ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT"

Transkript

1 ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT VEILEDNING FOR SØKER Søknadsfrist: 31. oktober. Ordningen har som FORMÅL å yte erstatning for å redusere økonomisk tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske eller klimatisk avledede forhold det ikke er mulig å sikre seg mot. ERSTATNING ytes for å redusere tap som oppstår som følge av svikt i produsert mengde. Dersom klimatisk avledede forhold fører til svikt i avlingskvalitet, dekker ikke ordningen dette. Det er ett unntak fra hovedregelen, - kvalitetstap i frukt og bær. ERSTATNING blir gitt ved avlingssvikt som oppstår før plantene er høstet. Under ordningen hører avlingssvikt på planter eller vekster som nyttes til mat eller fôr, småplanter til produksjon av mat eller fôr, samt såvarer og settepoteter. Blomster-/ prydplanter er ikke omfattet av forskriften. Grunnvilkåret for RETTEN TIL ERSTATNING er at foretaket fyller vilkårene for å motta produksjonstilskudd i jordbruket. I tillegg er det et vilkår at foretaket må ha prøvd å BEGRENSE AVLINGSSVIKTEN så godt som mulig. Foretaket må ORIENTERE KOMMUNEN om at det er fare for avlingssvikt eller at avlingssvikt er oppstått. SØKNAD om erstatning skal sendes til kommunen innen 31.oktober. Søknad kan sendes enten i papirutgave eller elektronisk. Statens landbruksforvaltning har laget egne søknadsskjemaer som skal brukes ved innsending i papirutgave. Disse er tilgjengelig hos kommunen eller kan lastes ned fra internett på Ved elektronisk innsending av søknad skal man logge seg på og velge linken Erstatningsordningene i landbruket. Av hensyn til oppfølging og kontroll er det viktig at kommunen får melding om avlingssvikten så tidlig som mulig, og at søknaden blir innsendt innen søknadsfristen. En søknad som kommer inn etter søknadsfristen skal avvises. Det er et VILKÅR for erstatning at driften på foretaket er jordbruksfaglig forsvarlig. Dersom det har vært vinterskader på engarealet, må foretaket forsøke å utbedre skadene for om mulig å få avling også i det året skaden har inntruffet. Erstatning ved avlingssvikt beregnes for hver enkelt VEKSTGRUPPE. Vekstgruppene er: grovfôr, korn/oljefrø, poteter, frukt, grønnsaker og bær. Dette er de samme vekstgrupper som i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket, med unntak av vekstgruppe frukt og vekstgruppe bær som er felles vekstgruppe i forskrift om produksjonstilskudd. Erstatning kan bare gis for skade ut over et minimumsomfang (egenandel). Egenandelen for avlingssvikt er 30 % av gjennomsnittsproduksjonen pr. vekstgruppe. Det kan ytes erstatning med inntil kroner per vekstgruppe. Beregnet erstatning under kroner utbetales ikke. 1

2 Vekstgruppene er grovfôr: fulldyrket eng, overflatedyrket engareal til slått og beite, innmarksbeite, nepe og kålrot til fôr, fôrbete, raigras, fôrraps, fôrmargkål, grønnfôrnepe og øvrige grønnfôr- og silovekster, korn: hvete, rug, rughvete, bygg, havre, oljevekster, erter og bønner til konservering, engfrø og annet frø til modning, korn til krossing poteter: alle sorter poteter grønnsaker: matkålrot og grønnsaker på friland inkl. urter og karve frukt: epler, pærer, plommer, moreller, kirsebær, jordbær, andre bær samt planteskoleplanter og småplanter til produksjon av mat eller fôr. Bær: kirsebær, jordbær, andre bær samt planteskoleplanter og småplanter til produksjon av mat eller fôr Noen definisjoner og nærmere regler for beregning av erstatningen klimatisk avledede forhold er vinterskader, tørke, stor nedbør, frost, haglbyger, flom, isgang og vind. Skader forårsaket av ugras, plantesjukdommer og skadedyr er ikke klimaskader, heller ikke når forekomsten av sykdommer, skadedyr og ugras kan knyttes til klimatiske forhold. avlingssvikt er svikt i avlingsmengde i forhold til gjennomsnittsavling på det arealet som foretaket nytter til vekstgruppen. gjennomsnittsavling - for fôrvekster på foretak med husdyr, bygger på beregnede avlinger fra de siste tre år før skadeåret uten erstatningsberettiget avlingssvikt. - for salgsvekster, som er vekster i de øvrige vekstgruppene, og for salg av grovfôr fra foretak uten egne husdyr, bygger på beregnede avlinger fra de fem siste år før skadeåret uten erstatningsberettiget avlingsvikt. år uten avlingssvikt betyr at foretaket ikke har mottatt erstatning ved avlingssvikt gjennomsnittsbesetning er antall dyr i besetningen i gjennomsnitt de tre siste år uten avlingssvikt avlingsnivå for hver vekst er gjennomsnittsavling (for grovfôr på foretak med husdyr 3 år, for alle andre vekster 5 år) i prosent av normalårsavling for den enkelte vekst i regionen. Totalt avlingsnivå for en vekstgruppe er vekttallberegnet areal multiplisert med avlingsnivået for hver enkelt vekst i vekstgruppen. Produktene for alle vekstene i gruppen legges sammen og summen deles på det totale vekttallberegnede arealet for alle vekstene i gruppen. 2

3 normalårsavling for de ulike vekster beregnes av NILF landet er delt i seks regioner: Østlandet, Telemark og Agder, Rogaland, Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge vekttall for de ulike vekster i forhold til bygg, som settes til 100, fastsettes av SLF på grunnlag av oppgaver fra NILF vekttallberegnet areal er areal multiplisert med vekttallet for veksten dividert med hundre. En får da fram totalarealet av alle vekster som foretaket disponerer uttrykt i antall dekar bygg. ANSVAR OG ROLLER VED SØKNAD OM ERSTATNING VED AVLINGSSVIKT Foretaket gir melding til kommunen når avlingssvikt oppstår eller det er grunn til å anta at slik svikt vil oppstå. sender søknad om erstatning på fastlagt skjema* eller elektronisk til kommunen innen se siste side (søknadsskjemaer) Kommunen foretar stedlig kontroll på foretak som har meldt om avlingssvikt kontrollerer oppmålingen av grovfôrbeholdningen ved innsett av dyra om høsten kontrollerer innsendte søknader og dokumentasjon. Kontrollerer også om opplysningene i søknaden samsvarer med tilsvarende opplysninger i søknad om produksjonstilskudd legger inn søknadene i det elektroniske fagsystemet (ELF) eller sender dem videre på papir til Fylkesmannen gir uttalelse til søknaden gir uttalelse ved en eventuell klage Fylkesmannen legger inn søknader som kommer til Fylkesmannen i papirutgave i ELF behandler og avgjør søknaden utbetaler erstatning Behandler klager. Eventuelt gir uttalelse til klagen og oversender den til SLF. gir uttalelse til søknad om dispensasjon og oversender den til SLF. 3

4 Statens landbruksforvaltning behandler klager kan gi dispensasjon fra forskriften. HOVEDTREKK I ERSTATNINGSBEREGNINGEN 1. Generelt Erstatningsberegningen skjer på grunnlag av gjennomsnittlige avlingstall for de tre eller fem siste år uten avlingssvikt før skadeåret. Merk at det er bare år uten erstatningsberettiget avlingssvikt som skal regnes med. Formelen som nyttes til beregningen ser slik ut: For grovfôrvekster på foretak med husdyr: Erstatning i kr = produktverdi for veksten i kr x areal x erstatningsprosent x avlingsnivå i vekstgruppen. For vekster i de øvrige vekstgruppene, og for salg av grovfôr fra foretak uten egne husdyr: Erstatning i kr = produktverdi for bygg i kr x vekttallberegnet areal x erstatningsprosent x avlingsnivå i vekstgruppen. 2. Erstatning for foretak som dyrker grovfor til egne husdyr For foretak som dyrker grovfôr til egne husdyr, starter beregningen med å regne ut fôrbehovet for gjennomsnittsbesetningen de tre siste år uten avlingssvikt. Antall dyr og levert mengde melk legges til grunn ved beregningen. Fra det totale fôrbehovet trekkes grovfôropptaket på utmarksbeitet. Likeså trekkes det fra normal bruk av kraftfôr og kjøpt grovfôr. Dersom det er solgt grovfôr, må dette påplusses. Svaret vi kommer fram til vil være netto gjennomsnittsavling. I beregningen går vi ut fra et svinn på 13 %. Legger vi til beregnet svinn, kommer vi fram til brutto gjennomsnittsavling. Regnestykket vil se slik ut: Beregnet fôrbehov for gjennomsnittsbesetningen på foretaket - grovfôropptak på utmarksbeite - normalt innkjøp av kraftfôr og grovfôr (inkludert egen, kjøpt og/eller fått halm) + salg av grovfôr = gjennomsnittsavling netto + 13 % svinn = gjennomsnittsavling brutto. 4

5 Litt om beregning av avlingsnivå for foretak som dyrker grovfôr til egne husdyr: Når vi har fått fram gjennomsnittsavling for vekstgruppe grovfôr i FEm multipliserer vi dette tallet med 100 og dividerer produktet med normalårsavling i FEm i regionen. Tallet vi kommer fram til, er avlingsnivået for vekstgruppen grovfôr. Hvordan beregne grovfôravlingen i skadeåret? Ved innsett av dyra om høsten skal fôrlagret måles og vi får da fram hvilke mengder fôr vi har høstet i skadeåret. Videre må vi beregne fôropptaket dyra har hatt fra innmarksbeite etter og fram til måledato for fôrlager, dette skal plusses til. Til å finne dyras fôropptak skal SLFs tabell med normer for fôrbehov til husdyr brukes. Dersom vi har kjøpt og/eller fått grovfôr mellom og måledato må dette eventuelt trekkes fra. Likeså må eventuelt restlager pr trekkes fra. Utregning av avlingsprosent for foretak som dyrker grovfôr til egne husdyr: Grovfôravlingen i skadeåret i FEm multiplisert med 100 og dividert med brutto gjennomsnittsavling gir avlingsprosenten. Vekttallberegning av areal i skadeåret Skjer ved å multiplisere arealet med vekttallet og dividere produktet med Erstatning for foretak med vekster i vekstgruppene korn, poteter, grønnsaker, frukt, bær samt foretak som produserer grovfôr utelukkende for salg For vekster i nevnte vekstgrupper skal dokumenterte salgskvanta for vekstgruppen for de fem siste årene før skadeåret, samt såvarer og settepoteter av egen avling, legges til grunn ved beregning av gjennomsnittsavlingen innenfor vekstgruppen. For de forskjellige vekstgruppene beregnes avlingssvikten slik: Gjennomsnittsavling i kg per dekar: = (gjennomsnittsavling i kg pr. år) / areal Avlingsprosent for én vekst i skadeåret: = avling i kg per daa i skadeåret x 100 gjennomsnittsavlingen i kg per daa 5

6 Avlingsnivå for én vekst: = gjennomsnittsavling de siste 5 år uten erstatningsberegnet avlingssvikt x 100 normalårsavling i regionen Avlingsnivå når foretaket dyrker flere vekster i vekstgruppen: = summen av alle (vekttallberegnet areal x avlingsnivå) til hver enkelt vekst, summen av de vekttallberegnede areal til hver enkelt vekst Avlingsprosent i skadeåret ved flere vekster i vekstgruppen: = summen av alle (vekttallberegnet areal x avlingsnivå x avlingsprosent) til hver enkelt vekst summen av alle (vekttallberegnet areal x avlingsnivå) til hver enkelt vekst Når det er flere vekster på foretaket beregnes erstatningen ut fra vekstenes produktverdi og vekttallberegnet areal (se beregning av erstatning ovenfor angående vekstgruppen grovfor). 4. Erstatningsberegning Utregning av erstatningsprosenten: Vekstgruppens avlingsnivå i normalår (100 %) - Vekstgruppens avlingsprosent i skadeåret - Egenandel 30 % = Erstatningsprosent Egenandel: Erstatning kan bare gis for skade ut over et minimumsomfang (egenandel). Egenandelen for avlingssvikt er 30 % av gjennomsnittsproduksjonen pr. vekstgruppe. Erstatningen: For vekstgruppene potet, korn, grønnsaker, frukt, bær i tillegg til grovfôr (uten husdyr) blir erstatningen beregnet slik: = produktverdi for bygg i kr x vekttallberegnet areal x erstatningsprosent x avlingsnivå i vekstgruppen. For vekstgruppen grovfôr (med husdyr) blir erstatningen beregnet slik: Grovfôr på foretak med husdyr: = produktverdi for veksten i kr x areal x erstatningsprosent x avlingsnivå av veksten. Maksimums- og minimumsutbetaling: Beregnet erstatning ved avlingssvikt over og under 5000 kroner per vekstgruppe utbetales ikke 6

7 Følgende søknadsskjemaer blir nyttet i erstatningsordningen: SLF-271 Søknad om ERSTATNING VED AVLINGSSVIKT. Vekstgruppe potet SLF-272 Søknad om ERSTATNING VED AVLINGSSVIKT. Vekstgruppe korn, inkludert annet frø til modning. SLF-273 Søknad om ERSTATNING VED AVLINGSSVIKT. Vekstgruppe grønnsaker SLF-274 Søknad om ERSTATNING VED AVLINGSSVIKT. Vekstgruppe grovfôr (med husdyr) SLF-275 Søknad om ERSTATNING VED AVLINGSSVIKT. Vekstgruppe grovfôr (uten husdyr) SLF-276 Søknad om ERSTATNING VED AVLINGSSVIKT. Vekstgruppe bær. SLF-277 Søknad om ERSTATNING VED AVLINGSSVIKT. Vekstgruppe frukt. 7

Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1 Formål Formålet med forskriften er å fastsette

Detaljer

Høring. Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Høring. Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Vår dato: 15.04.2011 Vår referanse: 2010/19180 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Høringsinstansene, jf. liste 2 (liste høringsinstanser og forskriftsforslag) Postadresse: Pb. 8140 Dep. NO-0033

Detaljer

ØSTLANDET (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold)

ØSTLANDET (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold) 2007-2011 ØSTLANDET (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold) 1 og 2, fulldyrket og overflatedyrket eng: 409 FEm pr daa (bruttoavling) 124 655 570 1,49 850 3 Innmarksbeite 87 1599

Detaljer

Rapport. Utredninger til jordbruksavtalepartene Statens landbruksforvaltnings utredninger og vurderinger i tilknytning til jordbruksoppgjøret 2009

Rapport. Utredninger til jordbruksavtalepartene Statens landbruksforvaltnings utredninger og vurderinger i tilknytning til jordbruksoppgjøret 2009 Rapport Utredninger til jordbruksavtalepartene Statens landbruksforvaltnings utredninger og vurderinger i tilknytning til jordbruksoppgjøret 2009 Rapport-nr.: 4/2009 13. februar 2009 Rapport: Avdeling:

Detaljer

Erstatningsordningene i planteproduksjonen - Klimabetinget avlingssvikt - Litt om erstatning etter offentlig pålegg

Erstatningsordningene i planteproduksjonen - Klimabetinget avlingssvikt - Litt om erstatning etter offentlig pålegg Erstatningsordningene i planteproduksjonen - Klimabetinget avlingssvikt - Litt om erstatning etter offentlig pålegg Sole 2.september 2015 Elin Bøe, fylkesagronom Hovedpunkter Erstatning ved klimabetingede

Detaljer

59 alpakka 2) 20. august 2015 Alle dyr Storfe, hjort, hest og lama 2) 438

59 alpakka 2) 20. august 2015 Alle dyr Storfe, hjort, hest og lama 2) 438 7.6 Tilskudd til bevaringsverdige storferaser Tabell 7.6 Foreløpige satser kroner per dyr per år Bevaringsverdige storferaser 1) Søknadsfrist 2) Sats i kr/dyr/år Ku 3) og Okse 4) 20. januar 2016 2 200

Detaljer

Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon 1. Innledning 1.1 Avgrensning Forslaget til forskrift om erstatning for klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Detaljer

Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt

Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt NOTAT Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt GRY-HEIDI RUUD-WETHAL 29.10.2010 ii INNHOLD SAMMENDRAG... 1 1 KORN, OLJEFRØ, ERTER TIL MODNING OG ENGFRØ... 3 1.1 Hvete... 3 1.2

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20.8.2013 1. Grunnopplysninger Har du søkt om tilskudd tidligere,

Detaljer

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr.

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. 1. Grunnopplysninger (husk å melde endringer til Enhetsregisteret) Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2015. Papirskjema sendes kommunen der

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2010 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2010 Send søknaden på www.slf.dep.no eller via

Detaljer

Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr)

Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr) Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr) Søknadsfrist 31.10.

Detaljer

Erstatning ved klimabetingede skader. Presentasjon på fagsamlinger for kommunene, Mosjøen 17. juni og Bodø 18. juni

Erstatning ved klimabetingede skader. Presentasjon på fagsamlinger for kommunene, Mosjøen 17. juni og Bodø 18. juni Erstatning ved klimabetingede skader Presentasjon på fagsamlinger for kommunene, Mosjøen 17. juni og Bodø 18. juni Meldefrist Absolutt krav om å gi melding til kommunen Ingen melding ingen erstatning Skal

Detaljer

Klimabetingede skader Erstatning ved avlingssvikt i plante- og honningproduksjon

Klimabetingede skader Erstatning ved avlingssvikt i plante- og honningproduksjon Klimabetingede skader Erstatning ved avlingssvikt i plante- og honningproduksjon Cathrine Amundsen, Fylkesmannen i Troms Kurs for kommunene i miljø- og tilskuddsforvaltning - landbruk Tromsø 16-17.03.2016

Detaljer

Erstatning etter klimabetinget skade. Fagmøte for landbrukskontorene i Østfold

Erstatning etter klimabetinget skade. Fagmøte for landbrukskontorene i Østfold Erstatning etter klimabetinget skade Fagmøte for landbrukskontorene i Østfold 12.4.2016 Agenda Nytt og aktuelt Landbruksdirektoratets kontroll Om systemet Kommunens oppgaver Eksempler til diskusjon..lunsj

Detaljer

Erstatningsordninger ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Erstatningsordninger ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Rundskriv 26/08 Berørte parter Kontaktperson: Flæte (24 13 10 62), Toro (24 13 10 61) Vår dato: 9.10.2008 Vår referanse: 200800001-26/046.1 Rundskrivet erstatter: 20/2008 Vedlegg: Kopi til: LMD Postadresse:

Detaljer

Fra og med september 2016 vil du finne informasjon om det nye søknadssystemet og de nye fristene på Landbruksdirektoratets nettside

Fra og med september 2016 vil du finne informasjon om det nye søknadssystemet og de nye fristene på Landbruksdirektoratets nettside Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2016. Papirskjema sendes kommunen der foretaket har driftssenter. Definisjoner og vilkår finner du i veiledningsheftet.

Detaljer

Endring i forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Endring i forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Vår dato: 30.06.2014 Vår referanse: 13/34694 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Adressater i henhold til liste Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt.

Detaljer

Høring av forslag til endring av sats- og beregningsforskriften - erstatning ved avlingssvikt

Høring av forslag til endring av sats- og beregningsforskriften - erstatning ved avlingssvikt jf. liste Høringsinstansene Vår dato: 28.05.2015 Vår referanse: 15/22081-1 Deres dato: Deres referanse: Høring av forslag til endring av sats- og beregningsforskriften - erstatning ved avlingssvikt Landbruksdirektoratet

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2012 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2012 Send søknaden på www.slf.dep.no eller via

Detaljer

Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Hjemmel: Fastsatt av Statens landbruksforvaltning 0.06.01 med hjemmel i forskrift

Detaljer

Rapport. Utredninger til jordbruksavtalepartene Statens landbruksforvaltnings utredninger og vurderinger i tilknytning til jordbruksoppgjøret 2010

Rapport. Utredninger til jordbruksavtalepartene Statens landbruksforvaltnings utredninger og vurderinger i tilknytning til jordbruksoppgjøret 2010 Rapport Utredninger til jordbruksavtalepartene Statens landbruksforvaltnings utredninger og vurderinger i tilknytning til jordbruksoppgjøret 2010 Rapport-nr.: 1/2010 i 5. februar 2010 Rapport: Avdeling:

Detaljer

For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd

For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Rundskriv 26/11 Kontaktperson: Fylkesmannen Kommunen For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Vår dato: 07.07.2011 Vår referanse: 201100001-26/001 Rundskrivet erstatter:

Detaljer

Jordbruksarealet og vekster i Vest-Agder- Statistikk ( )

Jordbruksarealet og vekster i Vest-Agder- Statistikk ( ) Jordbruksarealet og vekster i Vest-Agder- Statistikk (2-214) Oppdatert 2.11.215 Data er hentet fra Statens landbruksforvaltning og inneholder data fra jordbruksbedrifter (søkere) som søker produksjonstilskudd.

Detaljer

Høring av forslag til endring av sats- og beregningsforskriften avlingssvikt

Høring av forslag til endring av sats- og beregningsforskriften avlingssvikt Vår dato: 29.01.2014 Vår referanse: 13/34694 Deres dato: Deres referanse: Høringsinstansene, jf liste Vedlegg: SLF notat 13.01.2014 og Bioforsk rapport nr 2-2014 Landbruks- og matdepartementet Kopi til:

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2010 Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato 31.7.2010 Søknaden kan sendast elektronisk på www.slf.dep.no

Detaljer

Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdirektoratet xx.xx.xxxx med hjemmel i forskrift 17. januar 01 nr.

Detaljer

Vekttall vedrørende erstatning for avlingssvikt - beskrivelse av beregningsprinsipper og datagrunnlag

Vekttall vedrørende erstatning for avlingssvikt - beskrivelse av beregningsprinsipper og datagrunnlag Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Avdeling for statistikk og analyse Erik Bøe 18.10.2007 Vekttall vedrørende erstatning for avlingssvikt - beskrivelse av beregningsprinsipper og datagrunnlag

Detaljer

Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (med husdyr)

Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (med husdyr) Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postottak@slf.dep.no Søknad o erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (ed husdyr) Søknadsfrist 31.10. Skal

Detaljer

Melding om årsveksten 2008

Melding om årsveksten 2008 NOTAT 2009 8 Melding om årsveksten 2008 Normalårsavlinger og registrerte avlinger Ola Wågbø Oddmund Hjukse Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Melding om årsveksten 2008. Normalårsavlinger og registrerte

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20.8.2013 1. Grunnopplysningar Har du søkt om tilskot før, er grunnopplysningane

Detaljer

tyr E Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist (:)Z 5 Navn på landbrukseiendommens eier 7 Navn på landbrukseiendommens eier

tyr E Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist (:)Z 5 Navn på landbrukseiendommens eier 7 Navn på landbrukseiendommens eier Landbruksdlrektoratet Eanandoallodirektoråhtta Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2016. Papirskjema sendes kommunen der foretaket har driftssenter.

Detaljer

Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon FOR-2015-09-15-1054

Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon FOR-2015-09-15-1054 Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Dato FOR-2015-09-15-1054 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2015 hefte 11

Detaljer

Fastsettelse av forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Fastsettelse av forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Vår dato: 18.01.2012 Vår referanse: 201019180 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Berørte parter, jf. liste siste side i brevet Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse:

Detaljer

Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt

Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt Unntatt offentlighet Rapport Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt Rapport-nr.: 23/2015 Rapport: Avdeling: Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt

Detaljer

Søknad om erstatning for avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr)

Søknad om erstatning for avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr) Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om erstatning for avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr) Søknadsfrist 31.10.

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/statistikk/referansebruk/referansebruk

Detaljer

Våre arealressurser. Omfang og hvordan kan de bidra til en forbedret matproduksjon? Arnold Arnoldussen, Hamar,

Våre arealressurser. Omfang og hvordan kan de bidra til en forbedret matproduksjon? Arnold Arnoldussen, Hamar, Våre arealressurser Omfang og hvordan kan de bidra til en forbedret matproduksjon? Arnold Arnoldussen, Hamar, 13.03.2015 Matproduksjon avhengig av: Omfang arealer Kvalitet av arealene: jordsmonn, drenering,

Detaljer

Kurs/erfaringsutveksling Jord Hovedvekt korn. Rolf Langeland

Kurs/erfaringsutveksling Jord Hovedvekt korn. Rolf Langeland Kurs/erfaringsutveksling Jord Hovedvekt korn Rolf Langeland 1 Prinsipper for vurdering av jord i konsesjonssammenheng Inntekten i jordbruket politisk bestemt, men utgiftene følger markedet Rolf Langeland

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2012 Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato 31.7.2012 Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no

Detaljer

Innspill til høring forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon fra Buskerud, Vestfold, Akershus og Østfold.

Innspill til høring forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon fra Buskerud, Vestfold, Akershus og Østfold. 1 av 5 Næringspolitisk 0135 OSLO Norge Vår saksbehandler Nina Glomsrud Saxrud 69 89 81 52 Deres dato Deres referanse Innspill til høring forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Detaljer

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 21. mars 5. april 2017 Anne Kari Birkeland, Solfrid Mygland og Kjellfrid Straume Fylkesmannen i Aust-

Detaljer

ERSTATNING FOR AVLINGSSVIKT HÅNDBOK FOR SAKSBEHANDLERE

ERSTATNING FOR AVLINGSSVIKT HÅNDBOK FOR SAKSBEHANDLERE ERSTATNING FOR AVLINGSSVIKT HÅNDBOK FOR SAKSBEHANDLERE Behandling av søknad om erstatning for avlingssvikt hjemlet i forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Statens

Detaljer

Verdiskaping fra jord til bord. om landbruk og matindustri i Vestfold

Verdiskaping fra jord til bord. om landbruk og matindustri i Vestfold Verdiskaping fra jord til bord om landbruk og matindustri i Vestfold Selvforsyningsgrad Norge Bestillere: Vestfold Bondelag Vestfold Bonde- og Småbrukarlag LO NHO Fylkeskommunen Fylkesmannen Lansering

Detaljer

Kornproduksjon i Vestfold

Kornproduksjon i Vestfold Kornproduksjon i Vestfold Kilde: SSB Når både kornareal og avling per dekar synker, så blir kornproduksjonen i fylket betydelig mindre (se dokumentasjon videre i presentasjonen). Det samme skjer i de andre

Detaljer

Ikke for innsending. Hagebruksundersøkelsen Produksjon på friland og i veksthus. RA-0571 Bokmål. Opplysningsplikt Underlagt taushetsplikt

Ikke for innsending. Hagebruksundersøkelsen Produksjon på friland og i veksthus. RA-0571 Bokmål. Opplysningsplikt Underlagt taushetsplikt 2225 Kongsvinger Hagebruksundersøkelsen 2016 Produksjon på friland og i veksthus Opplysningsplikt Underlagt taushetsplikt Skjema skal besvares i Altinn (www.altinn.no). For de som er trukket ut til å være

Detaljer

Melding om årsveksten 2009

Melding om årsveksten 2009 NOTAT 2010 6 Melding om årsveksten 2009 Normalårsavlinger og registrerte avlinger Ola Wågbø Oddmund Hjukse Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Melding om årsveksten 2009. Normalårsavlinger og registrerte

Detaljer

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 Lov og forskrift om regulering av svine- og fjørfèproduksjon Slaktedyr: - kylling: 120 000/år - kalkun: 30 000/år - gris: 2 100/år Antall

Detaljer

Melding om årsveksten 2014

Melding om årsveksten 2014 NOTAT 2015 8 Melding om årsveksten 2014 Normalårsavlinger og registrerte avlinger PAUL HENRIK RING ODDMUND HJUKSE NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk»

Detaljer

Status for Økologisk produksjon og omsetning i Norge

Status for Økologisk produksjon og omsetning i Norge Status for 2009 Økologisk produksjon og omsetning i Norge Program Introduksjon ved adm. direktør Ola Chr. Rygh Offentlige tiltak for å stimulere økologisk produksjon og omsetning. Seniorrådgiver Emil Mohr

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket Landbruksdirektoratet Eanandoallodirektoråhtta 3. jf\t«)j),a ZAUG 21)15 LiSøknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2015. Papirskjema sendes kommunen

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Vedlegg 1 Fordeling 2007-2008 Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Rammeberegning: Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 400,0 + Avtalepriser 545,0 = Sum avtalepriser og tilskudd

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2011 Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato 31.7.2011 Søknaden kan sendast elektronisk på www.slf.dep.no

Detaljer

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD Norsk Landbruksrådgivning Østafjells har på oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud gjort en beregning av matproduksjonen i Buskerud. Dette vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Landbruket i Oslo og Akershus

Landbruket i Oslo og Akershus LANDBRUKSAVDELINGEN Landbruket i Oslo og Akershus noen utviklingstrekk Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Statistikken i denne presentasjonen viser noen utviklingstrekk for landbruket i Oslo

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Vedlegg Fordeling 2011-2012 Avtale Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 383 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 18 = Nettoeffekt av tilskudd

Detaljer

Søknad om erstatning ved avlingssvikt Vekstgruppe grønnsaker

Søknad om erstatning ved avlingssvikt Vekstgruppe grønnsaker Søknad om erstatning ved avlingssvikt gruppe grønnsaker Erstatning føreset at du eller kommunen kan dokumentere at det er ein klimatisk skade som er årsak til avlingssvikta Søknadsfrist 31. oktober Søknaden

Detaljer

Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter

Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter Vedlegg 27.04.2010 kl. 12.00 Jordbrukts krav, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 1 139 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0 = Nettoeffekt av tilskudd 1

Detaljer

Landbruket i Hamar, Løten og Stange Utviklingen fra 1999 2012

Landbruket i Hamar, Løten og Stange Utviklingen fra 1999 2012 Landbruket i Hamar, Løten og Stange Utviklingen fra 1999 2012 Per april 2014 Innhold Del 1 Utvikling i produksjonene... 3 Økologisk... 9 Hamar... 9 Løten... 9 Stange... 10 Del 2 Verdiskaping... 11 Del

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak Kulturlandskap, forurensing og klima

Tilskudd til regionale miljøtiltak Kulturlandskap, forurensing og klima Tilskudd til regionale miljøtiltak Kulturlandskap, forurensing og klima Marit Ness Kjeve 6. mars 2013 RMP-tilskudd Årlig tilskudd til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme verdiene

Detaljer

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK Økonomi Grete Lene Serikstad Martha Ebbesvik Bioforsk Økologisk 2008 Bioforsk Økologisk 2008 Redaktør: Grete Lene Serikstad Alle henvendelser kan rettes til: Bioforsk Økologisk

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 1 145,5 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0,0 = Nettoeffekt av tilskudd 1 145,5 + Avtalepriser fra

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd VEDLEGG 1 Fordelingsskjema Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 570 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 10 = Nettoeffekt av tilskudd 560

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2016

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2016 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2016 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/statistikk/referansebruk/referansebruk

Detaljer

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid En søknad, to registreringsdatoer 2017 Søknadsperiode 1.-15. mai 2017 Telledato 1. mai 2017 Søknadsfrist

Detaljer

7-t9,4) S\S. c1.1. Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket. Søknadsfrist S2,2j2_. 7 Navn på landbrukseiendommens eier

7-t9,4) S\S. c1.1. Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket. Søknadsfrist S2,2j2_. 7 Navn på landbrukseiendommens eier Landbruksdirektoratet Eanandoattodirektorantta 7-t9,4) Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2016. Papirskjema sendes kommunen der foretaket har

Detaljer

Mill. l/kg/kr. Målpris, kr/l/kg

Mill. l/kg/kr. Målpris, kr/l/kg Vedlegg 1: Fordeling -2018 Tabell 1.1 Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 377,1 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0,0 = Nettoeffekt av

Detaljer

Hvordan øke matproduksjonen i Norge på en bærekraftig måte?

Hvordan øke matproduksjonen i Norge på en bærekraftig måte? Kornkonferansen 2015 Hvordan øke matproduksjonen i Norge på en bærekraftig måte? Av Odd Magne Harstad, Laila Aass og Bente Aspeholen Åby Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2009

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2009 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2009 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/politikkokonomi/bm/referansebruk.shtml

Detaljer

Forskrift om erstatning ved katastrofetap i husdyrhold

Forskrift om erstatning ved katastrofetap i husdyrhold Forskrift om erstatning ved katastrofetap i husdyrhold Innledning De viktigste endringene i forskrift om erstatning ved katastrofetap i husdyrhold er omlegging av forskriftsstrukturen, slik at bestemmelsene

Detaljer

Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt

Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt NOTAT Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt LARS JOHAN RUSTAD OG ERIK BØE 18.10.2011 ii INNHOLD SAMMENDRAG... 1 1 POTET... 3 1.1 Potet til industri... 3 1.2 Potet til konsum...

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (med husdyr)

Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (med husdyr) Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (med husdyr) Søknadsfrist 31.10. Sendes

Detaljer

MELDING OM ÅRSVEKSTEN 2015

MELDING OM ÅRSVEKSTEN 2015 NIBIO RAPPORT NIBIO REPORT MELDING OM ÅRSVEKSTEN 2015 VOL.: 2, NR.: 79, 2016 Normalårsavlinger og registrerte avlinger PAUL HENRIK RING, ODDMUND HJUKSE Norsk institutt for bioøkonomi TITTEL/TITLE MELDING

Detaljer

1 Vurdering av sats for kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt

1 Vurdering av sats for kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Avdeling for statistikk og analyse Gry-Heidi Ruud, Svein Olav Holien og Agnar Hegrenes 09.12.2009 1 Vurdering av sats for kompensasjon ved restriksjoner

Detaljer

Statusopplysninger. Navn: Ektefelle/samboer: Tlf/mobil: E-post: Sender ektefelle egen selvangivelse: Barn som forsørges: Fødselsnummer

Statusopplysninger. Navn: Ektefelle/samboer: Tlf/mobil: E-post: Sender ektefelle egen selvangivelse: Barn som forsørges: Fødselsnummer Statusopplysninger 2016 Navn: Ektefelle/samboer: Tlf/mobil: E-post: Sender ektefelle egen selvangivelse: Kontanter pr. 31.12.2016 : Barn som forsørges: Navn Fødselsnummer Kjøp/salg av fast eiendom i 2016

Detaljer

Trenger vi økt norsk kornproduksjon?

Trenger vi økt norsk kornproduksjon? Meld. St. 9 (2011-2012) landbruks- og matpolitikken Trenger vi økt norsk kornproduksjon? Årsmøtet i Norkorn 29.03.2012 Lars Fredrik Stuve Norske Felleskjøp Jordbruksarealet i Norge nyttes til fôrproduksjon

Detaljer

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd Landbruket Landbrukskontoret har laget en egen analyse av situasjonen i næringen. Landbruket i Norge har gjennomgått en endring de siste ti årene fra færre til mer effektive jordbruksbedrifter. Over tid

Detaljer

NY NATURSKADELOV NYE ROLLER RASKERE BEHANDLING AVLINGSSVIKT OG NATURSKADE. Kommunesamling Loen Gunn Eide, Landbruksdirektoratet

NY NATURSKADELOV NYE ROLLER RASKERE BEHANDLING AVLINGSSVIKT OG NATURSKADE. Kommunesamling Loen Gunn Eide, Landbruksdirektoratet NY NATURSKADELOV NYE ROLLER RASKERE BEHANDLING AVLINGSSVIKT OG NATURSKADE Kommunesamling Loen 1.11.2016 Gunn Eide, VERDENS BESTE DEKNING AV TAP ETTER NATURSKADER Brannforsikringen dekker naturskade på

Detaljer

FAGSAMLING produksjonstilskudd i jordbruket

FAGSAMLING produksjonstilskudd i jordbruket FAGSAMLING produksjonstilskudd i jordbruket Tema Jordbruksoppgjøret og nytt i PT Tips Vanlig jordbruksproduksjon Utmarksbeite Jordbruksoppgjøret Du kan lese avtalen her Økonomisk ramme DISTRIKTSTILSKUDD

Detaljer

Søknad om erstatning ved avlingssvikt Vekstgruppe grovfôr i føretak med husdyr

Søknad om erstatning ved avlingssvikt Vekstgruppe grovfôr i føretak med husdyr Søknad o erstatning ved avlingssvikt Vekstgruppe grovfôr i føretak ed husdyr Meldefrist: Meld i frå til kounen ed ein gong skade har oppstått. Søknadsfrist 31. oktober. Søknaden skal sendast kounen der

Detaljer

Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken

Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken Budsjettnemnda for jordbruket 11.04.2002 Utredning nr. 3 Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken ii Innhold I OVERSIKTSDEL 1 INNLEDNING... 1 2 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...

Detaljer

Atomberedskap i landbruket Tiltak i planteproduksjon. Sellafield seminar Svanger 10.3.2015. Arne Grønlund Bioforsk Miljø

Atomberedskap i landbruket Tiltak i planteproduksjon. Sellafield seminar Svanger 10.3.2015. Arne Grønlund Bioforsk Miljø Atomberedskap i landbruket Tiltak i planteproduksjon Sellafield seminar Svanger 10.3.2015. Arne Grønlund Bioforsk Miljø Planteproduksjonen i landbruket sårbar mot atomhendelser Produksjonen foregår på

Detaljer

Behovet for nasjonal matproduksjon i et globalt perspektiv

Behovet for nasjonal matproduksjon i et globalt perspektiv Behovet for nasjonal matproduksjon i et globalt perspektiv Vil matproduksjon øke eller snarere gå ned i det 21. århundre? FNs klimapanels siste rapport tilsier at: Klimaendringer vil hindre veksten i matproduksjonen

Detaljer

Kva kostar det å produsera grovfôr? Bioforsk/NLR samling Fureneset 17. sept. 2014 Torbjørn Haukås, NILF

Kva kostar det å produsera grovfôr? Bioforsk/NLR samling Fureneset 17. sept. 2014 Torbjørn Haukås, NILF Kva kostar det å produsera grovfôr? Bioforsk/NLR samling Fureneset 17. sept. 2014 Torbjørn Haukås, NILF Agenda Grovfôrgrunnlaget på Vestlandet Grovfôr ueinsarta vare Prisen på grovfôr kjøp på marknaden

Detaljer

Her beiter kyr. Nå har hver melkebonde i gjennomsnitt 22 melkekyr, for 15 år siden var gjennomsnittet 14 kyr per bonde.

Her beiter kyr. Nå har hver melkebonde i gjennomsnitt 22 melkekyr, for 15 år siden var gjennomsnittet 14 kyr per bonde. Her beiter kyr Ei ku som melker 25 liter melk hver dag spiser 50 kg fôr og drikker 50-60 liter vann. De fleste kyr får en kalv i året og er melkekyr i fire år. En kalv av hunnkjønn kalles kvige. Kviga

Detaljer

Jordbruksavtalen ; fordeling på priser og tilskudd. Endringer på kap og 4150 Endring Budsjett Vedlegg 2

Jordbruksavtalen ; fordeling på priser og tilskudd. Endringer på kap og 4150 Endring Budsjett Vedlegg 2 Side 1 av 15 Vedlegg 2 Jordbruksavtalen 2002-2003; fordeling på priser og tilskudd Vedlegg 2 Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter -135,0 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0,0 = Nettoeffekt av tilskudd

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk

Handlingsplan for økologisk landbruk Handlingsplan for økologisk landbruk i Finnmark 2010-2015 1 Innledning Regjeringa har i Soria Moriaerklæringen satt som mål at 15 % av matproduksjonen og matforbruket i Norge innen 2015 skal være økologisk.

Detaljer

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. 1. Formål

Detaljer

Effektive dyrkingssystemer for miljø og klima

Effektive dyrkingssystemer for miljø og klima www.bioforsk.no Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 169 2013 Effektive dyrkingssystemer for miljø og klima Avlinger, miljø- og klimaeffekter av høstkorn Arne Grønlund Bioforsk Jord og miljø, Ås Sett inn bilde

Detaljer

Veileder til SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID

Veileder til SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID LDIR-005 Veileder til SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID SØKNAD 2017 DEL 2 SØK FRA 1. OKTOBER SØKNADSFRIST 15. OKTOBER Innholdsfortegnelse 1. Nytt fra jordbruksoppgjøret...1

Detaljer

Landbruksrapport generert for

Landbruksrapport generert for Landbruksrapport generert for 1 VEST-AGDER Orgnr Dato generert 28.8.217 Data kan inneholde feil eller være mangelfulle. Dette kan skyldes bearbeidelse av data, feilregistreringer m.m. Data for jordbruksstatistikk

Detaljer

Adressater i henhold til liste

Adressater i henhold til liste Adressater i henhold til liste Vår dato: 15.09.2015 Vår referanse: 15/22081-17 Deres dato: Deres referanse: Fastsettelsesbrev - Endring i forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetinget

Detaljer

TABELLVERK TIL FORSKRIFT OM SATSER FOR OG BEREGNING AV ERSTATNING VED KLIMABETINGEDE SKADER I PLANTE- OG HONNINGPRODUKSJON

TABELLVERK TIL FORSKRIFT OM SATSER FOR OG BEREGNING AV ERSTATNING VED KLIMABETINGEDE SKADER I PLANTE- OG HONNINGPRODUKSJON TABELLVERK TIL FORSKRIFT OM SATSER FOR OG BEREGNING AV ERSTATNING VED KLIMABETINGEDE SKADER I PLANTE- OG HONNINGPRODUKSJON Tabell 1. Omregningstabell for beregning av fôr på lager OMREGNINGSTABELL FOR

Detaljer

09 STATISTIKK. økologiske virksomheter økologiske arealer økologiske produkter

09 STATISTIKK. økologiske virksomheter økologiske arealer økologiske produkter 09 STATISTIKK økologiske virksomheter økologiske arealer økologiske produkter STATISTIKK 009 Oversiktene i dette heftet bygger på de registreringer Debio gjør i forbindelse med kontroll og sertifisering

Detaljer

KVEKA. Nye adresser i kommunen. Tilskudd til skogkultur. NR. 3 september 2012

KVEKA. Nye adresser i kommunen. Tilskudd til skogkultur. NR. 3 september 2012 KVEKA NR. 3 september 2012 Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum Nye adresser i kommunen For en tid tilbake ble over 100 veger i Ullensaker navnsatt. Ett av målene med dette

Detaljer

HVA VIL BONDEN GJØRE NÅR KLIMAET ENDRES?

HVA VIL BONDEN GJØRE NÅR KLIMAET ENDRES? HVA VIL BONDEN GJØRE NÅR KLIMAET ENDRES? Arealbruksscenarier basert på møter i Trøndelag, Rogaland og på Østlandet Inga Greipsland 18.10.2016. Fagsamling og oppfølging av vannforskriften. CATCHY WWW.BIOFORSK.NO/CATCHY

Detaljer

Fastsettelse av ny forskrift om erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Fastsettelse av ny forskrift om erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201100441-/TGJ 17.01.2012 Fastsettelse av ny forskrift om erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Detaljer

Melding om årsveksten 2016

Melding om årsveksten 2016 Melding om årsveksten 2016 Normalårsavlinger og registrerte avlinger NIBIO RAPPORT VOL. 3 NR. 74 2017 Paul Henrik Ring, Oddmund Hjukse Divisjon for kart og statistikk/landbruksøkonomisk analyse TITTEL/TITLE

Detaljer