M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring"

Transkript

1 Overordnet prosessbeskrivelse for gjennomføring av investeringsprosjekter i Lunner Kommune Målsetning: Gjennomføre bærekraftige investeringsprosjekter til avtalt tid, med forutsatt kvalitet og kostnad Virksomhetsstyring Prosjekteierstyring M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede M3- Planlegging P1 P3 P4 M4 -Gjennomføring M5-Avslutning og evaluering P6 Figur: Investeringsprosjekter over kr ,-(Politiske vedtak er P) 1

2 Innhold Overordnet prosessbeskrivelse for gjennomføring av investeringsprosjekter i Lunner Kommune... 1 Innledning... 2 Overordnet rammer... 3 Bakgrunn og formål... 3 Mål... 3 Definisjon av investeringsprosjekt... 3 Prosjektmodell... 4 Roller og ansvar... 4 Kommunestyret er den overordnede ledelsen som finansierer og tildeler prosjektoppdraget... 4 Virksomhetsstyring... 4 Prosjekteierstyring... 5 Faser og beslutningspunkter for investeringsprosjekter... 5 Konseptfasen... 6 M1 - Beslutte utredning av idé... 6 M2 - Beslutte prosjektplanlegging og oppstart utredning... 7 Planleggingsfasen... 8 M3 - Beslutte prosjektgjennomføring og oppstart detaljprosjektering... 8 Gjennomføring... 9 M4 - Beslutte oppstart av avslutningsfasen og gjennomføre leveransen iht. planen... 9 Avslutningsfasen M5 Beslutte avslutning av prosjektet Vedlegg og hjelpemidler Innledning Et prosjekt er en arbeidsform som brukes for og nå et mål. Det viktigste med et prosjekt er at det skal være til nytte og gi gevinster. Prosjekter er ofte veldig forskjellige med hensyn til størrelse, kompleksitet, ressursbruk, tidsrammer m.v. Selv om Lunner Kommunes prosjekter er meget forskjellige finnes det også fellestrekk - om det skal gjennomføres en utredning eller skal bygge et teknisk anlegg eller et nytt bygg. Denne prosessbeskrivelsen beskriver da anbefalt prosess fra A til Å for å sikre at alle prosjekter når sine definerte mål. 2

3 Overordnet rammer Prosessen/Reglementet gjelder for folkevalgte organer, administrasjonen (herunder kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 11) og styret for interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27. Rådmann skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Rådmann skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll iht. kommuneloven 23. Prosessbeskrivelsen er en administrativ bestemmelse som vil bli revidert i takt med de kommunale planer. Bakgrunn og formål Bakgrunn for etablering av prosess er for å gi forvaltningen et verktøy som samler gode erfaringer innen prosjektfaget i en felles prosjektmodell for Lunner Kommune. Prosessbeskrivelsen retter seg i særlig grad mot ledelse, styring og krav til politiske vedtak og har som formål å bidra til økt gjennomføringsevne, medvirkning og vellykkede prosjekter. Det etableres en hensiktsmessig og helhetlig prosjektmodell som vil profesjonalisere arbeidet med prosjekter. Prosessen gir retningslinjer slik at alle investeringsprosjekt blir likt behandlet på overordnet nivå. De forskjellige prosjektene kan avvike iht. faseoppdeling og prosess, men denne overordnete prosessen er gjeldende for alle. Prosessbeskrivelsen bygger på metodikk fra standardiserte PRINCE2 metodikk og IPMA metodikk som er tilrettelagt for Lunner Kommunes reglement og organisasjonstruktur. Denne prosessbeskrivelsen og gjennomføring av prosjekter erstatter ikke andre reglementer i Lunner Kommune. Mål Gjennomføre bærekraftige investeringsprosjekter til avtalt tid, med forutsatt kvalitet og kostnad Et hvert prosjekt skal ha en kontinuerlig virksomhetsmessig forankring. Det betyr at det må finnes en forsvarlig grunn for å starte prosjektet, og at denne begrunnelsen må være gyldig gjennom hele prosjektets levetid. Begrunnelsen skal være dokumentert og politisk vedtatt. Definisjon av investeringsprosjekt Ett tiltak som har karakter av et engangsforetakende med ett gitt mål og avgrenset omfang, og som skal gjennomføres innenfor tids og kostnadsramme. Økonomireglementet kap 8.3: Varige driftsmidler som fast eiendom, bygninger, anlegg, inventar, utstyr, transportmidler, maskiner mv. Anskaffelseskosten (inkl. mva) må være på minimum kr , og ha en økonomisk levetid på minst 3 år regnet fra anskaffelsestidspunktet. Reglementet gjelder også utgifter til påkostning. Som påkostning regnes tiltak som fører eiendelen til en høyere standard, til en annen funksjonalitet eller endret bruksområde. Jfr. GKRS standard nr 4 avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. 3

4 Unikheten til det enkelte prosjekt gir opphav til økt usikkerhet ved at vi til enhver tid står ovenfor nye situasjoner som skiller seg for tidligere erfaringer. En utredning eller intern prosess kan også benytte denne prosessen da bruken av tverrfaglig kompetanse arbeider sammen for å løse en unik oppgave. Prosjektmodell Er et sett med faser som prosjekter skal gjennom med angitte beslutningspunkter Dekker hele prosessen fra prosjektets konsept til overlevering og avslutning. Kan benyttes i alle typer prosjekter Er en tilpasning av PRINCE2 /IPMA til prosjekter i offentlige virksomheter i Norge. Dette innebærer blant annet at gjeldende felles offentlige føringer er tatt inn i rammeverket Roller og ansvar Kommunestyret er den overordnede ledelsen som finansierer og tildeler prosjektoppdraget Prosjekteier: Kommunalsjef/Rådmann er overordnet ansvarlig for at prosjektet når sine mål og leverer de forventede gevinster. Hvor et prosjekt skal forankres, og hvem som skal være prosjekteier, avhenger av innholdet i prosjektet, mål og fokus. Tjenesteleder på tjenestestedet kan også være prosjekteier etter avtale med Rådmann/Kommunalsjef. Prosjektleder: Prosjektlederen har myndighet og ansvar til å lede prosjektet og levere de nødvendige produktene innenfor de rammer og begrensninger som er definert av Prosjekteier. Ansvaret til prosjektlederen består i stor grad i å planlegge, delegere oppgaver til resten av prosjektteamet, overvåke aktiviteter og fremdrift og styre alle aspekter av prosjektet. Prosjektlederen skal motivere alle involverte til å bidra til å oppnå prosjektets mål innenfor definerte krav og forventninger knyttet til tid, kostnad, kvalitet, omfang, gevinster og usikkerhet. Leder av utredningsarbeidet: Lederen for utredningsarbeidet har myndighet og ansvar til å lede arbeidet i konseptfasen og levere de nødvendige produktene innenfor de rammer og begrensninger som er definert av prosjektmandatet. Ansvaret til lederen for utredningsarbeidet består i stor grad i å gjennomføre, koordinere og delegere oppgaver knyttet til utredning av ulike konsepter. Virksomhetsstyring Med virksomhetsstyring menes det samlede sett av aktiviteter som den administrative ledelsen setter i verk for at Lunner Kommune skal bli i stand til å realisere sine målsettinger. Administrativ ledelse er dermed ansvarlig for alle linjeaktiviteter og er overordnet ansvarlig for alle prosjekter i Lunner Kommune. Virksomhetsstyring i forhold til prosjekter, er å ha en strukturert tilnærming til å samle opp gode ideer. Vurdere hvilke ideer som i størst grad understøtter Lunner Kommunes mål, og også passer inn i øvrige prosjektportefølje. Virksomhetsledelsen skal sikre at de ideene som i størst grad understøtter virksomhetens mål, utredes videre med tilstrekkelige ressurser. 4

5 Underveis i et prosjekt, skal virksomhetsstyringen understøtte samspillet mellom linjeorganisasjonen og prosjektet. Administrativ ledelse må sette av ressurser til å realisere gevinstene som prosjektet legger til rette for og implementere prosjektene iht. årshjul. Prosjekteierstyring Prosjekteierstyring/tjenestelederstyring er den overordnede styringen av enkeltprosjekter i Lunner Kommune. Fra det besluttes at man skal benytte ressurser på å planlegge et prosjekt, til det besluttes at prosjektet skal avsluttes. Prosjekteierstyring handler om å sette i gang de riktige prosjektene, og støtte og utfordre prosjektene som er igangsatt. Effektiv prosjekteierstyring skal sikre at prosjektet passer inn i Lunner Kommunes prosjektportefølje, og er knyttet til de strategiske mål og planer. God prosjekteierstyring skal sikre at prosjektene ledes i henhold til beste praksis. Formålet med prosjekteierstyring er å sikre at strategiske målsetninger blir nådd gjennom riktige og effektive prosjekter. Videre skal prosjekteierstyring sikre at prosjektleder i prosjektperioden har en overordnet prosjekteier som sørger for at viktige avgjørelser tas. Prosjekteier sørger i tillegg for at det utøves tilstrekkelig overordnet overvåkning, styring og hjelp til prosjektleder som har det daglige, operative ledelsesansvaret i prosjektet. Faser og beslutningspunkter for investeringsprosjekter Alle prosjekter gjennomgår i prinsippet de samme fasene og beslutninger fra konsept til avslutning. I enkeltprosjekter kan fasene se noe annerledes ut for eksempel i byggeprosjekter(regulering, funksjon, programmering, skisse, forprosjekt osv), men i hovedsak de samme overordnet faser. På bakgrunn av beslutningspunkter knyttet til politiske vedtak gjelder følgende to prosesser da noen prosjekter er enklere i omfang og oversiktelige, som ikke medfører stor risiko pga mange kjente forhold/omfang. Investeringsprosjekter(eller prosesser) under kr ,- som er oversiktlig og konkrete omfattes ikke av BP1/politisk vedtak før oppstart utredning. M1 - Konsept Ide Virksomhetsstyring Prosjekteierstyring M2 -Konsept Utrede M3- Planlegge (Styringsgrunnlag) M4 -Gjennomføre M5-Avsluttning (Evaluere/overlevere) P3 P4 P6 Figur: Investeringsprosjekter under kr ,-(Politiske vedtak er P3-P4-P6) 5

6 Investeringsprosjekter(eller prosesser) over kr ,- må ha politisk vedtak før oppstart utredning. M1 - Konsept Ide P1 M2 -Konsept Utrede Virksomhetsstyring Prosjekteierstyring M3- Planlegge (Styringsgrunnlag) M4 -Gjennomføre M5-Avsluttning (Evaluere/overlevere) P3 P4 P6 Figur: Investeringsprosjekter over kr ,-(Politiske vedtak er P1-P2-P3-P4-P6) Konseptfasen M1 - Beslutte utredning av idé Formål: Beslutte om foreslått idé eller forbedringstiltak skal utredes nærmere i en konseptfase. Ansvarlig: Virksomhetsledelsen/Rådmannens ledergruppe Ledelseprodukt inn: Prosjektmandat_mal Rådmann må ha en strukturert tilnærming til innovasjon, samt å jobbe med å definere behov og tiltak som støtter opp under Lunner Kommunes strategiske mål. Det er viktig at Rådmann ikke bruker tid og ressurser på å videreutvikle ideer som overlapper med andre pågående aktiviteter, eller hvor virksomheten ikke på det nåværende tidspunkt har kapasitet til å følge opp. I beslutningspunkt 1 tar Rådmannens ledergruppe stilling til om en gitt idé er i tråd med Lunner Kommunes mål og behov, og beslutter om ideen skal utredes nærmere i en konseptfase(med eller uten politisk vedtak). Det besluttes om konseptfasen skal starte opp, og det utnevnes en leder for konseptfasen. Aktiviteter:(avhenger av type tiltak og ikke uttømmende) Aktiviteter M1 Utarbeide prosjektmandat Beskrivelse av ideen som skal utredes nærmere(fra linjen/bruker) Vurdere og beskrive overordnet tidsplan når behovet er aktuelt å etablere. Organisering og ansvar(identifisere prosjektleder hvis mulig) 6

7 Vurderes tiltaket i hht. kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner. Politiske føringer Opprette ESA sak og sørge for arkivering gjennom hele prosessen. Budsjett for P2(neste fase) Utarbeidet og fremme politisk saksfremlegg med mandat, omfang og fremdrift (P1) D1 Avklare politisk mandat/prosjektmandat Eventuell justering av mandatet(p2) Sjekkliste: 1. Er det en tydelig definert problemstilling som synliggjør behovet for nærmere utredning? 2. Er det tydeliggjort hvordan eller av hvem utredningen skal finansieres? 3. Er det mest riktig å gjennomføre tiltaket som et prosjekt eller som en linjeoppgave? 4. Er tiltaket i henhold til Lunner Kommunes handlingsplaner? 5. Hvis tiltaket ikke er i hht. juridisk bindende arealplaner, er det avklares prosess for dette? 6. Er det behov for mer informasjon før det kan fattes en beslutning? 7. Er det tydeliggjort hvilke politiske føringer som gjelder for og må tas hensyn til i utredningen? 8. Er prosjektmandatet tydelig, konkret og enkelt å kommunisere? Fasen avsluttes med : Antatt under kr ,- :Prosjektmandat foreligger og godkjent av tjenesteleder. Antatt over kr ,-: Prosjektmandat og politisk vedtak foreligger/ P1. M2 - Beslutte prosjektplanlegging og oppstart utredning Formål: Beslutte om prosjektforslaget representerer en ønskelig investering som bør detaljeres videre i en planleggingsfase Presisjonsnivå og faglig forsvarlighet samt økonomisk realisme i rammen for utredning Ansvarlig: Utredningsleder(på vegne av Prosjekteier) Ledelseprodukt inn: Prosjektmandat/politisk vedtak P1 I konseptfasen skal det utarbeides et prosjektforslag og en faseplan for planleggingsfasen. I beslutningspunkt 2 vurderes det hvorvidt prosjektforslaget understøtter Lunner Kommunes strategiske mål. I tillegg beslutter prosjekteier om at planleggingsfasen kan starte og godkjenner valg av prosjektlederen som er identifisert i konseptfasen. Fasen godkjennes ved at prosjekteier signerer prosjektforslaget, som en endelig bekreftelse på at innholdet er godkjent og er forankret i ledelsen. Prosjektforslaget skal politisk vedtas. Aktiviteter:(avhenger av type tiltak og ikke uttømmende) Aktiviteter M2 D2 Økonomiske beregninger/analyser herunder kost/nytt D3 Vurdere skisser/tekniske løsninger, tilgjengelig areal etc. 7

8 D4 Alternative løsninger D5 Intressentanalyse og plan for brukermedvirkning D6 Risiko for anslag/synliggjøre usikkerhet D7 Helhetlige samfunnskonsekvenser D8 Driftskonsekvenser D9 Prosjektforslag til politisk behandling Budsjett for P3 og estimat for prosjektet basert på NS3420 Vurdere skisser/tekniske løsninger, tilgjengelig areal etc. Sjekkliste: 1. Er prosjektet realistisk og gjennomførbart? 2. Er det vurdert om det skal etableres en styringsgruppe? 3. Er rollebeskrivelse for prosjekteier etablert? 4. Støtter prosjektforslaget opp under Lunner Kommunes mål og strategier? 5. Er det gjort en tilstrekkelig vurdering av ulike alternative investeringer for å sikre at prosjektforslaget representerer et riktig valg å gå videre med, inklusive kvantitative og kvalitative gevinstanalyser og sammenligninger av kost/nytte for hvert alternativ? 6. Er prosjektleder og øvrige sentrale prosjektdeltakere utpekt? 7. Er rollebeskrivelse for Prosjektleder etablert? 8. Er nøkkelressurser allokert? 9. Er det utarbeidet en grov Business case? Fasen avsluttes med : Politisk vedtatt prosjektforslag og oppdatert prosjektmandat foreligger. Planleggingsfasen M3 - Beslutte prosjektgjennomføring og oppstart detaljprosjektering Formål: Sikre at virksomheten/kommunestyret har en god forståelse for arbeidet som kreves for å gjennomføre prosjektet, før en forplikter seg til en betydelig investering Inneholder budsjettramme, fremkommer som tiltak i kommunedelplaner som er prioritert Ansvarlig: Prosjektleder Ledelseprodukter inn: Godkjent prosjektforslag, politisk vedtak prosjektmandat, faseplan og utredning av ide I planleggingsfasen oppretter prosjektlederen en samling dokumenter som benyttes av prosjekteier for å godkjenne gjennomføring av prosjektet. Denne samlingen av dokumenter omtales som prosjektets Styringsdokumentasjon, og er en videreforedling av prosjektforslaget. I Styringsdokumentasjonen inngår funksjonell og teknisk løsningsbeskrivelse, gjennomføringsstrategi, gevinstrealiseringsplan, detaljert business case, plan for prosjektet og plan for gjennomføringsfase. Styringsdokumentasjonen brukes til å fatte en beslutning om gjennomføring av prosjektet samt som styringsredskap i etterfølgende faser. Fasen avsluttes ved at Styringsdokumentasjonen overleveres til prosjekteier for godkjennelse før politisk vedtak fremlegges. 8

9 Aktiviteter:(avhenger av type tiltak og ikke uttømmende) Aktiviteter M3 P3 Oppstart detaljprosjektering D10 Identifikasjon og omfang av aktiviteter D11 Beskrive prosjektets leveranser/produkter i nedbrytningsstruktur D12 Etablere prosjektorganisasjon med inntresenter/tillitsvalgte/vernetj. D13 Gjennomføre brukerprosess og medvirkning D14 Avrop rammeavtaler rådgivere etc. D15 Kvalitetsplan D16 Utarbeide PA-bok og HMS plan for byggherre D17 Tidsplan og fremdrift D18 Budsjett, kostnadsplan, tilskuddsordninger og oppfølgingsrutiner D19 Kommunikasjonsplan D20 Funksjonell og teknisk løsningsbeskrivelse D21 Plan for usikkerhet/risiko og gjennomføring D22 Fremdriftsplanlegging D23 Planlegge å utarbeide anbudsdokumenter/kontraktsstrategi D24 Gjennomføre og evaluere anbudskonkurranser(ikke kontrahering) D25 Sammenstille og fremlegge politisk saksfremlegg for P5 P4 Vedta politisk gjennomføring/oppstart Sjekkliste: 1. Er prosjektet fortsatt ønskelig og i tråd med Lunner Kommunes strategiske mål? 2. Er det utarbeidet en helhetlig og konsistent plan som bryter prosjektet ned i håndterbare faser? 3. Er det utarbeidet nødvendige strategier for gjennomføring, for eksempel implementeringsstrategi, kvalitetsstrategi og anskaffelsesstrategi? 4. Er det gjennomført interessentanalyse? 5. Er prosjektorganisasjonen tydelig definert med roller og ansvar, og er det ressurser til å gjennomføre prosjektet? 6. Er usikkerhetsanalyse blitt uført og er usikkerheten akseptabel? 7. Er kritiske suksessfaktorer identifisert? 8. Er linjeorganisasjonen og brukere involvert i alle avgjørelser? Fasen avsluttes med : Politisk vedtak P4 basert på godkjent styringsdokumentasjon foreligger Gjennomføring M4 - Beslutte oppstart av avslutningsfasen og gjennomføre leveransen iht. planen Formål: Levere produkter ved å gjennomføre faser i henhold til de planer og strategier som fremgår av styringsdokumentet Ansvarlig: Prosjektleder 9

