenger av type tiltak og ikke uttømmende) Aktiviteter M2 D2 Økonomiske beregninger/analyser herunder kost/nytt D3 Vurdere skisser/tekniske løsninger, tilgjengelig areal etc. 7

8 D4 Alternative løsninger D5 Intressentanalyse og plan for brukermedvirkning D6 Risiko for anslag/synliggjøre usikkerhet D7 Helhetlige samfunnskonsekvenser D8 Driftskonsekvenser D9 Prosjektforslag til politisk behandling Budsjett for P3 og estimat for prosjektet basert på NS3420 Vurdere skisser/tekniske løsninger, tilgjengelig areal etc. Sjekkliste: 1. Er prosjektet realistisk og gjennomførbart? 2. Er det vurdert om det skal etableres en styringsgruppe? 3. Er rollebeskrivelse for prosjekteier etablert? 4. Støtter prosjektforslaget opp under Lunner Kommunes mål og strategier? 5. Er det gjort en tilstrekkelig vurdering av ulike alternative investeringer for å sikre at prosjektforslaget representerer et riktig valg å gå videre med, inklusive kvantitative og kvalitative gevinstanalyser og sammenligninger av kost/nytte for hvert alternativ? 6. Er prosjektleder og øvrige sentrale prosjektdeltakere utpekt? 7. Er rollebeskrivelse for Prosjektleder etablert? 8. Er nøkkelressurser allokert? 9. Er det utarbeidet en grov Business case? Fasen avsluttes med : Politisk vedtatt prosjektforslag og oppdatert prosjektmandat foreligger. Planleggingsfasen M3 - Beslutte prosjektgjennomføring og oppstart detaljprosjektering Formål: Sikre at virksomheten/kommunestyret har en god forståelse for arbeidet som kreves for å gjennomføre prosjektet, før en forplikter seg til en betydelig investering Inneholder budsjettramme, fremkommer som tiltak i kommunedelplaner som er prioritert Ansvarlig: Prosjektleder Ledelseprodukter inn: Godkjent prosjektforslag, politisk vedtak prosjektmandat, faseplan og utredning av ide I planleggingsfasen oppretter prosjektlederen en samling dokumenter som benyttes av prosjekteier for å godkjenne gjennomføring av prosjektet. Denne samlingen av dokumenter omtales som prosjektets Styringsdokumentasjon, og er en videreforedling av prosjektforslaget. I Styringsdokumentasjonen inngår funksjonell og teknisk løsningsbeskrivelse, gjennomføringsstrategi, gevinstrealiseringsplan, detaljert business case, plan for prosjektet og plan for gjennomføringsfase. Styringsdokumentasjonen brukes til å fatte en beslutning om gjennomføring av prosjektet samt som styringsredskap i etterfølgende faser. Fasen avsluttes ved at Styringsdokumentasjonen overleveres til prosjekteier for godkjennelse før politisk vedtak fremlegges. 8

9 Aktiviteter:(avhenger av type tiltak og ikke uttømmende) Aktiviteter M3 P3 Oppstart detaljprosjektering D10 Identifikasjon og omfang av aktiviteter D11 Beskrive prosjektets leveranser/produkter i nedbrytningsstruktur D12 Etablere prosjektorganisasjon med inntresenter/tillitsvalgte/vernetj. D13 Gjennomføre brukerprosess og medvirkning D14 Avrop rammeavtaler rådgivere etc. D15 Kvalitetsplan D16 Utarbeide PA-bok og HMS plan for byggherre D17 Tidsplan og fremdrift D18 Budsjett, kostnadsplan, tilskuddsordninger og oppfølgingsrutiner D19 Kommunikasjonsplan D20 Funksjonell og teknisk løsningsbeskrivelse D21 Plan for usikkerhet/risiko og gjennomføring D22 Fremdriftsplanlegging D23 Planlegge å utarbeide anbudsdokumenter/kontraktsstrategi D24 Gjennomføre og evaluere anbudskonkurranser(ikke kontrahering) D25 Sammenstille og fremlegge politisk saksfremlegg for P5 P4 Vedta politisk gjennomføring/oppstart Sjekkliste: 1. Er prosjektet fortsatt ønskelig og i tråd med Lunner Kommunes strategiske mål? 2. Er det utarbeidet en helhetlig og konsistent plan som bryter prosjektet ned i håndterbare faser? 3. Er det utarbeidet nødvendige strategier for gjennomføring, for eksempel implementeringsstrategi, kvalitetsstrategi og anskaffelsesstrategi? 4. Er det gjennomført interessentanalyse? 5. Er prosjektorganisasjonen tydelig definert med roller og ansvar, og er det ressurser til å gjennomføre prosjektet? 6. Er usikkerhetsanalyse blitt uført og er usikkerheten akseptabel? 7. Er kritiske suksessfaktorer identifisert? 8. Er linjeorganisasjonen og brukere involvert i alle avgjørelser? Fasen avsluttes med : Politisk vedtak P4 basert på godkjent styringsdokumentasjon foreligger Gjennomføring M4 - Beslutte oppstart av avslutningsfasen og gjennomføre leveransen iht. planen Formål: Levere produkter ved å gjennomføre faser i henhold til de planer og strategier som fremgår av styringsdokumentet Ansvarlig: Prosjektleder 9

10 Ledelseprodukter inn: Styringsdokumentasjon, faseplan og prosjektmandat Det kan være en eller flere gjennomføringsfaser i et prosjekt, avhengig av type, størrelse, usikkerhet osv. Type prosjekt og størrelsen på prosjektet, vil legge føringer for hvordan gjennomføringsfasen(e) ser ut. Prosjektleder er ansvarlig for å styre gjennomføringsfasen(e) på vegne av prosjekteier. Dette innebærer at prosjektleder skal delegere oppgaver og rapportere på fremdrift i forhold til måloppnåelse (tid, kost og kvalitet). Prosjektleder må sikre kontinuerlig forankring iht. politisk vedtak underveis, og rapportere iht. gjeldende reglement hos Lunner Kommune. I beslutningspunkt 4 skal prosjektets samlede resultater (leveranser) godkjennes, og prosjekteier skal foreta en endelig vurdering av om resultatene er i tråd med prosjektplan og etablerte mål. Hvis prosjektets samlede resultater ikke er i tråd med prosjektplan og etablerte mål, kan prosjektet bli pålagt å gjøre ytterligere arbeid. Hvis de samlede resultatene godkjennes, vil dette innebære at ansvaret for løsningen overføres til linjeorganisasjonen og prosjektleder får aksept til å igangsette avslutningsfasen. Aktiviteter:(avhenger av type tiltak og ikke uttømmende) Aktiviteter M4 D26 Prosjektleder styrer/leder og tildeler oppgaver til prosjektgruppen D27 Innstilling og kontrahering av avtaler etter anbudskonkurranser D28 Offentlige godkjennelser D29 Kartlegge og rapportere framdrift i henhold til strategi og planer D30 Identifisere og håndtere usikkerhet i henhold til strategi D31 Overvåke prosjektet og iverksette korrektive tiltak ved behov D32 Håndtere endringsanmodninger rutinemessig D33 Rapportere, ad hoc og regelmessig til prosjekteier D34 Administrere kontrakter og økonomi D35 Planlegge opplærings- og innføringsaktiviteter D36 FDV og dokumentasjon D37 Følge opp HMS/SHA D38 Oppdatere fortløpende alle planer D39 Planlegge å utføre overtakelser og garantiperioder D40 Utarbeide Evalueringsrapport Sjekkliste: 1. Er prosjektets leveranser i overensstemmelse med definerte resultatmål og effektmål? 2. Er leveranser dokumentert og levert i henhold til plan? 3. Er brukstillatelse/ferdigattest er gitt? 4. Er det noe utestående å arbeide som prosjektet skal ha ansvar for å avslutte? 5. Er linjeorganisasjonen klar til å ta i bruk leveransene fra prosjektet og er nødvendig opplæring, brukerdokumentasjon, driftsrutiner osv utarbeidet og gjennomført? 6. Er det klart hvem som har ansvar for forvaltning og drift? 10

11 Gjennomføringsfasen(e) avsluttes ved at prosjekteier godkjenner at avslutningsaktivitetene kan starte. Fasen avsluttes med : Godkjent avslutning og opplæring av linjen/brukere Avslutningsfasen M5 Beslutte avslutning av prosjektet Formål: Sikre en strukturert og formell avslutning av prosjektet og en god overlevering til linjen Ansvarlig: Prosjektleder I avslutningsfasen skal en rekke aktiviteter gjennomføres og omfatter alt fra avslutning av kontrakter, arkivering av dokumenter, lukking av prosjektregnskap osv. De mest sentrale aktivitetene er overlevering av prosjektprodukter til linjen og strukturering av erfaringsdata. Avslutningsfasen er et tidspunkt for refleksjon og læring, slik at man kan bruke erfaringene i fremtidige prosjekter. Aktiviteter avhenger av type tiltak og ikke uttømmende) Aktiviteter M5 P5 Vedtak knyttet til eventuelle avvik på P4 P6 Godkjenning av evalueringsrapport av formannskap/kommunestyret Vurdere om prosjektets produkter er i henhold til plan Implementere prosjektets produkter i linjen Formell avslutning av alle kontrakter Oppdatere og lukke prosjektregnskap Avslutte og arkivere prosjektdokumentasjonen Evaluere prosjektet og utarbeide sluttrapport 1.Prosjektlederes oppsummering av hvordan prosjektet har gått 2. Gjennomgang av planen, hendelser, avvik, budsjett, målsetning med mer 3. Leveranse på kvaliteter 4. Erfaringer som ble gjort og usikkerhetshåndtering Sjekkliste: 1. Er utestående arbeid tilfredsstillende lukket og eventuelt akseptert overført til linjen? 2. Er prosjektets hovedresultat (produkt, kost, tid, kvalitet, ressursbruk) dokumentert? 3. Er positive og negative erfaringer dokumentert for erfaringsoverføring? 4. Er prosjektdokumentene forsvarlig arkivert i ESA? 5. Er alle prosjektkontrakter avsluttet? 6. Er alle tilskudd og dets tilsagn avsluttet og godkjent? 7. Er alle relevante interessenter blitt informert om avslutning av prosjektet? 8. Er evalueringsrapport utarbeidet og oversendt politisk? Fasen avsluttes med : Godkjent evalueringsrapport og arkivert dokumentasjon 11

12 Vedlegg og hjelpemidler Vedlegg 1: Standardiserte maler, sjekklister og skjemaer pr fase(påbegynt) Vedlegg 2: Prosjektmandat mal(påbegynt) Vedlegg 3: Prosjektforslag mal(påbegynt) Vedlegg 4: Evalueringsrapport mal(ikke påbegynt) Vedlegg 5: Produktbeskrivelser pr fase(ikke påbegynt) Dette er da en utdypning av hvordan en Ide, prosjektforslag osv kan se ut. 12

ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT

ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT Lunner kommune ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT for LUNNER KOMMUNE Vedtatt 25.09.08 i k-sak 62/08 Revidert utgave gyldig fra 12.12.13 Side 1 av 45 INNHOLD 1 INNLEDNING... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Inndeling...

Detaljer

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0 Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft Formål Skape engasjement for flere vellykkede prosjekter i offentlig sektor! Innføring i prosjektrammeverk

Detaljer

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI NOKIOS 27.10. 2015 FINN VEIEN http://lesesal.difi.no/mod/scorm/player.php?a=9& scoid=18¤torg=org- D2A3C776099E5ED802454C818B1BF9DC&mo de=&attempt=1

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

Prosjektmetodikk i HSØ Prosjektveiviser

Prosjektmetodikk i HSØ Prosjektveiviser Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Prosjektmetodikk i HSØ Prosjektveiviser

Detaljer

SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring. DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning

SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring. DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning 1 SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning 1 Behov for forbedret prosjektstyring i SSB 1. Utarbeide en samlet oversikt over prosjektstyringsrutiner

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune PROSESSPLAN for Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune Prosessplan vedtatt av: Formannskapet. Prosessplan sist endret den: Endringene

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bakgrunn Alle Norges fylkeskommuner og Oslo kommune har gått sammen om anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Vigo IKS er en sammenslutning av fylkeskommunene

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Prosjektstyring i DFØ. Arbeidet med å etablere et rammeverk

Prosjektstyring i DFØ. Arbeidet med å etablere et rammeverk Prosjektstyring i DFØ Arbeidet med å etablere et rammeverk Direktoratet for økonomistyring Oppdrag: statens ekspertorgan innenfor statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter.

Detaljer

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om:

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om: Tiende gang. Et utvalg fra fagets hjemmesider NB! Case osv. er ikke tatt med Hvilke metoder og tilnærmingsmåter passer for krevende prosjekter og endringsoppgaver? Prosjekt og prosjektarbeid Et prosjekt

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Oppstartssamling Gardermoen 24. november 2014 Arild Stavne Prosjektforum AS Osloveien 1, 1430 Ås, Telefon 64 94 35 70 post@prosjektforum.no www.prosjektforum.no

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge Prosjektdirektiv Etisk handel i helseforetakene i Norge Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Grete Solli Prosjektgruppe Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 30.03.11 Distribusjonsliste

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015 Revisjon av intern styring og kontroll knyttet til gjennomføring av prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning, samt utvalgte områder for prosjektet

Detaljer

Foreløpig innholdsfortegnelse

Foreløpig innholdsfortegnelse Foreløpig innholdsfortegnelse 1. Prosjekter og deres betydning 1.1 Hva er egentlig et prosjekt? 1.2 En moderne prosjektforståelse 1.3 Prosjekters mangfold i arbeidslivet 1.4 Prosjekt er svaret på endringsbehov

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting. CGI Group Inc.

Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting. CGI Group Inc. Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting CGI Group Inc. Hvem er jeg? CGI Norway, Director Consulting EVRY Consulting, Vice President, Governance

Detaljer

Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP )

Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP ) Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP ) DIFI Gevinstrealiseringsseminar 16/12-14 Ingar Brauti, Fornebu Consulting Geir Graff, Asker kommune Liv Dreierstad, Skatteetaten Grete

Detaljer

PLP - eller ProsjektLederProsessen:

PLP - eller ProsjektLederProsessen: PLP - eller ProsjektLederProsessen: er et begrepsapparat basert på systematikk fra utviklingsprosjekter gjennomført i næringslivet og offentlig sektor. Begrepsapparatet er utviklet til bruk i konkrete

Detaljer

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9 Prosjektevaluering Referanse til kapittel 9 Skjemaet for prosjektevaluering er utviklet etter Erling S. Andersen og Svein Arne Jessen. 2000. «Project Evaluation Scheme». Project Management 6(1), s. 61

Detaljer

Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar

Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar www.pwc.no Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar KS FoU-prosjekt nr. 154023 26. november 2015 2. Sammendrag Sammendrag (norsk) Denne rapporten er utført på oppdrag av KS, og gir en beskrivelse av hvordan

Detaljer

HMS Prosjektarbeid med KLP

HMS Prosjektarbeid med KLP HMS Prosjektarbeid med KLP KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet egne prosjektmaler

Detaljer

Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat

Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat PLP Prosjektlederprosessen PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

To nye sykehjem i Porsgrunn

To nye sykehjem i Porsgrunn Eiendomsforvaltningen To nye sykehjem i Porsgrunn Åpen anbudskonkurranse Gjennomgående samspill med insitament Informasjonsmøte - 28. juni 2013 Program: 1. Orientere om prosjektet, bakgrunn, mål og innhold

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning Utviklingsprosjekt Prosjektveiledning Juni 2011 Målsetting Utviklingsprosjektet skal bidra til utvikling både av deltakeren og hennes/hans organisasjon gjennom planlegging av et konkret endringsprosjekt

Detaljer

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Pilot Drammen Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Viktige hendelser 2008: Regjeringen sier at den tar sikte på å innføre ett felles nødnummer og felles nødsentraler og nedsetter en interdepartemental

Detaljer

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Prosjekt: Omstilling av Alta kommune for å få til den gode kommune med en bærekraftig økonomisk utvikling Bakgrunn: 1. Kommunestyrets vedtak i forbindelse med behandling av budsjett 2010, hvor det ble

Detaljer

Møtedato: Sak nr:

Møtedato: Sak nr: Saksfremlegg for prosjektstyret Møtedato: 19.08.2015 Sak nr: 8-04-15 Sakstype: Vedtakssak Saksbehandler: Nils Hjorthol Fullmaktstruktur Trykte vedlegg: Prosedyre D10105 Intern delegering av fullmakter

Detaljer

- Trine Samuelsberg Liv Marit Melheim

- Trine Samuelsberg Liv Marit Melheim Dato: 20. januar 2010 5 /10 Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF BICH BHJT-0299-200802615-159 Hva saken gjelder: Prosjekteier Styret i Bergen hjemmetjenester KF Styringsgruppen AMU-bestående

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen 0. INNLEDNING...2 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Mål for forprosjektet...2 1.3 Mål for hovedprosjektet...2 1.4 Rammer...3 2. OMFANG

Detaljer

Overordnet planlegging

Overordnet planlegging Overordnet planlegging Betydning av planlegging Prosjektmandat Milepæler Milepælsplan Suksessfaktorer og suksesskriterier Nettverksanalyse Jon Lereim Polfareren Roald Amundsen Flaks er resultat av fremragende

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 SAK NR 17-2015 Budsjett for gjennomføringsfase prosjekt Mine pasientreiser og status pr 28.02.15 Forslag

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 6: Administrative bestemmelser For Finansportalen Historiske bankdata Åpen anbudskonkurranse Bilag 6 Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 AVTALEN PUNKT 1.9: PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Prosjekt- og porteføljestyring i

Prosjekt- og porteføljestyring i Prosjekt- og porteføljestyring i Asker kommune «Erfaringer fra gølvet» v/geir Graff Dreng Asker kommune Samfunnsoppdraget Mål og strategier Definisjoner av styringsnivåene > En portefølje representerer

Detaljer

Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden

Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden Tittel: Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 HENSIKT... 4 3 PLAN FOR PROSJEKTPERIODEN... 4 3.1 PROSJEKT IKT S&U...

Detaljer

Kvalitetssikring av. Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget. Byggeprosjektene ved R-R HF

Kvalitetssikring av. Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget. Byggeprosjektene ved R-R HF Kvalitetssikring av byggeprosjektene ved Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget På oppdrag fra: Utarbeidet av: Byggeprosjektene ved R-R HF Terramar AS Dato: 8. juli 2005 SAMMENDRAG Terramar

Detaljer

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi?

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? : Prosjekt Digital Innsikt Gardermoen, 6. november 2013 Aleksander Øines, Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter

Detaljer

KommITs lederkurs i gevinstrealisering

KommITs lederkurs i gevinstrealisering KommITs lederkurs i gevinstrealisering Økonomiforum i Skien 4. juni 2015 Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group Liza Nienova, PA Consulting Group Plan for dagen 13:30 Introduksjon 13:50 14:20 14:30

Detaljer

Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF

Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF 1 Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF Innledning I Styresak 19/07 ble NTNUs personalpolitikk vedtatt og som en oppfølging og implementering av denne ble HR-prosjektet Fra personal til HR

Detaljer

Suksessfaktorer for styring av prosjekt

Suksessfaktorer for styring av prosjekt Suksessfaktorer for styring av prosjekt B2G utviklingscamp 20. oktober Erik Aursnes Dammen Metier i dag Forretningsidè: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige og effektive prosjekter

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

MANDAT FOR. Program for overgang til strukturert journal

MANDAT FOR. Program for overgang til strukturert journal MANDAT FOR Program for overgang til strukturert journal Endringslogg Versjon Dato Endring 0.1 24.04.15 Førsteutkast 0.8 28.04.15 Gjennomgått mellom Nina, Jan Eirik og Gunnar 0.9 26.05. 15 Revidering etter

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablere en tverrgående og forankret lederutviklingsstrategi for Helse Førde

Utviklingsprosjekt: Etablere en tverrgående og forankret lederutviklingsstrategi for Helse Førde Arne Skjelten Utviklingsprosjekt: Etablere en tverrgående og forankret lederutviklingsstrategi for Helse Førde Nasjonalt topplederprogram 20.10.2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

HVORDAN ARBEIDE LEAN? EN PRESENTASJON AV RAMBØLLS TILBUD KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

HVORDAN ARBEIDE LEAN? EN PRESENTASJON AV RAMBØLLS TILBUD KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN HVORDAN ARBEIDE LEAN? EN PRESENTASJON AV RAMBØLLS TILBUD KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN INNHOLD Kort om formkravene i konkurransegrunnlaget Hva betyr LEAN i praksis? Rambølls prosjektledelsesmodell

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

SLUTTRAPPORT FORSTUDIE INNOVASJONSNETTVERK I RINGERIKSREGIONEN 1 oktober 31 januar 2016 SHB RR V.2 25 jan

SLUTTRAPPORT FORSTUDIE INNOVASJONSNETTVERK I RINGERIKSREGIONEN 1 oktober 31 januar 2016 SHB RR V.2 25 jan SLUTTRAPPORT FORSTUDIE INNOVASJONSNETTVERK I RINGERIKSREGIONEN 1 oktober 31 januar 2016 SHB RR V.2 25 jan 1. SAMMENDRAG Et kort sammendrag i fra mandat og basert på PLP. Formål med prosjektet: Innovasjonsløft,

Detaljer

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Delegasjonsreglement 2016-2019 Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Vedtatt av kommunestyret 24. mai 2016 og gjeldende fra 1. juni 2016 Innhold Innledning... 2 Formål... 2 Rådmannens

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessdelplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016 Prosessdelplan

Detaljer

NVF-seminar Island, september Effektiv tunnelproduksjon og dokumentasjon

NVF-seminar Island, september Effektiv tunnelproduksjon og dokumentasjon NVF-seminar Island, 12. 13. september 2011 Effektiv tunnelproduksjon og dokumentasjon Kontrakter med samhandlings- og incitamentsbestemmelser for å oppnå bedre effektivitet- og felles forståelse for kontraktsarbeid.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

INTERN. Anskaffelsesstrategi

INTERN. Anskaffelsesstrategi INTERN Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Utgangspunkt for ny strategi... 4 2 Ny strategiperiode - nye steg... 4 3 Videre

Detaljer

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell 1 av 12 US 15/2016 Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Overordnet

Detaljer

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE.

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. Saksnr. - Arkivkode: 00/00228 - K53 Dat. oktober 2002. Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF

Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF Styringsgruppe Prosjektgruppe Prosjektleder Leder av arbeidsgruppen Arbeidsgruppe og roller Styret i Bergen hjemmetjenester KF AMU-bestående av:

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Tromsø 18.03.2013 Kommuneforlagets ledelsesprodukter Bedrekommune.no - KF BedreStyring- KF Kvalitetsstyring Program Sesjon 1 [10.00 10.55] Målstyring, tjenestekvalitet og internkontroll

Detaljer

Anbefalt prosjektmetodikk i offentlig sektor prosjektveiviseren.no

Anbefalt prosjektmetodikk i offentlig sektor prosjektveiviseren.no Anbefalt prosjektmetodikk i offentlig sektor prosjektveiviseren.no Storsamling difi 29.1. 2013 INNSTILLING FRA KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSKOMITEEN OM REPRESENTANTFORSLAG FOR BEDRE KOORDINERING OG STRATEGISK

Detaljer

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Hvordan motivere gjennom internkontroll uvant å tenke, lettere å få til! 1. Hva er kontroll?

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

OM Å LØSE OPPGAVER I PROSJEKT ELLER MIDLERTIDIGE ORGANISASJONER

OM Å LØSE OPPGAVER I PROSJEKT ELLER MIDLERTIDIGE ORGANISASJONER OM Å LØSE OPPGAVER I PROSJEKT ELLER MIDLERTIDIGE ORGANISASJONER BIBLIOTEKSJEFMØTE 15.9.11 Dr. philos HVA ER ET PROSJEKT ELLER EN MIDLERTIDIG ORGANISASJON? EN UNIK OPPGAVE TIDSBEGRENSET HAR ET KLART MÅL

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt for informasjonsportal 02.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Oppdatert 11.01.15 Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Prosjekteier: Lier kommune v/kommunestyret Styringsgruppe: Formannskapet Prosjektansvarlig: Rådmannen med rådmannsteamet Prosjektleder:

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av samarbeid om sykehjemstjenester

PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av samarbeid om sykehjemstjenester Grane kommune Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av samarbeid om sykehjemstjenester Fellesprosjekt for Grane kommune og Hattfjelldal kommune. Innhold 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET....3 2

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Prosjektbasert ledelse

Prosjektbasert ledelse Prosjektbasert ledelse 2 Hva er prosjektbasert ledelse? En moderne virksomhets situasjon: Har gjennomført mange prosjekter; allsidige erfaringer med prosjektledelse Er dyktig på å lede et enkelt prosjekt

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 1-2013 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Program Digital fornying Helse Sør-Øst RHF har etablert programmet Digital fornying, som skal

Detaljer

Erfaringer fra utarbeidelse av hovedinstruks for Stortingets administrasjon. Virksomhetsstyringsnettverket 6. juni 2014

Erfaringer fra utarbeidelse av hovedinstruks for Stortingets administrasjon. Virksomhetsstyringsnettverket 6. juni 2014 Erfaringer fra utarbeidelse av hovedinstruks for Stortingets administrasjon Virksomhetsstyringsnettverket 6. juni 2014 Kort om Stortingets administrasjon Virksomhetsleder: Direktør Ida Børresen Budsjett

Detaljer

Statlege IKT-prosjekt: korleis sikre betre gjennomføring? Erfaringer fra Prosjektveiviseren.no Veien videre? Oslo, 29.03.

Statlege IKT-prosjekt: korleis sikre betre gjennomføring? Erfaringer fra Prosjektveiviseren.no Veien videre? Oslo, 29.03. Statlege IKT-prosjekt: korleis sikre betre gjennomføring? Erfaringer fra Prosjektveiviseren.no Veien videre? Oslo, 29.03.2012 Jens Nørve Forventninger til offentlige tjenester Oslo 17/04/09 Direktoratet

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål)

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål) OVERORDENDE PROSEDYRER Det utarbeides overordnede prosedyrer knyttet til virksomhetsstyring som gjøres tilgjengelig i kvalitetssystemet. Foretaket har styrende dokumenter (overordnede prosedyrer/ rutiner/

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Bente Rudrud GJENNOMFØRING AV PILOTEN HADELAND

Saksbehandler: Kommunalsjef, Bente Rudrud GJENNOMFØRING AV PILOTEN HADELAND Arkivsaksnr.: 15/2038 Lnr.: 16775/15 Ark.: 089 Saksbehandler: Kommunalsjef, Bente Rudrud GJENNOMFØRING AV PILOTEN HADELAND Lovhjemmel: Inndelingsloven Kommuneloven Styringsgruppas innstilling: ::: Sett

Detaljer

Kvalitetssikring i alle ledd

Kvalitetssikring i alle ledd Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Kvalitetssikring i alle ledd Helse Sør-Øst

Detaljer

«PAKKEFORLØP» i sykehusplanlegging: Er det plass til idéfase mellom utviklingsplan og konseptfase?

«PAKKEFORLØP» i sykehusplanlegging: Er det plass til idéfase mellom utviklingsplan og konseptfase? «PAKKEFORLØP» i sykehusplanlegging: Er det plass til idéfase mellom utviklingsplan og konseptfase? 1 B4 Samlet bilde sykehusprosjekt B1: Prosjektstart B1 Ja/Nei? B2: Prosjektet «liv laga»? B3: Prosjektet

Detaljer