Samhandlingsreformen Hvaler kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandlingsreformen Hvaler kommune"

Transkript

1 Hvaler kommune Samhandlingsreformen Hvaler kommune PROSJEKTPLAN Versjon 1.0 Anders Bekkevold, Ole Kristian Helgesen Mal prosjektplan versjon /OKH

2 Innhold 1 Innledning Hensikt med dokumentet Tilknyttede saker Refererte dokumenter Bakgrunn og omfang Bakgrunn Prosjektets omfang Avgrensninger... 5 Premisser Avhengigheter til andre prosjekter Mål og visjoner Formål/Hensikt Visjon Hovedmål Resultatmål Effektmål Organisering og styring Prosjektorganisasjon Roller og ansvar Tidsplan og leveranser Beslutningspunkter og milepæler Gjeldende fremdriftsplan Beskrivelse av hovedaktiviteter Leveransedokumenter for godkjenning Økonomi Budsjett Finansiering Risiko Kvalitetssikring Administrative rutiner Møtestruktur Rapportering Timeregistrering Dokumenthåndtering og arkivrutiner Utskriftsdato: Samhandlingsreformen - Prosjektplan - versjon 1.0 Side 2 av 17

3 Endringslogg Versj. Dato Kapittel Endring Produsent Godkjent Alle Nytt dokument Anders Bekkevold ,3,4,5, 6,7,9 Større omskrivninger etter møte i prosjektgruppe Ole Kr. Helgesen , 4.2, 5.4, 7, 9.1, , 4.2, 5.1, 5.2, 5.4, 6.1, , 4.2, 5.1, , 5.1, 5.2, 5.4, 6.1, 7, 9.1 Endret etter gjennomgang med Lars Larsen og Anders Bekkevold Endret etter gjennomgang med arbeidsgrupper Endret etter gjennomgang med arbeidsgrupper Ny arbeidsgruppe Frisklivssenter Endret etter gjennomgang i styringsgruppe Ole Kr. Helgesen Ole Kr. Helgesen Ole Kr. Helgesen Ole Kr. Helgesen Utskriftsdato: Samhandlingsreformen - Prosjektplan - versjon 1.0 Side 3 av 17

4 1 Innledning 1.1 Hensikt med dokumentet Dette dokumentet er prosjektdirektiv og plan for prosjektet Samhandlingsreform i Hvaler kommune. Hensikten med prosjektplanen er å dokumentere og kommunisere en plan for hvilke oppgaver som skal løses av prosjektet i perioden fra til prosjektet står ferdig. Prosjektplanen skal også sikre produksjon av de leveranser og resultatmål som er definert i prosjektet, og bidra til at disse leveransene er i henhold til avtalt kvalitet. Videre inneholder dokumentet beskrivelse av ansvarsforhold, kjøreregler og arbeidsrutiner som skal benyttes i prosjektets daglige arbeid. Dokumentet vil revideres ved store endringer i prosjektet. 1.2 Tilknyttede saker Tabellen under angir hvilke saker prosjektet er knyttet til og hvilket arkivnummer dette ligger under i Ephorte. Saksnr Beskrivelse Ephorte 2011/109 Prosjekt samhandlingsreform Interkommunalt samarbeid mellom Hvaler kommune og Fredrikstad kommune 2010/2045 Samhandling for barn og unges oppvekstvilkår på tvers av virksomheter og seksjoner 1.3 Refererte dokumenter Tabellen under angir de referanser til andre dokumenter er referert i dette dokumentet. Refnr Saksnr Journal Dokument Ephorte post R1 2011/109 9 Prosjektplan-samhandlingsreformen - endelig utgave (Fredrikstad kommune) Utskriftsdato: Samhandlingsreformen - Prosjektplan - versjon 1.0 Side 4 av 17

5 2 Bakgrunn og omfang 2.1 Bakgrunn Stortinget har sluttet seg til stortingsmelding 47 - samhandlingsreformen. Kommunene får gjennom reformen og nye lover et betydelig ansvar for å øke livskvaliteten til innbyggerne og redusere presset på helsevesenet gjennom forebyggende arbeid. Stortinget vil med reformen øke kvaliteten på kommunehelsetjenestene, dempe veksten av sykehustjenester og samtidig kostnadseffektivisere. Kommunene skal forplikte seg til samarbeid med samarbeidspartnerne, i første rekke sykehusene, gjennom avtaler. Prosjektet skal beskrive hvordan rådmannen ser på samhandlingsreformen og hvilke utfordringer dette kan gi Hvaler kommune. Prosjektet skal omhandle behovet for samhandling i hele kommunen og samarbeid med andre kommuner. Samtidig gi en oversikt over de økonomiske organisatoriske konsekvensene kommunen står ovenfor. 2.2 Prosjektets omfang Prosjektet skal sørge for at de målsetninger som er beskrevet under i kapittel 3 i dette dokumentet skal realiseres innenfor oppgitte kostnads- og tidsrammer. 2.3 Avgrensninger Prosjektet vil kun sørge for leveranser av utredninger for å ta nødvendige beslutninger for handling. Initiering av handlingene prosjektet kommer frem til initieres gjennom nye prosjekter eller i drift. 2.4 Premisser Rådmannen er av den oppfatning av at Stortingsmelding 47 Samhandlingsreformen er av en så stor betydning for kommunens videre utvikling at deltakelse i prosjekt og arbeidsgrupper skal prioriteres. Foreløpig er det ingen økonomiske ressurser i prosjektet, og hver enkelt seksjon må finansiere sin deltakelse. Fredrikstad kommune vil stille krav til at Hvaler kommune tar beslutninger om de ønsker samarbeide innenfor det enkelte område til gitte tidsfrister. Fredrikstad opererer med følgende tidsfrister som har relevans for Hvaler kommune (Se ellers [R1] kapittel D): Tillitsvalgte skal involveres i prosessen. 2.5 Avhengigheter til andre prosjekter Hvaler kommune har inngått en intensjonsavtale med Fredrikstad kommune om deltakelse i prosjektarbeid vedrørende samhandlingsreformen. Samarbeidsprosjektet vil legge føringer for Hvaler kommunes videre arbeid med samhandlingsreformens utfordringer. Hvaler kommune deltar i et effektiviseringsnettverk i regi av KS som omhandler samhandling for utsatte barn og unge. På bakgrunn av dette nettverket har Hvaler kommune, her representert ved seksjon Helse og Sosial og seksjon Opplæring og Kultur, startet prosjektet Samhandling for barn og unges oppvekstvilkår på tvers av virksomheter og seksjoner. Utskriftsdato: Samhandlingsreformen - Prosjektplan - versjon 1.0 Side 5 av 17

6 Ferdigstillelse av prosjektet på Sandbakken, boliger for vanskeligstilte, vil ha betydning for løsningen man finner innenfor rus/psykriatri. 3 Mål og visjoner 3.1 Formål/Hensikt Utrede konsekvensen ved innføring av samhandlingsreformens intensjoner i Hvaler kommune. Fremskaffe grunnlag og utarbeide saker for politiske beslutninger i forbindelse med dette. 3.2 Visjon Vi forstår samhandlingsreformens intensjoner og utfordringer og vi er forberedt. 3.3 Hovedmål Gjøre nødvendige avklaringer og utarbeide beslutningsgrunnlag for å kunne fatte politiske vedtak i forhold til hva Hvaler kommune må gjøre for og kunne gjennomføre forventningene som ligger i samhandlingsreformen. Sikre at Hvaler kommune kan treffe beslutninger i forhold til fremdriftsplanen til Fredrikstad kommunes prosjekt. 3.4 Resultatmål Ved prosjektets slutt skal følgende foreligge Alle nødvendige beslutninger knyttet til realisering av samhandlingsreformen er tatt. Beslutningene tatt av administrasjonen er forankret politisk gjennom vedtak i kommunestyret. Det foreligger anbefalinger knyttet til organisering og realisering av tiltakene man har kommet frem til. 3.5 Effektmål 1. Økt forståelse av samhandlingsreformens intensjoner og utfordringer. 2. Vi klarer å foreta beslutninger i forhold til kravene fra Fredrikstad kommune. 3. Vi kjenner omfang og kostnader knyttet til tiltak for realiseringen av våre ambisjoner. 4. Tiltakene er forankret både administrativt og politisk. Utskriftsdato: Samhandlingsreformen - Prosjektplan - versjon 1.0 Side 6 av 17

7 4 Organisering og styring 4.1 Prosjektorganisasjon Prosjekteier Styringsgruppe Prosjektleder Delprosjekt 1 Helse og sosial Delprosjekt 2 Forebyggende folkehelse Delprosjekt 1 Helse og sosial Arbeidsgruppe 1 Koordinerende enhet Arbeidsgruppe 2 USK/ beh.senger Arbeidsgruppe 3 rehabilitering Arbeidsgruppe 4 Legevakt Arbeidsgruppe 5 Rus og psykriatri Arbeidsgruppe 6 IT Arbeidsgruppe 7 Frisklivssentral Arbeidsgruppe 8 Læring- og mestringssenter Delprosjekt 2 Forebyggende folkehelse Arbeidsgruppe 9 Folkehelse - Helsetilstand 4.2 Roller og ansvar Prosjekteier: Torleif Gjellebæk - Rådmann Styringsgruppe: Torleif Gjellebæk - Rådmann (leder av styringsgruppen) Lars H. Larsen - Seksjonssjef Helse og Sosial Astri Engblad - Seksjonssjef Opplæring og Kultur Heidi Vildskog - Seksjonssjef Miljø og Teknikk Ole Kristian Helgesen - Prosjektleder Utskriftsdato: Samhandlingsreformen - Prosjektplan - versjon 1.0 Side 7 av 17

8 4.2.1 Delprosjekt 1 Helse og Sosial Anders Bekkevold - Delprosjektleder Arbeidsgruppe 1 Koordinerende enhet Gruppeleder: Anders Bekkevold Deltakere: Ikke bestemt hvilke som eventuelt skal bidra i arbeidet. Arbeidsgruppe 2 USK og behandlingssenger Gruppeleder: Kirsten Piil Deltakere: Ledergruppen i omsorgstjenesten (2 avd. ledere fra hj.tjenesten og 2 avd. ledere fra sykehjemmet) Seksjonssjef seksjon Helse og Sosial Tillitsvalgte (2 fra sykepleierforbundet, 2 fra fagforbundet) Arbeidsgruppe 3 Rehabilitering Gruppeleder: Kirsten Piil Deltakere: Ledergruppen i omsorgstjenesten (2 avd. ledere fra hj.tjenesten og 2 avd. ledere fra sykehjemmet) Seksjonssjef seksjon Helse og Sosial Tillitsvalgte (2 fra sykepleierforbundet, 2 fra fagforbundet) Arbeidsgruppe 4 Legevakt Gruppeleder: Lars H. Larsen Deltakere: Gruppeleder utarbeider utredningen på bakgrunn av rapporten som er utarbeidet i prosjekt samhandling mellom Fredrikstad og Hvaler kommune Arbeidsgruppe 5 Rus og psykiatri Gruppeleder: Bente Svennes Deltakere: Reidar Andersen (avd. leder NAV - psykiatri) Arbeidsgruppen har deltatt i arbeidsgruppe gjennom prosjekt samhandling mellom Fredrikstad og Hvaler kommune. Arbeidsgruppe 6 - IT Gruppeleder: Anders Bekkevold Deltakere: Ikke bestemt hvilke som eventuelt skal bidra i arbeidet. Utskriftsdato: Samhandlingsreformen - Prosjektplan - versjon 1.0 Side 8 av 17

9 Arbeidsgruppe 7 Frisklivssentral Gruppeleder: Per Åge Pettersen Deltakere: Virksomhetsleder omsorgstjenesten Ledergruppen i omsorgstjenesten (2 avd. ledere fra hj.tjenesten og 2 avd. ledere fra sykehjemmet) Seksjonssjef seksjon Helse og Sosial Tillitsvalgte (2 fra sykepleierforbundet, 2 fra fagforbundet) Arbeidsgruppe 8 Lærings- og mestringssenter Gruppeleder: Per Åge Pettersen Deltakere: Virksomhetsleder omsorgstjenesten Ledergruppen i omsorgstjenesten (2 avd. ledere fra hj.tjenesten og 2 avd. ledere fra sykehjemmet) Seksjonssjef seksjon Helse og Sosial Tillitsvalgte (2 fra sykepleierforbundet, 2 fra fagforbundet) Delprosjekt 2 Forebyggende folkehelse Delprosjektleder er Ikke avklart. Trolig er dette en aktuell oppgave for en ny Folkehelsekoordinator i kommunen. Arbeidsgruppe 9, Folkehelse - Helsetilstand Sammensetning er ikke avklart Prosjekteier (PE) Prosjekteier er ansvarlig for at de politiske vedtak som omfattes av prosjektet gjennomføres i henhold til de gitte rammer. Prosjekteier skal orientere politiske organer om prosjektet Prosjekteier deltar i styringsgruppen til prosjekt Samhandlingsreformen i Fredrikstad kommune Styringsgruppe (SG) s oppgave er å overvåke prosjektet med hensyn på fremdrift, kvalitet, prosjektets økonomi, foreta nødvendige prioriteringer og beslutninger ved prosjektets milepæler, samt å sikre utvekslingen av informasjon mellom de involverte partene. I tillegg skal styringsgruppen ivareta følgende oppgaver: Premissgiver for fremdrift, ressursbruk og økonomi Sørge for at prosjektet på forespørsel får alle nødvendige faglige avklaringer det selv ikke har myndighet til å ta Sikre forankring i linjeorganisasjonen Godkjenne leveranser fra prosjektet Utskriftsdato: Samhandlingsreformen - Prosjektplan - versjon 1.0 Side 9 av 17

10 Godkjenne endringer innenfor gitte rammer, påse at forsvarlig utredning blir foretatt Prosjektleder (PL) Prosjektleder har ansvar for følgende oppgaver i prosjektet: Operativ ledelse av prosjektet Rapporter status til styringsgruppen (SG) Delta i styringsgruppemøter, og påse at nødvendige beslutninger blir tatt Innkalle styringsgruppen (SG) ved behov Utarbeide beslutningsgrunnlag til styringsgruppen Ansvar for økonomi, framdrift og resultat. Ansvar for utarbeidelse av aktivitets- og fremdriftsplan og kostnads/inntektsoverslag Ansvarlig for ajourhold av prosjektplan (dette dokumentet) Delprosjektleder (DPL) Delprosjektledere har følgende ansvar i prosjektet: Selvstendig ansvar for at arbeidsgruppenes oppgaver blir løst innenfor gitte tidsfrister og med rett kvalitet. Rapportere status på oppgaver innenfor delprosjektet til prosjektleder (PL) i henhold til gjeldende rutiner. Bistå prosjektleder (PL) i planlegging og oppfølging av prosjektet. 5 Tidsplan og leveranser 5.1 Beslutningspunkter og milepæler Milepæler Tabellen under angir de kontraktsmessige milepælene prosjektet jobber ut i fra. Kolonnen Opprinnelig dato angir kontraktens opprinnelige dato, kolonnen Dato angir de datoer som finnes i gjeldende plan for tidspunktet for denne versjonen av rapporten. Milepæl-nr Beskrivelse Opprinnelig dato MP-01 Utredning - USK/beh.senger (arb.gruppe 2) foreligger MP-02 Utredning - Rehabilitering (arb.gruppe 3) foreligger MP-03 Utredning - Legevakt (arb.gruppe 4) foreligger MP-04 Utredning - Rus og psykriatri (arb.gruppe 5) foreligger MP-05 Utredning - Frisklivssentral (arb.gruppe 7) foreligger MP-06 Utredning - Lærings- og mestringssenter (arb.gruppe 8) foreligger MP-07 Sak klar til politisk behandling i KS (Fase 1) MP-08 Utredning - IT (arb.gruppe 6) foreligger MP-09 Sak klar til politisk behandling i KS (Fase 2) MP-10 Utredning - Koordinerende enhet (arb.gruppe 1) foreligger MP-11 Utredning - Folkehelse - Helsetilstand (arb.gruppe 9) foreligger MP-12 Sak klar til politisk behandling i KS (Fase 3) MP-13 Sluttrapport foreligger Gjeldende dato Utskriftsdato: Samhandlingsreformen - Prosjektplan - versjon 1.0 Side 10 av 17

11 5.1.2 Beslutningspunkt Ved alle beslutningspunkter skal styringsgruppen bestemme om prosjektet skal videreføres, kursen endres eller avsluttes. Det er prosjektleders ansvar å presentere det formelle beslutningsunderlaget, dokumentere de beslutninger som tas og iverksette nødvendige aktiviteter. Prosjektplanen skal oppdateres til ny versjon hvor beslutninger medfører større kursendringer. Et beslutningspunkt innebærer en vurdering av følgende forhold: Grad av måloppnåelse i forhold til plan, tid og ressurser. Er prosjektet tilfredsstillende organisert og under kontroll. Kritiske suksessfaktorer Har forutsetningene endret seg? Blir prosjektets hovedmål oppnådd? Tabellen under angir prosjektets beslutningspunkt og knytning mot milepæler. Beslutningspunkt Utredning - USK/beh.senger (arb.gruppe 2) Utredning - Rehabilitering (arb.gruppe 3) Utredning - Legevakt (arb.gruppe 4) Utredning - Rus og psykriatri (arb.gruppe 5) Utredning - Frisklivssentral (arb.gruppe 7) Utredning - Lærings- og mestringssenter (arb.gruppe 8) USK/beh.senger (arb.gruppe 2) Rehabilitering (arb.gruppe 3) Legevakt (arb.gruppe 4) Rus og psykriatri (arb.gruppe 5) Frisklivssentral (arb.gruppe 7) Lærings- og mestringssenter (arb.gruppe 8) Utredning - IT (arb.gruppe 6) IT (arb.gruppe 6) Utredning - Koordinerende enhet (arb.gruppe 1) Utredning - Folkehelse - Helsetilstand (arb.gruppe 9) Koordinerende enhet (arb.gruppe 1) Folkehelse - Helsetilstand (arb.gruppe 9) Prosjekt avsluttes Knyttet til milepæl MP-01 MP-02 MP-03 MP-04 MP-05 MP-06 MP-07 MP-07 MP-07 MP-07 MP-07 MP-07 MP-08 MP-09 MP-10 MP-11 MP-12 MP-12 MP-13 Behandles I mai 2011 I mai 2011 I mai 2011 I mai 2011 I mai 2011 I mai 2011 I Kommunestyre jun 2011 I Kommunestyre jun 2011 I Kommunestyre jun 2011 I Kommunestyre jun 2011 I Kommunestyre jun 2011 I Kommunestyre jun 2011 I okt 2011 I Kommunestyre nov 2011 I mai 2012 I mai 2012 I Kommunestyre jun 2012 I Kommunestyre jun 2012 I jun Gjeldende fremdriftsplan Fremdriftsplanen under bygger på gjeldende plan for tidspunktet for denne versjonen av rapporten. Utskriftsdato: Samhandlingsreformen - Prosjektplan - versjon 1.0 Side 11 av 17

12 Aktivitetsnavn Startdato Sluttdato Utarbeide prosjektplan Etablere arbeidsgrupper Fase 1 Etablere arbeidsgrupper Fase 2 Etablere arbeidsgrupper Fase 3 FASE 1 Utredning - USK/beh.senger (arb.gruppe 2) Utredning - Rehabilitering (arb.gruppe 3) Utredning - Legevakt (arb.gruppe 4) Utredning - Rus og psykriatri (arb.gruppe 5) Utredning - Frisklivssentral (arb.gruppe 7) Utredning - Lærings- og mestringssenter (arb.gruppe 8) Saksforberedelser KS - Fase 1 FASE 2 Utredning - IT (arb.gruppe 6) Saksforberedelser KS - Fase 2 FASE 3 Avklare organisering og ansvar - Forebyggende folkehelse Ansette/utnevne Folkehelsekoordinator Utredning - Koordinerende enhet (arb.gruppe 1) Utredning - Folkehelse - Helsetilstand (arb.gruppe 9) Saksforberedelser KS - Fase 3 Utarbeide sluttrapport Prosjektet er tenkt gjennomført i som to delprosjekter med til sammen tre faser. Fase 1: Utredninger fra arbeidsgruppe 2, 3, 4, 5, 7 og 8 Fase 2: Utredninger fra arbeidsgruppe 6 Fase 3: Utredninger fra arbeidsgruppe 1 og Beskrivelse av hovedaktiviteter Aktivitet Hensikt Viktige oppgaver Resultat Utarbeide prosjektplan Avklare organisering Sammenstille dokument Dette dokumentet Utarbeide fremdriftsplan Utarbeide fremdriftsplan Fremdriftsplan Definere rammer for økonomi og tid Gjennomgå økonomi og rammer Spesifisere leveranser Identifisere usikkerhet Etablere organisasjon kontakte medlemmer og sørge for deres involvering Definere rutiner for kvalitetssikting Definere administrative rutiner Definere beslutningspunkt. Etablere rutiner for oppfølging og rapportering. Utredning Utarbeide grunnlag for saksforberedelser Komme frem til ulike alternativer for hvordan forventninger og krav kan ivaretas. Rapporter som beskrevet i kapittel xx Skrive rapport som oppsummer resultatene innenfor hvert område Få rapporter verifisert og godkjent av Saksforberedelser Utarbeide beslutningsgrunnlag for beslutningspunkter Skrive saker forut for politisk behandling. Saksgrunnlag i Ephorte Gjennomgang av saken med rådmannen for utarbeidelse av endelig innstilling Etablere arbeidsgrupper Oppstart av gruppearbeid Sette sammen Operative arbeidsgrupper Utskriftsdato: Samhandlingsreformen - Prosjektplan - versjon 1.0 Side 12 av 17

13 Aktivitet Hensikt Viktige oppgaver Resultat innenfor delprosjekt Helse og sosial arbeidsgruppa er definert Starte arbeidet med gruppens oppgaver (se definerte oppgaver) Avklare organisering og ansvar innenfor delprosjekt Forebyggende folkehelse Bemanne delprosjektet med ressurser og få startet leveranser av utredninger Forberede forslag til RÅLE. Sette sammen grupper og innkalle til arbeidsmøter. Avklare rollen som Folkehelsekoordinator Operative arbeidsgrupper er definert Folkehelsekoordinator er utpekt Delprosjektleder er utpekt Utarbeide sluttrapport Avgjøre om prosjektet kan avsluttes eller om det skal forlenges. Evaluering av prosjektet for fremtidig læring Utarbeide sluttrapport. Sluttrapport Prosjektet avsluttes eller videreføres 5.4 Leveransedokumenter for godkjenning Tabellen under angir de dokumenter prosjektet skal levere for godkjenning. Det er angitt dato for leveranse, frist for godkjenning og ansvarlig for godkjenning. Dokument Prosjektplan Leveranse dato Godkjennings dato Godkjennes av Utredning - USK/beh.senger Utredning - Rehabilitering Utredning Legevakt Utredning - Rus og psykriatri Utredning - Frisklivssentral Utredning - Lærings- og mestringssenter Utredning IT Utredning - Koordinerende enhet Utredning - Folkehelse Helsetilstand Sluttrapport Utskriftsdato: Samhandlingsreformen - Prosjektplan - versjon 1.0 Side 13 av 17

14 5.4.1 Utredninger Arbeidsgruppene skal gjennomføre utredninger som beskrevet i kapittel 0. Rapportene skal ha følgende disposisjon: 1 Innledning <Kort om bakgrunn for dokumentet og i hvilken (hvorfor) sammenheng det er produsert> 2 Oppsummering <Kort oppsummering av resultater i rapporten> 3 Problemstilling <Beskrivelse/presisering av hva rapporten skal gi svar på> 4 Resultat I dette kapittelet beskrives de mulige løsninger som arbeidsgruppen er kommet frem til for å møte den utfordringen som er spesifisert i kapittel Den optimale løsningen <Beskrivelse av den ideelle løsningen faglig sett> 4.2 Den sannsynlige løsningen <Beskrivelse av den løsningen man tror er mest realistisk. Her må det også beskrives hvilke premisser (eller forutsetninger) som ligger til grunn for valg av denne løsningen> 4.3 Minimumsløsningen <Beskrivelse av løsning vi minimum kan gjennomføre innenfor de rammer vi har>. <En minimumsløsning kan i sin ytterste konsekvent være å ikke gjøre noe, da rammene eller andre forutsetninger gjør en realisering umulig> 5 Metode <Beskrivelse av hvordan man har kommet frem til resultatet> Sluttrapport Prosjektleder skal i sluttrapporten samle og dokumentere de erfaringer som er gjort i prosjektarbeidet med vekt på grad av måloppnåelse i henhold til prosjektplanen. Sluttrapporten skal kun omhandle de administrative forholdene i prosjektet og ikke være en del av den faglige rapporteringen. Hvaler kommunes standard mal for sluttrapporten skal benyttes med følgende mal: Forord 1. Sammendrag 2. Gjennomføring i henhold til prosjketplan 3. Målrealisering 4. Prosjektorganisering og ressursdimensjonering 5. Kostnader og finansiering 6. Viktige erfaringer 7. Avslutning 8. Vedlegg Utskriftsdato: Samhandlingsreformen - Prosjektplan - versjon 1.0 Side 14 av 17

15 6 Økonomi 6.1 Budsjett Kostnader Kostnader MVA eks. MVA inkl. MVA Interne lønnskostnader (1 500 timer a 620) Diverse reise- og møtekostnader Totale kostnader Andre refusjoner Andre tilskudd Sum tilskudd og refusjoner Dekkes innen gitte budsjettrammer (lønn) Bruk av bevilgning i budsjett 2011 ( ,-) Dekkes av fond Dekkes ved låneopptak Budsjettet forutsetter et tilskudd på ,- til forberedende arbeider. 6.2 Finansiering Seksjonsjef Helse og sosial har søkt Helsedepartementet om tilskudd på inntil ,- til forberedelser og etablering av nye tiltak/organisering knyttet til realisering av Samhandlingsreformen i Hvaler kommune. Om man velger å opprette en stilling som Folkehelsekoordinator, yter Østfoldhelsa ,- årlig til denne stillingen. 7 Risiko Det gjennomføres ingen risikovurdering i dette prosjektet, da det kun er snakk om å produsere utredninger. 8 Kvalitetssikring Kvalitet ivaretas gjennom: Alle dokumenter som produseres av prosjektet skal være en gjenstand for godkjenning. Statusrapporter utarbeides til hvert styringsgruppemøte. Alle administrative rutiner er definert og følges. Det innføres beslutningspunkter i planen. vil da gis anledning til å vurdere kvalitet på prosjektet gjennom o Grad av måloppnåelse i forhold til plan, tid og ressurser. o Er prosjektet tilfredsstillende organisert og under kontroll. o Kritiske suksessfaktorer Har forutsetningene endret seg? o Blir prosjektets hovedmål oppnådd? Utskriftsdato: Samhandlingsreformen - Prosjektplan - versjon 1.0 Side 15 av 17

16 9 Administrative rutiner 9.1 Møtestruktur Navn Formål Frekvens Styringsgruppemøte Statusrapportering Ved behov Beslutningsforum Statusmøte i prosjektgruppen Statusrapportering/ Avklaringer Ved behov Statusmøte delprosjektleder og gruppeleder arbeidsgrupper Det skal skrives referat fra samtlige møter. Statusrapportering og avklaringer Ved behov 9.2 Rapportering Rapporteringsstruktur i prosjektet skal skje som vist i underliggende matrise: Rapportering fra Rapportering til Hyppighet Prosjektleder (PL) Styringsgruppe (SG) Skriftlig - ved hvert styringsgruppemøte Delprosjektleder (DPL) Prosjektleder (PL) Skriftlig - ved hvert styringsgruppemøte Gruppeleder arbeidsgrupper Delprosjektleder (DPL) Statusrapporter skal være korte og konsise. Muntlig ved hvert statusmøte Rapportering til (SG) Rapporten skal inneholde følgende: Kort beskrivelse av status på prosjektet De viktigste aktiviteter i perioden siden forrige statusrapport Fremdrift i forhold til milepæler Timeverksforbruk egne ressurser Økonomi Risikobildet Evt. avvik og problemområder Andre saker til orientering Eventuelle underlag for saker til beslutning Rapportering til Prosjektleder Rapporten skal inneholde følgende Kort beskrivelse av status i delprosjektet De viktigste aktiviteter i perioden siden forrige statusrapport Fremdrift i forhold til milepæler Timeverksforbruk egne ressurser Evt. avvik og problemområder 9.3 Timeregistrering Alle prosjektdeltagerne rapporter timer forbrukt på prosjektet hver måned. Timverkene rapporteres til delprosjektleder. Utskriftsdato: Samhandlingsreformen - Prosjektplan - versjon 1.0 Side 16 av 17

17 9.4 Dokumenthåndtering og arkivrutiner Maler Benyttes i henhold til gjeldende regelverk for Hvaler kommune for all utgående korrespondanse. For statusrapport benyttes standard mal: Statusrapport prosjekt Arkivrutiner Benyttes i henhold til gjeldende regelverk for Hvaler kommune. Alle dokumenter som produseres i prosjektet skal registreres i Ephorte under sak 2011/109. Kommunens arkivrutiner for all korrespondanse og øvrige notater er gjeldende. Utskriftsdato: Samhandlingsreformen - Prosjektplan - versjon 1.0 Side 17 av 17

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter 08.09.2010 1 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 4 2.0 Rollene i Prosjektprosessen 4 2.1 Eierrollen 2.2 Prosjektansvarlig

Detaljer

Prosjekt Ulovlighetsoppfølging, Hvaler kommune

Prosjekt Ulovlighetsoppfølging, Hvaler kommune Hvaler kommune Prosjekt Ulovlighetsoppfølging, Hvaler kommune PROSJEKTPLAN Versjon 0.1 Per Erik Johansen 09.09.2014 Tema Hovedansvarlig Revideres av Godkjent av Metoder og verktøy for ledelse Utskriftsdato

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n. PROSJEKTPLAN M l» W * mm" FRIVILLIGHETSPOLITIKK DØNNA KOMMUNE. C Dønna kommune FORPROSJEKT

DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n. PROSJEKTPLAN M l» W * mm FRIVILLIGHETSPOLITIKK DØNNA KOMMUNE. C Dønna kommune FORPROSJEKT E] "E' Dokid: 17000172 (17/124-2) Rafi - FRIVILLIGHETSPOLITIKKI PROSJEKTPLAN- LE? v, DEN. NA KOMMUNE -. DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n l. Mottatt ' PROSJEKTPLAN M l» W * mm" 1,0, i; 33% D : t.

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTPLAN. Prosjekt AVLASTNINGSBOLIGER

Hattfjelldal kommune PROSJEKTPLAN. Prosjekt AVLASTNINGSBOLIGER Hattfjelldal kommune PROSJEKTPLAN Prosjekt AVLASTNINGSBOLIGER INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Hensikten med prosjektet... 3 Prosjektets målsetning... 3 Prosjektets omfang... 3 Ansvarsforhold... 4 Organisering...

Detaljer

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN SKISSE TIL PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT TEMA: FORNY 2006 Hovedprosjekt Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt for informasjonsportal 02.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2030 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase. Prosjektnavn. Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato. Prosjektplan 1

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase. Prosjektnavn. Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato. Prosjektplan 1 PROSJEKTPLAN Prosjektfase Prosjektnavn Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato Prosjektansvarlig: NN Tittel Organisasjon Prosjektleder: NN Tittel Organisasjon Prosjektplan 1 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Innhold 1. HVA ER ET PROSJEKT? 5 2. HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED PROSJEKTER? 5 3. ORGANISERING AV PROSJEKTER 6 3.1. Prosjekteier 6 3.2. Styringsgruppe 6 3.3. Prosjektleder

Detaljer

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen 0. INNLEDNING...2 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Mål for forprosjektet...2 1.3 Mål for hovedprosjektet...2 1.4 Rammer...3 2. OMFANG

Detaljer

Roller i prosjekter Nordre Follo kommune

Roller i prosjekter Nordre Follo kommune Roller i prosjekter Nordre Follo kommune Styringsgruppe (oppdragsgiver) Bestiller prosjektbeskrivelse Vedtar prosjektbeskrivelse Sikrer at effektmålene støtter målene for reformen Tar prinsippavgjørelser

Detaljer

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis 1 Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis I Utdanningsdirektoratet har vi tillit til at lærere og skoleledere møter elever med respekt, og gir dem faglige utfordringer hver dag. Vi har noen felles

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2035 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Organisering av indremedisinsk avdeling som følge av samhandlingsreformen. Nasjonalt topplederprogram. Kari Mette Vika.

Utviklingsprosjekt: Organisering av indremedisinsk avdeling som følge av samhandlingsreformen. Nasjonalt topplederprogram. Kari Mette Vika. Utviklingsprosjekt: Organisering av indremedisinsk avdeling som følge av samhandlingsreformen Nasjonalt topplederprogram Kari Mette Vika Gjøvik Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Prosjektet

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Oppstartssamling Gardermoen 24. november 2014 Arild Stavne Prosjektforum AS Osloveien 1, 1430 Ås, Telefon 64 94 35 70 post@prosjektforum.no www.prosjektforum.no

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag

Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for helse- og sosialfag 1 MÅL OG RAMMER - 2-1.1 Bakgrunn og mål - 2-1.2 Mål - 2-1.3 Rammefaktorer - 2-2 ORGANISERING - 2-3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER - 3-3.1 Beslutningspunkter

Detaljer

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Bakgrunn og mål Bakgrunn Frosta, Levanger og Verdal kommuner har vedtatt å danne Innherred Samkommune

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord For bruk av malen se veiledning siste side. Tabellen under fylles alltid ut ved behandling. Prosjektnummer Agresso: Saksnummer ephorte: Versjon: Behandlet dato:

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

EBIR Prosjektdefinisjon

EBIR Prosjektdefinisjon Versjon 0.1 Avslutning og overlevering til linjen Dato: 26.04.2011 Prosjektleder / assisterende prosjektleder Marit Nielsen/ Alexander Løberg GODKJENNING Rolle Navn Dato Signatur Prosjekteier, EBIR Gøran

Detaljer

Prosjektledersamling Pulje lv 10. 11. februar 2009. Spesialrådgiver Bjørg Røstbø

Prosjektledersamling Pulje lv 10. 11. februar 2009. Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Prosjektledersamling Pulje lv 10. 11. februar 2009 Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Plan- og dokumentasjonsarbeidet i prosjektet Ulike planer i prosjektarbeid Mandat? Framdriftsplan? Prosjektplan? Milepælsplan?

Detaljer

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling Morten A. Torp Version 1.3 24.08.2017 Organisering av Virksomheter Side 2 Organisering av Prosjekter Typiske kjennetegn for prosjekter: - Har min. 2-3 deltakere

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av Felles legetjenester

PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av Felles legetjenester Grane kommune Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av Felles legetjenester Fellesprosjekt for Grane kommune og Hattfjelldal kommune. Innhold 1 Hensikten med prosjektet..3 2 Prosjektets målsetning...

Detaljer

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Oppdatert 11.01.15 Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Prosjekteier: Lier kommune v/kommunestyret Styringsgruppe: Formannskapet Prosjektansvarlig: Rådmannen med rådmannsteamet Prosjektleder:

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Prosjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0

Prosjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0 Samdistribusjon av varer til kommunens enheter 22. desember 2010 Versjon: 1.0 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt med prosjektet... 3 2 Prosjekteier... 3 3 Prosjektets hovedmål... 3 3.1 Prosjektets delmål...

Detaljer

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel)

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel) ArealKonsult AS Prosjektplan for felles overbygning for veilagene på Blefjell Vegforum Blefjell (arb.tittel) Prosjektplan.rtf 1 Innholdsfortegnelse... 1 Prosjektplan... 1 Innholdsfortegnelse... 2 1. Mål

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Saksframlegg. Frosta kommune. Forprosjekt helsehus Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Frosta kommune. Forprosjekt helsehus Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1961-4 Saksbehandler: Jostein Myhr Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.05.2015 Kommunestyret 02.06.2015 Forprosjekt helsehus 2015-2016 Rådmannens

Detaljer

Prosjektplan. Mellom linjene. Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune

Prosjektplan. Mellom linjene. Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune Prosjektplan Mellom linjene Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune 11.11.2013 1. MÅL OG RAMMER... 2 2. BAKGRUNN... 2 3. HENSIKT... 3 4. FORPROSJEKT... 3 5. OMFANG OG AVGRENSNINGER...

Detaljer

Forprosjektplan revidert 280311 1. MÅL OG RAMMER

Forprosjektplan revidert 280311 1. MÅL OG RAMMER 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Rådmannsmøtet den 3.2.2010 gav sin tilslutning til å sette i gang prosjektet Samhandlingsreformen på Hadeland og vedtok prosjektplanen. Prosjektet tar utgangspunkt i føringene

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen side 1 Forprosjektplan: Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen Ekstern evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen med mål om å skape strukturer som gjør regionsamarbeidet til et effektivt

Detaljer

Æ vil bli stor i Tjeldsund

Æ vil bli stor i Tjeldsund Prosjektbeskrivelse Barne- og ungdomsprosjekt i Tjeldsund kommune Æ vil bli stor i Tjeldsund August 2007 1 INNHOLD Innhold 2 MÅL OG RAMMER. 3 Bakgrunn.. 3 Prosjektmål.. 3 Rammer 3 OMFANG OG AVGRENSING

Detaljer

Mal prosjektmandat og arbeidsgrupper - Nordre Follo kommune

Mal prosjektmandat og arbeidsgrupper - Nordre Follo kommune Mal prosjektmandat og arbeidsgrupper - Nordre Follo kommune Styringsgruppe (oppdragsgiver) Bestiller Vedtar Sikrer at effektmålene støtter målene for reformen Tar prinsippavgjørelser xxxxxxxx 2017 Prosjekteier/Oppdragets

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er å få kartlagt og analysere status for Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) etter 6 år som regional

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

Overordnet prosjektplan:

Overordnet prosjektplan: Overordnet prosjektplan: Ny organisering av Statens vegvesen Vedtatt av etatsledermøtet (ELM) 28. mai 2008 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektnavn... 4

Detaljer

Prosjekt organisering. Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører

Prosjekt organisering. Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører Prosjekt organisering Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører Forum for MA-kirker i stein 4. Februar 2014 Høyer Finseth AS har solid kompetanse og stor kapasitet innen kjernevirksomhetene: Byggteknikk Prefabrikkert

Detaljer

PROSESSPLAN. for. Revisjon av Planstrategi for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune

PROSESSPLAN. for. Revisjon av Planstrategi for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune PROSESSAN for Revisjon av Planstrategi for Hattfjelldal kommune Prosessplan vedtatt av: Prosessplan sist endret den: 08/2016 Endringene foretatt av: Per-Inge Hestetræet INNHOLD Bakgrunn...

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE PROSJEKTPLAN. for gjennomføring av delprosjekt POLITISK STYRINGSSYSTEM

LEVANGER KOMMUNE PROSJEKTPLAN. for gjennomføring av delprosjekt POLITISK STYRINGSSYSTEM LEVANGER KOMMUNE PROSJEKTPLAN for gjennomføring av delprosjekt POLITISK STYRINGSSYSTEM 0 5. 0 4. 0 6 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet Mandat: Spesielle premisser Spesielle krav til organisering Bakgrunn

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Planarbeidet i prosjektet. Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,

Planarbeidet i prosjektet. Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll, Planarbeidet i prosjektet Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll, 19.09.08 Ulike planer i prosjektarbeid Mandat? Framdriftsplan? Prosjektplan? Milepælsplan? Prosjektmandat dette er

Detaljer

PLP - eller ProsjektLederProsessen:

PLP - eller ProsjektLederProsessen: PLP - eller ProsjektLederProsessen: er et begrepsapparat basert på systematikk fra utviklingsprosjekter gjennomført i næringslivet og offentlig sektor. Begrepsapparatet er utviklet til bruk i konkrete

Detaljer

Saksbehandler: Ingar Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/436-1 Dato: ETABLERING AV NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING (NAV)

Saksbehandler: Ingar Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/436-1 Dato: ETABLERING AV NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING (NAV) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingar Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/436-1 Dato: 12.01.07. ETABLERING AV NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING (NAV) INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Mål 1 Å drive kostnadseffektive barneverntjenester. 2 Å kartlegge og avklare

Detaljer

Skedsmo kommune. Sluttrapport. Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene.

Skedsmo kommune. Sluttrapport. Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene. Skedsmo kommune Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene. 02.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten Skjervøy kommune Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten 01.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold

Detaljer

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.04.08 RE/IF Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Tilråding: Styret

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Lese for livet. En kommunal plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen i Odda kommune ODDA KOMMUNE

Lese for livet. En kommunal plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen i Odda kommune ODDA KOMMUNE Lese for livet En kommunal plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen i Odda kommune Dagsorden Prosessen fram til ferdig plan Presentasjon av Lese for livetplanen Resultat av evaluering/ brukerundersøkelse

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter>

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter> // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 3

Innholdsfortegnelse. Side 3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Mål for prosjektet...4 1.2.1 Konkrete mål for prosjektet...4 1.3 Rammer...4 2 Omfang...5 2.1 Oppgaveomfang...5 2.1.1 Absolutt krav...5 2.1.2

Detaljer

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Mål 1 Å drive kostnadseffektive barneverntjenester. 2 Å kartlegge og avklare

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing

Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing Nye Asker kommune Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing Fellesnemnda, 25 November 2016 Innhold 1. Mandat for arbeidet 2. Overordnet framdrift og faseinndeling 3. Prinsipper for organisering

Detaljer

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune PROSESSPLAN for Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune Prosessplan vedtatt av: Formannskapet. Prosessplan sist endret den: Endringene

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT SMB Utvikling Gratangen Prosjektleder Hilde Svenning 1 Innhold 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSNING... 3 3. ORGANISERING...

Detaljer

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Saltdal Kommune Elektronisk meldingsutveksling i kommunen 14. april 2009 Godkjent av: Arbeidsgruppen Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

Avdeling for Elevservice

Avdeling for Elevservice Avdeling for Elevservice 1 MÅL OG RAMMER STYRKE OPPFØLGINGA AV ENKELTELEVER.... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål... 2 1.2.1 Konkrete mål... 2 1.3 Prosjektets avgrensning og presisering... 2 1.3.1 Utvelgelse

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 09.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer

FORPROSJEKTPLAN: Lierne kommune innsparinger på oppvekstområdet fra Forprosjekt

FORPROSJEKTPLAN: Lierne kommune innsparinger på oppvekstområdet fra Forprosjekt FORPROSJEKTPLAN: Lierne kommune innsparinger på oppvekstområdet fra 2018. Forprosjekt 17. februar 2017-22. juni 2017 VEDTATT AV UTREDNINGSUTVALGET 17.02.2017 STEINAR BACH, LEDER UTVALGET INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet Stange kommune for forprosjektet Forberede elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgstjenesten i Stange kommune og Stange legesenter 15.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 7 Innhold 1. Sammendrag... 3

Detaljer

HMS Prosjektarbeid med KLP

HMS Prosjektarbeid med KLP HMS Prosjektarbeid med KLP KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet egne prosjektmaler

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 67/16 Orienteringssaker Vedlegg Helseplattformen orientering om status og kunngjøring av prekvalifisering Saksbehandler Mads E. Berg Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe

Detaljer

Etablering Sykehusinnkjøp HF Regionalt prosjektmandat

Etablering Sykehusinnkjøp HF Regionalt prosjektmandat Etablering Regionalt prosjektmandat Dokumentinformasjon Dokumentnummer Dokumentnavn Etablering Regionalt prosjektmandat Forfatter Versjon 0.95 Dato 15.august 2016 Status Til godkjenning Filnavn Endringslogg

Detaljer

Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016. Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016

Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016. Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016 Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016 Prosjektplan Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016 Kort innledning: Det er utarbeidet en barnehageplan som gjelder for perioden 2007 2011. Det skal

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forstudie. Meløy som næringsvennlig kommune

PROSJEKTPLAN. Forstudie. Meløy som næringsvennlig kommune PROSJEKTPLAN Forstudie Meløy som næringsvennlig kommune Kort beskrivelse av prosjektet. Næringsvennlig kommune er et analyse- og rådgivningsprogram som hjelper omstillingskommuner med å kartlegge hvor

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Målgruppe... 2 1.3 Målsetting... 2 1.4 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 3 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 3 3.1 Beslutningspunkter... 3 3.2 Oppfølging...

Detaljer

Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter

Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter Prosjektkontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.04.2016 23584/2016 2015/6856 034 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 14.04.2016 Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

1. Strategisk forankring. Saupstad Nærmiljøutvalg + Bomiljøpotten (utredes som del av dette) Anbefalt igangsatt av programledelsen, dato: 1.Mai 2014.

1. Strategisk forankring. Saupstad Nærmiljøutvalg + Bomiljøpotten (utredes som del av dette) Anbefalt igangsatt av programledelsen, dato: 1.Mai 2014. Prosjekt 04/14 Saupstad nærmiljøutvalg OPPSTART: 1.5.2014 1 Prosjektnavn: Saupstad Nærmiljøutvalg + Bomiljøpotten (utredes som del av dette) Anbefalt igangsatt av programledelsen, dato: 1.Mai 2014. Prosjekt

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digitale plan- og byggesaksprosesser 2016-2018 (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digitale plan- og byggesaksprosesser

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

Prosjektmandat. Delprosjekt A1/2. Oppvekst, undervisning, kunnskap

Prosjektmandat. Delprosjekt A1/2. Oppvekst, undervisning, kunnskap Prosjektmandat Delprosjekt A1/2 Oppvekst, undervisning, kunnskap 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for det administrative delprosjektet A1/2: Oppvekst, undervisning, kunnskap. Mandatet er utarbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/2015 SAK NR 26-2015 Statusrapportering prosjekt Mine pasientreiser pr 31.mars 2015 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Versjon 0.2 Dato

Versjon 0.2 Dato Ansvarlig: Marit Hellum/Bente K.S. Roel Side 1 av 5 Bakgrunn Styrene i Høgskolen i Hedmark (HH) og Høgskolen i Lillehammer (HiL) har vedtatt fusjon mellom HH og HiL, gjeldende fra 1.1.2017. Styrene og

Detaljer

Etablering Sykehusinnkjøp HF Prosjektdirektiv

Etablering Sykehusinnkjøp HF Prosjektdirektiv Etablering Sykehusinnkjøp HF Prosjektdirektiv Dokumentinformasjon Dokumentnummer Dokumentnavn Forfatter Versjon Dato Status Filnavn Endringslogg Vers jon Dato Tillegg/Endring Endret av 0.1 09.02.2016 Dokument

Detaljer

01/16 Styringsgruppe for eiendomsstrategi

01/16 Styringsgruppe for eiendomsstrategi Saksframlegg Saksnr Møtedato 01/16 Styringsgruppe for eiendomsstrategi 01.02.2016 A573 Eiendomsstrategi for Møre og Romsdal fylkeskommune Bakgrunn Fylkesutvalget vedtok i sak U-5/05 «NOU 2004:22 Velholdte

Detaljer

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Det handler først og fremst om mennesker Styringsnivåer Politisk ledelse Mandat Rammebetingelser

Detaljer

FORSTUDIE UTVIDELSE AV NAV VÆRNES NORD

FORSTUDIE UTVIDELSE AV NAV VÆRNES NORD FORSTUDIE UTVIDELSE AV NAV VÆRNES NORD Utredning av forutsetningene for å inkludere NAV Tydal og NAV Selbu i NAV Værnes nord under felles ledelse og administrasjon 1 MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Værnesregionen

Detaljer

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE.

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. Saksnr. - Arkivkode: 00/00228 - K53 Dat. oktober 2002. Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital Dialog 2016-2018 (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital Dialog 2016 2018» Side 2 av 6 Innhold 1

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE Innlegg under Parallellseminar A: Framskaffelse av kommunalt disponerte boliger 27.09.12. Morten Ødegaard Faggruppeleder/ prosjektleder Eiendomsforvaltningen

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Namsos bydrift. Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Namsos bydrift. Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2013/1240-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Innstilling

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 16/16 Vedlegg til Orienteringssaker Helseplattformen Saksbehandler Ansvarlig direktør Mads E. Berg Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/502 Dato for styremøte 4.februar 2016 Forslag

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 6: Administrative bestemmelser For Finansportalen Historiske bankdata Åpen anbudskonkurranse Bilag 6 Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 AVTALEN PUNKT 1.9: PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer