SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON"

Transkript

1 KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON 2 - Helse, miljø og tryggleik (HMS) Namn: Dato for utført eigenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING, TILTAK OG RUTINAR Ja Nei Ikkje Er golv og gangareal sklisikre og fri for hindringar? Er område med fallfare sikra med rekkverk, luker eller liknande? Har trapper god utforming, sklisikre trinn og handlist? Er stigar og leiderar i forskriftsmessig stand og brukte og sikra i samsvar med regelverket? Er låvebru, silo, køyrebruer, lasterampar m.m. sikra mot utforkøyring? Har gjødselbasseng tilstrekkeleg høgt rekkverk for å sikre tryggleiken både sommar og vinter? Har gjødselbasseng innvendig stige eller anna redningsinnretning? Er kummar og dammar sikra på ein forsvarleg måte? Er det gjort tiltak for å hindre skadar frå fallande gjenstandar? 2.2 MASKINER OG REISKAPAR Blir service og vedlikehald utført jamleg og i samsvar med instruksjonsbok/brukarmanual for den enkelte maskina? Er det montert setebelte på alle traktorar og mobile arbeidsmaskiner som kan velte under bruk? Blir det brukt setebelte der det er fare for velt og ved kjøring på veg? Er det utført lovmessig kontroll og sertifisering av utstyr som krev dette? Er verneinnretningar på traktor, maskiner og reiskapar på plass og i orden? Er det tryggleiksrutinar for bruk av spesielt farlege arbeidsreiskapar? Tiltaksplan finn du lenger bak.

2 2.3 ARBEIDSMILJØ Ja Nei Ikkje Blir det gjennomført eit planmessig arbeid med orden og rydding på garden med tanke på effektiv og sikker drift, brannvern, trivsel og omdømme? Blir det gjennomført tiltak for å redusere støyplaga på støyande arbeidsplassar? Er det sett i verk tiltak for å førebyggje belastningsskadar og vibrasjonsskadar? Er det tilstrekkelig lys for å sikre arbeidsmiljø og tryggleik på de ulike arbeidsstadene? Finst det nødvendig og riktig personleg verneutstyr der det er nødvendig å nytte dette? Er det rutinar for bruk, opplæring, oppbevaring, vedlikehald og reparasjon eller utskifting av verneutstyret? Går flytting og inn- og utlasting av dyr føre seg på ein sikker måte? Er det tilstrekkeleg med rømmingsvegar for personar ved flytting og anna handtering av dyr? Er det gjort ei risikovurdering av alle kjemikaliar som blir nytta? Er det sett i verk nødvendige vernetiltak ved bruk av kjemikaliar? Finst det tryggleiksdatablad for alle kjemikaliar som blir nytta på garden? Er tryggleiksdatablada tilgjengelege der kjemikalien blir brukt? Har tilsette fått opplæring i bruk av tryggleiksdatablada? Er det sett i verk tiltak for å redusere støveksponering? Er det sett i verk tiltak for å redusere eksponeringa for sjukdomsframkallande biologisk materiale? Er det tilstrekkeleg ventilasjon eller punktavsug der køyretøy blir starta/brukte inne, og der det blir utført sveising, sliping eller liknande arbeid? Finst det rutinar for å sikre mot forgifting av silogass, gjødselgass eller annan gass? 2.4 BARN OG UNGDOM Er det gjort ei risikovurdering knytt til kva for arbeidsoppgåver barn og ungdom kan utføre? Finst det trygge leikeplassar for barn? 2.5 ELEKTRISK ANLEGG OG UTSTYR Finst det gode reinhaldsrutinar knytte til alt elektrisk utstyr? Er det montert overspenningsvern, og er det kontrollert av elektrikar om det tilfredsstiller offentlege krav? Blir overspenningsvernet kontrollert rutinemessig? Er det montert jordfeilbrytar i samsvar med offentlege krav? Blir jordfeilbrytarar kontrollerte rutinemessig? Blir det utført tilsyn og vedlikehald på sikringsskap?

3 Ja Nei Ikkje Blir det minimum ein gong i året gjennomført eigenkontroll på kablar, deksel, brytarar, lysarmatur og anna elektrisk utstyr? Er det gjennomført periodisk kontroll av brannsløkkingsutstyr og brannvarslingsanlegg (om det er montert)? Har vifter og andre elektriske motorar vern mot overoppheting og brann? Er det gjennomført tiltak som hindrar brann i utstyr og bygningar ved sveising, sliping eller andre varme arbeid? Er rømmingsvegar opne og rydda (gjeld også snø)? Blir traktoren parkert i eigna/godkjend garasje eller på ein stad der det ikkje er fare for brannspreiing til bustader (f.eks. utandørs)? Oppfyller gardsverkstaden krava til branntryggleik? Blir tankar for drivstoff og brensel kontrollerte jamleg og i samsvar med offentlege krav? Er tankar for drivstoff og brensel plasserte i sikker avstand til brennbart materiale? Blir anna brannfarleg stoff lagra etter forskriftene? 2.6 TILSETJING/ARBEIDSGIVARANSVAR Har alle tilsette arbeidsavtale? Finst det tilstrekkelege personalrom for tilsette? Har dei som arbeider i føretaket, fått nødvendig opplæring i helserisiko og hygiene? Har verksemda rutinar som sikrar god hygiene hos dei tilsette? Er det rutinar som sørgjer for at sjuke, smitteberande personar ikkje arbeider med næringsmiddel som kan bli forureina? Er det rutinar som til kvar tid sikrar godt reinhald av sanitæranlegg for dei som arbeider i føretaket, og blir det ført logg for gjennomført reinhald? Er det teikna yrkesskadeforsikring for alle som arbeider på garden, og som etter reglane har krav på det? Er du kjent med regelverket for obligatorisk tenestepensjon (OTP)? Er det valt verneombod i samsvar med gjeldande reglar? (Dersom det er færre en 10 tilsette, kan det avtalast skriftleg at bedrifta ikkje skal ha verneombod.) Har arbeidsleiarar gjennomgått lovpålagd opplæring i HMS-arbeid? Er standarden for innkvartering i samsvar med gjeldande krav? Er du kjend med reglane for forskjellige typar opplæring i bruk av arbeidsutstyr? Kan du dokumentere at alle som arbeider på garden, har fått opplæring i bruk av arbeidsutstyr i samsvar med gjeldande regelverk? Får arbeidstakarar opplæring på eit språk dei forstår? Er det rutinar for oppfølging av sjukmelde arbeidstakarar?

4 Ja Nei Ikkje Er arbeidsoppgåver risikovurdert og tiltak satt i verk for gravide arbeidstakarar? 2.7 BEREDSKAPSPLAN, ULYKKESHANDTERING, KRISEBISTAND OG RAPPORTERING Har garden beredskapsplan, og er det utarbeidd ein beredskapsplakat? Er beredskapsplanen kjend for alle som arbeider på garden? Er det tilstrekkeleg førstehjelpsutstyr på garden? Er det førstehjelpskompetanse på garden? Er det rutinar for å handtere krise eller produksjonsavvik på garden? Er det rutinar for rapportering av skadar og ulykker på garden? Uhell og ulykker på garden: Dersom det har vore ulykker eller hendingar på garden det siste året som har medført personskade eller større materiell skade, skal dette registrerast på eige skjema på KSL-sida på

5 Tiltaksplan KRAV NR. FORBETRINGAR/TILTAK ETTER EIGENREVISJON Frist dato Utført dato

6 Rettleiarar og sjekklister utgjer til saman KSL-standarden, og begge skal brukast når eigenrevisjon blir gjennomført. Rettleiingshefta finn du på våre nettsider, eller dei kan bestillast frå Matmerk. Utfyllande informasjon om gjennomføring av eigenrevisjon finst i sjekkliste og rettleiar 1 Generelle krav til garden. Eigenrevisjonen er enklast å gjere gjennom pålogging på Logg inn KSL (www.matmerk.no). Her er rettleiar, lovverk og tiltaksplan direkte knytta til sjekklista. MATMERK Besøksadresse: Tollbugt. 32 Postboks 487 Sentrum 0105 Oslo Telefon: e-post:

RETTLEIAR. 2 Helse, miljø og tryggleik (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk

RETTLEIAR. 2 Helse, miljø og tryggleik (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR 2 Helse, miljø og tryggleik (HMS) KSL-standarden omfattar både sjekklister og rettleiarar, som begge skal brukast ved eigenrevisjon. Rettleiing til

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-standard består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 6, oktober 2014 bokmål

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 6, oktober 2014 bokmål KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål VEILEDER 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-standard består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 11 - Inn på tunet Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 11.0 IPT-VERKTØY: MÅL OG ORGANISERING Ja Nei Ikke

Detaljer

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR 11 Inn på tunet Innleiing Systemet for tryggleik og kvalitet i Inn på tunet-verksemder består av to delar: I Rettleiar og sjekkliste eigenrevisjon

Detaljer

Risikovurdering av maskiner og utstyr i vidaregåande skolar

Risikovurdering av maskiner og utstyr i vidaregåande skolar Side 1 av 9 1.0 Mål Retningslinjene skal bidra til haldningar og handlingar som sikrar tryggleiken for elevar og tilsette i skolen i samband med bruk av maskiner og utstyr. Gjennom systematisk risikovurdering

Detaljer

Smårisevadet 15 6065 Ulsteinvik. Helse Miljø Sikkerheit ULSHAV AS

Smårisevadet 15 6065 Ulsteinvik. Helse Miljø Sikkerheit ULSHAV AS Helse Miljø Sikkerheit ULSHAV AS 1 Innholdsfortegnelse Fakta om verksemda... 3 Verneteneste... 4 Ansvar for oppfølging av internkontroll... 4 Opplæring... 4 Aktuelle Lover og Føreskrifter:... 5 Gjennomgang

Detaljer

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden.

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden. Egenrevisjonsskjema Skal oppbevares på garden Sjekkliste 1 Generelle krav til garden KSL-standard Versjon 7, oktober 2011 bokmål KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes

Detaljer

SJEKKLISTE MED VEILEDNING

SJEKKLISTE MED VEILEDNING KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE MED VEILEDNING 12 Hest i næring Innledning KSL-standard 12 Hest i næring er et kvalitetssystem som er utviklet av hestenæringen i samarbeid med Matmerk.

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 1 - Generelle krav til gården Navn: Adresse: Org.nr.: Produsentnr.: Dato for utført egenrevisjon: Underskrift: KSL EGENREVISJON:

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

HMS- HÅNDBOKEN. Nordås Borettslag. Utarbeidet 2013

HMS- HÅNDBOKEN. Nordås Borettslag. Utarbeidet 2013 + HMS- HÅNDBOKEN Nordås Borettslag + Utarbeidet 2013 En sammenfatning av innholdet i HMS- arbeidet i Nordås Borettslag som er utarbeidet etter hmsportalen.no (OBOS) som borettslaget bruker i sitt HMS-

Detaljer

Orientering om det systematiske Helse- Miljø og Sikkerheitsarbeidet (HMS) i Helse Møre og Romsdal.

Orientering om det systematiske Helse- Miljø og Sikkerheitsarbeidet (HMS) i Helse Møre og Romsdal. Saksframlegg Orientering om det systematiske Helse- Miljø og Sikkerheitsarbeidet (HMS) i Helse Møre og Romsdal. Saksnr Utvalsnamn Møtedato 24/2014 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 26.03.2014 Saksbehandlar:

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Vernerunderapporter våren 2014 Versjon : 1 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 13.02.2015 09:39:00 Kristiansund videregående skole og Fagskolen i

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe bustadbranntryggleik 2010

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe bustadbranntryggleik 2010 11 RAPPORT VEILEDNING Arbeidsgruppe bustadbranntryggleik 2010 Ein gjennomgang av dagens ordningar for informasjon, tilsyn og kontroll med branntryggleiken i bustader Utgitt av: Direktoratet for samfunnstryggleik

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

11 Inn på tunet. KSL-standard

11 Inn på tunet. KSL-standard Utfylt Sjekkliste egenrevisjon skal være tilgjengelig på gården, enten elektronisk via KSLs bondeweb (www.matmerk.no) eller på utfylt skjema. LA U K K VA L KSL-standard I ET I T S SYST EM TE NDBR Versjon

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet... 2 1.3 HMT-årshjulet... 4 1.4 HMT-årshjul

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik

Handbok for helse, miljø og tryggleik SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet...2 1.3 HMT-årshjulet...4 1.4 HMT-årshjul sentrale oppgåver og

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

- II- I forskrift 31. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger gjøres følgende endringer:

- II- I forskrift 31. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrifter gitt med hjemmel i skipssikkerhetsloven kapittel 4 Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 19. august 2013 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

Detaljer