Produksjonstilskudd i jordbruket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produksjonstilskudd i jordbruket"

Transkript

1 SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato Send søknaden på eller via Altinn 1. Grunnopplysninger Registrering av nye søkere og rettelser av forhåndsutfylte opplysninger Husk å melde endringer til Enhetsregisteret også Foretakets organisasjonsnummer Etternavn til innehaver av enkeltpersonforetak For- og mellomnavn til innehaver av enkeltpersonforetak Foretakets kontonummer Telefon Mobiltelefon Foretakets driftssenter Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Løpenr. Samdrift i melkeproduksjon Sett kryss her dersom foretaket er samdrift i melkeproduksjon For kommunen Kommunens stempel: Mottatt dato (ddmmåååå): Periode

2 2 Arealopplysninger Registreringsdato Alt areal foretaket disponerer skal føres opp. Husk å føre opp sone (1-7) for hver eiendom. Se mer om soner i veiledningsheftet. Stryk over linja dersom linja utgår eller data er feil, og bruk ei ledig linje til å føre opp korrekte data. 01 Hovednummer Sone Areal i dekar Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. 1 Fulldyrket 2 Overflate- 3 Innmarks- 4 Areal Totalt disponert areal dyrket beite ute av drift (Sum ) Arealopplysninger fortsetter på side 3

3 Stryk over linja dersom linja utgår eller data er feil, og bruk ei ledig linje til å føre opp korrekte data. Hovednummer Sone Areal i dekar Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. 1 Fulldyrket 2 Overflate- 3 Innmarks- 4 Areal Totalt disponert areal dyrket beite ute av drift (Sum ) Sum areal foretaket disponerer: Egne korrigeringer: OBS! Denne summen skal være inkl. ev. tilleggsskjema* * Dersom du trenger flere skjema for arealopplysninger, vennligst ta kontakt med kommunen eller last ned skjema SLF-051 selv fra 3

4 3 Areal fordelt på vekster Alt areal foretaket disponerer pr skal oppgis, inkl. areal det blir søkt om økologisk arealtilskudd og omleggingstilskudd for. Dersom foretaket disponerer areal i flere soner, skal arealet fordeles pr. sone for hver vekst Oppgi sone i ruten(e) nedenfor, bruk tall 1-7, se sonetabell i veiledningsheftet Grovfôr Fulldyrket eng, til slått og beite Overflatedyrket eng, til slått og beite Innmarksbeite Andre grovfôrvekster (inkl. umodent korn, erter m.m.) til fôr Korn og annet frø til modning Vårhvete Høsthvete Rug og rughvete Bygg Havre Oljevekster (raps, ryps og oljelin) Erter og bønner til konservesindustri o.l. (høstet før modning) Engfrø og annen såfrøproduksjon Erter, bønner og andre belgvekster til modning Korn til krossing Frukt, bær, planteskoleareal og blomster Epler Pærer Plommer Moreller og kirsebær Jordbær Andre bær- og fruktarter Planteskoleareal og blomsterdyrking på friland Grønnsaker og poteter Grønnsaker på friland, inkl. matkålrot og urter Poteter 4 Areal fordelt på vekster fortsetter på side 5

5 Areal fordelt på vekster fortsetter fra side 4 Sone 1-7 Annet areal i drift 223 Grønngjødsling Brakka areal Areal i drift, men ikke berettiget produksjonstilskudd Jordbruksareal ute av drift Antall hele dekar Fulldyrket og/eller overflatedyrket, ute av drift Innmarksbeite, ute av drift Veksthus og drivbenker Oppgi arealet i kvadratmeter m Veksthus og drivbenker, oppvarmet pr Andre veksthus og drivbenker pr Beiting og grovfôrsalg Dyr på beite i minst 12 eller 16 uker i 2010 Før opp antall dyr som til sammen går minst 12 uker (sone 5-7) eller 16 uker (sone 1-4) på beite (utmarksbeite, innmarksbeite, beite på overflatedyrket eller fulldyrket jord) Melkekyr og ammekyr Ungdyr av storfe Sauer, 1 år og eldre Lam under 1 år Geiter, voksne og kje Hester, alle Hjort Dyr på utmarksbeite i minst 5 uker i Melkekyr og ammekyr Ungdyr av storfe Sauer, 1 år og eldre Lam under 1 år Geiter, voksne og kje Hester, bare dyr ført i kode 115 og 116 kan føres her Salg av fôr Salg av høy og surfôr i perioden Salget må kunne dokumenteres. Antall kg Høy Surfôr 5

6 5 Dyretelling Alle dyr foretaket disponerer, inkl. dyr det søkes om tilskudd til økologisk husdyrproduksjon for. Hester pr Hester, under 3 år Hester, 3 år og eldre Storfe pr Melkekyr 121 Ammekyr 118 Herav kyr av minst 50 % kjøttferase 119 Øvrige storfe 117 Herav avkom av kyr av minst 50 % kjøttferase Sauer pr (ev. ved beiteslipp) / melkesau pr Hvert dyr skal føres opp bare i én av kodene Søyer, 1 år og eldre Værer, 1 år og eldre Lam, under 1 år Utegangersau, alle (sauer som går ute hele året og stort sett klarer seg selv) Melkesau, 1 år og eldre Geiter pr Melkegeiter Ammegeiter Bukker og ungdyr, medregnet kje Griser pr Avlspurker som har fått minst ett kull Råner som er satt inn i avl Ungpurker bestemt for avl, levendevekt minst 50 kg eller eldre enn 15 uker Ungråner bestemt for avl, levendevekt minst 50 kg eller eldre enn 15 uker Smågriser, levendevekt under 20 kg eller alder inntil 8 uker Slaktegriser, levendevekt minst 20 kg. Griser påsatt til avlsdyr, levendevekt kg. 6 Dyretelling fortsetter på side 7

7 Dyretelling fortsetter fra side 6 Fjørfe pr Verpehøns, 20 uker og eldre (Se veiledningsheftet dersom det er opphold mellom innsett på registreringsdato ) Avlsdyr av ender, kalkuner og gjess Livkyllinger, påsatt til verpehøns Slaktekyllinger Ender, kalkuner og gjess for slakt Andre husdyr pr Kaniner, hunndyr som har hatt minst ett kull / bikuber Hjort Struts Lama, alpakka og esel Hester i pensjon i beitesesongen, skriftlig avtale vedlegges søknaden Bikuber i produksjon 6 Økologisk landbruk Areal pr Bruk hjelpeskjema for økologisk areal i veiledningsheftet. Alle areal i karens og økologiske areal skal være inspisert og godkjent av Debio før utbetaling av tilskudd. Antall dekar i karens eller økologisk Karensareal 1. år, alt areal unntatt innmarksbeite. Husk å legge ved kart! Karensareal 2. og 3. år, alt unntatt innmarksbeite og grønngjødsling Karensareal 2. år, grønngjødsling Økologisk areal, korn til modning og krossing m.m. Økologisk areal, potet Økologisk areal, grønnsaker, frukt og bær Økologisk areal, annet økologisk drevet areal Økologisk areal, innmarksbeite Økologisk areal, grønngjødsling Husdyr pr Økologisk produksjon skal være inspisert og godkjent av Debio før utbetaling av tilskudd i karens eller økologiske Melkekyr Ammekyr Øvrige storfe Avlsgriser Slaktegriser, levendevekt minst 20 kg. Griser påsatt til avlsdyr, levendevekt kg. Melkegeiter 7

8 7 Egenerklæring Miljøplan Har foretaket miljøplan trinn 1 som samsvarer med forskrift om miljøplan 4? (se veiledningsheftet) Ja Nei Krav til omsetning dersom foretaket ikke er registrert i Merverdiavgiftsmanntallet Har foretaket hatt en omsetning på minimum kr i perioden ? Ja Nei Vedlegg til søknaden Sett kryss i ruten for de vedleggene som følger med Oppgaveskjema for deltakere i selskaper SLF-058 Kart som viser karensareal det blir søkt omleggingstilskudd for Annet Målform Sett kryss her om du ønsker å skifte til annen målform Bokmål Nynorsk Tidsbruk ved utfylling av søknadsskjema (opplysningene benyttes av Oppgaveregisteret) Omtrent hvor mange minutter brukte du på å finne fram nødvendig informasjon før dette skjemaet kunne fylles ut? Omtrent hvor mange minutter brukte du på utfylling av søknaden? Underskrift Jeg forsikrer at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte og at jeg er kjent med reglene i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket ved søknadsomgangen i august, herunder bestemmelsene fastsatt i jordbruksoppgjøret Jeg tillater at opplysninger om rase, alder og kjønn på foretakets dyr registrert i Husdyrkontrollen og Storfekjøttkontrollen kan brukes til kontrollformål i forbindelse med behandling av søknaden. Sted og dato: Underskrift: Med sikte på å redusere foretakenes oppgavebyrder, kan opplysninger som avgis i dette skjemaet i medhold av lov om Oppgaveregisteret 5 og 6, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger om samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon INFORMASJON FRA HUSDYRREGISTERET Korrekt og oppdatert merking av husdyr er avgjørende for å takle utbrudd av smittsomme dyresykdommer. Et godt Husdyrregister er en forutsetning for å bekjempe smittsomme husdyrsykdommer. Du som husdyreier er ansvarlig for å gi riktige opplysninger innen for de tidsfristene som gjelder, slik at Husdyrregistre til en hver tid er oppdatert. Dyreholder sitt ansvar Husdyreier er ansvarlig for å gi korrekte opplysninger til Husdyrregisteret. Rådgivere i husdyrkontrollene rapporterer på vegne av sine medlemmer. De som ikke er medlemmer av en av husdyrkontrollene kan rapportere via Mattilsynets skjematjeneste etter pålogging via Altinn. Informasjon og E_læring ligger på En kan også sende papirskjema til det lokale distriktskontoret i Mattilsynet. Skjema kan en få ved henvendelse til det lokale kontoret, tlf Matilsynet fører tilsyn med registreringer i Husdyrregisteret Det er viktig at tallet på dyr som er registrerte stemmer overens med det antall dyr som er i dyreholdet. Dersom et dyrehold har store avvik i Husdyrregisteret, vil Mattilsynet legge ned forbud mot å flytte dyr til og fra dyreholdet. Konsekvensen kan bli at dyreholdet ikke får sende dyr til slakt. For storfehold er det i tillegg viktig å merke seg følgende: Husdyreier har plikt til å gi opplysninger til Husdyrregisteret når nyfødte dyr merkes, flytting av dyr ut og inn av dyrehold, dyr som dør. Rapporteringa skal skje innen 7 dager etter at hendelsen har funnet sted. Opplysninger om storfehold Det er gjort uttrekk fra Husdyrregisteret/ MATS som viser antall storfe pr. xxxxxx. Dersom antallet fra HR ikke stemmer overens med antall storfe i besetningen på angitt dato ber vi om at dette blir rettet opp i husdyrregisteret. Rådgivningstjenestene kan i mange tilfeller være behjelpelig å rette opp feil. I noen tilfeller kan også Mattilsynet rette feil. Antall storfe pr. xxxxxx rapportert for produsentnummer xxxxxxxx: xxx stk 8

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket SLF-005 Veiledningshefte Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20. august 2014 1 VEILEDNINGSHEFTE Innhold 1 Kort om søknad om produksjonstilskudd 5 1.1 Søk elektronisk og finn det du

Detaljer

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF-005 Veiledningshefte Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Søknadsfrist 20. august 2013 og 20. januar 2014 1 VEILEDNINGSHEFTE Innhold 1 Kort om søknad

Detaljer

PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD I JORDBRUKET

PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD I JORDBRUKET SLF-005 Søknad om PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD I JORDBRUKET SØKNADSFRIST 20. AUGUST 2015 OG 20. JANUAR 2016 2 Innholdsfortegnelse 1 Kort om søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning

Detaljer

Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr)

Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr) Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr) Søknadsfrist 31.10.

Detaljer

10 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder

10 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder 10 STATISTIKK økologisk produksjon private standarder STATISTIKK 2010 Alle opplysninger om areal er oppgitt i dekar. Begrepet 'karens' brukes om landbruksdrift som er under omlegging fra konvensjonell

Detaljer

Anne Snellingen Bye, Ole Rognstad og Lars Johan Rustad

Anne Snellingen Bye, Ole Rognstad og Lars Johan Rustad 2003/23 Rapporter Reports Anne Snellingen Bye, Ole Rognstad og Lars Johan Rustad Klassifisering av driftsenhetene i jordbruket etter driftsform og størrelse Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 Må jeg har levert søknad om produksjonstilskudd før jeg kan søke regionalt miljøtilskudd? Nei. Du trenger ikke å ha søkt om produksjonstilskudd

Detaljer

TEKNISK JORDBRUKSAVTALE

TEKNISK JORDBRUKSAVTALE TEKNISK JORDBRUKSAVTALE 2014 2015 30. juni 2014 INNHOLD: 1. INNLEDNING... 4 2. PRISBESTEMMELSER... 4 2.1 Produkter med målprisregulering... 4 2.1.1 Generelle bestemmelser... 4 2.1.2 Melk og melkeprodukter...

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2014 RAPPORT NR. 7 / 2015 16.03.2015 Rapport: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport Handel og for industri

Detaljer

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Miljøenheten Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Floghavre 2013 Det nærmer seg igjen tida da floghavren kommer til syne og det er tid for å ta de nødvendige rundene i kornåkeren. Det er like viktig som før

Detaljer

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd Landbruket Landbrukskontoret har laget en egen analyse av situasjonen i næringen. Landbruket i Norge har gjennomgått en endring de siste ti årene fra færre til mer effektive jordbruksbedrifter. Over tid

Detaljer

Landbruksnytt. Samfunn og utvikling Februar 2013

Landbruksnytt. Samfunn og utvikling Februar 2013 Landbruksnytt Samfunn og utvikling Februar 2013 DRIVEPLIKT/JORDLEIE Da jordloven ble endret i 2009, ble det i 8 satt et krav om at den som er eier av jordbruksareal selv har driveplikt i hele eierperioden.

Detaljer

Veterinærvakt Produksjonstilskudd januaromgangen 2010 Bygdeutviklingsmidler Skogfond SMIL Kurs i miljøplan trinn 2 Fellingsrapport -rådyr

Veterinærvakt Produksjonstilskudd januaromgangen 2010 Bygdeutviklingsmidler Skogfond SMIL Kurs i miljøplan trinn 2 Fellingsrapport -rådyr MELDINGSBLAD FRA NÆRINGSAVDELINGEN I SKIPTVET NR 1 2010 Januar 23. ÅRGANG Postadresse: Skiptvet kommune, Etat for næring og teknikk, Storvn. 24, Postboks 115, 1806 Skiptvet Telefon 69 80 60 00 E-mail:

Detaljer

Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn

Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn Side 1 Innledning Årstall fylles ut automatisk Årstall fylles inn automatisk, og skifter den 1. september hvert år. Du kan endre årstallene selv dersom

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2015 Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 15. mai mellom staten og Norges Bondelag

Jordbruksforhandlingene 2015 Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 15. mai mellom staten og Norges Bondelag Jordbruksforhandlingene 2015 Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 15. mai mellom staten og Norges Bondelag 1 Avtalemessige forutsetninger Partene viser til Stortingets behandling av kap. 1150 og 4150 Til

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune Informasjon til nye gårdbrukere Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune 1 1. JORDBRUK 1.1 Registrering Kontakt Landbruksforvaltingen i Nord-Salten ved kjøp eller forpaktning av landbrukseiendom.

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM INFORMASJON TIL JORD OG SKOGBRUKERE Januar 2011 PRODUKSJONSTILSKUDD - PT Det har nettopp vært søknadsomgang for husdyrproduksjon, grønt og potetproduksjon, samt for avløsertilskudd.

Detaljer

(den kommune der eiendommen ligger)

(den kommune der eiendommen ligger) Statens landbruksforvaltning Før søknaden fylles ut, bør det undersøkes om ervervet er konsesjonsfritt, jf. rettledningen på side 3 og 4. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknaden sendes kommunen der prosjektet/tiltaket skal utføres. Kommunen kan fastsette søknadsfrist. 1. Grunnopplysninger Organisasjonsnr. (9 siffer)

Detaljer

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep N-0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Detaljer

Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland

Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland Landbrukskontoret for Hadeland GRAN JEVNAKER LUNNER LANDBRUKETS FAGRÅD HADELAND Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland

Detaljer

Infoskriv til jord- og skogbrukere, mars

Infoskriv til jord- og skogbrukere, mars Infoskriv til jord- og skogbr ukere, mars 2015 Infoskriv til jor d- og skog bruker e, mars 201 5 Deres ref.: Vår ref.: 15/711 05/H OG BÆRUM KOMMUNE LANDBRUKSKONTORET Infoskriv til jord- og skogbrukere,

Detaljer

Søknad om erstatning for avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr)

Søknad om erstatning for avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr) Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om erstatning for avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr) Søknadsfrist 31.10.

Detaljer

Landbruksplan for Stjørdal kommune

Landbruksplan for Stjørdal kommune Vedtatt i Kommunestyret 27.11.214 Landbruksplan for Stjørdal kommune 214 22 1 Forord Kommunestyret vedtok den 4.1.212 å utarbeide en framtidsrettet landbruksplan for Stjørdal kommune. Planprogram for arbeidet

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 23.03.2015 Kl 17:00 på Rådhuset i Sætre Møterom Holmen i 2. etg

INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 23.03.2015 Kl 17:00 på Rådhuset i Sætre Møterom Holmen i 2. etg INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 23.03.2015 Kl 17:00 på Rådhuset i Sætre Møterom Holmen i 2. etg Eventuelt forfall meldes til Gry Løberg, telefon 32 22 0495 91 75 73 73 gry.loberg@lier.kommune.no

Detaljer

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden.

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden. Egenrevisjonsskjema Skal oppbevares på garden Sjekkliste 1 Generelle krav til garden KSL-standard Versjon 7, oktober 2011 bokmål KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 14.11.2013) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer