Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon"

Transkript

1 Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1 Formål Formålet med forskriften er å fastsette regler for beregning av erstatning etter forskrift om klimabetingede skader i plante- og honningproduksjonen samt å fastsette satser som skal brukes i beregningen. 2 Om beregningen Til grunn for beregning av gjennomsnittsavling legges dokumentert eller beregnet avling siste fem år før skadeåret. For beregning av gjennomsnittsavling ved avlingssvikt for grovfôr i foretak med husdyr og ved svikt i honningproduksjon legges siste tre år før skadeåret til grunn. Søker kan kreve at dårligste år erstattes med siste år før perioden. Til grunn for beregningen legges avlingsmengde i kg. Dersom den aktuelle vekstens avlingsmengde i regnskaper og lignende dokumenteres på annen måte enn i kg, eller hvis det er fattet vedtak om at klimabetinget kvalitetsforringelse kan regnes som avlingssvikt, kan erstatning beregnes med utgangspunkt i dokumentasjon av foretakets totalsalg i kroner i stedet for avlingsmengde i kg. Foretakets priser og kostnader legges til grunn for skadeåret og gjennomsnittsårene. Dersom det ikke er fastsatt en sats for den aktuelle veksten skal fylkesmannen benytte egnet sats i vekstgruppen. 3 Søknad Søknadsfristene etter bestemmelsene her er: oktober for erstatning etter avlingssvikt og ved svikt i honningproduksjonen juli for tilskudd til utbedring av vinterskader på eng og erstatning for tap av innvintrede bikuber i produksjon. Søknad om erstatning sendes kommunen og skal fremsettes på skjema fastsatt av Statens landbruksforvaltning. Søker er ansvarlig for at nødvendig dokumentasjon er vedlagt. Søknaden må være fullstendig utfylt og vedlagt nødvendig dokumentasjon før den kan behandles. Ved avlingssvikt, jf. kap 2 kan det etter søknad gis forskudd med inntil 50 prosent av antatt erstatning.

2 Kapittel 2 Avlingssvikt 4 Generelle regler Areal Alt jordbruksareal benyttet til å dyrke vekster i aktuell vekstgruppe i skadeåret og i gjennomsnittsårene inngår i arealgrunnlaget. Areal fra søknad om produksjonstilskudd benyttes. Grovfôr høstet fra arealer søker ikke mottar produksjonstilskudd for, inngår i beregningen som fått eller kjøpt fôr. Uhøstet areal for hver enkelt vekst skal oppgis. grupper gruppene under ordningen er: - grovfôr - korn/oljefrø (korn, oljefrø, erter til modning og engfrø) - frukt - bær - poteter - grønnsaker Melding og kontroll Foretaket må inngi melding til kommunen uten ugrunnet opphold slik at kommunen kan kontrollere arealene. Kommunen skal dokumentere meldedato. Kommunen skal utføre stedlig kontroll på minst 10 % av foretakene det er mottatt melding fra. Økologisk drift Økologisk produksjon gis et 25 % tillegg i fastsatt sats for veksten når mer enn 50 % av foretakets areal i vekstgruppen dyrkes økologisk i skadeåret. Areal under omlegging fra konvensjonell til økologisk drift regnes ikke som økologisk areal i skadeåret. Erstatningsmessig kvalitetsforringelse Kvalitetsforringelse på frukt og bær kan regnes som avlingssvikt dersom kvalitetsforringelsen skyldes haglskade, store nedbørsmengder eller frost.

3 5 Erstatningsberegning avlingssvikt i salgsproduksjoner Erstatningen per vekst beregnes som skadeårets areal i dekar multiplisert med gjennomsnittsavlingen for veksten i kg pr. dekar, jf. 6. Deretter trekkes 30 % egenrisiko og dernest skadeårets avling i kg. Denne summen multipliseres med fastsatt sats for veksten i kr/kg. Der foretaket har flere vekster i samme vekstgruppe foretas beregning etter første ledd for hver av disse og resultatet summeres. Sparte høstekostnader trekkes fra beregningen etter de foregående ledd. 6 Gjennomsnittsavling avlingssvikt i salgsproduksjoner Gjennomsnittsavling beregnes i kg pr. dekar for hver enkelt vekst. Ved beregning av gjennomsnittsavling for korn tas alle kornarter dyrket i gjennomsnittsperioden med og beregnes felles. Gjennomsnittsavling fastsettes på grunnlag av dokumenterte salgskvanta, og såvarer og settepoteter til eget bruk. Fylkesmannen kan fastsette gjennomsnittsavlingen skjønnsmessig med utgangspunkt i avlingsnivået for sammenlignbare foretak i området - for foretak i etablerings- eller nedbyggingsfase - ved dokumentert omlegging til ny drift - der det er vesentlige avvik mellom areal i bæring i gjennomsnittsår og skadeår. 7 Avling i skadeåret avlingssvikt i salgsproduksjoner I hver vekstgruppe inngår både vekster med og uten avlingssvikt i erstatningsberegningen. Avling i skadeåret fastsettes på grunnlag av dokumenterte salgs- og beholdningsoppgaver for foretaket. All avling i skadeåret skal medregnes, uavhengig av kvalitetsforskjeller. 8 Erstatningsberegning - avlingssvikt grovfôr i foretak med husdyr Skadeårets avling, gjennomsnittsavlingen og egenrisiko beregnes i fôrenheter melk (FEm). Erstatningen beregnes som skadeårets grovfòrareal i dekar multiplisert med gjennomsnittsavlingen i FEm pr. dekar, jf. 9. Deretter trekkes 30 % egenrisiko og deretter skadeårets avling i FEm. Denne summen multipliseres med fastsatt sats i kr/fem.

