ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal. Årsmelding 2014, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal. Årsmelding 2014, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal

2 Innhald: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdiar Arbeidsoppgåver: Møre og Romsdal Husflidslag Lokale husflidslag i fylket Husflidsbutikkar og husflidshandverkarar i fylket Fylkeskommunen Andre tiltak; o 3xF, farge, form, funksjon o Ung Husflid, sentralt og i Møre og Romsdal o Kursutvikling / kurslærarkurs o Raudlista o Ullprosjektet Drift Avslutning og vegen vidare Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal fylke er tilsett i 100 % stilling i Norges Husflidslag. Gjennom Møre og Romsdal Husflidslag gir Møre og Romsdal Fylkeskommune økonomisk tilskot til stillinga. Kontorstaden er Parkgata 1, 6003 Ålesund Telefon: E-post: Organisasjonskart, fylket per Norges Husflidslag ca medlemmer Møre og Romsdal Husflidslag 1421 medlemmer Lokale husflidslag 32 lokallag Husflidsbutikkar 4 butikkar Husflidshandverkarar 10 husflidshandverkarar

3 Strategisk plan Visjon Virksomhetsidè Kjerneverdier Kjerneaktivitet Arbeidsområde Vi former framtida Vi styrker de levende husflidstradisjonene i Norge kulturelt, sosialt og økonomisk Kvalitet, tradisjon, nærhet, skaperglede Husflidsfag og næring Opplæring, organisasjonsutvikling og kommunikasjon Hovedmål NH skal være ledende aktør i Norge innen: Handlingsbåren kunnskap Kulturvern Næringshusflid Dette skal vi oppnå gjennom: Kjerneaktivitet: Husflidsfag Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om, og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Tilby flere husflidsaktiviteter som gir skaperglede for barn og unge. Videreutvikle nye husflidsprodukter i dagens formspråk. Ivareta det tradisjonelle formspråket. Næring Bedre rammebetingelsene for produsenter og salgsleddene. Økt kunnskap om kulturhåndverk i befolkninga. Økt fokus på husflidsprodukter og opplevelse knyttet til produksjonen. Økt verdiskaping i produksjon og salg.

4 Strategi: Sikre god kommunikasjonsflyt med enkeltmedlemmar, medlemsgruppe, mellom ulike nivå i organisasjonen og mellom tilsette og frivillige. Tiltaka Fylkeshusflidslaget, årsmøtet, styremøte, andre arrangement Skildring av tiltaka: Styremøte og årsmøte: Husflidskonsulenten deltek på styremøte, årsmøtet og på andre arenaer initiert av eller saman med fylkeshusflidslaget. Organisasjonskurs: Samarbeid om planlegging og gjennomføring av organisasjonskurset saman med fylkeshusflidslaget. Vere kurslærar. Samarbeid med fylkeshusflidslaget om andre tiltak og satsingsområder Mål: Stimulere til ulike husflidsaktivitetar i Møre og Romsdal og gje fagleg råd og rettleiing. Utveksle informasjon, samarbeide om tiltak og vere bindeledd mellom fylkeslaget, lokale husflidslag og Norges Husflidslag sentralt. Styremøte og årsmøte: Husflidskonsulenten har delteke på 7 styremøte og på årsmøte for Møre og Romsdal Husflidslag i Ulsteinvik. Årsmøte vert nytta som ein informasjonsarena og til utveksling av erfaringar og problemstillingar med lokale husflidslag. På årsmøte i Ulsteinvik var der ei utstilling av tradisjonelle puter gjennom fleire 10-år. I tillegg var der informasjon om og mannekengoppvisning av både kvinne-, manns- og barnebunadar frå Sunnmøre. Alle deltakarane besøkte Ishavsmuseet på Brandal der ein fekk flott informasjon frå ein som sjølv hadde vore på selfangst på Ishavet. Organisasjonskurs: Årleg arrangerer Møre og Romsdal Husflidslag organisasjonskurs for lokale husflidslag. Desse kursa går på omgang i dei ulike delane av fylket. I 2014 vart det arrangert kurs på Baronen Hotell i Ålesund. 21 personar, hovudsakleg frå Sunnmøre og nokre frå dei andre fogderia, var tilstades. Husflidskonsulenten hjelpte til med organiseringa av kurset og var kurslærar. Innhaldet i dette kurset var oppbygging av organisasjonen, vedtekter, strategisk plan og arbeidsoppgåver til fylkeslaget og om arbeid for tillitsvalde i lokale husflidslag. Tiltaket vidareførast. Andre samarbeidsprosjekt med fylkeshusflidslaget, sjå tiltak Frå organisasjonskurset 2014

5 Strategi Sikre god kommunikasjonsflyt med enkeltmedlemmar, medlemgrupper, mellom ulike nivå i organisasjonen og mellom tilsette og frivillige. Tiltaka Lokale husflidslag i Møre og Romsdal. Skildring av tiltaka: Husflidskonsulenten besøker lokale husflidslag rundt om i heile fylket med ulike emne. Det kan vere tema organisasjonsarbeid, forskjelleg fagstoff og aller helst tema som er satsingsområde i Norges Husflidslag. Dette året vil hovudvekta bli lagt på satsingsområda 3xF,- form, farge, funksjon og raudlisteprosjektet. Husflidskonsulenten gir husflidslaga tips og idear til arbeidstema, til kurslærarar og andre fagpersonar rundt om i fylket og bidrar elles med råd og rettleiing. Mål: Vere bindeledd mellom ulike deler av organisasjonen og bidra med informasjon og kommunikasjon med lokallaga og lokallagsmedlemmer om aktuelle arrangement og hjelpe til med spørsmål av organisasjonsmessig og fagleg karakter. Desse husflidslaga har hatt besøk av husflidskonsulenten i 2014: Rauma Husflidslag, tvebandstrikking Sula Husflidslag, 20 års jubileum. Tingvoll Husflidslag, blokktrykking og snordreiing Norddal Husflidslag, besøk på sommarmesse i Valldal. Molde Husflidslag, Kreativ helg; aktivitetshelg over 2 dagar i Eikesdalen. Husflidskonsulenten deltok på samlinga med litt undervisning og jobba elles med forskjelleg aktivitetar. I tillegg har konsulenten besøkt desse husflidslaga med tema 3xF - form, farge, funksjon ( sjå også eige tiltak): Fræna Husflidslag, tema form og funksjon og klesmøll Veøy Husflidslag, tema om fargar Husflidskonsulenten har besøkt tre husflidslag med tema Raudliste: Rauma Husflidslag, raudliste og forskjellege strikketeknikkar Norddal Husflidslag; raudliste og konststrikk Voll Husflidslag, Måndalen, raudliste og ulike fletteteknikkar ( om raudlisteprosjektet, sjå eige tiltak) Det er 32 lokale husflidslag i Møre og Romsdal. Nesten kvar kommune har eit husflidslag. Mange av desse er svært aktive og møtast frå ein gong per månad til ein gong per veke. Andre husflidslag har mindre aktivitet. Tal viser at det i 2013 var 773 arrangement fordelt på desse aktivitetane: temakveldar, medlemsmøte, turar, utstillingar, strikkekafear, museumsdagar og messe. Eitt husflidslag har eigen butikk som er ope heile året, mens tre andre har butikkar med redusert åpningstid. Nokre husflidslag har eigne grupper som knivgruppe, quiltegruppe, tregruppe, vevgruppe og/eller Ung Husflid gruppe. Tre husflidslag eig lokala sine, mens resten av lokallaga i fylket anten har fast leigeavtale eller leige lokale frå gong til gong.

6 Strategi Sikre god kommunikasjonsflyt med enkeltmedlemmar, medlemgrupper, mellom ulike nivå i organisasjonen og mellom tilsette og frivillige. Tiltaka: Husflidsbutikkane og husflidshandverkarar. Skildring av tiltaka: Konsulenten besøker husflidshandverkarar og dei fire husflidsbutikkane når ein er på reise i nærleiken. I tillegg bidrar ein med råd og rettleiing av fagleg karakter i telefon og på nettet. Mål: Vere bindeledd mellom ulike deler av organisasjonen og bidra med informasjon og kommunikasjon med husflidsbutikkane og handverkarar, og hjelpe til med spørsmål av organisasjonsmessig og fagleg karakter. Husflidskonsulenten har besøkt husflidsbutikkane i Molde og Ålesund. I tillegg deltok konsulenten på møte i Husflidens Eigarlag, Ålesund der tema var organisering og organisasjonsarbeid. Gjennom heile året har konsulenten svart på spørsmål og formidla kontakt til produsentar og husflidshandverkarar. Spørsmåla har sett vore av fagleg karakter forutan formidling om andre fagpersonar, produsentar, messer og utsalsstader.

7 Strategi Sikre informasjon til og god dialog med politikarar og offentlige administrasjon i fylke og kommunar. Tiltaka Fylkeskommunen Skildring av tiltaka: Sende informasjon til og delta på aktuelle arrangement initiert av fylkeskommunen. Mål: Ha eit godt samarbeid med fylkespolitikarar og administrasjon. I 2014 deltok husflidskonsulenten på fylkeskulturkonferansen i Ålesund der tema var samhandling mellom offentleg og frivillig sektor. Møre og Romsdal Fylkeskommune gir via Møre og Romsdal Husflidslag økonomisk støtte til stillinga som husflidskonsulent, og konsulenten rapporterer med årsmeldinga til fylkeskommunen. Billedvev vove av Synnøve Erdal

8 Strategi Ta vare på og vidareutvikle kunnskapen om og dugleiken innan tradisjonshandverk. Tiltaksområde: Lage og vidareutvikle arenaer for kunnskap, dugleik og skaparglede. Vidareutvikle opplæringa i husflid gjennom handlingsboren kunnskap. Tiltaka 3xF, farge, form,funksjon Skildring av tiltaka: 3xF - form, farge, funksjon er eitt av Norges Husflidslag sine satsingsområde. Husflidskonsulentane har fått tildelt verktøy, tips og idear for å føre prosjektet ut i fylka til medlemsgruppene. Mål: Bevisstgjøring og kompetanseheving innen form, farge, funksjon i alle nivå av organisasjonen. Delmål: I 2014 skal alle ansatte i Norges Husflidslag ha et bevisst forhold til hvordan Norges Husflidslag kommuniseres og presenteres utad. Det skal arbeides for at alle medlemsgrupper skal oppnå same bevisstgjøring. I 2014 skal alle medlemmer i Norges Husflidslag ha en tydelig bevisst holdning til bruk av farge, form og funksjon i husflids og håndverksarbeid. Prosjektet 3xF form, farge, funksjon har vore inn i det siste arbeidsåret. Husflidskonsulenten har besøkt nokre husflidslag rundt om i fylket med eitt eller fleire av desse tema: Fargar: om fargelære, korleis fargane påverkar på kvarandre og omgjevnaden. Form og funksjon: kunnskap om kva som kjenneteiknar god form og funksjon. Stolt husflid: om korleis ein kan forbetre utstillingar og presentasjonar av varer og produkt for publikum/kundar. Om klesmøll: Om oppblomstring av klesmøll og korleis ta vare på klede. Til alle temakveldane har det og vore tilbod om noko praktisk arbeid. Sjølve prosjektet er avslutta, men materiellet som har blitt laga i prosjektperioden, er framleis aktuelt og vil bli brukt i mange samanhengar i fylkeslaget og husflidslaga i fleire år framover. Frå husflids- og handverksmesse i Budapest

9 Strategi Tilby fleire husflidsaktivitetar som gir skaparglede for barn og unge. Tiltaksområde Arrangere/ tilby kurs for instruktørar som formidlar husflid til barn og unge. Tilby Ung Husflid -aktivitetar nasjonalt, regionalt og lokalt. Tiltaka Ung husflid sentralt og i Møre og Romsdal Skildring av tiltaka: Ung husflid, er namnet på husflidsarbeidet for barn og ungdom i Norges Husflidslag. Sentrale og lokale tiltak: o Vere diskusjons- og samtalepartnar med barne- og ungdomskonsulenten i Norges Husflidslag. o Bidra i planlegginga, marknadsføre og delta og eventuelt vere kurslærar på kurs for barneinstruktørar i region midt-noreg o Bidra i planlegginga, marknadsføre og vere kurslærar på kurs for barneinstruktørar i Møre og Romsdal hausten 2014 o Vere med på planlegginga og gjennomføringa av aktivitetsveker: Spinnvill veke i Molde og i Ørsta, Ferieklubben på Tingvoll. o Vere kurslærar/ instruktør innan ulike aktivitetar for barn i andre grupperingar enn Norges Husflidslag. Våren 2014: kurslærar i spikking på Leirskulen på Gjermundnes. Mål: Husflidsaktivitetar som gir skaparglede er ein del av alle barn og unge si læring. Skape glød og interesse blant barn og unge for husflidsaktivitetar og egen kulturarv. Konsulenten har gjennom heile året vore samtale- og diskusjonspartnar for barne- og ungdomskonsulenten i Norges Husflidslag. Samarbeidet dette året har m.a. gått ut på å søkje ut økonomiske midlar, Breddegåve, hos Sparebankstiftelsen og å leggje rammer for tildelinga av midlane. Norges Husflidslag fekk tildelt 2.9 mill der ein liten del vil gå til prosjektet Ungt design for unge brukarar. Resten av midlane går til husflidslaga rundt om i landet som har søkt på pengane som skal gå til innkjøp av verktøy, utstyr og materiale innan tema ull (om ullprosjektet, sjå eige tiltak). Gimber og Katta slår til i Sør-Trøndelag. Kurs for barneinstruktørar frå region midt-noreg er eit samarbeidsprosjekt mellom fylkeslaga og husflidskonsulentane i Nord Trøndelag, Sør Trøndelag og Møre og Romsdal. Dette året var kurset lagt til Røros med Sør Trøndelag Husflidslag som arrangør. Dessverre måtte kurset avlysast på grunn av lite påmelding. Men heldigvis vart nytt kurs planlagt og gjennomført i september i Orkdal. Husflidskonsulenten bidrog med marknadsføring i eige fylke, og to personar kryssa fylkesgrensa for å delta. I 2015 vil kurset bli lagt til Nord-Trøndelag.

10 Gimber og Katta slår til i Molde. Dette var eit to dagars kurs for barne- og ungdomsinstruktørar i fylket. Husflidskonsulenten hadde hovudansvaret for planlegging og gjennomføring av kurset og var i tillegg ein av kurslærarane. Kurset la vekt på inspirasjon og fagleg påfyll innan tema; saum på symaskin, karding og spinning, trykking på stoff, enkel snekring og snorer og band. Kurset vart gjennomført med 9 vaksne deltakarar. Frå aktivitetar for eller med ungar 2014 Spikking på Leirskulen. Husflidskonsulenten har planlagt og gjennomført 4 spikkekurs på Leirskulen på Gjermundnes. Til saman deltok 93 elevar på desse spikkekursa. Elevane kom frå det øvste trinnet i barneskulen på Ellingsøya, Skjevika, Velledalen, Hundeidvik og Gursken. Elevane hadde stort sett lite erfaring med å spikke/smi. På kurset spikka elevane kakestikker, veggkrokar og pinneringspel (ei gamal leike) og fekk innføring i ulike spikkegrep og god knivbruk. Valfaget Levande kulturarv. Bergmo Ungdomsskole v/lærarar i kunst og handverk, ynskte å få til eit samarbeid innan valfaget Levande kulturarv. Husflidskonsulenten deltok på eit planleggingsmøte, men dessverre vart det ikkje slik at elevane fekk tilbod om dette valfaget skuleåret Brikkevev. Norges Husflidslag arbeider med å gje ut ei vevebok med vekt på småveving for barn. Brikkevev blir ein del av denne boka. Saman med to andre fagpersonar frå Molde Husflidslag og Vestnes Husflidslag, har husflidskonsulenten utarbeid eit opplegg i brikkevev for barn. Opplegget vart prøvd ut på åtte jenter i Molde ein laurdag. Ut frå erfaringane i utprøvinga, har arbeidsgruppa laga tekst og skisser på brikkevevdelen av boka. Veveboka for barn er planlagt utgitt våren Spinnville-veker, aktivitetsveke for barn. I to år har husflidskonsulenten saman med Molde Husflidslag og Romsdalsmuseet, gjennomført Spinnvill-veke, ei aktivitetsveke for barn mellom 8-12 år. I denne veka har ungane fått tilbod om ulike husflids- og handverksaktivitetar som ulike tekstile aktivitetar, spikking, besøk på gard med dyr, turdag med m.a. fisking og bading, omvisning på museet forskjellige vikingaktivitetar, med meir. Aktivitetane har m.a. vore bestemt av kva lærarar og hjelparar ein har fått tak i.

11 Også i år vart ei slik veke gjennomført på Romsdalsmuseet, og husflidskonsulenten var ansvarleg på sine fagfelt og var kurslærar i spikking og repslaging på turdagen på Løvikremma, Aukra. For fyrste gong arrangerte Brudavolltunet i Ørsta og Ørsta Husflidslag tilsvarande dagar som på Romsdalsmuseet. I Ørsta var der tilbod om spikking, lysdypping, karding og spinning, toving, flatbrødbaking, laging av bjønnmosekost og repslaging. Også her var husflidskonsulenten kurslærar i spikking. Tingvoll Husflidslag og Tingvoll Bygdetun arrangerte også ei slik aktivitetsveke, Ferieklubben. Aktivitetane var stort sett dei same som i Molde og Ørsta. Husflidskonsulenten var lærar i spikking og repslaging. Desse arrangementa gjekk føre ser anten i byrjinga eller slutten av sommarferien for barn. Til saman deltok mellom ungar på desse dagane. Husflidskonsulenten har vore med i planlegginga og gjennomføringa av desse aktivitetsdagane på alle dei tre stadane. Prosjektet vil bli vidareført i Frå Fritidsklubben,Tingvoll med sjølvlaga hoppetau I Møre og Romsdal er det 32 lokale husflidslag, og mange av desse har tilbod for barn på ein eller annan måte. I 2013 hadde fire husflidslag faste arbeidssove for både barnemedlemmer og ikkje barnemedlemmer. Andre husflidslag hadde meir sporadiske tilbod for barn. Ved siste årsskiftet hadde Møre og Romsdal 74 barnemedlemmer (0-14 år) og 102 ungdomsmedlemmer (14-26 år).

12 Strategi Ta vare på og vidareutvikle kunnskapen om og dugleiken innan tradisjonshandverk. Tiltaksområde: Vidareutvikle opplæringa i husflid gjennom handlingsboren kunnskap. Tiltaka Kursutvikling, kurslærarkurs Skildring av tiltaka: Kurs og kompetanseutvikling: Vere diskusjons- og samtalepartnar for kurs og kompetanseutviklar i Norges Husflidslag. Kurslærarkurs: Ut frå tidlegare undersøkingar ser vi at kurslærarane våre har svært stor kompetanse, men dei har høg alder. Om nokre år kan det bli vanskeleg å få tak i dyktige kurslærarar innan vårt fagområde. For å vidareformidle den kompetansen erfarne kurslærarar har, og for å inspirere andre til å bli kurslærar, arbeider Norges Husflidslag i samarbeid med Studieforbundet Kultur og Tradisjon, for å få fylkes- og lokallag til å arrangere kurslærarkurs. Konsulenten har gjennom heile året vore samtale- og diskusjonspartnar for kurs og kompetanseutviklar i Norges Husflidslag. I september heldt konsulenten innlegg om verdigrunnlaget til Norges Husflidslag på medarbeidarsamling for Sør-Trøndelag Husflidslag i Orkdal. Husflidskonsulenten har halde hand om tiltaket Kurslærarkurs i Norges Husflidslag og vore samtalepartnar for arrangørane av kurslærarkursa. Det har blitt gjennomført kurslærarkurs i Rogaland og Hedmark. Kurslærarkurset i Oppland kom ikkje i gong. Innhaldet i kursa var om; føresetnader for kurs, kursplanlegging, studieplanar, om Norges Husflidslags verdigrunnlag, om gjennomførting av kurs med vekt på enkel pedagogikk og metodikk. Tiltaket vil bli vidareført. Møre og Romsdal Husflidslag og lokale husflidslag i fylket, arrangerte til saman 85 kurs i 2014 med til saman 1604 kurstimar og 580 deltakarar. Emneområde som hadde flest kurs var vev, bunad, spinning, masketeknikkar og skinn - ler.

13 Strategi: Ta vare på og vidareutvikle kunnskapen om og dugleiken innan tradisjonshandverk. Tiltaksområde: Lage og vidareutvikle arenaer for kunnskap, dugleik og skaparglede. Vidareutvikle opplæringa i husflid gjennom handlingsboren kunnskap. Tiltaka: Raudliste Skildring av tiltaka: Dette prosjektet er Norges Husflidslags dugnad for vår felles immaterielle kulturarv. Mange av dei tradisjonelle husflidsteknikkar og kunnskapen i og kring desse, kan vere i ferd med å gå tapt om vi ikkje fører den vidare til nye generasjonar. Husflidskonsulenten vil inspirerer og oppmode husflidslaga til å velje seg ein lokal trua teknikk som dei kan arbeide med. Mål: Alle husflidslaga i fylket deltek med dokumentasjon og tilbyr opplæring til andre i minst ein teknikk eller framstillingsprosess kvar. Tiltaket som er i startgropa har utvikla seg gjennom året. Konsulenten har arbeid med å informere om tiltaket på felles arenaer i fylket som årsmøte og organisasjonskurset. Konsulenten har vore i fleire husflidslag med informasjon om prosjektet. I 2014 har Møre og Romsdal Husflidslag arrangert to kurs med vekt på raudlisteteknikkar. På kurset i Molde i februar vart det undervist i spinning, hedebosaum, tvebandstrikking og prydsaum. På kurset på Vestnes kunne ein delta på teknikkane blokktrykk og filering. Husflidskonsulenten hjelpte til med planlegging og gjennomføring av kursa og hadde info om raudlisteprosjektet under begge kursa. Tilsaman deltok 30 personar på begge kursa. Konsulenten var deltakar på kurset i filering. Om lag halvparten av husflidslaga i Møre og Romsdal har valt seg eit emneområde som dei skal arbeide vidare med. Desse tema og teknikkar er valt: gimping, hakking, hedbosaum, sjøvottar, tvebandstrikking, krøllhår/kurompe, slindring, knipling, flossvev, kontstrikking, gamle strikketeknikkar, nålebinding, grunnsaum til bunadar, bunadsskjorte, spinning på handtein og Leviåkle/ Nordmørsåkle. Prosjektet vil bli vidareført. Frå Raudlistekursa 2014

14 Strategi: Ta vare på og vidareutvikle kunnskapen om og dugleiken innan tradisjonshandverk. Tiltaksområde: Lage og vidareutvikle arenaer for kunnskap, dugleik og skaparglede. Vidareutvikle opplæringa i husflid gjennom handlingsboren kunnskap. Tiltaka: Ullprosjektet Skildring av tiltaka: Landsmøte i Norges Husflidslag vedtok i Strategisk Plan å arbeide med eit landsomfattande prosjekt, og emneområdet vart norsk ull / sau. Mål: Sette fokus på norsk sau/ull/skinn i heile verdikjeda vår. - Ta vare på kulturarven knytt til den norske sauen, til kunnskap, teknikkar og produkt. - Formidle, synleggjere og auke kompetansen om sauen som ressurs og korleis ein kan nytte denne. - Produktutvikle; ta den norske sauen inn i framtida gjennom utvikling av nye produkt. - Selje; auke salet av ullprodukt og materiell knytt til sauen og synleggjere Norges Husflidslag som kompetanseorganisasjon. Husflidskonsulenten har vore ein av fire i ei prosjektgruppe som hadde som mandat å utarbeide ei skisse over ullprosjektet og kome med forslag til tiltak. Dette vart levert til styret i november. Prosjektleiar og prosjektgruppe vil bli nedsett på nyåret På tampen av året har konsulenten planlagt og arbeid med tiltak for opplæring av tilsette i Norges Husflidslag våren Besøk i bedrifter: Møre Bånd & Vev, Tingvoll vart besøkt i samband med andre oppdrag i nærleiken. Denne bedrifta er den einaste i Noreg som lagar band til bunader, jakker, kofte, genserar og til andre plagg og produkt. I samband med sektormøte i Bergen var konsulenten på besøkt og fekk omvisning på Hillesvåg Ullvarefabrikk, Hjelmås som m.a. anna produserer garn av norsk ull. Oleanna, Arna vart også besøkt på same tid. Dei lagar diverse jakke, genserar og liknande i ulike materiale. På Gol vitja vi Ullsentralen på Nortura og fekk omvisning og informasjon om sortering av ull. Ein gardbrukar som arbeidde med sau, vart også besøkt. Der fekk ein vite ulike problemstillingar den norske sauebonden står overfor i dag. Campain for Wool, et seminar om design, mote og betydningen av råvarer for innovasjon, var eit seminar i Oslo som konsulenten deltok i på haustparten. Norsk Folkemuseet på Bygdøy er også i ferd med å satse på tema ull, og ynskjer samarbeid med Norges Husflidslag. Husflidskonsulenten deltok på eit møte med dei og diskuterte samarbeid dei komande åra.

15 Drift: Fellessamlingar: Fag- og konsulentsamling: februar, Gardermoen Husflidskonsulenten planla, søkte ut vaksenopplæringsmidla og losa kollegar gjennom fagsamlinga som hadde tema form, mønster og dekor og formidling av dette. Vask og stell av tekstilar og praktisk arbeid med stempeltrykk sto også på programmet. Personalsamling: september, Oslo Tema: ny strategiplan, Unescoakkreditering, og info om ullprosjektet. Landsmøte, juni, Harstad Årsmøte i Norges Husflidslag, utstillingar, aktivitetar og anna kulturelt påfyll. Faglig utvikling: Husflids og handverksmesse, august, Budapest. Besøk på messa i tillegg til møte med tema Ung Husflid. Sektorarbeid/arbeid som sektorleiar: Konsulenten har vore leiar for sektor for husflidsfag og har hatt ansvar for arbeidsplanlegging, budsjettering, rapportering, drift og personalansvar i sektoren. Sektorleiaren sitt ansvar er også å planleggje og gjennomføre tiltak og arbeidsoppgåver i Strategisk plan som ligg til sektoren og å kommunisere desse internt og eksternt. I 2014 var det 5 medarbeidarar i husflidsfagssektoren. Dette året har vi hatt 4 sektormøte og telefonmøte ca kvar 14.dag og elles ved behov. I leiarteamet samarbeider sektorleiaren med administrerande direktør, dei 2 andre sektorleiarane, barne- og ungdomskonsulenten, kurs og kompetanseutviklar og leiar for fellestenesta. Sektorleiaren deltek på leiarmøta og spelar ei aktiv rolle i organisasjonen si strategiutvikling. Sektorleiaren rapporterer tiltak og aktivitetar i sektoren til styret ca 1 gong per kvartal. Det har blitt gjennomført 5 leiarmøte i 2014 forutan telefonmøte. Konsulenten har tatt over ansvaret med oppdatering, oppfølging og føring av timerapportertingsskjema for husflidskonsulentane. Fagutvala: Norges Husflidslag har 3 fagutval, -vev, tre, og bunad/folkedrakt. I mandatet til fagutvala står det m.a: at Norges Husflidslags fagutvalg skal holde seg godt orientert, komme med faglige råd og innspill til organisasjonen om tiltak på fagfeltet som bør prioriteres, og bidra til at tiltakene gjennomføre. Fagutvala ligg under sektor for husflidsfag, og sektorleiaren har som arbeidsoppgåve å fylgje opp og rapportere frå fagutvala. Andre arbeidsoppgåve: InnerWheel, Brattvåg, ein kvinneorganisasjon som arbeider for vennskap og forståelse nasjonalt og internasjonalt ynskte informasjon om arbeidet til Norges Husflidslag og husflidskonsulenten. Dette førte til eit besøk og foredrag om tema i denne organisasjonen.

16 NAV-Ålesund ved IA-ansvarleg har besøk husflidskonsulenten med diverse info for IA-bedrifter. På haustparten deltok konsulenten på møte med Norsk Håndverksinstitutt, Lillehammer. Dei ynskte eit samarbeid om registrering av tradisjonsbærarar til Handverksregisteret, og konsulenten har arbeid med formidling av dette til kollegaer. Mot jul har husflidskonsulenten har brukt noko tid på å utvikle modellar og lage oppskrifter som kan bli brukt i Julekalenderen for barn Driftsrutine: Husflidskonsulenten rapporterer om ressursbruk i kroner kvar månad, ressursbruk i tid kvart kvartal og statusrapport i høve til arbeidsplan kvart halvår. Arbeidsplanen vert lagt på bakgrunn av tiltak som er vedteke i Strategisk plan på Landsmøte. Sørvis: Gjennom heile året får husflidskonsulenten mange telefonar og e-postar med spørsmål frå medlemmar, lokallag, privatpersonar, andre organisasjonar og næringsdrivande. Etter beste evne vert det gitt hjelp og svar på desse spørsmåla. Produksjon av norsk ullgarn i Noreg

17 Avslutning / vegen vidare: Husflidsaktiviteten i Møre og Romsdal er på det jamne og innhaldet i aktiviteten avspeglar satsingsområda i Norges Husflidslag. Husflidskonsulenten er ei viktig brikke i å formidle og inspirere medlemmar og andre til å arbeide med og fordjupe seg i husflidsarbeid. Mykje av arbeidstida i 2014 har gått med til å planleggje og gjennomføre tiltak og arbeidsoppgåver retta til barn og unge. Det kan vere kurs for vaksne som skal formidle vidare til barn, eller aktivitetar direkte med barn. Ca halvparten av Ung Husflidsmedlemmane i fylket er ungdommar, 14 til 26 år. I samarbeid med fylkeshusflidslaget prøvde vi å få til eit instruktørkurs for denne målgruppa. Dessverre lukkast vi ikkje i å få nok deltakarar, så vi måtte omgjere kurset til også å omfamne barneinstruktørar. I 2015 blir det prøvd ut eit husflidsprosjekt for ungdommar i Akershus. Erfaringane derifrå tek vi med oss, evaluerer og eventuelt prøver ut eit tilpassa opplegg i Møre og Romsdal i ettertid. Aktivitetsveke for barn i sommarferien er ei god og positiv erfaring. Her er husflidslaga med på å leggje rammer ut i frå eigne føresetnader og i samarbeid med lokale museum. Husflidskonsulenten vil arbeide for at dette vert årlege tilbod der ein alt har kome i gong, og vil prøve å få til liknande opplegg andre stader. Opplegg for barn som Norges Husflidslag har utvikla, ser eg fleire gonger vert brukt inn i skulen. Når eg besøker i husflidslaga, møter eg ein del personar som er lærarar i kunst og handverk, og får då tilbakemelding om at organisasjonen sine opplegget for barn, er eit godt supplement til ein travel skuledag. Norges Husflidslag har vedteke at organisasjonen i åra , skal arbeide med eit landsomfattande ulltema. Dette vil sette sitt preg på arbeidet til konsulenten komande år. Fylkeshusflidslaget og konsulenten har alt hatt eit møte der det vart diskutert kva utforming dette tiltaket skal få i Møre og Romsdal. Vi ynskjer å gripe tak i eit lokalt /regionalt ull-tema, auke kompetansen, formidle, synleggjere og utvikle denne kulturarven vidare til nye generasjonar. Takk til alle for alt samarbeid i 2014, og ekstra takk til fylkeskommunen som bidrar økonomisk til husflidsarbeid i fylket. Ålesund, 13. jan 2014 Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal Randi Hole

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal ÅRSMELDING 2012 Innhald: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdiar Arbeidsoppgåver: Fylkehusflidslag Lokale husflidslag Fylkeskommunen Andre tiltak; o 3xF, farge, form, funksjon o Ung Husflid,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER Åkle i rutevev fra Vest-Agder. ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker

Detaljer

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 Innhold: Organisasjonskart, fylket Side 3 Strategisk plan 2011-2014 Side 4 Husflidsfag Side 5 Næring Side 10 Drift Side 11 Håndverkere Side 12 Avslutning/veien

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Lindebark lagt i en bekk for røyting.

ÅRSMELDING 2012. Lindebark lagt i en bekk for røyting. - ÅRSMELDING 2012 Lindebark lagt i en bekk for røyting. 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra

ÅRSMELDING 2011. Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra 1 ÅRSMELDING 2011 Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark Guksi/trekopp av rirkule av bjørk med innlagt reinhorn, gravert. 2 Innhold side 2 Organisasonskart, fylket side 3 Lokale husflidslag side 4 Strategisk plan,

Detaljer

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24.

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24. ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver Fylkeslag Lokallag/Husflidhåndverkere/Husflidbutikker Skoler, museum - Husflidskolehistorien i Nordland

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket

Innhold: Organisasjonskart, fylket ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Festspillene i Nord Norge Husflidsskolehistorien i Nordland

Detaljer

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal ÅRSMELDING 2016 Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal Innhald: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan 2015-2018 Arbeidsoppgåver: Andre tiltak; Raudlista Ullialt, sentralt, regionalt-lokalt Kursutvikling

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Innhold side 2 Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan, kjerneverdier side 3 Arbeidsoppgaver: Fylkeslag side 4 Lokale Husflidslag

Detaljer

Norges Husflidslag ca 24 000 medlemmer. Rogaland Husflidslag Ca. 14.800 medlemmer. Husflidsbutikker: 1 butikk

Norges Husflidslag ca 24 000 medlemmer. Rogaland Husflidslag Ca. 14.800 medlemmer. Husflidsbutikker: 1 butikk ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak

Detaljer

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi ÅRSMELDING 2016 Husflidskonsulenten i Finnmark Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi 2 Innhold side 2 Organisasonskart, fylket side 3 Lokale husflidslag og husflidskonsulenten side 4 sk plan

Detaljer

Husflidskonsulenten i Rogaland fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag.

Husflidskonsulenten i Rogaland fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag. ÅRSMELDING 2011 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland

ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland ÅRSMELDING 2013 Kultur og næringskonsulent i Hordaland Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014

KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014 KULTUR- OG NÆRINGSKONSULENTEN I HORDALAND ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Husflidskonsulenten i Akershus

1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Husflidskonsulenten i Akershus 1 ÅRSMELDING 2012 2 Innhold: Organisasjonskart Akershus Strategisk plan med kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Lokallag Husflidshåndverkere Skoler, museum Andre tiltak 3 x F Form Farge Funksjon Lærerstevner

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag.

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag. ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 13. mars 2015.

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 13. mars 2015. Til lokallagsleder Rundskriv L 03-2015 Oslo 30. januar 2015 Handlingsplan 2015 2016 - drøfting i lokallagene Under landsmøtet på Viken Folkehøgskole 26. 29. mai 2015 skal det vedtas handlingsplan for NKF

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Støtteordningar og søknader

Støtteordningar og søknader Støtteordningar og søknader Dette er eit emne tillitsvalde og medlemer er svært interessert i. Filosofien er enkel: Får vi tak i pengar kan vi skape meir aktivitet. Samtidig skjer det stadig endringar

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Vurdering for læring - prosjektsamarbeid mellom skulane i Jærnettverket

Vurdering for læring - prosjektsamarbeid mellom skulane i Jærnettverket Vurdering for læring - prosjektsamarbeid mellom skulane i Jærnettverket OB Starta med å besøkja alle ressursgruppene 25 stk Skulebesøk Ca 1 2 timar på kvar plass Skulane hadde svært ulikt utgangspunkt

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2014-2015

ARBEIDSPLAN 2014-2015 ARBEIDSPLAN 2014-2015 SENTERPARTIET I SOGN OG FJORDANE Fylkesårsmøte sitt vedtak: a) Arbeidsplan 2014 2015 vert godkjent. b) Fylkesstyre får fullmakt til å gjere endringar gjennom året. 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune.

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Fire skular var i perioden januar 2012 t.o.m. juni 2013 med i Utdanningsdirektoratet si satsing Vurdering for Læring (VfL). Målsetjinga var utvikling av ein vurderingskultur

Detaljer

Læring, fellesskap og demokrati

Læring, fellesskap og demokrati Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Læring, fellesskap og demokrati NYNORSK 2 1-2-3 KURS! Så flott

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN 2008/09 FORORD Kvalitetsutviklingsplanen for Blindheim barneskole

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde Eit oppdrag for heile organisasjonen Innhald Det er viktig å rekruttere ATV-ar 3 Arbeidsoppgåver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunnar til

Detaljer

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo Trondheim Møre og Romsdal Bergen Oslo Innholdsfortegnelse 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar... 3 2. Organisering og forankring... 3 3. Oppnådde resultat... 3 Hovudmål

Detaljer

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR MAL FOR HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKULANE I STORD 2011 Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Handlingsplan for Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap

Handlingsplan for Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Handlingsplan for Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Revisjon 2015 INNHALD INNHALD... 2 I. Kva er nasjonale, faglege museumsnettverk... 2 1.1. Ansvarsmuseum... 3 1.2. Forpliktingar i kulturlandskapsnettverket...

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Foreldre ved Ål ungdomsskule

Foreldre ved Ål ungdomsskule Foreldre ved Ål ungdomsskule I. Kven er kva Om du lurer på dei ulike rollene til foreldrekontaktane på ungdomsskulen, sjå Foreldreutvalget for grunnopplæring (FUG) sine heimesider, www.fug.no SU- samarbeidsutvalget

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Forord. Mål: Alle skal ha ei god psykisk helse. Visjon: Likeverd openheit respekt

Forord. Mål: Alle skal ha ei god psykisk helse. Visjon: Likeverd openheit respekt HANDLINGSPLAN 2013 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2013. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2013 skal

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE Innhald: Organisasjonskart, fylket s 2 sk plan, kjerneaktivitet s 3 Fylkeshusflidslaget styremøte etc s 4 Sunnfjord Museum og Sunde skule s 5 Inspirasjonsseminar

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN. Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland

ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN. Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland Kva er entreprenørskap? Entreprenørskap er ein dynamisk og sosial prosess, der individ, aleine eller

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

BARN I MIDT-NOREG. Ein del av studien. psykisk helse i barnehagen. Folkehelsekonferansen, Oslo 15. oktober 2014 Bodil Brautaset Fagkonsulent barnehage

BARN I MIDT-NOREG. Ein del av studien. psykisk helse i barnehagen. Folkehelsekonferansen, Oslo 15. oktober 2014 Bodil Brautaset Fagkonsulent barnehage Ein del av studien BARN I MIDT-NOREG psykisk helse i barnehagen Folkehelsekonferansen, Oslo 15. oktober 2014 Bodil Brautaset Fagkonsulent barnehage 17.10.2014 Volda kommune Studien Barn i Midt-Noreg Forsking

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012 Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Lokale forhandlingar hausten 2012 Hausten er komen, og med det tida for lokale forhandlingar i kommunene. Vi i styret opplever mange spørsmål kring

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i Vestfold

Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i Vestfold ÅRSMELDING 2012 1 Innhold: Organisasjonskart fylke og NH Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Andre tiltak: Ung husflid, opplæring, Kystkultur og vikinger i

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 Årsmelding 2015, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2015 Årsmelding 2015, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2015 Årsmelding 2015, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag Innhold: Innhold side 2 Organisasjonskart, fylket side 2 Strategisk plan 2015-2018 side 3 Arbeidsoppgaver:

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer