Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning. 2 Prosjekthåndbok"

Transkript

1 Prosjekthåndbok

2 Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn for kommunens egen virksomhet. Bodø kommune bruker i stadig større omfang prosjekter for å realisere mål og utvikle og effektivisere egen virksomhet. Prosjekthåndboka er utarbeidet for å øke kompetanse og bevissthet om prosjekter som gjennomføres i Bodø kommune og skal bidra til at alle prosjekter settes inn i en strategisk sammenheng og derigjennom bidra til å nå målene i kommuneplanens strategiske samfunnsdel. Felles prosjektmetodikk vil sette kommunen i stand til å arbeide mer på tvers mellom avdelingsgrenser og således bidra til å understøtte arbeidet med fleksibel organisering og nye arbeidsformer. Målgruppa for håndboka er primært prosjektledere, men vil også være nyttig for alle som involveres i prosjekter på alle nivåer og i alle faser. Planleggingsfasen er viktig og det er ønskelig at håndboka kan bidra til gode refleksjoner før prosjekter settes i gang. Håndboka skal bidra til standardisering, og det er utarbeidet et sett med enkle maler som kan benyttes i forberedelser og gjennomføring av prosjekter. Med denne standardiseringen ønsker Bodø kommune å oppnå følgende: Ha tilstrekkelig og effektiv ressursbruk i prosjekter Bli bedre i stand til å prioritere mellom prosjekter og vurdere om prosjekt er riktig arbeidsform Sikre at riktig beslutningsnivå bringes inn før prosjektstart og underveis i ulike prosjektfaser Bli gode på å definere prosjektmål og hva vi skal oppnå med å sette i gang prosjekter Være i stand til å gjennomføre interessentanalyse tidlig i prosjektet for å kunne planlegge gode prosesser og få riktig kompetanse inn i prosjektet Være nøye med forankring av prosjektet slik at de som blir omfattet av endringer er godt forberedt og kan bidra til å oppnå resultat og gevinster Implementering av håndboka i Bodø Kommune skal foregå i perioden november 2014 til mai Deretter forutsettes det at håndboka brukes aktivt i prosjekter fra juni 2015 og integreres i opplæringen av nye medarbeidere fra samme tidspunkt. 2 Prosjekthåndbok

3 Innhold 1.0 Sjekkliste før oppstart av prosjekt Hva er et prosjekt? Før prosjektstart planlegging Porteføljestyring av prosjekter i Bodø kommune Prosjektkontorets rolle Prosjektets formål og mål Organisering og roller Milepælplan Aktiviteter i prosjektet Budsjett og ressurser Interessentanalyse og kommunikasjonsplan Risikovurdering og mulighetsvurdering Prosjektdirektiv Forankring Godkjenning Medbestemmelse Prosjektgjennomføring Prosjektkultur Prosjektledelse daglig ledelse av prosjektet Oppfølging og rapportering Versjonshåndtering Prosjektavslutning og gevinstrealisering Sluttrapport og evaluering Dokumentasjonskrav - elektronisk arkivsystem Nettbaserte samhandlingsverktøy Anbefalt litteratur/referanser Vedlegg 11 Prosjekthåndbok 3

4 1 Sjekkliste før oppstart av prosjekt Før et prosjekt settes i gang skal følgende vurderes: 1. Er prosjektet en definert tidsavgrenset oppgave? 2. Er prosjektets formål en del av Bodø kommunes overordnete mål, planer og strategier, herunder kommuneplanens strategiske samfunnsdel og arealdel? 3. Er prosjektet i tråd med Bodø kommunes verdier; Kvalitet, omsorg og respekt? 4. Er prosjektet forankret hos ledelse og medarbeidere? 5. Har prosjektet etablert tydelige og gjennomførbare målsettinger? 6. Har prosjektet en tidsplan som er realistisk? 7. Er det gjennomført en risikoanalyse? 8. Er det gjennomført en interessentanalyse? 9. Har prosjektet nødvendige ressurser til gjennomføring? 10. Har prosjektet nødvendig sammensetning av kompetanse? 11. Har prosjektleder gjort vurdering om prosjektet skal inn i kommunens porteføljestyring? Det vises også til Bodø kommunes sjekkliste ved organisasjonsendringer. 2 Hva er et prosjekt? Et prosjekt er en definert, tidsavgrenset oppgave. Prosjektet får sitt oppdrag fra linjeorganisasjonen. For å løse oppgaven etableres det en egen prosjektorganisasjon. Prosjektet skal levere sitt resultat til linjeorganisasjonen. Linjeorganisasjonen må være bevisst på at oppgavene i prosjektet ikke lenger er en del av linjeorganisasjonens ordinære struktur eller myndighetsområde. Det etableres i stedet egne styringsmodeller for prosjektet. Det er viktig at prosjektets arbeid og ressursbruk skjer i nært samarbeid og koordineres med linjeorganisasjonen. Det anbefales jevnlige møter mellom prosjektorganisasjon og linjeorganisasjon. Oppgaver som blir utført til stadighet, det vil si driftsmessige oppgaver og repetitive oppgaver er ikke å definere som prosjekt og tilligger linjeorganisasjonen gjennom ordinær drift. 3 Før prosjektstart planlegging 3.1 Porteføljestyring av prosjekter i Bodø kommune Det er etablert porteføljestyring av prosjekter i Bodø kommune. Porteføljestyring av prosjekter betyr å føre oversikt over og på et overordnet nivå styre de til enhver tid viktigste strategiske prosjekter som gjennomføres i Bodø kommune. Denne styringen gjennomføres ved å bl.a vurdere: Gjennomfører vi de rette prosjektene? Bruker vi prosjektressursene riktig i henhold til politiske prioriteringer? Har vi tilstrekkelig kompetanse i prosjektene for å innfri prosjektmål? Prosjektleder har et særskilt ansvar for å rapportere og vurdere om prosjektet skal inngå i Bodø kommunes strategiske prosjektportefølje. Denne vurderingen gjøres i samråd med leder av prosjektkontoret i kommunen. Det er utarbeidet eget skjema for rapportering av nøkkeldata. 3.2 Prosjektkontorets rolle Prosjektkontoret i Bodø kommune skal bl.a. støtte, veilede, bidra til kompetanse- og kvalitetsutvikling for prosjekter i Bodø kommune. Prosjektkontoret vil legge til rette for nettverk og erfaringsutveksling mellom prosjekter. Et tiltak vil være å gjennomføre jevnlige workshops/ prosjektfagdager. 4 Prosjekthåndbok

5 3.3 Prosjektets formål og mål Prosjektarbeidet må starte med å definere formål og målene med prosjektet. De kan være formulert av prosjekteieren og finnes i forskjellige dokumenter. Det er likevel et behov for utdyping og presisering. Utforming av formål og mål skjer i en dialog mellom prosjekteier og prosjektleder/prosjektdeltakere. Et prosjekts berettigelse ligger i at prosjektresultatet skal sette virksomheten i stand til å utføre kjernevirksomheten, ledelsesfunksjonene og /eller støttefunksjonene på en bedre måte. Hensikten med å definere formål og mål for prosjektet er å skape et presist bilde av hva prosjektet skal bidra til og gjøre avgrensninger mellom prosjektet og basisorgansiasjonen. Det kan være formålstjenlig å gjennomføre businesscase eller gevinstanalyser før prosjektet startes (vurdering av kost/nytte). Mål skal være Spesifikt, Målbart, Akseptert, Realistisk og Tidsbundet. Et minimumskrav er at alle mål skal være etterprøvbare. For at resultatet og gevinster skal være etterprøvbare er det nyttig å gjennomføre en nå-situasjonsanalyse som beskriver et utgangspunkt (nullpunkt) før prosjektet settes i gang. Prosjektets produksjonsmål Hovedmål Delmål Tiltak Prosjektets betydning og effekt for Bodø kommune Effektmål Kost/nytte Effektmål: Beskriv den positive virkningen av prosjektet i et 3 5 årsperspektiv. Kvantifiser og vurder kostnadene ved gjennomføring av prosjekt opp mot den nytteverdien det vil ha for Bodø kommune. Hovedmål/resultatmål: Hva skal prosjektet levere av resultater/produkt? Delmål/hovedtiltak: Angi delmål/hovedtiltak for prosjektet. Gjøremål og metoder i prosjektet som skal peke direkte mot hovedmål. Kvantifiser der det er mulig. Der det er vanskelig å kvantifisere er det viktig at både prosjektet og basisorgansiasjonen har samme forståelse for hva prosjektet skal levere og oppnådde resultater er etterprøvbare. 3.4 Organisering og roller Omfang Formål og målet med prosjektet setter grensene for prosjektets omfang. Det er viktig å reflektere og ta stilling til prosjektets handlingsfrihet, ansvar, tilmålte tid og kostnadsbruk. Derfor er det hensiktsmessig å organisere et prosjekt slik at man enklest mulig får løst oppgavene som skal utføres. Størrelse på prosjektgruppe, om det skal være styringsgruppe, og om det er det behov for å trekke inn spesiell kompetanse til ulike faser i prosjektet i stedet for fast referansegruppe er spørsmål som bør vurderes. Hvordan skal det f.eks. rekrutteres til ulike roller i prosjektet og hvilken kompetanse trenger vi? Det er viktig å identifisere hvilke typer medarbeidere og sammensetning av medarbeidere vi trenger i prosjektteamet. Prosjekthåndbok 5

6 Prosjekteier Prosjekteier er prosjektets oppdragsgiver og den interessenten som gir det største bidraget inn i prosjektet (økonomisk og/eller ressursmessig). Prosjekteier har også den største eierinteressen i prosjektresultatet. Prosjekteier eller dennes representant er ofte leder av styringsgruppa. Prosjekteiers rolle: Overordnet ansvarlig for prosjektet og dets resultater Godkjenner prosjektplanen Ansvarlig for å etablere prosjektet, sørge for at forutsetninger er tilstede, overordnet overvåke framgangen gjennom styringsgruppa, iverksette tiltak om nødvendig Sikrer at prosjektets formål og mål er i tråd med Bodø kommunes overordnete planer og mål Sikrer at prosjektets mål er i henhold til Bodø kommunes behov Styringsgruppe Styringsgruppa (SG) er prosjektets besluttende organ og ansvarlig for forankring mot prosjekteier og linjeorganisasjonen. SG skal behandle forslag til og eventuelle endringer i prosjektplanen. SG har det overordnede ansvar for at leveransene i prosjektet er i henhold til prosjektplanen. Alle beslutninger som påvirker mål, omfang, tidsplan eller kostnad skal tas opp i styringsgruppa. Styringsgruppa skal engasjere seg i prosjektet samt være tilgjengelig for diskusjoner og beslutninger. Gruppas størrelse er avhengig av prosjektets omfang. Det anbefales 3-5 medlemmer. Styringsgruppas leder er ansvarlig for at: prosjekteier er tilstrekkelig informert styringsgruppa og prosjektleder har nødvendig kompetanse prosjektleders rapportering og oppfølging gjennomføres på en tilfredsstillende måte gevinstsrealisering foretas Prosjektleder Prosjektleder har det operative ansvaret for prosjektet Prosjektleder skal: lede og motivere prosjektgruppa mot prosjektets mål se til at prosjektets leveranser har riktig kvalitet, leveres til rett tid og i henhold til vedtatt budsjett fatte beslutninger innenfor rammer gitt av styringsgruppa, herunder endringer som ikke påvirker prosjektets resultat følge opp avvik rapportere til styringsgruppas leder og er normalt sekretær for styringsgruppa avklare med styringsgruppas leder hvordan kommunikasjonen skal foregå mellom prosjektleder og styringsgruppe Prosjektdeltakere Prosjektdeltakere har ansvaret for delleveranser og skal involveres i detaljplanleggingen. Deltakerne gis ulike roller og ansvar som tydeliggjøres i prosjektplanen. Prosjektdeltakere skal: delta i prosjektet i den grad det er avtalt med linjeleder og evt. med den som er ansvarlig for å avgi ressurser til prosjektet utarbeide endelig milepælplan og prosjektdirektiv sammen med prosjektgruppa ta ansvaret for leveransene i prosjektet bidra aktivt med innspill i prosjektarbeidet rapportere framdrift og ressursbruk på aktiviteter rapportere risiko umiddelbart til prosjektleder 6 Prosjekthåndbok

7 Behov for kvalitetssikring/særskilt kompetanse i gjennomføringsfasen Prosjektleder er ansvarlig for kvalitet og internkontroll i prosjektet. Det er viktig å vurdere hvilke typer støttefunksjoner som kan være aktuelt for det enkelte prosjekt og at arbeid og tidsbruk knyttet til dette planlegges godt. Prosjektet kan innhente bistand fra personer i linjeorganisasjonen eller andre. Det er svært viktig å avklare hvilke personer som skal bistå prosjektet, til hvilke tidspunkt og hvilken rolle disse skal ha. Dette må avklares direkte med dem det gjelder. 3.5 Milepælplan Prosjektet skal ha en milepælplan. Milepælene er kontrollstasjoner som skal sike oss at vi er på rett kurs. Milepælene skal beskrive en tilstand som prosjektet skal være i på et gitt stadium i prosjektfasen. En milepælplan følger en logisk rekkefølge fra start til slutt i prosjektet. Milepælplanen settes opp uten at vi tar stilling til hvilke aktiviteter som må settes i gang for å nå de forskjellige milepælene. En milepæl består av to elementer: Selve tilstanden som skal være nådd og betingelser som er knyttet til å oppnå tilstanden. Den skal være kontrollerbar og være et viktig beslutningspunkt. Enhver viktig leveranse underveis i prosjektet bør derfor ha sin milepæl. Eksempel på milepæler «Prosjekt forbedring av arbeidsmiljø»: M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 Når oppstartmøte er gjennomført og prosjektgruppen er etablert Når prosjektdirektiv er godkjent av prosjekteier Når beskrivelse av nåsituasjon foreligger og Når beskrivelse av ønsket situasjon foreligger Når forbedringsbehovene er konstatert og prioritert Når ideer til tiltak relatert til forbedringsbehovene foreligger Når konsekvensene av tiltakene er vurdert Når handlingsplan med utvalgte tiltak er overlevert prosjekteier 3.6 Aktiviteter i prosjektet Planlegging av aktivitetene i prosjektet er en del av detaljplanleggingen og bør ikke gjøres før det er behov for det. Det er gjennom aktivitetsplanlegging at vi forteller hvordan vi skal nå den enkelte milepæl. I tilknytning til en aktivitetsplan settes det opp et ansvarskart der det er beskrevet hvilke personer som skal gjøre arbeidsoppgavene. 3.7 Budsjett og ressurser Behov for eget prosjektbudsjett og regnskap vil variere avhengig av prosjektets størrelse, innhold mm. Budsjettering, oppfølging og regnskapsføring skal avklares med okonomi- og finansavdelingen. Prosjektet skal ha et prosjektnummer, kostnadssteder for belastning, og avklaring drift/investering. Budsjettet danner grunnlag for prosjektleders rapportering av prosjektets økonomiske status til styringsgruppe/prosjekteier. Planlegging av ressursbehov skjer ved tidsplanlegging der det lages en oversikt over de mest tidsog ressurskrevende aktiviteter som må gjøres for å nå milepælene. 3.8 Interessentanalyse og kommunikasjonsplan Det er nødvendig tidlig i planleggingen å foreta en interessentanalyse for å avklare hvem som blir berørt av prosjektet, hvem prosjektet trenger å forholde seg til og hvem som kan tenkes å bidra Prosjekthåndbok 7

8 til/påvirke prosjektet. Interessentanalysen kan være med på å gi svar på instanser, roller eller personer som bør være med i prosjektorganisasjonen, f.eks. styringsgruppe og prosjektgruppe. På bakgrunn av denne analysen settes det opp en kommunikasjonsplan som viser hvordan den enkelte interessent skal ivaretas og hvem som har ansvaret for det. Det vises til mal for interessentanalyse og kommunikasjonsplan, jf. vedlegg nr Risikovurdering og mulighetsvurdering Risikovurdering skal være en løpende aktivitet i prosjektet. Med risiko menes faktorer som kan påvirke prosjektets mål, effektmål og gjennomføring negativt. Risikoelementer skal håndteres på en proaktiv måte med tanke på å redusere sannsynligheten for at risiko inntreffer, og for å sikre at tiltak iverksettes for å minimere konsekvenser. En risiko skal vurderes i forhold til sannsynlighet for at den inntreffer og konsekvens for oppnåelse av målet forutsatt at den har inntruffet. Både sannsynlighet og konsekvens vurderes på en femdelt skala. Risikoer i rød sone skal alltid følges opp med konkrete tiltak, jf. vedlegg nr. 4 På samme måte som risikoelementer gjennomgås kan det gjøres mulighetsvurderinger av forhold som kan påvirke prosjektet i positiv retning gjennom kontinuerlig forbedring og refleksjon om prosjektets egne prosesser Prosjektdirektiv Prosjektdirektivet skal beskrive oppgaven med tilhørende myndighet, budsjett og ansvar som er tildelt prosjektleder fra prosjekteier. Direktivet skal, så presist som mulig, angi alle rammer for prosjektet. Kravene til planen vil være avhengig av prosjektets omfang. For mindre prosjekter bør det allikevel stilles krav til at hensikt, mål, organisering og framdriftsplan er beskrevet, risikovurdert og at ansvar og roller er presisert. Endringer som gjøres i prosjektet skal oppdateres i prosjektdokumentene (prosjektdirektiv, milepælplan etc). Prosjektplanene er således levende dokumenter som jevnlig skal oppdateres Forankring Prosjektet skal forankres gjennom involvering av berørte parter i linjeorganisasjonen. Det bør tas stilling til hvordan prosjektet kan forankres i virksomheten på en hensiktsmessig måte. Det tas også stilling til medvirkning fra tillitsvalgte, brukere, kunder, kommunens innbyggere etc. Forankring skjer eksempelvis gjennom at prosjektdirektivet legges frem til drøfting eller informasjon i ulike fora Godkjenning Godkjenning av prosjekt og prosjektdirektiv tilligger linjeorganisasjonen på det nivå prosjektet skal eies. Prosjekter med budsjett over skal forelegges rådmannen til godkjenning og signering. Dersom prosjektet utløser ressursbehov på tvers av avdelinger, skal avgjørelsen om å sette i gang prosjektet løftes opp ett nivå i organisasjonen Medbestemmelse Før prosjektplanen blir godkjent tas det stilling til hvordan prosjektet skal håndteres i henhold til hovedavtalen og arbeidsmiljøloven. Tillitsvalgte og verneombud på aktuelt nivå orienteres. Det vises til intensjonene om samarbeid som er nedfelt i hovedavtalen og hovedtariffavtale og til bestemmelser om delaktighet i tilfeller man vurderer konkurranseutsetting. HR-kontoret rådføres i slike tilfeller. 8 Prosjekthåndbok

9 4 Prosjektgjennomføring 4.1 Prosjektkultur Bodø kommune ønsker å etablere en god prosjektkultur. En god prosjektleder er vesentlig for at prosjektet skal lykkes. I tillegg spiller alle som deltar i prosjektet en viktig rolle for å skape suksess i prosjektet. God prosjektkultur kreves involvering og målrettet innsats. Ledelsen må aktivt styre sine prosjekter gjennom arbeidet i styringsgruppen. En god prosjektkultur handler om å ha fornuftige og effektive prosesser, kompetanse i prosjektfaget og egnede verktøy. Det skal arbeides grundig med behovsvurdering, planlegging og oppstartfasen for å sikre en best mulig gjennomføring og realisering av gevinster. I tillegg til å etterleve kommunens verdier; Kvalitet, Omsorg og Respekt, skal prosjektkulturen i Bodø kommune skal kjennetegnes ved: nødvendig prosjektstyringskompetanse dokumentasjon overholdelse av rutiner i håndboka alle skal bidra kontroll og oversikt god teamsammensetning samarbeid Når et prosjekt startes bør det markeres med et oppstartmøte med felles introduksjon av prosjektdirektiv og mandat for arbeidet der prosjekteier, styringsgruppe, prosjektgruppe og aktuelle interessenter inviteres. Prosjektleder og styringsgruppas leder tar stilling til hvem som deltar på oppstartmøte. Det bør sendes ut innkalling i god tid. Tema som kan være aktuelle er (noen tema kan være naturlig at prosjektgruppa håndterer på egen hånd i arbeidsmøte etter en felles introduksjon): Gjennomgang av prosjektdirektiv/mandat slik at alle har en felles forståelse av fundamentet i prosjektet og hva som skal oppnås. Konkret prosjektplanlegging - gjennomgang av prosjekthåndbok og standarder Planlegging av møter i prosjektet - planlegg gjerne regelmessige møter - det er lettere å avlyse møter enn å sette opp nye møter på kort varsel Oppfølging og rapportering - her er det fornuftig å diskutere og etablere felles holdning og forståelse for krav til leveranser både fra hver enkelt prosjektdeltaker og prosjektgruppa i fellesskap. Det er også av betydning å sikre kommunikasjon og gjensidighet mellom prosjektorganisasjonen og linjeorganisasjonen - herunder kvalitets -og avvikshåndtering - krav til dokumentering og saksforberedelse Rolleavklaring og teamrolleforståelse, jf. 3.4, hvilke egenskaper har den enkelte og prosjektgruppa (teamet), hvilke styrker og svakheter har teamet i arbeidet med å nå målet for prosjektet - eventuelle tester bestilles avklares med HR 4.2 Prosjektledelse daglig ledelse av prosjektet Prosjektlederen har den daglige ledelsen av prosjektet og planlegger arbeidet, organiserer det og sørger for at korrigerende tiltak blir iverksatt slik at prosjektet blir gjennomført til forventet tid og kostnad. Prosjektlederen har følgende hovedoppgaver: Planleggingsoppgaver Fundamentet: Lede utarbeidelsen av planen Oversiktsnivå: Lede utarbeidelsen av milepælplanen og risikoanalyse Detaljnivå: Lede utarbeidelsen av detaljplanene (aktiviteter) Prosjekthåndbok 9

10 Organiseringsoppgaver Oversiktsnivå: Lede og fordele arbeid på milepæler Detaljnivå: Daglig arbeidsledelse Oppfølgingsoppgaver Oversiktsnivå: Overvåke at milepælplanen blir fulgt Detaljnivå: Følge opp aktiviteter Planlegging er viktig og vil foregå gjennom hele prosjektperioden. Det kan i noen sammenhenger være behov for å endre på prosjektmål, tidsplan, be oppdraggiver avklare og presisere mandat, oppdraget etc. Prosjektleder og prosjektgruppa har et løpende og selvstendig ansvar for å ta opp med oppdragsgiver eventuelle uklarheter om prosjektets omfang og behov for avgrensing. 4.3 Oppfølging og rapportering Oppfølging er kjernen i prosjektstyringen. Oppfølging er ledelse. For at oppfølging skal fungere forutsetter det en rapportering. Dersom rapporteringen avslører at det er svikt i framdriften, ressurstilgang, overskridelse av fastsatt budsjett og svikt i kvalitet. må det tas stilling til følgende: flytte milepælene i tid senke ambisjonsnivået tilføre ytterligere ressurser omfordele arbeidet Oppfølgingskriterier, hvordan rapportering skal foregå og hvem som skal informeres til hvilke tidspunkt må være definert på forhånd. 4.4 Versjonshåndtering Dokumenter i prosjektet underlegges versjonshåndtering. Versjon er utkast. Versjon 1.0 og høyere er godkjente dokumenter. 5 Prosjektavslutning og gevinstrealisering 5.1 Sluttrapport og evaluering Prosjektet skal levere sluttrapport. Sluttrapporten beskriver måloppnåelse og danner grunnlag for overføring av læring til seinere prosjekter. Sluttrapporten skal også beskrive hva som gjenstår og hvilke gevinster som skal realiseres. I større prosjekter kan det også være aktuelt å ha en egen «overleveringsforretning» mellom prosjektet og linjeorganisasjonen, der leveransene og oppfølgingsbehovene synliggjøres i et eget overleveringsdokument som beskriver hvordan og hvem som har ansvar for oppfølging. Se mal for sluttrapport, vedlegg 7. 6 Dokumentasjonskrav - elektronisk arkivsystem Alle prosjekter skal arkivere dokumentasjon i kommunens arkivsystem iht arkivloven. Arkivet vil være behjelpelig med råd og veiledning. 10 Prosjekthåndbok

11 7 Webbasert prosjektdokumentasjon og samhandlingsverktøy For prosjektdokumentasjon og samhandling skal MS sin skybaserte portefølje (Sharepoint, Prosject og Office) benyttes. 8 Anbefalt litteratur/referanser Målrettet prosjektstyring av Andersen, Grude og Haug, NKI-forlaget Prosjektledelse et organisasjonsperspektiv av Erling S. Andersen, NKI-forlaget Prosjektledelse trinn for trinn av Svein Arne Jessen, Universitetsforlaget. Prosjektveiviseren (DIFI): 9 Vedlegg (1) Mal for prosjektdirektiv (2) Mal for milepælplan (3) Mal for prosjektbudsjett og økonomirapportering (4) Mal for risikoanalyse (5) Mal for interessentanalyse (6) Mal for kommunikasjonsplan (7) Mal for sluttrapport (8) Eksempel på utfylt prosjektdirektiv (9) Eksempel på utfylt milepælplan med aktiviteter (10) Eksempel på risikoanalyse (11) Eksempel på interessentanalyse (12) Eksempel på kommunikasjonsplan Prosjekthåndbok 11

12 Postboks Bodø Telefon

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

HMS Prosjektarbeid med KLP

HMS Prosjektarbeid med KLP HMS Prosjektarbeid med KLP KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet egne prosjektmaler

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Oppstartssamling Gardermoen 24. november 2014 Arild Stavne Prosjektforum AS Osloveien 1, 1430 Ås, Telefon 64 94 35 70 post@prosjektforum.no www.prosjektforum.no

Detaljer

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9 Prosjektevaluering Referanse til kapittel 9 Skjemaet for prosjektevaluering er utviklet etter Erling S. Andersen og Svein Arne Jessen. 2000. «Project Evaluation Scheme». Project Management 6(1), s. 61

Detaljer

Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter

Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter Gevinstrealisering Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter Hvem er vi? Etablert 8. august 1995 Sagabygget, UMB Campus Ås Forretningsidé: sikre prosjektkvalitet hos oppdragsgivere. Erfaring fra:

Detaljer

Oppsummering. Prosjektdelen

Oppsummering. Prosjektdelen Oppsummering Prosjektdelen Tre Prosjektdefinisjoner Et prosjekt er en engangsoppgave for å nå et klart formulert mål innen en gitt tidsfrist og med en gitt kostnadsramme En organisasjonsform for mest mulig

Detaljer

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bakgrunn Alle Norges fylkeskommuner og Oslo kommune har gått sammen om anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Vigo IKS er en sammenslutning av fylkeskommunene

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge Prosjektdirektiv Etisk handel i helseforetakene i Norge Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Grete Solli Prosjektgruppe Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 30.03.11 Distribusjonsliste

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 3. Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse

Introduksjon til prosjektarbeid del 3. Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse Introduksjon til prosjektarbeid del 3 Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse Prosjektadministrasjon Er alle oppgaver som har å gjøre med styring, organisasjon og ledelse av prosjektutførelsen

Detaljer

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie Prosjektledelse Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011 Kari Hauff Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie 1 Hva er prosjekt? Prosjekt = latin prosjectum = kastet frem en utkast eller

Detaljer

PL1 BI Telemark / Vestfold. Handouts Dag 2 17/9. Prosjektbeskrivelse / mandat mulig innhold. Prosjektbeskrivelse / mandat

PL1 BI Telemark / Vestfold. Handouts Dag 2 17/9. Prosjektbeskrivelse / mandat mulig innhold. Prosjektbeskrivelse / mandat PL1 BI Telemark / Vestfold Handouts Dag 2 17/9 Prosjektbeskrivelse / mandat mulig innhold Prosjektbeskrivelse / mandat Prosjekt: Prosjekteier: Bakgrunn: Formål (Effektmål): Mål (Resultatmål): Omfang og

Detaljer

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no Prosjektledelse Kursdokumentasjon Elin Maageng Jakobsen www.adire.no elin@adire.no Adire AS 2015 Prosjektdefinisjon Prosjekt er en oppgave som fyller disse kriteriene: o Definert hensikt - basert på behov

Detaljer

Prosjektforum AS Frokostseminar Bergen 26. september 2014. Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering. Trinn 3 Flerprosjektledelse ~ i praksis

Prosjektforum AS Frokostseminar Bergen 26. september 2014. Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering. Trinn 3 Flerprosjektledelse ~ i praksis VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR 26. september 2014 Prosjekt som arbeidsform. Hva skal til for å lykkes med prosjektet? Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering 2 dager 2 dager Hjemmeeksamen Flerprosjektledelse

Detaljer

4. Prosjektenes livsløp. 5. Oppsummering. Spørsmål. KMDs nasjonale mål 1. 3. 4.

4. Prosjektenes livsløp. 5. Oppsummering. Spørsmål. KMDs nasjonale mål 1. 3. 4. Gardermoen 16. september 2015. Prosjektarbeid: Planlegging, organisering og rapportering. 1. K2-programmet Overblikk og tilbakeblikk. Om resultatmål og effektmål. Organisering: Roller og ansvar. 4. Prosjektenes

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE

FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE Melding til utvalg for kultur og oppvekst 07.12.09-116/09 Godkjent i styringsgruppen Dato FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE Foto: John Sirevåg PROSJEKTPLAN Overordnet prosjektbeskrivelse

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Prosjektstyring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG

Prosjektstyring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG styring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG Sted: E2510 - HiN Dato: 13. januar 2006 Program 08.15-08.30 Åpning Gjennomgang av program 08.30-09.00 som arbeidsform Definisjon

Detaljer

Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur

Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur Foredrag kurslederkurs Drammen 1.sept.2011 Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur Hva er et prosjekt? Prosjekt blir det

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015 Revisjon av intern styring og kontroll knyttet til gjennomføring av prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning, samt utvalgte områder for prosjektet

Detaljer

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis 1 Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis I Utdanningsdirektoratet har vi tillit til at lærere og skoleledere møter elever med respekt, og gir dem faglige utfordringer hver dag. Vi har noen felles

Detaljer

Et nytt perspektiv på prosjektledelse

Et nytt perspektiv på prosjektledelse Et nytt perspektiv på prosjektledelse Tiltredelsesforelesning 15. mai 2007 Erling S. Andersen erling.s.andersen@bi.no Erling S. Andersen 1 Hvorfor skal vi være opptatt av prosjekt? En stor del av verdiskapningen

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om:

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om: Tiende gang. Et utvalg fra fagets hjemmesider NB! Case osv. er ikke tatt med Hvilke metoder og tilnærmingsmåter passer for krevende prosjekter og endringsoppgaver? Prosjekt og prosjektarbeid Et prosjekt

Detaljer

Risikovurdering. Prosjektgruppen F S A T. Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014.

Risikovurdering. Prosjektgruppen F S A T. Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014. Risikovurdering Prosjektgruppen Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014. F S A T 0 3. 1 2. 2 0 1 4 Innhold 1. Risikovurdering organisasjonsprosjektet...

Detaljer

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet Etablering av en felles prosjektmodell i politiet DIFI s gevinstrealiseringsseminar 18.12.2013 Cato Rindal, IKT-direktør Politidirektoratet Mange analyser har pekt på politiets umodenhet knyttet til prosjekter

Detaljer

Prosjektstyring. Grunnkurs i; prosjektplanlegging, kvalitetssikring, målbeskrivelse, organisering, oppfølging og rapportering

Prosjektstyring. Grunnkurs i; prosjektplanlegging, kvalitetssikring, målbeskrivelse, organisering, oppfølging og rapportering Prosjektstyring Grunnkurs i; prosjektplanlegging, kvalitetssikring, målbeskrivelse, organisering, oppfølging og rapportering Høgskolen i Telemark Side 1 Innholdsfortegnelse: 1. Prosjektplanlegging side

Detaljer

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning RUTINER 1. PROSJEKTOPPSTART 1.1 Kontrakt Ingen eksternfinansierte prosjekter kan settes i gang eller få prosjektnummer uten at det finnes en signert kontrakt. Kontrakten skal normalt signeres av direktør

Detaljer

Operativ administrasjon 2014. Presentasjon for delprosjekt 1,2 og 3: Koordinatorer og faglig ansvarlige administrative ledere

Operativ administrasjon 2014. Presentasjon for delprosjekt 1,2 og 3: Koordinatorer og faglig ansvarlige administrative ledere Operativ administrasjon 2014 Presentasjon for delprosjekt 1,2 og 3: Koordinatorer og faglig ansvarlige administrative ledere Resultatmål for OPAD S Systemer, rutiner arbeidsprosesser K - Kommunikasjon

Detaljer

Prosjektledersamling Pulje lv 10. 11. februar 2009. Spesialrådgiver Bjørg Røstbø

Prosjektledersamling Pulje lv 10. 11. februar 2009. Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Prosjektledersamling Pulje lv 10. 11. februar 2009 Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Plan- og dokumentasjonsarbeidet i prosjektet Ulike planer i prosjektarbeid Mandat? Framdriftsplan? Prosjektplan? Milepælsplan?

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat

Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat PLP Prosjektlederprosessen PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra

Detaljer

Prosjektstyring. på Frikirketorget

Prosjektstyring. på Frikirketorget Prosjektstyring på Frikirketorget 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Organisasjonsstrukturen...2 Prosjektorganisering...2 Hvor kommer prosjekt fra?...2 Prosjektstyringsmodellen på Frikirketorget...2

Detaljer

Prosjektmandat. Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7

Prosjektmandat. <STHF> Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7 1 / 7 Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 3 2 PROSJEKTEIER... 3 3 ORGANISERING...4 3.1 STYRINGSGRUPPE...4. 3.2 REFERANSEGRUPPE...4.

Detaljer

Prosjektplan Kvalitetskommuneprogrammet

Prosjektplan Kvalitetskommuneprogrammet Prosjektplan Kvalitetskommuneprogrammet Kommune: Sørum kommune Prosjektnavn: Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum Planlagt startdato: 01.03.07 Planlagt sluttdato: 31.12.09 Oppdragsgiver: Sørum

Detaljer

Overordnet planlegging

Overordnet planlegging Overordnet planlegging Betydning av planlegging Prosjektmandat Milepæler Milepælsplan Suksessfaktorer og suksesskriterier Nettverksanalyse Jon Lereim Polfareren Roald Amundsen Flaks er resultat av fremragende

Detaljer

Tom Røise 27.Jan 2011

Tom Røise 27.Jan 2011 Forelesning IMT2243 27. Januar 2011 Tema : Risikostyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Presentasjon av prosjektoppgave 2011 Prosjektplandokumentet (Innlevering

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Foreløpig innholdsfortegnelse

Foreløpig innholdsfortegnelse Foreløpig innholdsfortegnelse 1. Prosjekter og deres betydning 1.1 Hva er egentlig et prosjekt? 1.2 En moderne prosjektforståelse 1.3 Prosjekters mangfold i arbeidslivet 1.4 Prosjekt er svaret på endringsbehov

Detaljer

PROSJEKTARBEID. Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13

PROSJEKTARBEID. Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13 PROSJEKTARBEID Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13 May Aasebø Hauken Sykepleier, cand polit, PHD stipendiat, prosjektnerd Hemil, UIB/Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning Utviklingsprosjekt Prosjektveiledning Juni 2011 Målsetting Utviklingsprosjektet skal bidra til utvikling både av deltakeren og hennes/hans organisasjon gjennom planlegging av et konkret endringsprosjekt

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 SAK NR 17-2015 Budsjett for gjennomføringsfase prosjekt Mine pasientreiser og status pr 28.02.15 Forslag

Detaljer

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen 0. INNLEDNING...2 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Mål for forprosjektet...2 1.3 Mål for hovedprosjektet...2 1.4 Rammer...3 2. OMFANG

Detaljer

Prosjektplan/søknadsskjema

Prosjektplan/søknadsskjema Prosjektplan/søknadsskjema Styresak 48/2016 Vedlegg 4 Prosjektnavn Nærværsprosjektet Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede Kunde Helgelandssykehuset HF Postboks 601 8607 Mo i Rana Heidi M. Lysfjord Heidi.Lysfjord@Helgelandssykehuset.no

Detaljer

Valg av representanter til styringsgruppe - Nye Bodø rådhus

Valg av representanter til styringsgruppe - Nye Bodø rådhus HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.08.2014 51190/2014 2012/6849 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/155 Formannskapet 03.09.2014 14/117 Bystyret 11.09.2014 Valg av representanter til

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

MANDAT. Poliklinikkområdet

MANDAT. Poliklinikkområdet MANDAT Poliklinikkområdet 1 Beskrivelse av oppdraget: 1.1 Bakgrunn: Nye NLSH Vesterålen, vil være ferdigstilt og tatt i bruk i 2014. Dette bygget skal romme de behandlingstilbud som skal videreføres og

Detaljer

Prosjektstyring. Per Olav Nilsen. Revisjonsdirektør Trondheim kommunerevisjon. NKRFs fagkonferanse 2011, Rica Hotel Alta 31. mai

Prosjektstyring. Per Olav Nilsen. Revisjonsdirektør Trondheim kommunerevisjon. NKRFs fagkonferanse 2011, Rica Hotel Alta 31. mai Prosjektstyring Per Olav Nilsen Revisjonsdirektør Prosjekt Prosjektarbeid arbeidsoppgave av engangskarakter som skal realisere et klart formulert mål innen en gitt tidsfrist, kvalitet og ressursramme.

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune.

Prosjektbeskrivelse. PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune. Prosjektbeskrivelse PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune. Innhold Innledning... 4 Formål... 4 Mandat... 5 Rammebetingelser... 6 Prosjektorganiseringen... 6 Gjennomføring...

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Faglig ledelse i Psykiatrisk divisjon, Helse Bergen

Faglig ledelse i Psykiatrisk divisjon, Helse Bergen Utviklingsprosjekt Faglig ledelse i Psykiatrisk divisjon, Helse Bergen Nasjonalt topplederprogram 20.04. Margaretha Dramsdahl 1 Bakgrunn Psykiatrisk divisjon i Helse Bergen har eksistert som samlet organisasjon

Detaljer

Planlagt startdato 23.11.15 Planlagt sluttdato 31.12.16

Planlagt startdato 23.11.15 Planlagt sluttdato 31.12.16 Prosjektdirektiv for Prosjektnavn Nye NAV Sandefjord Planlagt startdato 23.11.15 Planlagt sluttdato 31.12.16 Oppdragsgiver Prosjekteier Fellesnemnda SAS og Fylkesdirektør NAV Vestfold Hanne Knudsen Sedberg

Detaljer

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Oppdatert 11.01.15 Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Prosjekteier: Lier kommune v/kommunestyret Styringsgruppe: Formannskapet Prosjektansvarlig: Rådmannen med rådmannsteamet Prosjektleder:

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: MÅLTALL, NØKKELINDIKATORER OG RAPPORTERING Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2010 1. Mål med delprosjektet

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 27. Januar 2009. Prosjektstyring. Deltemaer innen prosjektstyring

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 27. Januar 2009. Prosjektstyring. Deltemaer innen prosjektstyring Forelesning IMT2243 27. Januar 2009 Tema : Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektplanlegging (inkl. mal for Forprosjektrapport) Øvingstimene : Planleggingverktøy - MS-Project ( A209 ) Pensum

Detaljer

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi?

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? : Prosjekt Digital Innsikt Gardermoen, 6. november 2013 Aleksander Øines, Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Æ vil bli stor i Tjeldsund

Æ vil bli stor i Tjeldsund Prosjektbeskrivelse Barne- og ungdomsprosjekt i Tjeldsund kommune Æ vil bli stor i Tjeldsund August 2007 1 INNHOLD Innhold 2 MÅL OG RAMMER. 3 Bakgrunn.. 3 Prosjektmål.. 3 Rammer 3 OMFANG OG AVGRENSING

Detaljer

TIPS OG RÅD I STRATEGIARBEIDET FRA SØKNAD TIL STRATEGI

TIPS OG RÅD I STRATEGIARBEIDET FRA SØKNAD TIL STRATEGI TIPS OG RÅD I STRATEGIARBEIDET FRA SØKNAD TIL STRATEGI OPPSTARTSAMLING FOR SPRÅKKOMMUNER, GARDERMOEN 11.05.16 MARIT C. SYNNEVÅG, MCS:CONSULT FØRINGER UDIRs RAMMEVERK 6 Lokal strategi for språk, lesing

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Praktisk tilnærming til prosjektplanlegging og -gjennomføring

Praktisk tilnærming til prosjektplanlegging og -gjennomføring Kunnskap for en bedre verden IT for et bedre universitet Praktisk tilnærming til prosjektplanlegging og -gjennomføring Arne Fjerdrumsmoen prosjektleder NTNU IT Spørsmål 1- Hva er prosjekt 2- Hva er prosjektledelse

Detaljer

Presisering av viktige begreper: målformulering og oppfølging av risiko. Synnøve Serigstad, rådgiver Helse Vest RHF synnove.serigstad@helse-vest.

Presisering av viktige begreper: målformulering og oppfølging av risiko. Synnøve Serigstad, rådgiver Helse Vest RHF synnove.serigstad@helse-vest. Presisering av viktige begreper: målformulering og oppfølging av risiko Synnøve Serigstad, rådgiver Helse Vest RHF synnove.serigstad@helse-vest.no 1 Innhold 1. Overordna styringsmål 2. Delmål 3. Kritiske

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Frist for rapportering 1. februar. Vi anbefaler at dere gjennomgår og fyller ut skjemaet i styringsgruppen/prosjektgruppen eller annet egnet fora. På

Detaljer

Risikoanalyse av prosjekter

Risikoanalyse av prosjekter Risikoanalyse av prosjekter Kort innledning til temaet nasjonalt topplederprogram for helseforetakene, september 00 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Innhold Hva er risikoanalyse og risikostyring?

Detaljer

Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord

Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument Trine Haugen Jan Norum 23.6.2013 0.2 Midlertidig dokument Trine Haugen Jan Norum 26.6.2013 1.0 Endelig dokument

Detaljer

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus.

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Notat datert 15.08.2013, revidert 03.09.2013 Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiv videre til Skedsmo.

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 6: Administrative bestemmelser For Finansportalen Historiske bankdata Åpen anbudskonkurranse Bilag 6 Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 AVTALEN PUNKT 1.9: PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr.

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr. Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr. juni 2016 Innhold I II Status pr. arbeidsstrøm pr. juni 2016 Risikorapportering

Detaljer

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune PROSESSPLAN for Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune Prosessplan vedtatt av: Formannskapet. Prosessplan sist endret den: Endringene

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Hvordan motivere gjennom internkontroll uvant å tenke, lettere å få til! 1. Hva er kontroll?

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

Porteføljestyring i kommunene. Litt om praksisen i Asker, Bergen og Trondheim

Porteføljestyring i kommunene. Litt om praksisen i Asker, Bergen og Trondheim Porteføljestyring i kommunene Litt om praksisen i Asker, Bergen og Trondheim Bergen - Mangfoldig tjenesteproduksjon f.eks: 270 000 innbyggere 15 000 årsverk/20.000 ansatte. 30 000 elever i grunnskole 14

Detaljer

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring Overordnet prosessbeskrivelse for gjennomføring av investeringsprosjekter i Lunner Kommune Målsetning: Gjennomføre bærekraftige investeringsprosjekter til avtalt tid, med forutsatt kvalitet og kostnad

Detaljer

for Nordland fylkeskommune: "En bedre skole for elevene våre" Torger Nilsen for arbeidsgruppen A. Organisering - Leder Ass. Rektor Kirsti Horne

for Nordland fylkeskommune: En bedre skole for elevene våre Torger Nilsen for arbeidsgruppen A. Organisering - Leder Ass. Rektor Kirsti Horne Telefon 64 94 35 70 Telefaks 64 94 00 64 E-post post@prosjektforum.no Hjemmeside www.prosjektforum.no PROSJEKTDIREKTIV Prosjektnavn Tilpasset opplæring i matematikk for Mosjøen videregående skole Kortnavn

Detaljer

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr.

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. Tips og råd til effektiv prosjektoppstart Agnar Johansen Olav Torp Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. 200, Forord Har du opplevd at du har fått ansvar for et prosjekt hvor det

Detaljer

Prosjektledelse - Hvordan lykkes?

Prosjektledelse - Hvordan lykkes? Prosjektledelse - Hvordan lykkes? Sissel Korshavn, Rådgiver avdeling spesialpsykiatri ASP Når er noe et prosjekt? En enkeltstående unik oppgave Definert tidspunkt for start og avslutning Klar hensikt og

Detaljer