Siste årets erfaringer med forhandlinger mellom vertskommuner og utbyggere. LNVKs landskonferanse 6. mai 2014 Tine Larsen Advokat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Siste årets erfaringer med forhandlinger mellom vertskommuner og utbyggere. LNVKs landskonferanse 6. mai 2014 Tine Larsen Advokat tl@lundogco."

Transkript

1 Siste årets erfaringer med forhandlinger mellom vertskommuner og utbyggere LNVKs landskonferanse 6. mai 2014 Tine Larsen Advokat

2 Kostnadsdekning juridisk bistand og kommunens saksbehandling Må avtales ingen rett etter loven (i motsetning til større vannkraftutbygginger) Plan- og bygningslovens gebyrregler gjelder ikke. Bør avtale både ekstern bistand og kommunens egne kostnader til saksbehandling etc. Bør avtales særskilt og gjelde uavhengig av om man kommer til enighet om en avtale og om konsesjon gis/byggevedtak fattes De fleste utbyggere er positive til å dekke dette men noen unntak (SAE Vind og Lyse) Noen avtaler et fastsatt beløp til utbetaling (engangsutbetaling eller over flere år) - andre dekker etter faktura for medgått tid/avtalt timesats.

3 Utbyggingsavtale: Avtale mellom vertskommune og utbygger om ulike forhold i utbyggings- og driftsfasen Regulerer forhold som: Økonomiske ytelser til kommunen/lokalsamfunnet (kompensasjon og verdifordeling) Fysiske vilkår og ytelser som f eks tilgang på infrastruktur og gjennomføring av tiltak I størst mulig grad sikre positive ringvirkninger for lokal næringsliv Avtale eventuelle avbøtende tiltak som er særskilt viktig Ikke utbyggingsavtale etter plan- og bygningslovens kapittel 17, med de begrensinger det innebærer

4 Lovgiver lagt til grunn at avtaler med økonomisk kompensasjon inngås (som argument mot skatteordninger): Brev fra OED v/statsråden til energi- og miljøkomiteen, 14. mai 2013 ifm. behandling av representantforslag 115 S ( ): «Mange vindkraftutbyggere inngår frivillige avtaler om kompensasjon eller annen godtgjørelse til kommuner. I tillegg kommer indirekte økonomiske virkninger gjennom arbeidsplasser og økt etterspørsel av tjenester lokalt og regionalt. Regjeringen understreker betydningen av forutsigbare rammevilkår. Rammevilkårene skal være innrettet slik at vertskommunene ser seg tjent med vindkraftutbygging.» Innst. 498 S ( ): «Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, viser til at mange vindkraftutbyggere i tillegg inngår frivillige avtaler med kommunene der utbyggingen skal foregå.»

5 Noen aktuelle saker med varierende erfaringer fra siste år: Nord-Odal Åseral Selbu (2) Vindafjord (2) Meråker Fosen (mange) Kvinesdal

6 Vannkraft: Tradisjon for utbyggingsavtaler mellom vertskommuner og utbyggere Vindkraftutbyggere: Varierende tilnærming til avtaler både hva gjelder forhandlingsvilje og hva som er gjenstand for forhandlinger Bransjen er i økende grad samkjørt og i økende grad negativ - til utbyggingsavtaler Noen utbyggere sier ja til utbyggingsavtale, men Vil ikke avtale noe som ligger utover det som følger av lovbestemte rettigheter eller konsesjon Vil utsette avtaleforhandlinger til etter konsesjon Prinsipper som i praksis er nei til utbyggingsavtale (Eks. Lyse og Fred. Olsen - Vindafjord)

7 Tidspunkt for forhandlinger Initiativ bør tas så raskt som mulig etter at forhåndsmelding er mottatt Selve forhandlingen bør avvente til konsesjonssøknad med KU er på plass, men gjennomføres før kommunen avgir sin høringsuttalelse Gir kommunestyret grunnlag for å vurdere de samlede fordeler og ulemper med en utbygging i forbindelse med høringsuttalelsen Bør ikke avvente forhandling til etter konsesjon: Mindre forutsigbarhet for kommunen Utbygger sitter med konsesjon, kommunen har mindre man skal ha sagt Eksempler på at selskaper endrer syn eller at nye eiere ikke er enig i tidligere «positive signaler» om avtale

8 Økonomiske vilkår - avbøtende tiltak / kompensasjon Det kan avtales ytelser som andel av verdiskapning og/eller kompensasjon for lokale ulemper, f eks: Fast årlig sum av samlede ytelser til kommunene Sikring av et visst årlig inntektsnivå, f eks tilsvarende forespeilet eiendomsskatt Engangskompensasjon for ulemper/inngrep Fond til ulike formål, f eks friluftsliv, lokalsamfunnsutvikling etc. Trekker her frem noen eksempler fra siste 1-2 år, men det er flere eksempler enn de som er trukket frem her:

9 Eksempel: Fast avtalt ytelse Austri og Engerdal kommune om Kvitvola: Avtalt fast ytelse årlig inkl. eiendomsskatt (beløpet justeres iht installert MW) «Austri skal i hele konsesjonsperioden betale samlede ytelser til EK på per år, indeksjustert (2012-kroner), fratrukket innbetaling av kommunal eiendomsskatt.» Sikres mot eventuelt bortfall/reduksjon av eiendomsskatt både grunnet politiske endringer, retaksering eller lavere investeringskostnader Forutsigbart for både kommune og utbygger Ytelsen er begrunnet i de lokale ulemper som lokalsamfunnet påføres I tillegg er det avtalt en rett på en viss andel av inntektene ved vedvarende høyere kraftpris enn forventet

10 Eksempel: Sikring av inntektsnivå tilsvarende forespeilet e-skatt Kommunen skal kompenseres for eventuell bortfalt eiendomsskatt slik at forespeilet skatteinntektsnivå fra vindkraftanlegget opprettholdes, eksempler: Flatanger-Zephyr (Innvordfjellet) Sirdal-Havgul (Tonstad) Selbu - Trønderenergi (Stokkfjellet) Andre kommuner har avtalt reforhandling om dette spørsmålet dersom situasjonen oppstår (Sareptas avtaler med Åfjord og Flatanger).

11 Eksempel: Kompensasjon for ikke innført eiendomsskatt Solund kommune og Sula Kraft (Ytre Sula): Kommune har ikke eiendomsskatt, men skal motta vederlag tilsvarende maksimal sats etter gjeldende regelverk for eiendomsskatt på verk og bruk.

12 Eksempel samfunnsutviklingsfond: Flatanger kommune og Zephyr (Innvordfjellet): «Det skal avsettes et årlig et beløp på kr (indeksjusteres) fra det året vindparken settes i drift, og hvert år som vindkraftverket er i drift. Midlene settes i et fond for samfunnsutvikling som forvaltes av Flatanger kommune. Dette er ment å være en kompensasjon for de eventuelle ulemper som påføres lokalsamfunnet»

13 Eksempel «bygdemidler»: Skveneheii Vindkraft AS og Åseral kommune: Tiltakshaver setter av 4000 kr per installert mw hvert år til «bygdemidler» som tildeles omsøkte prosjekter for næringsutvikling, folkehelse, friluftsliv og reiseliv i nåværende Åseral kommune.

14 Arbeidsplasser og lokal verdiskapning Samarbeide om å fremme lokale tilbyderes muligheter til å delta i konkurranse om oppdrag, bl a gjennom: - Leverandørkonferanser - Informasjon rettet mot lokale tilbydere - Lokalt drifts- og kompetansemiljø for vindparken - Lokal selskapskontor/selskapsadresse

15 Fysiske vilkår Aktuelle fysiske vilkår som kan avtales i utbyggingsavtalen: Trafikksikkerhetstiltak f eks anleggsbidrag til gang- og sykkelsti på utsatte strekninger i forkant av anleggsfasen Bidrag til realisering av offentlige vegstrekninger som utbygger vil ha nytte av at blir realisert (eks: Sarepta, Osen og Flatanger ifm. Sørmarkfjellet) Allmennheten får tilgang på veier, og utbygger sørger for å holde en viss standard Opparbeidelse av friluftsområde (skiløyper, parkering etc.) evt. i alternative områder dersom eksisterende område blir forringet av vindparken

16 Snakk med andre kommuner med vindkraftplaner og samordne kravene Gode intensjoner er ikke forpliktende få nedfelt vilkår og forpliktelser i bindende avtale før kommunen foretar en vurdering av om anlegget bør bygges ut Sørg for at avtaleteksten er klarest mulig og at de viktigste punktene er formulert som forpliktelser og ikke som intensjoner

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 30.08.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KOMMUNEREFORM OG KRAFTINNTEKTER DELUTREDNING I

KOMMUNEREFORM OG KRAFTINNTEKTER DELUTREDNING I Side 1 av 13 KOMMUNEREFORM OG KRAFTINNTEKTER DELUTREDNING I INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 INNHOLD OG VIDERE ARBEID... 3 3 KOMMUNENES VEDTAK 2016 TO HOVEDALTERNATIVER... 4 4 HVORDAN KAN KOMMUNESAMMENSLÅING

Detaljer

HØRINGSVERSJON 12.11.09

HØRINGSVERSJON 12.11.09 Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vannkraftverk - til bruk for hovedaktørene i en revisjonsprosess (kravstillere, konsesjonærer og NVE) HØRINGSVERSJON 12.11.09 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen Deres referanse Vår referanse Dato NVE 200702230-7 kv/emb 26.03.2010 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg.

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Kongsberg 21/8 2014 Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Bakgrunn: KKPE AS er et aksjeselskap der Bolten Eiendom (BE) ved inngåelsen eier 60 % og

Detaljer

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 21/13. Avgitt 9. oktober 2013 Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes (Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked Hovedutfordringer for å realisere et balansert felles sertifikatmarked Utarbeidet for Energi Norge Januar 2010 Xrgia AS (2010) Rådmann Halmrasts

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Innhold 1 Forord... 5

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13 Nore og Uvdal kommune N LJ m ED A L midoelalderoalen Møteinnkalling Saksnr: 42-45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:00 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 17.06.20 13 ekstraordinært møte Sakskart:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 08.09.2009 87/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 08.09.2009 87/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200600692 : E: 614 D11 : S.Haugen med flere Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.09.2009 77/09 Bystyret 08.09.2009 87/09

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER (NB! Må leses i sammenheng med NTFs kommentarer til avtalen) Mellom tannlege...(heretter kalt praksisinnehaver) og tannlege...(heretter kalt leietaker), er det i dag

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

Fastsettelse av tilknytningsgebyr

Fastsettelse av tilknytningsgebyr Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/30-6-231 Elin Dolmseth 06.05.2014 Fastsettelse av tilknytningsgebyr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 37/14 27.05.2014 Lokalstyret 38/14 17.06.2014

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører) MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 02.03.2009 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: /Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/2954-18258/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 29.05.2014 Saksframlegg Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Utv.saksnr

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Merverdiavgift for museene. - en gjennomgang av følgene ved kulturmoms på inngangbilletter ved norske museer

Merverdiavgift for museene. - en gjennomgang av følgene ved kulturmoms på inngangbilletter ved norske museer pwc Merverdiavgift for museene - en gjennomgang av følgene ved kulturmoms på inngangbilletter ved norske museer Arbeidsnotat til styret i Norges museumsforbund Rådgiver Arild Kalkvik, 31. mai 2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn

Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn Fylke/kommune: Nordland/Andøy kommuner Ansvarlig: Arne

Detaljer

EMA/BTE onsdag, 4. september 2013

EMA/BTE onsdag, 4. september 2013 EMA/BTE onsdag, 4. september 2013 Innledning Da det felles elsertifikatmarkedet mellom Norge og Sverige ble etablert fra 1. januar 2012, var norske småkraftverk 1 bygget mellom 2004 og 2009 ikke inkludert.

Detaljer

Innst. S. nr. 152. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:59 (2005-2006)

Innst. S. nr. 152. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:59 (2005-2006) Innst. S. nr. 152 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument nr. 8:59 (2005-2006) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Ketil

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

ILP. Småkraftverk Seljord, Nissedal. Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed, Gro Jubskås

ILP. Småkraftverk Seljord, Nissedal. Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed, Gro Jubskås ILP, UMB Serie E Studentarbeider, EIE304 ILP Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Telemark, høsten 2009. Emnkode: EIE 304. Småkraftverk Seljord, Nissedal Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed,

Detaljer

Dialogmøte 29. april 2014. Ekstremvær

Dialogmøte 29. april 2014. Ekstremvær Dialogmøte 29. april 2014 Ekstremvær Vi husker alle uværet i fjor høst. Derfor skal jeg denne gangen starte innlegget mitt like før og like etter siste årsskifte, før jeg går over til resultatet for fjoråret.

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer