Kommunal avgift/skatteordning på mineralutvinning. Landsmøtet i USS april 2015, Trondheim v/caroline Lund, advokat (H)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal avgift/skatteordning på mineralutvinning. Landsmøtet i USS 9.-10. april 2015, Trondheim v/caroline Lund, advokat (H)"

Transkript

1 Kommunal avgift/skatteordning på mineralutvinning Landsmøtet i USS april 2015, Trondheim v/caroline Lund, advokat (H)

2 Temaer 1. Mineralforekomster og partienes satsing på mineralnæringen 2. Organiseringen av mineralkommunene 3. Tilbakeblikk - Landsmøteresolusjonen 25. april Norsk Bergindustris forslag om mineralavgift til kommunene 5. USS forslag til mineralskatt/-avgift til kommunene Brev til Finansdepartementet 13. august Grønn skattekommisjon 7. Mineralkommunenes planmyndighet 8. Fremdrift og videre arbeid

3 Tema 1: NGUs kartlegging 2012 Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) har i 2012 anslått in situ-verdien (verdi i bakken) av norske mineralressurser til om lag milliarder norske kroner Enorme mineralforekomster og store potensielle verdier i utmarkskommunene

4 Arvesølvet

5 Tema 1: Mineralstrategien av 13. mars 2013 Regjeringen Stoltenberg la frem «Strategi for mineralnæringen» 13. mars 2013 Varslet om økt satsing på kartlegging av mineralforekomster I strategien sies ingen ting om kommunene ut over at kommunene får eiendomsskatt fra mineralvirksomheter. Ingen uttalelser om endringer i skatte og avgiftsreglene

6 Tema 1: Mineralstrategien forts I mineralstrategien ble det varslet mulig bruk av statlig plan: «Dersom det er behov for å tilrettelegge for mineralutvinning i områder hvor kommunene ikke ønsker å planlegge for dette, kan staten tilrettelegge for virksomheten ved bruk av statlig arealplan dersom samfunnsmessige hensyn tilsier det.» 6

7 Tema 1: Sundvoldenerklæringen Regjeringen Solberg følger opp Stoltenbergregjeringens mineralsatsing i Sundvoldenerklæringen: «Det er store verdier i fjellene våre. Mineralnæringen vil derfor være et viktig satsingsområde.»

8 Oppsummert: Tema 1: Politisk klima Både Stoltenberg-regjeringen og Solberg-regjeringen har som uttrykt mål å satse videre på mineralnæringen. I Sundvolden-erklæringen fremgår at regjeringen også vil styrke det lokale selvstyret og sikre lokale skatteinntekter: «Regjeringen vil la den enkelte kommune beholde mer av sine egne skatteinntekter. Blant annet skal kommunene få beholde en del av selskapsskatten der hvor verdiene er skapt.» Et godt grunnlag for videre arbeid med en avgift/ mineralskatt på mineralutvinning 8

9 Tema 2: USS og Mineralkommunene USS ble stiftet i 1996 I dag: 88 medlemskommuner 40 % av Norges landareal Arbeidsområder: Lokal forvaltning av utmark Motorferdsel i utmark Rovvilt og beite Naturressursforvaltning Mineraler mv. Mineralkommunene ble formelt stiftet 2. september 2013

10 Mineralkommunene

11 Tema 2: Mineralkommunene - 2 formål Mineralkommunene skal arbeide for å sikre medlemskommunenes interesser i alle spørsmål knyttet til mineralutvinning, herunder også om leting, undersøkelse og opprydding. Mineralkommunene skal ivareta kommunenes rettigheter som primær planmyndighet. Beskatning og andre økonomiske og naturfaglige rammebetingelser for mineralnæringen og lokalsamfunnet står sentralt i arbeidet. Mineralkommunene er partipolitisk nøytral, og tar ikke stilling for eller mot utvinning. Mineralkommunene vil ikke engasjere seg i konkrete fordelingsspørsmål medlemskommunene imellom, med mindre de berørte kommuner ønsker det.

12 Tema 2: Mineralkommunene - arbeidsoppgaver Mineralkommunenes hovedfokus i 2014 /2015 har vært arbeidet med spørsmål knyttet til utvinning av mineral-ressurser, herunder at: Lokalsamfunnet får en andel av verdiskapningen som genereres ved mineralutvinning Lokalsamfunnet kompenseres for de naturinngrep som gjøres ved mineralutvinning Planmyndighet forblir lokalt

13 Tema 2: Mineralutvalget vedtektene 3 «Mineralkommunene skal ha et eget arbeidsutvalg (Mineralutvalget) bestående av: en representant fra det Nordafjelske, (Finnmark, Troms, Nordland, Nord Trøndelag og Sør Trøndelag) en fra det Østafjelske (Oppland, Hedmark, Østfold, Akershus, Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder) en fra det Vestafjelske (Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest- Agder). Mineralutvalget velger selv sin leder. Sekretariatet i USS er også sekretariat for Mineralkommunene og dets arbeidsutvalg»

14 Tema 3: Landsmøteresolusjon 25. april 2014 Mineralskatt / mineralavgift: «Landsmøtet ber derfor Regjeringen om å vurdere innført: - en egen skatteordning på mineralutvinning etter modell fra naturressursskatten på vannkraft, som går til vertskommuner der mineraluttakene skjer.»

15 Tema 3: Landsmøteresolusjon 25. april 2014 Tidsbegrensning på driftskonsesjonene: «Landsmøtet ber derfor Regjeringen om å vurdere innført: - en tidsbegrensning på driftskonsesjonene til mineralutvinning, slik det var før ervervsloven ble endret i Mineralutvinning beslaglegger store arealer i en kommune, og en tidsbegrensning av konsesjonene er viktig for å sikre en bærekraftig forvaltning av og en tilstrekkelig samfunnsmessig kontroll med mineralressursene.» Må følges opp videre

16 Tema 3: Landsmøteresolusjon og gjeldende rett Bortsett fra eiendomsskatt, er det idag ingen avgift eller kompensasjon til kommuner som berøres av mineralutvinning, Det er kun diverse gebyrer for søknader til Direktoratet årsavgift til staten for retten til å undersøke og utvinne statens mineraler hjemmel (foreløpig ubenyttet) for årsavgift/produksjonsavgift til staten årsavgift til grunneier på 0,5 % av omsetningen ved utvinning av statens mineraler 16

17 Tema 3: Oppfølging av landsmøteresolusjonen Brev fra USS til Finansdepartementet 13. aug følges landsmøteresolusjon opp: I brevet fremmes forslag om innføring av kommunal avgift/særskatt på mineralutvinning. Brevet er lastet opp på USS hjemmesider under fagområdet «mineralutvinning» (se tema 5)

18 Tema 4: Norsk Bergindustris forslag om mineralavgift til kommunene Titania, Tellnes i Sokndal i Rogaland

19 Tema 4: Norsk Bergindustris rapport 3. april 2014 «se på mulige måter å stimulere lokalsamfunnene til å ønske bergindustriaktiviteter velkommen på» «Norsk Bergindustri ( ) ser det som fornuftig å komme med innspill til endringer i skattesystem og lignende for å gi kommunene mer igjen for den virksomheten vi driver.»

20 Tema 4: Norsk Bergindustris forslag: Forslag 1) Innføring av en avgift på 3 promille av omsetningsverdi før foredling («ved gruvekanten») Men: bare for nye virksomheter (ikke igangværende som Sydvaranger, Rana Gruber, Titania etc.) bare for statens mineraler forutsetter avvikling av eiendomsskatten

21 Tema 4: Norsk Bergindustris forslag (forts.): Forslag 2) Redusere selskapsskatten til 20 % 5 % skal gå til vertskommunen Mineralkommunene: Utfordring med å få innrettet selskapsskatten slik at den ikke går til kontorkommunen, men naturressurskommunen Finansavisen 3. april 2014

22 Tema 4: Norsk Bergindustris forslag kommentarer Forslaget vil trolig føre til lavere inntekter for kommunene Ikke aktuelt eller mulig å avvikle eiendomsskatten kun for mineralnæringen Utforming av en kommunal andel av selskapsskatten vil måtte skje på generelt grunnlag Selskapsskatten ikke robust mot utenlandsk eierskap

23 Tema 5: Mineralkommunenes forslag til mineralskatt /mineralavgift til kommunene Brev til Finansdepartementet 13. august 2014

24 Tema 5: Forslag i brev til Finansdepartementet USS foreslår at det etableres en særskatt etter modell fra vannkraftsektoren, ev. en kommunal mineralavgift: NB: Det er nødvendig at ordningen lovfestes! Særskatt, ordningen inntas i skatteloven Avgift naturlig at ordningen inntas i mineralloven

25 Tema 5: Forslag til mineralskatt /avgift forts: Skatt /bruttoavgift på omsetningen Mineralets omsetningsverdi før ytterligere foredling Allerede brukt som beregningsgrunnlag for avgift til grunneier ved utvinning av statens mineraler i mineralloven. Ikke avhengig av virksomhetens overskudd Mer stabil inntekt til kommunen Unngår skattemessige tilpasninger

26 Tema 5: Forslag til mineralskatt / avgift forts: Avgift beregnes både av grunneiers og statens mineraler Avgiften skal omfatte både igangværende og fremtidig virksomhet Gode grunner taler for å vurdere å bruke børspriser i stedet for «utvinners salgsinntekter», slik det er ved beregning av avgift til grunneier ved utvinning av statens mineraler

27 Tema 5: Forslag til mineralskatt / avgift forts: Norsk Bergindustri har foreslått 3 av omsetning ved gruvekanten For at formålet med avgiften skal realiseres må nivået på avgiften utredes nærmere

28 Tema 5: Forslag til mineralskatt /avgift forts: Etter modell for naturressursskatt på vannkraft kan mineralskatten samordnes med selskapsskatten til staten Komme til fradrag krone for krone i utlignet selskapsskatt Ubenyttet fradrag kan fremføres med rente og brukes senere år Mineralkommunene har laget et forslag, - det tilligger Finansdepartementet å utrede forslaget nærmere 28

29 Status i dag USS ba om å få en plass i grønn skattekommisjon, men ble ikke hørt (se tema 6). Forslaget til mineralskatt /mineralavgift ble sendt til Finansdepartementet i august Verken Finansdepartementet eller regjeringen har per i dag ikke besvart brevet. Heller ingen signaler fra Finansdepartementet om at et arbeid med en mineralavgift/-skatt er i gang.

30 Rana gruver Tema 6: Grønn skattekommisjon

31 Tema 6: Grønn skattekommisjon Landsmøteresolusjon 2014: «Grønn skattekommisjon bør besettes med en representant fra USS Regjeringen har varslet nedsatt en ny Grønn skattekommisjon. Anbefalingen fra Økosystemtjenesteutvalget i NOU2013:10 Naturens goder, om å vurdere innført en generell naturavgift, er av Regjeringens representant på landsmøtet henvist til behandling i kommisjonen. Landsmøtet vil vise til at Utvalget begrunner sin anbefaling med Norges forpliktelser etter konvensjonen om biologisk mangfold, det økte fokuset på økosystemtjenester og økt press mot arealutnyttelse både fra energi-, havbruks- og mineralsektoren.

32 Tema 6: Landsmøteresolusjon - forts «På samme tid har Regjeringen i sin plattform varslet en styrking av kommunenes inntektsgrunnlag, både gjennom økte inntektsmuligheter fra egne naturressurser og ved en styrking av selskapsskatten. Landsmøtet mener det er på høy tid at verdsetting av naturkapital blir institusjonalisert i norsk lovgivning, slik et enstemmig Utvalg anbefaler i NOU 2013:10. Landsmøtet støtter Regjeringens syn om at dette arbeidet naturlig hører hjemme i Grønn skattekommisjon. Med om lag 90 medlemskommuner som besitter de største utmarksarealer og de mest verdifulle naturverdier i Norge, og med det største potensialet for mineralutvinning, ber Landsmøtet om at kommisjonen oppnevnes med en representant fra USS. Bare gjennom en slik representasjon vil de viktige interesser USS ivaretar for vår mest verdifulle naturkapital bli tilfredsstillende ivaretatt.»

33 Tema 6: Grønn skattekommisjon Grønn skattekommisjon er nedsatt uten representanter fra USS /kommunene Mandatet omfatter blant annet: «Et grønt skatteskift er kjennetegnet ved at beskatningen vris over mot miljøskadelige aktiviteter. [ ] Utvalget skal legge prinsippet om at forurenser betaler til grunn for sitt arbeid.[ ] de som forbruker miljøgoder også skal belastes kostnadene ved miljøskadelig aktivitet.» Utvalget skal sluttføre sitt arbeid innen 1. desember 2015

34 Tema 6: Høringsmøte - Grønn skattekommisjon I høringsmøte 25. februar 2015 var ulike aktører invitert til å holde innlegg USS var ikke forespurt om å holde innlegg, men meldte seg likevel på med innlegg. På møtet presenterte USS forslaget som er sendt Finansdepartementet. Sydvaranger

35 Tema 6: Grønn skattekommisjon Forslag om naturavgift I NOU 1996:9 og NOU 2013:10 anbefales det innført en generell naturavgift på bruk av naturressurser. Begrunnelse: Arealer er en knapp ressurs. Økt aktualitet som følge av mineralsatsingen. USS: En naturavgift (mineralavgift) bør gå lokalt, dvs til kommunene. Dagens ulike håndtering av kommuners rett til betaling ved bruk av ulike typer naturressurser er mer historisk og tilfeldig begrunnet enn saklig begrunnet.

36 Tema 6: Grunnrenteskatt på mineralnæringen NOU 2013:10 Naturens goder om verdier av økosystemtjenester : «Vi vil likevel peke på mineralnæringen som en næring der grunnrenteskatt bør vurderes» NOU 2014:13 - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi «Utvalget mener derfor det også bør vurderes å innføre særskilte grunnrenteskatter på immobile renprofitter som ikke alt særbeskattes» USS mener at også ny Grønn skattekommisjon bør vurdere grunnrenteskatt på mineralutvinning

37 Tema 7: Planmyndigheten må forbli lokalt

38 Tema 7: Planmyndighet - nåværende regjerings syn Kautokeino kommune sa nei til gruvedrift i Bidjovagge NRK-Troms 25. mars 2014 «Regjeringen vil ikke forsøke å overprøve Kautokeinos nei til gruvedrift, forsikret kommunalministeren om under sitt besøk tirsdag.» Kommunal- og moderniseringsminister Sanner uttalte at regjeringen ikke vil overprøve et kommunalt nei til mineralutvinning

39 Tema 8: Fremdrift og videre arbeid Hvordan skal kommunene jobbe for å sikre gjennomslag for forslaget om mineralavgift? Politisk arbeid Bør Mineralkommunenes forslag behandles i kommunestyrene?

40 Tema 8: Fremdrift og videre arbeid Mineralkommunene forslaget vil ikke bare gjelde statens mineraler, men også grus, pukk og byggeråstoffer. Mineralkommunene vil derfor igangsette en undersøkelse av eierskapet i næringen, herunder omfanget av et eventuelt kommunalt eierskap i næringen, statens skatteinntekter fra næringen Formål: kartlegge nivået på avgiften(e)

41 Tema: Fremdrift og videre arbeid Rettsutviklingen gjennom domspraksis: Sydvarangerdommen Rt 2011 s 51: Kommunen vant frem med at konkret salgssum ikke avgjørende, verdsettingen skal som hovedregel skje etter substansverdi, dvs teknisk gjenanskaffelsesverdi Rana Gruberdommen Rana tingrett i 2014: For å fange opp malmressursene, verdsettes selve ressursen etter en avkastningsmetode Er det mulig å finne stabile, objektive priser.

42 Tema 8: Fremdrift og videre arbeid Mineralkommunene vil videre kartlegge kommunenes bruk av utbyggingsavtaler Mineralkommunene vil også utarbeide et utkast / forslag om innføring av tidsbegrensede konsesjoner, eventuelt om det er behov for eierskapsbegrensninger slik som i vannkraftnæringen

43

44 Takk for oppmerksomheten!

Forord. Denne rapporten er et produkt fra en arbeidsgruppe oppnevnt av styret i Norsk Bergindustri i juni 2013.

Forord. Denne rapporten er et produkt fra en arbeidsgruppe oppnevnt av styret i Norsk Bergindustri i juni 2013. R A P P ORT 2 Forord Denne rapporten er et produkt fra en arbeidsgruppe oppnevnt av styret i Norsk Bergindustri i juni 2013. Gruppen har møttes til sammen syv ganger i perioden august 2013 til januar 2014,

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN»

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN» Kommunal- og moderniseringsdepartementet Levert elektronisk på departementets hjemmesider Deres ref: 14/3982-30 Vår ref: 118562-1520 Oslo, 16. februar 2015 HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2015 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 28.05.2015 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer FO Medlem

Detaljer

LVKs eiendomsskatteseminar. 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter

LVKs eiendomsskatteseminar. 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter LVKs eiendomsskatteseminar 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter 20.05.2015 20.05.2015 Program Del I: Eiendomsskattens betydning og plass i skattesystemet Del II: Scheel-utvalgets innstilling NOU 2014:13

Detaljer

Regionreform og kraftinntekter. D e l r a p p o r t II

Regionreform og kraftinntekter. D e l r a p p o r t II Regionreform og kraftinntekter D e l r a p p o r t II REGIONREFORM OG KRAFTINNTEKTER - DELUTREDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn formålet med utredningen... 2 1.2 Fylkeskommunale

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 118417 130 Oslo, 7. juni 2011 LVKS HØRINGSUTTALELSE MINIMUMS- OG MAKSIMUMSVERDIENE FOR EIENDOMSSKATT PÅ KRAFTANLEGG

Deres ref: Vår ref: 118417 130 Oslo, 7. juni 2011 LVKS HØRINGSUTTALELSE MINIMUMS- OG MAKSIMUMSVERDIENE FOR EIENDOMSSKATT PÅ KRAFTANLEGG Finansdepartementet Att. Statssekretær Kjetil Lund Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 118417 130 Oslo, 7. juni 2011 LVKS HØRINGSUTTALELSE MINIMUMS- OG MAKSIMUMSVERDIENE FOR EIENDOMSSKATT PÅ

Detaljer

KOMMUNEREFORM OG KRAFTINNTEKTER DELUTREDNING I

KOMMUNEREFORM OG KRAFTINNTEKTER DELUTREDNING I Side 1 av 13 KOMMUNEREFORM OG KRAFTINNTEKTER DELUTREDNING I INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 INNHOLD OG VIDERE ARBEID... 3 3 KOMMUNENES VEDTAK 2016 TO HOVEDALTERNATIVER... 4 4 HVORDAN KAN KOMMUNESAMMENSLÅING

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsmøte 20.-21. august 2015 Vedlegg 5 26. juni 2015 Til landsmøtet Fra landsstyret Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsstyret fremmer med dette forslag til landsmøte

Detaljer

Norsk Bergindustri Postboks 7072 Majorstua 0306 OSLO www.norskbergindustri.no

Norsk Bergindustri Postboks 7072 Majorstua 0306 OSLO www.norskbergindustri.no Norsk Bergindustri Postboks 7072 Majorstua 0306 OSLO www.norskbergindustri.no Norsk Bergindustri mener det er behov for en strategi for mineralressurser i Norge. Her følger en gjennomgang av hvorfor dette

Detaljer

1 Bakgrunn... 3. 2 Status... 3. 2.1 Ny lov og nytt forvaltningsregime... 4. 2.2 Mineralaktiviteter i fylket... 4. 3 Potensialet...

1 Bakgrunn... 3. 2 Status... 3. 2.1 Ny lov og nytt forvaltningsregime... 4. 2.2 Mineralaktiviteter i fylket... 4. 3 Potensialet... Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Status... 3 2.1 Ny lov og nytt forvaltningsregime... 4 2.2 Mineralaktiviteter i fylket... 4 3 Potensialet... 5 3.1 Kjente forekomster med muligheter... 6 3.2 Ukjente forekomster?...

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170 STYRESAK FEFOS OVERSKUDDSANVENDELSE OG FORRETNINGSMESSIGE ENGASJEMENT 1. Bakgrunn Finnmarksloven angir alternative anvendelsesområder for eventuelle overskudd i FeFo, og i strategiplanen fra april 2011

Detaljer

Forvaltningsreformen - forslag til nye oppgaver til det folkevalgte regionale nivået

Forvaltningsreformen - forslag til nye oppgaver til det folkevalgte regionale nivået Høringsnotat Utgitt av: Kommunal- og regionaldepartementet Forvaltningsreformen - forslag til nye oppgaver til det folkevalgte regionale nivået Trykk: Departementenes servicesenter - 02/08-1200 MILJØMERKET

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2006 Et sammendrag

S OM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2006 Et sammendrag 12.04.07 12:50 Side 1 Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen Besøksadresse Akersgata 8, 6. etg. ( inngang Tollbugata ) Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo Telefon 22 82 85 00

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK

KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK 1 LVK en organisering av kraftkommunene Med våre bratte fjell, dype fjorder og mye nedbør er Norge fra naturens side som skapt for vannkraftutbygging.

Detaljer

U TMARKSKOMMUNENES S AMMENSLUTNING USS

U TMARKSKOMMUNENES S AMMENSLUTNING USS U TMARKSKOMMUNENES S AMMENSLUTNING USS Å R S M E L D I N G 2 0 0 3 DETTE ER UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING (USS): «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver

Detaljer

HØRINGSNOTAT - FORENKLINGER I PLANDELEN AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MV.

HØRINGSNOTAT - FORENKLINGER I PLANDELEN AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MV. HØRINGSNOTAT - FORENKLINGER I PLANDELEN AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MV. HØRINGSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 PLANAVDELINGEN 5. AUGUST 2015 15/296 Alminnelig høring Notat om forenklinger i plandelen av plan- og

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 8/14

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

NHO. Eiendomsskatt. Rimelig og forutsigbar. Delrapport 2

NHO. Eiendomsskatt. Rimelig og forutsigbar. Delrapport 2 NHO Eiendomsskatt Rimelig og forutsigbar Delrapport 2 April 2014 Eiendomsskatt 1. Innledning og sammendrag 2. En rimelig og forutsigbar eiendomsskatt 2.1. Begrunnelse for eiendomsskatt 2.2. Eiendomsskatten

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET Rapport Framtid i nord Sluttrapport fra Kunnskapsinnhenting verdiskaping i nord NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

Detaljer

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» Dette er

Detaljer

Ny lov om eiendomsskatt

Ny lov om eiendomsskatt NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1996:20 Ny lov om eiendomsskatt Utredning fra et utvalg oppnevnt av Finans- og tolldepartementet 19. januar 1995 Avgitt til Finans- og tolldepartementet 26. september

Detaljer

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS Å R S M E L D I N G 2 0 1 2 U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» Dette er

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERET NING 2014 4 Lederen har ordet 6 Aktuelle saker 13 Organisasjonen og organisasjonssaker 20 Regnskap 28 Rammebudsjett 29 Dette er LVK LVK Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) sin hovedoppgave

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Mineralstrategi for Finnmark

Mineralstrategi for Finnmark Høringsuttalelse fra Finnmark SV Mineralstrategi for Finnmark 2015 2019 1. Innledning/Generelle kommentarer 1.1. Innledning Finnmark SV har vinteren 2015 hatt Høringsutkast til Mineralstrategi for Finnmark

Detaljer