Ledelse og kvalitet i skolen. Rica Hell Hotel, 9 og 10 februar 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelse og kvalitet i skolen. Rica Hell Hotel, 9 og 10 februar 2012."

Transkript

1

2 Ledelse og kvalitet i skolen. Rica Hell Hotel, 9 og 10 februar Organisasjonskultur til inspirasjon og læring, eller resignasjon og frustrasjon. Hva er viktige faktorer for å forstå og utvikle en god organisasjonskultur. Thomas Mo 2

3 Om skolen Blå Kors 160 elever 3 ulike inntaksgrunnlag Alternativt grunnskoletilbud 6 avdelinger 90 elever har dokumentert ulike utfordringer 3 barnehager Familiesenter

4 5 spørsmål. 1. Har personalet på Aglo et felles verdigrunnlag? 2. Hva vet vi, og hva vet vi ikke om skolen vår? 3. Hvordan er forholdet mellom kollektiv og individuell autonomi som en del av ansatte sin yrkesprofesjon? 4. Har lærerne på Aglo et profesjonelt og organisatorisk commitment til vår egenart 5. Hvilken betydning har ledelse for utvikling av en god organisasjonskultur?

5 Startet jakten på organisasjonskultur, som var noe jeg følte på, men ikke hadde språk om.

6 Definisjon av organisasjonskultur. Edgar Schein: Schein definerer organisasjonskultur som et mønster av grunnleggende antakelser skapt, oppdaget eller utviklet av en gitt gruppe etter hvert som den lærer å mestre sine problemer med ekstern tilpasning og intern integrasjon og som har fungert tilstrekkelig bra til at det blir betraktet som sant, og til at det læres bort til nye medlemmer som den rette måten å oppfatte, tenke og føle på til disse problemene. (Schein 1998 s.7).

7 Organisasjonskultur uttrykkes gjennom grunnleggende antagelser. Ekstern tilpasning Intern integrasjon Misjon og strategi. Mål Midler Evaluering Forbedring. Felles språk og begrepsapparat Gruppens grenser Makt og status Nærhet og vennskap Belønning og straff 7

8 1. Verdigrunnlag Organisasjonskultur, kommer til uttrykk som» grunnleggende antagelser».(schein 1998) Grunnleggende antagelser er verdier Er verdier som tas for gitt. Sånn gjør vi det her. Er taus kunnskap.

9 Visjon Grunnleggende antagelser og verdier kan uttrykkes gjennom en visjon.

10 «Ved bryggeriets drift skal det være det stadige formaal uden hensyn til den øjeblikkelige fordel, at udvikle fabrikationen til den størst mulige fuldkommenhed, saaledes at dette bryggeri og dets produkter altid kunne staa som et mønster og ved deres exempel virke til at ølbryggeriet her i landet holdes paa et højt og hæderligt standpunkt.» Et mål for alle, alle i mål.

11 Aglo vil på grunnlag av kristne verdier hjelpe mennesker til nye muligheter for personlig vekst, trivsel, skolegang og arbeid i et trygt fellesskap.

12

13

14 Verdigrunnlag og resultat.

15 Skoler med felles etos, et felles sett med verdier og normer gir som utslag «fellesskap, enhet og konsekvens», og kan se ut til å kjennetegne de beste skolene (Rutter i Irgens 2009).

16 Stortingsmelding nr.31. ( ) Skoler som har spesielt gode resultater, kjennetegnes av en felles skolekultur der lærerne og ledelsen jobber mot felles mål, og der de grunnleggende verdiene kan gjenfinnes i det praktiske arbeidet med elevene. For å kunne lede skolen i riktig retning, må rektor ha innsikt i det faglige og pedagogiske arbeidet. Rektor må kjenne til pedagogiske metoder og hva som kjennetegner effektiv undervisning av ulike elevgrupper, ha kunnskap om læreplanarbeid og elevvurdering og evne til å etablere og følge opp regler for orden og oppførsel.

17 I en rapport fra «Trøndelag forskning og utvikling» om Aglo står det: «Det synes å være en klar sammenheng mellom visjon, mål og handlinger hos ledelse og ansatte i retning av å legge til rette for, følge opp og skape god praksis overfor både elever og ansatte. ««Elevene oppfatter dette.»

18 2.Hva vet vi og hva vet vi ikke om skolen? Nasjonale prøver Elevundersøkelser Kartleggingsprøver Eksamensresultat Gjennomstrømning Vedtak om spesialundervisning Inntaksgrunnlag elever

19 Organisering Læreplaner Mål Prosjekt Tilsettinger, stabilitet i personalgruppe Tilgang på fagpersonale Antall elevsøknader Studentoppgaver, semesteroppgaver, masteroppgaver Fravær ansatte og elever Budsjett

20 Ekstern tilpasning (Schein) er det vi vet om organisasjonen: måten en organisasjon tilpasser seg de ytre omgivelsene. det er skolen slik den står fram med sine ytre fakta. Det som vi og andre vet. slik omverden kan lese organisasjonen både i forhold til krav og misjon, definert av myndighetene og lokale mål.

21 Schein snakker om: Misjon Middel økonomi og organisering. Lokale mål. Evaluering vi må bruke informasjonen vi har om oss selv og vi må putte det inn i vårt eget verdigrunnlag og lokale mål.

22 Hva vet vi ikke? Organisasjonskulturen, følelsen av fellesskap og tilhørighet? Motivasjon og engasjement hos ansatte? Fører trivsel hos elever og ansatte til gode resultat? Har felles språk og begrepsbruk betydning for følelsen av tilhørighet?

23 Intern integrasjon (Schein), det vi ofte ikke vet om organisasjonen: handler om hvordan organisasjonen utvikler samhørighet og hvilke følelser tilpasningen til de ytre omgivelsene gir. Felles språk og begrepsapparat Gruppens grenser Makt og status Nærhet og vennskap (trivsel) Belønning og straff

24 Et kjennetegn på god organisasjonskultur er at samtidig som man lykkes/mislykkes med sin eksterne tilpasning, gir det følelse av samhørighet, fellesskap intern integrasjon!

25 3. Forståelse av egen yrkesprofesjon - yrkeskultur Mitt spørsmål: hvordan er forholdet mellom kollektiv og individuell autonomi som del av ansatte sin yrkesprofesjon. Handler om ekstern tilpasning. For eksempel organisering. Handler om intern integrasjon gjennom felles språk og begrepsbruk

26 Vi ønsker en kollektiv kultur En kollektiv skolekultur kan blant annet kjennetegnes av felles begreps og språkbruk knyttet til forståelse av yrkesprofesjon.

27 Kollektiv autonomi er uttrykk for en yrkesforståelse og egenart som den ansatte har i en avdeling eller et team i skolen. Yrkesforståelsen innebærer ansvar for utvikling på avdelingen, og ønske om deltagelse og samarbeid innenfor sitt team. Sånn gjør vi det på avdelingen vår. Vi vil samarbeide, vi vil få fram vår egenart innenfor skolens grunnleggende antagelser

28 Individuell autonomi er muligheten til jobbe selvstendig og innenfor rammen av det kollektiv man selv er en del av. Sånn gjør jeg det : sånn kan jeg løse oppgaven som vi har blitt enige om på teamet.

29 Uten felles språk og begrepsapparat om kollektiv og individuell autonomi kan resultatene være: At samarbeid kan oppleves som påtvungen kollegialitet. Individualisme som kan være egenrådighet og motstand mot alt som ikke passer egen yrkesforståelse. Balkanisering, subkulturer med egen agenda kan være resultat viss ikke ansatte er enig om at samarbeid er viktig, viss en ikke føler en får brukt sin egen yrkesidentitet.

30 I tilsettingsarbeid viktig å bruke egen forståelse av felles språk og begrepsapparat til verdisyn Begrunnelse for organisering lettere, og lettere å unngå balkanisering, individualisme,balkanisering.

31 Kollektiv autonomi og individuell autonomi er uttrykk for en profesjonsforståelse innenfor vårt verdigrunnlag Kollektiv autonomi og individuell autonomi kan knyttes til forskjellene på kollektivt orienterte skoler og individuelt orienterte skoler. «Det kollektive understøtter det individuelle på en slik måte at det fikk positive resultat for eleven. Både den enkelte læreren og den enkelte elev utførte sine oppgaver bedre når det kollektive fungerte» (Irgens 2009)

32 4.Har lærerne på Aglo et profesjonelt og organisatorisk commitment til vår egenart? Handler om intern integrasjon følelsen av tilhørighet. Profesjonelt og organisatorisk commitment handler om forpliktelse og motivasjon hos de ansatte,og gir trivsel og yrkesstolthet. Organisatorisk commitent handler om forpliktelse og motivasjon til organisasjonens mål og verdisyn. Profesjonelt commitment handler om forpliktelse og motivasjon til egen yrkesprofesjon.

33 Man får en sterk lojalitet og et sterkt engasjement når ansattes forståelse og utøvelse av sin egen yrkesprofesjon stemmer med organisasjonens mål og verdier. Konsekvenser for trivsel og vilje til sammen å løse organisasjonens mål. Konsekvenser for fravær og lojalitet Irgens

34 Viktig informasjon for å kunne si noe om intern integrasjon viktig for å si noe om tilhørighet, trivsel.

35 4. Hvilken betydning har ledelse for utvikling av en god organisasjonskultur? Lederens oppgave er å «ta kulturen på alvor». (Schein 1998) Ledere i kollektivt orienterte skoler vil«være mer opptatt av felleskapet og relasjonene, den enkelte, helheten og deltagelse enn byråkratisk struktur, kontroll og ledelse som administrasjon» (Moos 2003). Skoler med felles etos, et felles sett med verdier og normer gir som utslag «fellesskap, enhet og konsekvens», og kan se ut til å kjennetegne de beste skolene.(rutter i Irgens 2009)

36 God skoleledelse ser ut til å bedre elevenes skoleresultater, «lederskapets innflytelse er imidlertid indirekte fordi den formidles gjennom variabler som skolens visjon og mål, læreplan og undervisningspraksis». (Leithwood og Riehl).

37 Hovedkilder Edgar Schein: Organisasjonskultur og ledelse. Er kulturendring mulig? Eirik J. Irgens. Profesjon og organisasjon. Andy Hargreaves. Lærerarbeid og skolekultur. Andreassen, Irgens, Skaalvik. Skoleledelse. Betingelser for læring og ledelse i skolen. Andreassen, Irgens, Skaalvik. Kompetent skoleledelse.

en indikator på skolens sunnhetstilstand

en indikator på skolens sunnhetstilstand Skolekulturen en indikator på skolens sunnhetstilstand av dag roaldset En samarbeidsorientert skolekultur er den kulturen som er best rustet til å utvikle skolens totale læringsmiljø og skape varige forbedringer

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

GØRILD JORAMO HVORDAN OPPLEVER SKOLELEDERNE I BLÅ KORS-SKOLENE MULIGHETENE TIL Å UTVIKLE SKOLENS LÆRINGSMILJØ?

GØRILD JORAMO HVORDAN OPPLEVER SKOLELEDERNE I BLÅ KORS-SKOLENE MULIGHETENE TIL Å UTVIKLE SKOLENS LÆRINGSMILJØ? GØRILD JORAMO HVORDAN OPPLEVER SKOLELEDERNE I BLÅ KORS-SKOLENE MULIGHETENE TIL Å UTVIKLE SKOLENS LÆRINGSMILJØ? NTNU, program for lærerutdanning, høsten 2011 Samarbeidsnettverk for mastergrad i skoleledelse;

Detaljer

Motstand fra lærere og krav fra skoleeiere

Motstand fra lærere og krav fra skoleeiere Foto: Mopic/Fotolia Skoleledelse i en ny tid: Motstand fra lærere og krav fra skoleeiere av tor colbjørnsen Det stilles i dag større krav til at ledelsen innenfor skolen må være tydelig. Dette har kommet

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

Organisasjonskultur. Artikkelen er skrevet av Marthe Amundsen

Organisasjonskultur. Artikkelen er skrevet av Marthe Amundsen Organisasjonskultur Artikkelen er skrevet av Marthe Amundsen I denne artikkelen kan du lese om begrepet organisasjonskultur. Artikkelen er utarbeidet til bruk i Studentlivs lederkurs, men kan også fungere

Detaljer

Rektorskolen et nasjonalt utdanningstilbud for rektorer Innhold og krav

Rektorskolen et nasjonalt utdanningstilbud for rektorer Innhold og krav Rektorskolen et nasjonalt utdanningstilbud for rektorer Innhold og krav Skoleledeforbundet 29. oktober 2009 Eli Ottesen Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO 1 Mange land lykkes bedre enn

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Nasjonalt topplederprogram Heidi Kjærnes Gaupseth Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn:

Detaljer

På vei mot god digital praksis

På vei mot god digital praksis Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning På vei mot god digital praksis Bruk av ipad i undervisningen Rune Torsteinsen PED 3902 Masteroppgave

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2008

VIRKSOMHETSPLAN 2008 VIRKSOMHETSPLAN 2008 1 INNHOLDSLISTE Visjon og verdiplattform for Selbu kommune Side 3 Hovedmål for Selbu kommune Side 3 1. Visjon for Selbu ungdomsskole Side 4 2. Innledning Side 4 3. Satsningsområder

Detaljer

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid Skolelederens betydning for lærernes samarbeid The Significance of School Administrator for Cooperation with the Teachers Sigrunn Reitan Masteroppgave i skoleledelse En kvalitativ studie av en lærergruppes

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Handbok LÆRINGSFREMMENDE SKOLEMILJØ. Læringsfremmende atferd og sosial kompetanse. BORGE skole

Handbok LÆRINGSFREMMENDE SKOLEMILJØ. Læringsfremmende atferd og sosial kompetanse. BORGE skole Handbok LÆRINGSFREMMENDE SKOLEMILJØ Læringsfremmende atferd og sosial kompetanse BORGE skole 18.05.2010 1 FORORD Formålsparagrafen for skolen sier i 1-1 blant annet: Elevene skal utvikle kunnskap, dugleik

Detaljer

Strategi for intern læring - med læring som innsats

Strategi for intern læring - med læring som innsats Strategi for intern læring - med læring som innsats Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. ANSVAR... 4 3. OFKS VISJON OG VERDIER... 4 3.1. Visjon... 4 3.2. Verdier... 4 4. MÅL... 5 4.1. Hovedmål...

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

FOR SKOLEVERKET KOMMUNALE FØRINGER

FOR SKOLEVERKET KOMMUNALE FØRINGER Saksfremlegg Saksnr.: 09/297-3 Arkiv: A20 &01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ARBEIDSTIDSAVTALE FOR SKOLEVERKET KOMMUNALE FØRINGER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&&

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Kurt Henriksen. I oppmerksomheten ligger kuren

Kurt Henriksen. I oppmerksomheten ligger kuren Kurt Henriksen I oppmerksomheten ligger kuren En evaluering av målretta utviklingstiltak i den videregående skolen i Nordland fylkeskommune, sett opp mot teorier om skoleutvikling, endring og omstilling.

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Det handler om å lykkes i å omgås andre

Det handler om å lykkes i å omgås andre Det handler om å lykkes i å omgås andre : evalueringsrapport fra et utviklingsprosjekt om atferdsvansker, pedagogisk ledelse og sosial kompetanse i barnehager og skoler i Rana, Hemnes og Nesna kommuner

Detaljer

Siv Grete Stamnes. På vei mot en lærende flerkulturell skole?

Siv Grete Stamnes. På vei mot en lærende flerkulturell skole? Siv Grete Stamnes På vei mot en lærende flerkulturell skole? Master i skoleledelse NTNU 2012 Forsidefoto: siv grete stamnes ii Forord Det går mot slutten av fire år med deltidsstudie på NTNU. En masteroppgave

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 29. nov 2011 GRUNNSKOLEN I TROMSØ Kvalitetsplan for Tromsøskolen 2011-2015 Grunnskolen i Tromsø omfatter p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring,

Detaljer

Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk?

Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk? Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk? Et eksempel Lederskole i Larvik Tove Akre Etikknettverk 22-23 september Ledelse i et systemperspektiv påvirkning og tilpasning en

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Hvordan opplever skoleledere sammenhengen i grunnopplæringa?

Hvordan opplever skoleledere sammenhengen i grunnopplæringa? Hvordan opplever skoleledere sammenhengen i grunnopplæringa? - en fenomenologisk studie basert på samtaler med tre rektorer i videregående skole og tre i grunnskolen Masteroppgave Ronny Engan SKOLE 6113

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen Stjørdal, 6. februar Kjære alle sammen! Jeg har lyst til å starte med et sitat som sier noe om grunnen til at mange lærere er veldig glad i yrket

Detaljer