10 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder"

Transkript

1 10 STATISTIKK økologisk produksjon private standarder

2 STATISTIKK 2010 Alle opplysninger om areal er oppgitt i dekar. Begrepet 'karens' brukes om landbruksdrift som er under omlegging fra konvensjonell driftsmetode til økologisk driftsmetode. Innhold Økologisk produksjon: Kontrollordningen Virksomheter i kontrollordningen Registrerte merknader og avvik Økologisk produksjon: Primærproduksjon Økologisk landbruksareal Økologisk areal av samlet landbruksareal Økologisk areal til planteproduksjon Økologisk areal til planteproduksjon (fylkesvis) Økologisk husdyrhold Økologisk husdyrhold (fylkesvis) Økologisk produksjon: Foredling, import og omsetning Godkjenninger Virksomheter sortert etter bransje Private standarder Økologisk produksjon Andre områder Kontroll og sertifisering Oversiktene i dette heftet bygger på de registreringer Debio gjør i forbindelse med kontroll og sertifisering av økologisk produksjon. Fordi Debio er eneste utøvende kontrollorgan for produksjon og markedsføring av økologiske landbruksvarer, er det statistiske materialet i heftet dekkende for omfanget av den økologiske produksjonen i Norge. Statistikkheftet inneholder også områder utenfor den offentlige økologiforskriften, hvor Debio sertifiserer og reviderer på bakgrunn av private standarder. Norge er etter EØS II avtalen forpliktet til å ha en kontrollordning som følger bestemmelsene i EUs rådsforordning 2092/91. Som følge av dette fastsatte Landbruks- og matdepartementet økologiforskriften i Forskriften skal sikre at landbruksprodukter markedsført som økologiske er framstilt på en måte som minimum tilfredsstiller de krav til produksjon, merking og kontroll som er beskrevet i EU-forordninger for økologisk landbruk. Mattilsynet er tilsynsmyndighet i Norge og har delegert myndigheten til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak til Debio. Debio er EN akkreditert for kontrollen vi utfører etter EUs økologiforordning og innenfor akvakultur. DEBIO STATISTIKK

3 KONTROLLORDNINGEN Virksomheter i kontrollordningen Fylke Primærproduksjon Foredling / import / omsetning (FIO) Antall virksomheter Endring i 2010 Antall virksomheter Endring i 2010 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Utenlandske virksomheter Hele landet Utvikling: Antall økologiske virksomheter i Norge Antall (primær + FIO) 2010 har gitt en liten nedgang i antallet virksomheter som er tilknyttet Debios kontrollordning for økologisk produksjon. Dette gjelder både på primærproduksjonssiden og innen foredling, import og omsetning. Innen primærproduksjon er nedgangen størst i Hedmark, Buskerud og Oppland. Nord-Trøndelag markerer seg i motsatt ende av skalaen, og har for tredje året på rad den største veksten i antallet øko-bønder i Norge. DEBIO STATISTIKK

4 KONTROLLORDNINGEN Registrerte merknader og avvik Type merknad/avvik Beskrivelse sanksjon Primærproduksjon Foredling, import og omsetning Merknad (MRK) Påbud om lukking (KOR) Påbud merking (FJM) Forbud (FMA) Avslag utvidelse (AVU) Nekting fornyelse (NF) Tilbakestilling (TBS) Oversendelse MT (MT) Oversendelse anmeldelse (MTP) Punkt med forbedringspotensial som må forbedres og følges opp. Påbud om forbedring eller korrigerende tiltak lukking av avvik. Det settes frister for lukking. Bekreftelse på godkjenning kan først gis etter at avvikene er lukket. Påbud om fjerning av henvisninger til den økologiske produksjonsmetode fra det aktuelle produktet, partiet eller hele produksjonen. Forbud mot markedsføring av produkter med henvisning til den økologiske produksjonsmetode for en periode på opp til to år. Avslag på søknad om utvidelse av godkjenningen til en allerede tilknyttet virksomhet. Nekting av fornyelse av godkjenningen til en allerede tilknyttet virksomhet. Kan gjelde hele eller deler av godkjenningen. I slike tilfeller kan det eventuelt også settes frister for retting av feilene slik at godkjenning kan gis på et senere tidspunkt Arealer og/eller produksjoner tilbakestilles til konvensjonell status. Produktene kan ikke omsettes som økologiske. Oversendelse av sak til Mattilsynets distriktskontor for videre oppfølging når Debios påbud og forbud ikke etterfølges. Oversende en begrunnet innstilling til Mattilsynets distriktskontor i det aktuelle området som igjen skal ta stilling til om virksomheten skal anmeldes til politiet eller ikke Totalt Oversikten inkluderer merknader og avvik som ble registrert innen utgangen av Noe saksbehandling for 2010 ble gjort i 2011, og tallene er derfor ikke helt dekkende for revisjonsåret Antall revisjonsbesøk i 2010 Primærproduksjon Foredling, import, omsetning DEBIO STATISTIKK

5 PRIMÆRPRODUKSJON Økologisk landbruksareal Fylke Økoareal Karensareal Øko + karensareal Endring i 2010, økoareal Endring i 2010, øko + karensareal Østfold ,3 % 7,5 % Akershus/Oslo ,5 % -3,6 % Hedmark ,6 % -5,0 % Oppland ,6 % -5,9 % Buskerud ,0 % -1,1 % Vestfold ,0 % 3,1 % Telemark ,3 % 4,2 % Aust-Agder ,5 % 13,4 % Vest-Agder ,1 % 5,2 % Rogaland ,7 % 4,4 % Hordaland ,2 % -0,4 % Sogn og Fjordane ,7 % -1,2 % Møre og Romsdal ,2 % 1,9 % Sør-Trøndelag ,5 % 2,5 % Nord-Trøndelag ,7 % 4,5 % Nordland ,4 % 0,1 % Troms ,7 % 15,9 % Finnmark ,9 % 4,0 % Hele landet ,3 % 1,2 % Grunnet avrundinger vil ikke summen av areal for de enkelte fylker alltid tilsvare totalsummen. Utvikling: Øko- og karensareal Øko+karensareal Økologisk godkjent landbruksareal utgjorde dekar i Dette er en økning på 7,3 prosent i forhold til året før. Inkluderer vi karensareal i disse tallene (areal som er under omlegging til økologisk produksjon) er arealet dekar. Dette er opp 1,2 prosent fra Det er i trøndelagsfylkene vi finner mest økologisk dyrkingsareal. 4,5 prosent vekst i 2010 gjør at øko- og karensarealet i Nord-Trøndelag nå er oppe i dekar. I Sør-Trøndelag økte arealet med 2,5 prosent til dekar. Aust-Agder og Vestfold står for den største prosentvise økningen i godkjent økologisk areal, med henholdsvis 43,5 og 31 prosent. Ser vi på tallene som inkluderer karensareal, står Troms for den største økningen med 15,9 prosent. DEBIO STATISTIKK

6 PRIMÆRPRODUKSJON Utvikling: Økologisk godkjent areal av samlet landbruksareal (ikke karens) Øko-andel ,9% ,4% ,0% ,4% ,5% ,8% ,9% ,9% ,3% ,7% Utvikling: Antall primærprodusenter Antall primærprodusenter Økologisk areal av samlet landbruksareal Fylke Økologisk areal av samlet landbruksareal Øko + karensareal av samlet landbruksareal Østfold 4,6 % 6,7 % Akershus/Oslo 4,5 % 5,2 % Hedmark 4,7 % 5,4 % Oppland 3,2 % 3,6 % Buskerud 7,6 % 9,3 % Vestfold 5,2 % 6,7 % Telemark 7,2 % 8,6 % Aust-Agder 4,9 % 6,0 % Vest-Agder 4,9 % 6,1 % Rogaland 0,8 % 0,9 % Hordaland 2,5 % 2,8 % Sogn og Fjordane 4,1 % 4,6 % Møre og Romsdal 4,2 % 4,8 % Sør-Trøndelag 8,2 % 10,0 % Nord-Trøndelag 7,2 % 9,2 % Nordland 5,5 % 6,6 % Troms 2,8 % 4,0 % Finnmark 2,0 % 2,1 % Hele landet 4,7 % 5,7 % Prosentene er beregnet på grunnlag av tall for samlet jordbruksareal fra Statistisk sentralbyrå Totalt er nå 4,7 prosent av landbruksarealet i Norge godkjent som økologisk. Inkluderer vi arealet som er under omlegging (karensareal), blir andelen økologisk dyrket areal 5,7 prosent. Av fylkesoversikten ser vi at Buskerud, Telemark, Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag er kommet lengst på veien mot regjeringens mål om 15 prosent økologisk matproduksjon i Sør-Trøndelag er det første fylket som har kommet opp i 10 prosent øko- og karensareal. Kortest på vei har Rogaland kommet, med kun 0,9 prosent øko- og karensareal. DEBIO STATISTIKK

7 PRIMÆRPRODUKSJON Arealutvikling for utvalgte planteproduksjoner (karensareal er ikke inkludert) Eng og innmarksbeite daa Eng: Innmarksbeite: Havre, bygg, hvete og rug daa Havre: Bygg: Hvete: Rug: Grønnsaker, poteter, frukt og bær daa Grønnsaker: Poteter: Frukt og bær: Økologisk areal til planteproduksjon Kultur Økologisk Karens Totalt Demeter * Eng, fulldyrket , ,3 2938,6 Eng, overflatedyrket , , ,9 142,0 Innmarksbeite , , ,9 858,2 Øvrig grønnfôr / silo , , ,4 285,5 Grønngjødsling 7 637, , ,8 39,2 Korn til krossing 1 758,5 280, ,5 6,0 Hvete , , ,8 648,0 Rug 2 252,5 346, ,8 61,0 Bygg , , ,3 132,0 Havre , , ,4 507,8 Erter og bønner 1 312, , ,5 0,0 Engfrø og annet frø 3 015,2 952, ,8 0,0 Potet 1 619,5 22, ,5 125,0 Veksthuskulturer 66,5 0,0 66,5 0,7 Løk 132,6 0,0 132,6 70,8 Purre 1,7 0,0 1,7 0,8 Rødbete 37,6 0,0 37,6 2,3 Matkålrot 219,6 0,0 219,6 64,0 Andre kålslag 151,7 0,5 152,2 13,4 Gulrot 816,1 0,0 816,1 12,5 Div. frilandsgrønnsaker 782,5 131,0 913,5 47,5 Urter 119,8 7,1 126,9 7,2 Epler 916,8 230, ,7 56,1 Annen frukt 327,7 161,8 489,5 0,2 Jordbær 114,2 16,0 130,2 0,5 Andre bær 451,5 122,4 573,9 5,6 Annet planter og areal 3 353,1 816, ,8 22,0 Totalt , , , ,9 * Demeter-godkjent areal inngår også i det økologiske arealet (kolonne 1) Eng og innmarksbeite utgjør en stor del av det godkjente økologiske arealet, med til sammen dekar (uten karensarealet). Areal som er godkjent for dyrking av økologisk korn (havre, bygg, hvete og rug) har økt i 2010, fra til dekar. Bygg dekker det største arealet ( dekar), og deretter følger havre ( dekar), hvete ( dekar) og rug (2 253 dekar). DEBIO STATISTIKK

8 PRIMÆRPRODUKSJON Økologisk areal til planteproduksjon (fylkesvis) Fylke Eng 1 Grønngjødsling Korn 2 Frø Poteter Grønnsaker Urter Frukt Bær Annet Totalt Østfold , , ,8 465,0 44,0 702,1 6,0 86,1 15,5 176, ,7 Akershus/Oslo , , ,3 593,0 20,0 190,9 0,5 5,8 11,8 252, ,9 Hedmark ,8 849, ,3 232,7 487,0 382,4 7,4 6,7 17,0 226, ,2 Oppland ,0 312, ,3 62,0 197,9 187,1 30,7 1,8 5,1 346, ,8 Buskerud , , ,1 579,0 27,2 375,1 9,6 216,3 157,5 349, ,7 Vestfold ,1 391, ,1 634,8 168,4 826,0 9,0 27,0 16,3 220, ,1 Telemark ,1 377,4 942,5 130,0 30,7 43,6 5,3 218,9 54,5 154, ,9 Aust-Agder 5 279,9 17,0 48,0 18,0 50,8 12,0 1,7 6,0 3,6 0, ,0 Vest-Agder 8 959,8 31,5 121,0 0,0 30,2 14,2 3,0 16,3 22,1 81, ,3 Rogaland 6 978,4 2,9 297,7 0,0 65,9 37,3 2,2 12,5 17,3 155, ,5 Hordaland ,2 48,8 37,0 0,0 11,0 30,4 2,6 190,9 29,8 59, ,2 Sogn og Fjordane ,5 12,6 24,0 0,0 18,5 12,7 7,7 352,3 57,4 122, ,6 Møre og Romsdal ,9 187,0 584,8 0,0 29,9 7,4 12,5 47,9 13,8 265, ,8 Sør-Trøndelag ,9 102, ,4 0,0 162,4 217,6 7,3 27,5 77,4 140, ,3 Nord-Trøndelag ,8 471, ,7 300,7 129,0 444,7 8,1 27,5 25,1 387, ,9 Nordland ,1 14,4 481,8 0,0 38,5 18,9 1,9 1,0 17,5 160, ,6 Troms 6 799,5 0,0 34,0 0,0 51,1 17,2 3,0 0,0 23,4 183, ,1 Finnmark 1 587,6 0,0 187,0 0,0 57,0 1,0 1,3 0,0 0,6 71, ,5 Hele landet , , , , , ,6 119, ,5 565, , ,1 1 Inkluderer innmarksbeite og øvrig grønnfôr/silo 2 Inkluderer korn til krossing Demeter-godkjent areal Demeter-godkjent areal følger tilleggsregelverket for biologiskdynamisk dyrking. Andel av øko-godkjent areal Økologisk areal: daa Demeter: daa ( 1,3 prosent) Fylkesoversikten over areal til planteproduksjon viser at Nord-Trøndelag er klart størst på økologisk korn i Norge (15 741,7 dekar). Hedmark dyrker mest økologiske poteter (487 dekar), Vestfold er størst på grønnsaker (826 dekar), Sogn og Fjordane dyrker mest økologisk frukt (352,3 dekar), mens Buskerud er størst på bær (157,5 dekar). Korn Økologisk areal: daa Demeter: daa (2 prosent) Grønnsaker Økologisk areal: daa Demeter: 212 daa (6 prosent) Poteter Økologisk areal: daa Demeter: 125 daa (7,7 prosent) Frukt og bær Økologisk areal: daa Demeter: 62 daa (3,5 prosent) DEBIO STATISTIKK

9 PRIMÆRPRODUKSJON Utvikling: Utvalgte husdyrproduksjoner Verpehøns Slaktegris * Sauer og lam * saken til toppen i 2002 er at telledato dette året var 31. juli. Alle andre år er telledato 1. januar, det vil si etter slakting foregående år. Økologisk husdyrhold Husdyrslag Økologisk Karens Ammekyr Kyr, godkjent for melk og kjøtt Andre storfé Avlspurker Slaktegriser Råner, avl 7 0 Smågriser under 20 kg Hester 61 5 Sauer/lam Utegangersauer Geiter, godkjent melk og kjøtt Ammegeiter Bukker og ungdyr, inkl. kje Verpehøns (over 20 uker) Livkyllinger Slaktekyllinger Ender, kalkuner og gjess for avl 66 0 Kalkuner (for slakt) Ender (for slakt) 0 0 Gjess (for slakt) 0 0 Kaniner 0 0 Bier (antall kuber) Registreringsdato for husdyrhold er 1. januar For første gang siden 2005 ser vi en nedgang i antallet økologiske verpehøns, fra i 2009 til i For de fleste andre produksjonene er det imdlertid vekst i antall økologiske dyr. Dette gjelder blant annet produksjonene slaktegriser, sauer, lam og melkekyr som du ser i venstrekolonnen på denne og neste side. DEBIO STATISTIKK

10 PRIMÆRPRODUKSJON Økologisk husdyrhold (fylkesvis) Fylke Ammekyr Melkekyr Andre storfe Sauer og Geiter Slaktegris Verpehøns Bier lam 1 (kuber) Annet 2 Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Hele landet Sauer og lam inkluderer her også utegangersau 2 Annet omfatter livkyllinger, slaktekyllinger, griser utenom slaktegris, hester, gjess, ender og kaniner Utvikling: Utvalgte husdyrproduksjoner Melkekyr I fylkessoversikten er livkyllinger og slaktekyllinger en del av kategorien «Annet». Totalt finnes nå dyr i denne kategorien, mot dyr for bare tre år siden. Livkyllinger og slaktekyllinger utgjør en stor del av dette, og veksten skjer i Østfold. DEBIO STATISTIKK

11 FOREDLING, IMPORT OG OMSETNING Utvikling: Antall virksomheter og produkter Antall virksomheter Antall produkter Godkjenninger Norske virksomheter Utenlandske virksomheter Sum Nye Utgått Underkjent og 2008 var preget av kraftig vekst innen foredling, import og omsetning av økologiske produkter. I 2009 avtok denne veksten, og i løpet av 2010 så vi en liten reduksjon i antallet virksomheter med godkjenninger innenfor disse områdene. Ved utgangen av 2010 var 775 virksomheter en del av kontrollordningen, mot 803 året før. Denne nedgangen ser vi også igjen i antallet godkjente økologiske salgsprodukter salgsprodukter hadde en økologisk godkjenning fra Debio i 2010, en reduksjon fra i DEBIO STATISTIKK

12 FOREDLING, IMPORT OG OMSETNING Virksomheter sortert etter bransje Fylke Meieri Slakteri Bakeri Mølle Foredling, annet Gårdsforedling Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fj Møre og R Sør-Tr.lag Nord-Tr.lag Nordland Troms Finnmark Hele landet Servering Importør Grossist Pakkeri Dagligvare/ helsekost Lagring Annet Utenlandsk Antall revisjonsbesøk innen foredling, import og omsetning Førstegangs revisjonsbesøk lige revisjonsbesøk Uanmeldte inspeksjoner Andre bedriftsbesøk Sum Av virksomhetstabellen ser vi at serveringssteder utgjør en stor del av godkjenningene. Det har bare blitt seks flere økologiske serveringssteder i Norge i 2010, men for fire år siden var bare 14 serveringssteder godkjent. Av de 133 godkjente serveringsstedene er det flest hoteller og restauranter. DEBIO STATISTIKK

13 PRIVATE STANDARDER Sertifiseringer innen økologisk akvakultur Fõrproduksjon Fiskeoppdrett, laks Fiskeslakteri Blåskjell Settefisk Salg Totalt Sertifiseringer innen miljøsertifisert fiske Fiskebåter Rekebåter Foredlingsvirksomheter Salg Økologisk produksjon Akvakultur og skogbruk er to områder som per i dag ikke omfattes av det offentlige økologiregelverket. På disse områdene har Debio utviklet egne standarder. Godkjenninger innefor begge disse områdene gir anledning til å markedsføre produkter med Debios Ø-merke. Økologisk akvakultur blir en del av det offentlige regelverket når den nye økologiforskriften trer i kraft i Norge. Andre områder Område Antall virksomheter Økologisk akvakultur 20 Økologisk skogbruk 2 Debio tilbyr også sertifisering og revisjon på områder utenfor økologisk produksjon. Vi sertifiserer etter KRAV-regelverket for miljøsertifisert fiske. Fiskere og foredlingsvirksomheter må følge KRAV-reglene for å kunne benytte Debios kontrollmerke eller KRAV-logo på sine produkter. Alle våre landbruksrevisorer er kvalifiserte KSL-revisorer (Kvalitetssystem i landbruket). KSL-revisjon utføres sammen med en økologirevisjon eller som en selvstendig KSL-revisjon på konvensjonelle bruk. Global GAP er en sertifisering hvor varemottaker krever en revisjon av produsentens etterlevelse av offentlige krav og system for egenkontroll. Foreløpig er det innen fruktdyrking for eksport vi gjør slike revisjoner. Område Antall revisjoner Miljøsertifisert fiske 7* Kvalitetssystem i landbruket (KSL) 370 Global GAP 17 *Blant disse er to gruppesertifiseringer som omfatter 33 båter. DEBIO STATISTIKK

14 Debio NO-1940 Bjørkelangen Org.nr: Telefon: DEBIO (+47) 63 STATISTIKK

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket SLF-005 Veiledningshefte Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20. august 2014 1 VEILEDNINGSHEFTE Innhold 1 Kort om søknad om produksjonstilskudd 5 1.1 Søk elektronisk og finn det du

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

VEILEDER C. foredling, lagring, import og omsetning av økologiske næringsmidler og fôrvarer. Utfyllende informasjon om

VEILEDER C. foredling, lagring, import og omsetning av økologiske næringsmidler og fôrvarer. Utfyllende informasjon om Veileder til forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler, av 4. oktober 2005 nr. 1103 VEILEDER C Utfyllende informasjon om foredling, lagring, import

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for ØKOLOGISERTIFISERING Regler for økologisk akvakultur Innhold INNLEDNING... 2 DEFINISJONER... 3 UTFORMING AV REGELVERKET... 4 1. IDÉBAKGRUNN OG MÅL... 5 2. HVORDAN DELTA I DEBIOS KONTROLLORDNING... 6 2.1.

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune Sammendrag Siden 1989 har bruken av e sykmeldinger blitt fordoblet. 15 prosent

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak?

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? AV ESPEN HALLAND DAHL Med innføringen av pensjonsreformen fra nyttår 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon før fylte 67 år.

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Norsvin SA Årsberetning 2014

Norsvin SA Årsberetning 2014 Norsvin SA Årsberetning 2014 Årsberetning Innledning: Års- og konsernregnskapet for Norsvin består av følgende deler for morselskapet og konsernet: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter

Detaljer

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling NIVI-rapport 2011:3 Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling Utarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet Magne Langset og Geir Vinsand Forord NIVI Analyse har gjennomført

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos. Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos. Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten,

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Fusjonen mellom Gilde og Prior

Fusjonen mellom Gilde og Prior NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2013 Fusjonen mellom Gilde og Prior En empirisk analyse av priseffektene Stine Mari Lunde Godeseth Veiledere: Lars Sørgard og Øivind Anti Nilsen Masteroppgave innen

Detaljer

Det norske drivstoffmarkedet

Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Innhold Forord 5 1. Innledning 6 2. Det norske drivstoffmarkedet 7 2.1 Markedsaktører og struktur 7 2.2 Produkter og priser 8 3. Konkurransetilsynets

Detaljer

to tredjedeler 20 % 12 %

to tredjedeler 20 % 12 % 1 Inneværende sesong vil det globalt bli produsert ca. 2,5 milliarder tonn med korn, soya og ris. Dette er den største avlinga noen gang. Denne plansjen viser hvordan produksjonen fordeler seg på de ulike

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer