Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning. 2 Prosjekthåndbok"

Transkript

1 Prosjekthåndbok

2 Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn for kommunens egen virksomhet. Bodø kommune bruker i stadig større omfang prosjekter for å realisere mål og utvikle og effektivisere egen virksomhet. Prosjekthåndboka er utarbeidet for å øke kompetanse og bevissthet om prosjekter som gjennomføres i Bodø kommune og skal bidra til at alle prosjekter settes inn i en strategisk sammenheng og derigjennom bidra til å nå målene i kommuneplanens strategiske samfunnsdel. Felles prosjektmetodikk vil sette kommunen i stand til å arbeide mer på tvers mellom avdelingsgrenser og således bidra til å understøtte arbeidet med fleksibel organisering og nye arbeidsformer. Målgruppa for håndboka er primært prosjektledere, men vil også være nyttig for alle som involveres i prosjekter på alle nivåer og i alle faser. Planleggingsfasen er viktig og det er ønskelig at håndboka kan bidra til gode refleksjoner før prosjekter settes i gang. Håndboka skal bidra til standardisering, og det er utarbeidet et sett med enkle maler som kan benyttes i forberedelser og gjennomføring av prosjekter. Med denne standardiseringen ønsker Bodø kommune å oppnå følgende: Ha tilstrekkelig og effektiv ressursbruk i prosjekter Bli bedre i stand til å prioritere mellom prosjekter og vurdere om prosjekt er riktig arbeidsform Sikre at riktig beslutningsnivå bringes inn før prosjektstart og underveis i ulike prosjektfaser Bli gode på å definere prosjektmål og hva vi skal oppnå med å sette i gang prosjekter Være i stand til å gjennomføre interessentanalyse tidlig i prosjektet for å kunne planlegge gode prosesser og få riktig kompetanse inn i prosjektet Være nøye med forankring av prosjektet slik at de som blir omfattet av endringer er godt forberedt og kan bidra til å oppnå resultat og gevinster Implementering av håndboka i Bodø Kommune skal foregå i perioden november 2014 til mai Deretter forutsettes det at håndboka brukes aktivt i prosjekter fra juni 2015 og integreres i opplæringen av nye medarbeidere fra samme tidspunkt. 2 Prosjekthåndbok

3 Innhold 1.0 Sjekkliste før oppstart av prosjekt Hva er et prosjekt? Før prosjektstart planlegging Porteføljestyring av prosjekter i Bodø kommune Prosjektkontorets rolle Prosjektets formål og mål Organisering og roller Milepælplan Aktiviteter i prosjektet Budsjett og ressurser Interessentanalyse og kommunikasjonsplan Risikovurdering og mulighetsvurdering Prosjektdirektiv Forankring Godkjenning Medbestemmelse Prosjektgjennomføring Prosjektkultur Prosjektledelse daglig ledelse av prosjektet Oppfølging og rapportering Versjonshåndtering Prosjektavslutning og gevinstrealisering Sluttrapport og evaluering Dokumentasjonskrav - elektronisk arkivsystem Nettbaserte samhandlingsverktøy Anbefalt litteratur/referanser Vedlegg 11 Prosjekthåndbok 3

4 1 Sjekkliste før oppstart av prosjekt Før et prosjekt settes i gang skal følgende vurderes: 1. Er prosjektet en definert tidsavgrenset oppgave? 2. Er prosjektets formål en del av Bodø kommunes overordnete mål, planer og strategier, herunder kommuneplanens strategiske samfunnsdel og arealdel? 3. Er prosjektet i tråd med Bodø kommunes verdier; Kvalitet, omsorg og respekt? 4. Er prosjektet forankret hos ledelse og medarbeidere? 5. Har prosjektet etablert tydelige og gjennomførbare målsettinger? 6. Har prosjektet en tidsplan som er realistisk? 7. Er det gjennomført en risikoanalyse? 8. Er det gjennomført en interessentanalyse? 9. Har prosjektet nødvendige ressurser til gjennomføring? 10. Har prosjektet nødvendig sammensetning av kompetanse? 11. Har prosjektleder gjort vurdering om prosjektet skal inn i kommunens porteføljestyring? Det vises også til Bodø kommunes sjekkliste ved organisasjonsendringer. 2 Hva er et prosjekt? Et prosjekt er en definert, tidsavgrenset oppgave. Prosjektet får sitt oppdrag fra linjeorganisasjonen. For å løse oppgaven etableres det en egen prosjektorganisasjon. Prosjektet skal levere sitt resultat til linjeorganisasjonen. Linjeorganisasjonen må være bevisst på at oppgavene i prosjektet ikke lenger er en del av linjeorganisasjonens ordinære struktur eller myndighetsområde. Det etableres i stedet egne styringsmodeller for prosjektet. Det er viktig at prosjektets arbeid og ressursbruk skjer i nært samarbeid og koordineres med linjeorganisasjonen. Det anbefales jevnlige møter mellom prosjektorganisasjon og linjeorganisasjon. Oppgaver som blir utført til stadighet, det vil si driftsmessige oppgaver og repetitive oppgaver er ikke å definere som prosjekt og tilligger linjeorganisasjonen gjennom ordinær drift. 3 Før prosjektstart planlegging 3.1 Porteføljestyring av prosjekter i Bodø kommune Det er etablert porteføljestyring av prosjekter i Bodø kommune. Porteføljestyring av prosjekter betyr å føre oversikt over og på et overordnet nivå styre de til enhver tid viktigste strategiske prosjekter som gjennomføres i Bodø kommune. Denne styringen gjennomføres ved å bl.a vurdere: Gjennomfører vi de rette prosjektene? Bruker vi prosjektressursene riktig i henhold til politiske prioriteringer? Har vi tilstrekkelig kompetanse i prosjektene for å innfri prosjektmål? Prosjektleder har et særskilt ansvar for å rapportere og vurdere om prosjektet skal inngå i Bodø kommunes strategiske prosjektportefølje. Denne vurderingen gjøres i samråd med leder av prosjektkontoret i kommunen. Det er utarbeidet eget skjema for rapportering av nøkkeldata. 3.2 Prosjektkontorets rolle Prosjektkontoret i Bodø kommune skal bl.a. støtte, veilede, bidra til kompetanse- og kvalitetsutvikling for prosjekter i Bodø kommune. Prosjektkontoret vil legge til rette for nettverk og erfaringsutveksling mellom prosjekter. Et tiltak vil være å gjennomføre jevnlige workshops/ prosjektfagdager. 4 Prosjekthåndbok

5 3.3 Prosjektets formål og mål Prosjektarbeidet må starte med å definere formål og målene med prosjektet. De kan være formulert av prosjekteieren og finnes i forskjellige dokumenter. Det er likevel et behov for utdyping og presisering. Utforming av formål og mål skjer i en dialog mellom prosjekteier og prosjektleder/prosjektdeltakere. Et prosjekts berettigelse ligger i at prosjektresultatet skal sette virksomheten i stand til å utføre kjernevirksomheten, ledelsesfunksjonene og /eller støttefunksjonene på en bedre måte. Hensikten med å definere formål og mål for prosjektet er å skape et presist bilde av hva prosjektet skal bidra til og gjøre avgrensninger mellom prosjektet og basisorgansiasjonen. Det kan være formålstjenlig å gjennomføre businesscase eller gevinstanalyser før prosjektet startes (vurdering av kost/nytte). Mål skal være Spesifikt, Målbart, Akseptert, Realistisk og Tidsbundet. Et minimumskrav er at alle mål skal være etterprøvbare. For at resultatet og gevinster skal være etterprøvbare er det nyttig å gjennomføre en nå-situasjonsanalyse som beskriver et utgangspunkt (nullpunkt) før prosjektet settes i gang. Prosjektets produksjonsmål Hovedmål Delmål Tiltak Prosjektets betydning og effekt for Bodø kommune Effektmål Kost/nytte Effektmål: Beskriv den positive virkningen av prosjektet i et 3 5 årsperspektiv. Kvantifiser og vurder kostnadene ved gjennomføring av prosjekt opp mot den nytteverdien det vil ha for Bodø kommune. Hovedmål/resultatmål: Hva skal prosjektet levere av resultater/produkt? Delmål/hovedtiltak: Angi delmål/hovedtiltak for prosjektet. Gjøremål og metoder i prosjektet som skal peke direkte mot hovedmål. Kvantifiser der det er mulig. Der det er vanskelig å kvantifisere er det viktig at både prosjektet og basisorgansiasjonen har samme forståelse for hva prosjektet skal levere og oppnådde resultater er etterprøvbare. 3.4 Organisering og roller Omfang Formål og målet med prosjektet setter grensene for prosjektets omfang. Det er viktig å reflektere og ta stilling til prosjektets handlingsfrihet, ansvar, tilmålte tid og kostnadsbruk. Derfor er det hensiktsmessig å organisere et prosjekt slik at man enklest mulig får løst oppgavene som skal utføres. Størrelse på prosjektgruppe, om det skal være styringsgruppe, og om det er det behov for å trekke inn spesiell kompetanse til ulike faser i prosjektet i stedet for fast referansegruppe er spørsmål som bør vurderes. Hvordan skal det f.eks. rekrutteres til ulike roller i prosjektet og hvilken kompetanse trenger vi? Det er viktig å identifisere hvilke typer medarbeidere og sammensetning av medarbeidere vi trenger i prosjektteamet. Prosjekthåndbok 5

6 Prosjekteier Prosjekteier er prosjektets oppdragsgiver og den interessenten som gir det største bidraget inn i prosjektet (økonomisk og/eller ressursmessig). Prosjekteier har også den største eierinteressen i prosjektresultatet. Prosjekteier eller dennes representant er ofte leder av styringsgruppa. Prosjekteiers rolle: Overordnet ansvarlig for prosjektet og dets resultater Godkjenner prosjektplanen Ansvarlig for å etablere prosjektet, sørge for at forutsetninger er tilstede, overordnet overvåke framgangen gjennom styringsgruppa, iverksette tiltak om nødvendig Sikrer at prosjektets formål og mål er i tråd med Bodø kommunes overordnete planer og mål Sikrer at prosjektets mål er i henhold til Bodø kommunes behov Styringsgruppe Styringsgruppa (SG) er prosjektets besluttende organ og ansvarlig for forankring mot prosjekteier og linjeorganisasjonen. SG skal behandle forslag til og eventuelle endringer i prosjektplanen. SG har det overordnede ansvar for at leveransene i prosjektet er i henhold til prosjektplanen. Alle beslutninger som påvirker mål, omfang, tidsplan eller kostnad skal tas opp i styringsgruppa. Styringsgruppa skal engasjere seg i prosjektet samt være tilgjengelig for diskusjoner og beslutninger. Gruppas størrelse er avhengig av prosjektets omfang. Det anbefales 3-5 medlemmer. Styringsgruppas leder er ansvarlig for at: prosjekteier er tilstrekkelig informert styringsgruppa og prosjektleder har nødvendig kompetanse prosjektleders rapportering og oppfølging gjennomføres på en tilfredsstillende måte gevinstsrealisering foretas Prosjektleder Prosjektleder har det operative ansvaret for prosjektet Prosjektleder skal: lede og motivere prosjektgruppa mot prosjektets mål se til at prosjektets leveranser har riktig kvalitet, leveres til rett tid og i henhold til vedtatt budsjett fatte beslutninger innenfor rammer gitt av styringsgruppa, herunder endringer som ikke påvirker prosjektets resultat følge opp avvik rapportere til styringsgruppas leder og er normalt sekretær for styringsgruppa avklare med styringsgruppas leder hvordan kommunikasjonen skal foregå mellom prosjektleder og styringsgruppe Prosjektdeltakere Prosjektdeltakere har ansvaret for delleveranser og skal involveres i detaljplanleggingen. Deltakerne gis ulike roller og ansvar som tydeliggjøres i prosjektplanen. Prosjektdeltakere skal: delta i prosjektet i den grad det er avtalt med linjeleder og evt. med den som er ansvarlig for å avgi ressurser til prosjektet utarbeide endelig milepælplan og prosjektdirektiv sammen med prosjektgruppa ta ansvaret for leveransene i prosjektet bidra aktivt med innspill i prosjektarbeidet rapportere framdrift og ressursbruk på aktiviteter rapportere risiko umiddelbart til prosjektleder 6 Prosjekthåndbok

7 Behov for kvalitetssikring/særskilt kompetanse i gjennomføringsfasen Prosjektleder er ansvarlig for kvalitet og internkontroll i prosjektet. Det er viktig å vurdere hvilke typer støttefunksjoner som kan være aktuelt for det enkelte prosjekt og at arbeid og tidsbruk knyttet til dette planlegges godt. Prosjektet kan innhente bistand fra personer i linjeorganisasjonen eller andre. Det er svært viktig å avklare hvilke personer som skal bistå prosjektet, til hvilke tidspunkt og hvilken rolle disse skal ha. Dette må avklares direkte med dem det gjelder. 3.5 Milepælplan Prosjektet skal ha en milepælplan. Milepælene er kontrollstasjoner som skal sike oss at vi er på rett kurs. Milepælene skal beskrive en tilstand som prosjektet skal være i på et gitt stadium i prosjektfasen. En milepælplan følger en logisk rekkefølge fra start til slutt i prosjektet. Milepælplanen settes opp uten at vi tar stilling til hvilke aktiviteter som må settes i gang for å nå de forskjellige milepælene. En milepæl består av to elementer: Selve tilstanden som skal være nådd og betingelser som er knyttet til å oppnå tilstanden. Den skal være kontrollerbar og være et viktig beslutningspunkt. Enhver viktig leveranse underveis i prosjektet bør derfor ha sin milepæl. Eksempel på milepæler «Prosjekt forbedring av arbeidsmiljø»: M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 Når oppstartmøte er gjennomført og prosjektgruppen er etablert Når prosjektdirektiv er godkjent av prosjekteier Når beskrivelse av nåsituasjon foreligger og Når beskrivelse av ønsket situasjon foreligger Når forbedringsbehovene er konstatert og prioritert Når ideer til tiltak relatert til forbedringsbehovene foreligger Når konsekvensene av tiltakene er vurdert Når handlingsplan med utvalgte tiltak er overlevert prosjekteier 3.6 Aktiviteter i prosjektet Planlegging av aktivitetene i prosjektet er en del av detaljplanleggingen og bør ikke gjøres før det er behov for det. Det er gjennom aktivitetsplanlegging at vi forteller hvordan vi skal nå den enkelte milepæl. I tilknytning til en aktivitetsplan settes det opp et ansvarskart der det er beskrevet hvilke personer som skal gjøre arbeidsoppgavene. 3.7 Budsjett og ressurser Behov for eget prosjektbudsjett og regnskap vil variere avhengig av prosjektets størrelse, innhold mm. Budsjettering, oppfølging og regnskapsføring skal avklares med okonomi- og finansavdelingen. Prosjektet skal ha et prosjektnummer, kostnadssteder for belastning, og avklaring drift/investering. Budsjettet danner grunnlag for prosjektleders rapportering av prosjektets økonomiske status til styringsgruppe/prosjekteier. Planlegging av ressursbehov skjer ved tidsplanlegging der det lages en oversikt over de mest tidsog ressurskrevende aktiviteter som må gjøres for å nå milepælene. 3.8 Interessentanalyse og kommunikasjonsplan Det er nødvendig tidlig i planleggingen å foreta en interessentanalyse for å avklare hvem som blir berørt av prosjektet, hvem prosjektet trenger å forholde seg til og hvem som kan tenkes å bidra Prosjekthåndbok 7

8 til/påvirke prosjektet. Interessentanalysen kan være med på å gi svar på instanser, roller eller personer som bør være med i prosjektorganisasjonen, f.eks. styringsgruppe og prosjektgruppe. På bakgrunn av denne analysen settes det opp en kommunikasjonsplan som viser hvordan den enkelte interessent skal ivaretas og hvem som har ansvaret for det. Det vises til mal for interessentanalyse og kommunikasjonsplan, jf. vedlegg nr Risikovurdering og mulighetsvurdering Risikovurdering skal være en løpende aktivitet i prosjektet. Med risiko menes faktorer som kan påvirke prosjektets mål, effektmål og gjennomføring negativt. Risikoelementer skal håndteres på en proaktiv måte med tanke på å redusere sannsynligheten for at risiko inntreffer, og for å sikre at tiltak iverksettes for å minimere konsekvenser. En risiko skal vurderes i forhold til sannsynlighet for at den inntreffer og konsekvens for oppnåelse av målet forutsatt at den har inntruffet. Både sannsynlighet og konsekvens vurderes på en femdelt skala. Risikoer i rød sone skal alltid følges opp med konkrete tiltak, jf. vedlegg nr. 4 På samme måte som risikoelementer gjennomgås kan det gjøres mulighetsvurderinger av forhold som kan påvirke prosjektet i positiv retning gjennom kontinuerlig forbedring og refleksjon om prosjektets egne prosesser Prosjektdirektiv Prosjektdirektivet skal beskrive oppgaven med tilhørende myndighet, budsjett og ansvar som er tildelt prosjektleder fra prosjekteier. Direktivet skal, så presist som mulig, angi alle rammer for prosjektet. Kravene til planen vil være avhengig av prosjektets omfang. For mindre prosjekter bør det allikevel stilles krav til at hensikt, mål, organisering og framdriftsplan er beskrevet, risikovurdert og at ansvar og roller er presisert. Endringer som gjøres i prosjektet skal oppdateres i prosjektdokumentene (prosjektdirektiv, milepælplan etc). Prosjektplanene er således levende dokumenter som jevnlig skal oppdateres Forankring Prosjektet skal forankres gjennom involvering av berørte parter i linjeorganisasjonen. Det bør tas stilling til hvordan prosjektet kan forankres i virksomheten på en hensiktsmessig måte. Det tas også stilling til medvirkning fra tillitsvalgte, brukere, kunder, kommunens innbyggere etc. Forankring skjer eksempelvis gjennom at prosjektdirektivet legges frem til drøfting eller informasjon i ulike fora Godkjenning Godkjenning av prosjekt og prosjektdirektiv tilligger linjeorganisasjonen på det nivå prosjektet skal eies. Prosjekter med budsjett over skal forelegges rådmannen til godkjenning og signering. Dersom prosjektet utløser ressursbehov på tvers av avdelinger, skal avgjørelsen om å sette i gang prosjektet løftes opp ett nivå i organisasjonen Medbestemmelse Før prosjektplanen blir godkjent tas det stilling til hvordan prosjektet skal håndteres i henhold til hovedavtalen og arbeidsmiljøloven. Tillitsvalgte og verneombud på aktuelt nivå orienteres. Det vises til intensjonene om samarbeid som er nedfelt i hovedavtalen og hovedtariffavtale og til bestemmelser om delaktighet i tilfeller man vurderer konkurranseutsetting. HR-kontoret rådføres i slike tilfeller. 8 Prosjekthåndbok

9 4 Prosjektgjennomføring 4.1 Prosjektkultur Bodø kommune ønsker å etablere en god prosjektkultur. En god prosjektleder er vesentlig for at prosjektet skal lykkes. I tillegg spiller alle som deltar i prosjektet en viktig rolle for å skape suksess i prosjektet. God prosjektkultur kreves involvering og målrettet innsats. Ledelsen må aktivt styre sine prosjekter gjennom arbeidet i styringsgruppen. En god prosjektkultur handler om å ha fornuftige og effektive prosesser, kompetanse i prosjektfaget og egnede verktøy. Det skal arbeides grundig med behovsvurdering, planlegging og oppstartfasen for å sikre en best mulig gjennomføring og realisering av gevinster. I tillegg til å etterleve kommunens verdier; Kvalitet, Omsorg og Respekt, skal prosjektkulturen i Bodø kommune skal kjennetegnes ved: nødvendig prosjektstyringskompetanse dokumentasjon overholdelse av rutiner i håndboka alle skal bidra kontroll og oversikt god teamsammensetning samarbeid Når et prosjekt startes bør det markeres med et oppstartmøte med felles introduksjon av prosjektdirektiv og mandat for arbeidet der prosjekteier, styringsgruppe, prosjektgruppe og aktuelle interessenter inviteres. Prosjektleder og styringsgruppas leder tar stilling til hvem som deltar på oppstartmøte. Det bør sendes ut innkalling i god tid. Tema som kan være aktuelle er (noen tema kan være naturlig at prosjektgruppa håndterer på egen hånd i arbeidsmøte etter en felles introduksjon): Gjennomgang av prosjektdirektiv/mandat slik at alle har en felles forståelse av fundamentet i prosjektet og hva som skal oppnås. Konkret prosjektplanlegging - gjennomgang av prosjekthåndbok og standarder Planlegging av møter i prosjektet - planlegg gjerne regelmessige møter - det er lettere å avlyse møter enn å sette opp nye møter på kort varsel Oppfølging og rapportering - her er det fornuftig å diskutere og etablere felles holdning og forståelse for krav til leveranser både fra hver enkelt prosjektdeltaker og prosjektgruppa i fellesskap. Det er også av betydning å sikre kommunikasjon og gjensidighet mellom prosjektorganisasjonen og linjeorganisasjonen - herunder kvalitets -og avvikshåndtering - krav til dokumentering og saksforberedelse Rolleavklaring og teamrolleforståelse, jf. 3.4, hvilke egenskaper har den enkelte og prosjektgruppa (teamet), hvilke styrker og svakheter har teamet i arbeidet med å nå målet for prosjektet - eventuelle tester bestilles avklares med HR 4.2 Prosjektledelse daglig ledelse av prosjektet Prosjektlederen har den daglige ledelsen av prosjektet og planlegger arbeidet, organiserer det og sørger for at korrigerende tiltak blir iverksatt slik at prosjektet blir gjennomført til forventet tid og kostnad. Prosjektlederen har følgende hovedoppgaver: Planleggingsoppgaver Fundamentet: Lede utarbeidelsen av planen Oversiktsnivå: Lede utarbeidelsen av milepælplanen og risikoanalyse Detaljnivå: Lede utarbeidelsen av detaljplanene (aktiviteter) Prosjekthåndbok 9

10 Organiseringsoppgaver Oversiktsnivå: Lede og fordele arbeid på milepæler Detaljnivå: Daglig arbeidsledelse Oppfølgingsoppgaver Oversiktsnivå: Overvåke at milepælplanen blir fulgt Detaljnivå: Følge opp aktiviteter Planlegging er viktig og vil foregå gjennom hele prosjektperioden. Det kan i noen sammenhenger være behov for å endre på prosjektmål, tidsplan, be oppdraggiver avklare og presisere mandat, oppdraget etc. Prosjektleder og prosjektgruppa har et løpende og selvstendig ansvar for å ta opp med oppdragsgiver eventuelle uklarheter om prosjektets omfang og behov for avgrensing. 4.3 Oppfølging og rapportering Oppfølging er kjernen i prosjektstyringen. Oppfølging er ledelse. For at oppfølging skal fungere forutsetter det en rapportering. Dersom rapporteringen avslører at det er svikt i framdriften, ressurstilgang, overskridelse av fastsatt budsjett og svikt i kvalitet. må det tas stilling til følgende: flytte milepælene i tid senke ambisjonsnivået tilføre ytterligere ressurser omfordele arbeidet Oppfølgingskriterier, hvordan rapportering skal foregå og hvem som skal informeres til hvilke tidspunkt må være definert på forhånd. 4.4 Versjonshåndtering Dokumenter i prosjektet underlegges versjonshåndtering. Versjon er utkast. Versjon 1.0 og høyere er godkjente dokumenter. 5 Prosjektavslutning og gevinstrealisering 5.1 Sluttrapport og evaluering Prosjektet skal levere sluttrapport. Sluttrapporten beskriver måloppnåelse og danner grunnlag for overføring av læring til seinere prosjekter. Sluttrapporten skal også beskrive hva som gjenstår og hvilke gevinster som skal realiseres. I større prosjekter kan det også være aktuelt å ha en egen «overleveringsforretning» mellom prosjektet og linjeorganisasjonen, der leveransene og oppfølgingsbehovene synliggjøres i et eget overleveringsdokument som beskriver hvordan og hvem som har ansvar for oppfølging. Se mal for sluttrapport, vedlegg 7. 6 Dokumentasjonskrav - elektronisk arkivsystem Alle prosjekter skal arkivere dokumentasjon i kommunens arkivsystem iht arkivloven. Arkivet vil være behjelpelig med råd og veiledning. 10 Prosjekthåndbok

11 7 Webbasert prosjektdokumentasjon og samhandlingsverktøy For prosjektdokumentasjon og samhandling skal MS sin skybaserte portefølje (Sharepoint, Prosject og Office) benyttes. 8 Anbefalt litteratur/referanser Målrettet prosjektstyring av Andersen, Grude og Haug, NKI-forlaget Prosjektledelse et organisasjonsperspektiv av Erling S. Andersen, NKI-forlaget Prosjektledelse trinn for trinn av Svein Arne Jessen, Universitetsforlaget. Prosjektveiviseren (DIFI): 9 Vedlegg (1) Mal for prosjektdirektiv (2) Mal for milepælplan (3) Mal for prosjektbudsjett og økonomirapportering (4) Mal for risikoanalyse (5) Mal for interessentanalyse (6) Mal for kommunikasjonsplan (7) Mal for sluttrapport (8) Eksempel på utfylt prosjektdirektiv (9) Eksempel på utfylt milepælplan med aktiviteter (10) Eksempel på risikoanalyse (11) Eksempel på interessentanalyse (12) Eksempel på kommunikasjonsplan Prosjekthåndbok 11

12 Postboks Bodø Telefon

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Innhold 1. HVA ER ET PROSJEKT? 5 2. HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED PROSJEKTER? 5 3. ORGANISERING AV PROSJEKTER 6 3.1. Prosjekteier 6 3.2. Styringsgruppe 6 3.3. Prosjektleder

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2030 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2035 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V Kort oppsummert

UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V Kort oppsummert UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V2016 - Kort oppsummert Prosjektrammeverk og prosjektlederkurs m. eiermodul Små og mellomstore administrative prosjekter Sist endret 21.4.16 EKM Hva er i fokus

Detaljer

HMS Prosjektarbeid med KLP

HMS Prosjektarbeid med KLP HMS Prosjektarbeid med KLP KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet egne prosjektmaler

Detaljer

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Det handler først og fremst om mennesker Styringsnivåer Politisk ledelse Mandat Rammebetingelser

Detaljer

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter 08.09.2010 1 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 4 2.0 Rollene i Prosjektprosessen 4 2.1 Eierrollen 2.2 Prosjektansvarlig

Detaljer

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Oppstartssamling Gardermoen 24. november 2014 Arild Stavne Prosjektforum AS Osloveien 1, 1430 Ås, Telefon 64 94 35 70 post@prosjektforum.no www.prosjektforum.no

Detaljer

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9 Prosjektevaluering Referanse til kapittel 9 Skjemaet for prosjektevaluering er utviklet etter Erling S. Andersen og Svein Arne Jessen. 2000. «Project Evaluation Scheme». Project Management 6(1), s. 61

Detaljer

Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter

Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter Gevinstrealisering Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter Hvem er vi? Etablert 8. august 1995 Sagabygget, UMB Campus Ås Forretningsidé: sikre prosjektkvalitet hos oppdragsgivere. Erfaring fra:

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

Programbeskrivelse. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering

Programbeskrivelse. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering Programbeskrivelse Versjon 1.5 28.05.2018 Program for administrativ forbedring og digitalisering Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av 12.02.2018 Programstyret Jan Thorsen 25.05.2018 Programstyret

Detaljer

PILOTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI O R G A N I S E R I N G A V P I L O T P R O S J E K T E R S Y E - D I G I T A L I S E R I N G

PILOTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI O R G A N I S E R I N G A V P I L O T P R O S J E K T E R S Y E - D I G I T A L I S E R I N G PILOTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI O R G A N I S E R I N G A V P I L O T P R O S J E K T E R S Y E - D I G I T A L I S E R I N G SYKEHJEMSETATEN PROSJEKT- OG UTRULLINGSTEAM; Prosjekt- og porteføljestyring

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Diskusjonsutkast #1 UNIVERSITETET I OSLO NOTAT Til Fra Direktørnettverket IS-direktøren Notatdato: 18. januar 2011 Saksbehandler: Arne Laukholm Saksnr.: PROSJEKTBESKRIVELSE FOR PROSESSEN INTERNT

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bakgrunn Alle Norges fylkeskommuner og Oslo kommune har gått sammen om anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Vigo IKS er en sammenslutning av fylkeskommunene

Detaljer

Kommunikasjonsplan Nye NAV Molde

Kommunikasjonsplan Nye NAV Molde Delprosjekt: NAV - Nye Molde kommune Mandatet er gitt av: Prosjektrådmann Nye Molde kommune Arne Sverre Dahl og fylkesdirektør i NAV Stein Veland Versjon dato: godkjent av styringsgruppen 07.02.19 // PROSJEKTDOKUMENT

Detaljer

UiO Saksbehandling og arkiv:

UiO Saksbehandling og arkiv: UiO Saksbehandling og arkiv: Styringsgruppen og prosjektledere roller, interesser, forventninger og samspill 50 minutter med speed-dating og plenumsdialog Sist oppdatert 17.9.2018 av EKM Speed-date 1:

Detaljer

Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting. CGI Group Inc.

Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting. CGI Group Inc. Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting CGI Group Inc. Hvem er jeg? CGI Norway, Director Consulting EVRY Consulting, Vice President, Governance

Detaljer

Oppsummering. Prosjektdelen

Oppsummering. Prosjektdelen Oppsummering Prosjektdelen Tre Prosjektdefinisjoner Et prosjekt er en engangsoppgave for å nå et klart formulert mål innen en gitt tidsfrist og med en gitt kostnadsramme En organisasjonsform for mest mulig

Detaljer

Gevinstrealisering Gardermoen april 2013

Gevinstrealisering Gardermoen april 2013 Gevinstrealisering Gardermoen april 2013 Så hva er nå dette med gevinster, gevinstrealisering, gevinstplan, gevinstrealiseringsplan??? Noen avklaringer Gevinst- Nyttevirkninger på grunn av prosjektet

Detaljer

Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter

Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter Prosjektkontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.04.2016 23584/2016 2015/6856 034 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 14.04.2016 Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Gevinstrealisering i program Felles Infrastruktur og Arkitektur (FIA)

Gevinstrealisering i program Felles Infrastruktur og Arkitektur (FIA) Gevinstrealisering i program Felles Infrastruktur og Arkitektur (FIA) For liten grad av realisering av gevinster i offentlig sektor Forvaltningen gjør enorme investeringer i IKT, men nytteeffektene av

Detaljer

FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE

FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE Melding til utvalg for kultur og oppvekst 07.12.09-116/09 Godkjent i styringsgruppen Dato FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE Foto: John Sirevåg PROSJEKTPLAN Overordnet prosjektbeskrivelse

Detaljer

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie Prosjektledelse Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011 Kari Hauff Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie 1 Hva er prosjekt? Prosjekt = latin prosjectum = kastet frem en utkast eller

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

Eksamen Prosjektstyring

Eksamen Prosjektstyring Eksamen 6106 Prosjektstyring 16.12.2016 Tid: Målform: Hjelpemiddel: Merknader: 4 timer Bokmål Ingen Alle deloppgaver teller likt. Første del av eksamen består av spørsmål som skal besvares skriftlig, siste

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 3. Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse

Introduksjon til prosjektarbeid del 3. Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse Introduksjon til prosjektarbeid del 3 Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse Prosjektadministrasjon Er alle oppgaver som har å gjøre med styring, organisasjon og ledelse av prosjektutførelsen

Detaljer

Kapittel 9. Kvalitet i prosjekt. Kapittel 10. Tidsplanlegging Organisering. Kapittel 11. Usikkerhet og risiko

Kapittel 9. Kvalitet i prosjekt. Kapittel 10. Tidsplanlegging Organisering. Kapittel 11. Usikkerhet og risiko 1 Valg av spørsmål: 1. Sentrale tema 2. Entydig begrep 3. Logisk innhold 4. Utbredt, relevant, omforent 5. Korte (relativt) spørsmål korte svar 6. Rett svar er et kort svar 7. Tydelig mht evaluering «enten

Detaljer

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling Morten A. Torp Version 1.3 24.08.2017 Organisering av Virksomheter Side 2 Organisering av Prosjekter Typiske kjennetegn for prosjekter: - Har min. 2-3 deltakere

Detaljer

Overordnet prosjektplan:

Overordnet prosjektplan: Overordnet prosjektplan: Ny organisering av Statens vegvesen Vedtatt av etatsledermøtet (ELM) 28. mai 2008 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektnavn... 4

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN SKISSE TIL PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT TEMA: FORNY 2006 Hovedprosjekt Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur

Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur Foredrag kurslederkurs Drammen 1.sept.2011 Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur Hva er et prosjekt? Prosjekt blir det

Detaljer

Praktisk prosjektarbeid. 5 studiepoeng og karakter

Praktisk prosjektarbeid. 5 studiepoeng og karakter Praktisk prosjektarbeid 5 studiepoeng og karakter Prosjektmål Gjennomføre et praktisk miljøprosjekt som en utredning Finne et område hvor teknologi kan være med å løse utfordringen Skrive en prosjektrapport

Detaljer

Eksamen Prosjektstyring

Eksamen Prosjektstyring Eksamen 6106 Prosjektstyring 03.02.2017 Tid: Målform: Hjelpemiddel: Merknader: 4 timer Bokmål Ingen Alle deloppgaver teller likt. Første del av eksamen består av spørsmål som skal besvares skriftlig, siste

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

MANDAT A13 HELHETLIG KVALITETSSYSTEM

MANDAT A13 HELHETLIG KVALITETSSYSTEM MANDAT A13 HELHETLIG KVALITETSSYSTEM 1 Innhold 1. Innledning...4 1.1. Bakgrunn...4 1.1.1. Administrative arbeidsgrupper...4 1.2. Mål for de administrative arbeidsgruppene i hovedprosjektet...4 1.2.1. Prioritering

Detaljer

Vedlegg til styresak Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) Styringsdokument v. 0.90

Vedlegg til styresak Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) Styringsdokument v. 0.90 Vedlegg til styresak 016-2019 Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) Styringsdokument v. 0.90 Program for standardisering og IKTinfrastrukturmodernisering (STIM) Styringsdokument

Detaljer

Prosjektplan. Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn]

Prosjektplan. Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn] Prosjektplan Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn] 1 KONSEPTBESKRIVELSE... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 BEHOV... 3 1.3

Detaljer

PROSJEKTARBEID PROSJEKTLEDELSE PROSJEKTTENKNING - ET HENSIKTMESSIG VERKTØY I LEIRARBEID. Eidene april 2008

PROSJEKTARBEID PROSJEKTLEDELSE PROSJEKTTENKNING - ET HENSIKTMESSIG VERKTØY I LEIRARBEID. Eidene april 2008 PROSJEKTARBEID PROSJEKTLEDELSE PROSJEKTTENKNING - ET HENSIKTMESSIG VERKTØY I LEIRARBEID Eidene april 2008 Hva er et prosjekt? Prosjekt blir det når noen kommer på en idè, noen bestemmer at noe må gjøres

Detaljer

Prosjektforum AS Frokostseminar Bergen 26. september 2014. Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering. Trinn 3 Flerprosjektledelse ~ i praksis

Prosjektforum AS Frokostseminar Bergen 26. september 2014. Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering. Trinn 3 Flerprosjektledelse ~ i praksis VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR 26. september 2014 Prosjekt som arbeidsform. Hva skal til for å lykkes med prosjektet? Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering 2 dager 2 dager Hjemmeeksamen Flerprosjektledelse

Detaljer

«Prosjektløftet» innføring av UiOs prosjektrammeverk

«Prosjektløftet» innføring av UiOs prosjektrammeverk Allmøte 9. mars 2017 «Prosjektløftet» innføring av UiOs prosjektrammeverk Seksjonsleder Liv-Marit Davidsen UiOs prosjektrammeverk Rammeverket benyttes til å styre prosjekter gjennom tydelig definerte roller

Detaljer

Hoppsann slik ble det - Hva er et vellykket prosjekt? Torgeir Skyttermoen

Hoppsann slik ble det - Hva er et vellykket prosjekt? Torgeir Skyttermoen Hoppsann slik ble det - Hva er et vellykket prosjekt? Torgeir Skyttermoen Faglig innhold Kort intro Prosjektsuksess Prosjektstyring Involvering Innledning Hva er det? Jerntrianglet Dimensjoner ved suksess

Detaljer

Prosjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0

Prosjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0 Samdistribusjon av varer til kommunens enheter 22. desember 2010 Versjon: 1.0 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt med prosjektet... 3 2 Prosjekteier... 3 3 Prosjektets hovedmål... 3 3.1 Prosjektets delmål...

Detaljer

Vedlegg 2 til styresak Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) Styringsdokument v. 0.5

Vedlegg 2 til styresak Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) Styringsdokument v. 0.5 Vedlegg 2 til styresak 007-2019 Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) Styringsdokument v. 0.5 Program for standardisering og IKTinfrastrukturmodernisering (STIM) Styringsdokument

Detaljer

Hvordan etablere og gjennomføre prosjekt? Del 2 Oppfølging og avslutning.

Hvordan etablere og gjennomføre prosjekt? Del 2 Oppfølging og avslutning. Faglig prosjektnettverksamling for kommuner i Øst Finnmark. Hvordan etablere og gjennomføre prosjekt? Del 2 Oppfølging og avslutning. Kirkenes 20.-21.september 2017 Alta 26.-27.september 2017 Prosjektveileder:

Detaljer

Strategitips til språkkommuner

Strategitips til språkkommuner Strategitips til språkkommuner Om Strategi for språk, lesing og skriving Språkkommuner, skal med grunnlag i analyse av status og lokale målsettinger lage en strategi for arbeidet med språk, lesing og skriving.

Detaljer

Felles mandat for regionale fagnettverk i Helse Sør-Øst

Felles mandat for regionale fagnettverk i Helse Sør-Øst 1 / 5 til regnskap: Felles mandat for regionale fagnettverk i Helse Sør-Øst GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato ENDRINGSLOGG Mal godkjent 10.01.11 2 / 5 til regnskap: Versjon Dato Kapittel Endring Produsent

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Innhold. Bruk av boken og hjelpefigurer Hva er egentlig prosjektsuksess? Dere må jobbe etter flere suksesskriterier...

Innhold. Bruk av boken og hjelpefigurer Hva er egentlig prosjektsuksess? Dere må jobbe etter flere suksesskriterier... Innhold Kapittel 1 «Hurra, jeg har blitt prosjektleder!»... 13 Du som prosjektleder... 14 Prosjekter vi ønsker suksess... 16 Prosjekt begreper og prosesser... 17 Prosjektroret hjelp til å navigere ditt

Detaljer

Hvordan etablere og gjennomføre prosjekter? Del 1

Hvordan etablere og gjennomføre prosjekter? Del 1 Faglig prosjektnettverksamling for kommuner i Øst Finnmark. Hvordan etablere og gjennomføre prosjekter? Del 1 Kirkenes 22.-23.februar 2017 Alta 28.februar-1.mars 2017 Prosjektveileder: Elvira Røst Hvorfor

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKT DIGITALT TILSYN - ROOMMATE MIDTÅSENHJEMMET

SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKT DIGITALT TILSYN - ROOMMATE MIDTÅSENHJEMMET Sluttrapport SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKT DIGITALT TILSYN - ROOMMATE MIDTÅSENHJEMMET Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer Journalnummer Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet

Detaljer

januar/februar Kompetansebygging Målrettet miljøarbeid og Hverdagsmestring

januar/februar Kompetansebygging Målrettet miljøarbeid og Hverdagsmestring PROSJEKTEVALUERING Evalueringstidspunkt Juni 2018. Evalueringsrapport utarbeides januar/februar 2019. Tittel Prosjektnr./år 2017/2018 Prosjekttype Kompetansebygging Målrettet miljøarbeid og Hverdagsmestring

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge Prosjektdirektiv Etisk handel i helseforetakene i Norge Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Grete Solli Prosjektgruppe Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 30.03.11 Distribusjonsliste

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016 Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm

Detaljer

A3 Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap / A3.16 Helhetlig virksomhetsstyring A Kontinuerlig forbedring inkludert gevinstrealisering

A3 Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap / A3.16 Helhetlig virksomhetsstyring A Kontinuerlig forbedring inkludert gevinstrealisering Mandat for initiativ Tilhører prosjekt: A3 Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap / A3.16 Helhetlig virksomhetsstyring Navn på initiativ: A3.16.7 Kontinuerlig forbedring inkludert gevinstrealisering Leder

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform. Hva er et prosjekt? Prosjektets livssyklus

Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform. Hva er et prosjekt? Prosjektets livssyklus Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform Innledning: I kapittel 1 i KG og kapittel 2 i BHG møter du prosjektbegrepet, typiske kjennetegn ved prosjekter og ulike prosjekttyper. Sentralt er beskrivelsen av prosjektets

Detaljer

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no Prosjektledelse Kursdokumentasjon Elin Maageng Jakobsen www.adire.no elin@adire.no Adire AS 2015 Prosjektdefinisjon Prosjekt er en oppgave som fyller disse kriteriene: o Definert hensikt - basert på behov

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til Fra KHMs styre Museumsdirektør Sakstype: Ordinær sak Møtedato: 16.06.2017 Notatdato: Saksbehandler: 07.06.2017 HR-sjef Stina Mosling S 18/17 Evaluering av funksjonsanalysen

Detaljer

PL1 BI Telemark / Vestfold. Handouts Dag 2 17/9. Prosjektbeskrivelse / mandat mulig innhold. Prosjektbeskrivelse / mandat

PL1 BI Telemark / Vestfold. Handouts Dag 2 17/9. Prosjektbeskrivelse / mandat mulig innhold. Prosjektbeskrivelse / mandat PL1 BI Telemark / Vestfold Handouts Dag 2 17/9 Prosjektbeskrivelse / mandat mulig innhold Prosjektbeskrivelse / mandat Prosjekt: Prosjekteier: Bakgrunn: Formål (Effektmål): Mål (Resultatmål): Omfang og

Detaljer

Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing

Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing Nye Asker kommune Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing Fellesnemnda, 25 November 2016 Innhold 1. Mandat for arbeidet 2. Overordnet framdrift og faseinndeling 3. Prinsipper for organisering

Detaljer

Operativ administrasjon 2014. Presentasjon for delprosjekt 1,2 og 3: Koordinatorer og faglig ansvarlige administrative ledere

Operativ administrasjon 2014. Presentasjon for delprosjekt 1,2 og 3: Koordinatorer og faglig ansvarlige administrative ledere Operativ administrasjon 2014 Presentasjon for delprosjekt 1,2 og 3: Koordinatorer og faglig ansvarlige administrative ledere Resultatmål for OPAD S Systemer, rutiner arbeidsprosesser K - Kommunikasjon

Detaljer

4. Prosjektenes livsløp. 5. Oppsummering. Spørsmål. KMDs nasjonale mål 1. 3. 4.

4. Prosjektenes livsløp. 5. Oppsummering. Spørsmål. KMDs nasjonale mål 1. 3. 4. Gardermoen 16. september 2015. Prosjektarbeid: Planlegging, organisering og rapportering. 1. K2-programmet Overblikk og tilbakeblikk. Om resultatmål og effektmål. Organisering: Roller og ansvar. 4. Prosjektenes

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Universitetet i Oslo Prosjektmandat for IT-drift prosjektet

Universitetet i Oslo Prosjektmandat for IT-drift prosjektet Fylles ut ved beslutning om konseptfase for prosjekt (beslutningspunkt 1) Behandlet dato: Behandlet av (ansvarlig linjeleder): Utarbeidet av: Programstyret Beslutning: Prosjektets mandat godkjent Bemanning

Detaljer

Løsningsforslag oppgavesett 7

Løsningsforslag oppgavesett 7 Løsningsforslag oppgavesett 7 OPPGAVE 1 a) De viktigste kjennetegn ved et prosjekt: Unik oppgave Tidsavgrenset Drastiske endringsprosesser Kortsiktige mål Temporære ressurser Fleksibilitet Målorientert

Detaljer

A3 Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap

A3 Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap Mandat for initiativ Tilhører prosjekt: Navn på initiativ: Leder for initiativ: Utfylt av (navn og rolle i programmet): Godkjent av Prosjekteier (dato): Valgt organisering av initiativ: A3 Virksomhetsstyring,

Detaljer

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning RUTINER 1. PROSJEKTOPPSTART 1.1 Kontrakt Ingen eksternfinansierte prosjekter kan settes i gang eller få prosjektnummer uten at det finnes en signert kontrakt. Kontrakten skal normalt signeres av direktør

Detaljer

PLP - eller ProsjektLederProsessen:

PLP - eller ProsjektLederProsessen: PLP - eller ProsjektLederProsessen: er et begrepsapparat basert på systematikk fra utviklingsprosjekter gjennomført i næringslivet og offentlig sektor. Begrepsapparatet er utviklet til bruk i konkrete

Detaljer

Avdeling for Elevservice

Avdeling for Elevservice Avdeling for Elevservice 1 MÅL OG RAMMER STYRKE OPPFØLGINGA AV ENKELTELEVER.... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål... 2 1.2.1 Konkrete mål... 2 1.3 Prosjektets avgrensning og presisering... 2 1.3.1 Utvelgelse

Detaljer

Prosjektplan AP1 Forberedelser til kommuneplan

Prosjektplan AP1 Forberedelser til kommuneplan Prosjektplan AP1 Forberedelser til kommuneplan Programleder: Elisabeth Enger Prosjektleder: Hilde Haslum Godkjent dato: Nye Drammen kommune- Prosjektplan basert på Difis mal 1 ENDRINGSLOGG [Ved større

Detaljer

Prosjektledersamling Pulje lv 10. 11. februar 2009. Spesialrådgiver Bjørg Røstbø

Prosjektledersamling Pulje lv 10. 11. februar 2009. Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Prosjektledersamling Pulje lv 10. 11. februar 2009 Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Plan- og dokumentasjonsarbeidet i prosjektet Ulike planer i prosjektarbeid Mandat? Framdriftsplan? Prosjektplan? Milepælsplan?

Detaljer

Et nytt perspektiv på prosjektledelse

Et nytt perspektiv på prosjektledelse Et nytt perspektiv på prosjektledelse Tiltredelsesforelesning 15. mai 2007 Erling S. Andersen erling.s.andersen@bi.no Erling S. Andersen 1 Hvorfor skal vi være opptatt av prosjekt? En stor del av verdiskapningen

Detaljer

Planarbeidet i prosjektet. Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,

Planarbeidet i prosjektet. Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll, Planarbeidet i prosjektet Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll, 19.09.08 Ulike planer i prosjektarbeid Mandat? Framdriftsplan? Prosjektplan? Milepælsplan? Prosjektmandat dette er

Detaljer

EBIR Prosjektdefinisjon

EBIR Prosjektdefinisjon Versjon 0.1 Avslutning og overlevering til linjen Dato: 26.04.2011 Prosjektleder / assisterende prosjektleder Marit Nielsen/ Alexander Løberg GODKJENNING Rolle Navn Dato Signatur Prosjekteier, EBIR Gøran

Detaljer

Styringsgruppen for «Felles kvalitetssystem for universitetetsmuseenes samlingsforvaltning»

Styringsgruppen for «Felles kvalitetssystem for universitetetsmuseenes samlingsforvaltning» Mandat : Styringsgruppen for «Felles kvalitetssystem for universitetetsmuseenes samlingsforvaltning» Bakgrunn Universitets- og Høgskolerådet Museumsutvalget (UHRM) vedtok i vårmøtet 21. april 2016 å be

Detaljer

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet Etablering av en felles prosjektmodell i politiet DIFI s gevinstrealiseringsseminar 18.12.2013 Cato Rindal, IKT-direktør Politidirektoratet Mange analyser har pekt på politiets umodenhet knyttet til prosjekter

Detaljer

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 Morten A. Torp Version 2.3 14.10.2017 Gjennomføringsplan Dag 1: Dag 3: 1. Prosjekter & prosjektledelse 2. Kunde og leverandør 3. Organisering 4. Eierstyring

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING

PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING Vedlegg 4A PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING Saksnummer i 360: Versjonsnummer: 1.00 Godkjent dato: Godkjent av virksomhetsleder: Utarbeidet av: 15.03.2017 Inga Nordberg Hans Löwe

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Prosjektstyring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG

Prosjektstyring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG styring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG Sted: E2510 - HiN Dato: 13. januar 2006 Program 08.15-08.30 Åpning Gjennomgang av program 08.30-09.00 som arbeidsform Definisjon

Detaljer

UiO Økonomi og lønn: Sist oppdatert av Ellen Koyote Millar

UiO Økonomi og lønn: Sist oppdatert av Ellen Koyote Millar UiO Økonomi og lønn: Roller, samarbeidsform og gjensidige forventninger i styringsgruppen & prosjektledelsen. 90 minutter med speed-dating og plenumsdialog. Sist oppdatert 13.11.2018 av Ellen Koyote Millar

Detaljer

LEAN. Kontinuerlig forbedring. Aktivitet. / arbeidsprosessa. Verdistrøm. Sløsing. Fokusintervju. Problemtre. Interessentanalyse.

LEAN. Kontinuerlig forbedring. Aktivitet. / arbeidsprosessa. Verdistrøm. Sløsing. Fokusintervju. Problemtre. Interessentanalyse. Kontinuerlig forbedring ord og uttrykk: LEAN Kontinuerlig forbedring Aktivitet Verdistrøm / arbeidsprosessa Sløsing Fokusintervju Problemtre Interessentanalyse Brunpapirsesjon Hvitpapirsesjon Forbedringsforslag

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for IKT-prosjektet A4.2

Kommunikasjonsstrategi for IKT-prosjektet A4.2 Kommunikasjonsstrategi for IKT-prosjektet A4.2 ENDRINGSLOGG [Ved større endringer i styringsdokumentet som krever godkjenning fra prosjekteier, skal prosjektlederen oppdatere endringsloggen. Her skal det

Detaljer

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om:

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om: Tiende gang. Et utvalg fra fagets hjemmesider NB! Case osv. er ikke tatt med Hvilke metoder og tilnærmingsmåter passer for krevende prosjekter og endringsoppgaver? Prosjekt og prosjektarbeid Et prosjekt

Detaljer

MAL FOR SØKNAD TIL OG IT-HANDLINGSPLAN FOR HELSE NORD

MAL FOR SØKNAD TIL OG IT-HANDLINGSPLAN FOR HELSE NORD MAL FO SØKNAD TIL SI@ OG IT-HANDLINGSPLAN FO HELSE NOD Sosial- og helsedirektoratet Nasjonalt senter for telemedisin Avd. for IKT-strategi Universitetssykehuset Nord-Norge Postboks 8054 Dep Org. Nr 974

Detaljer

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER Konsekvenser av å endre kommunenummer April 2017 Forbehold: Dette er en delleveranse for en pågående utredning. Flere områder er ikke ferdig utredet, og det tas

Detaljer

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE Innlegg under Parallellseminar A: Framskaffelse av kommunalt disponerte boliger 27.09.12. Morten Ødegaard Faggruppeleder/ prosjektleder Eiendomsforvaltningen

Detaljer

Kurs i prosjekt- og prosessledelse i Møre og Romsdal fylkeskommune. Program over 2 samlinger: januar og februar 2019

Kurs i prosjekt- og prosessledelse i Møre og Romsdal fylkeskommune. Program over 2 samlinger: januar og februar 2019 Kurs i prosjekt- og prosessledelse i Møre og Romsdal fylkeskommune Program over 2 samlinger: 23.-24.januar og 20.-21.februar 2019 Kursledere: Milda Lunde Stene Steinar Gynnild Scandic Seilet, Molde Målsetting

Detaljer

Overordnet planlegging

Overordnet planlegging Overordnet planlegging Betydning av planlegging Prosjektmandat Milepæler Milepælsplan Suksessfaktorer og suksesskriterier Nettverksanalyse Jon Lereim Polfareren Roald Amundsen Flaks er resultat av fremragende

Detaljer

Løsningsforslag oppgavesett 18

Løsningsforslag oppgavesett 18 Løsningsforslag oppgavesett 18 OPPGAVE 1 a) Prosjektets effektmål uttrykker grunnen til at prosjektet er igangsatt, dvs. hvorfor eller hensikten med prosjektet. Det handler om hvilke effekter og gevinster

Detaljer