Forprosjektplan revidert MÅL OG RAMMER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjektplan revidert 280311 1. MÅL OG RAMMER"

Transkript

1 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Rådmannsmøtet den gav sin tilslutning til å sette i gang prosjektet Samhandlingsreformen på Hadeland og vedtok prosjektplanen. Prosjektet tar utgangspunkt i føringene som beskrives i Stortingsmelding 47, Samhandlingsreformen og et opplevd behov for bedre samhandling og samarbeid om helse- og omsorgstjenester i Hadelandsregionen. Forstudien har løpt i perioden og hatt følgende mandat: kartlegge samhandlingsområdet, status og muligheter i hadelandsregionen og utarbeide en kort rapport. Forstudiets mandat for forprosjektet er følgende å etablere forpliktende samarbeid med helseforetaket innenfor de områdene hvor de er direkte eller indirekte berørt. Å etablere et godt grunnlag for interkommunalt samarbeid og samhandling. Prosjektmål Samfunnsmål: Innbyggere i Hadelandsregion opplever at de får rett behandling på rett sted- til rett tid. Dette er sikret gjennom et systematisk samarbeid som er av høy kvalitet og fremstår helhetlig. Helsetjenestene setter pasienten / brukeren i fokus og ivaretar samfunnets ressurser på best mulig måte: Resultatmål: Interkommunale samhandlingsplaner, inkl. økonomiske og organisatoriske konsekvenser, er vedtatt og iverksatt. Det er etablert forpliktende avtaler kommunene i mellom og mellom kommunene og Sykehuset Innlandet om hva som skal samordnes og på hvilken måte. Forprosjekt: Utvikle en helhetlig driftsmodell som skal sikre at brukeren opplever et sammenhengende, helhetlig tjenestetilbud som leverer god kvalitet på rett sted til rett tid. Sluttrapport den Rammer Forstudiens prosjektperiode er Forprosjektperiode er Hovedprosjekt er tenkt gjennomført OMFANG OG AVGRENSNING 3.ORGANISERING 3.1 Prosjektledelse Prosjektansvarlige (PA): Gaute Øvrebotten, kommunalsjef Gran kommune og Frode Holst, kommunalsjef, Lunner kommune. Prosjektleder (PL):

2 3.2 Øvrige roller Prosjekteiere: Rådmennene i Gran og Lunner Prosjektgruppe: Representanter Sykehus Innlandet, tillitsvalgt, brukerrepresentant, sammensatt gruppe av fagpersonell fra Gran og Lunner. Delprosjektgrupper: Ekspertise fra Gran og Lunner, fra Sykehuset Innlandet, i nøkkelstillinger fra fagområdene. Tillitsvalgte er representert i alle grupper. Brukermedvirkning: Brukerrepresentanter deltar i alle arbeidsgrupper Støttegrupper: 1. IKT, (stabile fagsystemer med god funksjonalitet for alle faggrupper egnet til tverrfaglig samarbeid, stabile og trygge kommunikasjonsløsninger over Norsk Helsenett med standardiserte meldingstyper. Velegnede webbaserte løsninger for brukerne. 2. Tekniske avdelinger (skal se på bygningsmassen i forhold til fremtidens tjenestesammenslåing og kommunesamarbeid: Generalitet - bygg bør utformes slik at de kan brukes til ulike formål. Fleksibilitet - bygg bør utformes slik at det ligger til rette for både å redusere og øke det arealet en nytter. Arealeffektivitet bygg bør ha minst mulig areal, både av miljøhensyn, for å redusere energibruken til bygging og drift av bygningen, og for å redusere driftskostnader). 3. Gruppe for internkontroll - og kvalitetssystemer 4. Økonomi- og personal Prosjektleder knytter til seg en bredt sammensatt prosjektgruppe. Prosjektgruppen tar stilling til sammensetting av delprosjektgrupper innenfor følgende temaer: folkehelseforebyggende helsearbeid, personer med demens med adferdssymptomer, personer med omfattende psykiske lidelser og/eller rusproblemer, rehabilitering og habilitering samt intermediær avdeling/lokalmedisinsk senter. 3.3 Mandat for prosjektgruppa: Prosjektgruppen lager i samarbeid med prosjektleder og delprosjektgruppene en helhetlig driftsmodell for Gran og Lunner kommune. Modellen skal ha innholde følgende planer: implementeringsplan og kompetanseplan Følgende oppgaver er sentrale for prosjektgruppa: 1. Være kontaktpersoner for delprosjektgrupper (DPG). Koordinering av planer og arbeid i DPG. Følge opp DPG-enes framdrift gjennom jevnlig kontakt med DPGlederne. Sørge for en helhetlig plan og modell 2. Sikre kompetansen: Å rekruttere og beholde personell i hele prosjektperioden er en viktig forutsetning for god kvalitet og kan bli en kritisk faktor mht.en måloppnåelse. 3. Sikre og lage prosjektrutiner slik at alle som deltar kan det. Det er viktig at delprosjektgrupper har gode arbeidsrutiner og alle delprosjektmedlemmer har fått opplæring i dette, særlig i bruk av felles websted:

3 . 4. Er superbrukere ang. web-side samhandling på Hadeland. Alle prosjektmedlemmer har min side som de skal bruke som kommunikasjonsverktøy. Websiden skal være oppdatert til enhver tid og skal sikre informasjonsflyten i alle ledd. 5. Sikre infrastrukturer som støtter endringer for eksempel. IKT, internkontroll- og kvalitetssystem, og involvering av teknisk avdeling. Prosjektgruppe vurderer når det er et behov for å innkalle vedr. grupper til samarbeidsmøter og har fortløpende kommunikasjon med støttegruppene. 6. Sørge for at alle aldersgrupper er ivaretatt i delprosjektgruppens prosesser. Delprosjektgruppens mandat omfavner alle aldre. 7. Sørge for at forebyggende arbeid vektlegges. Stortingsmelding 47 presiserer at helsetjenestene per i dag har for stor vekt på behandling. Å tenke forebyggende skal prege all arbeid som skal gjennomføres i prosjektet. 8. Lager milepælplan og oppfølging av milepæler 9. Involvering av forskningsmiljøer. Delprosjektgruppene kan involvere studenter fra forskjellige høgskoler i delprosjektene. Det vil avlaste gruppene og samtidig gi en unik mulighet å få forskningsbasert informasjon til delprosjektarbeid. 4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 4.1 Beslutningspunkter Beslutningspunkter Dato Beslutningsgrunnlag BP1 Godkjenning av Forstudierapport Utkast til rapport BP2 Godkjenning av Nov-des.2011 Utkast til rapport Forprosjektrapport BP3 Oppstart Hovedprosjekt rigging av prosjektgruppe Jan.2012 Kommunestyrevedtak 4.2 Oppfølging PA og PL skal ha kontinuerlig dialog. Statusmøter før og etter planlagte prosjektgruppemøter. 4.3 Milepæler Milepælplan for perioden Nr Milepæl Frist Målbart resultat Mp1 Godkjenning av sluttrapport (forstudiet) Utkast til sluttrapport Mp2 Politisk behandling Vedtekter Mp3 Møter med prosjektledere som leder/ har ledet samhandlingsprosesser Referater fra møtene Mp4 Rekruttere hovedprosjektgruppe Utført Mp5 Sette sammen arbeidsgrupper og utarbeide Utført mandater til arbeidsgrupper Mp6 Informasjon, web-side for samhandlingsreformen Utført

4 Mp7 Planlegging av forprosjekt: Resultatmål, Utført selge målene til prosjektorg., prosjektmodell, interne rutiner i prosjektet Mp8 Arbeide med tidsplan for forprosjektet, Utført etablere viktige milepæler Mp9 Møter med prosjektansvarlige underveis Møtereferater Mp10 Utkast til forprosjektplan Utført Milepælplan for FORPROSJEKTET Nr Milepæl Ferdigdato Målbart resultat MP1 Forprosjektstart utført MP2 Forslag til forprosjektplan til utført disposisjon og innhold for plan MP3 Delprosjektgruppemandatene utført utarbeidet MP4 Deltakerlistene til utført delprosjektgruppene er avklart MP5 Lederne til utført delprosjektgrupper avklart MP6 Regional fagdag utført MP7 Kick off for utført delprosjektgrupper MP8 Alle DPG startet sitt arbeid og leverer sine møteplaner til PG kontaktperson MP9 DPG legger ut møtereferat fortløpende på websiden snarest etter DPG-møter MP10 Ledere av DPG møter PA og PG vedr. prosessen i prosjektet så langt MP11 PA orienterer kommunestyrene vedr. prosjektet så langt MP12 Helsenett installert i alle kommunene og fagsystemene kommuniserer med hverandre MP13 DPG leverer endelige rapporter MP14 PG leverer sluttrapport til PA MP15 PA orienterer Nov.-des.

5 kommunestyrene, evt. budsjett forslag MP16 Sluttrapport godkjent Nov.-des. 5. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 5.1 Kritiske risikofaktorer Nr Risikofaktor Tiltak 1 Uklare mål og uklare, dårlige rutiner i prosjektarbeid Dokumentasjon og jevnlig rapportering 2 Manglende motivasjon i PG og DPG Oppfølging av PA og PG 3 Tilgang på ressurspersoner som kan bidra inn i arbeidet kontaktpersoner Unngå nøkkelmannsproblemer, sørge for backup/suppl.kompetanse 4 Prioriteringsproblemer pga stor oppgave Lederinformasjon, tilbakemelding 5 Manglende politisk interesse Fagdag, orienteringer, pressekontakt 6 Dårlig oppfølging Jevn, motiverende kontakt 7 Riktige kommunikasjonsveier Formelle beslutninger og avklaringer 5.2 Kvalitetssikring Det er vesentlig at man gjennom hele prosjektperioden sikrer bred involvering fra alle berørte faggrupper og pasient/ brukergrupper. Prosjektet skal sikre dette gjennom Kick off- konferanse, fagdag (-er) og pressekonferanse. Det er avgjørende viktig at politikerne i Hadelandsregionen er involvert i prosjektet og får eierforhold til prosjektet helt fra startfasen. Helse- og omsorgslederne og personer med sentrale stillinger med kompetanse innenfor samhandlingsområdene i kommunene er deltagere i prosjektets arbeidsgrupper. Disse vil også sikre et ytterligere fokus på aktuelle områder gjennom sin linjeorganisasjon. Sykehusrepresentanter er i prosjektgruppa og sikrer forankring i helseforetakene. PA og PG sørger for dialog og orientering av gruppen av rådmenn og ordførere. PG sørger for at informasjon om prosjektet gjøres tilgjengelig på nettsiden. Utfordringer: Delprosjektgrupper må skaffe oversikt over Hadelandsbefolkningens behov, og hvilke tiltak som er dokumenterte effektive og som kan møte dette behovet. =samfunnsmedisinsk kompetanse= beslutningsgrunnlag for utvikling av helsetjenester. Viktig for at man kan møte spesialisthelsetjenesten som likeverdig parter både i utforming og oppfølging av forpliktende samarbeidsavtaler. 5.3 Kommunikasjonsstrategi Det skal legges stor vekt på kommunikasjon underveis i prosessen for å sikre god forankring hos deltakerne i prosjektet. Det er til alle DPG tildelt en kontaktperson i PG. DPG sin tolkning og forståelse av mandatet skal drøftes med PG. Det må tas kontakt gjennom oppnevnt kontaktperson ved oppstarten av arbeidet.

6 For å skape oppslutning om tiltak, bør arbeidsprosessene i en tidlig fase der mål formuleres og virkemidler vurderes inkludere ansatte, brukere og andre som berøres direkte. Dette kan løses gjennom å invitere til drøfting med referansegrupper, brukerutvalg, tillitsvalgte, fagmiljøer m.v. Slike planer skal forankres i PG, DPG-lederne skal bruke oppnevnt kontaktperson. Prosjektet Samhandlingsreformen på Hadeland har egen hjemmeside og PG og alle DPG skal bruke dette som sitt kommunikasjonsverktøy. Det skal legges stor vekt på kommunikasjon underveis i prosessen for å sikre god forankring hos brukere, helseforetak (styrene, ledelsen og ansatte), kommunehelsetjenesten/ks, lokale politikere og andre aktører. Nøkkelord blir medvirkning, åpenhet og innsyn. Nr Tiltak Frist Evaluering 1 Regional fagdag Kick off Pressekonferanse Web-side kont. 5 Referater kont. 6. GJENNOMFØRING 6.1 Hovedaktiviteter jan.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 jun.12 Forprosjekt PG som ref. gruppe PG hovedrapport Økonomi, personal, IKT, teknisk Politiske behandlinger Hovedprosjekt Mandater for delprosjektene foreligger som egne dokumenter.

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Bakgrunn for argumentasjonsnotatet... 3. 3. Oppdraget og metode... 4. 4. Kritiske suksesskriterier... 5. 5. Opptur i Gran...

1. Innledning... 3. 2. Bakgrunn for argumentasjonsnotatet... 3. 3. Oppdraget og metode... 4. 4. Kritiske suksesskriterier... 5. 5. Opptur i Gran... 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn for argumentasjonsnotatet... 3 3. Oppdraget og metode... 4 4. Kritiske suksesskriterier... 5 5. Opptur i Gran... 6 6. Reform i Lunner... 7 7. Utviklingsarbeid i

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

HMS Prosjektarbeid med KLP

HMS Prosjektarbeid med KLP HMS Prosjektarbeid med KLP KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet egne prosjektmaler

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011 Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten -2011 Oppdragsgiver Prosjekteier Helsedirektoratet Dato 09.06. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 1 FUNNKe -et regionalt utviklingsprosjekt Sammendrag

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 24.2.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar

Detaljer

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk...

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk... 2010 Forprosjekt og Mellomprosjekt Hallingdal Lokalmedisinske Senter Reidar Aasheim og Trond Kleppen Prosjektledere 15.01.2011 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Mål og rammer... 6 1.2 Resultatmål...

Detaljer

Forprosjekt Dokka Kulturstasjon Prosjektplan. Vedtatt i formannskapet 30. mars 2011. Prosjektplan Nordre Land kommune

Forprosjekt Dokka Kulturstasjon Prosjektplan. Vedtatt i formannskapet 30. mars 2011. Prosjektplan Nordre Land kommune Forprosjekt Dokka Kulturstasjon Prosjektplan Vedtatt i formannskapet 30. mars 2011 Prosjektplan Nordre Land kommune 1 Forprosjekt Dokka Kulturstasjon 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Versjon med vedlegg 1-6 Innhold Sammendrag... 4 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 5 1.2 Prosjektorganisering...

Detaljer

Midtfylket/Ringeriksregionen

Midtfylket/Ringeriksregionen Midtfylket/Ringeriksregionen DIGITAL LÆRINGSPLATTFORM Bakgrunn IKT-kompetanse blir omtalt som en basiskompetanse som alle trenger for å mestre og delta i kunnskapssamfunnet. I Midtfylket har bruk av IKT

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Standardisering versus handlingsrom

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Standardisering versus handlingsrom OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Standardisering versus handlingsrom KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/ Innhold Hvorfor Omstilling 2012?...

Detaljer

Styringsdokument Versjon 2

Styringsdokument Versjon 2 Idéfase OUS - Campus Oslo Versjon 2 Versjon: Versjonen gjelder: Godkjent: Dato: 2.0 Generell oppdatering 10.12.2013 1.0 For implementering Styringsgruppen 13.06.2013 Prosjektnr: Saksnr.: 2012/18359 Saksbeh.:

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Sluttrapport for prosjektperioden

Sluttrapport for prosjektperioden Sluttrapport for prosjektperioden SIO fra prosjekt til drift Sluttrapport pr 30.06.2012 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Rindal, Surnadal og Halsa Evalueringsrapport

Detaljer

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE EVALUERING AV BYGGEPROSESSEN VED HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2-2014 2014-414/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 -.BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 1 PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 16. april 2012 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Programdirektiv Nasjonalt meldingsløft 2008-2010

Programdirektiv Nasjonalt meldingsløft 2008-2010 Programdirektiv Nasjonalt meldingsløft 2008-2010 Oppdragsgiver Programeier Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Helsedirektoratet Dato 13.11.08-1 - Innhold 14.11.2008 1 BAKGRUNN FOR DET NASJONALE MELDINGSLØFTET...

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene:

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Eidsvoll Hurdal Nes Gjerdrum Nannestad Ullensaker Hvis du aldri gjør ting annerledes enn det du alltid har gjort, vil du aldri få

Detaljer