HMS Prosjektarbeid med KLP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS Prosjektarbeid med KLP"

Transkript

1 HMS Prosjektarbeid med KLP

2 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet egne prosjektmaler som må benyttes ved søknad om prosjektstøtte. Malene til KLP bygger på PLP Prosjektlederprosessen. I dette heftet finner du informasjon om hvordan du best mulig kan lykkes med prosjekter og en detaljert gjennomgang av hvordan prosjektplanen til KLP skal fylles ut. Vi håper heftet kan være til inspirasjon og nytte i prosjektplanleggingen. Mer informasjon og prosjektmaler finner du på Lykke til med prosjektet! Februar 2015 HMS-teamet i KLP 3

3 Innhold 1. Hva er et prosjekt? 6 2. Hva skal til for å lykkes? 6 3. Organisering Prosjekteier Styringsgruppe Prosjektleder Prosjektgruppe Referansegruppe/ressurspersoner 7 4. Prosjektplanlegging Prosjektmandat Interessentkartlegging Prosjektplan 9 5. Prosjektøkonomi 9 6. Evaluering 9 7. Prosjektgjennomføring Avslutning og implementering KLPs søknadskriterier 10 Vedlegg Prosjektmandat Interessentkartleggingsskjema Prosjektplan/søknadsskjema Prosjektbudsjett Aktivitetsplan ABCD-rapport Sluttevaluering av prosjekt Søknadsskjema videreføring av prosjektstøtte

4 1. Hva er et prosjekt? Prosjekt er en arbeidsform som mange benytter seg av. Arbeidsformen skiller seg fra driftsoppgaver og har en annen organisering. Et prosjekt skal nå klart definerte mål og krever tverrfaglig kompetanse. Prosjektgruppene er derfor organisert på tvers av linjeorganisasjonen. Prosjekt er en arbeidsform som er avgrenset i tid. Det er viktig at organisasjonen avklarer om oppgaven som skal løses, egner seg for prosjektarbeid tidlig i planleggingsfasen. Det er også viktig å vurdere om positive resultater kan implementeres i linjeorganisasjonen etter prosjektgjennomføringen. Dette heftet handler om HMS-prosjekter. Slike prosjekter har ofte som formål å påvirke holdninger og atferd hos medarbeidere og ledere og må ses på som en utviklingsprosess. For at endring skal skje, bør HMS-prosjekter vare i minst ett år. 2. Hva skal til for å lykkes? Det er mange faktorer som påvirker resultatene av et prosjekt. Her finner du noen av de viktigste: God prosjektledelse Å lede et prosjekt er en krevende oppgave. Det er viktig å finne en prosjektleder som har evne til å motivere, samarbeide og organisere arbeidet med prosjektet. Prosjektleder må ha gjennomslagskraft og gode kommunikasjonsevner. Organisering og roller må på plass Allerede i planleggingsfasen må det avklares hvem som skal delta i prosjektet og hvor mye tid de har til rådighet. Utarbeid en avtale om ressursbruk mellom prosjektleder og de berørte linjelederne. Det tar tid for en prosjektgruppe å bli kjent med hverandre. Sett av noen timer til å kartlegge kompetanse og personlige egenskaper slik at deltakerne fungerer best mulig sammen. Tidsramme Avklar hvor lenge prosjektet skal vare før prosjektet gjennomføres. Prosjektøkonomi Bli enige om de økonomiske rammene for prosjektet før prosjektet gjennomføres. Sett av tilstrekkelige interne ressurser. Lag et realistisk budsjett med kostnader og inntekter. Det er også mulig å søke om eksterne prosjektmidler. Forankring Det er viktig å sikre god forankring hos ledelsen og tillitsvalgte/verneombud. Disse bør ha en rolle i styringsgruppen/prosjektgruppen. Ansatte som prosjektet berører, må involveres i gjennomføringen. Utarbeid en interessentkartlegging med oversikt over interessentene og hvilken informasjon som skal gis underveis. Utvikling av gode og evaluerbare mål Det er utfordrende å lage gode prosjektmål. Bruk tid og diskuter målformuleringer i prosjektgruppen. Husk at målene skal kunne evalueres når prosjektet avsluttes/videreføres. Prosjektplan med fornuftige tidsfrister Sett av tilstrekkelig tid til planleggingsfasen. Utarbeid en prosjektplan med realistiske tidsfrister. Planen må inneholde en grundig risikovurdering. Risikovurderingen er et viktig verktøy underveis i prosjektprosessen. Evaluering og rapportering underveis Planlegg hvordan prosjektet skal evalueres før prosjektgjennomføring. Husk å evaluere prosjektet både underveis og til slutt. 3. Organisering Prosjekter organiseres som regel på tvers av den ordinære linjeorganisasjonen. Rollene i prosjektorganisasjonen er vanligvis prosjekteier, styringsgruppe, prosjektleder, prosjektgruppe og referansegruppe. Pass på at en prosjektdeltaker ikke har flere roller samtidig i prosjektorganisasjonen. For å sikre god forankring hos ansatte bør også tillitsvalgte/verneombud delta i prosjektet. Størrelsen på gruppa påvirker prosjektets effektivitet. Erfaring viser at grupper fungerer best med 5-7 deltakere. 3.1 Prosjekteier Prosjekteier har det totale og overordnede ansvaret for prosjektet og er som regel øverste ledelse i organisasjonen. 3.2 Styringsgruppe Styringsgruppen tar de overordnede beslutningene i prosjektet. Styringsgruppen fungerer i formelle styringsgruppemøter som avholdes med saksliste, dokumentasjon og referat. Styringsgruppens viktigste oppgaver er å bidra til at prosjektet får de nødvendige ressurser, gi råd i problemstillinger, gi aktiv støtte til prosjektleder, følge med i prosjektets fremdrift og kommunisere og ta de nødvendige beslutningene. 3.3 Prosjektleder Prosjektleder er den som har det operative ansvaret for prosjektet og er leder for prosjektgruppen. Prosjektleder har ansvaret for å utarbeide prosjektplaner og å bidra til at prosjektet følger planene. Hun skal holde styringsgruppen informert om fremdrift og resultater. Prosjektleder har et hovedansvar for kvalitetssikring av prosjektet i samarbeid med styringsgruppen. 3.4 Prosjektgruppe Prosjektgruppen består av aktive prosjektdeltakere som arbeider sammen med prosjektleder om å planlegge og gjennomføre prosjektet. Det kan opprettes delprosjektgrupper for å utføre konkrete oppgaver i prosjektet. 3.5 Referansegruppe/ressurspersoner Det kan være nyttig å knytte til seg ressurspersoner eller å etablere en referansegruppe. Referansegruppen består av personer med nyttig kompetanse som har sagt seg villig til å gi råd til prosjektorganisasjonen. Referansegruppen har ingen myndighet i prosjektet. 4. Prosjektplanlegging Prosjekter som bruker god tid på planlegging, lykkes bedre enn de som kaster seg rett ut i «kick-off» og gjennomføring av tiltak. Etabler prosjektorganisasjonen så tidlig som mulig for å sikre god forankring av prosjektet. I planleggingsfasen blir prosjektdokumentene utarbeidet: 4.1 Prosjektmandat Prosjektmandatet er bestillingen fra prosjekteier/styringsgruppe til prosjektleder. Mandatet bør inneholde informasjon om formålet med prosjektet, beskrivelse av nåsituasjon, kort beskrivelse av prosjektets omfang, organiseringen og ressursbruk. I enkelte tilfeller skriver prosjektleder prosjektmandatet for prosjekteier. Mal for mandat finner du i vedlegg Interessentkartlegging Interessentene er de individer/grupper som er med i prosjektet eller som blir påvirket av gjennomføringen eller resultatet. Interessentene kan være interne og eksterne. En interessentkartlegging er viktig for å sikre forankring, markedsføring og god informasjonsflyt i prosjektet. Kartleggingen bør gjennomføres ved prosjektstart og revideres underveis. Mal for interessentkartlegging finner du i vedlegg

5 4.3 Prosjektplan Utarbeid prosjektplanen før gjennomføringen starter. Prosjektleder og prosjektgruppen er ansvarlig for å utarbeide prosjektplanen. Prosjektplanen kan ses på som en arbeidsavtale mellom prosjekteier/styringsgruppen og prosjektleder/prosjektgruppen. Planen bør derfor godkjennes og undertegnes av prosjekteier/styringsgruppen. En prosjektplan bør inneholde: Bakgrunn for prosjektet Mål for prosjektet Målgruppe Omfang og avgrensning Organisering Oppfølging/møteplan Milepælsplan Risikovurdering/-håndtering Aktivitetsplan Plan for evaluering Budsjett KLPs mal for prosjektplan/søknadsskjema finner du i vedlegg 3. Vi krever ikke aktivitetsplan i søknadene vi mottar, men har utarbeidet en mal dere kan bruke (se vedlegg 5). 5. Prosjektøkonomi Kostnadskontroll og oversikt over ressursbruken er en avgjørende faktor for å lykkes i prosjektarbeid. Lag derfor et budsjett med oversikt over inntekter og kostnader i prosjektperioden. Sett opp alle kostnader, også interne lønnsutgifter og møtekostnader i budsjettet. Det er viktig å sette av egne ressurser til prosjektet. Sjekk om dere også kan søke om ekstern prosjektstøtte fra f eks NAV, KS, KLP osv. Sett opp løpende inntekter og utgifter i et regnskap underveis i prosjektprosessen. Lag et sluttregnskap når prosjektet er avsluttet. Mal for prosjektbudsjett finner du i vedlegg Evaluering Tenk gjennom hvordan prosjektet skal evalueres allerede i planleggingsfasen. Å evaluere et prosjekt handler ikke bare om å lage en sluttrapport. For å kunne måle effekten av prosjektet, må dere kartlegge nå-situasjonen både i forkant og etter gjennomføringen av prosjektet. Det er også viktig å evaluere selve prosjektprosessen f eks fremdrift, gruppesammensetning og informasjonsflyt. Dette må skje underveis. Lag en plan for evaluering som inneholder: 1. En beskrivelse av hvordan målene skal evalueres 2. Hvordan prosessen skal evalueres, 3. Tidspunkt for evaluering (underveisevaluering, sluttevaluering) 4. Hvem som er ansvarlig for evalueringen. 8 9

6 7. Prosjektgjennomføring Gjennomføringsfasen er spennende. De planlagte tiltakene skal endelig iverksettes. Større deler av organisasjonen blir involvert i prosjektet. Nå er det viktig at dere ser på prosjektplanen som et levende dokument som må revideres underveis. Dette gjelder både interessentkartlegging, milepælsplan, aktivitetsplan og risikovurdering. Vedlegg God informasjonsflyt er spesielt viktig i denne fasen. Sørg for at styringsgruppen og alle de andre interessentene er orientert om status og hva som skjer i prosjektet. En grei måte å rapportere til styringsgruppen på, er å bruke en enkel mal for rapportering f eks ABCD-rapport. Mal for ABCD-rapport finner du i vedlegg 6. Motivasjonen i en prosjektgruppe vil variere over tid. Feir oppnådde milepæler og snakk sammen om prosjektets små og store fremskritt for å holde motivasjonen oppe. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å endre på sammensetningen av de ulike gruppene i prosjektet. Når prosjektet er gjennomført, utarbeider prosjektleder en sluttrapport i samarbeid med prosjektgruppen. 8. Avslutning og implementering Prosjektavslutningen må planlegges og organiseres. Gjennomfør et prosjektavslutningsmøte der sluttrapporten presenteres for prosjekteier og styringsgruppen. Informer interessentene om at prosjektet er avsluttet og om resultatene av prosjektet. Prosjektleder og prosjektgruppen bør lage et forslag til implementering av positive resultater og aktiviteter som legges frem for styringsgruppen. Prosjekter som har fått støtte fra KLP, må levere en sluttevaluering. Sluttevalueringene publiseres på KLPs nettside: klp.no/hms. Mal for sluttevaluering finner du i vedlegg 7 9. KLPs søknadskriterier KLP støtter utvalgte HMS-prosjekter hos kunder med offentlig tjenestepensjon. KLP tildeler økonomisk støtte i størrelsesorden til kroner. Søknadsfrister er 1. desember og 1. april hvert år. Vi stiller følgende krav til prosjektsøknadene og gjennomføringen av prosjektet: KLPs prosjektplan er grundig utfylt Prosjektet er godt forankret i egen organisasjon Prosjektet har overføringsverdi Prosjektet har en plan for evaluering Søker er selv ansvarlig for prosjektledelse og gjennomføring Søker må bidra med egne ressurser. KLP fullfinansierer ingen prosjekter. Budsjett og finansieringsplan skal legges ved søknaden Prosjektet er av minst ett års varighet KLP støtter ikke driftsoppgaver eller innkjøp og implementering av kvalitetssystemer. KLP gir økonomisk støtte for ett år om gangen. Prosjekter som går over flere år må sende ny søknad hvert år. Prosjekter som ønsker å søke på nytt etter å ha mottatt støtte i ett år, må benytte «Søknadsskjema videreføring av prosjektstøtte». Se vedlegg

7 Vedlegg 1 Vedlegg 2 Prosjektmandat Interessentkartleggingsskjema Prosjektnavn Skriv prosjektnavnet. Bør være kort og konkret og gjenspeile hva prosjektet dreier seg om. Interessent (interne og eksterne) Hva skal gjøres? Ansvar Frist Prosjektmål Beskriv formålet med prosjektet. Nåsituasjon Her gis en kort oppsummering av hvorfor prosjektet er besluttet gjennomført. Prosjektbeskrivelse Kort beskrivelse av prosjektets omfang og hvordan det er tenkt gjennomført. Organisasjon Hvilke krav har prosjekteier(e) til prosjektorganisasjon? Ressursbruk Hvilke ressurser stilles til disposisjon for prosjektet

8 Vedlegg 3 Vedlegg 3 forts. Prosjektplan/søknadsskjema Her følger KLPs mal for prosjektplan med forklaringer under hvert punkt. For å få prosjektstøtte fra KLP, må alle punkter fylles ut. Prosjektnavn Navn på prosjektet Kunde Navnet på kommunen, helseforetaket eller bedriften som søker Tidsramme for prosjektet Når starter prosjektet og når avsluttes det? Prosjektleder Navnet på den personen som har det daglige ansvaret for prosjektet og som er kontaktperson med kontaktinformasjon: telefon og e-post. Søknadssum Hvor mye midler søkes det om fra KLP? (Maksgrense kroner) Bakgrunn for prosjektet Beskriv kort bakgrunnen for prosjektet. Hvorfor satte dere i gang med prosjektet? Hva er status pr i dag? Osv Status sykefravær Beskriv fjorårets sykefravær for den enheten som skal gjennomføre prosjektet Totalt sykefravær i prosent Korttidsfravær, dvs fravær til og med 16 dager (egenmeldt/sykemeldt) Langtidsfravær, dvs fravær over 16 dager Mål for prosjektet Beskriv hovedmål og delmål for prosjektet. Hovedmål er et overordnet mål som beskriver hva prosjektet skal føre til. Delmål er konkrete mål som beskriver hvordan hovedmålet skal nås. Å definere gode mål for prosjektet er en krevende prosess dere må sette av god tid til. Husk at målene må kunne evalueres når prosjektet avsluttes/ videreføres. Målgruppe for prosjektet Beskriv hvem som er målgruppe for prosjektet. Hvem er det dere tenker å nå med prosjektet og de tiltakene som skal gjennomføres? Godkjent av styringsgruppen, Sted og dato Navn 1: Navn 2: Navn 3: Navn 4: Navn 5: Omfang og avgrensning Gi en kort beskrivelse av prosjektets omfang. Hva er prosjektets hovedoppgave og mandat? Hvem omfatter prosjektet, hvem og hva skal prosjektet ikke omfatte. Dette er en viktig øvelse for å forhindre at prosjektet blir for stort og uhåndterbart. Organisering Beskriv hvem som har de ulike rollene i prosjektet. Nedenfor følger en oversikt over de viktigste rollene i et prosjekt. Prosjekteier Prosjekteier har det totale og overordnede ansvaret for prosjektet og er som regel øverste ledelse i organisasjonen. Styringsgruppe (SG) Styringsgruppen tar de overordnede beslutningene i prosjektet. Styringsgruppen fungerer i formelle styringsgruppemøter som avholdes med saksliste, dokumentasjon og referat. Styringsgruppens viktigste oppgaver er å bidra til at prosjektet får de nødvendige ressurser, gi råd i problemstillinger, gi aktiv støtte til prosjektleder, følge med i prosjektets fremdrift og kommunisere og ta de nødvendige beslutningene for prosjektet. Prosjektleder (PL) Prosjektleder er den som har det operative ansvaret for prosjektet og er leder for prosjektgruppen. Prosjektleder har ansvaret for å utarbeide prosjektplaner og å bidra til at prosjektet følger planene. Hun skal holde styringsgruppen informert om fremdrift og resultater. Prosjektleder har et hovedansvar for kvalitetssikring av prosjektet i samarbeid med styringsgruppen. Prosjektgruppe (PG) Prosjektgruppen består av aktive prosjektdeltakere som arbeider sammen med prosjektleder om å planlegge og gjennomføre prosjektet. Det kan opprettes delprosjektgrupper for å utføre konkrete oppgaver i prosjektet

9 Vedlegg 3 forts. Vedlegg 3 forts. Referansegruppe (RG) Det kan være nyttig å knytte til seg ressurspersoner eller å etablere en referansegruppe. Referansegruppen består av personer med nyttig kompetanse som har sagt seg villig til å gi råd til prosjektorganisasjonen. Referansegruppen har ingen myndighet i prosjektet. Oppfølging/møteplan Beskriv hvordan prosjektet skal følges opp i prosjektperioden. F eks hvor ofte skal det gjennomføres møter i de ulike gruppene. Hvor ofte skal PL rapportere til styringsgruppen og på hvilken måte. Milepæler Lag en detaljert oversikt over milepælene i prosjektet med dato for gjennomføring/oppnåelse. En milepæl er en tidsbestemt tilstand i prosjektet. Den beskriver at noe skal være oppnådd til en bestemt tid, en viktig beslutning er tatt eller at et delmål er nådd. Milepæler etableres for å sikre oppfølging av framdriften i prosjektet. Vurdering av risiko forts. Faktorer som kan hindre framgang Sannsynlighet Konsekvens Risikofaktor Motstand mot prosjektet i organisasjonen Prosjektet får ikke innvilget eksterne prosjektmidler Tidspress i organisasjonen fører til at prosjektet blir nedprioritert Prosjektet er ikke forankret i organisasjonen Informasjon om prosjektet er mangelfull Nøkkelpersoner i prosjektet slutter f eks prosjektleder Fyll ut egne risikofaktorer som kommer i tillegg Milepæl Ansvarlig Frist F eks Prosjektplanen er utarbeidet og godkjent av styringsgruppa Prosjektleder xx.xx.xx Håndtering av risiko Beskriv hvilke tiltak dere planlegger å iverksette for å forebygge risikofaktorene jf forrige punkt «Vurdering av risiko». Faktorer som kan hindre framgang Risikofaktor Forebyggende tiltak Motstand mot prosjektet i organisasjonen For eksempel: Involvere de som er berørt av prosjektet Vurdering av risiko Utarbeid en grundig risikovurdering av prosjektet. En risikofaktor er en faktor som vil hindre prosjektet i å oppnå målene. I en organisasjon er det flere slike faktorer det vil være viktig å identifisere og håndtere. På denne måten har prosjektet større mulighet for å nå sine mål. Prosjektet får ikke innvilget eksterne prosjektmidler Tidspress i organisasjonen fører til at prosjektet blir nedprioritert Prosjektet er ikke forankret i organisasjonen Informasjon om prosjektet er mangelfull Nøkkelpersoner i prosjektet slutter f eks prosjektleder Beskrive nytteverdien av prosjektet for organisasjonen Bruk følgende framgangsmåte for å definere mulige risikofaktorer i ditt prosjekt: Identifiser mulige faktorer som kan hindre framgang i prosjektet i prosjektfasen Hva er sannsynligheten for at faktorene vil inntreffe på en skala fra en til fem (1=ingen sannsynlighet / 5=svært sannsynlig at denne faktoren vil inntreffe)? Hvis den/de inntreffer, hvilken konsekvens har det for prosjektfasens gjennomføring på en skala fra en til fem (1=Svært få konsekvenser / 5=det vil ha svært store konsekvenser for prosjektets framgang og måloppnåelse om denne faktoren skulle oppstå)? Multipliser sannsynlighet med konsekvens f eks 3X5=15 og du får et tall på risikofaktoren De mest kritiske suksessfaktorene vil være de faktorer som med stor sannsynlighet kan inntreffe og som samtidig har store konsekvenser for framdriften og måloppnåelsen i prosjektet. KLP har definert noen risikofaktorer som vi ønsker at dere tallfester og planlegger hvordan dere skal håndtere. Fyll også ut egne risikofaktorer som kommer i tillegg. Plan for evaluering Lag en plan for evaluering som inneholder: 1. En beskrivelse av hvordan målene skal evalueres 2. Hvordan prosessen skal evalueres, 3. Tidspunkt for evaluering (underveisevaluering, sluttevaluering) 4. Hvem som er ansvarlig for evalueringen. Økonomi Gi en oversikt over forventede inntekter og utgifter i prosjektperioden. Søker dere f eks om prosjektmidler fra andre eksterne aktører? Hvilke egne inntekter regner dere med å legge inn i prosjektet? Fyll ut budsjettmalen som ligger i vår oversikt over søknadsskjemaer. (Søk om støtte til HMS-prosjekter Budsjett) Søknader som ikke leverer budsjett, blir ikke behandlet

10 Vedlegg 4 Vedlegg 4 forts. Prosjektbudsjett Eksempel på prosjektbudsjett Kostnader Inntekter/finansiering Kostnader Inntekter/finansiering Antall timer Beløp Egne midler Ekstern finansiering? Ekstern finansiering? SUM Antall timer Timelønn Timelønn Beløp Egne midler KLP KS NAV SUM Arbeid tidsbruk Prosjektleder Prosjektgruppa Styringsgruppa Arbeid tidsbruk Prosjektleder Prosjektgruppa (6 personer) Styringsgruppa (3 personer) Evt øvrige ansatte som deltar i prosjektet Evt øvrige ansatte som deltar i prosjektet (50 ansatte) Vikarutgifter Investeringer Innkjøp av utstyr Investeringer Innkjøp av utstyr Eksterne konsulenter/forelesere Eksterne konsulenter/forelesere Foredragsholdere x Diverse prosjektkostnader (bevertning, leie av lokaler, transport osv) Bevertning Leie av lokaler Transport Diverse prosjektkostnader (bevertning, leie av lokaler, transport osv) Bevertning Leie av lokaler Transport 0 Sum budsjett Sum budsjett Resultat Resultat 18 19

11 Vedlegg 5 Vedlegg 6 Aktivitetsplan ABCD-rapport Beskriv milepæler og alle hovedaktivitetene i prosjektet i denne planen. Beskriv hva som er hensikten med aktiviteten og hvilke oppgaver som må utføres for at hovedaktiviteten skal kunne anses som gjennomført. Det er også viktig å bestemme hvem som har ansvaret for at aktiviteten blir gjennomført og innen hvilken frist. I statusfeltet kan dere oppdatere hva som skjer underveis i prosjektet. Denne aktivitetsplanen kan med fordel brukes og revideres under hele prosjektprosessen. ACD-rapport er en enkel metode for rapportering i prosjekter. Lag gjerne en månedlig rapport som gjennomgås på prosjektmøtene. ABCD-rapportene kan også brukes når prosjektet skal evalueres. Prosjekter som mottar økonomisk støtte fra KLP, skal levere ABCD-rapport hvert kvartal. Hovedaktivitet/Milepæl Hensikt Viktige oppgaver Ansvarlig Frist/dato Status xx.xx.xxxx A: «Activities» De viktigste ting som har skjedd forrige periode B: «Benefits» Hvilke resultater/ny innsikt har vi oppnådd? C: «Concerns» Forhold som krever særlig fokus D: «Do-next» Planer for neste periode 20 21

12 Vedlegg 7 Sluttevaluering av prosjekt Virksomhetens navn: Kontaktperson(er): E-post: Telefon: Tilleggsopplysninger: Kan fylles ut dersom det er noe mer du ønsker å informere oss om. Prosjektets navn Navnet på prosjektet Prosjektets mål Prosjektets hovedmål og delmål Målgruppe Hvem har vært målgruppe for prosjektet? Varighet Hvor lenge har prosjektet pågått? Når startet det og når ble det avsluttet? Kort beskrivelse av tiltak Beskriv hvilke tiltak som er gjennomført i prosjektperioden. Resultater av prosjektet Hvilke konkrete resultater har dere oppnådd i prosjektperioden? Hvilke endringer har det vært i totalt sykefravær, korttidsfravær og langtidsfravær i løpet av prosjektperioden. Se oppnådde resultater i forhold til målene for prosjektet. Beskriv evt også mål dere ikke greide å nå. Suksessfaktorer Beskriv hvilke faktorer som har vært viktig for resultatoppnåelsen, som f eks prosessen, forankring, involvering, økonomi, menneskelige ressurser. Plan for implementering Beskriv hvordan resultatene fra prosjektet skal implementeres i organisasjonen. Vedlegg Legg ved et bilde fra prosjektet. NB! Bildet må ha høy oppløsning (min 720 x 475 pixler). Du kan også legge ved sluttrapporten fra prosjektet i en word- eller pdf-fil. E-post med sluttevaluering og vedlegg sendes til 22 23

13 Vedlegg 8 Vedlegg 8 forts. Søknadsskjema videreføring av prosjektstøtte Dette skjemaet skal benyttes av prosjekter som tidligere har mottatt økonomisk støtte fra KLP. Skjemaet fylles ut, lagres på din egen pc og sendes som vedlegg i e-post til Prosjektnavn Navnet på prosjektet Kunde Navnet på kommunen, helseforetaket eller bedriften Tidsrammen for prosjektet Når startet prosjektet og når skal det avsluttes? Kontaktperson Navnet på personen som er kontaktperson med kontaktinformasjon: telefon og e-post. Søknadssum Hvor mye midler søkes det om fra KLP? (Maksgrense kroner) Status i forhold til framdriftsplan Beskriv dagens status sett i forhold til den opprinnelige framdriftsplanen f eks hvilke aktiviteter har blitt gjennomført. Hva har vi oppnådd/resultater? Beskriv hva dere har oppnådd så langt i prosjektet. Hvilke utfordringer har vi møtt på? Beskriv hvilke utfordringer dere har møtt på i prosjektet. Prosjektmål Beskriv hvilke mål dere har for kommende periode. Gi en kort forklaring dersom målene har endret seg underveis i prosjektprosessen. Milepæler Lag en detaljert oversikt over de fremtidige milepælene i prosjektet med dato for gjennomføring/oppnåelse. En milepæl er en tidsbestemt tilstand i prosjektet. Den beskriver at noe skal være oppnådd til en bestemt tid, en viktig beslutning er tatt eller at et delmål er nådd. Milepæler etableres for å sikre oppfølging av framdriften i prosjektet. Milepæl Ansvarlig Frist Godkjent av styringsgruppen, Sted og dato Navn 1: Navn 2: Navn 3: Navn 4: Navn 5: Vurdering av risiko Utarbeid en ny risikovurdering av prosjektet. En risikofaktor er en faktor som vil hindre prosjektet i å oppnå målene. I en organisasjon er det flere slike faktorer det vil være viktig å identifisere og håndtere. På denne måten har prosjektet større mulighet for å nå sine mål. Bruk følgende framgangsmåte for å definere mulige risikofaktorer i ditt prosjekt: Identifiser mulige faktorer som kan hindre framgang i prosjektet i prosjektfasen Hva er sannsynligheten for at faktorene vil inntreffe på en skala fra en til fem (1=ingen sannsynlighet / 5=svært sannsynlig at denne faktoren vil inntreffe)? Hvis den/de inntreffer, hvilken konsekvens har det for prosjektfasens gjennomføring på en skala fra en til fem (1=Svært få konsekvenser / 5=det vil ha svært store konsekvenser for prosjektets framgang og måloppnåelse om denne faktoren skulle oppstå)? 24 25

14 Vedlegg 8 forts. Vurdering av risiko forts. Multipliser sannsynlighet med konsekvens f eks 3X5=15 og du får et tall på risikofaktoren De mest kritiske suksessfaktorene vil være de faktorer som med stor sannsynlighet kan inntreffe og som samtidig har store konsekvenser for framdriften og måloppnåelsen i prosjektet. Faktorer som kan hindre framgang Sannsynlighet Konsekvens Risikofaktor Håndtering av risiko Beskriv hvilke tiltak dere planlegger å iverksette for å forebygge risikofaktorene jf forrige punkt «Vurdering av risiko». Faktorer som kan hindre framgang Risikofaktor Forebyggende tiltak Evaluering Sett inn plan for evaluering fra første søknad. Gi en kort forklaring dersom denne har endret seg. Redegjør kort for resultatene fra underveisevaluering. Økonomi Gi en oversikt over forventede inntekter og utgifter i dette prosjektåret. Søker dere f eks om prosjektmidler fra andre eksterne aktører? Hvilke egne inntekter regner dere med å legge inn i prosjektet? Fyll ut budsjettmalen som ligger i vår oversikt over søknadsskjemaer. (Søk om støtte til HMS-prosjekter Budsjett) 26

15 Bl. nr. Bl. F-232, nr. F-232, september september Med Med forbehold forbehold om trykkfeil om trykkfeil og endringer. og endringer. Ring oss på: Postadresse: Kommunal Landspensjonskasse, Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo Elektroniske henvendelser: klp.no/kontakt /klp.no Ansvarlige investeringer KLP er en ansvarlig investor og eier som tar miljømessige og sosiale hensyn når vi investerer. Som deltaker i FNs Global Impact, kontrollerer vi jevnlig at våre investeringer ikke bryter med etiske minimumskrav. Vi forsøker også å påvirke virksomhetene vi investerer i, andre interessenter og samfunnet vårt, for å skape en mer bærekraftig utvikling. Denne strategien mener vi er den beste for langsiktig verdiskaping.

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Saman om ein betre kommune

Saman om ein betre kommune Saman om ein betre kommune Gjennomgang av kommunenes oppstartsrapportering og prosjektplaner Pulje 2 Rapport Innhold 1. INNLEDNING... 3 Om oppdraget... 3 Sammendrag funn... 3 Erfaringsoverføring fra pulje

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER PLP-Utviklingsevne Dokumentasjon 2 dagers kurs INNOVASJONS- MILJØER Versjon 6.0 Fakta om PLP. 2 3 Mer detaljert program i word. Det er selvsagt mulig å starte dag 1 kl 08.00 eller 10.00 og forkorte/forlenge

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland 1. juli 2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Etablering... 4 1a. Planverk... 4 1b. Prosjektmandat... 5 1c. Effekt- og resultatmål... 5 I. Kartlegging...

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ N Ç'N Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo - Kongsvinger 1995 '4*- faii77%%, \, Forord I 1991 gikk Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene:

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Eidsvoll Hurdal Nes Gjerdrum Nannestad Ullensaker Hvis du aldri gjør ting annerledes enn det du alltid har gjort, vil du aldri få

Detaljer

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler VEILEDER M-380 2015 Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Utførende institusjon: Miljødirektoratet M-nummer: M-380 2015 År: 2015 Sidetall: 25 Utgiver:

Detaljer

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Innledning Hva er gevinst? Hva er gevinstrealisering?

Detaljer

Dette er en veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (Atomhandlingsplanen).

Dette er en veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (Atomhandlingsplanen). Veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene. Utenriksdepartementet har delegert oppgaven å forestå forvaltning av tilskuddsmidlene til

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring Overordnet prosessbeskrivelse for gjennomføring av investeringsprosjekter i Lunner Kommune Målsetning: Gjennomføre bærekraftige investeringsprosjekter til avtalt tid, med forutsatt kvalitet og kostnad

Detaljer

Gruppenavn. Prosjektnavn Visjonsdokument. Versjon <1.0>

Gruppenavn. Prosjektnavn Visjonsdokument. Versjon <1.0> Gruppenavn Prosjektnavn Visjonsdokument Versjon Revisjonshistorie Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 2 Mal Visjonsdokument Informasjon om malen: - Bruk av malen

Detaljer

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER... EVALUERINGSSTRATEGI FOR FOKUS Oslo 2013 Innhold: 1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...3 5.

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET «KLART SPRÅK I STATEN»

EVALUERING AV PROSJEKTET «KLART SPRÅK I STATEN» EVALUERING AV PROSJEKTET «KLART SPRÅK I STATEN» RAPPORT FRA UNDERVEISEVALUERING Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 10/2011 FORORD Denne rapporten bygger på en underveisevaluering av prosjektet

Detaljer

Søknadsskjema skal fylles ut og sendes elektronisk til Norad (postmottak@norad.no) innen den søknadsfrist som fremkommer på norad.

Søknadsskjema skal fylles ut og sendes elektronisk til Norad (postmottak@norad.no) innen den søknadsfrist som fremkommer på norad. Veiledning til søknad om prosjekt- og samarbeidsavtale (Sist oppdatert: 04.08.2015) Søknadsskjema skal fylles ut og sendes elektronisk til Norad (postmottak@norad.no) innen den søknadsfrist som fremkommer

Detaljer

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid i Foto: Riksrevisjonen Forsideillustrasjon: Lobo Media AS ISBN 978-82-8229-023-4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...7 1.1 Formål og bruk av håndboken...7

Detaljer

PLP-Utviklingsledelse for utviklingsprogrammer INNOVASJONS- MILJØER

PLP-Utviklingsledelse for utviklingsprogrammer INNOVASJONS- MILJØER PLP-Utviklingsledelse for utviklingsprogrammer INNOVASJONS- MILJØER Fakta om PLP 1 2 Dette programmet er tilpasset detaktuelle omstillingsområdet og fokuserer på de viktigste områder som omstillingsledelsen

Detaljer

1.0 Bakgrunn for prosjektet

1.0 Bakgrunn for prosjektet Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn for prosjektet... 3 3.0 Hovedmål... 4 3.1 Målgruppe... 4 4.0 Prosjektorganisering... 4 4.1 Styringsgruppe... 5 4.2 Prosjektleder... 5 4.3 Rolle- og ansvarsfordeling...

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR INNFØRING AV VISMA LØSNINGER FOR UNINETT FAS PROSJEKTBESKRIVELSE 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO Beskrivelse av anbefalte rutiner for prosjektstyring, risikohåndtering, avviks- og endringshåndtering

Detaljer