ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal. Årsmelding 2014, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal. Årsmelding 2014, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal

2 Innhald: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdiar Arbeidsoppgåver: Møre og Romsdal Husflidslag Lokale husflidslag i fylket Husflidsbutikkar og husflidshandverkarar i fylket Fylkeskommunen Andre tiltak; o 3xF, farge, form, funksjon o Ung Husflid, sentralt og i Møre og Romsdal o Kursutvikling / kurslærarkurs o Raudlista o Ullprosjektet Drift Avslutning og vegen vidare Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal fylke er tilsett i 100 % stilling i Norges Husflidslag. Gjennom Møre og Romsdal Husflidslag gir Møre og Romsdal Fylkeskommune økonomisk tilskot til stillinga. Kontorstaden er Parkgata 1, 6003 Ålesund Telefon: E-post: Organisasjonskart, fylket per Norges Husflidslag ca medlemmer Møre og Romsdal Husflidslag 1421 medlemmer Lokale husflidslag 32 lokallag Husflidsbutikkar 4 butikkar Husflidshandverkarar 10 husflidshandverkarar

3 Strategisk plan Visjon Virksomhetsidè Kjerneverdier Kjerneaktivitet Arbeidsområde Vi former framtida Vi styrker de levende husflidstradisjonene i Norge kulturelt, sosialt og økonomisk Kvalitet, tradisjon, nærhet, skaperglede Husflidsfag og næring Opplæring, organisasjonsutvikling og kommunikasjon Hovedmål NH skal være ledende aktør i Norge innen: Handlingsbåren kunnskap Kulturvern Næringshusflid Dette skal vi oppnå gjennom: Kjerneaktivitet: Husflidsfag Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om, og ferdighetene innen tradisjonshåndverk. Tilby flere husflidsaktiviteter som gir skaperglede for barn og unge. Videreutvikle nye husflidsprodukter i dagens formspråk. Ivareta det tradisjonelle formspråket. Næring Bedre rammebetingelsene for produsenter og salgsleddene. Økt kunnskap om kulturhåndverk i befolkninga. Økt fokus på husflidsprodukter og opplevelse knyttet til produksjonen. Økt verdiskaping i produksjon og salg.

4 Strategi: Sikre god kommunikasjonsflyt med enkeltmedlemmar, medlemsgruppe, mellom ulike nivå i organisasjonen og mellom tilsette og frivillige. Tiltaka Fylkeshusflidslaget, årsmøtet, styremøte, andre arrangement Skildring av tiltaka: Styremøte og årsmøte: Husflidskonsulenten deltek på styremøte, årsmøtet og på andre arenaer initiert av eller saman med fylkeshusflidslaget. Organisasjonskurs: Samarbeid om planlegging og gjennomføring av organisasjonskurset saman med fylkeshusflidslaget. Vere kurslærar. Samarbeid med fylkeshusflidslaget om andre tiltak og satsingsområder Mål: Stimulere til ulike husflidsaktivitetar i Møre og Romsdal og gje fagleg råd og rettleiing. Utveksle informasjon, samarbeide om tiltak og vere bindeledd mellom fylkeslaget, lokale husflidslag og Norges Husflidslag sentralt. Styremøte og årsmøte: Husflidskonsulenten har delteke på 7 styremøte og på årsmøte for Møre og Romsdal Husflidslag i Ulsteinvik. Årsmøte vert nytta som ein informasjonsarena og til utveksling av erfaringar og problemstillingar med lokale husflidslag. På årsmøte i Ulsteinvik var der ei utstilling av tradisjonelle puter gjennom fleire 10-år. I tillegg var der informasjon om og mannekengoppvisning av både kvinne-, manns- og barnebunadar frå Sunnmøre. Alle deltakarane besøkte Ishavsmuseet på Brandal der ein fekk flott informasjon frå ein som sjølv hadde vore på selfangst på Ishavet. Organisasjonskurs: Årleg arrangerer Møre og Romsdal Husflidslag organisasjonskurs for lokale husflidslag. Desse kursa går på omgang i dei ulike delane av fylket. I 2014 vart det arrangert kurs på Baronen Hotell i Ålesund. 21 personar, hovudsakleg frå Sunnmøre og nokre frå dei andre fogderia, var tilstades. Husflidskonsulenten hjelpte til med organiseringa av kurset og var kurslærar. Innhaldet i dette kurset var oppbygging av organisasjonen, vedtekter, strategisk plan og arbeidsoppgåver til fylkeslaget og om arbeid for tillitsvalde i lokale husflidslag. Tiltaket vidareførast. Andre samarbeidsprosjekt med fylkeshusflidslaget, sjå tiltak Frå organisasjonskurset 2014

5 Strategi Sikre god kommunikasjonsflyt med enkeltmedlemmar, medlemgrupper, mellom ulike nivå i organisasjonen og mellom tilsette og frivillige. Tiltaka Lokale husflidslag i Møre og Romsdal. Skildring av tiltaka: Husflidskonsulenten besøker lokale husflidslag rundt om i heile fylket med ulike emne. Det kan vere tema organisasjonsarbeid, forskjelleg fagstoff og aller helst tema som er satsingsområde i Norges Husflidslag. Dette året vil hovudvekta bli lagt på satsingsområda 3xF,- form, farge, funksjon og raudlisteprosjektet. Husflidskonsulenten gir husflidslaga tips og idear til arbeidstema, til kurslærarar og andre fagpersonar rundt om i fylket og bidrar elles med råd og rettleiing. Mål: Vere bindeledd mellom ulike deler av organisasjonen og bidra med informasjon og kommunikasjon med lokallaga og lokallagsmedlemmer om aktuelle arrangement og hjelpe til med spørsmål av organisasjonsmessig og fagleg karakter. Desse husflidslaga har hatt besøk av husflidskonsulenten i 2014: Rauma Husflidslag, tvebandstrikking Sula Husflidslag, 20 års jubileum. Tingvoll Husflidslag, blokktrykking og snordreiing Norddal Husflidslag, besøk på sommarmesse i Valldal. Molde Husflidslag, Kreativ helg; aktivitetshelg over 2 dagar i Eikesdalen. Husflidskonsulenten deltok på samlinga med litt undervisning og jobba elles med forskjelleg aktivitetar. I tillegg har konsulenten besøkt desse husflidslaga med tema 3xF - form, farge, funksjon ( sjå også eige tiltak): Fræna Husflidslag, tema form og funksjon og klesmøll Veøy Husflidslag, tema om fargar Husflidskonsulenten har besøkt tre husflidslag med tema Raudliste: Rauma Husflidslag, raudliste og forskjellege strikketeknikkar Norddal Husflidslag; raudliste og konststrikk Voll Husflidslag, Måndalen, raudliste og ulike fletteteknikkar ( om raudlisteprosjektet, sjå eige tiltak) Det er 32 lokale husflidslag i Møre og Romsdal. Nesten kvar kommune har eit husflidslag. Mange av desse er svært aktive og møtast frå ein gong per månad til ein gong per veke. Andre husflidslag har mindre aktivitet. Tal viser at det i 2013 var 773 arrangement fordelt på desse aktivitetane: temakveldar, medlemsmøte, turar, utstillingar, strikkekafear, museumsdagar og messe. Eitt husflidslag har eigen butikk som er ope heile året, mens tre andre har butikkar med redusert åpningstid. Nokre husflidslag har eigne grupper som knivgruppe, quiltegruppe, tregruppe, vevgruppe og/eller Ung Husflid gruppe. Tre husflidslag eig lokala sine, mens resten av lokallaga i fylket anten har fast leigeavtale eller leige lokale frå gong til gong.

6 Strategi Sikre god kommunikasjonsflyt med enkeltmedlemmar, medlemgrupper, mellom ulike nivå i organisasjonen og mellom tilsette og frivillige. Tiltaka: Husflidsbutikkane og husflidshandverkarar. Skildring av tiltaka: Konsulenten besøker husflidshandverkarar og dei fire husflidsbutikkane når ein er på reise i nærleiken. I tillegg bidrar ein med råd og rettleiing av fagleg karakter i telefon og på nettet. Mål: Vere bindeledd mellom ulike deler av organisasjonen og bidra med informasjon og kommunikasjon med husflidsbutikkane og handverkarar, og hjelpe til med spørsmål av organisasjonsmessig og fagleg karakter. Husflidskonsulenten har besøkt husflidsbutikkane i Molde og Ålesund. I tillegg deltok konsulenten på møte i Husflidens Eigarlag, Ålesund der tema var organisering og organisasjonsarbeid. Gjennom heile året har konsulenten svart på spørsmål og formidla kontakt til produsentar og husflidshandverkarar. Spørsmåla har sett vore av fagleg karakter forutan formidling om andre fagpersonar, produsentar, messer og utsalsstader.

7 Strategi Sikre informasjon til og god dialog med politikarar og offentlige administrasjon i fylke og kommunar. Tiltaka Fylkeskommunen Skildring av tiltaka: Sende informasjon til og delta på aktuelle arrangement initiert av fylkeskommunen. Mål: Ha eit godt samarbeid med fylkespolitikarar og administrasjon. I 2014 deltok husflidskonsulenten på fylkeskulturkonferansen i Ålesund der tema var samhandling mellom offentleg og frivillig sektor. Møre og Romsdal Fylkeskommune gir via Møre og Romsdal Husflidslag økonomisk støtte til stillinga som husflidskonsulent, og konsulenten rapporterer med årsmeldinga til fylkeskommunen. Billedvev vove av Synnøve Erdal

8 Strategi Ta vare på og vidareutvikle kunnskapen om og dugleiken innan tradisjonshandverk. Tiltaksområde: Lage og vidareutvikle arenaer for kunnskap, dugleik og skaparglede. Vidareutvikle opplæringa i husflid gjennom handlingsboren kunnskap. Tiltaka 3xF, farge, form,funksjon Skildring av tiltaka: 3xF - form, farge, funksjon er eitt av Norges Husflidslag sine satsingsområde. Husflidskonsulentane har fått tildelt verktøy, tips og idear for å føre prosjektet ut i fylka til medlemsgruppene. Mål: Bevisstgjøring og kompetanseheving innen form, farge, funksjon i alle nivå av organisasjonen. Delmål: I 2014 skal alle ansatte i Norges Husflidslag ha et bevisst forhold til hvordan Norges Husflidslag kommuniseres og presenteres utad. Det skal arbeides for at alle medlemsgrupper skal oppnå same bevisstgjøring. I 2014 skal alle medlemmer i Norges Husflidslag ha en tydelig bevisst holdning til bruk av farge, form og funksjon i husflids og håndverksarbeid. Prosjektet 3xF form, farge, funksjon har vore inn i det siste arbeidsåret. Husflidskonsulenten har besøkt nokre husflidslag rundt om i fylket med eitt eller fleire av desse tema: Fargar: om fargelære, korleis fargane påverkar på kvarandre og omgjevnaden. Form og funksjon: kunnskap om kva som kjenneteiknar god form og funksjon. Stolt husflid: om korleis ein kan forbetre utstillingar og presentasjonar av varer og produkt for publikum/kundar. Om klesmøll: Om oppblomstring av klesmøll og korleis ta vare på klede. Til alle temakveldane har det og vore tilbod om noko praktisk arbeid. Sjølve prosjektet er avslutta, men materiellet som har blitt laga i prosjektperioden, er framleis aktuelt og vil bli brukt i mange samanhengar i fylkeslaget og husflidslaga i fleire år framover. Frå husflids- og handverksmesse i Budapest

9 Strategi Tilby fleire husflidsaktivitetar som gir skaparglede for barn og unge. Tiltaksområde Arrangere/ tilby kurs for instruktørar som formidlar husflid til barn og unge. Tilby Ung Husflid -aktivitetar nasjonalt, regionalt og lokalt. Tiltaka Ung husflid sentralt og i Møre og Romsdal Skildring av tiltaka: Ung husflid, er namnet på husflidsarbeidet for barn og ungdom i Norges Husflidslag. Sentrale og lokale tiltak: o Vere diskusjons- og samtalepartnar med barne- og ungdomskonsulenten i Norges Husflidslag. o Bidra i planlegginga, marknadsføre og delta og eventuelt vere kurslærar på kurs for barneinstruktørar i region midt-noreg o Bidra i planlegginga, marknadsføre og vere kurslærar på kurs for barneinstruktørar i Møre og Romsdal hausten 2014 o Vere med på planlegginga og gjennomføringa av aktivitetsveker: Spinnvill veke i Molde og i Ørsta, Ferieklubben på Tingvoll. o Vere kurslærar/ instruktør innan ulike aktivitetar for barn i andre grupperingar enn Norges Husflidslag. Våren 2014: kurslærar i spikking på Leirskulen på Gjermundnes. Mål: Husflidsaktivitetar som gir skaparglede er ein del av alle barn og unge si læring. Skape glød og interesse blant barn og unge for husflidsaktivitetar og egen kulturarv. Konsulenten har gjennom heile året vore samtale- og diskusjonspartnar for barne- og ungdomskonsulenten i Norges Husflidslag. Samarbeidet dette året har m.a. gått ut på å søkje ut økonomiske midlar, Breddegåve, hos Sparebankstiftelsen og å leggje rammer for tildelinga av midlane. Norges Husflidslag fekk tildelt 2.9 mill der ein liten del vil gå til prosjektet Ungt design for unge brukarar. Resten av midlane går til husflidslaga rundt om i landet som har søkt på pengane som skal gå til innkjøp av verktøy, utstyr og materiale innan tema ull (om ullprosjektet, sjå eige tiltak). Gimber og Katta slår til i Sør-Trøndelag. Kurs for barneinstruktørar frå region midt-noreg er eit samarbeidsprosjekt mellom fylkeslaga og husflidskonsulentane i Nord Trøndelag, Sør Trøndelag og Møre og Romsdal. Dette året var kurset lagt til Røros med Sør Trøndelag Husflidslag som arrangør. Dessverre måtte kurset avlysast på grunn av lite påmelding. Men heldigvis vart nytt kurs planlagt og gjennomført i september i Orkdal. Husflidskonsulenten bidrog med marknadsføring i eige fylke, og to personar kryssa fylkesgrensa for å delta. I 2015 vil kurset bli lagt til Nord-Trøndelag.

10 Gimber og Katta slår til i Molde. Dette var eit to dagars kurs for barne- og ungdomsinstruktørar i fylket. Husflidskonsulenten hadde hovudansvaret for planlegging og gjennomføring av kurset og var i tillegg ein av kurslærarane. Kurset la vekt på inspirasjon og fagleg påfyll innan tema; saum på symaskin, karding og spinning, trykking på stoff, enkel snekring og snorer og band. Kurset vart gjennomført med 9 vaksne deltakarar. Frå aktivitetar for eller med ungar 2014 Spikking på Leirskulen. Husflidskonsulenten har planlagt og gjennomført 4 spikkekurs på Leirskulen på Gjermundnes. Til saman deltok 93 elevar på desse spikkekursa. Elevane kom frå det øvste trinnet i barneskulen på Ellingsøya, Skjevika, Velledalen, Hundeidvik og Gursken. Elevane hadde stort sett lite erfaring med å spikke/smi. På kurset spikka elevane kakestikker, veggkrokar og pinneringspel (ei gamal leike) og fekk innføring i ulike spikkegrep og god knivbruk. Valfaget Levande kulturarv. Bergmo Ungdomsskole v/lærarar i kunst og handverk, ynskte å få til eit samarbeid innan valfaget Levande kulturarv. Husflidskonsulenten deltok på eit planleggingsmøte, men dessverre vart det ikkje slik at elevane fekk tilbod om dette valfaget skuleåret Brikkevev. Norges Husflidslag arbeider med å gje ut ei vevebok med vekt på småveving for barn. Brikkevev blir ein del av denne boka. Saman med to andre fagpersonar frå Molde Husflidslag og Vestnes Husflidslag, har husflidskonsulenten utarbeid eit opplegg i brikkevev for barn. Opplegget vart prøvd ut på åtte jenter i Molde ein laurdag. Ut frå erfaringane i utprøvinga, har arbeidsgruppa laga tekst og skisser på brikkevevdelen av boka. Veveboka for barn er planlagt utgitt våren Spinnville-veker, aktivitetsveke for barn. I to år har husflidskonsulenten saman med Molde Husflidslag og Romsdalsmuseet, gjennomført Spinnvill-veke, ei aktivitetsveke for barn mellom 8-12 år. I denne veka har ungane fått tilbod om ulike husflids- og handverksaktivitetar som ulike tekstile aktivitetar, spikking, besøk på gard med dyr, turdag med m.a. fisking og bading, omvisning på museet forskjellige vikingaktivitetar, med meir. Aktivitetane har m.a. vore bestemt av kva lærarar og hjelparar ein har fått tak i.

11 Også i år vart ei slik veke gjennomført på Romsdalsmuseet, og husflidskonsulenten var ansvarleg på sine fagfelt og var kurslærar i spikking og repslaging på turdagen på Løvikremma, Aukra. For fyrste gong arrangerte Brudavolltunet i Ørsta og Ørsta Husflidslag tilsvarande dagar som på Romsdalsmuseet. I Ørsta var der tilbod om spikking, lysdypping, karding og spinning, toving, flatbrødbaking, laging av bjønnmosekost og repslaging. Også her var husflidskonsulenten kurslærar i spikking. Tingvoll Husflidslag og Tingvoll Bygdetun arrangerte også ei slik aktivitetsveke, Ferieklubben. Aktivitetane var stort sett dei same som i Molde og Ørsta. Husflidskonsulenten var lærar i spikking og repslaging. Desse arrangementa gjekk føre ser anten i byrjinga eller slutten av sommarferien for barn. Til saman deltok mellom ungar på desse dagane. Husflidskonsulenten har vore med i planlegginga og gjennomføringa av desse aktivitetsdagane på alle dei tre stadane. Prosjektet vil bli vidareført i Frå Fritidsklubben,Tingvoll med sjølvlaga hoppetau I Møre og Romsdal er det 32 lokale husflidslag, og mange av desse har tilbod for barn på ein eller annan måte. I 2013 hadde fire husflidslag faste arbeidssove for både barnemedlemmer og ikkje barnemedlemmer. Andre husflidslag hadde meir sporadiske tilbod for barn. Ved siste årsskiftet hadde Møre og Romsdal 74 barnemedlemmer (0-14 år) og 102 ungdomsmedlemmer (14-26 år).

12 Strategi Ta vare på og vidareutvikle kunnskapen om og dugleiken innan tradisjonshandverk. Tiltaksområde: Vidareutvikle opplæringa i husflid gjennom handlingsboren kunnskap. Tiltaka Kursutvikling, kurslærarkurs Skildring av tiltaka: Kurs og kompetanseutvikling: Vere diskusjons- og samtalepartnar for kurs og kompetanseutviklar i Norges Husflidslag. Kurslærarkurs: Ut frå tidlegare undersøkingar ser vi at kurslærarane våre har svært stor kompetanse, men dei har høg alder. Om nokre år kan det bli vanskeleg å få tak i dyktige kurslærarar innan vårt fagområde. For å vidareformidle den kompetansen erfarne kurslærarar har, og for å inspirere andre til å bli kurslærar, arbeider Norges Husflidslag i samarbeid med Studieforbundet Kultur og Tradisjon, for å få fylkes- og lokallag til å arrangere kurslærarkurs. Konsulenten har gjennom heile året vore samtale- og diskusjonspartnar for kurs og kompetanseutviklar i Norges Husflidslag. I september heldt konsulenten innlegg om verdigrunnlaget til Norges Husflidslag på medarbeidarsamling for Sør-Trøndelag Husflidslag i Orkdal. Husflidskonsulenten har halde hand om tiltaket Kurslærarkurs i Norges Husflidslag og vore samtalepartnar for arrangørane av kurslærarkursa. Det har blitt gjennomført kurslærarkurs i Rogaland og Hedmark. Kurslærarkurset i Oppland kom ikkje i gong. Innhaldet i kursa var om; føresetnader for kurs, kursplanlegging, studieplanar, om Norges Husflidslags verdigrunnlag, om gjennomførting av kurs med vekt på enkel pedagogikk og metodikk. Tiltaket vil bli vidareført. Møre og Romsdal Husflidslag og lokale husflidslag i fylket, arrangerte til saman 85 kurs i 2014 med til saman 1604 kurstimar og 580 deltakarar. Emneområde som hadde flest kurs var vev, bunad, spinning, masketeknikkar og skinn - ler.

13 Strategi: Ta vare på og vidareutvikle kunnskapen om og dugleiken innan tradisjonshandverk. Tiltaksområde: Lage og vidareutvikle arenaer for kunnskap, dugleik og skaparglede. Vidareutvikle opplæringa i husflid gjennom handlingsboren kunnskap. Tiltaka: Raudliste Skildring av tiltaka: Dette prosjektet er Norges Husflidslags dugnad for vår felles immaterielle kulturarv. Mange av dei tradisjonelle husflidsteknikkar og kunnskapen i og kring desse, kan vere i ferd med å gå tapt om vi ikkje fører den vidare til nye generasjonar. Husflidskonsulenten vil inspirerer og oppmode husflidslaga til å velje seg ein lokal trua teknikk som dei kan arbeide med. Mål: Alle husflidslaga i fylket deltek med dokumentasjon og tilbyr opplæring til andre i minst ein teknikk eller framstillingsprosess kvar. Tiltaket som er i startgropa har utvikla seg gjennom året. Konsulenten har arbeid med å informere om tiltaket på felles arenaer i fylket som årsmøte og organisasjonskurset. Konsulenten har vore i fleire husflidslag med informasjon om prosjektet. I 2014 har Møre og Romsdal Husflidslag arrangert to kurs med vekt på raudlisteteknikkar. På kurset i Molde i februar vart det undervist i spinning, hedebosaum, tvebandstrikking og prydsaum. På kurset på Vestnes kunne ein delta på teknikkane blokktrykk og filering. Husflidskonsulenten hjelpte til med planlegging og gjennomføring av kursa og hadde info om raudlisteprosjektet under begge kursa. Tilsaman deltok 30 personar på begge kursa. Konsulenten var deltakar på kurset i filering. Om lag halvparten av husflidslaga i Møre og Romsdal har valt seg eit emneområde som dei skal arbeide vidare med. Desse tema og teknikkar er valt: gimping, hakking, hedbosaum, sjøvottar, tvebandstrikking, krøllhår/kurompe, slindring, knipling, flossvev, kontstrikking, gamle strikketeknikkar, nålebinding, grunnsaum til bunadar, bunadsskjorte, spinning på handtein og Leviåkle/ Nordmørsåkle. Prosjektet vil bli vidareført. Frå Raudlistekursa 2014

14 Strategi: Ta vare på og vidareutvikle kunnskapen om og dugleiken innan tradisjonshandverk. Tiltaksområde: Lage og vidareutvikle arenaer for kunnskap, dugleik og skaparglede. Vidareutvikle opplæringa i husflid gjennom handlingsboren kunnskap. Tiltaka: Ullprosjektet Skildring av tiltaka: Landsmøte i Norges Husflidslag vedtok i Strategisk Plan å arbeide med eit landsomfattande prosjekt, og emneområdet vart norsk ull / sau. Mål: Sette fokus på norsk sau/ull/skinn i heile verdikjeda vår. - Ta vare på kulturarven knytt til den norske sauen, til kunnskap, teknikkar og produkt. - Formidle, synleggjere og auke kompetansen om sauen som ressurs og korleis ein kan nytte denne. - Produktutvikle; ta den norske sauen inn i framtida gjennom utvikling av nye produkt. - Selje; auke salet av ullprodukt og materiell knytt til sauen og synleggjere Norges Husflidslag som kompetanseorganisasjon. Husflidskonsulenten har vore ein av fire i ei prosjektgruppe som hadde som mandat å utarbeide ei skisse over ullprosjektet og kome med forslag til tiltak. Dette vart levert til styret i november. Prosjektleiar og prosjektgruppe vil bli nedsett på nyåret På tampen av året har konsulenten planlagt og arbeid med tiltak for opplæring av tilsette i Norges Husflidslag våren Besøk i bedrifter: Møre Bånd & Vev, Tingvoll vart besøkt i samband med andre oppdrag i nærleiken. Denne bedrifta er den einaste i Noreg som lagar band til bunader, jakker, kofte, genserar og til andre plagg og produkt. I samband med sektormøte i Bergen var konsulenten på besøkt og fekk omvisning på Hillesvåg Ullvarefabrikk, Hjelmås som m.a. anna produserer garn av norsk ull. Oleanna, Arna vart også besøkt på same tid. Dei lagar diverse jakke, genserar og liknande i ulike materiale. På Gol vitja vi Ullsentralen på Nortura og fekk omvisning og informasjon om sortering av ull. Ein gardbrukar som arbeidde med sau, vart også besøkt. Der fekk ein vite ulike problemstillingar den norske sauebonden står overfor i dag. Campain for Wool, et seminar om design, mote og betydningen av råvarer for innovasjon, var eit seminar i Oslo som konsulenten deltok i på haustparten. Norsk Folkemuseet på Bygdøy er også i ferd med å satse på tema ull, og ynskjer samarbeid med Norges Husflidslag. Husflidskonsulenten deltok på eit møte med dei og diskuterte samarbeid dei komande åra.

15 Drift: Fellessamlingar: Fag- og konsulentsamling: februar, Gardermoen Husflidskonsulenten planla, søkte ut vaksenopplæringsmidla og losa kollegar gjennom fagsamlinga som hadde tema form, mønster og dekor og formidling av dette. Vask og stell av tekstilar og praktisk arbeid med stempeltrykk sto også på programmet. Personalsamling: september, Oslo Tema: ny strategiplan, Unescoakkreditering, og info om ullprosjektet. Landsmøte, juni, Harstad Årsmøte i Norges Husflidslag, utstillingar, aktivitetar og anna kulturelt påfyll. Faglig utvikling: Husflids og handverksmesse, august, Budapest. Besøk på messa i tillegg til møte med tema Ung Husflid. Sektorarbeid/arbeid som sektorleiar: Konsulenten har vore leiar for sektor for husflidsfag og har hatt ansvar for arbeidsplanlegging, budsjettering, rapportering, drift og personalansvar i sektoren. Sektorleiaren sitt ansvar er også å planleggje og gjennomføre tiltak og arbeidsoppgåver i Strategisk plan som ligg til sektoren og å kommunisere desse internt og eksternt. I 2014 var det 5 medarbeidarar i husflidsfagssektoren. Dette året har vi hatt 4 sektormøte og telefonmøte ca kvar 14.dag og elles ved behov. I leiarteamet samarbeider sektorleiaren med administrerande direktør, dei 2 andre sektorleiarane, barne- og ungdomskonsulenten, kurs og kompetanseutviklar og leiar for fellestenesta. Sektorleiaren deltek på leiarmøta og spelar ei aktiv rolle i organisasjonen si strategiutvikling. Sektorleiaren rapporterer tiltak og aktivitetar i sektoren til styret ca 1 gong per kvartal. Det har blitt gjennomført 5 leiarmøte i 2014 forutan telefonmøte. Konsulenten har tatt over ansvaret med oppdatering, oppfølging og føring av timerapportertingsskjema for husflidskonsulentane. Fagutvala: Norges Husflidslag har 3 fagutval, -vev, tre, og bunad/folkedrakt. I mandatet til fagutvala står det m.a: at Norges Husflidslags fagutvalg skal holde seg godt orientert, komme med faglige råd og innspill til organisasjonen om tiltak på fagfeltet som bør prioriteres, og bidra til at tiltakene gjennomføre. Fagutvala ligg under sektor for husflidsfag, og sektorleiaren har som arbeidsoppgåve å fylgje opp og rapportere frå fagutvala. Andre arbeidsoppgåve: InnerWheel, Brattvåg, ein kvinneorganisasjon som arbeider for vennskap og forståelse nasjonalt og internasjonalt ynskte informasjon om arbeidet til Norges Husflidslag og husflidskonsulenten. Dette førte til eit besøk og foredrag om tema i denne organisasjonen.

16 NAV-Ålesund ved IA-ansvarleg har besøk husflidskonsulenten med diverse info for IA-bedrifter. På haustparten deltok konsulenten på møte med Norsk Håndverksinstitutt, Lillehammer. Dei ynskte eit samarbeid om registrering av tradisjonsbærarar til Handverksregisteret, og konsulenten har arbeid med formidling av dette til kollegaer. Mot jul har husflidskonsulenten har brukt noko tid på å utvikle modellar og lage oppskrifter som kan bli brukt i Julekalenderen for barn Driftsrutine: Husflidskonsulenten rapporterer om ressursbruk i kroner kvar månad, ressursbruk i tid kvart kvartal og statusrapport i høve til arbeidsplan kvart halvår. Arbeidsplanen vert lagt på bakgrunn av tiltak som er vedteke i Strategisk plan på Landsmøte. Sørvis: Gjennom heile året får husflidskonsulenten mange telefonar og e-postar med spørsmål frå medlemmar, lokallag, privatpersonar, andre organisasjonar og næringsdrivande. Etter beste evne vert det gitt hjelp og svar på desse spørsmåla. Produksjon av norsk ullgarn i Noreg

17 Avslutning / vegen vidare: Husflidsaktiviteten i Møre og Romsdal er på det jamne og innhaldet i aktiviteten avspeglar satsingsområda i Norges Husflidslag. Husflidskonsulenten er ei viktig brikke i å formidle og inspirere medlemmar og andre til å arbeide med og fordjupe seg i husflidsarbeid. Mykje av arbeidstida i 2014 har gått med til å planleggje og gjennomføre tiltak og arbeidsoppgåver retta til barn og unge. Det kan vere kurs for vaksne som skal formidle vidare til barn, eller aktivitetar direkte med barn. Ca halvparten av Ung Husflidsmedlemmane i fylket er ungdommar, 14 til 26 år. I samarbeid med fylkeshusflidslaget prøvde vi å få til eit instruktørkurs for denne målgruppa. Dessverre lukkast vi ikkje i å få nok deltakarar, så vi måtte omgjere kurset til også å omfamne barneinstruktørar. I 2015 blir det prøvd ut eit husflidsprosjekt for ungdommar i Akershus. Erfaringane derifrå tek vi med oss, evaluerer og eventuelt prøver ut eit tilpassa opplegg i Møre og Romsdal i ettertid. Aktivitetsveke for barn i sommarferien er ei god og positiv erfaring. Her er husflidslaga med på å leggje rammer ut i frå eigne føresetnader og i samarbeid med lokale museum. Husflidskonsulenten vil arbeide for at dette vert årlege tilbod der ein alt har kome i gong, og vil prøve å få til liknande opplegg andre stader. Opplegg for barn som Norges Husflidslag har utvikla, ser eg fleire gonger vert brukt inn i skulen. Når eg besøker i husflidslaga, møter eg ein del personar som er lærarar i kunst og handverk, og får då tilbakemelding om at organisasjonen sine opplegget for barn, er eit godt supplement til ein travel skuledag. Norges Husflidslag har vedteke at organisasjonen i åra , skal arbeide med eit landsomfattande ulltema. Dette vil sette sitt preg på arbeidet til konsulenten komande år. Fylkeshusflidslaget og konsulenten har alt hatt eit møte der det vart diskutert kva utforming dette tiltaket skal få i Møre og Romsdal. Vi ynskjer å gripe tak i eit lokalt /regionalt ull-tema, auke kompetansen, formidle, synleggjere og utvikle denne kulturarven vidare til nye generasjonar. Takk til alle for alt samarbeid i 2014, og ekstra takk til fylkeskommunen som bidrar økonomisk til husflidsarbeid i fylket. Ålesund, 13. jan 2014 Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal Randi Hole

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE Innhald: Organisasjonskart, fylket s 2 sk plan, kjerneaktivitet s 3 Fylkeshusflidslaget styremøte etc s 4 Sunnfjord Museum og Sunde skule s 5 Inspirasjonsseminar

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket

Innhold: Organisasjonskart, fylket ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Festspillene i Nord Norge Husflidsskolehistorien i Nordland

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum ÅRSMELDING 2012 Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag.

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag. ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24.

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24. ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver Fylkeslag Lokallag/Husflidhåndverkere/Husflidbutikker Skoler, museum - Husflidskolehistorien i Nordland

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND 1 Innhold organisasjonskart 1 strategisk plan, kjerneverdier 2 arbeidsområder / kjerneverdier husflidsfag - vevtog, kurs Nordisk Vevsymposium 3-3XF, om utstillinger

Detaljer

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 Innhold: Organisasjonskart, fylket Side 3 Strategisk plan 2011-2014 Side 4 Husflidsfag Side 5 Næring Side 10 Drift Side 11 Håndverkere Side 12 Avslutning/veien

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket. Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag.

Innhold: Organisasjonskart, fylket. Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag. ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Tradisjonelle broderte strikkevanter med flossekant fra Midt-Telemark. Antakelig laga i andre halvdel av 1800-tallet.

Tradisjonelle broderte strikkevanter med flossekant fra Midt-Telemark. Antakelig laga i andre halvdel av 1800-tallet. ÅRSMELDING 2012 Tradisjonelle broderte strikkevanter med flossekant fra Midt-Telemark. Antakelig laga i andre halvdel av 1800-tallet. Innhold: Organisasjonskart, fylket s.2 Strategisk plan, kjerneverdier

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

UNG PÅ VEG. Prosjektrapport (2010 2012) MOT VAKSENLIVET

UNG PÅ VEG. Prosjektrapport (2010 2012) MOT VAKSENLIVET Prosjektrapport UNG PÅ VEG MOT VAKSENLIVET (2010 2012) Prosjekt i regi av Seksjon for Habilitering ved Ålesund sjukehus i samarbeid med Helsedirektoratet og NAKU. Rapporten er utarbeida av Birgitte Ulstein

Detaljer

Organisasjonskart. Norges Husflidslag ca 23 000 medlemmer. Sør Trøndelag fylkeslag 1257 medlemmer

Organisasjonskart. Norges Husflidslag ca 23 000 medlemmer. Sør Trøndelag fylkeslag 1257 medlemmer 1 ÅRSMELDING 2012 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre samarbeidspartnere:

Detaljer

S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø

S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø Bakgrunn S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø Partnerar i prosjektet Partnar institusjon Avdeling/inst. Adresse Kontaktperson E-post Høgskolen Stord/ Avdeling for 5409 Stord Harald

Detaljer

RAPPORT FOLKEHØGSKULEN SOM LÆRINGSARENA FOR NYE GRUPPER. Kurs for lærarar og andre interesserte med utgangspunkt i kompetansereforma.

RAPPORT FOLKEHØGSKULEN SOM LÆRINGSARENA FOR NYE GRUPPER. Kurs for lærarar og andre interesserte med utgangspunkt i kompetansereforma. RAPPORT FOLKEHØGSKULEN SOM LÆRINGSARENA FOR NYE GRUPPER Kurs for lærarar og andre interesserte med utgangspunkt i kompetansereforma. Tone Stangeland, Sogndal Folkehøgskule www.sogndal@sogndal.fhs.no 9.

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 2014 Plan for formidling Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 1 Innleiing I tilskotsbrevet for 2013 varslar Kulturdepartementet at det i budsjettsøknaden for 2015 må vera ein «omtale av plan, status og strategiar

Detaljer

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Innhald

Detaljer

1. Etablering 2. 2. Formål 2. 3. Stiftarar 2

1. Etablering 2. 2. Formål 2. 3. Stiftarar 2 ÅRSMELDING FOR UE MØRE OG ROMSDAL 2014 INNHALD: 1. Etablering 2 2. Formål 2 3. Stiftarar 2 4. Organisasjon 2 4.1 Årsmøte 2 4.2 Styremøte 2 4.3 Styremedlemmar 3 4.4 Valnemnd 2014 3 4.5 Revisor 3 4.6 Utsendingar

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

FORMALIA. OFFENTLEG INSTANS NBF har store dokumentasjonssamlingar og arkiv som er staten sin eigedom. Dette overleverast Riksarkivet ved behov.

FORMALIA. OFFENTLEG INSTANS NBF har store dokumentasjonssamlingar og arkiv som er staten sin eigedom. Dette overleverast Riksarkivet ved behov. 1 2 INNLEIING Denne planen skal vera eit styringsverktøy i arbeidet til Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF) dei neste fire åra (2015-2018). Planen byggjer på det nasjonale mandatet instituttet

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

RAPPORT FOLKEHELSEARBEIDET I SOGN OG FJORDANE 2011-2012 1 V RDAR. for folkehelse

RAPPORT FOLKEHELSEARBEIDET I SOGN OG FJORDANE 2011-2012 1 V RDAR. for folkehelse RAPPORT FOLKEHELSEARBEIDET I SOGN OG FJORDANE 2011-2012 V RDAR for folkehelse FOLKEHELSEARBEIDET I SOGN OG FJORDANE 2011-2012 1 FOLKEHELSEARBEIDET I SOGN OG FJORDANE Den nye folkehelselova gjev fylkeskommunane

Detaljer

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar 1 INNHALDSLISTE Innleiing s.3 Om planarbeidet s.4 Nasjonale mål og føringar s.5-6 Status og utfordringar i dei ulike områda innan oppvekst - Barnehage s.7 - Skule og SFO s.8-9 - PPT s.10 - Idrettsskulen

Detaljer

Kulturhuset, 2.etg Postboks 153 6856 Sogndal 6851 Sogndal

Kulturhuset, 2.etg Postboks 153 6856 Sogndal 6851 Sogndal 1 Besøksadresse: Postadresse: Kulturhuset, 2.etg Postboks 153 6856 Sogndal 6851 Sogndal Tlf.: 992 86 017 E-post: frivilligsentralen@sogndal.kommune.no Dagleg leiar: Åge Vedvik 2 INNHALD: Side 3: Side 4:

Detaljer