Søknad om erstatning for avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om erstatning for avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr)"

Transkript

1 Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Telefon Telefaks Søknad om erstatning for avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr) Søknadsfrist Sendes kommunen der føretakets driftssenter ligger Elektronisk søknad kan sendes via Altinn. Sjå eller ta kontakt med kommunen Skadeår s stempel og mottaksdato Fylkesmannens stempel og mottaksdato 1. Grunnopplysningar Etternamn (representant for føretak/ innehavar av enkeltmannsføretak) Fødselsnr. (11 siffer) Organisasjonsnr. (9 siffer) For- og mellomnamn (representant for føretak/ innehavar av enkeltmannsføretak) Telefonnr. Mobiltelefonnr. Adresse Postnr. Poststad Kontonr. (11 siffer) Føretakets driftssenter r. Gardsnr. Bruksnr. Festenr. Kryss av dersom føretaket får produksjonstilskot til økologisk landbruk Tal for dekar økologisk i vekstgruppa Er det utbetalt erstatning for avlingssvikt dei siste åra? Nei Ja Dersom ja, når? (årstal) 2a 2d skal berre fyllast ut av dei som berre dyrkar grovfôr for sal. Opplysningane skal samsvare med opplysningane i søknad om produksjonstilskot og næringsoppgåva. Berre år utan utbetalt avlingssvikterstatning skal inngå 2a. Opplysningar om totalt, uhausta, totalavling og totalsal av veksten Totalt pr. For å redusere oppgåvepliktene til næringslivet kan opplysningane i dette skjemaet, med heimel i lov om oppgåveregisteret 5 og 6, heilt eller delvis nyttast også av andre offentlege organ som har heimel til å hente inn dei same opplysningane. Opplysningar om ev. samordning kan ein få ved å ringje til Oppgåveregisteret på telefon SLF-275 N Elektronisk utgåve Side 1 av 5

2 2b. Opplysningar om totalt, uhausta, totalavling og totalsal av veksten Totalt pr. 2c. Opplysningar om totalt, uhausta, totalavling og totalsal av veksten Totalt pr. 2d. Opplysningar om totalt, uhausta, totalavling og totalsal av veksten Totalt pr. SLF-275 N Elektronisk utgåve Side 2 av 5

3 3. si grunngiving og underskrift si vurdering av skadeårsaka (må fyllast ut) Ligg det ved fôranalyse for skadeåret? Nei Ja Eg stadfestar at opplysningane i søknaden er fullstendige og korrekte. Eg kjenner vilkåra i forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon. Eg godtek at forvaltninga hentar inn dei nødvendige opplysningane frå likningsmyndigheiter og/eller omsetningsledd, at forvaltninga kontrollerer føretaket, og at for mykje utbetalt erstatning kan bli kravd tilbakebetalt eller bli trekt i andre tilskot. Underskrift 4. Underskrifta til rekneskapskontoret Opplysningane er henta frå rekneskapen til søkjaren og er i samsvar med næringsoppgåva. Underskrift 5. Påteikning frå oppmålaren har vore med på oppmålinga? Nei Ja Oppmålinga er utført av Forsøksringen Husdyrkontrollen Andre, i tifelle kven Merknadar Opplysningar om grovfôr på lager ved måledato er fullstendige og korrekte. Oppmåleren si underskrift 6. Påteikning frå kommunen Melding om avlingssvikt er motteken, dato Feltkontroll utført? Nei Ja Dato for feltkontroll Nødvendige vedleggsskjemaer ligg føre si vurdering av skadeårsak samt andre merknadar Nødvendig dokumentasjon ligg føre Tilrådd Ikkje tilrådd si underskrift SLF-275 N Elektronisk utgåve Side 3 av 5

4 7. Omrekningstabell for berekning av silofôr, høy og halm på lager Grassilo og rotvekstar Høy, halm og krossa korn Silotypar Lagringshøyde Middelvekt pr. m 3 m ferdig masse pr. m 3 Laust pressa Middels pressa Hardt pressa Plansilo Høy Halm Tårnsilo Lagringshøyde, m pr. m 3 Laust lagra høy og halm Bakke- og hesjetørka høy Låvetørka høy utan innblåsing Låvetørka høy med innblåsing Rundballar (25%TS) 406* Laus halm Rotvekstar Krossa korn 900 Kålrot 650 Fôrbeter 600 *Føresetnad: ein balle er 650, volum: 1,6 m 3 Likningar for å berekne volumvekter i plan- og tårnsilo (x = lagerhøgd): Plansilo, direkte hausta ( surfôr per m 3 ) = 604,3 + (69,9 * x) (7,1 * x 2 ) Tårnsilo, direkte hausta ( surfôr per m 3 ) = (33 * x) (0,89 * x 2 ) 8. Fôrverdi for fôrmidler Fôrmiddel fôr/fem Fôrmiddel fôr/fem Bygg 0,98 Grassurfôr 5,2 Havre 1,05 Rundballar, 25 % TS 4,5* Kveite 0,98 Amm. behandlet halm 1,7 Krossa bygg 1,2 Ubehandla halm 3,8 Graspellets 1,2 Kålrot 8,3 Høy 1,6 Poteter 4,4 *Tilsvarer 143 FEm pr. rundballe Gulrot 6,7 SLF-275 N Elektronisk utgåve Side 4 av 5

5 9. Rettleiing Utfylling av skjema Alle opplysningane i dette skjemaet er viktige for utrekning av erstatning ved avlingssvikt. Alle felt med opplysningar for føretaket skal fyllast ut Felt 1 skal fylle ut grunnopplysningane. skal gi opp bankkontonummer. Ved manglande eller feil bankkontonummer blir erstatninga utbetala ved bruk av direkte utbetalingskort. Driftssenteret til føretaket blir identifisert med hovudnummeret (kommunenummer, gardsnummer, bruksnummer og festenummer), og det skal vere samanfallande med det som er gitt opp i søknad om produksjonstilskot. Det viser den geografiske plasseringa til føretaket. Felt 2a-2d Opplysningane i felt 2a-2d gjeld for gjennomsnittsåra og skadeåret. For gjennomsnittsår skal fylle ut opplysningar for dei vekstene som inngår i vekstgruppe Grovfôr. Det er sett av plass for inntil fire vekstar. Ved fleire enn fire vekstar må ein bruka to eller fleire skjema. Gjennomsnittstal skal reknast ut på grunnlag av opplysningar for dei fem siste åra før skadeåret. Dersom det er utbetalt erstatning ved avlingssvikt på føretaket i eitt eller fleire av åra i denne perioden, skal ein leggje til grunn dei fem siste åra utan avlingssvikt, her definert som år der det ikkje er utbetalt erstatning ved avlingssvikt. For kvart av åra skal søkjaren gi opp totalt (summen av eige og leigd) av alle dei aktuelle vekstane som inngår i vekstgruppe Grovfôr på føretaket pr. 31. juli. Areala skal samsvare med tilsvarande i søknad om produksjonstilskot. skal gi opp totalavling i og i pr. dekar av alle aktuelle vekstar i vekstgruppa Grovfôr, som er produserte på eige og leigd for kvart produksjonsår. kan i tillegg gi opp totalsal i kroner for kvart produksjonsår. For skadeåret skal gi opp totalt (summen av eige og leigd) av alle dei aktuelle vekstane som inngår i vekstgruppe Grovfôr på føretaket pr. 31. juli i skadeåret. skal og gi opp eventuelt uhausta i skadeåret. Areala skal samsvare med tilsvarande i søknad om produksjonstilskot. skal måle opp grovfôr på lager saman med kommunen, eventuelt husdyrkontrollen, forsøksringen eller andre som kommunen har delegert oppmålinga til. Summen av all seld vare og all vare på lager pr. dags dato mv. skal inngå i avlingstalet som søkjaren har gitt opp. Oppgåvene skal samsvare med næringsoppgåvene. I tillegg skal dei vere dokumenterte av rekneskapskontor eller liknande, varemottakar, kommune og/eller forsøksring. Felt 3 skal gi ei vurdering av skadeårsaka. kan om ønskeleg leggje ved fôranalyseresultat. Søknaden skal vere datert og underskriven. Felt 4 Rekneskapskontoret stadfestar med underskrift at opplysningane er henta frå rekneskap og er i samsvar med næringsoppgåvene. Felt 6 skal feltkontrollere minst 10 prosent av føretaka der det er meldt frå om avlingssvikt. skal sjå til at det ikkje blir ytt erstatning på grunnlag av anna enn klimatiske eller klimatisk avleidde forhold. skal uttale seg om alle søknadene. SLF-275 N Elektronisk utgåve Side 5 av 5

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep N-0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Detaljer

(den kommune der eiendommen ligger)

(den kommune der eiendommen ligger) Statens landbruksforvaltning Før søknaden fylles ut, bør det undersøkes om ervervet er konsesjonsfritt, jf. rettledningen på side 3 og 4. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven

Detaljer

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket SLF-005 Veiledningshefte Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20. august 2014 1 VEILEDNINGSHEFTE Innhold 1 Kort om søknad om produksjonstilskudd 5 1.1 Søk elektronisk og finn det du

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknaden sendes kommunen der prosjektet/tiltaket skal utføres. Kommunen kan fastsette søknadsfrist. 1. Grunnopplysninger Organisasjonsnr. (9 siffer)

Detaljer

Erklæring frå lege eller annan sakkunnig ved søknad eller melding om verjemål

Erklæring frå lege eller annan sakkunnig ved søknad eller melding om verjemål GA-8026 N Send skjemaet til fylkesmannen i det fylket der personen som treng verjemål, er folkeregistrert. Erklæring frå lege eller annan sakkunnig ved søknad eller melding om verjemål Skjemaet skal fyllast

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMANSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysningar som skal gjevast i søknadsskjemaet for del A- og B-tryggleikssertifikat

RETNINGSLINJER FOR SAMANSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysningar som skal gjevast i søknadsskjemaet for del A- og B-tryggleikssertifikat RETNINGSLINJER FOR SAMANSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysningar som skal gjevast i søknadsskjemaet for del A- og B-tryggleikssertifikat INNLEIING Dette søknadsskjemaet skal nyttast av jernbaneføretak

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Telefon Personnummer

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Søknad om startlån, tilskot til etablering og tilpassing

Søknad om startlån, tilskot til etablering og tilpassing Søknad om startlån, tilskot til etablering og tilpassing startlån tilskot til etablering Søknaden gjeld startlån og banklån tilskot til tilpassing førehandsgodkjenning konet bustad 1. Søkjar Fødselsnr.

Detaljer

Handbok for godkjenning av beite som spreieareal

Handbok for godkjenning av beite som spreieareal 2010 Handbok for godkjenning av beite som spreieareal Rettleiing forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav tillet at ein kan godkjenne innmarksbeite og frukthagar som spreieareal. Denne handboka

Detaljer

Melding om behov for representant

Melding om behov for representant Send til fylkesmannen i det fylket der personen med behov for representant, oppheld seg fast. Melding om behov for representant Når skal det sendast inn melding om behov for å oppnemne representant? Kven

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? Du kan no få oversyn over kva for ressursar og verdiar du har i skogen din. Okt-13 Kva er ein skogbruksplan? Ein skogbruksplan inneheld areal-, miljø- og ressursoversikt

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

VILKÅR FOR MELLOMBELS DISPENSASJON

VILKÅR FOR MELLOMBELS DISPENSASJON LOV OG FORSKRIFTER VILKÅR FOR MELLOMBELS DISPENSASJON Kommunen kan, etter søknad frå barnehageeigar, innvilge mellombels dispensasjon frå utdanningskravet for styrar og pedagogisk leiar for inntil eitt

Detaljer

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Rogaland fmropost@fylkesmannen.no 19. desember 2014 Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen i Rogaland 17.11.2014,

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken HB 7.B.4 (N) Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medverke til å dekkje behovet for gode barnehagar. Barnehagelånet skal fremje kvalitet i det fysiske

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg

Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg Søknaden skal nyttast for etablering av nye utslepp og vesentleg auke av eksisterande utslepp av sanitært avløpsvatn jf. Forskrift om utslepp

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg Kort om energimerking > Alle bygningar som skal seljast eller leigast ut, skal vere energimerkte. > Alle bygningar over 1000 m 2 skal vere energimerkte. > Energimerking gjer du på www.energimerking.no.

Detaljer

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Vedtatt 23.04.2014, jf. 2 11 i opplæringsloven. 1 Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen,

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Personnummer 6-17 Fortrinnsrett for søkjar med sterkt

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse:

Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse: Avtale om tilgang til opplysningar frå Reservasjonsregisteret Avtale om FTP-overføring av opplysningar for oppdatering av: (Kryss av for ynskt avtaletype) eige register, pris per år kr 24 600,- eigne og/eller

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m.

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. 1 Desse Allmenne Vilkår gjeld mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar, offentlege

Detaljer