Vindkraftkommuner stillstand eller fremgang? Gardermoen, 5. mai 2014 Advokat (H) Stein Erik Stinessen -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vindkraftkommuner stillstand eller fremgang? Gardermoen, 5. mai 2014 Advokat (H) Stein Erik Stinessen - ses@lundogco.no"

Transkript

1 Vindkraftkommuner stillstand eller fremgang? Gardermoen, 5. mai 2014 Advokat (H) Stein Erik Stinessen -

2 Kort presentasjon/ståsted Partner i Advokatfirmaet Lund & Co DA Juridisk sekretær for LVK (Vannkraftkommunene) 174 kommuner USS (Utmarkskommunene) og Mineralkommunene 89 kommuner Juridisk rådgiver for LNVK (Vindkraftkommunene) 49 kommuner NPK (Petroleumskommunene) 7 kommuner NFKK (Fjord og kyst kommunene) 55 kommuner Medlem av regjeringsoppnevnte utvalg: Kraftskatteutvalget (NOU 1992:34) Hjemfallsutvalget (NOU 2004:26) Naturmangfoldlovutvalget (NOU 2004:28) 2

3 Nytt skatte- og avgiftsregime for vindkraft 2005: LNVK ønsket utredet et nytt skatte og avgiftsregime for vindkraftkommuner. Lund & Co avga betenkning om et nytt skatte- og avgiftsregime inspirert av vannkraftregimet, som ble etablert i vannkraftens barndom på begynnelsen av nittenhundretallet, og modernisert på nittitallet. Oppdraget om gjennomføring ble lagt til KS. 2014: NVE oppgir at produksjon av vindkraft i 2012 = 1,5 TWh Ingen politisk vilje til etablering av et skatteregime for vindkraft, som tilgodeser vertskommuners interesser.

4 Todelt anbefaling: 1. Ordningen Anbefaling Kommunene bør konsentrere arbeidet om en ordning med naturressursskatt - etter modell fra vannkraften. Naturressursskatten kan forankres i skatteloven og bør samordnes med selskapsskatten til staten. Forslaget innebærer at naturressursskatten ikke vil føre til økt skatt på selskapene. 2. Gjennomføringen Arbeidet med presentasjon og gjennomslag for ordningen må prioriteres. Det må legges en strategi for dette arbeidet.

5 Naturressursskatt på vindkraft Hensyn til kommunene /stabilitet: 1. En skatt basert på faktisk produksjon (1,5 øre/kwh = satsen for vannkraft indeksjustert) de siste 7 år. 2. Uavhengig av selskapenes disponering og inntjening, slik at man unngår tilpasninger, og slik at ordningen blir forutsigbar for kommunene. Hensyn til bransjen: 1. Innfasing over 7 år, dvs. første år 1/7, deretter 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, i år 7 full skatt. 2. For å hindre økt skattebelastning på bransjen foreslås at naturressursskatten gjøres fradragsberettiget i selskapsskatten 3. Ubenyttet fradrag kan fremføres i ubegrenset tid med rente og brukes senere år:

6 Eksempel på samordning og fremføring År 1: Naturressursskatt, (sats 1,5 øre/kwh x 200 GWh) 3,0 MNOK Utlignet fellesskatt til staten 2,5 MNOK = Differanse 0,5 MNOK* samordnes *0,5 MNOK fremføres med rente til fradrag et senere år År 2: Naturressursskatt 3,0 MNOK Utlignet skatt 3,5 MNOK = Ingen differanse til fremføring fra år 2 Men, fremføring av differanse fra år 1

7 Begrunnelse for lokal naturressursskatt 1. Utnyttelse av en lokal naturressurs er et selvstendig grunnlag for å kreve en verdiandel. 2. Den lokale beskatningsretten er et annet selvstendig grunnlag for en lokal beskatningsordning styrker lokalt selvstyre. 3. Inngrep i naturverdier er et tredje selvstendig grunnlag for å kreve kompensasjon til det lokalsamfunn som avstår sine naturressurser til andres økonomiske utnyttelse (kompensasjon/erstatningshensyn)

8 Skatten bør betales til det lokalsamfunn som avstår sine naturressurser til andres økonomiske utnyttelse. Dagens ulike håndtering av kommuners rett til betaling ved bruk av ulike typer naturressurser er mer historisk og tilfeldig begrunnet enn saklig begrunnet. Flere kommunale inntektsordninger ved naturressursbaserte næringer vil stimulere lokaldemokratiet, stimulere næringsutviklingen og redusere behovet for statlige overføringer til kommunesektoren

9 NOU 2013:10 Naturens goder om verdier av økosystemtjenester Side 374: «For å sikre at skatteog avgiftssystemet gir riktige signaler om verdien av biologisk mangfold og økosystemtjenester, bør en ordning med nasjonal naturavgift utredes.»

10 Politisk klima Solbergregjeringen satser på fornybar energi. Vil samtidig styrke det lokale selvstyret. Og sikre lokale skatteinntekter, jf Sundvoldenerklæringen på s. 47 hvor det fremgår at kommunene skal få en andel av selskapsskatten: «Regjeringen vil la den enkelte kommune beholde mer av egne skatteinntekter. Blant annet skal kommunene få beholde en del av selskapsskatten der hvor verdiene er skapte»

11 Olje- og energiminister Borten Moe til Stortinget 14.mai 2013 «Jeg ser ikke grunnlag for å la kommunene beholde en andel av selskapsskatten. Selskapsskatten er en ustabil og lite forutsigbar inntekt og er mer konjunkturfølsomt enn det øvrige skattegrunnlaget. I tillegg varierer selskapsskatten betydelig både i størrelse på landsbasis og i fordelingen mellom kommunene fra ett år til neste.»

12 Naturressursskatt er kommunenes andel av selskapsskatten Naturressursskatt er en enkel måte å fordele en andel av selskapsskatten til kommunene. Kommunal andel av selskapsskatt ble avviklet i Årsaken til at man opphevet den tidligere ordningen, var problemene med å få etablert gode fordelingsregler. Fordeling av selskapsskatten til vertskommunene er spesielt utfordrende, jf. Hydro-dommen. Likningen fra 1966 ble først avklart i 1987.

13 Sundvoldenplattformen forts. Videre heter det i Sundvoldenerklæringen at: «Regjeringen vil endre inntektssystemet slik at kommunene får beholde en større del av verdiskapingen der hvor verdiene skapes»

14 Dokument 8:115 S ( ), Innst. 498 S ( ) Forslag fra H, FrP, KrF, V: «Stortinget ber regjeringen nedsette et utvalg som skal utrede hvordan de skatte- og konsesjonsmessige rammebetingelser for vindkraftproduksjon kan utformes slik at berørte lokalsamfunn sikres en andel av grunnrenten fra vindkraftproduksjon og kompensasjon for lokale miljøulemper.» Et godt grunnlag for videre arbeid med en naturressursskatt på vindkraft?

15 Sundvoldenplattformen om oppdrettsanlegg I plattformen s. 31 heter det : "Regjeringen vil legge til rette for en forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen. Potensialet som ligger i næringen må videreutvikles. Regjeringen vil derfor åpne for å øke antall konsesjoner og øke totalt tillatt biomasse i eksisterende konsesjoner. ( ). Kommuner som stiller arealer til disposisjon for næringen bør oppleve større positive ringvirkninger fra aktiviteten. Regjeringen vil derfor la store deler av vederlaget for tildeling av nye konsesjoner tilfalle berørte kommuner"

16 Eiendomsskatt på vindkraftanlegg 2010: LNVK ba om en utredning om dagens regelverk for eiendomsskatt. Våre funn: Eiendomsskatt på Vindkraftanlegg gir beskjedne inntekter til kommunene (ca mill kr). Eiendomsskattens begrunnelse: Eiendomsskatten er generell og fiskalt begrunnet. Vårt forslag: Eiendomsskatten på vindkraft bør suppleres med en naturressursskatt.

17 Sundvoldenplattformen På side 25 heter det i punkt 13 at «Regjeringen vil: Frita fastmonterte, ikke-integrerte maskiner fra eiendomsskatt i industrianlegg (gjelder ikke kraftanlegg)». Usikkert hva man sikter til med fastmonterte, ikke-integrerte maskiner. Kraftanlegg: også vindmøller? Men må leses som at man bekrefter at man i fireårsperioden vil videreføre av eiendomsskatt på verk og bruk, herunder at integrerte maskiner skal medtas.

18 Tyskland Ny lov 2009: Tyske foretak betaler skatt til kommunen hvor de holder til For vindkraftselskapene er loven endret slik at 70 % av skatten tilfalle vertskommunen hvor vindparken er lokalisert 30 % til hovedkontorkommunen Euro per installerte MW

19 Danmark Kjøprettsordning: Lokalbefolkningen har rett til å kjøpe minst 20 % av vindkraftanlegget til selvkostpris Grønne fond: Gir kommunene erstatning for miljøulemper ved at kommunen kan søke om penger til grønne prosjekter. 3 MW gir adgang til å søke om inntil DKK i løpet av verkets levetid

20

21

22 Oppsummering Regjeringspartiene og de to samarbeidspartiene vil nedsette et utvalg. KS og miljøbevegelsen støtter det. Det er god klima- og miljøpolitikk, god distriktspolitikk og god skattepolitikk. Det er alle gode grunner for å gjøre det, og få om noen motforestillinger. Hva er det som mangler?

23 Grønn skattekommisjon Regjeringserklæringen 7. oktober 2013 s. 25 Regjeringen vil: «Sette ned en ny grønn skattekommisjon som skal fremme forslag om grønne skatteskift for å bidra til å nå målene i klimaforliket.» Eget utvalg eller del av Grønn skattekommisjon? Spørsmålet om skatt på vindkraftanlegg kan vurderes separat eller som del av Grønn skattekommisjon. Dersom spørsmålet henvises til Grønn skattekommisjon, bør LNVK få en representant i utvalget.

24 Videre fremdrift LNVK bør forvente handlekraft fra dagens politikerpanel, med konkrete tilbakemeldinger Årsmøtet bør vedta en resolusjon med konkrete krav Resolusjonen bør vedtas i LNVK-kommunestyrer LNVK bør bruke sine partipolitiske kanaler i en organisert prosess Det bør lages en konkret handlingsplan

25 Takk for oppmerksomheten!

Kommunal avgift/skatteordning på mineralutvinning. Landsmøtet i USS 9.-10. april 2015, Trondheim v/caroline Lund, advokat (H)

Kommunal avgift/skatteordning på mineralutvinning. Landsmøtet i USS 9.-10. april 2015, Trondheim v/caroline Lund, advokat (H) Kommunal avgift/skatteordning på mineralutvinning Landsmøtet i USS 9.-10. april 2015, Trondheim v/caroline Lund, advokat (H) Temaer 1. Mineralforekomster og partienes satsing på mineralnæringen 2. Organiseringen

Detaljer

LVKs eiendomsskatteseminar. 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter

LVKs eiendomsskatteseminar. 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter LVKs eiendomsskatteseminar 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter 20.05.2015 20.05.2015 Program Del I: Eiendomsskattens betydning og plass i skattesystemet Del II: Scheel-utvalgets innstilling NOU 2014:13

Detaljer

KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK

KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK 1 LVK en organisering av kraftkommunene Med våre bratte fjell, dype fjorder og mye nedbør er Norge fra naturens side som skapt for vannkraftutbygging.

Detaljer

Ny kraftutbygging mangler ved lovverket Advokat Stein Erik Stinessen Advokat Peder Landfald

Ny kraftutbygging mangler ved lovverket Advokat Stein Erik Stinessen Advokat Peder Landfald Ny kraftutbygging mangler ved lovverket Advokat Stein Erik Stinessen Advokat Peder Landfald Overblikk En ny epoke for utbygging av vannkraft Det skal bygges mer vannkraft og store kraftlinjer enn på flere

Detaljer

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2008

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2008 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2008 KONSEKVENSER FOR SATSING PÅ UTVIKLING AV SMÅKRAFTVERK I NORGE Utarbeidet av Småkraftforeningen i Norge BA Fjellkraft AS Småkraft AS Norsk Grønnkraft AS HydroPool Gruppen

Detaljer

KOMMUNEREFORM OG KRAFTINNTEKTER DELUTREDNING I

KOMMUNEREFORM OG KRAFTINNTEKTER DELUTREDNING I Side 1 av 13 KOMMUNEREFORM OG KRAFTINNTEKTER DELUTREDNING I INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 INNHOLD OG VIDERE ARBEID... 3 3 KOMMUNENES VEDTAK 2016 TO HOVEDALTERNATIVER... 4 4 HVORDAN KAN KOMMUNESAMMENSLÅING

Detaljer

Kan kommunene gjøre energisektoren mer naturvennlig? Advokat (H) Caroline Lund Advokatfirmaet Lund & Co DA

Kan kommunene gjøre energisektoren mer naturvennlig? Advokat (H) Caroline Lund Advokatfirmaet Lund & Co DA Kan kommunene gjøre energisektoren mer naturvennlig? Advokat (H) Caroline Lund Advokatfirmaet Lund & Co DA Kan kommunene gjøre energisektoren mer naturvennlig? Ja, kommunene kan bidra, og bidrar i betydelig

Detaljer

Høringsnotat om maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk

Høringsnotat om maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk Høringsnotat om maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk 1. Innledning og bakgrunn I Prop. 1 LS (2010-2011) Skatter og avgifter 2011 ble virkningene av å fjerne maksimums- og minimumsreglene

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I NETTVERKSGRUPPEN FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR

INNKALLING TIL MØTE I NETTVERKSGRUPPEN FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR Oslo, 11.2.2014 INNKALLING TIL MØTE I NETTVERKSGRUPPEN FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR Tid: 26. februar 2014 kl 13-15 Sted: Frivillighet Norges sekretariat, St. Olavs gate 25 Påmelding

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2015 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 28.05.2015 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer FO Medlem

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 118417 130 Oslo, 7. juni 2011 LVKS HØRINGSUTTALELSE MINIMUMS- OG MAKSIMUMSVERDIENE FOR EIENDOMSSKATT PÅ KRAFTANLEGG

Deres ref: Vår ref: 118417 130 Oslo, 7. juni 2011 LVKS HØRINGSUTTALELSE MINIMUMS- OG MAKSIMUMSVERDIENE FOR EIENDOMSSKATT PÅ KRAFTANLEGG Finansdepartementet Att. Statssekretær Kjetil Lund Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 118417 130 Oslo, 7. juni 2011 LVKS HØRINGSUTTALELSE MINIMUMS- OG MAKSIMUMSVERDIENE FOR EIENDOMSSKATT PÅ

Detaljer

Konsesjonskraft Prinsippene for uttak, mengde og prisberegning. v/ Advokat (H) Caroline Lund

Konsesjonskraft Prinsippene for uttak, mengde og prisberegning. v/ Advokat (H) Caroline Lund Konsesjonskraft Prinsippene for uttak, mengde og prisberegning v/ Advokat (H) Caroline Lund Tema 1. Om konsesjonskraftordningen 2. Hva er verdien av konsesjonskraftordningen for kommunene? 3. Prisen på

Detaljer

Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris. Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund

Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris. Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund Kort om konsesjonskraftordningen Konsesjonærs lovmessige plikt til å avstå en nærmere bestemt

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG

BÆRUM KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG BÆRUM KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG NOTAT Dato: 17.6.2014 Unntatt offentlighet offl. 14 Til: Rådmannsgruppen i Vestregionen Fra: Kommunene i samarbeid om BPA i Vestregionen: - Asker kommune v/marianne Bekke

Detaljer

Meddelte vassdragskonsesjoner

Meddelte vassdragskonsesjoner Særskilt vedlegg til Prop. 1 S (2012 2013) Energi- og vassdragsforvaltning Meddelte vassdragskonsesjoner Tillatelser meddelt i 2011 Særskilt vedlegg til Prop. 1 S (2012 2013) Energi- og vassdragsforvaltning

Detaljer

DEBATTGRUNNLAG STRATEGIKONFERANSER 2005

DEBATTGRUNNLAG STRATEGIKONFERANSER 2005 DEBATTGRUNNLAG STRATEGIKONFERANSER 2005 Dette debattgrunnlaget er utgangspunktet for KS` medlemsdialog på strategikonferansene for 2005. Del 1 tar for seg strategiske og praktiske spørsmål knyttet til

Detaljer

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen Deres referanse Vår referanse Dato NVE 200702230-7 kv/emb 26.03.2010 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges

Detaljer

Innst. 346 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 97 L (2014 2015)

Innst. 346 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 97 L (2014 2015) Innst. 346 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 97 L (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i lov om elsertifikater (første kontrollstasjon)

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Regionreform og kraftinntekter. D e l r a p p o r t II

Regionreform og kraftinntekter. D e l r a p p o r t II Regionreform og kraftinntekter D e l r a p p o r t II REGIONREFORM OG KRAFTINNTEKTER - DELUTREDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn formålet med utredningen... 2 1.2 Fylkeskommunale

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

STATSBUDSJETT 2015 KONSEKVENSER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER

STATSBUDSJETT 2015 KONSEKVENSER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER STATSBUDSJETT 2015 KONSEKVENSER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER På påfølgende sider følger fagavdelingene i KS sin umiddelbare vurdering av konsekvenser av statsbudsjettet 2015 for kommuner og fylkeskommuner.

Detaljer

Høring finansiering av private barnehager

Høring finansiering av private barnehager VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 20.08.2015 22.05.2015 2015/3445 Høring finansiering av private barnehager INGEN MERKNADER TIL HØRINGEN 1. OM HØRINGEN

Detaljer

Ot.prp. ftr. 1 (2003-2004)

Ot.prp. ftr. 1 (2003-2004) DET I(ONGEtIGE F INANSDEPARTEMENT - Ot.prp. ftr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget2004 - lovendringer --+ 9.3.4.3 Forslag om at alle institusjoner/organisasjoner omfattes av det fritaketi$4femteledd

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Forord. Denne rapporten er et produkt fra en arbeidsgruppe oppnevnt av styret i Norsk Bergindustri i juni 2013.

Forord. Denne rapporten er et produkt fra en arbeidsgruppe oppnevnt av styret i Norsk Bergindustri i juni 2013. R A P P ORT 2 Forord Denne rapporten er et produkt fra en arbeidsgruppe oppnevnt av styret i Norsk Bergindustri i juni 2013. Gruppen har møttes til sammen syv ganger i perioden august 2013 til januar 2014,

Detaljer

Hvordan dekke morgendagens energibehov?

Hvordan dekke morgendagens energibehov? Hvordan dekke morgendagens energibehov? Stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H) Medlem av Næringskomiteen Norsk Ståldag 12. oktober 2006 Verdens etterspørsel etter energi Frem til 2030 forventes det

Detaljer

Prop. 95 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2015

Prop. 95 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2015 Prop. 95 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Sterke kommuner for framtiden.. 7 1.2 Utfordringer i kommunesektoren

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Rundskriv Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Nr F-14/2010 03.november 2010

Detaljer

Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk. Rapport 2 2005

Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk. Rapport 2 2005 Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk Rapport 2 2005 Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk ISBN 82-92447-04-0 Utgitt: Oslo, april 2005 Omslag: Enzo Finger Design AS Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer