Rundskriv 90/2003. Kontroll av søknader om produksjonstilskudd for søknadsomgangen 20. august 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rundskriv 90/2003. Kontroll av søknader om produksjonstilskudd for søknadsomgangen 20. august 2003"

Transkript

1 Rundskriv 90/2003 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Ole Karsten Kirste ( ), Håkon Gjerde ( ) Ragnhild Skar ( ), Hilde Dahler Nordlid ( ), Synnøve Kjos Frank ( ) Vår dato: Vår referanse: 90/2003 Rundskrivet Erstatter 18/2003 Vedlegg: Kopi til: LD, NBS, NB Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Telefon: Telefaks: E-post: Web: Foretaksregisteret: NO MVA Bankkonto: Kontroll av søknader om produksjonstilskudd for søknadsomgangen 20. august 2003 Dette rundskrivet gir en nærmere beskrivelse av de maskinelle kontrollene for søknadsomgangen 20. august Rundskrivet erstatter rundskriv 18/2003. Vi viser til rundskriv 66/2003 og 73/2003 som kommenterer forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgangen 20. august 2003 og rundskriv 65/2003, 80/2003 og 93/2003 som omhandler saksbehandlingsrutinene og frister.

2 Statens landbruksforvaltning Side: 2 av 13 1 INNLEDNING KJØRING AV MASKINELL KONTROLL... 3 Inputkontroll 1A... 3 Inputkontroll 1B... 3 Inputkontroll 1C RETTING AV FEIL FEIL- OG VARSELLISTEN PT FEIL- OG VARSELMELDINGER FEILKODER SOM VEDRØRER GRUNNOPPLYSNINGER FEILKODER SOM VEDRØRER ANDRE OPPLYSNINGER FOR PRODUKSJONSTILSKUDD KODER FOR VARSELMELDINGER ANDRE LISTER LANDBRUKSEIENDOMMER MED DISPONERT AREAL > AREAL I LREG SØKNADER MED FEILOPPLYSNINGER OG AVVIK (PT-4100) SØKNADER SOM IKKE VIL BLI MASKINELT BEHANDLET (PT-1003)... 12

3 Statens landbruksforvaltning Side: 3 av 13 1 Innledning 1.1 Kjøring av maskinell kontroll Denne kontrollen består av maskinelle kontroller mot de registrerte opplysningene i søknadsog kontrollskjema. Det er både kontroller internt i den enkelte søknad, kontroll mellom søknader, og kontroll mot sentrale registre. Alle oppgitte opplysninger kontrolleres pr. telledato Resultatet fra kontrollene sendes kommunen på liste PT Feil- og varsellisten, PT-1001 gjøres tilgjengelig for fylkesmannen på FM-sambandet og sendes etter ønske på papir eller i elektronisk versjon til kommunene. For de kommunene som mottar elektronisk liste er det fylkesmannen som videresender denne. Kontrollen vil bli kjørt i 3 omganger, der det kan gjøres rettinger etter de to første: Inputkontroll 1A Kontrollene mot opplysninger fra Debio kjøres ikke, da opplysninger fra årets inspeksjoner ikke foreligger før desember. Det er anledning til å rette data i søknads- og kontrollskjema innen Inputkontroll 1B Ny kjøring av samme kontroller som i 1A + de kontrollene som ikke var med der. Det er fortsatt anledning til å rette data i søknads- og kontrollskjema innen Inputkontroll 1C Ny fullstendig kjøring av alle kontroller blir gjennomført i januar. Det er ikke mulig å rette opp feilmeldte søknader etter denne kontrollen. Søknader som er feilmeldt på denne listen, vil ikke komme med på hovedutbetalingen i februar, men må vurderes nærmere før utbetaling kan skje. 1.2 Retting av feil Kommunen skal gå gjennom feillistene og i samråd med søker rette feil i søknaden. Kommunen må vurdere om søknaden kan rettes direkte, eller om utbetaling bør holdes tilbake i påvente av nærmere undersøkelser. Vi minner om bestemmelsene om avkorting ved feilopplysninger jf. forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket 13. Rettingene registreres på søknadsskjemaet med kommentarer om hvorfor rettingen er foretatt, hvem som har foretatt den og når den er foretatt. Søknadsskjemaer som er rettet evt. kopi av rettingene, sendes fylkesmannen.

4 Statens landbruksforvaltning Side: 4 av 13 2 Feil- og varsellisten PT-1001 Maskinell kontroll, inkludert oppretting, foretas etter samme prosedyre for søknadsdata og kontrolldata. Nytt av året er at de tidligere separate feillistene PT-1001 (søknadsdata) og PT (kontrolldata) er slått sammen til én liste. En egen kolonne viser om feilen stammer fra kontrollskjema eller søknadskjema, samt organisasjonsnummer, navn, verdier som er feil, feil-/varselkode og navn på feil-/varselmelding. De ulike feil- og varselmeldingene er forklart nedenfor. Meldinger med kode < 300 er feilmeldinger, dvs. at søknadene blir stoppet fra videre maskinell behandling dersom feilen ikke rettes. Meldinger med kode 300 er varselmeldinger, dvs. at søknaden ikke blir stoppet fra videre maskinell behandling, men forholdet som utløser varselmeldingen bør undersøkes og rettes hvis det er registrert feil. 3 Feil- og varselmeldinger Kodene er gruppert slik: Feilmeldinger: - Kode , feil i opplysninger som vedkommer produksjonstilskudd. Hvis feil ikke rettes, blir søknaden stoppet. Varselmeldinger: - Kode : Varselmeldinger. I rapporten PT-1001 er varselmeldingen også kalt *-meldinger. Opplysningene behøver ikke å være feil, men de må undersøkes nærmere, og feil må rettes opp. Søkere som ikke var registrert som foretak i Enhetsregisteret pr og/eller ikke var registrert i merverdiavgiftsmanntallet pr , vil bli avslått hvis de ikke har dispensasjon (kode 28) fra bestemmelsene i 3 i forskrift om produksjonstilskudd, eller om de ikke er merket pga. lang saksbehandlingstid i Enhetsregisteret (kode 35). Søkere som har ført opp melkekyr (kode 120) og eller melkegeit (kode 140) og som ikke leverer melk til meieri, er feilmeldt med kode 13. En del søkere driver lokal foredling av melk og har fritak for overproduksjonsavgift eller produksjonsrettighet for geitmelk. Disse søkerne har rett på tilskudd for dyr i kode 120/140. I forbindelse med kontrollen må disse søknadene merkes med kode 32. Merking med kode 32 erstatter tidligere rutine for oppretting av PT-1008 på FM-sambandet. Kode 32 registreres i registreringsrutina (registreringsbilde for dispensasjoner). Ved kontrollen er det oppdaget at det er registrert en del søknader som ikke er godkjent av kommunen. Disse søknadene er feilmeldt med kode 28. Antakelig er de fleste søknadene som er feilmeldt med kode 28 godkjent for videre behandling av kommunen, men saksbehandler har glemt å krysse av for dette på søknadsskjemaet eller avkrysningen er foretatt på en slik måte at det er vanskelig å tolke hva som er ment.

5 Statens landbruksforvaltning Side: 5 av Feilkoder som vedrører grunnopplysninger 001 Søkerens f.nr / navn / fnavn er ikke registrert. For selskapsform ENK (Enkeltmannsforetak) skal fornavn, etternavn og fødselsnummer være oppført på skjemaet. 002 Ugyldig postnummer Oppført eller registrert postnummer finnes ikke i poststedsregisteret. Dette kan enten skyldes registreringsfeil eller at søkerens postnummer er feil oppført på skjemaet. 003 Ugyldig kommunenummer Oppført eller registrert kommunenummer finnes ikke på kommuneregisteret. Dette kan enten skyldes registreringsfeil eller at søkerens kommunenummer er feil oppført på skjemaet. 004 Ugyldig organisasjonsnummer. Alle søknader skal være utfylt med gyldig organisasjonsnummer som identifikasjon. Dersom organisasjonsnummeret mangler eller er ugyldig etter kontroll mot landbruksregisteret og kontrollsiffertest, kan ikke søknaden registreres. 005 Ugyldig fødselsnummer Dersom selskapsformen er ENK (Enkeltmannsforetak) skal det være fylt ut et gyldig fødselsnummer. 008 Sum areal foretaket disponerer er ugyldig Arealet må være større enn 0 dersom det er oppgitt arealopplysninger 010 Feltet for samdrift i melkeproduksjonen er ugyldig. Gyldig verdi er 1 eller tomt felt. Feilen kan enten skyldes registreringsfeil eller at søker har oppført feil på skjemaet. 011 Ugyldig kode for selskapsform. Kode for selskapsform er feil oppført eller registrert. Gyldige verdier er: 1, 2, 3 og Enkeltmannsforetak kan ikke være samdrift i melkeproduksjonen Søker som har krysset av for at de er Samdrift i melkeproduksjon kan ikke ha selskapsformen ENK (Enkeltmannsforetak). 013 Det er oppgitt dyr i kode 120 eller 140, men melkekvote mangler. 014 Ugyldig dispensasjonsfelt. Manglende utfylling av dispensasjonsfelt. Periode må være utfylt. Dispensasjonen kan gis for inneværende periode og for inntil 3 år fram i tiden. For 2003 gjelder følgende: Disp. inntil periode Dispensasjon fra søknadsfrist (01) kan kun gjelde inneværende periode. Dispensasjon fra krav til registrering i merverdiavgiftsmanntallet (disp.kode 28) kan bare gis for inneværende periode og to perioder frem i tid.

6 Statens landbruksforvaltning Side: 6 av Foretak mangler tilknytning til landbrukseiendom. Foretaket mangler tilknytning i landbruksregisteret til den landbrukseiendommen som er oppgitt som foretakets driftssenter. 016 Foretak finnes ikke i landbruksregisteret. Foretaket må være lagt inn i landbruksregisteret for å kunne søke produksjonstilskudd. 017 To eller flere søknader med samme HOVEDNUMMER og LØPENR. Det er oppgitt samme kommune-, gards-, bruks-, feste- og løpenummer på to eller flere søknader. Det kan ikke søkes om flere produksjonstilskudd fra sammen hovednummer og løpenummer. 018 Samdriften må ha enten kode 120 eller 140 > 0. Søker er registrert som samdrift i melkeproduksjon, men mangler opplysninger i kode 120 eller Det er ikke registrert SLF-058. Alle søkere som er selskapsform annet enn ENK (Enkeltmannsforetak) eller ANS/DA (Ansvarlig selskap) skal ha registrert skjemaet Oppgaveskjema for deltakere i selskaper - SLF Hver enkelt pkode kan maksimalt forekomme en gang. 021 Feil eller manglende dispensasjonskode Dispensasjonskoden som er registrert må være gyldig iht. det kodeverket som gjelder for de enkelte periodene. Gyldige koder for perioden er: Kode 1 Søknadsfrist Kode 13 Pålagt nedslakting av sau Kode 14 Frivillig nedslakting av sau Kode 23 Gjødslingsplan Kode 25 Krav om 50% er grønngjødsling Kode 28 Merverdiavgift Kode 29 4 Andelslag m.m. Kode 30 Medlem i samdrift, har egne grovfôrdyr Kode 31 Innmarksbeite disponeres av samdrift Kode 32 Lokal foredling av melk Kode 33 Bedriftsnummer Kode 34 Veldedige og allmennyttige selskaper Kode 35 Fødselsdato foretak Kode 70 Paratuberkulose 025 Dispensasjon for frivillig nedslakting er avgrenset til maksimalt 3 år. 026 Dispensasjon for pålagt nedslakting, har ikke startet opp igjen med sau. 028 Søknad er registrert som ikke godkjent (komm.avgjørelse < > 1) Godkjent feltet må være utfylt og inneholde gyldig kode = Samdrift og medlem i samdrift har storfe Hvis samdrifta har storfe (dyr i kode ), kan ikke medlemmene i samdriften søke om tilskudd til storfe. 030 Samdrift og medlem i samdrift har geiter Hvis samdrifta har geiter (dyr i kode ), kan ikke medlemmene i samdriften søke om tilskudd til geiter.

7 Statens landbruksforvaltning Side: 7 av Eier av foretaket har eierinteresser i andre foretak med potetareal Et foretak kan ikke søke om produksjonstilskudd for potetareal i kode 230 når innehaver/deltaker har eierinteresser i andre selskaper som driver samme produksjon. 032 Eier av foretaket har eierinteresser i andre foretak med kornareal Et foretak kan ikke søke om produksjonstilskudd for kornareal i kode når innehaver/deltaker har eierinteresser i andre selskaper som driver samme produksjon. 033 Eier av foretaket har eierinteresser i andre foretak med grønnsaksareal Et foretak kan ikke søke om produksjonstilskudd for grønnsaker på friland i kode 264 når innehaver/deltaker har eierinteresser i andre selskaper som driver samme produksjon. 034 Eier av foretaket har eierinteresser i andre foretak med frukt og bær Et foretak kan ikke søke om produksjonstilskudd for husdyr i kode når innehaver/deltaker har eierinteresser i andre selskaper som driver samme produksjon. 035 Eier av foretaket har eierinteresser i andre foretak med grovforareal Et foretak kan ikke søke om produksjonstilskudd for husdyr i kode når innehaver/deltaker har eierinteresser i andre selskaper som driver samme produksjon. 036 Eier av foretaket har eierinteresser i andre foretak med husdyr. Et foretak kan ikke søke om produksjonstilskudd for husdyr i kode når innehaver/deltaker har eierinteresser i andre selskaper som driver samme produksjon. Medlemmer i samdrift i melkeproduksjon kan ha andre husdyr enn de som inngår i samdrifta. 037 Samme hovednummer (s4 og 5) kan bare forekomme en gang Samme hovednummer under arealopplysninger kan bare forekomme én enkelt gang per søknad. 038 Det er søkt om mer areal enn hva som er registrert i LREG Det er totalt oppgitt større areal fra hovednummeret enn hva som er registrert på hovednummeret i Landbruksregisteret. Alle søknader der areal på hovednummeret er ført opp, blir feilmeldt. 039 Kommunen må ha underskrevet / attestert. 040 Søknaden må være underskrevet. Søknaden må være underskrevet av søker. 041 Dato mottatt, gyldig intervall er til og med Det er søkt om mer areal enn hva som er regist. i fellestiltaket Det er oppgitt større leid areal totalt fra fellestiltak enn hva som er registrert for fellestiltaket. Alle som har søkt på det aktuelle hovednummeret blir feilmeldt. 044 Feil org.nr. for innehaver av foretaket Det er uoverensstemmelse mellom org.nr. og innehaver av foretaket etter kontroll mot Enhetsregisteret. 045 Foretak ikke i MVA-registeret innen telledato Søker er ikke registrert i merverdiavgiftsmanntallet etter kontroll mot enhetsregisteret på telledato. 046 Foretak ikke opprettet innen telledato. Foretaket er ikke registrert i enhetsregisteret på telledato.

8 Statens landbruksforvaltning Side: 8 av Grønttilskudd manglende årsoppgave Ikke mottatt revisorbekreftet årsoppgave fra godkjent omsetningsledd eller manglende / feil organisasjonsnummer i årsoppgave. 048 Foretaket er ikke godkjent som samdrift. Samdrifter skal være godkjente. 049 Søker deltar i flere foretak med grøntproduksjon Personer kan ikke delta i flere foretak som søker om produksjonstilskudd for pkode Søker deltar i flere foretak med potetproduksjon Gjelder søknad om distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge Personer kan ikke delta i flere foretak som søker om produksjonstilskudd for kode Slettet av fylkesmannen Søknaden er slettet av fylkesmannen og har fått søknadsstatus 8-slettet 054 Driftssenteret er endret ved 5%-kontroll Foretaket sitt driftssenter er endret ved 5% - kontrollen, og org.nr og/eller hovednummer og/eller løpenr.d er derfor forskjellig på søknad og kontrollskjema. 3.2 Feilkoder som vedrører andre opplysninger for produksjonstilskudd 100 Produksjonskoden gjelder ikke for denne perioden. Søknadsskjemaet for aktuell periode viser gyldige produksjonskoder. 103 Ugyldig antall oppgitt for denne kode Hele feltet må være numerisk. Dvs. ikke inneholde bokstaver, andre ikke-numeriske tegn eller blanke. 104 Kontrollsum med angitt kode mangler. En eller flere av kontrollsummene 299, 399, 499, 599, 699 og 799 mangler. 105 Kontrollsum med angitt kode stemmer ikke. Kontrollsummen stemmer ikke med summen for de produksjonskodene den skal gjelde for. 106 Samme søker forekommer mer enn 1 gang/dobbeltregistrert. Det godtas kun én søknad pr. søker pr. periode. Feilmeldingen kan også forekomme hvis samme søker sender inn søknad fra to ulike kommuner/fylker. Feilmeldingen sendes til begge fylkene / kommunene med angivelse av begge kommunenummer. Begge (alle) søknadene forkastes dersom det ikke foretas oppretting. 107 Sum kode ulik Sum areal foretaket disponerer Areal oppgitt for produksjonskodene ( (sum for kodene )/1000) avviker fra Sum areal foretaket disponerer 108 Areal kode > areal kode Antall daa i produksjonskodene for dyrking av fôr i fjellet ( ) overskrider sum grovforareal (kode 210 fulldyrka overflatedyrka andre grovforvekster.)

9 Statens landbruksforvaltning Side: 9 av Karensareal + økologisk drevet areal > areal i alt Areal oppgitt for økologisk landbruk ( ) overskrider arealet som foretaket disponerer 112 Bratt areal > Areal foretaket disponerer Oppgitt areal i produksjonskode 295 er større enn totalt areal i drift 113 Manuelt utbetalt beløp mangler eller er ugyldig. Gjelder ajourhold. Manuelt utbetalt beløp mangler eller er ufullstendig registrert. Feltet må være numerisk 115 Driftssenteret sitt hovednummer + løpenummer er ugyldig. Kommunenr og/eller gardsnr og/eller bruksnr og/eller festenr og/eller løpenr er feil oppført eller registrert. Feltene må være numeriske. 116 Nytt bruk, hovednummer finnes ikke i LREG. Det foreligger søknad fra driftssenter (hovednummer) som ikke er registrert i landbruksregistret. 118 Ugyldig opplysning om seterdrift. Hvis seterdrift foregår på egen seter alene, skal verdi i produksjonskode 610 være = 1 (dersom produksjonskoden er utfylt). Hvis 610 har verdi 1, skal ikke produksjonskode 620 være utfylt (= 0). 138 Ugyldig kontonummer. Oppgitt kontonummer må være utfylt, numerisk, > 0 og gyldig i henhold til kontrollsiffertest. 142 Hovednummer finnes ikke i Landbruksregisteret Angitt hovednummer finnes ikke i landbruksregisteret. 149 Sum areal foretaket disponerer stemmer ikke med arealopplysninger Det er angitt forskjellig areal for sum areal foretaket disponerer og sum areal under arealopplysninger (s.4-5) 150 Felt for gjødselsplan er feil utfylt Det skal kun være én avkrysning: ja ELLER nei 170 Karensareal > maks. tilskuddsberettiget areal Areal i kode 850 er større enn areal i drift (eksl. innmarksbeite, kode 212) 171 Areal kode 855 > areal kode Angitt økologisk kornareal er større enn kornareal oppgitt i produksjonskodene Areal kode 860 > areal kode Angitt økologisk areal med poteter, grønnsaker, frukt og bær er større enn sum areal oppgitt i produksjonskodene 230 (potet), 264 (grønnsaker på friland) og (frukt, bær) 173 Areal kode 870 > areal kode Angitt økologisk areal i kode 870 (annet økologisk drevet areal) er større enn sum areal i produksjonskodene 210, 211, 213, Areal kode 871 > areal kode 212 Angitt økologisk areal for innmarksbeite (kode 871) er større enn angitt areal for innmarksbeite i kode 212.

10 Statens landbruksforvaltning Side: 10 av Areal kode 875 > areal kode 223 Angitt økologisk areal for grønngjødsling (kode 875) er større enn angitt areal for grønngjødsling i kode Antall kode 801 > antall kode 120 Angitt antall økologiske melkekyr (kode 801) er større enn angitt antall for melkekyr i kode Antall kode 802 > antall kode 121 Angitt antall økologiske ammekyr (kode 802) er større enn angitt antall for ammekyr i kode Antall kode 803 > antall kode 119 Angitt antall økologiske storfe i kode 803 er større enn angitt antall for storfe i kode Antall kode 810 > antall kode 140 Angitt antall økologiske melkegeiter i kode 810 er større enn angitt antall for melkegeiter i kode Debio har ikke godkjent økologisk husdyrproduksjon. Det er søkt om tilskudd til økologisk husdyrproduksjon (Kode 801, 802, 803, 810, 811 og 820), men Debio har ikke godkjent økologisk husdyrproduksjon. 185 Antall kode 811 > antall kode 142 Kode 811 > kode 142 (kode 142 kan være 0) 186 Antall kode 820 > antall kode 130 Kode 820 > kode 130 (kode 130 kan være 0) 187 Antall kode 830 > antall kode Kode 830 > kode (kode kan være 0) 3.4 Koder for varselmeldinger 300 (Kode / Antall) Antallet er uvanlig høyt. Alle produksjonskoder (unntatt pkodene for grønt ) i aktuelt skjema testes mot høyeste tall i samme fylke i tilsvarende søknadsomgang 1 år tilbake. 301 Større økning enn 25% i produksjonskode fra forrige periode. Sjekker søkerens antall i koden mot søkerens data fra forrige aktuelle periode. Testen foretas kun dersom antallet i forrige periode var større enn null. Den gir utslag dersom antall i angitt dyrekode er mer enn 25 % større enn ved forrige aktuelle søknadsomgang. Kontrollen gjøres for alle dyrekodene som ble registrert ved aktuell søknadsomgang og forrige søknadsomgang, eller ett år tidligere. For kodene 111,113,120,121,140,142,155,156,168, 180,185,186,187,188 og 189 gis meldingen hvis differansen 10 dyr.

11 Statens landbruksforvaltning Side: 11 av 13 For kode 119 gis meldingen hvis differansen 20. For kode170,171 og 184 gis meldingen hvis differansen 25. For kode 134 gis meldingen hvis differansen 40. For kode 136, 175 og 176 gis meldingen hvis differansen 50. For kodene 160 gis meldingen hvis differansen Økning fra 0 i forhold til forrige periode. Er dette riktig? Kontrollen omfatter kodene 120, 121, 140, 365, 380, 610, 620. Varselet gis dersom søkeren ikke søkte på en eller flere av disse kodene forrige periode/år, men har det på søknad for denne omgang. 303 Søkt omleggingstilskudd sist søknadsomgang, ikke søkt økologisk nå. 304 Flere foretak har samme kontonummer. 305 Det er ikke søkt fra dette hovednr de to siste perioder. Det foreligger søknad med hovednummer som ikke finnes i inneværende eller forrige periode i produksjonstilskudd. 313 Bratt areal > 50% av fulldyrket og overflatedyrket areal 321 Kode/antall endret for kontrollert søker. Søknaden er tatt ut for kontroll. Ved innsending av bilag for ny registrering etter maskinell kontroll er det foretatt endringer av koder/antall gangs innsending av søknadsskjema senere enn fristen. På grunn av kontrollrutina er det ikke tillatt å sende inn "nye søknader" i feilrettingsomgangene. Søknaden må sendes Fylkesmannen for manuell behandling. 334 Ugyldig ønske om målform. 335 Verdi i kode 620 (fellesseter) kan være maks Areal kode > 40% av sum areal foretaket disponerer 361 Koden seterdrift forutsetter melkeku (120) eller melkegeit (140) 372 Har sau, ikke søkt om tilskudd til dyr på utmarksbeite 373 Kontroll av økning i innmarksbeite i forhold til i fjor Meldingen oppstår når: - Hvis økningen er større enn 50 %, og innmarksbeite forrige år var mindre enn 50 dekar - Hvis økningen er større enn 100%, og innmarksbeite forrige år var større enn 50 dekar 378 Kontrolldata ikke forenlig med valg av utbetaling til ring/lag. 379 Søker har ikke akkumulert Sum omsøkt til sluttutbetaling er lavere enn utbetalt forskudd. 381 Søkeren er ikke berettiget avløsertilskudd inneværende år. 382 Det er søkt om flere dyr på utmarksbeite enn tilskudd for husdyr Meldingen oppstår ved følgende tilfeller: - Dyr i kode 410 kode Dyr i kode 420 kode 119

12 Statens landbruksforvaltning Side: 12 av 13 - Dyr i kode 431 > kode Dyr i kode 432 > kode Dyr i kode 440 kode Dyr i kode 450 kode Areal grønngjødsling > tilskuddsberettiget Areal i kode 875 er større enn halvparten av arealet i kode 855 og Oppgitt innmarksbeite, men mangler grovfordyr 396 Dette personnummer står med status død. Det er ikke anledning å registrere søknad for død person. 397 Foretak med potetproduksjon i sone 1-5 Bare foretak tilhørende i sone 6 og 7 kan søke om distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge 4 Andre lister 4.1 Landbrukseiendommer med disponert areal > areal i LREG I forbindelse med kontrollen blir disponert areal pr landbrukseiendom summert. Der sum disponert areal overstiger kjent areal gjennom landbruksregisteret feilmeldes søknaden på PT-1001 med melding 038 "Det er søkt om mer areal enn hva som er registrert i LREG". PT-1016 gir en oversikt over alle leieforhold hvor det finnes flere søkere som disponerer areal fra aktuell landbrukseiendom pr Opplysninger fra landbruksregisteret på listen identifiserer bortleier, og opplysninger fra søknaden om produksjonstilskudd viser hvem som har ført opp at de disponerer areal fra aktuell landbrukseiendom. 4.2 Søknader med feilopplysninger og avvik (PT-4100) Etter at kontrollen er avsluttet vil det bli produsert rapporter som viser søknader med avvik og hvilke avvik som er avdekket ved stikkprøvekontroll eller maskinelle kontroller. Disse rapportene vil danne grunnlag for kommunens vurdering av beløp til avkorting, jf. 13 i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket. Etter at kommunen har fastsatt beløp til avkorting, skal fylkesmannen registrere beløpene i en egen trekkrutine. 4.3 Søknader som ikke vil bli maskinelt behandlet (PT-1003) I forkant av sentral utbetaling blir det sendt ut en liste PT-1003 som viser alle søknader som ikke vil få utbetalt tilskudd direkte. Det vil bli gitt nærmere informasjon om listen i eget rundskriv før utbetaling av tilskuddene.

13 Statens landbruksforvaltning Side: 13 av 13 Med hilsen for Statens landbruksforvaltning Alf Selnesaunet seksjonssjef Ole Karsten Kirste rådgiver

Kontroll av søknader om produksjonstilskudd for søknadsomgangen 20. august 2004

Kontroll av søknader om produksjonstilskudd for søknadsomgangen 20. august 2004 Rundskriv 81/2004 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Ole Karsten Kirste (24131102), Håkon Gjerde (24131128), Hilde Dahler Nordlid (24131252), Ragnhild Skar (24131151), Synnøve Kjos-Frank (24131069),

Detaljer

Utbetaling av produksjonstilskudd i jordbruket etter søknad pr

Utbetaling av produksjonstilskudd i jordbruket etter søknad pr Rundskriv 16/2003 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Ole Karsten Kirste (24131102), Håkon Gjerde (24131128), Synnøve Kjos Frank (24131069), Ragnhild Skar (24131151) Vår dato: 13.02.03 Vår referanse:

Detaljer

Rundskriv 25/2002. Maskinell kontroll av søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskott til avløysing, ferie og fritid pr 1.1.

Rundskriv 25/2002. Maskinell kontroll av søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskott til avløysing, ferie og fritid pr 1.1. Rundskriv 25/2002 Fylkesmannen Kommunen Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Telefon: +47 24 13 10 00 Telefaks: +47 24 13 10 05 E-post: postmottak@slf.dep.no

Detaljer

Rundskriv 1/2003. Produksjonstilskudd - krav til begrunnelse, avkorting, motregning og utlegg. Fylkesmennene Kommunene LD, NBS, NB

Rundskriv 1/2003. Produksjonstilskudd - krav til begrunnelse, avkorting, motregning og utlegg. Fylkesmennene Kommunene LD, NBS, NB Rundskriv 1/2003 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Ragnhild Skar (24131151), Håkon Gjerde (24131128) Ole Karsten Kirste (24131102), Monica Tveit (24131169) Synnøve Kjos Frank (24131069) Vår dato:

Detaljer

57/09. Kommunen. og pristilskudd. Rundskriv. rundskriv. Fylkesmannen. Disse. omtale av. adressat. NO-0033 Oslo, Norway. .dep.no.

57/09. Kommunen. og pristilskudd. Rundskriv. rundskriv. Fylkesmannen. Disse. omtale av. adressat. NO-0033 Oslo, Norway. .dep.no. Rundskriv 57/09 Kontaktperson Vår dato Vår referanse Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi ti Fylkesmannen Kommunen n: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: SLF, produksjonstilskudd og tilskudd til

Detaljer

Rundskriv 41/11. Fylkesmannen Kommunene

Rundskriv 41/11. Fylkesmannen Kommunene Rundskriv 41/11 Kontaktperson: Fylkesmannen Kommunene For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen; SLF, Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - Seksjon direkte tilskudd Grønttilskudd

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20.

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. Rundskriv 46/10 Fylkesmannen Kommunen Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: SLF, produksjonstilskudd og tilskudd

Detaljer

Forklaring på feil- og varselmeldinger i WESPA

Forklaring på feil- og varselmeldinger i WESPA Forklaring på feil- og varselmeldinger i WESPA Dette dokumentet gir en oversikt over feil- og varselmeldinger som kan opptre i WESPA. Det gis en forklaring for hver av meldingene. Alle søknader om produksjonstilskudd

Detaljer

Håkon Gjerde ( ), Monica Tveit ( ), Ole Karsten Kirste ( ) Synnøve Kjos Frank ( )

Håkon Gjerde ( ), Monica Tveit ( ), Ole Karsten Kirste ( ) Synnøve Kjos Frank ( ) Rundskriv 17/22 Fylkesmannen kommunen Postadresse: Postboks 814 Dep. NO-33 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Telefon: +47 24 13 1 Telefaks: +47 24 13 1 5 E-post: postmottak@slf.dep.no Web: www.slf.dep.no

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20.

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. Rundskriv 13/1-20 Fylkesmannen Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 20.12.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: 37/12 Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Detaljer

Opplæring i bruk av estil PT Kommunesamlinger mars/april 2017

Opplæring i bruk av estil PT Kommunesamlinger mars/april 2017 1 Opplæring i bruk av estil PT Kommunesamlinger mars/april 2017 1. Nytt fagsystem og ny forvaltningsmodell 2. Grunnprinsippene i ny forvaltningsmodell En søknadsprosess med to registreringer og en utbetaling

Detaljer

Forklaring på feil- og varselmeldinger i WESPA og ved maskinelle kontroller av produksjons- og avløsertilskuddssøknadene

Forklaring på feil- og varselmeldinger i WESPA og ved maskinelle kontroller av produksjons- og avløsertilskuddssøknadene Forklaring på feil- og varselmeldinger i WESPA og ved maskinelle kontroller av produksjons- og avløsertilskuddssøknadene Dette dokumentet gir en oversikt over feil- og varselmeldinger som kan opptre i

Detaljer

For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd

For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Rundskriv 26/11 Kontaktperson: Fylkesmannen Kommunen For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Vår dato: 07.07.2011 Vår referanse: 201100001-26/001 Rundskrivet erstatter:

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20.

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. Rundskriv 37/12 Kontaktperson: Fylkesmannen Kommunene Vår dato: 20.12.2012 Vår referanse: 201200001-37/046.2 Rundskrivet erstatter: 41/11 Vedlegg: Kopi til: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen;

Detaljer

Rundskriv. Utbetaling av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid etter søknad pr Produksjonstilskudd

Rundskriv. Utbetaling av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid etter søknad pr Produksjonstilskudd Rundskriv Fylkesmannen Kommunen Postadresse: Postboks 814 Dep. NO-33 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Produksjonstilskudd: Håkon Gjerde (24 13 11 28) Ole Karsten Kirste (24 13 11 2), Ragnhild

Detaljer

Oppgave for saksbehandlere på kommunesamling om estil PT mars/april 2017

Oppgave for saksbehandlere på kommunesamling om estil PT mars/april 2017 1 Oppgave for saksbehandlere på kommunesamling om estil PT mars/april 2017 I denne oppgaven skal du legge inn en søknad på samme måte som et foretak ville gjort, sånn at du får et innblikk i hvordan foretak

Detaljer

17/09. ammekyr. og ammeku. behandlet. og ammekyr på. i at det for. Utdrag av. Telefaks: Kontaktperson. o:

17/09. ammekyr. og ammeku. behandlet. og ammekyr på. i at det for. Utdrag av. Telefaks: Kontaktperson. o: Rundskriv 17/09 Kontaktperson Vår dato Vår referanse Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Fylkesmennene Kommunene n: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Jan Endre Aasmundtveit ( 24131039),

Detaljer

Uke (slutten av aug.) - frist for utplukk av stikkprøver 23. september Frist for registrering i WESPA og registrering av stikkprøvekontroll

Uke (slutten av aug.) - frist for utplukk av stikkprøver 23. september Frist for registrering i WESPA og registrering av stikkprøvekontroll Produksjonstilskudd rutiner august 2012, januar 2013 (kapittelhenvisninger til RS 13/1-2) Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger for foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon.

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20.8.2013 1. Grunnopplysninger Har du søkt om tilskudd tidligere,

Detaljer

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Produksjonstilskudd - søknadsomgangen i august Sole,

Produksjonstilskudd - søknadsomgangen i august Sole, Produksjonstilskudd - søknadsomgangen i august 2013 Sole, 09.01.2014 Gjenstående frister for søknadsomgangen i august 2013 10.1.: Frist for å melde inn søknader som skal stoppes før utbetaling avkortinger

Detaljer

Rundskriv 29/10. Pilotprosjekt for bruk av Husdyrregisteret ved utmåling av produksjonstilskudd ved søknadsomgangen i august 2010 og januar 2011

Rundskriv 29/10. Pilotprosjekt for bruk av Husdyrregisteret ved utmåling av produksjonstilskudd ved søknadsomgangen i august 2010 og januar 2011 Rundskriv 29/10 Kontaktperson: Fylkesmannen, kommunen For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Vår dato: 12.07.2010 Vår referanse: 201000001-29/046.1 Rundskrivet erstatter:

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2012 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2012 Send søknaden på www.slf.dep.no eller via

Detaljer

Rundskriv 65/2003. Produksjonstilskudd - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august Fylkesmennene Kommunene

Rundskriv 65/2003. Produksjonstilskudd - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august Fylkesmennene Kommunene Rundskriv 65/2003 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Ragnhild Skar (24131151), Synnøve Kjos Frank (24131069), Ole Karsten Kirste (24131102) og Håkon Gjerde (24131128) Vår dato: 18.07.03 Vår referanse:

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2010 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2010 Send søknaden på www.slf.dep.no eller via

Detaljer

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr.

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. 1. Grunnopplysninger (husk å melde endringer til Enhetsregisteret) Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2015. Papirskjema sendes kommunen der

Detaljer

estil PT Saksbehandling i nytt forvaltningssystem Kommunesamling 9. november 2017 Anne Kari Birkeland

estil PT Saksbehandling i nytt forvaltningssystem Kommunesamling 9. november 2017 Anne Kari Birkeland estil PT Saksbehandling i nytt forvaltningssystem Kommunesamling 9. november 2017 Anne Kari Birkeland Innhold Informasjonsmøter for bønder i vår Datoer og frister del 2 Arkivering Risikobasert kontroll

Detaljer

Brukerhjelp for saksbehandlere til søknad om produksjonstilskudd

Brukerhjelp for saksbehandlere til søknad om produksjonstilskudd Landbruksdirektoratet Brukerhjelp for saksbehandlere til søknad om produksjonstilskudd Gjelder for søknadsomgangene i august 2014 og januar 2015 Sist oppdatert: desember 2014 Wespa er en tjeneste hvor

Detaljer

Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid

Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid Gjelder for søknadsomgangene i august 2012 og januar 2013 Oppdatert 30. juni 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF-052 B Søknadsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20. januar 2014 1. Grunnopplysninger

Detaljer

Foretaksregisteret: NO MVA Bankkonto: Vår dato: Vår referanse: 120/2002 Erstatter: Rundskriv 62/2002

Foretaksregisteret: NO MVA Bankkonto: Vår dato: Vår referanse: 120/2002 Erstatter: Rundskriv 62/2002 Rundskriv 120/2002 Fylkesmennene Kommunene Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Kontaktperson: Ragnhild Skar (24131151), Bjørg Mostad (24131120) grønttilskudd,

Detaljer

37 Rundskriv 37/09. Pilotprosjekt for bruk av Husdyrregisteret ved utmåling av produksjonstilskudd

37 Rundskriv 37/09. Pilotprosjekt for bruk av Husdyrregisteret ved utmåling av produksjonstilskudd 37 Rundskriv 37/09 Fylkesmannen, kommunen Kontaktperson: Vår dato: 13.07.2009 Vår referanse: 200900001-37/046.1 Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2010 Søknaden kan ikke sendes før registreringsdato

Detaljer

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Landbruksdirektoratet Brukerhjelp for foretak ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Gjelder for søknadsomgangene i august 2015 og januar 2016 Oppdatert 1. juli 2015 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013. Sole, 10.01.2013

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013. Sole, 10.01.2013 Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013 Sole, 10.01.2013 Søknadsomgangen i januar 2013 - Aktuelle dokumenter - Frister - Søknad Wespa eller papir

Detaljer

Brukerhjelp for saksbehandlere til søknad om produksjonstilskudd

Brukerhjelp for saksbehandlere til søknad om produksjonstilskudd Brukerhjelp for saksbehandlere til søknad om produksjonstilskudd Gjelder for søknadsomgangene i august 2013 og januar 2014 Sist oppdatert: 25. juni 2013 Wespa er en tjeneste hvor søkere kan levere elektronisk

Detaljer

Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd. Blæstad 28.mars 2017

Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd. Blæstad 28.mars 2017 Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd Blæstad 28.mars 2017 Endringer i bemanningen Anton I. Tøsti sluttet 28.2.17 (50 %) Anne Hval slutter 31.3.17 (50 %) Ny rådgiver i 100 % fra 1.4.2017: Ane Wormdal

Detaljer

Side: 2 av 31. Innhold 1 INFORMASJON FRA MATTILSYNET... 5

Side: 2 av 31. Innhold 1 INFORMASJON FRA MATTILSYNET... 5 Rundskriv 59/2006 Fylkesmennene Kommunene Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Ragnhild Skar (24131151),

Detaljer

Fra og med september 2016 vil du finne informasjon om det nye søknadssystemet og de nye fristene på Landbruksdirektoratets nettside

Fra og med september 2016 vil du finne informasjon om det nye søknadssystemet og de nye fristene på Landbruksdirektoratets nettside Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2016. Papirskjema sendes kommunen der foretaket har driftssenter. Definisjoner og vilkår finner du i veiledningsheftet.

Detaljer

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Informasjon om estil PT Søknad Tilskudd til avløsning Krav og vilkår til søker, kontroll Eidsberg og Trøgstad 10. mai 2017 Egil Kolberg Fylkesmannens

Detaljer

1. Grunnopplysninger SLF 052 B. Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

1. Grunnopplysninger SLF 052 B. Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2011 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2013 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato

Detaljer

Rundskriv om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2016

Rundskriv om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2016 Vår dato: 16.08.2016 Vår referanse: 2016/4684 Arkivnr.: 520 Deres referanse: Saksbehandler: Ragnhild Skar Kommunene i Buskerud Innvalgstelefon: 32266737 Rundskriv om regionale miljøtilskudd for jordbruket

Detaljer

Rundskriv 33/2009. Gårdskartprosessen og ajourhold av arealdata på kart og i Landbruksregisteret. Innhold. Kommunen, Fylkesmannen

Rundskriv 33/2009. Gårdskartprosessen og ajourhold av arealdata på kart og i Landbruksregisteret. Innhold. Kommunen, Fylkesmannen Rundskriv 33/2009 Kommunen, Fylkesmannen Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Telefon: +47 24 13 10 00 Telefaks: +47 24 13 10 05 E-post: postmottak@slf.dep.no

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollerte ordninger: - Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Kontrollert i 2015 Øksnes kommune STATENS

Detaljer

Utbetaling av produksjonstilskot etter søknad med frist 20. august 2013

Utbetaling av produksjonstilskot etter søknad med frist 20. august 2013 Rundskriv 14/1-3 Kommunen Fylkesmannen Kontaktperson: Vår dato: 04.02.2014 Vår referanse: 14/1-3 Rundskriv erstatter: Utbetaling av produksjonstilskot etter søknad med frist 20. august 2013 Hovudutbetaling

Detaljer

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 21. mars 5. april 2017 Anne Kari Birkeland, Solfrid Mygland og Kjellfrid Straume Fylkesmannen i Aust-

Detaljer

Fagsamling tilskotsforvaltning. Avløysartilskot Generell saksbehandling

Fagsamling tilskotsforvaltning. Avløysartilskot Generell saksbehandling Fagsamling tilskotsforvaltning Avløysartilskot Generell saksbehandling Avløysartilskot Alle også samdrifter - må dokumentere utgifter Foretak som starter med husdyrproduksjon i løpet av året (etter 1.

Detaljer

Rundskriv 19/10. Gårdskartprosessen, og videre ajourhold av arealdata i kart og Landbruksregisteret i etterkant. Innhold

Rundskriv 19/10. Gårdskartprosessen, og videre ajourhold av arealdata i kart og Landbruksregisteret i etterkant. Innhold Rundskriv 19/10 Fylkesmannen Kommunen Kontaktperson: Vår dato: 03.05.2010 Vår referanse: 201000001-19/001 Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Norsk institutt for skog og landskap Postadresse: Postboks

Detaljer

Rundskriv 54/2008. Innhold. Forskrift om tilskot til avløysing, kommentarer til reglene om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Rundskriv 54/2008. Innhold. Forskrift om tilskot til avløysing, kommentarer til reglene om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Rundskriv 54/2008 Fylkesmannen Kommunen Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Inger Korsnes Hagen

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Kontrollert i 2016 Meløy kommune STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon:

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august 2009

Produksjonstilskudd i jordbruket - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august 2009 3 Rundskriv 32/09 Fylkesmannen Kommunen Kontaktperson For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Sverre Saxebøl (24 13 11 99), Ragnhild Williksen (24 13 11 74), Sten Erik Knive (24 13 10 22), Cathrine

Detaljer

Rundskriv 2013/8. Fylkesmannsembetene Kommunene. Utbetaling av regionale miljøtilskudd (RMP)

Rundskriv 2013/8. Fylkesmannsembetene Kommunene. Utbetaling av regionale miljøtilskudd (RMP) Rundskriv 2013/8 Fylkesmannsembetene Kommunene Kontaktperson: Kaja Killingland (tlf: 24131057), Gry Auberg Gulliksen (tlf: 24131136), Turid Asklund Trötscher (tlf 24131252), Rannveig Bø Fløystad (tlf:

Detaljer

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket Dato 22.03.2002 nr. 283 Departement Avd/dir Gjelder fra: 01.01.2012 - HISTORISK VERSJON Landbruks- og matdepartementet Landbrukspolitisk avd. Publisert I 2002 hefte 3 Ikrafttredelse 01.07.2002 Sist endret

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august 2007

Produksjonstilskudd i jordbruket - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august 2007 Rundskriv 28/2007 Fylkesmannen Kommunene Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Sverre Saxebøl (24131199), Ole Karsten Kirste (24131102), Synnøve Kjos Frank (24131069), Raage Jama

Detaljer

FOR nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

FOR nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket FOR 2002-03-22 nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket DATO: FOR-2002-03-22-283 Gjelder fra: 2008-07 HISTORISK VERSJON DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk

Detaljer

Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av "Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, Vestfold"

Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, Vestfold Kommunene i Vestfold Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Jon Randby 2016/1112 23.09.2016 33372365 Arkivnr: 520 Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av "Forskrift om

Detaljer

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Landbruksdirektoratet Brukerhjelp for foretak ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Gjelder for søknadsomgangene i august 2016 og januar 2017 Sist oppdatert 8. juli 2016 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Kontrollert i 2015 Bø kommune STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon:

Detaljer

JORDBRUKSOPPGJØRET Fagsamling PT Jens Windju

JORDBRUKSOPPGJØRET Fagsamling PT Jens Windju JORDBRUKSOPPGJØRET 2016 Fagsamling PT 30.08.2016 Jens Windju ØKONOMISK RAMME TILSKUDD FOR HUSDYR - Satsøkninger i de laveste intervallene for melkeku og sau for å styrke økonomien på små og mellomstore

Detaljer

FAGSAMLING produksjonstilskudd i jordbruket

FAGSAMLING produksjonstilskudd i jordbruket FAGSAMLING produksjonstilskudd i jordbruket Tema Jordbruksoppgjøret og nytt i PT Tips Vanlig jordbruksproduksjon Utmarksbeite Jordbruksoppgjøret Du kan lese avtalen her Økonomisk ramme DISTRIKTSTILSKUDD

Detaljer

Rundskriv 60/07. Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 1 Innledning

Rundskriv 60/07. Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 1 Innledning Rundskriv 60/07 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 26.11.2007 Vår referanse: 200700001-59/07 Rundskrivet erstatter: 36/2005 Vedlegg: Kopi til: LMD Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033

Detaljer

Aktuelt for søknadsomgangen august 2016 og januar 2017

Aktuelt for søknadsomgangen august 2016 og januar 2017 Aktuelt for søknadsomgangen august 2016 og januar 2017 Fagdag 17.1.2017 Inger Skjerve Bjartnes Trude Larsen August 2016 Kopi av begrunnelse for avkorting til sendes til FM enkeltvis. Ca 1. februr Fra ca

Detaljer

Risikovurderinger og stedlig kontroll. Sole, Ragnhild Skar

Risikovurderinger og stedlig kontroll. Sole, Ragnhild Skar Risikovurderinger og stedlig kontroll Sole, 13.1.2015 Ragnhild Skar Krav om stedlig kontroll («stikkprøvekontrollen») Hjemmel for kontroll av søknader om produksjonstilskudd (jf. ny forskrift): 10. Opplysningsplikt

Detaljer

Rundskriv regionalt miljøtilskudd for landbruket i Oslo og Akershus

Rundskriv regionalt miljøtilskudd for landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen e i Oslo og Akershus Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Fylkesmennene, kommunene

Fylkesmennene, kommunene Rundskriv Fylkesmennene, kommunene Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Kontaktperson: Arnold Hoddevik (24 13 10 34), Ingeborg Bye (24 23 10 44), Ragnhild

Detaljer

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret Sole, Ragnhild Skar

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret Sole, Ragnhild Skar Endringer som følge av jordbruksoppgjøret 2015 Sole, 2.9.2015 Ragnhild Skar Produksjonstilskudd - regelendringer Innmarksbeite Det har vært et krav om at for innmarksbeitearealer gis det bare tilskudd

Detaljer

For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon direktetilskudd

For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon direktetilskudd Rundskriv 2015-46 Fylkesmennene og kommunene Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon direktetilskudd Vår dato: 16.12.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv

Detaljer

Vår referanse: For 14/1 fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon direkte tilskudd

Vår referanse: For 14/1 fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon direkte tilskudd Rundskriv 2014-30 Revidert 22.1.2015 Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon direkte tilskudd Vår dato: 22.01.2015 Vår referanse: For 14/1 fylkesmannen:

Detaljer

2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning. For mye utbetalt tilskudd/erstatning skal rettes ved innkreving.

2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning. For mye utbetalt tilskudd/erstatning skal rettes ved innkreving. Rundskriv 8/12 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 02.02.2012 Vår referanse: 201200001-8/046.2 Rundskrivet erstatter: 60/07 Vedlegg: Kopi til: LMD Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo,

Detaljer

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. 1. Formål

Detaljer

Rundskriv 58/09. Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Rundskriv 58/09. Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag Rundskriv 58/09 TINE Råvareprodusentavregning Q-meieriene Kontaktperson: Elin Brekke (tlf. 24 13 12 43) Vår dato: 21.12.2009 Vår referanse: 200900001-58/046.1 Rundskrivet erstatter: 4/09 Vedlegg: Kopi

Detaljer

Rundskriv 21/11. Fylkesmennene, kommunene. For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd

Rundskriv 21/11. Fylkesmennene, kommunene. For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Rundskriv 21/11 Fylkesmennene, kommunene Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte

Detaljer

Rundskriv 61/09. Fylkesmannen, kommunen. Meland, Modalen og Radøy. Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt.

Rundskriv 61/09. Fylkesmannen, kommunen. Meland, Modalen og Radøy. Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. Rundskriv 61/09 Fylkesmannen, kommunen Kontaktperson: Vår dato: 18.12.2009 Vår referanse: 200900001-61/046.1 Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway

Detaljer

KOMMUNESAMLING ROGALAND 2017 estil PT Del september 2017, Statens hus, Stavanger

KOMMUNESAMLING ROGALAND 2017 estil PT Del september 2017, Statens hus, Stavanger KOMMUNESAMLING ROGALAND 2017 estil PT Del 2 22. september 2017, Statens hus, Stavanger 1. oktober Telledato for andre registrering i nytt søknadsskjema. Det er mulig å registrere søknad om produksjonsog

Detaljer

Rundskriv 55/2004. Produksjonstilskudd - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august Fylkesmennene Kommunene LD, NBS, NB

Rundskriv 55/2004. Produksjonstilskudd - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august Fylkesmennene Kommunene LD, NBS, NB Rundskriv 55/2004 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Ragnhild Skar (24131151), Ole Karsten Kirste (24131102) Håkon Gjerde (24131128) og Synnøve Kjos Frank (24131069) Postadresse: Postboks 8140 Dep.

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

Rundskriv 27/10. Fylkesmannen Kommunen. For fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd

Rundskriv 27/10. Fylkesmannen Kommunen. For fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Rundskriv 27/10 Fylkesmannen Kommunen Kontaktperson:: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt.

Detaljer

Det er gjort to innholdsmessige endringer som vil kunne ha konsekvenser for fylkesmannens behandling av tilskuddsøknader:

Det er gjort to innholdsmessige endringer som vil kunne ha konsekvenser for fylkesmannens behandling av tilskuddsøknader: Rundskriv 2013-6 Fylkesmennene Kontaktperson: Mats Petter Sydengen Vår dato: 20.12.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: 10/2013 Tilskudd til reiser ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk

Detaljer

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid En søknad, to registreringsdatoer 2017 Søknadsperiode 1.-15. mai 2017 Telledato 1. mai 2017 Søknadsfrist

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk. Kontroll av Saltdal kommune. Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd i jordbruket

Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk. Kontroll av Saltdal kommune. Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd i jordbruket Kontroll av Saltdal kommune Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd i jordbruket STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: www.fylkesmannen.no/nordland

Detaljer

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2014. Sole, 09.01.2014

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2014. Sole, 09.01.2014 Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2014 Sole, 09.01.2014 Søknadsomgangen i januar 2014 - Aktuelle dokumenter - Frister - Søknad - Endringer regelverk

Detaljer

6/10. Fylkesmennene Kommunane. For kommunen: Fylkesmannen. Williksen. Jan-Endre. dep.no 29.01.2010 201000001 6. Utbetaling

6/10. Fylkesmennene Kommunane. For kommunen: Fylkesmannen. Williksen. Jan-Endre. dep.no 29.01.2010 201000001 6. Utbetaling Rundskriv 6/10 Kontaktperson: Vår dato: Vår referanse: Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Fylkesmennene Kommunane For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Sverre Saxebøl (24131199), Cathrine

Detaljer

For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: SLF v/sdt

For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: SLF v/sdt Rundskriv 13/1-3 Fylkesmenn, kommuner Kontaktperson: Vår referanse: Rundskriv erstatter: For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: SLF v/sdt Vår dato: 05.07.2013 Kommentarer og retningslinjer til forskrift

Detaljer

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn 2016

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn 2016 Tilskudd til organisert beitebruk Elektronisk søknad i Altinn 2016 FØR DU BEGYNNER Husk at alle beitelagsmedlemmene må være registrert i Enhetsregisteret slik at de har et organisasjonsnummer. Ha listen

Detaljer

KOMMUNESAMLING. 21. mars 2017, Buskerud

KOMMUNESAMLING. 21. mars 2017, Buskerud KOMMUNESAMLING estil PT 21. mars 2017, Buskerud PROGRAM 10.00-12.00: 12.00-13.00: 13.00-16.00: Orientering om nytt fagsystem for produksjonstilskudd og avløsertilskudd, og demo av saksbehandlerløsningen

Detaljer

Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr)

Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr) Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr) Søknadsfrist 31.10.

Detaljer

1 Distrikts- og kvalitetstilskot til frukt og grøntproduksjon og til matpotetproduksjon i Nord-Noreg

1 Distrikts- og kvalitetstilskot til frukt og grøntproduksjon og til matpotetproduksjon i Nord-Noreg Rundskriv 2013/1 17 Til omsetningsledd Kontaktperson: Hilde Nordlid, tlf. 24131073 Vår dato: 03.01.2014 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: rundskriv 38/12 Rettleiing - årsoppgåver frå omsetningsledd

Detaljer

Rundskriv 19/ Kommentarer og retningslinjer til forskrift om kompensasjonstilskudd til deltakere i prosjektet Friskere geiter

Rundskriv 19/ Kommentarer og retningslinjer til forskrift om kompensasjonstilskudd til deltakere i prosjektet Friskere geiter Rundskriv 2014-19 Fylkesmenn, kommuner Kontaktperson: For kommunen; fylkesmann. For fylkesmann; Landbruksdirektoratet Vår dato: 01.07.2014 Vår referanse: 14/1 Rundskriv erstatter: Rundskriv 13/1-3 Rundskriv

Detaljer

Informasjonsbrev til den som søker om å få fradelt tomt fra Statens landbruksforvaltning av Landbruks- og matdepartementet

Informasjonsbrev til den som søker om å få fradelt tomt fra Statens landbruksforvaltning av Landbruks- og matdepartementet Rundskriv 45/12 Kontaktperson: Kommunene Åge-Andre Sandum og Marit Kristensen Flod Vår dato: 21.12.2012 Vår referanse: 201200001-45 Vedlegg: Kopi til: Informasjonsbrev til den som søker om å få fradelt

Detaljer

Forvaltningsrutiner for tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Østfold - RMP

Forvaltningsrutiner for tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Østfold - RMP Landbruksavdelingen Vår ref.: 2016/6764 NAA Vår dato: 20.10.2016 Rundskriv 2/2016 Forvaltningsrutiner for tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Østfold - RMP - Retningslinjer for saksbehandlingen

Detaljer

tyr E Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist (:)Z 5 Navn på landbrukseiendommens eier 7 Navn på landbrukseiendommens eier

tyr E Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist (:)Z 5 Navn på landbrukseiendommens eier 7 Navn på landbrukseiendommens eier Landbruksdlrektoratet Eanandoallodirektoråhtta Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2016. Papirskjema sendes kommunen der foretaket har driftssenter.

Detaljer

Nytt system for søknad om produksjonstilskot frå 2017

Nytt system for søknad om produksjonstilskot frå 2017 Nytt system for søknad om produksjonstilskot frå 2017 Bakgrunn Sikrare og rettare utbetaling av tilskot i tråd med regelverket Søknadsåret følgjer kalenderåret Kortare tid fra søknad til utbetaling Opplysningar

Detaljer

Produksjonstilskudd nytt fagsystem -nye muligheter, nye utfordringer

Produksjonstilskudd nytt fagsystem -nye muligheter, nye utfordringer Produksjonstilskudd nytt fagsystem -nye muligheter, nye utfordringer Kompetansesamling Ingrid Knotten Haugberg, landbruksavdelingen estil PT del 2 2017 1. oktober Telledato for andre registrering i nytt

Detaljer

Rundskriv nr. 16/13 om pristilskudd melk er rettet mot lokal foredling. Distriktstilskudd utbetales for melk. Grunntilskudd utbetales for geitemelk.

Rundskriv nr. 16/13 om pristilskudd melk er rettet mot lokal foredling. Distriktstilskudd utbetales for melk. Grunntilskudd utbetales for geitemelk. Rundskriv «2013-15» Tine Råvare Produsentavregning Q-Meieriene AS Kontaktperson: Elin Brekke, tlf. 24 13 12 43 Vår dato: 19.12.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: 8/13 Pristilskudd melk Pristilskudd

Detaljer

Hvordan søke RMP - elektronisk

Hvordan søke RMP - elektronisk Hvordan søke RMP - elektronisk 06.07.2016 Søknad om regionalt miljøtilskudd FINN SØKNADSSKJEMA 1. På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet.

Detaljer

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning Rundskriv «2015-31» Fylkesmennene og kommunene Kontaktperson: Vår dato: 14.07.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 2012/8 Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning

Detaljer

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK Økonomi Grete Lene Serikstad Martha Ebbesvik Bioforsk Økologisk 2008 Bioforsk Økologisk 2008 Redaktør: Grete Lene Serikstad Alle henvendelser kan rettes til: Bioforsk Økologisk

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF-005 Veiledningshefte - Søknadsfrist 20. august 2002 Produksjonstilskudd i jordbruket Innhold 1 1.1 1.2 Innledning 2 Ny forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket 2 Jordbruksavtalen 2002/2003 3

Detaljer

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Anne Kari Birkeland / Kjellfrid Straume Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøter høst 2016 Forvaltning av jordbruksavtalemidlene Riksrevisjonen

Detaljer