10 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder"

Transkript

1 10 STATISTIKK økologisk produksjon private standarder

2 STATISTIKK 2010 Alle opplysninger om areal er oppgitt i dekar. Begrepet 'karens' brukes om landbruksdrift som er under omlegging fra konvensjonell driftsmetode til økologisk driftsmetode. Innhold Økologisk produksjon: Kontrollordningen Virksomheter i kontrollordningen Registrerte merknader og avvik Økologisk produksjon: Primærproduksjon Økologisk landbruksareal Økologisk areal av samlet landbruksareal Økologisk areal til planteproduksjon Økologisk areal til planteproduksjon (fylkesvis) Økologisk husdyrhold Økologisk husdyrhold (fylkesvis) Økologisk produksjon: Foredling, import og omsetning Godkjenninger Virksomheter sortert etter bransje Private standarder Økologisk produksjon Andre områder Kontroll og sertifisering Oversiktene i dette heftet bygger på de registreringer Debio gjør i forbindelse med kontroll og sertifisering av økologisk produksjon. Fordi Debio er eneste utøvende kontrollorgan for produksjon og markedsføring av økologiske landbruksvarer, er det statistiske materialet i heftet dekkende for omfanget av den økologiske produksjonen i Norge. Statistikkheftet inneholder også områder utenfor den offentlige økologiforskriften, hvor Debio sertifiserer og reviderer på bakgrunn av private standarder. Norge er etter EØS II avtalen forpliktet til å ha en kontrollordning som følger bestemmelsene i EUs rådsforordning 2092/91. Som følge av dette fastsatte Landbruks- og matdepartementet økologiforskriften i Forskriften skal sikre at landbruksprodukter markedsført som økologiske er framstilt på en måte som minimum tilfredsstiller de krav til produksjon, merking og kontroll som er beskrevet i EU-forordninger for økologisk landbruk. Mattilsynet er tilsynsmyndighet i Norge og har delegert myndigheten til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak til Debio. Debio er EN akkreditert for kontrollen vi utfører etter EUs økologiforordning og innenfor akvakultur. DEBIO STATISTIKK

3 KONTROLLORDNINGEN Virksomheter i kontrollordningen Fylke Primærproduksjon Foredling / import / omsetning (FIO) Antall virksomheter Endring i 2010 Antall virksomheter Endring i 2010 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Utenlandske virksomheter Hele landet Utvikling: Antall økologiske virksomheter i Norge Antall (primær + FIO) 2010 har gitt en liten nedgang i antallet virksomheter som er tilknyttet Debios kontrollordning for økologisk produksjon. Dette gjelder både på primærproduksjonssiden og innen foredling, import og omsetning. Innen primærproduksjon er nedgangen størst i Hedmark, Buskerud og Oppland. Nord-Trøndelag markerer seg i motsatt ende av skalaen, og har for tredje året på rad den største veksten i antallet øko-bønder i Norge. DEBIO STATISTIKK

4 KONTROLLORDNINGEN Registrerte merknader og avvik Type merknad/avvik Beskrivelse sanksjon Primærproduksjon Foredling, import og omsetning Merknad (MRK) Påbud om lukking (KOR) Påbud merking (FJM) Forbud (FMA) Avslag utvidelse (AVU) Nekting fornyelse (NF) Tilbakestilling (TBS) Oversendelse MT (MT) Oversendelse anmeldelse (MTP) Punkt med forbedringspotensial som må forbedres og følges opp. Påbud om forbedring eller korrigerende tiltak lukking av avvik. Det settes frister for lukking. Bekreftelse på godkjenning kan først gis etter at avvikene er lukket. Påbud om fjerning av henvisninger til den økologiske produksjonsmetode fra det aktuelle produktet, partiet eller hele produksjonen. Forbud mot markedsføring av produkter med henvisning til den økologiske produksjonsmetode for en periode på opp til to år. Avslag på søknad om utvidelse av godkjenningen til en allerede tilknyttet virksomhet. Nekting av fornyelse av godkjenningen til en allerede tilknyttet virksomhet. Kan gjelde hele eller deler av godkjenningen. I slike tilfeller kan det eventuelt også settes frister for retting av feilene slik at godkjenning kan gis på et senere tidspunkt Arealer og/eller produksjoner tilbakestilles til konvensjonell status. Produktene kan ikke omsettes som økologiske. Oversendelse av sak til Mattilsynets distriktskontor for videre oppfølging når Debios påbud og forbud ikke etterfølges. Oversende en begrunnet innstilling til Mattilsynets distriktskontor i det aktuelle området som igjen skal ta stilling til om virksomheten skal anmeldes til politiet eller ikke Totalt Oversikten inkluderer merknader og avvik som ble registrert innen utgangen av Noe saksbehandling for 2010 ble gjort i 2011, og tallene er derfor ikke helt dekkende for revisjonsåret Antall revisjonsbesøk i 2010 Primærproduksjon Foredling, import, omsetning DEBIO STATISTIKK

5 PRIMÆRPRODUKSJON Økologisk landbruksareal Fylke Økoareal Karensareal Øko + karensareal Endring i 2010, økoareal Endring i 2010, øko + karensareal Østfold ,3 % 7,5 % Akershus/Oslo ,5 % -3,6 % Hedmark ,6 % -5,0 % Oppland ,6 % -5,9 % Buskerud ,0 % -1,1 % Vestfold ,0 % 3,1 % Telemark ,3 % 4,2 % Aust-Agder ,5 % 13,4 % Vest-Agder ,1 % 5,2 % Rogaland ,7 % 4,4 % Hordaland ,2 % -0,4 % Sogn og Fjordane ,7 % -1,2 % Møre og Romsdal ,2 % 1,9 % Sør-Trøndelag ,5 % 2,5 % Nord-Trøndelag ,7 % 4,5 % Nordland ,4 % 0,1 % Troms ,7 % 15,9 % Finnmark ,9 % 4,0 % Hele landet ,3 % 1,2 % Grunnet avrundinger vil ikke summen av areal for de enkelte fylker alltid tilsvare totalsummen. Utvikling: Øko- og karensareal Øko+karensareal Økologisk godkjent landbruksareal utgjorde dekar i Dette er en økning på 7,3 prosent i forhold til året før. Inkluderer vi karensareal i disse tallene (areal som er under omlegging til økologisk produksjon) er arealet dekar. Dette er opp 1,2 prosent fra Det er i trøndelagsfylkene vi finner mest økologisk dyrkingsareal. 4,5 prosent vekst i 2010 gjør at øko- og karensarealet i Nord-Trøndelag nå er oppe i dekar. I Sør-Trøndelag økte arealet med 2,5 prosent til dekar. Aust-Agder og Vestfold står for den største prosentvise økningen i godkjent økologisk areal, med henholdsvis 43,5 og 31 prosent. Ser vi på tallene som inkluderer karensareal, står Troms for den største økningen med 15,9 prosent. DEBIO STATISTIKK

6 PRIMÆRPRODUKSJON Utvikling: Økologisk godkjent areal av samlet landbruksareal (ikke karens) Øko-andel ,9% ,4% ,0% ,4% ,5% ,8% ,9% ,9% ,3% ,7% Utvikling: Antall primærprodusenter Antall primærprodusenter Økologisk areal av samlet landbruksareal Fylke Økologisk areal av samlet landbruksareal Øko + karensareal av samlet landbruksareal Østfold 4,6 % 6,7 % Akershus/Oslo 4,5 % 5,2 % Hedmark 4,7 % 5,4 % Oppland 3,2 % 3,6 % Buskerud 7,6 % 9,3 % Vestfold 5,2 % 6,7 % Telemark 7,2 % 8,6 % Aust-Agder 4,9 % 6,0 % Vest-Agder 4,9 % 6,1 % Rogaland 0,8 % 0,9 % Hordaland 2,5 % 2,8 % Sogn og Fjordane 4,1 % 4,6 % Møre og Romsdal 4,2 % 4,8 % Sør-Trøndelag 8,2 % 10,0 % Nord-Trøndelag 7,2 % 9,2 % Nordland 5,5 % 6,6 % Troms 2,8 % 4,0 % Finnmark 2,0 % 2,1 % Hele landet 4,7 % 5,7 % Prosentene er beregnet på grunnlag av tall for samlet jordbruksareal fra Statistisk sentralbyrå Totalt er nå 4,7 prosent av landbruksarealet i Norge godkjent som økologisk. Inkluderer vi arealet som er under omlegging (karensareal), blir andelen økologisk dyrket areal 5,7 prosent. Av fylkesoversikten ser vi at Buskerud, Telemark, Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag er kommet lengst på veien mot regjeringens mål om 15 prosent økologisk matproduksjon i Sør-Trøndelag er det første fylket som har kommet opp i 10 prosent øko- og karensareal. Kortest på vei har Rogaland kommet, med kun 0,9 prosent øko- og karensareal. DEBIO STATISTIKK

7 PRIMÆRPRODUKSJON Arealutvikling for utvalgte planteproduksjoner (karensareal er ikke inkludert) Eng og innmarksbeite daa Eng: Innmarksbeite: Havre, bygg, hvete og rug daa Havre: Bygg: Hvete: Rug: Grønnsaker, poteter, frukt og bær daa Grønnsaker: Poteter: Frukt og bær: Økologisk areal til planteproduksjon Kultur Økologisk Karens Totalt Demeter * Eng, fulldyrket , ,3 2938,6 Eng, overflatedyrket , , ,9 142,0 Innmarksbeite , , ,9 858,2 Øvrig grønnfôr / silo , , ,4 285,5 Grønngjødsling 7 637, , ,8 39,2 Korn til krossing 1 758,5 280, ,5 6,0 Hvete , , ,8 648,0 Rug 2 252,5 346, ,8 61,0 Bygg , , ,3 132,0 Havre , , ,4 507,8 Erter og bønner 1 312, , ,5 0,0 Engfrø og annet frø 3 015,2 952, ,8 0,0 Potet 1 619,5 22, ,5 125,0 Veksthuskulturer 66,5 0,0 66,5 0,7 Løk 132,6 0,0 132,6 70,8 Purre 1,7 0,0 1,7 0,8 Rødbete 37,6 0,0 37,6 2,3 Matkålrot 219,6 0,0 219,6 64,0 Andre kålslag 151,7 0,5 152,2 13,4 Gulrot 816,1 0,0 816,1 12,5 Div. frilandsgrønnsaker 782,5 131,0 913,5 47,5 Urter 119,8 7,1 126,9 7,2 Epler 916,8 230, ,7 56,1 Annen frukt 327,7 161,8 489,5 0,2 Jordbær 114,2 16,0 130,2 0,5 Andre bær 451,5 122,4 573,9 5,6 Annet planter og areal 3 353,1 816, ,8 22,0 Totalt , , , ,9 * Demeter-godkjent areal inngår også i det økologiske arealet (kolonne 1) Eng og innmarksbeite utgjør en stor del av det godkjente økologiske arealet, med til sammen dekar (uten karensarealet). Areal som er godkjent for dyrking av økologisk korn (havre, bygg, hvete og rug) har økt i 2010, fra til dekar. Bygg dekker det største arealet ( dekar), og deretter følger havre ( dekar), hvete ( dekar) og rug (2 253 dekar). DEBIO STATISTIKK

8 PRIMÆRPRODUKSJON Økologisk areal til planteproduksjon (fylkesvis) Fylke Eng 1 Grønngjødsling Korn 2 Frø Poteter Grønnsaker Urter Frukt Bær Annet Totalt Østfold , , ,8 465,0 44,0 702,1 6,0 86,1 15,5 176, ,7 Akershus/Oslo , , ,3 593,0 20,0 190,9 0,5 5,8 11,8 252, ,9 Hedmark ,8 849, ,3 232,7 487,0 382,4 7,4 6,7 17,0 226, ,2 Oppland ,0 312, ,3 62,0 197,9 187,1 30,7 1,8 5,1 346, ,8 Buskerud , , ,1 579,0 27,2 375,1 9,6 216,3 157,5 349, ,7 Vestfold ,1 391, ,1 634,8 168,4 826,0 9,0 27,0 16,3 220, ,1 Telemark ,1 377,4 942,5 130,0 30,7 43,6 5,3 218,9 54,5 154, ,9 Aust-Agder 5 279,9 17,0 48,0 18,0 50,8 12,0 1,7 6,0 3,6 0, ,0 Vest-Agder 8 959,8 31,5 121,0 0,0 30,2 14,2 3,0 16,3 22,1 81, ,3 Rogaland 6 978,4 2,9 297,7 0,0 65,9 37,3 2,2 12,5 17,3 155, ,5 Hordaland ,2 48,8 37,0 0,0 11,0 30,4 2,6 190,9 29,8 59, ,2 Sogn og Fjordane ,5 12,6 24,0 0,0 18,5 12,7 7,7 352,3 57,4 122, ,6 Møre og Romsdal ,9 187,0 584,8 0,0 29,9 7,4 12,5 47,9 13,8 265, ,8 Sør-Trøndelag ,9 102, ,4 0,0 162,4 217,6 7,3 27,5 77,4 140, ,3 Nord-Trøndelag ,8 471, ,7 300,7 129,0 444,7 8,1 27,5 25,1 387, ,9 Nordland ,1 14,4 481,8 0,0 38,5 18,9 1,9 1,0 17,5 160, ,6 Troms 6 799,5 0,0 34,0 0,0 51,1 17,2 3,0 0,0 23,4 183, ,1 Finnmark 1 587,6 0,0 187,0 0,0 57,0 1,0 1,3 0,0 0,6 71, ,5 Hele landet , , , , , ,6 119, ,5 565, , ,1 1 Inkluderer innmarksbeite og øvrig grønnfôr/silo 2 Inkluderer korn til krossing Demeter-godkjent areal Demeter-godkjent areal følger tilleggsregelverket for biologiskdynamisk dyrking. Andel av øko-godkjent areal Økologisk areal: daa Demeter: daa ( 1,3 prosent) Fylkesoversikten over areal til planteproduksjon viser at Nord-Trøndelag er klart størst på økologisk korn i Norge (15 741,7 dekar). Hedmark dyrker mest økologiske poteter (487 dekar), Vestfold er størst på grønnsaker (826 dekar), Sogn og Fjordane dyrker mest økologisk frukt (352,3 dekar), mens Buskerud er størst på bær (157,5 dekar). Korn Økologisk areal: daa Demeter: daa (2 prosent) Grønnsaker Økologisk areal: daa Demeter: 212 daa (6 prosent) Poteter Økologisk areal: daa Demeter: 125 daa (7,7 prosent) Frukt og bær Økologisk areal: daa Demeter: 62 daa (3,5 prosent) DEBIO STATISTIKK

9 PRIMÆRPRODUKSJON Utvikling: Utvalgte husdyrproduksjoner Verpehøns Slaktegris * Sauer og lam * saken til toppen i 2002 er at telledato dette året var 31. juli. Alle andre år er telledato 1. januar, det vil si etter slakting foregående år. Økologisk husdyrhold Husdyrslag Økologisk Karens Ammekyr Kyr, godkjent for melk og kjøtt Andre storfé Avlspurker Slaktegriser Råner, avl 7 0 Smågriser under 20 kg Hester 61 5 Sauer/lam Utegangersauer Geiter, godkjent melk og kjøtt Ammegeiter Bukker og ungdyr, inkl. kje Verpehøns (over 20 uker) Livkyllinger Slaktekyllinger Ender, kalkuner og gjess for avl 66 0 Kalkuner (for slakt) Ender (for slakt) 0 0 Gjess (for slakt) 0 0 Kaniner 0 0 Bier (antall kuber) Registreringsdato for husdyrhold er 1. januar For første gang siden 2005 ser vi en nedgang i antallet økologiske verpehøns, fra i 2009 til i For de fleste andre produksjonene er det imdlertid vekst i antall økologiske dyr. Dette gjelder blant annet produksjonene slaktegriser, sauer, lam og melkekyr som du ser i venstrekolonnen på denne og neste side. DEBIO STATISTIKK

10 PRIMÆRPRODUKSJON Økologisk husdyrhold (fylkesvis) Fylke Ammekyr Melkekyr Andre storfe Sauer og Geiter Slaktegris Verpehøns Bier lam 1 (kuber) Annet 2 Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Hele landet Sauer og lam inkluderer her også utegangersau 2 Annet omfatter livkyllinger, slaktekyllinger, griser utenom slaktegris, hester, gjess, ender og kaniner Utvikling: Utvalgte husdyrproduksjoner Melkekyr I fylkessoversikten er livkyllinger og slaktekyllinger en del av kategorien «Annet». Totalt finnes nå dyr i denne kategorien, mot dyr for bare tre år siden. Livkyllinger og slaktekyllinger utgjør en stor del av dette, og veksten skjer i Østfold. DEBIO STATISTIKK

11 FOREDLING, IMPORT OG OMSETNING Utvikling: Antall virksomheter og produkter Antall virksomheter Antall produkter Godkjenninger Norske virksomheter Utenlandske virksomheter Sum Nye Utgått Underkjent og 2008 var preget av kraftig vekst innen foredling, import og omsetning av økologiske produkter. I 2009 avtok denne veksten, og i løpet av 2010 så vi en liten reduksjon i antallet virksomheter med godkjenninger innenfor disse områdene. Ved utgangen av 2010 var 775 virksomheter en del av kontrollordningen, mot 803 året før. Denne nedgangen ser vi også igjen i antallet godkjente økologiske salgsprodukter salgsprodukter hadde en økologisk godkjenning fra Debio i 2010, en reduksjon fra i DEBIO STATISTIKK

12 FOREDLING, IMPORT OG OMSETNING Virksomheter sortert etter bransje Fylke Meieri Slakteri Bakeri Mølle Foredling, annet Gårdsforedling Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fj Møre og R Sør-Tr.lag Nord-Tr.lag Nordland Troms Finnmark Hele landet Servering Importør Grossist Pakkeri Dagligvare/ helsekost Lagring Annet Utenlandsk Antall revisjonsbesøk innen foredling, import og omsetning Førstegangs revisjonsbesøk lige revisjonsbesøk Uanmeldte inspeksjoner Andre bedriftsbesøk Sum Av virksomhetstabellen ser vi at serveringssteder utgjør en stor del av godkjenningene. Det har bare blitt seks flere økologiske serveringssteder i Norge i 2010, men for fire år siden var bare 14 serveringssteder godkjent. Av de 133 godkjente serveringsstedene er det flest hoteller og restauranter. DEBIO STATISTIKK

13 PRIVATE STANDARDER Sertifiseringer innen økologisk akvakultur Fõrproduksjon Fiskeoppdrett, laks Fiskeslakteri Blåskjell Settefisk Salg Totalt Sertifiseringer innen miljøsertifisert fiske Fiskebåter Rekebåter Foredlingsvirksomheter Salg Økologisk produksjon Akvakultur og skogbruk er to områder som per i dag ikke omfattes av det offentlige økologiregelverket. På disse områdene har Debio utviklet egne standarder. Godkjenninger innefor begge disse områdene gir anledning til å markedsføre produkter med Debios Ø-merke. Økologisk akvakultur blir en del av det offentlige regelverket når den nye økologiforskriften trer i kraft i Norge. Andre områder Område Antall virksomheter Økologisk akvakultur 20 Økologisk skogbruk 2 Debio tilbyr også sertifisering og revisjon på områder utenfor økologisk produksjon. Vi sertifiserer etter KRAV-regelverket for miljøsertifisert fiske. Fiskere og foredlingsvirksomheter må følge KRAV-reglene for å kunne benytte Debios kontrollmerke eller KRAV-logo på sine produkter. Alle våre landbruksrevisorer er kvalifiserte KSL-revisorer (Kvalitetssystem i landbruket). KSL-revisjon utføres sammen med en økologirevisjon eller som en selvstendig KSL-revisjon på konvensjonelle bruk. Global GAP er en sertifisering hvor varemottaker krever en revisjon av produsentens etterlevelse av offentlige krav og system for egenkontroll. Foreløpig er det innen fruktdyrking for eksport vi gjør slike revisjoner. Område Antall revisjoner Miljøsertifisert fiske 7* Kvalitetssystem i landbruket (KSL) 370 Global GAP 17 *Blant disse er to gruppesertifiseringer som omfatter 33 båter. DEBIO STATISTIKK

14 Debio NO-1940 Bjørkelangen Org.nr: Telefon: DEBIO (+47) 63 STATISTIKK

12 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder

12 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder 12 STATISTIKK økologisk produksjon private standarder STATISTIKK 2012 Alle opplysninger om areal er oppgitt i dekar. Begrepet «karens» brukes om landbruksdrift som er under omlegging fra konvensjonell

Detaljer

11 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder

11 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder 11 STATISTIKK økologisk produksjon private standarder STATISTIKK 2011 Alle opplysninger om areal er oppgitt i dekar. Begrepet «karens» brukes om landbruksdrift som er under omlegging fra konvensjonell

Detaljer

13 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder

13 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder 13 STATISTIKK økologisk produksjon private standarder STATISTIKK 2013 Alle opplysninger om areal er oppgitt i dekar. Begrepet «karens» brukes om landbruksdrift som er under omlegging fra konvensjonell

Detaljer

08 STATISTIKK. virksomheter arealer produkter

08 STATISTIKK. virksomheter arealer produkter 0 STATISTIKK virksomheter arealer produkter Statistikk 00 Innhold Debios kontrollordning.............................................. Kontroll og sertifisering.... Nye tilknytninger..................................................

Detaljer

30.11.11. Lene Nilssen

30.11.11. Lene Nilssen 30.11.11 Lene Nilssen Dokumentasjon Mottakskontroll Tillatelse frø Gjødsel Plantevernmiddel Parallellproduksjon planter Fôr Veterinærbehandling, journal Parallellproduksjon husdyr Husdyrrom Innkjøp av

Detaljer

Rapport for 2007. Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Rapport for 2007. Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2007 Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport-nr.: 8/2008 14. mars 2008 Rapport: Avdeling: Dato: Ansvarlig: Bidragsytere: Rapport-nr.: Produksjon og omsetning av økologiske

Detaljer

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr.

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. 1. Grunnopplysninger (husk å melde endringer til Enhetsregisteret) Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2015. Papirskjema sendes kommunen der

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2012 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2012 Send søknaden på www.slf.dep.no eller via

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2010 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2010 Send søknaden på www.slf.dep.no eller via

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 1 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING... 2 2 PRODUKSJON... 49 3 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING... 54 4 INNTEKTER... 66 5 PRISER... 68 6 LIKESTILLING...

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Fra og med september 2016 vil du finne informasjon om det nye søknadssystemet og de nye fristene på Landbruksdirektoratets nettside

Fra og med september 2016 vil du finne informasjon om det nye søknadssystemet og de nye fristene på Landbruksdirektoratets nettside Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2016. Papirskjema sendes kommunen der foretaket har driftssenter. Definisjoner og vilkår finner du i veiledningsheftet.

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2005

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2005 Unntatt offentlighet Rapport Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2005 Rapport-nr.: 8/2006 21. mars 2006 Rapport: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Detaljer

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK Økonomi Grete Lene Serikstad Martha Ebbesvik Bioforsk Økologisk 2008 Bioforsk Økologisk 2008 Redaktør: Grete Lene Serikstad Alle henvendelser kan rettes til: Bioforsk Økologisk

Detaljer

Status for Økologisk produksjon og omsetning i Norge

Status for Økologisk produksjon og omsetning i Norge Status for 2009 Økologisk produksjon og omsetning i Norge Program Introduksjon ved adm. direktør Ola Chr. Rygh Offentlige tiltak for å stimulere økologisk produksjon og omsetning. Seniorrådgiver Emil Mohr

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

KONTROLL, KUNNSKAP OG KVALITET

KONTROLL, KUNNSKAP OG KVALITET KONTROLL, KUNNSKAP OG KVALITET www.debio.no Debio sertifiserer økologisk og bærekraftig produksjon i Norge. Vi er bindeleddet mellom produsent og forbruker, og sikrer at varer merket med et av våre merker

Detaljer

Verdiskaping fra jord til bord. om landbruk og matindustri i Vestfold

Verdiskaping fra jord til bord. om landbruk og matindustri i Vestfold Verdiskaping fra jord til bord om landbruk og matindustri i Vestfold Selvforsyningsgrad Norge Bestillere: Vestfold Bondelag Vestfold Bonde- og Småbrukarlag LO NHO Fylkeskommunen Fylkesmannen Lansering

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

tyr E Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist (:)Z 5 Navn på landbrukseiendommens eier 7 Navn på landbrukseiendommens eier

tyr E Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist (:)Z 5 Navn på landbrukseiendommens eier 7 Navn på landbrukseiendommens eier Landbruksdlrektoratet Eanandoallodirektoråhtta Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2016. Papirskjema sendes kommunen der foretaket har driftssenter.

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk

Handlingsplan for økologisk landbruk Handlingsplan for økologisk landbruk i Finnmark 2010-2015 1 Innledning Regjeringa har i Soria Moriaerklæringen satt som mål at 15 % av matproduksjonen og matforbruket i Norge innen 2015 skal være økologisk.

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2010 Søknaden kan ikke sendes før registreringsdato

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter

Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter Vedlegg 27.04.2010 kl. 12.00 Jordbrukts krav, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 1 139 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0 = Nettoeffekt av tilskudd 1

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2015 RAPPORT NR. 12 / 2016 15.3.2016 Rapport: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport Handel og for industri

Detaljer

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011 2013 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011-2013 1 Økologisk landbruk er en samlebetegnelse

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2014 RAPPORT NR. 7 / 2015 16.03.2015 Rapport: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport Handel og for industri

Detaljer

Norsk jordbruk. Redusert arealbruk og fallende produksjon. Hanne Eldby Eivinn Fjellhammer

Norsk jordbruk. Redusert arealbruk og fallende produksjon. Hanne Eldby Eivinn Fjellhammer Norsk jordbruk Redusert arealbruk og fallende produksjon Hanne Eldby Eivinn Fjellhammer Rapport 8 2014 Forfatter Hanne Eldby og Eivinn Fjellhammer Tittel Norsk jordbruk Redusert arealbruk og fallende produksjon

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Budsjettnemnda for jordbruket 14.04.2008 opprettet 18.04.2008. Utredning nr. 3

Budsjettnemnda for jordbruket 14.04.2008 opprettet 18.04.2008. Utredning nr. 3 Budsjettnemnda for jordbruket 14.04.2008 opprettet 18.04.2008 Utredning nr. 3 Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken Budsjettnemnda

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Vedlegg 1 Fordeling 2007-2008 Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Rammeberegning: Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 400,0 + Avtalepriser 545,0 = Sum avtalepriser og tilskudd

Detaljer

Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken

Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken Budsjettnemnda for jordbruket 17.04.2007 Utredning nr. 3 Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken i ii Innhold I OVERSIKTSDEL 1 INNLEDNING...1 2 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...3

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 1 145,5 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0,0 = Nettoeffekt av tilskudd 1 145,5 + Avtalepriser fra

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport-nr.: 8/2014 17.03.2013 Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Copyright: Statens landbruksforvaltning Rapport for 2013 Rapport: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Gjerdrum

Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Gjerdrum azk31 azk31_husdyr_buskerud.pdf Landbrukskontoret i Ullensaker og Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Husdyrproduksjoner Mjølkekyr 291 258 279 25 234 263 255 26 241 254 Ammekyr 54 11 91 12 123

Detaljer

7-t9,4) S\S. c1.1. Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket. Søknadsfrist S2,2j2_. 7 Navn på landbrukseiendommens eier

7-t9,4) S\S. c1.1. Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket. Søknadsfrist S2,2j2_. 7 Navn på landbrukseiendommens eier Landbruksdirektoratet Eanandoattodirektorantta 7-t9,4) Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2016. Papirskjema sendes kommunen der foretaket har

Detaljer

Foredrag av Petter Stanghov. Rygge 24.mars 2010

Foredrag av Petter Stanghov. Rygge 24.mars 2010 Foredrag av Petter Stanghov Rygge 24.mars 2010 Organisasjonen Debio Sertifiserer for et mer bærekraftig samfunn DEBIO SITT Ø - MERKE Alle økologiske matvarer som produseres i Norge har en godkjenning fra

Detaljer

Statens landbruksforvaltning

Statens landbruksforvaltning Rapport: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2006 Handel og industri Dato: 22.03.07 Ansvarlig: Bidragsytere: Seksjon markeds- og prisutvikling saksbehandler: Elin

Detaljer

Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken

Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken Budsjettnemnda for jordbruket 17.04.2009 Utredning nr. 3 Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken Innhold 1 INNLEDNING...1 2 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...3 2.1 Areal og

Detaljer

1 INGEN HEMMELIGHETER

1 INGEN HEMMELIGHETER INGEN HEMMELIGHETER 1 2 3 PRODUKTER Økologisk produkter med Ø-merket er basert på naturens kretsløp. Frukt og grønt får tid til å vokse og utvikle naturlig smak og næringsinnhold, uten syntetiske sprøytemidler

Detaljer

59 alpakka 2) 20. august 2015 Alle dyr Storfe, hjort, hest og lama 2) 438

59 alpakka 2) 20. august 2015 Alle dyr Storfe, hjort, hest og lama 2) 438 7.6 Tilskudd til bevaringsverdige storferaser Tabell 7.6 Foreløpige satser kroner per dyr per år Bevaringsverdige storferaser 1) Søknadsfrist 2) Sats i kr/dyr/år Ku 3) og Okse 4) 20. januar 2016 2 200

Detaljer

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd Landbruket Landbrukskontoret har laget en egen analyse av situasjonen i næringen. Landbruket i Norge har gjennomgått en endring de siste ti årene fra færre til mer effektive jordbruksbedrifter. Over tid

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE 2014 2015 30. juni 2014 INNHOLD: 9. VELFERDSORDNINGER... 3 9.1 Definisjoner... 3 9.2 Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid... 3 9.3 Tilskudd til avløsing ved sykdom og

Detaljer

Seminar Økologisk produksjon og omsetning. torsdag 24. mars 2011, SLF

Seminar Økologisk produksjon og omsetning. torsdag 24. mars 2011, SLF Seminar Økologisk produksjon og omsetning torsdag 24. mars 211, SLF Program for dagen Kl. 1-1.1 Velkommen ved dir. Jørn Rolfsen, avd. handel og industri, SLF Kl. 1.1-1.5 Kl. 1.5-11 Seniorrådgiver Elin

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 13.5.214 13/1325-8 Utarbeidet av Anders Huus/ Elin Marie Stabbetorp Til Kopi til Inntektsvirkninger for ulike produksjoner, bruksstørrelser og geografisk

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 03.11.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

1. Grunnopplysninger SLF 052 B. Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

1. Grunnopplysninger SLF 052 B. Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2011 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato

Detaljer

Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1 Formål Formålet med forskriften er å fastsette

Detaljer

Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken

Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken Budsjettnemnda for jordbruket 11.04.2002 Utredning nr. 3 Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken ii Innhold I OVERSIKTSDEL 1 INNLEDNING... 1 2 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport-nr.: 12/2013 15.03.2013 Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2012 Forsidefoto: Matmerk Rapport: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF-052 B Søknadsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20. januar 2014 1. Grunnopplysninger

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2013 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato

Detaljer

Nord- og Sør-Trøndelag som foregangsfylker på økologisk melk

Nord- og Sør-Trøndelag som foregangsfylker på økologisk melk Nord- og Sør-Trøndelag som foregangsfylker på økologisk melk Areal Det har gjennom flere år vært jobba aktivt med økologisk landbruk i Trøndelagsfylkene, noe som også vises i statistikken over utviklingen

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksprodukter 2004

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksprodukter 2004 Unntatt offentlighet Rapport Produksjon og omsetning av økologiske landbruksprodukter 2004 Rapport-nr.: 8/2005 8. april 2005 Tittel: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksprodukter

Detaljer

E-post Sett kryss her om føretaket er samdrift i mjølkeproduksjon. Kommunenr. Gardsnr. Bruksnr. Festenr.

E-post Sett kryss her om føretaket er samdrift i mjølkeproduksjon. Kommunenr. Gardsnr. Bruksnr. Festenr. 1. Grunnopplysningar (hugs å melde aktuelle endringar til Einingsregisteret) Søknad om Produksjonstilskot i jordbruket Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato 31.7.2014. Papirskjema sender du

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for ØKOLOGISERTIFISERING Regler for økologisk KOSMETIKK Gjeldende fra 01.03.2012 Generelt 1. Regler for økologisk kosmetikk Regler Regelverkets formål er å sikre troverdigheten ved markedsføring av økologisk

Detaljer

Status, utfordringer, virkemidler Anne Marie Glosli, LMD

Status, utfordringer, virkemidler Anne Marie Glosli, LMD Status, utfordringer, virkemidler 08.10.2008 Anne Marie Glosli, LMD Dette vil jeg snakke om: Kort status Mål, strategi, handlingsplan Utfordringer Virkemidler over jordbruksavtalen Det offentlige bør gå

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad Regional handlingsplan for økologisk landbruk Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad 16.10.2012 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk 2011 2013 Bakgrunn: Fylkesmannens

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT

ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT VEILEDNING FOR SØKER Søknadsfrist: 31. oktober. Ordningen har som FORMÅL å yte erstatning for å redusere økonomisk tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker.

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker. 7. Nøkkeltall: 40 prosent av jordbruksforetakene (616 foretak) i fylket driver med husdyrproduksjon Førstehåndsverdien av husdyrproduksjon: ca. 415 millioner kroner. Produksjon av slaktegris står for 45

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Gjerdrum

Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Gjerdrum azk31 azk31_husdyr_buskerud.pdf Landbrukskontoret i Ullensaker og Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Utviklingen av Dyretallet Husdyrproduksjoner 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Mjølkekyr 32

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Kortsiktige konsekvenser av jordbruksoppgjøret 2014 RAPPORT NR. 20 /

Kortsiktige konsekvenser av jordbruksoppgjøret 2014 RAPPORT NR. 20 / Kortsiktige konsekvenser av jordbruksoppgjøret 2014 RAPPORT NR. 20 / 2015 13.02.2015 Innholdsfortegnelse 1 Mandat... 3 2 Forutsetninger for beregningene... 4 3 Endring i budsjettstøtte i millioner kroner

Detaljer

Visjon: BAMA gjør Norge ferskere og sunnere

Visjon: BAMA gjør Norge ferskere og sunnere BAMA i korte trekk BAMA stiftet i 1886 Norsk produksjon siden 1970 BAMA Grønt etablert i 1986 1997 store markedsendringer Ny modell for verdikjedesamarbeid har skapt utvikling 1 Visjon: BAMA gjør Norge

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

Sysselsetting, kompetanse og fritid

Sysselsetting, kompetanse og fritid Sysselsetting, kompetanse og fritid Mer enn 80 prosent av Norges produktive skogareal er i privat eie. Foto: John Y. Larsson, Skog og landskap Det er i dag over 130 000 eiendommer med minst 25 dekar produktivt

Detaljer

Landbruket i Hamar, Løten og Stange Utviklingen fra 1999 2012

Landbruket i Hamar, Løten og Stange Utviklingen fra 1999 2012 Landbruket i Hamar, Løten og Stange Utviklingen fra 1999 2012 Per april 2014 Innhold Del 1 Utvikling i produksjonene... 3 Økologisk... 9 Hamar... 9 Løten... 9 Stange... 10 Del 2 Verdiskaping... 11 Del

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/statistikk/referansebruk/referansebruk

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Velg dokument i innholdsfortegnelsen

Velg dokument i innholdsfortegnelsen Tilknytning til kontrollordning Økologisk skogbruk Velg dokument i innholdsfortegnelsen Til interesserte produsenter...2 Fremgangsmåte for Debio-godkjenning................3 Kontrollgebyr...4 Skjema som

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport-nr.: 1/2011. 21. mars 2011 Rapport for 2010 Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2010 Handel

Detaljer

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE 2014 2015 30. juni 2014 INNHOLD: 9. VELFERDSORDNINGER... 3 9.1 Definisjoner... 3 9.2 Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid... 3 9.3 Tilskudd til avløsing ved sykdom og

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer