Risikovurdering Eigenvurdering av arbeidsmiljøet, med handlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikovurdering Eigenvurdering av arbeidsmiljøet, med handlingsplan"

Transkript

1 vurdering Eigenvurdering av arbeidsmiljøet, med handlingsplan vurdering er gjennomført ved: Dato: Deltakarar: Godkjend av: Namn på dokument: vurdering Arkivsak:2014/ Side 1 av 34

2 Felles risikoområder: Side Vurdert Psykososialt arbeidsmiljø 3 Brann 5 Inneklima 6 Ytre miljø 7 Forskrift om utførelse av arbeid Forskrift nr 1357: Stoffkartotek 8 Arbeid kor kjemikaliar kan utgjere ein fare for arbeidstakarens sikkerheit og helse 9 Varmt arbeid 10 Arbeid i miljøer som kan medføre eksponering for biologiske faktorar 11 Krav til bruk av arbeidsutstyr 12 Tilrettelegging for bruk av arbeidsutstyr 14 Kontroll og vedlikehald av arbeidsutstyr og anlegg 15 Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll 16 Arbeid som kan medføre eksponering for støy eller mekaniske vibrasjonar 17 Arbeid i høgda 19 Arbeid med utstyr til løfting 21 Arbeid med mobilt arbeidsutstyr 22 Høgtrykkspyling 23 Gravearbeid 24 Sikkerheitsskilting og signal 25 vurdering, opplæring og informasjon ved manuelt arbeid 26 Andre risikoområder Elevers påverknad på arbeidstakars sikkerheit og arbeidsmiljø 27 Medikamenthandtering 28 Elektrofag 29 Handlingsplan () 31 Kapitel som ikkje er med frå nr 1357: 4, 7, 8, 9,15,16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 og 31 Sjå nr 1357 for meir. Side 2 av 34

3 Formål Det overordna målet er å auke tryggleiken i fylkeskommunen sine einingar og førebyggje skade på tilsette og miljø. Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerheitsarbeid i verksemder (internkontrollen) og Arbeidsmiljølova kapittel 3, pålegg einingane i Hordaland fylkeskommune å kartlegge farar og problem og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhøyrande planar og tiltak for å redusere risikotilhøva. 1. Omfang Omfanget av ei kartlegging vil variere med storleiken på eininga og kva slags arbeid ein utfører. I mange einingar er dei potensielle farane få og relativt enkle og forholda seg til. Å vurdere dei krev ikkje meir enn sunn fornuft ein må ikkje være ekspert på tryggleiksspørsmål. (Kontakt IT seksjonen for vurdering av risiko ved bruk av elektroniske system som behandlar sensitive personopplysningar) 2. Brukarrettleiing. 1. Sett saman ei representativ gruppe som inkluderer dei risikovurderinga gjeld for. AMU kan vere godt egna til dette. På avdelingsnivå/klinikk kan det gjerne vere leiar/avdelingsleiar, verneombod, tillitsvalt og andre med god kjennskap til tilhøva på avdelinga. 2. Vurder risikoområde og arbeidsoperasjonar som er aktuelle for di eining. Skjemaet må aukast med aktuelle arbeidsoperasjonar som ikkje er oppførte i dette et. Til dømes arbeid med stråling, asbest eller bergarbeid. 3. Kryss av for risikoverdi grøn viss det hender sjeldan/ aldri og medfører ingen eller liten.. Gul viss det hender av og til, eller har stor. Her bør ein vurdere tiltak. Og kryss av for raudt viss det hender ofte eller har alvorlig. Her må ein sette inn tiltak. 4. Arbeidsoperasjonar med raud risikoverdi, samt høve som enkelt kan rettast, må prioriterast i handlingsplanen. Fokus bør være på førebygging framfor skadeavgrensing. 5. Prioritering av tiltak, ansvarspersonar og tidspunkt for gjennomføring skal inn i handlingsplanen. 6. Det er viktig at handlingsplanen blir følgd opp regelmessig, og at arbeidet vert dokumentert. Ved spørsmål, kontakt HMT- seksjonen, tlf , e-post: eller på nettadresse Side 3 av 34

4 PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ kategori (Sjå: Forskrift nr:1355: «Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning», AML 4-2 Krav til tilrettelegging, medverknad og utvikling, og 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet om du treng meir informasjon før vurderinga). ingen/liten Systematisk arbeidsmiljøarbeid i form av vernerunder og risikovurderingar blir ikkje gjort. Handlingsplan for betring av arbeidsmiljøet blir ikkje følgt opp Arbeidsmiljøet er ikkje regelmessig tema på personal- og avdelingsmøter 004 AMU har ikkje møter ofte nok (mindre enn 4 møter årleg). 005 Arbeidet i AMU vert ikkje gjort kjend for dei tilsette. 006 Dei tilsette kjenner ikkje til kven som er verneombod. 007 Dei tilsette kjenner ikkje til verneombodet sine oppgåver Arbeidsplassen har ikkje ein rutine for handtering av truslar og vold eller denne blir ikkje følgt. Arbeidsplassen har ikkje rutine for å handtere konfliktar eller denne blir ikkje følgt. Arbeidsplassen har ikkje rutine for handtering av kriser eller denne blir ikkje følgt. Samarbeidet mellom VO og leiinga er så sporadisk at viktige arbeidsmiljøsaker ikkje blir tekne opp. Personalansvarlege leiarar har ikkje medarbeidarsamtalar med dei tilsette kvart år. 013 Rutinar for oppfølging av sjukemeldte blir ikkje følgt Arbeidsplassen har ikkje gode rutinar for å formidle informasjon. Det hender at leiinga ikkje grip inn sjølv om det er problem i arbeidsmiljøet Nokre arbeidstakarar er plasserte slik at dei arbeider aleine og isolert frå resten av organisasjonen Side 4 av 34

5 PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ kategori (Sjå: Forskrift nr:1355: «Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning», AML 4-2 Krav til tilrettelegging, medverknad og utvikling, og 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet om du treng meir informasjon før vurderinga). ingen/liten.. Tilsette gjev uttrykk for: At dei ikkje blir tatt med på råd i spørsmål som angår arbeidssituasjonen deira. At det ikkje alltid er samsvar mellom arbeidsoppgåver/krav og opplæring/kompetanse. At arbeidsmengda over tid er altfor stor At det er utydeleg kva som er venta av dei (utydelege krav). Frustrasjon over å få motstridande signal frå fleire leiande personar. 024 At det skjer mobbing eller trakassering på arbeidsplassen Vedvarande uvisse om moglege endringar i arbeidssituasjonen. At det ikkje blir gjort tilpassingar (arbeidstid, oppgåver) for arbeidstakarar med særskilde behov, sjølv om det hadde vore praktisk mogleg At dei ikkje får positiv respons frå overordna når dei gjer ein god jobb. At negative tilbakemeldingar frå overordna blir gitt på ein dårleg måte Side 5 av 34

6 BRANN Sjå nr 847- Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, kategori om du treng meir informasjon før vurderinga). ingen/liten Skjer det brot på plikta til godkjent merking av rømmingsvegar? 102 Hender det at rømmingsvegar ikkje har fri ferdsel? Arbeider tilsette i områder som ikkje har slokke utstyr tilgjengeleg? Hender det at brannutstyr blir kjøpt inn utan at oversiktskart blir oppdatert? Hender det at servicar til brannutstyr ikkje blir følgde? Finnes det avdelingar som ikkje har peikt ut brannansvarleg? Finst det avdelingar (tilsette) som ikkje tek del i/ utførar evakueringsøvingar? Side 6 av 34

7 INNEKLIMA (Sjå Veileder til om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. om du treng meir informasjon før vurderinga) kategori ingen/liten Innetemperatur over 26 grader. 202 Innetemperatur under 19 grader. 203 Lufta kjennest dårleg/ tørr. 204 Lufta har sterke lukter. 205 Trekk i romma. 206 Belysning under 300 lux klasserom, 500 lux landskap. 207 Oppsamling av støv. 208 Synlege fuktskadar Side 7 av 34

8 YTRE MILJØ kategori (sjå «Forureiningsloven» om du treng meir informasjon før vurderinga) ingen/liten Kan arbeidet føre til utslepp som skadar luft, jord eller vatn? 302 Kan arbeidet føre til unødige mengder avfall? 303 Produserer arbeidet avfall som ikkje kan gå til resirkulering? Side 8 av 34

9 STOFFKARTOTEK Forskrift nr.1357, Kap.2 Hordaland fylkeskommune har elektronisk stoffkartotek som ligg i kvalitetssystemet under fanen «HMT», «Sikkerhetsdatablader» og er i tråd med krav i nr.1357, 2-1 ingen/liten. kategori Vert det brukt kjemikaliar utan at det finst ei papirutgåve av informasjonen i det elektroniske stoffkartoteket? Vert det gjennomført risikokartlegging, iverksetjing av tiltak, og/eller utarbeida arbeidsinstruksar utan å bruke opplysningane i stoffkartoteket? Vert det utført arbeid utan at arbeidstakarar har tilgang til elektronisk stoffkartotek? Side 9 av 34

10 KJEMIKALIER kategori Ref. Ref og Forskrift nr.1357, Kap.3 (ikkje tatt med: 3-3, 6, 11, 12, 14-27) Vert det arbeidd med kjemikaliar som kan utgjere ein fare for arbeidstakars sikkerheit og helse utan å vurdere: a) Kjemikalienes farlige eigenskapar? b) Leverandørens informasjon om risiko for helse, miljø og sikkerhet?(sjå sikkerheitsdatablad) c) Forholda på arbeidsplassen der kjemikaliane vert brukt? d) Mengde og bruksmåte? e) Om arbeidsprosessane og arbeidsutstyret er hensiktsmessig? f) Talet på arbeidstakarar som kan verta eksponert? g) Eksponeringas type, nivå, varighet, hyppighet og eksponeringsvegar? h) Grenseverdiar og tiltaksverdiar? i) Effekten av igangsettinga og planlagde førebyggande tiltak? j) Konklusjonar frå gjennomførte helseundersøkingar? k) Skader, sjukdomar, arbeidsulykker og tilløp til slike ulykker? Vert det arbeidd i ein atmosfære kor ein ikkje kan dokumentere at forureininga er på et fullt forsvarlig nivå? (jf. om tiltaks- og grenseverdiar) Vert det utført arbeid med farlige kjemikaliar utan at arbeidstakaren/ verneombodet/ elevane har fått opplæring om: a) De farlige kjemikaliane som føreligg, helserisiko og grenseverdiar? b) Bruk av stoffkartotek? c) Den utført risikovurdering? d) Riktig bruk av arbeidsutstyret som føreligg? e) Nødvendige vernetiltak for sikker utføring av arbeidet? f) Handtering av nødssituasjonar som kan oppstå? Hender det at kjemikaliar oppbevaras eller handteras på en slik måte at det oppstår fare for ulykke, brann eller eksplosjon? Arbeidas det med kjemikaliar utan at arbeidsgivar har satt i gang tiltak for å fjerne eller redusere helse -eller sikkerheitsrisiko? (sjå for detaljer) Vert det brukt kjemikaliar utan forsvarlig oppbevaring og merking? Hender sjelden/aldri og har ingen/liten. Ingen tiltak nødvendig Skjer av og til eller har stor. Skjer ofte eller har alvorlig Side 10 av 34

11 VARMT ARBEID Forskrift nr.1357, Kap.5 Definisjon: Arbeid kor det nyttes eller utvikles varme ved utførelsen av arbeid kategori Hender sjeldan/aldri og har ingen/liten. Ingen tiltak nødvendig Skjer av og til eller har stor. Skjer ofte eller har alvorlig 5-1 og Vert det planlagt og utført varme arbeider, samt innkjøpt utstyr uten å kartlegge og vurdere risiko ved alle påvirkninger som kan føre til helseskade hos arbeidstaker? (overflatebehandling, tilsatsmateriale, reingjering m.m.) a) Planleggje varme arbeider slik at ein i størst muleg grad unngår arbeid i tronge rom eller i situasjonar kor det er vanskeleg å oppnå tilstrekkeleg ventilasjon? b) Vert det utført varmt arbeid utan dokumentert vurdering av valt verneutstyr? c) Vert det utført varmt arbeid utan nødvendig verneutstyr?(skadelig stråling, farlig elektrisk spenning, sprut m.m.) Vert det utført varme arbeider utan at: a) Behaldar/rør som har inneheldt brann eller eksplosjonsfarlige stoffer er rengjort? b) Brennbart materiale er fjernea eller skjerma? c) Gassflasker er plassert slik at dei unngår utilsikta oppvarming? d) Gassflasker kan bringast i sikkerheit ved brann/eksplosjon? e) Strømkjelde og gass er stengt ved arbeidsslutt? Vert det utført varme arbeider der: a) Utstyr ikkje er fullt forsvarleg eller egna? b) Oksygenutstyr ikkje er fritt for fett og olje? c) Sveise-/skjærebrenner, sveise-/sprøytepistol, elektrodeholder og kabler ikkje er plassert forsvarlig? d) Slanger og armatur ikkje er kontrollert før bruk for eventuell lekkasje? Vert det utført sveising, termisk skjæring, lodding eller termisk sprøyting kor: a) Brenner manglar retursperreventil på alle innløp mellom håndtak og slange? b) Regulator for oksygen/brenngass manglar tilbakeslagssikring? c) Det vert brukt slangar eller koblingar som ikkje er til dette formål? d) Acetylen armatur eller rørledning inneheld meir enn 70 % kobber? Side 11 av 34

12 ARBEID SOM KAN MEDFØRE EKSPONERING FOR BIOLOGISKE FAKTORER Forskrift nr.1357, Kap.6 Def: levande og døde mikroorganismer, sopp, cellekulturer, endoparasittar og prioner som kan fremkalle infeksjonar, allergi eller giftvirkning hos mennesker ingen/liten. kategori Vert det arbeidt med biologiske faktorar som kan medføre fare for helse og sikkerheit utan å vurdere: a) Kva slags biologiske faktorar som kan førekome? b) Kva slags giftige, allergiske eller andre skadelige stoffer de biologiske faktorane kan gje opphav til? c) Kva slags smitterisikogruppe de tilhøyrer? d) Opplysningar om sjukdom? e) Tilråding frå ansvarleg myndigheit om verneog sikkerheitstiltak? f) Sannsynleg at arbeidstakar kan få helseskade? Manglar det opplæring i vernetiltak (bruk av verneutstyr, hygienekrav)? Er ikkje prosedyre for handtering av blodsmitteuhell kjent for dei som arbeider med potensielt smittefarlege arbeidsoperasjonar? Arbeidas det med biologiske faktorar som ikkje kan fjernes, utan å pålegge arbeidstakar å bruke hensiktsmessig arbeidstøy og personlig verneutstyr? Blir biologisk materiale handtert utan at det finns rutine/instruks for innsamling, oppbevaring og fjerning av avfall? Finst det tilsette som arbeider med hepatitt-b smitteberande pasientar/elevar/avfall utan å ha fått tilbod om vaksine? Arbeider tilsette med husdyrgjødsel eller jord utan oppdatert stivkrampevaksine? (kvart 10. år) Vert det brukt varmvassanlegg /vassforstøvingsanlegg som ikkje er vurdert i forhold til Legionellasmitte? Side 12 av 34

13 KRAV TIL BRUK AV ARBEIDSUTSTYR Forskrift nr.1357, Kap.10 Definisjon arbeidsutstyr: maskiner, løftereidskap, transportinnretningar, apparat, installasjonar, verktøy og anna utstyr som nyttes ved framstilling av et produkt eller ved utførselen av arbeid. kategori Hender sjeldan/aldri og har ingen/liten. Ingen tiltak nødvendig Skjer av og til eller har stor. Skjer ofte eller har alvorlig Vert det nytta arbeidsutstyr som krev særlig forsiktighet ved bruk?(motorsag, vinkelsliper, boltpistol, fres, sveiseutstyr mv) Blir det nytta arbeidsutstyr utan dokumentert sikkerheitsopplæring? Blir det nytta arbeidsutstyr utan sertifisert sikkerheitsopplæring?(t.d. kraner, masseforflyttningsmaskiner) Arbeidas det utan informasjon om sikker bruk av arbeidsutstyr? Blir det nytta arbeidsutstyr som ikkje samsvarar med krav i høve?(sjå maskin vedlegg l) eller nyttast arbeidsutstyr på anna måte enn dei er konstruert beregnet for? Blir arbeidsutstyr montert eller demontert på en usikker måte eller utan å følgje produsentens instruks? Blir det nytta arbeidsutstyr med betjeningsinnretning og styresystem som ikkje er i høve? Blir det nytta arbeidsutstyr som kan startes utilsikta, t.d. etter en stans, eller manglar betjeningsinnretning for fullstendig og sikker stans? Blir det nytta arbeidsutstyr utan naudstopp? Blir det nytta arbeidsutstyr som ikkje er forsvarlig stabilisert eller fastspent? Er arbeidsutstyr som medfører fare frå gjenstandar som slynges/faller ut, i bruk utan nødvendige sikkerheitsinnretningar? Er arbeidsutstyr som medfører fare frå deler/splinter etter brudd, uten nødvendig sikkerheitsinnretningar? Nyttes arbeidsutstyr med farlige bevegelige deler kor verneinnretningar a) Ikkje har robust konstruksjon? b) Kan forårsake ekstra fare? c) Lett flyttbar kan settes ut av funksjon? d) Hindrar oversikt over arbeidsoperasjon? For nære faresonen? e) Hindrar montering eller vedlikehold? Nyttas arbeidsutstyr kor deler kan bli svært varme eller kalde, uten berøringsvern? Side 13 av 34

14 KRAV TIL BRUK AV ARBEIDSUTSTYR Forskrift nr.1357, Kap.10 Definisjon arbeidsutstyr: maskiner, løftereidskap, transportinnretningar, apparat, installasjonar, verktøy og anna utstyr som nyttes ved framstilling av et produkt eller ved utførselen av arbeid. kategori Hender sjeldan/aldri og har ingen/liten. Ingen tiltak nødvendig Skjer av og til eller har stor. Skjer ofte eller har alvorlig Varselinnretninga på arbeidsutstyr er uklare, vanskeleg å oppfatte eller kan misforståast (lyssignal, lydsignal mv.) Blir det nytta arbeidsutstyr utan klart identifiserbar innretning for utkopling av energitilførsel? a) Er det fare for elektrisk støt/ strømgjennomgang ved bruk av arbeidsutstyret? b) Statisk elektrisitet blir ikkje fjernet/jordet kor det er brann og eksplosjonsfare Er det fare for brann eller utslipp av farlige stoff ved bruk av arbeidsutstyr? (gass, støv, væske) og det manglar oppsamlings eller utsugningsinnretning i nærleiken? Blir det nytta arbeidsutstyr som kan bli utsatt for lyn utan beskyttelse eller egnande mottiltak? Blir det nytta arbeidsutstyr som kan eksplodere, enten utstyret sjølve, stoffer det produserer, lagrar eller bruker? Blir det nytta maskiner utan nødvendig merking/ varsel /opplysningar om sikker bruk? (anerkjente symbol og norsk tekst) Nyttes datautstyr kor: a) Bruk innebere risiko for arbeidstakar? b) Dataskjerm er uklar, flimra? c) Skjerm mangla lys eller kontrastregulering? d) Skjerm ikkje er regulerbar, gir refleksar? e) Tastatur er dårlig utforma, utilgjengelig, ikkje flyttbart, manglar støtte for underarmar og hender? f) Tastatur er uleselig frå normal arbeidsstilling? Side 14 av 34

15 TILRETTELEGGING FOR BRUK AV ARBEIDSUTSTYR Forskrift nr.1357,kap.11 kategori Definisjon arbeidsutstyr: maskiner, løftereidskap, transportinnretningar, apparat, installasjonar, verktøy og anna utstyr som nyttes ved framstilling av et produkt eller ved utførselen av arbeid. ingen/liten Er arbeidsutstyr installert og plassert: a) Slik at det oppstår brannfare ved bruk? b) Utan igangsetting av tiltak for å fjerne fare eller uheldige belastningar? (varme, kulde, stråling, elektrisitet, støv, røyk, gass, damp, oljeprodukt, biologiske faktorar, eksplosivar mv.) c) Slik at arbeidstakar blir eksponert for eksos innandørs? Arbeidsutstyr som medfører særlig fare for skade på liv og helse: a) Blir brukt av personer som ikkje har fått tildelt oppgåva å bruke det og/eller manglar opplæring? b) Blir vedlikehaldt, reparert, bygga om uten å være spesielt utvalgt til å utføre slikt arbeid? c) Blir tatt i bruk med feil, slitasje eller skade som kan medføre skade? Ved valg, installasjon og bruk av mekanisk og elektrisk utstyr: a) Blir det ikkje tatt omsyn til spesielle arbeidsforhold? b) Blir arbeidsutstyr brukt til andre arbeidsoperasjoner og under andre forhold enn dei er berekna for a) Blir mobilt arbeidsutstyr nytta i et arbeidsområde uten at trafikkregler utarbeides og overholdes? b) Er det fare for at personer kommer uhindra inn i arbeidsområdet for motordrevet arbeidsutstyr? c) Blir arbeidstakar/elevar transportert med mobilt arbeidsutstyr utan sikre innretninga til dette formålet? Side 15 av 34

16 KONTROLL OG VEDLIKEHOLD AV ARBEIDSUTSTYR OG ANLEGG Forskrift nr.1357, Kap.12 Definisjon arbeidsutstyr: maskiner, løftereidskap, transportinnretningar, apparat, installasjonar, verktøy og anna utstyr som nyttes ved framstilling av et produkt eller ved utførselen av arbeid.. ingen/liten. kategori Blir det utført vedlikehaldsarbeid utan at arbeidstakar/elevar får nødvendig opplæring? Blir arbeidstakar/elevar satt til montering, kontroll, og vedlikehald utan å ha fått nødvendig opplæring, trening og instruksjon for dette arbeidet? a) Blir vedlikehaldsarbeid utført, utan omsyn til den virksomheten som forgår? b) Blir det unnlate å gjennomføre periodisk kontroll på anleggsutstyr og anlegg som slites/forringes slik at det kan føre til farlige situasjoner? Manglar det rutinar for systematisk kontroll og vedlikehald av: a) Sikkerheitsutstyr? b) Eksisterande anlegg for energidistribusjon på bygge- eller anleggsplassar /midlertidige arbeidsplassar?(el anlegg skal identifiserast, kontrollerast og merkast tydeleg før bygge eller anleggsplass etablerast) c) Høytrykksspyleutstyr? d) Stillas? e) Fangdammer og senkekassar til bruk ved gravearbeid? Hender det at arbeidsutstyr ikkje tas ut av bruk etter at det vert oppdaga feil som har betyding for sikkerheita? Blir vedlikehald utført innafor faresoner eller på anna måte som utgjør en risiko, uten vernetiltak? Blir det unnlate å utføre kontroll og vedlikehald med el anlegg på bygge eller anleggsplassar? Manglar det dokumentasjon av kontroll og vedlikehald?(vedlikehalds journal) Side 16 av 34

17 ARBEIDSUTSTYR MED KRAV OM SAKKYNDIG KONTROLL Forskrift nr.1357, Kap.13 Definisjon arbeidsutstyr: maskiner, løftereidskap, transportinnretningar, apparat, installasjonar, verktøy og anna utstyr som nyttes ved framstilling av et produkt eller ved utførselen av arbeid. ingen/liten. kategori. Unnlatas det å underlegge følgende arbeidsutstyr for sakkyndig kontroll av sakkyndig virksomheit?(sjå for meir): a) Arbeidsutstyr for løfting av hengande last b) Løftereidskap c) Masseforflyttingsmaskiner med større effekt enn 15kW(20,4hk) Unnlatas det å følgje tidsintervall for sakkyndig kontroll som nemnt i 13-1? Blir det sørgt for sakkyndig kontroll ved montering eller oppstilling av kraner og stillas med meir, som krev dette i følgje? Hender det at sakkyndig kontrolldokumenter ikkje er tilgjengeleg? Side 17 av 34

18 og STØY ELLER MEKANISKE VIBRASJONER Forskrift nr.1357, Kap.14 Blir det utført arbeid som kan medføre eksponering for støy og vibrasjonar utan risikovurdering av følgende: a) Eksponeringas nivå, type og varighet? (støymåling) b) Verknad på helsa? c) Samverknad mellom støy/vibrasjonar og støy/kjemi? d) Støyens verknad på muligheit til å oppfatte varsel/faresignal? Sjå for punkta e-l. samt 14-2 Manglar det opplæring om følgjande der arbeidstakar/elev vert eksponert for støy eller vibrasjonar: a) vurderinga som er gjort, og dei tiltak som vert igangsett? b) Grenseverdiar og tiltaksverdiar for eksponering? c) Måleresultat?(støysoner) d) Riktig bruk av hørselsvern? e) Helserisiko, teikn på skade og rapportering av skade? f) Krav og vilkår om helseundersøking? g) Arbeidsmetodar som reduserer eksponering? Arbeidas det utan at følgjande tiltak mot støy er gjennomført: a) Vurdering av alternative arbeidsmetodar som gjer redusert støyeksponering? b) Valg av høveleg arbeidsutstyr som gjer redusert støy? c) Utforme og tilretteleggje arbeidsplassen for å redusere støy? d) Støyskjerming, støyabsorbenter eller innbygging? e) Redusere strukturlyd og vibrasjoner ved avbalansering, dempe eller isolere lydkilder? f) Systematisk vedlikehold av arbeidsutstyr, arbeidsplassen og støydempingstiltak? g) Tilrettelegge arbeidet for å begrense eksponeringstid og intensitet?(hvileperioder) h) Sørge for helseundersøkelser(hørselskontroll)? Eksponeras arbeidstakar for støy LEX,8h=85dB eller LpC, peak=130db, utan at det er dokumentert og igangsatt særskilte tiltak?(sjå om tiltaksverdier best nr for meir) kategori Hender sjeldan/aldri og har ingen/liten Skjer av og til eller har stor. Skjer ofte eller har alvorlig Side 18 av 34

19 STØY ELLER MEKANISKE VIBRASJONER Forskrift nr.1357, Kap.14 kategori ingen/liten og Arbeidas det utan at årsaka til overskridinga av grenseverdiane for støy er kartlagt? Blir arbeidstakar/elever utsatt for mekaniske vibrasjonar som overskrider tiltaksverdiar utan at det blir satt inn tiltak? (sjå om tiltaksverdiar best nr for meir) Arbeidas det i støyande arbeidsmiljø kor Lex, 8h=80 db overskridas utan at hørselsvern blir stilt til rådighet? Hender det at arbeidsgivar ikkje sørgjer for helseundersøking(hørselskontroll) av ansatte hvor det foreligger helserisiko?( støy LEX,8h=85dB eller LpC, peak=130db) Hender det at arbeidsgivar ikkje sørgjer for helseundersøking av ansatte kor det føreligg helserisiko i forbindelse med vibrasjonar som overskrider tiltaksverdiane? Etter helseundersøking av støy-eller vibrasjons eksponerte, hender det at arbeidsgivar unnlate å: a) Vurdere årsaker til at helseskade har oppstått? b) Revidere og oppdatere risikovurderinga? c) Å ta hensyn til råd frå kompetent helsepersonale eller offentlig myndighet? d) Iverksetje nødvendige tiltak for å redusere risiko? e) Gje tilbod om egna helseundersøking til andre arbeidstakarar? Hender det at arbeidsgivar unnlate å omplassere arbeidstakarar til anna arbeid der dei ikkje blir eksponert for helseskadelig støy eller vibrasjonar når dette er nødvendig for å ivareta helsa? Side 19 av 34

20 ARBEID I HØGDA Forskrift nr.1357, Kap.17 kategori Referan Referan ingen/liten og Hender det at arbeidstakarar/elevar blir satt til sjølvstendig arbeid med stillasbygging høgare enn 5m utan å ha: a) Minst 6mnd praksis? b) 36 timars teoretisk opplæring? c) 72 timars praktisk trening? d) Forståelse for planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset? e) Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstandar? f) Satt i gang sikkerheitstiltak ved væromslag? g) Vist hensyn til tillate belastning? h) Kunnskap om all anna risiko som nevnt over; montering, demontering eller endring kan medføre? i) Nødvendig tilsyn av erfaren stillasbygger?(kun elever) Hender det at stillas, stiger, takbruer og lignande, blir brukt utan at det har vært planlagt slik at krav i ene blir overholdt? a) Arbeidas det i høgda: b) Fra uegna overflate slik at sikkerheit og ergonomi ikkje blir ivaretatt? c) Utan sikker adkomst, tildekkeda åpningar, rekkverk? d) Utan å fordele materiell og arbeidsutstyr slik at konstruksjonen overbelastas? e) Utan sikringsinnretningar mot fall? Brukas det stillas som er over 5m høgt; kor: a) Det ikkje er føreteke kontroll før bruk, etter uvær, lengre tidsintervall ut av bruk mv.? b) Det manglar rapport om kontroll?(se for mer) c) Rapport om kontroll ikke er tilgjengelig? Brukes det stillasdelar som er uhensiktsmessig for montering, bruk, demontering og lagring? Manglar stillas veiledning eller instruksjon for montering, bruk og demontering? Side 20 av 34

21 ARBEID I HØGDA Forskrift nr.1357, Kap.17 kategori ingen/liten Brukas stillas utan at det tas omsyn til spesielle faremoment som trafikk, strømliner, rasfare? Brukas stillas som er ustabilt, manglar vedlikehald eller under-dimensjonert, feilmontert? (sjå også til og med17-31) Brukas stiger til anna enn adkomst utan å vurdere om dette kan gjerast med liten risiko, kortvarig bruk eller andre løysingar? Brukas stiger utan at de er stødige under bruk, sikra i toppen? Brukas stige som adkomst til tak utan å være tilstrekkelig høyere enn adkomstnivåets høyde (1m)? Brukas tau som adkomstveg utan å ta omsyn til krav om: to tau, sele, låssystem, fallsikring, sikring av verktøy, planlegging og overvåking ved eventuelle behov for øyeblikkelig hjelp i nødsituasjon? Side 21 av 34

22 ARBEID MED UTSTYR TIL LØFTING Forskrift nr.1357, Kap.18 kategori Definisjon:» en maskin som er konstruert for løfte og senkeoperasjoner». ingen/liten ( 18-6) og Nyttast (mobilt) arbeidsutstyr til løfting av last utan nødvendig styrke i detts oppheng og forankring for å ivareta utstyrets stabilitet? Brukas løfteutstyr som ikkje er merka med: a) Største arbeidsbelastning? b) Korleis det skal brukas? c) Forbod mot personløft om de ikkje er berekna for det? Brukas løfteutstyr som utsetter arbeidstakarar/elevar for klemfare ved løft? a) Vert arbeidstakarar/elevar lyfta ved hjelp av arbeidsutstyr: b) Som ikkje er berekna for dette? c) Som ikkje er bemanna på betjeningsstaden? d) Utan driftssikkert kommunikasjonsmiddel tilgjengeleg? e) Utan egna innretning som hindrar arbeidstakarar å falle ned? f) Kor frigjøring ved driftsstans ikkje kan gjøres uten fare for arbeidstaker/elev? Brukas arbeidsutstyr(kran) til løfting av fritt hengande last kor: a) Lasta/ utstyret si aksjonsradius overlappar med annen kran? b) Det er fare for velt, rulling, forflytning? c) Operatør ikkje kan sjå lasten hele vegen? d) Festing/frigjøring av last er uforsvarlig? e) Det manglar planlegging, overvaking eller gjennomføring som ivaretek helse og sikkerhet? f) Utstyret ikke kan holde lasten ved strømbrot? g) Lasten blir forlaten hengende utan overvåking/sikring av område/forebygging av velt? Blir det gjennomført løfteoperasjoner kor det er fare for at arbeidstakar/elev kan komme under hengande last? Side 22 av 34

23 ARBEID MED MOBILT ARBEIDSUTSTYR Forskrift nr.1357, Kap.19 Definisjon arbeidsutstyr: maskiner, løftereidskap, transportinnretningar, apparat, installasjonar, verktøy og anna utstyr som nyttes ved framstilling av et produkt eller ved utførselen av arbeid. ingen/liten. kategori Brukas det arbeidsutstyr kor det utgjer ein fare for arbeidstakar/elev å opphelde seg på det?(også fare for å bli fanga av hjul belter) Brukas det arbeidsutstyr kor det er fare for fastkiling i eller blokkering av kraftoverføring? Mobilt arbeidsutstyr manglar oppheng av kraftoverføringsakselen som forhindrar skade under sleping? Det brukas mobilt arbeidsutstyr som kan velte (eks. traktor, truck): a) Utan vernekonstruksjon som forhindrar meir enn en kvart omdreining?(for eksempel høg veltebøyle/verneramme traktor) b) Utan veltebur?(kan være integrert i førarhus) c) Utan fastspenningsinnretning(sikkerheitssele)? Brukas det arbeidsutstyr med egen framdrift kor: a) Det manglar innretningar for utilsikta start? b) Det manglar innretningar for å redusere følgene av en kollisjon til et minimum? c) Det manglar innretning for å bremse eller stoppe utstyret? d) Det er redusert synsfelt slik at sikkerheit ivaretas? e) Det manglar forsvarlig belysning? f) Det manglar egna slokkeutstyr? g) Forbrenningsmotor påvirkar arbeidsatmosfæren slik at det kan føre til skade på liv og helse? Side 23 av 34

24 HØGTRYKKSSPYLING Forskrift nr.1357, Kap.20 kategori ingen/liten Brukas det høgtrykkspylar utan instruksjon om sikker bruk? (sjå for krav til instruks) Brukas høgtrykkspylar kor operatør har redusert tilsyn med pumpeaggregatet? Brukas tilsetningsstoffer som ikkje er tilpassa anlegg eller i samsvar med brukstilvising? Brukas det tilsetning av slipestoffer utan særlige forholdsregler? Brukas det høgtrykkspylar kor sikkerhetsventilen er satt til høgare trykk enn angitt? Brukas det handholdt høgtrykkspylar som gir stor rekylkraft på operatør: a) Kor underlaget ikkje er sklisikkert? b) Kor det er fare for fall uten at det er sikra med nødvendig rekkverk? Side 24 av 34

25 GRAVEARBEID Forskrift nr.1357,kap.21 kategori ingen/liten Graves det under nivå for fundament for bygningar, skråning >1:10 og liknande utan å innhente geoteknisk kompetanse? Graves det djupare enn 2.0 m utan plan som viser: a) Lengdeprofil med jordarter ned til 1.0 m under grøft når det ikkje skal avstivast? b) Tverrprofil med inntegna avstiving når dette er planlagt? c) Plassering av gravemasser? d) Arbeidsinstruks for alle arbeidsoperasjonane? (kan forenklast til ei skisse ved mindre arbeider/ krisesituasjon) Graves det djupare enn 3.0 m: a) Utan faglig dimensjonert avstiving b) Og det blir brukt prefabrikkert avstiving utan angjevelse av djupner og jordartar det er dimensjonert for? Graves det djupare enn 2,0 m med loddrette sider utan avstiving? Plasseras gravemasser slik at dei kan forårsake utrasing? Arbeidas det i grøfter som skulle vore forstøtta grunna ustabil grunn? Brukas fangdam eller senkekasse utan tilsyn av kompetent person? Side 25 av 34

26 SIKKERHETSSKILTING OG SIGNALGIVNING Forskrift nr.1357, Kap.22 kategori ingen/liten Manglar arbeidstakar/elev opplæring og instruksjon om sikkerheitsskilting på arbeidsplassen? Manglar det informasjon til arbeidstakar/elev og verneombod om tiltak som treffes på sikkerheitsskilting og signalgiving? (HMT-seksjonen/bedriftshelsetenesta skal og informerast) Blir det utført arbeidsoperasjoner(løfting, rygging osv.) kor det er fare eller risiko, utan signalgiving(lys, lyd, armsignal)? Blir det utført arbeid kor arbeidstakar/elev ikkje har kunnskapen i det språk som brukas slik at de kan forstå anvisningar som blir gitt? Brukas det hand- og armsignalar som ikkje er nøyaktige og tydelige? Blir det utført arbeid utan at arbeidsgjevar sørger for at: a) Signalperson bruker arm- og handbevegelser til operatør? b) Signalperson har oversyn og er utanfor fare? c) Signalperson kun utfører signalgiving og påser sikkerhet til dei i nærheten? d)at manøveren som utføres stanses av operatør dersom det viser seg at mottatt ordre medfører fare? Manglar signalperson utstyr som gjer han lett gjenkjenneleg av operatør?(jakke, hjelm, armbånd, vest) Side 26 av 34

27 RISIKOVURDERINGER, OPPLÆRING OG INFORMASJON VED MANUELT ARBEID Forskrift nr.1357, Kap. 23 kategori ingen/liten Blir det utført manuelt arbeid utan at arbeidsgivar har vurdert og tatt omsyn til om: a) objektet er: For tungt eller for stort (t.d. ved løft)? Uhandterleg eller gir dårleg tak? Ustøtt eller har eit innhald som kan forskyve seg? Plassert slik at det må haldast på avstand frå kroppen? b) fysisk belastning: Er for stor (t.d. gjentatte løft)? Fører til vridning av kroppen? Kan føre til at tunge objekt brått rører på seg? Må gjerast med kroppen i ustø stilling? c) utforming av arbeidsmiljøet er slik at: Det ikkje er tilstrekkeleg plass til å løyse arbeidsoppgåva? Golvet er for glatt eller ujevnt og kan vere årsak til fall? Nivå forskjellar i underlaget fører til at objektet må handterast i ulike høgder? Gulvet eller støttepunktet er ustøtt? Manuell handtering i forsvarleg høgde, eller i akseptabel arbeidsstilling er vanskeleg eller umogleg? d) arbeidsoppgåva: Er einsformige og langvarig eller må gjerast hyppig (statisk)? Krev løfting, senking eller bæring over for store avstandar? Ikkje gir rom for tilstrekkeleg tid til naudsynt kvile eller krev eit arbeidstempo som vert bestemt av ein prosess som arbeidstakar ikkje kan regulere? restitusjon Blir det utført ergonomisk belastande arbeid som er tungt eller ensformig(t.d. dataarbeid) utan at det er gitt opplæring i organisering, arbeidsteknikk og bruk av hjelpemiddel? Blir det utført ergonomisk belastande arbeid utan at arbeidstakaren kjenner til risikofaktorar eller korleis helseskade kan førebyggjast? Side 27 av 34

28 ELEVARS PÅVERKING AV ARBEIDSTAKARS SIKKERHEIT OG ARBEIDSMILJØ kategori ingen/liten Hender det at lærer ikkje har forsvarlig oversyn med elever? 2002 Hender det at klassen har elevar som kunne trenge ekstra undervisningsstøtte og ikkje har det? 2003 Hender det at lærer ikkje får tid til å følgje opp enkeltelever? 2004 Hender det at elever ikkje rekk å bli ferdige med planlagde undervisningsmål? 2005 Førekjem uforsvarlig leik/utagering mellom elever? 2006 Hender det at lærer opplever undervisninga som uforsvarlig? 2007 Førekjem det støy/uro i undervisninga som går ut over sikkerheiten? Side 28 av 34

29 kategori MEDIKAMENTHANDTERING (Sjå prosedyre Medikamenthandtering i skulane på om du treng meir informasjon før vurderinga). ingen/liten Vert medikament oppbevart slik at uvedkomande kan få tilgang til dei? Administrerer tilsette medikament/utfører medisinske prosedyrar utan naudsynt opplæring? 2103 For skule: Administrerer eininga medikament til elevar utan skriftleg avtale om Medisinering? (Jf. prosedyre for medikamenthandtering HFK) Side 29 av 34

30 kategori ELEKTROFAG (Sjå Forskrift om sikkerheit ved arbeid i og drift av elektriske anlegg) ingen/liten.. Personsikkerhet Fare for strømgjennomgang 2201 Berøringsspenning likestrøm U større enn 120 V DC 2202 Berøringsspenning vekselstrøm U større enn 50 V AC 2203 Personsikkerheit Fare for kortslutning 2204 Manglar kapsling 2205 Manglar vern Sikkerheitsutstyr i elektroverksted: 2206 Tilgang til førstehjelpsutstyr 2207 Manglar ved elektroinstallasjonen på verkstaden 2208 Mangler ved låsbare strømuttak for elevstasjoner 2209 Manglar i høve jordfeilbryter 2210 Mangler ved galvanisk skille/skilletrafo 2211 Manglar i høve kapsling Forskriftsmessige krav i høve personkvalifikasjonar: Arbeidas det utan å følgje om kvalifikasjonar for elektrofagfolk Arbeidas det utan å følgje om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg FSE Manglar FSE kurs for lærarar med gr. L sertifikat siste 12. mnd. Side 30 av 34

31 ELEKTROFAG (Sjå Forskrift om sikkerheit ved arbeid i og drift av elektriske anlegg) kategori ingen/liten Manglar det FSE kurs for elevar/studentar med praksis i sterkstrømverksted siste 12 mnd. Elevar/studentar med praksis i sterkstrømverksted som manglar førstehjelpskurs Elevar/studentar som manglar instruksjon om prosedyrar og rutinar som gjelder sterkstrømsverkstad Side 31 av 34

32 HANDLINGSPLAN I Prioritet Nærmare beskriving: Tiltak Frist Ansvar Gjennomført (Sign) Side 32 av 34

33 HANDLINGSPLAN I Prioritet Nærmare beskriving: Tiltak Frist Ansvar Gjennomført (Sign) Side 33 av 34

34 Alle kan ta kontakt med HMT-seksjonen for å få råd om korleis arbeidsmiljøet kan utviklast og betrast. HMT-seksjonen har ei fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål, og alle våre medarbeidarar har teieplikt. Godt arbeidsmiljø gir betre resultat. Organisasjonsavdelinga Helse-, Miljø- og Tryggleik seksjonen Agnes Mowinckels gate 6 Postboks Bergen Telefon: E-post: Side 34 av 34

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HMT- SEKSJONEN. Risikovurdering er gjennomført ved:

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HMT- SEKSJONEN. Risikovurdering er gjennomført ved: Versjon: 03 HORDALAND FYLKESKOMMUNE HMT- SEKSJONEN RISIKOVURDERING Eigenvurdering av arbeidsmiljøet, med. Risikovurdering er gjennomført ved: Dato: Deltakarar: Godkjent av: 000 Psykosialt arbeidsmiljø

Detaljer

ASAS Sertifisering AS. Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703

ASAS Sertifisering AS. Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703 Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703 Løft av personer En endring i forskrift om utførelse av arbeid 18-8 gir adgang til å foreta «unntaksvis

Detaljer

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Vernerunde er den mest kjende metoden for generell kartlegging av arbeidsmiljøet.

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR 1-4. Definisjoner I denne forskriften menes med: 2) arbeidsutstyr: tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger,

Detaljer

Tilrettelegging av kontorarbeidsplassar

Tilrettelegging av kontorarbeidsplassar Tilrettelegging av kontorarbeidsplassar 2 HMT - Tilrettelegging av kontorarbeidsplassar «Minstekrav til kontorarbeidsplasser» I Arbeidsmiljølova vert det stilt krav til utforminga av ein god kontorarbeidsplass.

Detaljer

HMT-TILBOD. frå Helse-, miljø- og tryggleiksseksjonen. Godt arbeidsmiljø gir betre resultat HMT HELSE, MILJØ OG TRYGGLEIK

HMT-TILBOD. frå Helse-, miljø- og tryggleiksseksjonen. Godt arbeidsmiljø gir betre resultat HMT HELSE, MILJØ OG TRYGGLEIK 2011 HMT-TILBOD frå Helse-, miljø- og tryggleiksseksjonen Godt arbeidsmiljø gir betre resultat HMT HELSE, MILJØ OG TRYGGLEIK 1. halvår 2. halvår KURSTILBOD Kurs Jan. Februar Mars April Mai Juni Meistring

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703. Forskrift om

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703. Forskrift om Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1357. Sist endret

Detaljer

Vern mot støy på arbeidsplassen

Vern mot støy på arbeidsplassen Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 398 Forskrift om Vern mot støy på arbeidsplassen Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 26. april 2006, nr. 456. Utgitt mai 2006

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Nye forskrifter Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Forskriften

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON 2 - Helse, miljø og tryggleik (HMS) Namn: Dato for utført eigenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område)

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon,

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 nynorsk SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON 2 - Helse, miljø og tryggleik (HMS) Namn: Dato for utført eigenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmåla i denne sjekklista

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Forsand kommune Personalkontoret

Forsand kommune Personalkontoret Forsand kommune Personalkontoret Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Siw Kristin Sundheim 10/750-10 /K1-401 18.05.2011 RUTINE FOR ROS-ANALYSE VED OMSTILLING I FORSAND KOMMUNE ROS-analyse ulike typar risiko 1

Detaljer

HMT-TILBOD. frå Helse-, miljø- og tryggleiksseksjonen. Godt arbeidsmiljø gir betre resultat

HMT-TILBOD. frå Helse-, miljø- og tryggleiksseksjonen. Godt arbeidsmiljø gir betre resultat 2012 HMT-TILBOD frå Helse-, miljø- og tryggleiksseksjonen Godt arbeidsmiljø gir betre resultat KURSTILBOD 2012 1. halvår 2. halvår Kurs Jan. Februar Mars April Mai Juni Arbeidsmiljødagen Meistring Av Truslar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

VERNERUNDE/HANDLINGSPLAN FYSISIK ARBEIDSMILJØ UTDANNINGSAVDELINGA 2011

VERNERUNDE/HANDLINGSPLAN FYSISIK ARBEIDSMILJØ UTDANNINGSAVDELINGA 2011 Side 1 av 6 Verneområde: Utdanningsavdelinga Vernerunde gjennomført dato: Mai 2011 Handlingsplan utarbeidd: Mai 2011 Leiar: Per Hoem Verneombod: Anton Iversen HMS-koordinator: Line Sandøy Hjelle Gjennomføring:

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT Innhold 1. Innleiing og bakgrunn... 1 2. Heimel for konflikthandtering... 2 3. Definisjonar... 2 4. Roller og ansvar... 3 5. Kva skal du som medarbeidar gjere når

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.5 Sjekkliste utstyr til løfting Utgave: 0.00 Skrevet av: Kristin Ytreberg Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: Kontroll/sjekklister Sidenr: 1 av 5 Dato: Rom/rom

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ Innhold: Arbeid i høyden... 4 Kjemisk helsefare... 8 Personlig verneutstyr... 9 Sertifikater/krav til opplæring...

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen Nye HMS forskrifter 01.01.2013 Regelforenklingsprosjektet Utgangspunkt 99s 24s 52s 55s 27s 17s Arbeidstilsynet Midt Norge 2012 Målet Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet har gjennomgått HMSforskriftene

Detaljer

Omlegging av forskriftene

Omlegging av forskriftene Omlegging av forskriftene Historikk Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 1977 (opphevet). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. 2005. Diverse forskrifter, utfyllende til rammeloven. Rangsmessig

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Hermod Pettersen, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013,

Hermod Pettersen, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, , nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, KTF KranTeknisk forening KTF ble stiftet 16. mars 1979. Hensikten med stiftelsen var å etablere et fagmiljø som i samråd med aktuelle myndigheter kunne arbeide for å

Detaljer

R104 Sjekkliste for vernerunde

R104 Sjekkliste for vernerunde Gjenvinningsstasjon: Dato: Deltakere: Sted/dato Page 1 of 7 Klima Temperatur Trekk Ventilasjon - vedlikeholdsrutiner Lukt Fukt Solavskjerming Støv Overholdes røykeloven Best. nr. 444: Klima og luftkvalitet

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

Kvalitetssikring av det mellommenneskelege arbeidsmiljøet

Kvalitetssikring av det mellommenneskelege arbeidsmiljøet Side 1 av 6 1. Formål Denne prosedyren skal sikre at det kvart år blir sett i verk minimum eit tiltak for å betre det mellommenneskelege. Mellommenneskelege problemstillingar bør i størst mogeleg grad

Detaljer

Retningsliner for AKAN-arbeid

Retningsliner for AKAN-arbeid Føremål Retningslinene for AKAN *) -arbeid i Hordaland fylkeskommune har til føremål å ivareta tryggleik, kvalitet og omdømme. Retningslinene skal bidra til eit rusfritt og godt arbeidsmiljø i fylkeskommunen.

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.4 Sjekkliste mobilt arbeidsutstyr Utgave: 0.00 Skrevet av: Kristin Ytreberg Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: Kontroll/sjekklister Sidenr: 1 av 5 Dato:

Detaljer

Ei kartlegging av faktorar som påverkar endringsprosessar i helsesektoren. Ei anonym spyrjeundersøking i ei medisinsk avdeling.

Ei kartlegging av faktorar som påverkar endringsprosessar i helsesektoren. Ei anonym spyrjeundersøking i ei medisinsk avdeling. Ei kartlegging av faktorar som påverkar endringsprosessar i helsesektoren. Ei anonym spyrjeundersøking i ei medisinsk avdeling. Gro Åsnes Ålesund sjukehus, Helse Møre og Romsdal HF Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Tommy Sletta og Morten Storseth 04.12.13 1

Tommy Sletta og Morten Storseth 04.12.13 1 1 Hva skal vi snakke om Vårt fokus sikkerhet på arbeidsplassen under anleggsperioden Regelverket Byggherreforskriften Arbeidsplassforskriften kap. 6 Forskrift om utførelse av arbeid kap. 21 og 27 Kommunens

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning DATO: FOR-2012-12-19-1371 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 15 s 2606 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER:

Detaljer

https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questid=...

https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questid=... Side 1 av 10 HMT-rapportering HMT - ÅRSRAPPORT FOR 2006 DRIFTSEININGA Dersom du ønsker å skrive ut skjemaet i forkant kan du trykke her 1) BASISINFO OM DRIFTSEININGA Sektor nmlkj Utdanning nmlkj Tannhelse

Detaljer

Rapport frå inspeksjon ved Lindum Bioplan Odda komposteringsanlegg 25. mars 2014

Rapport frå inspeksjon ved Lindum Bioplan Odda komposteringsanlegg 25. mars 2014 Sakshandsamar, innvalstelefon Sissel Storbeø, 5557 2317 Vår dato 10.07.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/8532 Dykkar referanse Lindum Bioplan Odda Postboks 443 5751 Odda Rapport frå inspeksjon ved Lindum

Detaljer

HMT-TILBOD. frå Helse-, Miljø- og Tryggleiksseksjonen Din bedriftshelseteneste! Godt arbeidsmiljø gir betre resultat

HMT-TILBOD. frå Helse-, Miljø- og Tryggleiksseksjonen Din bedriftshelseteneste! Godt arbeidsmiljø gir betre resultat HMT-TILBOD frå Helse-, Miljø- og Tryggleiksseksjonen Din bedriftshelseteneste! Godt arbeidsmiljø gir betre resultat 2014 Hmt- tilbod / 1 KURSTILBOD 2014 1.halvår Kurs jan. feb. mars april mai juni Førstehjelpskurs

Detaljer

HMS-rapportering 2012

HMS-rapportering 2012 HMS-rapportering 212 Driftseining (skole, område, avdeling) Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet Surnadal vidaregåande skole anders.talgo@mrfylke.no 1. BASISINFO OM DRIFTSEININGA Rektor/leiar

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet. Vår saksbehandler Siri Koller Tufte Frode Vatne, tlf 22 95 70 75 Til NOTAT - X Deres dato Kopi til Deres referanse 1 av 5 Klassering Lnr 315.5 88883/2005 FORSLAG TIL NY STØYFORSKRIFT Forslag til ny forskrift

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland fant 6 avvik under inspeksjonen innan følgjande tema:

Fylkesmannen i Hordaland fant 6 avvik under inspeksjonen innan følgjande tema: Saksbehandler, innvalgstelefon Henriette Ludvigsen, 55 57 21 15 Vår dato 31.05.2012 Deres dato Vår referanse 2012/7106 Deres referanse Lerøy Fossen AS 5281 Valestrandsfossen Rapport frå inspeksjon 2. mai

Detaljer

KRAVSSPESIFIKASJON BEDRIFTSHELSETENESTE

KRAVSSPESIFIKASJON BEDRIFTSHELSETENESTE KVAM HERAD VEDLEGG 1 KRAVSSPESIFIKASJON BEDRIFTSHELSETENESTE INNHALDSLISTE 1.1 GENERELT... 3 1.2 NÆRMARE OM DEI FAGLEGE KVALIFIKASJONANE... 4 1.2.1 Godkjenning... 4 1.2.2 Krav til kontorstad... 4 1.2.3

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Regelverksprosjektet - 6 nye HMS forskrifter

Regelverksprosjektet - 6 nye HMS forskrifter Regelverksprosjektet - 6 nye HMS forskrifter seniorrådgiver Gry Singsaas, Direktoratet for arbeidstilsynet 1 Oversikt over presentasjonen Bakgrunn for forskriftsforslaget Strukturelle konsekvenser Presentasjon

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR Vedteke i arbeidsmiljøutvalet 23.11.2015 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 15/733-8 7952/15 044 FSK/PER/LIER Innhaldsliste

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen.

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. Side 1 av 6 Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. DATO: FOR-2006-04-26-456 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2006-05-02 ENDRER:

Detaljer

Handbok i informasjonstryggleik. Presentasjon 13.05.08 Geir Håvard Ellingseter, dokumentsenteret

Handbok i informasjonstryggleik. Presentasjon 13.05.08 Geir Håvard Ellingseter, dokumentsenteret Handbok i informasjonstryggleik Presentasjon 13.05.08 Geir Håvard Ellingseter, dokumentsenteret Kva med MR fylke? Ingen har noko å tjene på datainnbrot hos oss. Hærverk, sabotasje Vi har aldri hatt

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.2 Sjekkliste biologiske arbeidsmiljøfaktorer Utgave: 0.00 Skrevet av: kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: Kontroll/sjekklister

Detaljer

Opplysning og motivasjonskurs for tilsette i heimetenesta.

Opplysning og motivasjonskurs for tilsette i heimetenesta. Opplysning og motivasjonskurs for tilsette i heimetenesta. NGIB Austrheim, Gulen, Lindås, Masfjorden Meland, Modalen, Radøy, Solund Brannførebyggjande arbeid: Tilsyn 365 objekt. HMT forskrifa. Generell

Detaljer

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift er gjeve i medhald av 12-6 i forureiningsforskrifta, fastsett av Miljøverndepartementet 15.12.05. 1 Verkeområde og føremål.

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA

Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA COWI AS Kobberslagerstredet 2, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Ålesund kommune Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA Onr 133542/A015284 Oppdragsnummer: 133542/A015284 Prosjektansvarlig

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Arbeidsmiljø Utdanningsforbundet Akershus. May-Britt Heimsæter

Arbeidsmiljø Utdanningsforbundet Akershus. May-Britt Heimsæter Arbeidsmiljø Utdanningsforbundet Akershus May-Britt Heimsæter I denne økta: Kva seier Arbeidsmiljølova? Kva må til for å få til eit godt samarbeid rundt arbeidsmiljø Praktiske og lærerike verktøy Aktuelle

Detaljer

Reguleringsplan for Bergebakkane

Reguleringsplan for Bergebakkane Reguleringsplan for Bergebakkane ROS-analyse Dokument nr.: 66-1 A 18.06.2012 Revidert rasfarevurdering KH SKL SKL 0 11.06.2012 Utgjeven for bruk KH SKL SKL Rev. Dato Revisjon Av Kontr. Godkj. Tittel :

Detaljer

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist Vernerundeskjema 1.Orden/Renhold Er renholdet tilfredsstillende? Er det faste renholdsrutiner? Følges de? Utføres regelmessig hovedrengjøring? (Hvor ofte?) Har arbeidstakerne ansvar for orden og renhold

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND

AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Kvam herad AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND Risikovurdering Onr A031316 Dato: 14102012 Risikovurdering Avløpsoverføring

Detaljer

INFRASTRUKTURANLEGG I GRYTINGSVEGEN I KINSARVIK Risikovurdering

INFRASTRUKTURANLEGG I GRYTINGSVEGEN I KINSARVIK Risikovurdering COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Ullensvang herad INFRASTRUKTURANLEGG I GRYTINGSVEGEN I KINSARVIK Risikovurdering Onr A055270 Dato: 04082014 Risikovurdering - Infrastrukturanlegg

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 12, oktober 2016 nynorsk SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON 2 - Helse, miljø og tryggleik (HMS) Namn: Dato for utført eigenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmåla i denne sjekklista

Detaljer

Mann Kvinne Total 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 91,6% 8,4% 100,0% 96,9% 3,1% 100,0% 90,1% 9,9% 100,0%

Mann Kvinne Total 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 91,6% 8,4% 100,0% 96,9% 3,1% 100,0% 90,1% 9,9% 100,0% / * Kjønn Crosstabulation / / Kjønn Mann Kvinne 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 2349 216 2565 91,6% 8,4% 100,0% 1406 45 1451 96,9% 3,1% 100,0% 5817 642 6459 90,1% 9,9% 100,0% / * Alder Crosstabulation

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300 1 www.heatwork.com Agent: HeatWork As Skarvenesveien 6, 8514 NARVIK Norway 2 Contents 1 CliWi air systems... 4 1.1 Bruksområder... 4 2 Teknisk data... 5 3 Deleliste...

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

ETNE KOMMUNE K-LEAN BRUKARHANDBOK FOR LEIARAR OG VEILEDERE

ETNE KOMMUNE K-LEAN BRUKARHANDBOK FOR LEIARAR OG VEILEDERE ETNE KOMMUNE K-LEAN BRUKARHANDBOK FOR LEIARAR OG VEILEDERE Side2 INNHALD: 1. INNLEIING... 3 1.1 K-LEAN i Etne kommune... 3 1.2 HENSIKTA MED LEAN... 3 1.3 GEVINST... 3 2. ESSENSEN I LEAN... 4 3. LEAN FØREBUING...

Detaljer

BEST. NR. 456-NYN. Ungdom i arbeid

BEST. NR. 456-NYN. Ungdom i arbeid BEST. NR. 456-NYN Ungdom i arbeid Utgitt første gong i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny lay-out. Mars 2008 Brosjyren

Detaljer

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00 Arbeid i høyden Bakgrunn og regelverk for arbeid i høyden Bakgrunn, Fall er hyppigste årsak til uhell Fall til lavere nivå står for de fleste dødsulykker i arbeidslivet, både i Norge og internasjonalt

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

HMS-rapportering 2012

HMS-rapportering 2012 HMS-rapportering 2012 Driftseining (skole, område, avdeling) Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet Ulstein vgs jon.arne.haram@mrfylke.no 1. BASISINFO OM DRIFTSEININGA Rektor/leiar HMS-koordinator

Detaljer

Vår ref. : Saksnr. : Deres ref. : Gjøvik, TJOH/10/351-32/556.2 10/351 11.06.2010 TILSYNSRAPPORT ETTER SAMTIDIG INSPEKSJON VED KOLO VEIDEKKE AS

Vår ref. : Saksnr. : Deres ref. : Gjøvik, TJOH/10/351-32/556.2 10/351 11.06.2010 TILSYNSRAPPORT ETTER SAMTIDIG INSPEKSJON VED KOLO VEIDEKKE AS GJØVIK KOMMUNE Teknisk drift Brann og redningsavdeling Kolo Veidekke AS Sveumsvegen 29 2827 HUNNDALEN Att: Per Brende Vår ref. : Saksnr. : Deres ref. : Gjøvik, TJOH/10/351-32/556.2 10/351 11.06.2010 TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Olav Trandal, verneombod for tilsette på nedre bygget, Karin Hånes, verneombod for driftspersonalet

Olav Trandal, verneombod for tilsette på nedre bygget, Karin Hånes, verneombod for driftspersonalet Dette er en automatisk generert kvittering fra QuestBack. Nedenfor finner du en kopi av svar på:hmt-rapportering 007. Din anonymitet vil bli ivaretatt av QuestBack dersom ditt svar ble avgitt anonymt.

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og elsikkerhet 30. juni 2003 med hjemmel i lov av 4. februar

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Risikovurdering av maskiner og utstyr i vidaregåande skolar

Risikovurdering av maskiner og utstyr i vidaregåande skolar Side 1 av 9 1.0 Mål Retningslinjene skal bidra til haldningar og handlingar som sikrar tryggleiken for elevar og tilsette i skolen i samband med bruk av maskiner og utstyr. Gjennom systematisk risikovurdering

Detaljer

Rapport frå inspeksjon ved Halleraker Sveis og Vedlikehold AS 9. oktober 2014 Rapportnummer: 2014.140.I.FMHO

Rapport frå inspeksjon ved Halleraker Sveis og Vedlikehold AS 9. oktober 2014 Rapportnummer: 2014.140.I.FMHO Sakshandsamar, innvalstelefon Sissel Storebø, 5557 2317 Vår dato 17.11.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/13503 Dykkar referanse Halleraker Sveis og Vedlikehold AS Gilje 405 B 5430 BREMNES Rapport frå

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Bevaring i magasin - ideelt eller akseptabelt?

Bevaring i magasin - ideelt eller akseptabelt? Bevaring i magasin - ideelt eller akseptabelt? «Det relevante museum» kompetansekurs, Trondheim 22. oktober 2014 Anne Bjørke samlingsleiar, Bymuseet i Bergen Kva er eit museumsmagasin? Alle lokalar som

Detaljer

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek, 2005 1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Innhold HELSESKADER (JF. MERKEFORSKRIFTENE)... 2 DOSE EKSPONERING... 2 VERNETILTAK... 2 ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte

Detaljer

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01.

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01. ANLEGGSDAGENE 2014 s krav til støvhåndtering ved bergboring Sjefingeniør Tone Hegghammer 27.01.20142 Støvhandtering i anleggsbransjen Aktuelle spørsmål: Hva er problemet? Hvor stort er problemet og hva

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (2) Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dersom det samtidig sysselsettes mer enn 10 arbeidstakere,

Detaljer

Fra kontrollordning til sertifisering?? Hva har vi å forholde oss til? Bjarne Roland

Fra kontrollordning til sertifisering?? Hva har vi å forholde oss til? Bjarne Roland Fra kontrollordning til sertifisering?? Hva har vi å forholde oss til?. 1 2 3 4 Lover og forskrifter 5 1-1. Lovens formål er: a) Å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt

Detaljer

HMS-rapportering 2011

HMS-rapportering 2011 HMS-rapportering 2011 Driftseining (skole, område, avdeling) Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet Molde videregående skole tone.odette.rod@mrfylke.no 1. BASISINFO OM DRIFTSEININGA Rektor/leiar

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer