SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON"

Transkript

1 KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON 1 - Generelle krav til garden Namn: Adresse: Org.nr.: Produsentnr.: Dato for utført eigenrevisjon: Underskrift: KSL EIGENREVISJON: Forutan 1 Generelle krav til garden (denne sjekklista), omfattar revisjonen følgjande produksjonar knytta til drifta (kryss av): 2 HMS 7 Mjølk 12 Hest 3 Grovfôr, korn, oljefrø, erter og frødyrking 8 Svin 4 Poteter 9 Fjørfe 5 Grønsaker, frukt, bær, planteskule, blomstrar og veksthus 10 Honning 6 Drøvtyggarar 11 Inn på tunet 1.0 MÅL OG ORGANISERING Ja Nei Ikkje Er det sett eigne mål for HMS, og mål for produksjonen på garden? 1.1 OVERSIKT OVER DOKUMENTASJONEN Er det oversikt over dokumentasjonen som KSL-systemet krev? 1.2 REVISJON OG AVVIK Er avvik påvist ved førre eigenrevisjon eller ved KSL-revisjon, lukka innan tidsfristen? Blir dei utfylte KSL-sjekklistene for eigenrevisjon lagra (elektronisk eller på papir)? Blir offentlege tilsynsrapportar oppbevarte? Tiltaksplan skal fyllast ut ved manglar. Denne finn du lenger bak.

2 Ja Nei Ikkje 1.3 SPORING AV DRIFTSMIDDEL OG PRODUKT Er det etablert rutinar som gjer det mogleg å spore eitt ledd fram og eitt ledd tilbake ved innkjøp av driftsmiddel og sal av produkt? 1.4 GJØDSLING OG JORDFORBETRING Har føretaket gyldig gjødslingsplan for det inneverande året? Blir gjødslingsplanen brukt aktivt, og noterer ein ned dei faktiske gjødselmengdene som blir tilpassa sesongvariasjonane? Er husdyrgjødsla berre spreidd på dyrka jord, eller innmarksbeite som kommunen har godkjent som spreieareal? Er husdyrgjødsla som er spreidd på eng utan nedmolding eller nedfelling, spreidd før 1. september? Er husdyrgjødsla som er spreidd på open åker, molda ned snarast mogleg og innan 18 timar etter spreiinga? Er husdyrgjødsla spreidd i perioden 16. februar til 1. november, og berre på snø- og frostfri mark? Dersom føretaket har motteke og brukt kompost eller andre gjødselvarer basert på organisk avfall: Er bruksavgrensingane følgde og bruken dokumentert? Dersom det er brukt avløpsslam på føretaket: Er det sendt melding til kommunen om bruk av slammet? Dersom det er brukt avløpsslam på føretaket: Er bruksavgrensingane følgde og bruken av slammet dokumentert? 1.5 HANDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDDEL Dersom det blir brukt plantevernmiddel på føretaket: Er plantevernmidla brukte av personell med gyldig autorisasjonsbevis? Dersom det blir brukt plantevernmiddel på føretaket: Er plantevernmidla brukte i samsvar med godkjend etikett? Er sprøyting og reingjering av spreieutstyret utført på ein slik måte at det ikkje er fare for forureining av vatn og vassdrag? Er det ført plantevernjournal for bruk av plantevernmidla, med opplysningar om aktuelle skadegjerarar, preparat, dosering og tidspunkt for behandling for aktuelle skifte og kulturar? Er spreieutstyret funksjonstesta på dei siste fem åra? Blir behandlingsfristen halden ved bruk av plantevernmiddel, og er dato for innhausting notert? 1.6 LAGRING AV DRIFTSMIDDEL, PUNKTUTSLEPP OG AVFALLSHANDTERING Blir innkjøpt mineralgjødsel lagra og halden under tilsyn slik at kvalitet og tryggleik er sikra? Dersom det blir lagra husdyrgjødsel på føretaket: Er det utført eigenkontroll av gjødsellageret? Dersom det blir lagra husdyrgjødsel på føretaket: Er det så stor kapasitet at gjødsla kan bli lagra fram til spreiing i den tillatte perioden?

3 Ja Nei Ikkje Dersom det blir lagra husdyrgjødsel på bakken: Er gjødsla skjerma mot overflatevatn? Er gjødsla frå luftegardar, utandørs talle og pelsdyrhald samla opp slik at det ikkje er fare for forureining? Dersom siloanlegg for surfôr er i bruk på føretaket: Er siloanlegget fritt for synlege lekkasjar? Dersom det blir lagra rundballar eller brukt utesilo på føretaket: Er rundballane og utesiloane plasserte slik at det ikkje er fare for forureining av vatn og vassdrag? Dersom det er olje- eller dieseltankar i bruk på føretaket: Er desse kontrollerte og fri for lekkasjar? Er det farlege avfallet levert til godkjent mottak? Er anna produksjonsavfall levert til godkjent mottak? Er det organiske avfallet teke vare på slik at det ikkje er fare for forureining av vatn og vassdrag? Blir det brukt landbruksfolie og annan emballasje berre frå leverandørar som er medlemmer i Grønt Punkt Norge AS? (Dette kan sjekkast i faktura frå emballasjeleverandørar. Medlemmer har ført på miljøgebyr.) 1.7 HYDROTEKNISKE ANLEGG Er det ført tilsyn med grøfter, kummar, utløp og andre hydrotekniske anlegg? 1.8 KULTURMINNE, KULTURLANDSKAP OG BIOLOGISK MANGFALD, OG REGIONALE OG LOKALE MILJØBEFØRESEGNER Er kulturminne og andre verdifulle kulturlandskapselement merkte av på siftekartet for garden? Er det ei vegetasjonssone (gras, tre e.l.) på minst to meter mot vatn og vassdrag, der det ikkje blir jordarbeidd eller brukt plantevernmiddel? Er kulturminne, kulturlandskap og biologisk mangfald røkta/sikra det siste året, og er eventuelle skjøtselsendringar gjorde i dialog med kommunen: - vassdrag ikkje kanaliserte eller lukka - opne grøfter ikkje lukka - skogsbryn, kantsoner eller andre restareal mot innmark ikkje dyrka opp - åkerholmar, steingjerde eller gamle rydningsrøyser ikkje fjerna - jordbruksareal ikkje planerte - ferdselsårer ikkje dyrka opp eller fjerna - kantvegetasjon eller åkerholmar ikkje sprøytte med plantevernmiddel, med mindre det er ledd i ein skjøtselsplan Dersom det finst automatisk freda eller vedtaksfreda kulturminne på føretaket: Er dei freda kulturminna med tilhøyrande sikringssone tekne vare på? Dersom det i løpet av det siste året har vore gjennomført bakkeplanering, nydyrking eller bygging av landbruksveg på føretaket: Er tiltak gjennomførte i samsvar med plan godkjend av kommunen? Dersom fylkesmannen har gitt føresegner om jordarbeidingsrutinar eller liknande tiltak i område med erosjonsfare: Blir desse føresegnene følgde? Dersom kommunen har gitt særskilde miljøføresegner: Blir miljøføresegner som har verknader for drifta, følgde?

4 Ja Nei Ikkje 1.9 MELDEPLIKTIG UGRAS OG PLANTESKADEGJERARAR Krav om meldeplikt Er du kjend med kravet om at ein skal melde frå til Mattilsynet dersom det blir påvist eller ved mistanke om at det finst meldepliktig ugras eller planteskadegjerarar på all jord (eiga og leigd) som blir nytta i produksjonen? Krav om opplysningsplikt Er du merksam på kravet om at du skal informere om alle kjende førekomstar av meldepliktig ugras og planteskadegjerarar overfor samarbeidspartnarar og andre brukarar av jordvegen og ved overdraging? Er det rutinar for å nedkjempe/utrydde og hindre spreiing av meldepliktig ugras og planteskadegjerarar? Er kjende førekomstar av meldepliktig ugras og planteskadegjerarar dokumenterte på skiftekart og/eller ved koordinatfastsetjing? Er vedtaksbrev og analyseresultat som gjeld meldepliktig ugras og planteskadegjerarar, arkiverte? 1.10 SMITTEFØREBYGGING VED IMPORT AV BRUKT UTSTYR Har du forsikra deg om at brukt utstyr som er importert frå andre land er reingjort og eventuelt desinfisert før det blei sendt til Noreg, og at dette er gjenteke etter framkomst i Noreg? 1.11 SKADEGJERARE I HUSDYRROM, LAGER, SORTERINGS- OG FOREDLINGSROM Blir det gjennomført førebyggjande tiltak mot og nedkjemping av skadedyr? Er observerte førekomstar av skadedyr som kan ha negativ innverknad på mattryggleiken, dokumentert? Er det dokumentert kva slags åtemiddel som blir nytta til nedkjemping av skadegjerarar, og kvar åtemidla er plasserte? 1.12 HELSE OG HYGIENE Har verksemda rutinar for å melde frå til Mattilsynet og råvarekjøpar (varemottakar) ved mistanke om helseskadelege næringsmiddel, og har verksemda rutinar for eventuell tilbakekalling av produkt? 1.13 REKLAMASJONAR Blir kvalitetsavvik dokumentert og arkivert?

5 Tiltaksplan KRAV NR. FORBETRINGAR/TILTAK ETTER EIGENREVISJON Frist dato Utført dato

6 Slik skal eigenrevisjon utførast: EIGENREVISJON Eigenrevisjonskal gjerast ein gong i året. Du avgjer sjølv når på året det skal skje. Enkelte råvarekjøparar innanfor frukt og grønt ønskjer at eigenrevisjonen skal gjennomførast i vekstsesongen. Enklast gjer ein eigenrevisjonen ved å logge seg på via Logg inn KSL på Her er rettleiar, lovverk og tiltaksplan direkte knytte til sjekklista. 1. Gå gjennom dei aktuelle sjekklistene; 1 Generelle krav til garden og ei for kvar av produksjonane du har. 2. I dei fleste tilfelle vil ein eigenrevisjon avdekke avvik, og dei skal førast opp i tiltaksplanen med fornuftige fristar for gjennomføring. TILBAKEMELDING OM UTFØRT EIGENREVISJON Gjennomført eigenrevisjon skal meldast tilbake til Matmerk. Bruk (pålogging Logg inn KSL ), eller tilbakemeldingsskjema. Informasjon om KSL-status for garden er tilgjengeleg for råvarekjøparar, Mattilsynet og KSL-revisorane. Utfylt Sjekkliste for egenrevisjon skal vere tilgjengeleg på garden, enten elektronisk via KSLs bondenett (www.matmerk.no) eller på utfylt skjema. MATMERK Besøksadresse: Tollbugt. 32 Postboks 487 Sentrum 0105 Oslo Telefon: e-post:

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 1 - Generelle krav til gården Navn: Adresse: Org.nr.: Produsentnr.: Dato for utført egenrevisjon: Underskrift: KSL EGENREVISJON:

Detaljer

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden.

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden. Egenrevisjonsskjema Skal oppbevares på garden Sjekkliste 1 Generelle krav til garden KSL-standard Versjon 7, oktober 2011 bokmål KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON 2 - Helse, miljø og tryggleik (HMS) Namn: Dato for utført eigenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

KSL Standard. Prod.nr. Gardsnavn. Navn. Adresse Dato for egenrevisjon. Underskrift

KSL Standard. Prod.nr. Gardsnavn. Navn. Adresse Dato for egenrevisjon. Underskrift KSL Standard Garden KSL-egenrevisjon Foruten krav til garden (dette heftet), omfatter revisjonen følgende produksjoner: Grovfôr Korn Poteter Frukt, grønt, bær, veksthus Mjølk, storfekjøtt, sau, geit Svin

Detaljer

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR 11 Inn på tunet Innleiing Systemet for tryggleik og kvalitet i Inn på tunet-verksemder består av to delar: I Rettleiar og sjekkliste eigenrevisjon

Detaljer

RETTLEIAR. 2 Helse, miljø og tryggleik (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk

RETTLEIAR. 2 Helse, miljø og tryggleik (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR 2 Helse, miljø og tryggleik (HMS) KSL-standarden omfattar både sjekklister og rettleiarar, som begge skal brukast ved eigenrevisjon. Rettleiing til

Detaljer

Informasjonsskriv frå Forsand kommune, Landbrukskontoret, APRIL 2015

Informasjonsskriv frå Forsand kommune, Landbrukskontoret, APRIL 2015 Informasjonsskriv frå Forsand kommune, Landbrukskontoret, APRIL 2015 Telefon Sentralbord 51 70 00 00 Litt info om endringar i forskrift om produksjonstilskot m.m. Informasjon er sjølvsagt tilgjengeleg

Detaljer

Vegviser i den offentlege papirmølla!

Vegviser i den offentlege papirmølla! Fylkesmannen i Hordaland Landbruksavdelinga Kari og Ola Nordmann Landsbygda 9999 Noreg Handbok for bonden Lover og reglar Etablering Samdrift Tilskot Miljøtiltak Praktikantar Pensjon Erstatningsordninger

Detaljer

Oppsummering av tilsyn med verksemder som er godkjende for å handtere humane celler og vev til assistert befruktning

Oppsummering av tilsyn med verksemder som er godkjende for å handtere humane celler og vev til assistert befruktning Oppsummering av tilsyn med verksemder som er godkjende for å handtere humane celler og vev til assistert befruktning RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2013 FEBRUAR 2013 241 570 Rapport frå Helsetilsynet 1/2013

Detaljer

Distriktspsykiatriske tenester likeverdige tilbod?

Distriktspsykiatriske tenester likeverdige tilbod? Oppsummering av landsomfattande tilsyn i 2008 og 2009 med Distriktspsykiatriske tenester likeverdige tilbod? Rapport fra Helsetilsynet 3/2010 Mars 2010 Rapport fra Helsetilsynet 3/2010 Distriktspsykiatriske

Detaljer

Risikovurdering og internkontroll

Risikovurdering og internkontroll Risikovurdering og internkontroll - Fyresdal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 731010 2012 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og ramme... 1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...

Detaljer

Er avfallsbaserte gjødselvarer trygge å bruke?

Er avfallsbaserte gjødselvarer trygge å bruke? SLUTTRAPPORT Nasjonalt tilsynsprosjekt 2012 Er avfallsbaserte gjødselvarer trygge å bruke? - resultat frå Mattilsynets nasjonale tilsynsprosjekt Sluttrapport Nasjonalt tilsynsprosjekt 2012 Avfallsbaserte

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2015

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2015 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Handlingsplan 2015 Hovudmål for Regionalt Bygdeutviklingsprogram: Sogn og Fjordane skal auke matproduksjonen med 1 % pr år og skape eit mangfald

Detaljer

Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp

Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp 6230 Sykkylven Telefon: 70 24 63 00 Telefaks: 70 24 63 01 firmapost@sykkylven-energi.no www.sykkylven-energi.no SYKKYLVEN KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG

Detaljer

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP Oppdatert 2014 Silje Gustavsen og Helene Fardal FMSF 1 INNHOLD Om denne rettleiaren... 4 Buypass smartkort... 4 Generelt om elektronisk

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 11 - Inn på tunet Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 11.0 IPT-VERKTØY: MÅL OG ORGANISERING Ja Nei Ikke

Detaljer

SJEKKLISTE MED VEILEDNING

SJEKKLISTE MED VEILEDNING KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE MED VEILEDNING 12 Hest i næring Innledning KSL-standard 12 Hest i næring er et kvalitetssystem som er utviklet av hestenæringen i samarbeid med Matmerk.

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

UTKAST TIL REVIDERT RENOVASJONSFORSRIFT.

UTKAST TIL REVIDERT RENOVASJONSFORSRIFT. RENNESØY KOMMUNE UTKAST TIL REVIDERT RENOVASJONSFORSRIFT. Innhald 1 Mål for avfallssektoren... 1 2 Verkeområde... 2 3 Definisjonar... 2 4 Kommunal innsamling av avfall... 4 5 Kommunal tøming av slam...

Detaljer

Jordbruksteljing 1999

Jordbruksteljing 1999 C 670 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Jordbruksteljing 1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Noregs offisielle statistikk I denne serien vert det hovudsakleg

Detaljer

Bakgrunn for og forklaring til utsleppsløyve for handtering av avfall på Hesjedalen avfallsplass - gebyr for sakshandsaming

Bakgrunn for og forklaring til utsleppsløyve for handtering av avfall på Hesjedalen avfallsplass - gebyr for sakshandsaming Sakshandsamar: Gøsta Hagenlund Vår dato Vår referanse Telefon: 57643121 03.07.2015 2006/2268-471 E-post: fmsfgh@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 12.05.2015 Sunnfjord Miljøverk iks Bakgrunn

Detaljer

Redusere risiko: iverksette kontrolltiltak som reduserer anten sannsynet eller konsekvensane

Redusere risiko: iverksette kontrolltiltak som reduserer anten sannsynet eller konsekvensane Oppgåve 1 COSO-modellen har ein eigen definisjon av kva intern kontroll er; ein prosess som gjennomførast av styret, leiinga og tilsette for å oppnå målretta og kostnadseffektiv drift, påliteleg rapportering

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2014

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2014 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Handlingsplan 2014 Hovudmål for Regionalt Bygdeutviklingsprogram: Sogn og Fjordane skal auke matproduksjonen med 1 % pr år og skape eit mangfald

Detaljer

Standard Nettleigeavtale - Privatkundar... 3 Standard tilknytningsvilkår - Privatkundar... 14 Definisjoner... 23

Standard Nettleigeavtale - Privatkundar... 3 Standard tilknytningsvilkår - Privatkundar... 14 Definisjoner... 23 INNHALD Standard Nettleigeavtale - Privatkundar... 3 Standard tilknytningsvilkår - Privatkundar... 14 Definisjoner... 23 Energi Norge sine standardavtalar 2007 er eit resultat av tingingar mellom Energi

Detaljer

Bakgrunn for og forklaring til endring i utsleppsløyve til Sogndal lufthamn, Avinor AS, og gebyr for sakshandsaming

Bakgrunn for og forklaring til endring i utsleppsløyve til Sogndal lufthamn, Avinor AS, og gebyr for sakshandsaming Sakshandsamar: Dagny Alvik Vår dato Vår referanse Telefon: 57 64 31 42 11.03.2014 2010/15623-461.3 E-post: fmsfdal@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Avinor AS Postboks 150 2061 GARDERMOEN Bakgrunn

Detaljer

Smårisevadet 15 6065 Ulsteinvik. Helse Miljø Sikkerheit ULSHAV AS

Smårisevadet 15 6065 Ulsteinvik. Helse Miljø Sikkerheit ULSHAV AS Helse Miljø Sikkerheit ULSHAV AS 1 Innholdsfortegnelse Fakta om verksemda... 3 Verneteneste... 4 Ansvar for oppfølging av internkontroll... 4 Opplæring... 4 Aktuelle Lover og Føreskrifter:... 5 Gjennomgang

Detaljer

Handbok i informasjonstryggleik Møre og Romsdal fylkeskommune

Handbok i informasjonstryggleik Møre og Romsdal fylkeskommune Handbok i informasjonstryggleik Versjon 02 mars 2010 Informasjonstryggleik Side 1 av 23 Forord er ein viktig produsent av tenester innan område som t.d. utdanning, samferdsel, næringspolitikk, kultur og

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2015

Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2015 Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2015 Søknadsfrist 20. september 2015 Landbruksavdelingen VEILEDER OM TILSKUDD TIL MILJØTILTAK FOR JORDBRUKET I TELEMARK 2015 Generelle opplysninger

Detaljer