10 Ledelseprodukter inn: Styringsdokumentasjon, faseplan og prosjektmandat Det kan være en eller flere gjennomføringsfaser i et prosjekt, avhengig av type, størrelse, usikkerhet osv. Type prosjekt og størrelsen på prosjektet, vil legge føringer for hvordan gjennomføringsfasen(e) ser ut. Prosjektleder er ansvarlig for å styre gjennomføringsfasen(e) på vegne av prosjekteier. Dette innebærer at prosjektleder skal delegere oppgaver og rapportere på fremdrift i forhold til måloppnåelse (tid, kost og kvalitet). Prosjektleder må sikre kontinuerlig forankring iht. politisk vedtak underveis, og rapportere iht. gjeldende reglement hos Lunner Kommune. I beslutningspunkt 4 skal prosjektets samlede resultater (leveranser) godkjennes, og prosjekteier skal foreta en endelig vurdering av om resultatene er i tråd med prosjektplan og etablerte mål. Hvis prosjektets samlede resultater ikke er i tråd med prosjektplan og etablerte mål, kan prosjektet bli pålagt å gjøre ytterligere arbeid. Hvis de samlede resultatene godkjennes, vil dette innebære at ansvaret for løsningen overføres til linjeorganisasjonen og prosjektleder får aksept til å igangsette avslutningsfasen. Aktiviteter:(avhenger av type tiltak og ikke uttømmende) Aktiviteter M4 D26 Prosjektleder styrer/leder og tildeler oppgaver til prosjektgruppen D27 Innstilling og kontrahering av avtaler etter anbudskonkurranser D28 Offentlige godkjennelser D29 Kartlegge og rapportere framdrift i henhold til strategi og planer D30 Identifisere og håndtere usikkerhet i henhold til strategi D31 Overvåke prosjektet og iverksette korrektive tiltak ved behov D32 Håndtere endringsanmodninger rutinemessig D33 Rapportere, ad hoc og regelmessig til prosjekteier D34 Administrere kontrakter og økonomi D35 Planlegge opplærings- og innføringsaktiviteter D36 FDV og dokumentasjon D37 Følge opp HMS/SHA D38 Oppdatere fortløpende alle planer D39 Planlegge å utføre overtakelser og garantiperioder D40 Utarbeide Evalueringsrapport Sjekkliste: 1. Er prosjektets leveranser i overensstemmelse med definerte resultatmål og effektmål? 2. Er leveranser dokumentert og levert i henhold til plan? 3. Er brukstillatelse/ferdigattest er gitt? 4. Er det noe utestående å arbeide som prosjektet skal ha ansvar for å avslutte? 5. Er linjeorganisasjonen klar til å ta i bruk leveransene fra prosjektet og er nødvendig opplæring, brukerdokumentasjon, driftsrutiner osv utarbeidet og gjennomført? 6. Er det klart hvem som har ansvar for forvaltning og drift? 10

11 Gjennomføringsfasen(e) avsluttes ved at prosjekteier godkjenner at avslutningsaktivitetene kan starte. Fasen avsluttes med : Godkjent avslutning og opplæring av linjen/brukere Avslutningsfasen M5 Beslutte avslutning av prosjektet Formål: Sikre en strukturert og formell avslutning av prosjektet og en god overlevering til linjen Ansvarlig: Prosjektleder I avslutningsfasen skal en rekke aktiviteter gjennomføres og omfatter alt fra avslutning av kontrakter, arkivering av dokumenter, lukking av prosjektregnskap osv. De mest sentrale aktivitetene er overlevering av prosjektprodukter til linjen og strukturering av erfaringsdata. Avslutningsfasen er et tidspunkt for refleksjon og læring, slik at man kan bruke erfaringene i fremtidige prosjekter. Aktiviteter avhenger av type tiltak og ikke uttømmende) Aktiviteter M5 P5 Vedtak knyttet til eventuelle avvik på P4 P6 Godkjenning av evalueringsrapport av formannskap/kommunestyret Vurdere om prosjektets produkter er i henhold til plan Implementere prosjektets produkter i linjen Formell avslutning av alle kontrakter Oppdatere og lukke prosjektregnskap Avslutte og arkivere prosjektdokumentasjonen Evaluere prosjektet og utarbeide sluttrapport 1.Prosjektlederes oppsummering av hvordan prosjektet har gått 2. Gjennomgang av planen, hendelser, avvik, budsjett, målsetning med mer 3. Leveranse på kvaliteter 4. Erfaringer som ble gjort og usikkerhetshåndtering Sjekkliste: 1. Er utestående arbeid tilfredsstillende lukket og eventuelt akseptert overført til linjen? 2. Er prosjektets hovedresultat (produkt, kost, tid, kvalitet, ressursbruk) dokumentert? 3. Er positive og negative erfaringer dokumentert for erfaringsoverføring? 4. Er prosjektdokumentene forsvarlig arkivert i ESA? 5. Er alle prosjektkontrakter avsluttet? 6. Er alle tilskudd og dets tilsagn avsluttet og godkjent? 7. Er alle relevante interessenter blitt informert om avslutning av prosjektet? 8. Er evalueringsrapport utarbeidet og oversendt politisk? Fasen avsluttes med : Godkjent evalueringsrapport og arkivert dokumentasjon 11

12 Vedlegg og hjelpemidler Vedlegg 1: Standardiserte maler, sjekklister og skjemaer pr fase(påbegynt) Vedlegg 2: Prosjektmandat mal(påbegynt) Vedlegg 3: Prosjektforslag mal(påbegynt) Vedlegg 4: Evalueringsrapport mal(ikke påbegynt) Vedlegg 5: Produktbeskrivelser pr fase(ikke påbegynt) Dette er da en utdypning av hvordan en Ide, prosjektforslag osv kan se ut. 12

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0 Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft Formål Skape engasjement for flere vellykkede prosjekter i offentlig sektor! Innføring i prosjektrammeverk

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 18.02.13 RAPPORT 1/13 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn kommune

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Ferdigstilt dato: 28.11.2014 Beslutning: Utarbeidet av: Kjersti O. Christensen Bemanning av neste fase: Neste fase ferdig:

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 02.06.14 RAPPORT 15/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene:

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Eidsvoll Hurdal Nes Gjerdrum Nannestad Ullensaker Hvis du aldri gjør ting annerledes enn det du alltid har gjort, vil du aldri få

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER PLP-Utviklingsevne Dokumentasjon 2 dagers kurs INNOVASJONS- MILJØER Versjon 6.0 Fakta om PLP. 2 3 Mer detaljert program i word. Det er selvsagt mulig å starte dag 1 kl 08.00 eller 10.00 og forkorte/forlenge

Detaljer

Prosjekt Ulovlighetsoppfølging, Hvaler kommune

Prosjekt Ulovlighetsoppfølging, Hvaler kommune Hvaler kommune Prosjekt Ulovlighetsoppfølging, Hvaler kommune PROSJEKTPLAN Versjon 0.1 Per Erik Johansen 09.09.2014 Tema Hovedansvarlig Revideres av Godkjent av Metoder og verktøy for ledelse Utskriftsdato

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Roy Smelien

Detaljer

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Innledning Hva er gevinst? Hva er gevinstrealisering?

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT

ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT Lunner kommune ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT LUNNER KOMMUNE Vedtatt 25.09.08 i k-sak 62/08 Revidert 26.11.09 i k-sak 72/09 Revidert 16.12.10 i k-sak 88/10 Gyldig fra: 01.01.09 Revidert utgave gyldig

Detaljer

Prosjektorganisering i Snåsa kommune

Prosjektorganisering i Snåsa kommune Prosjektorganisering i Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon 2012 Prosjektorganisering Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar-september 2012 gjennomført en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen Nye Kirkenes Sykehus Styringsdokument for byggefasen Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Utgave 1 Behandlet og godkjent i styringsgruppa 18.03.2014 Samlet revisjon for byggefase

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10.

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS Overordnet styringsdokument 08.10.2013 Bardu kommune ITMS 08.10.13 side 1 av 27 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 3 Oppdatert etter ny info

Detaljer

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS FORVALTNINGSREVISJON 2012 Holtålen kommune Økonomistyring og økonomirapportering i Holtålen kommune REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Ålen: 72 41 76 38 Tlf Os: 62 47 03 30 E-post:

Detaljer