4 9 Gjennomsnittsavling - avlingssvikt grovfôr i foretak med husdyr Gjennomsnittsavlingen beregnes på grunnlag av fôrbehovet for foretakets gjennomsnittlige besetning i treårsperioden, fratrukket grovfôropptak på utmarksbeite og alt annet fòr enn egenprodusert grovfòr. Egenprodusert halm regnes som kjøpt/fått fôr i bestemmelsen her. Gjennomsnittlig besetning beregnes på bakgrunn av opplysninger i søknad om produksjonstilskudd for treårsperioden, jf. 2. Gjennomsnittsavlingen i FEm deles på gjennomsnittlig grovfôrareal for å fastsette gjennomsnittlig avling i FEm pr. dekar. Beregningen skjer etter normtall jf. 20. Fylkesmannen kan fastsette gjennomsnittsavlingen skjønnsmessig - for foretak i etablerings- eller nedbyggingsfase - ved dokumentert omlegging til ny drift Fylkesmannen fastsetter i disse tilfeller gjennomsnittsavlingen med utgangspunkt i avlingsnivået for likeverdige foretak i området. 10 Skadeårets avling - avlingssvikt grovfôr i foretak med husdyr Skadeårets avling beregnes som oppmålt fôrlager tillagt fôring og beite av årets avling. Solgt grovfôr legges til. Kjøpt og fått grovfôr trekkes fra. Egenprodusert halm regnes som kjøpt/fått fôr i bestemmelsen her. I skadeåret skal bruker og en representant for kommunen måle opp fôrlageret med type og mengde fôr. Målingen skal skje så snart som mulig etter innsett av dyrene og innhøstingen er avsluttet. Måledato oppgis i søknadsskjemaet. Alt fôr på lager skal inngå. Overliggende fôr fra forrige år blir regnet som skadeårets avling dersom overlagring ikke kan dokumenteres. Det beregnes 13 % svinn av oppmålt fôrlager. Kapittel 3 Beregning svikt i honningproduksjon og tap av bikuber i produksjon 11 Erstatning ved klimabetinget svikt i honningproduksjonen Erstatningen er produksjonssvikt pr. bikube i kg multiplisert med fastsatt sats for honning i kr/kg og deretter antall bikuber i produksjon i skadeåret. Produksjonssvikten beregnes som gjennomsnittsproduksjonen i kg pr. bikube fratrukket 30 % egenrisiko og deretter skadeårets produksjon i kg pr. bikube. Gjennomsnittsproduksjonen beregnes ut fra dokumentert produksjon pr. bikube i kg de siste tre årene. Produksjonen i skadeåret er dokumentert honningproduksjon i kg pr. bikube i produksjon.

5 For foretak i etablerings- eller nedbyggingsfase kan fylkesmannen fastsette gjennomsnittsproduksjonen skjønnsmessig med utgangspunkt i produksjonsnivået for sammenlignbare foretak i området. 12 Tap av innvintrede bikuber i produksjon Erstatningen beregnes som antall tapte bikuber i produksjon fratrukket 30% egenrisiko av totalt antall innvintrede bikuber i produksjon og deretter multiplisert med fastsatt sats. 13 Melding og kontroll Ved svikt i honningproduksjon eller der det er grunn til å anta at slik svikt vil kunne oppstå, skal foretaket gi melding til kommunen uten ugrunnet opphold. Melding må gis før slynging og senest 31. august slik at kommunen kan gjennomføre kontroll. Ved tap av innvintrede bikuber i produksjon skal foretaket gi melding til kommunen uten ugrunnet opphold og senest innen 15. mai for at kommunen skal kunne kontrollere vinterskadene før opprydding. Kommunen dokumenterer meldedato. Kapittel 4 Beregning tilskudd vinterskadet eng 14 Tilskuddsberegning Innvintret areal er engareal fra søknad om produksjonstilskudd pr året før skadeåret og gjenlegg etablert året før skadeåret, fratrukket høstpløyd engareal. Innmarksbeite og areal til produksjon av engfrø inngår ikke. Bruker og en representant for kommunen måler opp skadet areal. Ved flekkvise skader kan en skjønnsmessig skadeprosent legges til grunn. Tilskuddet beregnes som utbedret areal i dekar fratrukket 20 % egenrisiko og deretter multiplisert med fastsatt sats pr. dekar. 15 Melding og dokumentasjon Foretaket skal gi melding til kommunen om vinterskader på engarealet uten ugrunnet opphold for at kommunen skal kunne kontrollere vinterskadene før utbedring. Kommunen dokumenterer meldedato. Innkjøp av såfrø til utbedring av arealet skal være dokumentert. Utbedringsfrist er 15. juni. Når særskilte grunner tilsier det kan fylkesmannen fastsette senere utbedringsfrist for definerte geografiske områder.

6 Kap. 5 Kontroll 16 Kommunens ansvar for kontroll Ved avlingssvikt og ved tap av innvintrede produksjonskuber skal kommunen utføre stedlig kontroll på minimum 10 % av foretakene det er mottatt melding fra. Ved svikt i honningproduksjon skal kommunen foreta stedlig kontroll på minimum 50 % av foretakene det er mottatt melding fra. Ved innmeldte vinterskader på eng skal kommunen før utbedring foreta stedlig kontroll av alle foretak det er mottatt melding fra. Etter utbedring skal kommunen foreta stedlig kontroll på minimum 10 % av foretakene. Kap 6 Standardiserte satser og normer 17 Standardsatser for erstatning ved avlingssvikt gruppe: Korn, oljefrø, erter til modning og engfrø Hvete 2,15 Rug/rughvete 1,95 Bygg 1,85 Havre 1,70 Oljefrø 4,60 Erter til modning 2,55 Engfrø 25,80 gruppe: Grovfôr Grovfôr salgsproduksjon* Sats: kr 2,15 pr kg Grovfôr i foretak med husdyr Sats: kr 3,40 pr FEm *Fulldyrket og overflatedyrket grovfôr, omregnet til høy gruppe: Potet Potet til industri 2,05 Potet til konsum 3,50

7 gruppe: Grønnsaker Kålrot til konsum 4,50 Hodekål til konsum 3,80 Hodekål til industri 1,80 Blomkål til konsum 9,30 Blomkål til industri 6,05 Brokkoli 14,90 Rosenkål 11,50 Kinakål 7,00 Rødbeter 1,90 Knollselleri 6,15 Purre 10,85 Løk 4,52 Sylteagurk 5,00 Gulrot til konsum 5,90 Gulrot til industri 1,55 Konserveserter 2,50 Bønner 3,85 Salat på friland til konsum 29,75 Salat på friland til industri 15,45 Isbergsalat til konsum 12,20 Isbergsalat til industri 7,80 gruppe: Frukt Epler 9,65 Pærer 10,20 Plommer 24,35 Moreller 43,25 Kirsebær 26,65 gruppe: Bær Jordbær 27,10 Bringebær til konsum 39,00 Bringebær til industri 26,35 Solbær 9,80 Honningproduksjon Honning 34,15

8 18 Standardsats for erstatning ved tap av innvintrede bikuber i produksjon For tap av innvintrede bikuber i produksjon er standardsatsen 1500 kroner pr produksjonskube. 19 Standardsats for tilskudd til vinterskadet eng For vinterskadet eng er standardsatsen 330 kroner pr dekar utbedret areal. 20 Normer benyttet i erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr 1 kg kraftfôrblanding tilsvarer 0,95 FEm i bestemmelsen her. Fôrverdi for fôrmidler Fôrmiddel kg fôr pr FEm Fôrmiddel kg fôr pr Fem Bygg 0,98 Grassurfôr 5,2 Havre 1,05 Rundballer 4,5 Hvete 0,98 Amm. behandlet halm 1,7 Krossa bygg 1,2 Ubehandlet halm 3,8 Graspellets 1,2 Kålrot 8,3 Høy 1,6 Poteter 4,4 Gulrot 6,7 1 liter melk tilsvarer 1,03 kg i forskriften her. I beregningen legges 5 % til dokumentert melkeleveranse for svinn, oppfôring, sjukdom m.v. Dyreslag totalfôr FEm/år Fôrbehov til husdyr totalfôr Formel for totalfôr FEm/dag FEm/dag grovfôropptak FEm/dag Hester, tre år og eldre Hester under tre år Melkekyr 4000 kg: kg: 10,4 ((kg melk * 0,46) 7, kg: kg: 11, )) FEm/ 365 dager = 6000 kg: kg: 12,9 FEm/dag 7000 kg: kg: 14, kg: kg: 15, kg: kg: 16,7 Ammekyr ,4 6,8 Øvrige storfe ,0 3,5 Voksne sauer over ett år 495 1,4 1,2 Sauer under ett år 350 1,0 0,9 Sau som går ute hele året 371 1,0 1,0 Melkegeiter 400 kg: kg: 1,3 ((kg melk * 0,40) 1,0 500 kg: kg: 1,4 600 kg: kg: 1, )) FEm/ 365 dager = FEm/dag

9 700 kg: kg: 1,6 800 kg: kg: 1,7 900 kg: kg: 1,8 Ammegeiter 377 1,0 0,9 Bukker og ungdyr Medregnet kje 292 0,8 0,7 21 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. februar 2012.

Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Hjemmel: Fastsatt av Statens landbruksforvaltning 0.06.01 med hjemmel i forskrift

Detaljer

ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT

ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT VEILEDNING FOR SØKER Søknadsfrist: 31. oktober. Ordningen har som FORMÅL å yte erstatning for å redusere økonomisk tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske

Detaljer

Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdirektoratet xx.xx.xxxx med hjemmel i forskrift 17. januar 01 nr.

Detaljer

Erstatningsordningene i planteproduksjonen - Klimabetinget avlingssvikt - Litt om erstatning etter offentlig pålegg

Erstatningsordningene i planteproduksjonen - Klimabetinget avlingssvikt - Litt om erstatning etter offentlig pålegg Erstatningsordningene i planteproduksjonen - Klimabetinget avlingssvikt - Litt om erstatning etter offentlig pålegg Sole 2.september 2015 Elin Bøe, fylkesagronom Hovedpunkter Erstatning ved klimabetingede

Detaljer

Høring. Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Høring. Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Vår dato: 15.04.2011 Vår referanse: 2010/19180 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Høringsinstansene, jf. liste 2 (liste høringsinstanser og forskriftsforslag) Postadresse: Pb. 8140 Dep. NO-0033

Detaljer

Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon FOR-2015-09-15-1054

Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon FOR-2015-09-15-1054 Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Dato FOR-2015-09-15-1054 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2015 hefte 11

Detaljer

Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt

Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt NOTAT Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt GRY-HEIDI RUUD-WETHAL 29.10.2010 ii INNHOLD SAMMENDRAG... 1 1 KORN, OLJEFRØ, ERTER TIL MODNING OG ENGFRØ... 3 1.1 Hvete... 3 1.2

Detaljer

Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt

Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt Unntatt offentlighet Rapport Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt Rapport-nr.: 23/2015 Rapport: Avdeling: Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt

Detaljer

Klimabetingede skader Erstatning ved avlingssvikt i plante- og honningproduksjon

Klimabetingede skader Erstatning ved avlingssvikt i plante- og honningproduksjon Klimabetingede skader Erstatning ved avlingssvikt i plante- og honningproduksjon Cathrine Amundsen, Fylkesmannen i Troms Kurs for kommunene i miljø- og tilskuddsforvaltning - landbruk Tromsø 16-17.03.2016

Detaljer

Høring av forslag til endring av sats- og beregningsforskriften - erstatning ved avlingssvikt

Høring av forslag til endring av sats- og beregningsforskriften - erstatning ved avlingssvikt jf. liste Høringsinstansene Vår dato: 28.05.2015 Vår referanse: 15/22081-1 Deres dato: Deres referanse: Høring av forslag til endring av sats- og beregningsforskriften - erstatning ved avlingssvikt Landbruksdirektoratet

Detaljer

Fastsettelse av forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Fastsettelse av forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Vår dato: 18.01.2012 Vår referanse: 201019180 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Berørte parter, jf. liste siste side i brevet Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse:

Detaljer

Erstatningsordninger ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Erstatningsordninger ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Rundskriv 26/08 Berørte parter Kontaktperson: Flæte (24 13 10 62), Toro (24 13 10 61) Vår dato: 9.10.2008 Vår referanse: 200800001-26/046.1 Rundskrivet erstatter: 20/2008 Vedlegg: Kopi til: LMD Postadresse:

Detaljer

ØSTLANDET (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold)

ØSTLANDET (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold) 2007-2011 ØSTLANDET (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold) 1 og 2, fulldyrket og overflatedyrket eng: 409 FEm pr daa (bruttoavling) 124 655 570 1,49 850 3 Innmarksbeite 87 1599

Detaljer

Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr)

Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr) Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr) Søknadsfrist 31.10.

Detaljer

Endring i forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Endring i forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Vår dato: 30.06.2014 Vår referanse: 13/34694 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Adressater i henhold til liste Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt.

Detaljer

TABELLVERK TIL FORSKRIFT OM SATSER FOR OG BEREGNING AV ERSTATNING VED KLIMABETINGEDE SKADER I PLANTE- OG HONNINGPRODUKSJON

TABELLVERK TIL FORSKRIFT OM SATSER FOR OG BEREGNING AV ERSTATNING VED KLIMABETINGEDE SKADER I PLANTE- OG HONNINGPRODUKSJON TABELLVERK TIL FORSKRIFT OM SATSER FOR OG BEREGNING AV ERSTATNING VED KLIMABETINGEDE SKADER I PLANTE- OG HONNINGPRODUKSJON Tabell 1. Omregningstabell for beregning av fôr på lager OMREGNINGSTABELL FOR

Detaljer

Erstatning etter klimabetinget skade. Fagmøte for landbrukskontorene i Østfold

Erstatning etter klimabetinget skade. Fagmøte for landbrukskontorene i Østfold Erstatning etter klimabetinget skade Fagmøte for landbrukskontorene i Østfold 12.4.2016 Agenda Nytt og aktuelt Landbruksdirektoratets kontroll Om systemet Kommunens oppgaver Eksempler til diskusjon..lunsj

Detaljer

Høring av forslag til endring av sats- og beregningsforskriften avlingssvikt

Høring av forslag til endring av sats- og beregningsforskriften avlingssvikt Vår dato: 29.01.2014 Vår referanse: 13/34694 Deres dato: Deres referanse: Høringsinstansene, jf liste Vedlegg: SLF notat 13.01.2014 og Bioforsk rapport nr 2-2014 Landbruks- og matdepartementet Kopi til:

Detaljer

Erstatning ved klimabetingede skader. Presentasjon på fagsamlinger for kommunene, Mosjøen 17. juni og Bodø 18. juni

Erstatning ved klimabetingede skader. Presentasjon på fagsamlinger for kommunene, Mosjøen 17. juni og Bodø 18. juni Erstatning ved klimabetingede skader Presentasjon på fagsamlinger for kommunene, Mosjøen 17. juni og Bodø 18. juni Meldefrist Absolutt krav om å gi melding til kommunen Ingen melding ingen erstatning Skal

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20.8.2013 1. Grunnopplysninger Har du søkt om tilskudd tidligere,

Detaljer

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr.

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. 1. Grunnopplysninger (husk å melde endringer til Enhetsregisteret) Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2015. Papirskjema sendes kommunen der

Detaljer

Erstatnings- og tilskuddsordninger ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Erstatnings- og tilskuddsordninger ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Rundskriv 2014-24 Berørte parter Kontaktperson: Vår dato: 05.11.2014 Vår referanse: 14/1 Rundskriv erstatter: 20/12 Erstatnings- og tilskuddsordninger ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Detaljer

Ikke for innsending. Hagebruksundersøkelsen Produksjon på friland og i veksthus. RA-0571 Bokmål. Opplysningsplikt Underlagt taushetsplikt

Ikke for innsending. Hagebruksundersøkelsen Produksjon på friland og i veksthus. RA-0571 Bokmål. Opplysningsplikt Underlagt taushetsplikt 2225 Kongsvinger Hagebruksundersøkelsen 2016 Produksjon på friland og i veksthus Opplysningsplikt Underlagt taushetsplikt Skjema skal besvares i Altinn (www.altinn.no). For de som er trukket ut til å være

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2010 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2010 Send søknaden på www.slf.dep.no eller via

Detaljer

Adressater i henhold til liste

Adressater i henhold til liste Adressater i henhold til liste Vår dato: 15.09.2015 Vår referanse: 15/22081-17 Deres dato: Deres referanse: Fastsettelsesbrev - Endring i forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetinget

Detaljer

Fra og med september 2016 vil du finne informasjon om det nye søknadssystemet og de nye fristene på Landbruksdirektoratets nettside

Fra og med september 2016 vil du finne informasjon om det nye søknadssystemet og de nye fristene på Landbruksdirektoratets nettside Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2016. Papirskjema sendes kommunen der foretaket har driftssenter. Definisjoner og vilkår finner du i veiledningsheftet.

Detaljer

Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt

Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt NOTAT Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt LARS JOHAN RUSTAD OG ERIK BØE 18.10.2011 ii INNHOLD SAMMENDRAG... 1 1 POTET... 3 1.1 Potet til industri... 3 1.2 Potet til konsum...

Detaljer

Kommentarer til forskriftene om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Kommentarer til forskriftene om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Rundskriv 2016-29 Kontaktperson: For kommunen: fylkesmannen. For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/ seksjon landbruks- og naturskadeerstatning Vår dato: 25.10.2016 Vår referanse: 16/1 Rundskriv erstatter:

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2012 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2012 Send søknaden på www.slf.dep.no eller via

Detaljer

Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (med husdyr)

Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (med husdyr) Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postottak@slf.dep.no Søknad o erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (ed husdyr) Søknadsfrist 31.10. Skal

Detaljer

Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (med husdyr)

Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (med husdyr) Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (med husdyr) Søknadsfrist 31.10. Sendes

Detaljer

Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon 1. Innledning 1.1 Avgrensning Forslaget til forskrift om erstatning for klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Detaljer

Søknad om erstatning for avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr)

Søknad om erstatning for avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr) Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om erstatning for avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr) Søknadsfrist 31.10.

Detaljer

59 alpakka 2) 20. august 2015 Alle dyr Storfe, hjort, hest og lama 2) 438

59 alpakka 2) 20. august 2015 Alle dyr Storfe, hjort, hest og lama 2) 438 7.6 Tilskudd til bevaringsverdige storferaser Tabell 7.6 Foreløpige satser kroner per dyr per år Bevaringsverdige storferaser 1) Søknadsfrist 2) Sats i kr/dyr/år Ku 3) og Okse 4) 20. januar 2016 2 200

Detaljer

tyr E Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist (:)Z 5 Navn på landbrukseiendommens eier 7 Navn på landbrukseiendommens eier

tyr E Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist (:)Z 5 Navn på landbrukseiendommens eier 7 Navn på landbrukseiendommens eier Landbruksdlrektoratet Eanandoallodirektoråhtta Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2016. Papirskjema sendes kommunen der foretaket har driftssenter.

Detaljer

Innspill til høring forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon fra Buskerud, Vestfold, Akershus og Østfold.

Innspill til høring forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon fra Buskerud, Vestfold, Akershus og Østfold. 1 av 5 Næringspolitisk 0135 OSLO Norge Vår saksbehandler Nina Glomsrud Saxrud 69 89 81 52 Deres dato Deres referanse Innspill til høring forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Detaljer

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE 2014 2015 30. juni 2014 INNHOLD: 9. VELFERDSORDNINGER... 3 9.1 Definisjoner... 3 9.2 Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid... 3 9.3 Tilskudd til avløsing ved sykdom og

Detaljer

Rapport. Utredninger til jordbruksavtalepartene Statens landbruksforvaltnings utredninger og vurderinger i tilknytning til jordbruksoppgjøret 2009

Rapport. Utredninger til jordbruksavtalepartene Statens landbruksforvaltnings utredninger og vurderinger i tilknytning til jordbruksoppgjøret 2009 Rapport Utredninger til jordbruksavtalepartene Statens landbruksforvaltnings utredninger og vurderinger i tilknytning til jordbruksoppgjøret 2009 Rapport-nr.: 4/2009 13. februar 2009 Rapport: Avdeling:

Detaljer

Veileder for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2017 av Landbruksdirektoratet

Veileder for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2017 av Landbruksdirektoratet Veileder for administreringen av vernet for frukt og grønt 2017 Kommentarer: * Målprisperiodene starter hvert år første tirsdag etter den bestemte datoen. - Ordinær er oppgitt i kr per kg eller prosent

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 1 145,5 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0,0 = Nettoeffekt av tilskudd 1 145,5 + Avtalepriser fra

Detaljer

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE 2014 2015 30. juni 2014 INNHOLD: 9. VELFERDSORDNINGER... 3 9.1 Definisjoner... 3 9.2 Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid... 3 9.3 Tilskudd til avløsing ved sykdom og

Detaljer

Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter

Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter Vedlegg 27.04.2010 kl. 12.00 Jordbrukts krav, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 1 139 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0 = Nettoeffekt av tilskudd 1

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd VEDLEGG 1 Fordelingsskjema Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 570 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 10 = Nettoeffekt av tilskudd 560

Detaljer

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 21. mars 5. april 2017 Anne Kari Birkeland, Solfrid Mygland og Kjellfrid Straume Fylkesmannen i Aust-

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Vedlegg 1 Fordeling 2007-2008 Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Rammeberegning: Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 400,0 + Avtalepriser 545,0 = Sum avtalepriser og tilskudd

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2010 Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato 31.7.2010 Søknaden kan sendast elektronisk på www.slf.dep.no

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Vedlegg Fordeling 2011-2012 Avtale Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 383 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 18 = Nettoeffekt av tilskudd

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20.8.2013 1. Grunnopplysningar Har du søkt om tilskot før, er grunnopplysningane

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF-052 B Søknadsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20. januar 2014 1. Grunnopplysninger

Detaljer

Veiledning administering for et utvalg av vareomfanget

Veiledning administering for et utvalg av vareomfanget Poteter, friske eller kjølte. Målpris hele året andre: i i tiden 15. mai 15. juli: 07019011 nypoteter 2,17 Ingen administrering 07019018 ellers: ellers 2,17 15.05 15.07 kr 1,12 Gamle poteter administeres

Detaljer

Veilederen for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2016

Veilederen for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2016 Poteter, friske eller kjølte. Målpris hele året - andre: - - i tiden 15. mai - 15. juli: 07.01.9011 - - - nypoteter 2,17 Ingen planlagt administrering - - - ellers: 07.01.9014 - - - - skrelte eller avskallede,

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/statistikk/referansebruk/referansebruk

Detaljer

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd Landbruket Landbrukskontoret har laget en egen analyse av situasjonen i næringen. Landbruket i Norge har gjennomgått en endring de siste ti årene fra færre til mer effektive jordbruksbedrifter. Over tid

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket Landbruksdirektoratet Eanandoallodirektoråhtta 3. jf\t«)j),a ZAUG 21)15 LiSøknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2015. Papirskjema sendes kommunen

Detaljer

Søknad om erstatning ved avlingssvikt Vekstgruppe grovfôr i føretak med husdyr

Søknad om erstatning ved avlingssvikt Vekstgruppe grovfôr i føretak med husdyr Søknad o erstatning ved avlingssvikt Vekstgruppe grovfôr i føretak ed husdyr Meldefrist: Meld i frå til kounen ed ein gong skade har oppstått. Søknadsfrist 31. oktober. Søknaden skal sendast kounen der

Detaljer

Hvordan beregnes produksjonstilskuddet? Veileder for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Hvordan beregnes produksjonstilskuddet? Veileder for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Hvordan beregnes produksjonstilskuddet? Veileder for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Unntatt offentlighet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Hvordan

Detaljer

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK Økonomi Grete Lene Serikstad Martha Ebbesvik Bioforsk Økologisk 2008 Bioforsk Økologisk 2008 Redaktør: Grete Lene Serikstad Alle henvendelser kan rettes til: Bioforsk Økologisk

Detaljer

7-t9,4) S\S. c1.1. Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket. Søknadsfrist S2,2j2_. 7 Navn på landbrukseiendommens eier

7-t9,4) S\S. c1.1. Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket. Søknadsfrist S2,2j2_. 7 Navn på landbrukseiendommens eier Landbruksdirektoratet Eanandoattodirektorantta 7-t9,4) Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2016. Papirskjema sendes kommunen der foretaket har

Detaljer

Rapport. Utredninger til jordbruksavtalepartene Statens landbruksforvaltnings utredninger og vurderinger i tilknytning til jordbruksoppgjøret 2010

Rapport. Utredninger til jordbruksavtalepartene Statens landbruksforvaltnings utredninger og vurderinger i tilknytning til jordbruksoppgjøret 2010 Rapport Utredninger til jordbruksavtalepartene Statens landbruksforvaltnings utredninger og vurderinger i tilknytning til jordbruksoppgjøret 2010 Rapport-nr.: 1/2010 i 5. februar 2010 Rapport: Avdeling:

Detaljer

Landbruket i Oslo og Akershus

Landbruket i Oslo og Akershus LANDBRUKSAVDELINGEN Landbruket i Oslo og Akershus noen utviklingstrekk Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Statistikken i denne presentasjonen viser noen utviklingstrekk for landbruket i Oslo

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2016

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2016 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2016 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/statistikk/referansebruk/referansebruk

Detaljer

I forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer:

I forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. juni 2009 med hjemmel i lov 21. desember

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2013 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato

Detaljer

Mill. l/kg/kr. Målpris, kr/l/kg

Mill. l/kg/kr. Målpris, kr/l/kg Vedlegg 1: Fordeling -2018 Tabell 1.1 Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 377,1 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0,0 = Nettoeffekt av

Detaljer

1. Grunnopplysninger SLF 052 B. Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

1. Grunnopplysninger SLF 052 B. Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2011 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato

Detaljer

Post 1. Hva gikk tollendringa for harde oster og fileter av lamme-/storfekjøtt som vart innført 01.01.2013 ut på?

Post 1. Hva gikk tollendringa for harde oster og fileter av lamme-/storfekjøtt som vart innført 01.01.2013 ut på? Post 1 Hva gikk tollendringa for harde oster og fileter av lamme-/storfekjøtt som vart innført 01.01.2013 ut på? A: Overgang fra kronetoll til prosenttoll B: Overgang fra prosenttoll til kronetoll C: Høyere

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2009

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2009 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2009 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/politikkokonomi/bm/referansebruk.shtml

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2012 Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato 31.7.2012 Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no

Detaljer

Jordbruksarealet og vekster i Vest-Agder- Statistikk ( )

Jordbruksarealet og vekster i Vest-Agder- Statistikk ( ) Jordbruksarealet og vekster i Vest-Agder- Statistikk (2-214) Oppdatert 2.11.215 Data er hentet fra Statens landbruksforvaltning og inneholder data fra jordbruksbedrifter (søkere) som søker produksjonstilskudd.

Detaljer

Beskrivelse av vekstadier på planter med tilhørende normtall

Beskrivelse av vekstadier på planter med tilhørende normtall Beskrivelse av vekstadier på planter med tilhørende normtall Plantenavn Kode Beskrivelse av vekststadium Plantenavn Kode Beskrivelse av vekststadium Agurk, friland 124 Middels til fullt utviklede blad

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2010 Søknaden kan ikke sendes før registreringsdato

Detaljer

Vekttall vedrørende erstatning for avlingssvikt - beskrivelse av beregningsprinsipper og datagrunnlag

Vekttall vedrørende erstatning for avlingssvikt - beskrivelse av beregningsprinsipper og datagrunnlag Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Avdeling for statistikk og analyse Erik Bøe 18.10.2007 Vekttall vedrørende erstatning for avlingssvikt - beskrivelse av beregningsprinsipper og datagrunnlag

Detaljer

JORDBRUKSOPPGJØRET 2015

JORDBRUKSOPPGJØRET 2015 JORDBRUKSOPPGJØRET 2015 TILSKUDD TIL HUSDYR Husdyrtilskudd for unghest er avviklet Husdyrtilskudd for bikuber: Grensen for hvor mange bikuber det maksimalt kan gis tilskudd for er fjernet Satsendringer:

Detaljer

FAGSAMLING produksjonstilskudd i jordbruket

FAGSAMLING produksjonstilskudd i jordbruket FAGSAMLING produksjonstilskudd i jordbruket Tema Jordbruksoppgjøret og nytt i PT Tips Vanlig jordbruksproduksjon Utmarksbeite Jordbruksoppgjøret Du kan lese avtalen her Økonomisk ramme DISTRIKTSTILSKUDD

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

Søknad om erstatning ved avlingssvikt Vekstgruppe grønnsaker

Søknad om erstatning ved avlingssvikt Vekstgruppe grønnsaker Søknad om erstatning ved avlingssvikt gruppe grønnsaker Erstatning føreset at du eller kommunen kan dokumentere at det er ein klimatisk skade som er årsak til avlingssvikta Søknadsfrist 31. oktober Søknaden

Detaljer

Tine Produksjonsplan - ØRT

Tine Produksjonsplan - ØRT Tine Produksjonsplan - ØRT Dekningsbidragskalkyler for storfe og sau. Produsent: Rådgiver: 05 29 3087 Valle V.G.Skole. Adresse: Boks 3 2851 Lena Tlf: 61 14 33 50 E-postadresse: vallevdg@oppland.org Kristoffer

Detaljer

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. 1. Formål

Detaljer

FELLESSKRIV FÔR og FÔRING 06.09.2010

FELLESSKRIV FÔR og FÔRING 06.09.2010 FELLESSKRIV FÔR og FÔRING 06.09.2010 Innhold Fôrsituasjonen på Agder Sammenligning av grovfôrkostnader Søknad om erstatning ved avlingssvikt Grovfôranalyser Økologisk grovfôr Små grovfôravlinger alternativ

Detaljer

Notat. Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt

Notat. Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt Notat Vår referanse: Til: ARA Fra: SMP Dato: 13.01.2014 SMP LER JES Kopi til: Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt Bakgrunn Statens landbruksforvaltning har gått gjennom en

Detaljer

PP-presentasjon 4. Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud

PP-presentasjon 4. Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud PP-presentasjon 4 Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud Basiskunnskap 2013 1 Vinteren Det er kaldt og mørkt Trær og andre planter vokser ikke Noen dyr sover hele vinteren

Detaljer

Verdiskaping fra jord til bord. om landbruk og matindustri i Vestfold

Verdiskaping fra jord til bord. om landbruk og matindustri i Vestfold Verdiskaping fra jord til bord om landbruk og matindustri i Vestfold Selvforsyningsgrad Norge Bestillere: Vestfold Bondelag Vestfold Bonde- og Småbrukarlag LO NHO Fylkeskommunen Fylkesmannen Lansering

Detaljer

Status for Økologisk produksjon og omsetning i Norge

Status for Økologisk produksjon og omsetning i Norge Status for 2009 Økologisk produksjon og omsetning i Norge Program Introduksjon ved adm. direktør Ola Chr. Rygh Offentlige tiltak for å stimulere økologisk produksjon og omsetning. Seniorrådgiver Emil Mohr

Detaljer

1 Vurdering av sats for kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt

1 Vurdering av sats for kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Avdeling for statistikk og analyse Gry-Heidi Ruud, Svein Olav Holien og Agnar Hegrenes 09.12.2009 1 Vurdering av sats for kompensasjon ved restriksjoner

Detaljer

Jordbruksavtalen ; fordeling på priser og tilskudd. Endringer på kap og 4150 Endring Budsjett Vedlegg 2

Jordbruksavtalen ; fordeling på priser og tilskudd. Endringer på kap og 4150 Endring Budsjett Vedlegg 2 Side 1 av 15 Vedlegg 2 Jordbruksavtalen 2002-2003; fordeling på priser og tilskudd Vedlegg 2 Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter -135,0 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0,0 = Nettoeffekt av tilskudd

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2011 Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato 31.7.2011 Søknaden kan sendast elektronisk på www.slf.dep.no

Detaljer

Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon

Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon Dato Departement Publisert Ikrafttredelse Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel Kunngjort Rettet Korttittel FOR-2016-05-29

Detaljer

Statusopplysninger. Navn: Ektefelle/samboer: Tlf/mobil: E-post: Sender ektefelle egen selvangivelse: Barn som forsørges: Fødselsnummer

Statusopplysninger. Navn: Ektefelle/samboer: Tlf/mobil: E-post: Sender ektefelle egen selvangivelse: Barn som forsørges: Fødselsnummer Statusopplysninger 2016 Navn: Ektefelle/samboer: Tlf/mobil: E-post: Sender ektefelle egen selvangivelse: Kontanter pr. 31.12.2016 : Barn som forsørges: Navn Fødselsnummer Kjøp/salg av fast eiendom i 2016

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 1 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING... 2 2 PRODUKSJON... 49 3 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING... 54 4 INNTEKTER... 66 5 PRISER... 68 6 LIKESTILLING...

Detaljer

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid En søknad, to registreringsdatoer 2017 Søknadsperiode 1.-15. mai 2017 Telledato 1. mai 2017 Søknadsfrist

Detaljer

Fastsettelse av ny forskrift om erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Fastsettelse av ny forskrift om erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201100441-/TGJ 17.01.2012 Fastsettelse av ny forskrift om erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk

Handlingsplan for økologisk landbruk Handlingsplan for økologisk landbruk i Finnmark 2010-2015 1 Innledning Regjeringa har i Soria Moriaerklæringen satt som mål at 15 % av matproduksjonen og matforbruket i Norge innen 2015 skal være økologisk.

Detaljer

13 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder

13 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder 13 STATISTIKK økologisk produksjon private standarder STATISTIKK 2013 Alle opplysninger om areal er oppgitt i dekar. Begrepet «karens» brukes om landbruksdrift som er under omlegging fra konvensjonell

Detaljer

ERSTATNING FOR AVLINGSSVIKT HÅNDBOK FOR SAKSBEHANDLERE

ERSTATNING FOR AVLINGSSVIKT HÅNDBOK FOR SAKSBEHANDLERE ERSTATNING FOR AVLINGSSVIKT HÅNDBOK FOR SAKSBEHANDLERE Behandling av søknad om erstatning for avlingssvikt hjemlet i forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Statens

Detaljer

Landbruksrapport generert for

Landbruksrapport generert for Landbruksrapport generert for 1 VEST-AGDER Orgnr Dato generert 28.8.217 Data kan inneholde feil eller være mangelfulle. Dette kan skyldes bearbeidelse av data, feilregistreringer m.m. Data for jordbruksstatistikk

Detaljer

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD Norsk Landbruksrådgivning Østafjells har på oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud gjort en beregning av matproduksjonen i Buskerud. Dette vil være et viktig grunnlag

Detaljer

JORDBRUKSOPPGJØRET 2015. PT-samling, Oslo 15.6.2015

JORDBRUKSOPPGJØRET 2015. PT-samling, Oslo 15.6.2015 JORDBRUKSOPPGJØRET 2015 PT-samling, Oslo 15.6.2015 TILSKUDD TIL HUSDYR Husdyrtilskudd for unghest er avviklet Husdyrtilskudd for bikuber: Grensen for hvor mange bikuber det maksimalt kan gis tilskudd for

Detaljer

Konsekvenser av fortsatt økning i mjølkeytelsen/ku på:

Konsekvenser av fortsatt økning i mjølkeytelsen/ku på: Konsekvenser av fortsatt økning i mjølkeytelsen/ku på: - Produksjonsvolum av mjølk og kjøtt og bruk av fôrressurser Litteraturhuset, 19 mars 2015 Laila Aass, Bente A. Åby og Odd Magne Harstad Institutt

Detaljer

Effektive dyrkingssystemer for miljø og klima

Effektive dyrkingssystemer for miljø og klima www.bioforsk.no Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 171 2013 Effektive dyrkingssystemer for miljø og klima Arealbehov og klimagassutslipp ved ulike former for kjøttproduksjon i Norge Arne Grønlund Bioforsk Jord

Detaljer