Prosjektstyring. på Frikirketorget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektstyring. på Frikirketorget"

Transkript

1 Prosjektstyring på Frikirketorget 11

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Organisasjonsstrukturen...2 Prosjektorganisering...2 Hvor kommer prosjekt fra?...2 Prosjektstyringsmodellen på Frikirketorget...2 Styringsstrukturen for det enkelte prosjekt...3 Prosjektorganisering...3 Prosjektlederen...3 Prosjektsstyringsmal...4 Eksempel på prosjekter...4 Årshjul...5 Rapporterings mal til Synodestyret...5 Styringsprinsipper i AS modellen...5 Utdrag fra Aksjeloven...5 Oppgaver i Støtte...6 Vanlige spørsmål...6 Begreper...6 Vedlegg...7 Forklaring til prosjektstyrings mal...7 1

3 Sammendrag Organisasjonsstrukturen er basert på at oppgavene deles inn i relevante prosjekter som styres og ledes etter vedtatt prosjektstyringsmodell på Frikirketorget. Frikirketorget skal ivareta alle fellesoppgaver for Frikirken. Dette dokumentet beskriver den vedtatte prosjektstyringsmodellen på Frikirketorget. Organisasjonsstrukturen Prosjektorganisering Synodestyret har vedtatt en organisasjonsform som sikrer fleksibilitet i kompetansesammensetning og strukturell utforming. Dette er nødvendig for å kunne møte endrede behov uten å måtte foreta organisatoriske endringer. For å hente ut det fulle potensialet i prosjektorganisering, trenger medarbeiderne på Frikirketorget felles forståelse av prosjektarbeid og skolering innen prosjektarbeid. Arbeidet innenfor, og på tvers av, satsingsområdene organiseres i større og mindre prosjekter med tydelige mål, varighet og M-Faktor. Satsingslederne får særskilt ansvar for å engasjere ansatte og frivillige i kirkesamfunnet aktivt i prosjektene. Prosjektstyringsmodellen baserer seg på at alle aktiviteter planlegges, vedtas og styres etter prosjektprinsippet. Dette bygger på at det skal være definert ressurser, bemanning økonomi og styringsstruktur for prosjektet. Hvor kommer prosjekt fra? Alle oppgaver som ivaretas av satsingsområdene organiseres i prosjekter. Oppgavene som er i satsingsområdene skal ha sitt utspring i: Ideer og behov fra menigheter Fra Synodestyret Fra ansatte, men da alltid kalibrert på M-Faktor Alle prosjekter skal være forankret og ha et klart beslutningspunkt. Prosjektstyringsmodellen på Frikirketorget Prosjekteier er synodestyret, daglig leder eller satsingsledere avhengig av prosjektets art og omfang. Styringsgruppe oppnevnes av prosjekteier for de prosjekter der det gis utvidet mandat for å kunne gjennomføre et omfattende prosjekt som involverer flere satsingsområder. 2

4 Prosjektleder er leder for det enkelte prosjekt og rapporterer til styringsgruppen eller prosjekteier i prosjekter uten styringsgruppe. Prosjektgruppe er de ressursene prosjektet disponerer, dvs ansatte, menighetsarbeidere og frivillige fra Frikirketorget og menighetene. Ressursgruppe/referansegruppe er en rådgivende gruppe som gir innspill til prosjektleder underveis i prosjektet. Gruppen vil normalt være bredt sammensatt med mennesker med ulik kompetanse og erfaring. Prosjektstyringsmodellen baserer seg på at alle planer og aktiviteter planlegges, vedtas og styres etter prosjektprinsippet. Selve prinsippet bygger på at det skal være definert: Resurser, bemanning og økonomi Styringsstrukturen for prosjektet: Kan være forskjellig fra prosjekt til prosjekt noen med styringsgruppe og referansegruppe. Noen med bare dialoggruppe etc Styringsstrukturen for det enkelte prosjekt kan være forskjellig fra prosjekt til prosjekt avhengig av omfang og behov for kompetanse. I større prosjekt som involverer flere satsingsområder, vil det være hensiktsmessig med en styringsgruppe med definert mandat. I noen prosjekter vil det også være hensiktsmessig å opprette en ressursgruppe eller referansegruppe som kan gi innspill underveis i prosjektet. Slike grupper kan bidra til bred involvering, kvalitet og engasjement. Prosjektorganisering innebærer også mer bruk av frivillige og deltidsmedarbeidere med nødvendig kompetanse og engasjement som prosjektmedarbeidere. Medarbeidere kan rekrutteres fra menighetene (frivillige og ansatte), Frikirketorget og eventuelt eksternt fra samarbeidspartnere. En medarbeider deltar gjerne i flere prosjekter samtidig avhengig av prosjektets omfang og varighet, etc. Denne mobiliteten sikrer best person til jobben og kan bidra til at kirkesamfunnet oppleves som en attraktiv arbeidsplass. Prosjektlederen har total ansvar for alt i prosjektet. Alle prosjekt må være særs nøye med å definere fullføringskriteriene til prosjektet. I fordelingen av rollene, i det enkelte prosjekt, må det påses at prosjektleder, prosjekteier og styringsgruppe ikke er samme beslutningsnivå/person. 3

5 Prosjektsstyringsmal For å sikre god oppfølging og kommunikasjon er innført en prosjektstyringsmal (se eksempel under) som alle prosjekter skal benytte se også dokument forklaring. Et hvert prosjekt skal være godkjent ved signatur Eksempel på prosjekter Her har vi beskrevet alternative «fikserte» prosjekter for å eksemplifisere forskjelligheten av prosjektene og hvordan de styres 4

6 Årshjul Årshjul er den overordnede plan for saksbehandling og rapportering mellom satsingsområdene og Synodestyret. Daglig leder har ansvar for at riktige saker med riktig innhold blir behandlet i Synodestyret. Satsingsleder har ansvar for at sakene blir framstilt for Synodestyret i riktig tid og på riktig måte. Det lages en treårsplan som synkroniseres med Synoden. Eksempel på årshjul; Januar Mars Mai Juni August Oktober Desember Prosjekter, målsettinger Årsresultat Status rapportering Prosjekter, økonomi Prosjektstatus Budsjett, prognose Status rapportering Rapporterings mal til Synodestyret All prosjektrapportering til Synodestyret skal følge en egen rapporterings mal. Rapporteringsmalen ferdigstilles høsten 2011 og gjøres tilgjengelig på Styringsprinsipper i AS modellen Utdrag fra Aksjeloven link: Kapittel 6. Selskapets ledelse I. Krav om styre og daglig leder. Valg av styret, tjenestetid mv 6-1. Styret (1) Selskapet skal ha et styre med minst tre medlemmer. I selskaper med aksjekapital på mindre enn tre millioner kroner kan styret likevel ha færre enn tre medlemmer. (2) Styret velger selv sin leder når denne ikke er valgt av generalforsamlingen. Daglig leder kan ikke velges til styreleder i selskaper som etter første ledd skal ha et styre på minst tre medlemmer. Har styret ett medlem, anses han eller hun som styreleder. (3) Har selskapet bedriftsforsamling, skal styret ha minst fem medlemmer. Styrets leder velges da av bedriftsforsamlingen. Er det avtalt at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, jf 6-35 annet ledd, skal styret alltid velge sin leder Daglig leder (1) Selskapet skal ha en daglig leder. I selskaper med aksjekapital på mindre enn tre millioner kroner kan styret likevel bestemme at selskapet ikke skal ha daglig leder. (2) Daglig leder tilsettes av styret hvis ikke det er bestemt i vedtektene at dette skal gjøres av generalforsamlingen. 5

7 (3) Har selskapet bedriftsforsamling, kan vedtektene bestemme at daglig leder skal tilsettes av bedriftsforsamlingen. Er det avtalt at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, jf 6-35 annet ledd, skal daglig leder alltid tilsettes av styret. Endret ved lov 2 juli 1999 nr. 59 (ikr. 1 aug 1999 iflg. res. 2 juli 1999 nr. 715). Oppgaver i Støtte Målet med å samle støttefunksjoner er for å bygge opp en effektiv, kvalitetsbevisst og kosteffektiv tjeneste. Meget viktig at støttefunksjonen har et klart kundebilde Satsingsområdene, DL altså innholdet på Frikirketorget. For hver tjeneste må det vurderes iht til kvalitet og pris og profesjonalitet. Den må alltid være god nok. Ved utmeisling, etablering og implementering av støttefunksjonene benyttes prosjektstyringsmodellen. Etablerte støttefunksjoner organiseres ikke som prosjekt. Vanlige spørsmål Er det tiltak som ikke skal prosjektorganiseres? o Etablerte oppgaver i Støtte prosjektorganiseres ikke o Engangs oppdrag som er små og avgrenset både i tid og omfang prosjektorganiseres Hvorfor er det viktig for Frikirken og prosjektorganisere arbeidet? o Prosjekttanken er basert på at det skal være tydelig hva prosjektet inneholder, hva det skal oppnå, hvilke ressurser som kan brukes både økonomisk og timer etc. Det skal rapporteres og det skal eies, og det skal ha en tydelig M-Faktor. Dette gjør at styringen blir konkretisert og sporbar og man oppnår bedre mulighet til å prioritere å implementere strategien Er det riktig å kalle misjon i et land for prosjekt o Misjon er en oppgave som erfaringsmessig er langvarig. For hver planperiode legges det inn økonomiske- og humanressurser direkte fra Frikirken, men også med samarbeidspartnere. Prosjektstyring som verktøy er derfor effektivt som styringsverktøy for misjonsprosjekter Hvorfor kalles oppgaver som går over lang tid for prosjekt Er ikke prosjekt noe som er kortvarig? o Det er en klar fordel å definere alle valgbare oppgaver som prosjekt i en prosjektstyrings basert organisasjon. Styring, strategisk valg, prioritering, rapportering og oppfølging blir da basert på samme lest, som igjen øker kvaliteten i arbeidet. Begreper o M-Faktor = Menighetsfaktor o Det skal være UMULIG å planlegge et prosjekt i Frikirken uten å ha en klar og tydelig formuler bar nytte verdi for menighetene. o Satsingsområde 6

8 o o Det er de fire hovedområdene som er valgt å dele Frikirketorg prosjektene inn i. Frikirketorget o Alt felles arbeid i Frikirken. Vedlegg Forklaring til prosjektstyrings mal Prosjektnavn: Egennavn på prosjektet Prosjekteier: Synodestyret, DL eller Satsingsleder Styringsgruppe: Hvis Ja hvem ellers skriv Nei Ressursgruppe: Hvis Ja hvem ellers skriv Nei M-Faktor: Beskriv verdien for menighetene med prosjektet Øvrige roller: Nei hvis ingen. Hvis Ja beskriv kort Prosjektmål: Kort hva som skal oppnås Bakgrunn: Kort beskrivelse av bakgrunn til prosjektet Tidsperiode: Er dette et prosjekt med start/stopp dato skriv inn dato. Er dette et prosjekt uten stopp skriv L Prosjektgruppe: Deltakerne i prosjektet Prosjekttype: S=Prosjekt med klare start/stopp dato L= Prosjekt uten start/stopp dato SM= Tilhører satsingsområde Misjon SMU= Tilhører satsingsområde menighetsutvikling Beslutningspunkter: Konkrete beslutningspunkter av prosjekteier Oppfølging: Rapporteringspunktene Milepæler/Fullføringskriteriene: Klare oppnådd av målings punkter Kritiske suksessfaktorer: Hvilke hendelser er prosjektet avhenging av. Handlingsplan: Definer konkrete handlingene som prosjektet skal gjennomgå Tidsfrist: Utført innen Ansvar: Den som har ansvar for handlingen Gjennomført: Når utført dato Budsjett: Sett inn hovedpostene på kostnad i kroner og timer Sluttrapport: kort status med tidsfrist ansvar og gjennomført Prosjektet må alltid være signert med dato av Prosjektleder og DL Løpende gjennomføring Dato: Når gjennomført Informasjon/resultat: Kortfattet beskrivelse Person: Initialer på den som gjennomførte PROSJEKTMAL.dotx 7

Work Shop i Prosjektstyring. Frikirketorget 27.01 2012. Plan for dagen

Work Shop i Prosjektstyring. Frikirketorget 27.01 2012. Plan for dagen Work Shop i Prosjektstyring Frikirketorget 27.01 2012 Plan for dagen Prosjektstyring for Frikirketorget Øve på å sette opp prosjekter Prosjektrapportering 1 I dag fokuserer vi på; Utforming av strategi

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Innføring og bruk av Balansert målstyring

Innføring og bruk av Balansert målstyring Dette er den andre i en serie av tre artikler som fokuserer på hva Balansert målstyring er, hvordan Balansert målstyring kan innføres og hva som skal til for oppnå en vellykket bruk av Balansert målstyring.

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Saman om ein betre kommune

Saman om ein betre kommune Saman om ein betre kommune Gjennomgang av kommunenes oppstartsrapportering og prosjektplaner Pulje 2 Rapport Innhold 1. INNLEDNING... 3 Om oppdraget... 3 Sammendrag funn... 3 Erfaringsoverføring fra pulje

Detaljer

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER PLP-Utviklingsevne Dokumentasjon 2 dagers kurs INNOVASJONS- MILJØER Versjon 6.0 Fakta om PLP. 2 3 Mer detaljert program i word. Det er selvsagt mulig å starte dag 1 kl 08.00 eller 10.00 og forkorte/forlenge

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og forslag til tiltak... 3 1.1. Avgrensninger i prosjektets mandat...

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi.

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Styreguiden Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Det er ingenting galt med at styret sosialiserer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON Tjenestemodell og hovedstruktur «De ansattes kompetanse og jobbengasjement er kanskje den enkeltfaktor som har størst betydning

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon. Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728

Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon. Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728 Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728 Forord På oppdrag fra Miljødirektoratet har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) dokumentert erfaringene

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ N Ç'N Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo - Kongsvinger 1995 '4*- faii77%%, \, Forord I 1991 gikk Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no Prosjektledelse Kursdokumentasjon Elin Maageng Jakobsen www.adire.no elin@adire.no Adire AS 2015 Prosjektdefinisjon Prosjekt er en oppgave som fyller disse kriteriene: o Definert hensikt - basert på behov

Detaljer

Folkehelse - fra plan til praksis

Folkehelse - fra plan til praksis Folkehelse - fra plan til praksis En prosjekt- og erfaringsoppsummering Hans Donali Tilset, Gudveig Gjøsund NTNU Samfunnsforskning Juni 2015 ii TITTEL gh RAPPORT Studio Apertura Postadresse: 7491 Trondheim

Detaljer