Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes"

Transkript

1 Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, Innleiing Flytting til og frå Møre og Romsdal er eit sentralt tema i den politiske debatten i fylket, og eit av dei områda som er særleg fokusert er ungdom og unge vaksne sitt flyttemønster. Fylkesplanen sett fokus på bulyst og regional orientering blant ungdom og unge vaksne i Møre og Romsdal. I fylkesplanen blir det peika på at uviklinga i folketalet og behova innanfor arbeidsmarknaden gjer det til ei overordna oppgåve å sette fokus på og legge forholda til rette for at ungdom/unge vaksne ønskjer å busette seg i Møre og Romsdal (Utfordringsdokumentet 2005: 4). Det blir dessutan peika på at den grunnleggande føresetnaden for vidare vekst og utvikling i Møre og Romsdal er at fylket er attraktivt for unge menneske som skal etablere seg (Utfordringsdokumentet 2005:4). Men kvifor flyttar ungdom og unge vaksne frå fylket? Forsking har vist at dei viktigaste flyttedrivande faktorane for ungdom/unge vaksne er utdanning og kjenneteikn ved arbeidsmarknaden. Utviklinga over tid viser at stadig fleire møre og romsdalingar tek lengre og høgare utdanning. Mange av desse reiser ut av fylket i utdanningsjakta. Undersøkingane viser dessutan at fleire flyttar når det er høgkonjunktur; i slike periodar betyr arbeid lite. Det betyr at arbeid som flyttedrivande faktor betyr mest under lågkonjunkturar når det er liten tilgang på arbeid. Ein annan sentral flyttedrivande faktor er sysselsetting i privat/forretningsmessig tenesteyting. Dette er ei næring som ikkje er særleg sterk i Møre og Romsdal. Andre flyttedrivande faktorar er bustadmarknaden, mellom anna i kombinasjon med vilje til pendling og tilgang på kultur, fritidstilbod og natur. Byane i fylket kan vise til utdanningsinstitusjonar, ein variert arbeidsmarknad, gode kommunikasjonar og variert kulturliv. Det er ei etablert oppfatning at byane har ei sentral rolle i å demme opp for og hindre utflytting frå fylket, særleg blant ungdom og unge vaksne. Er det slik? I det følgjande skal vi sjå nærare på kva tala fortel om byen si rolle i denne gruppa sitt flyttemønsteret. Er byen ein buffer som demmar opp for fråflytting frå fylket, eller ikkje? Kan det vere at byen fungerar slik for nokre kommunar, men ikkje for alle? Fokus i notatet er sett på aldersgruppa år.

2 Flytting til og frå Møre og Romsdal 1 I dag bur 5 % av Noregs befolkning i Møre og Romsdal. Folketalet i fylket har vist ei jamn auke siste 25 år, men tilveksten har vore svakare enn landsgjennomsnittet. Mens folketilveksten siste 25 år har vore på 14 % i Noreg, er det tilsvarande talet for Møre og Romsdal 4 %. Eit stadig mindre fødeseleoverskot i kombinasjon med nettoflytting frå fylket er sentrale faktorar som kan forklare den svake folketilveksten dei siste åra. Tabellen nedanfor viser nettoflyttinga i Møre og Romsdal for aldersgruppa år, etter kommune og tidsperiodar. Tabell 1: Nettoflytting i Møre og Romsdal, etter kommune og tidsperiodar for aldersgruppa år. (PANDA) Kommune I alt ( ) Molde Kristiansund Ålesund Vanylven Sande Herøy Ulstein Hareid Volda Ørsta Ørskog Norddal Stranda Stordal Sykkylven Skodje Sula Giske Haram Vestnes Rauma Nesset Midsund Sandøy Aukra Fræna Eide Averøy Frei Gjemnes Tingvoll Sunndal Surnadal Rindal Halsa Smøla Aure I alt Det er i notatet lagt meir vekt på flyttestraumane ut av fylket enn inn til fylket.

3 I alt har Møre og Romsdal hatt ei netto fråflytting på personar mellom 1980 og 2005 i aldersgruppa år. Tabellen viser at kommunane i fylket i hovudsak har hatt nettofråflytting. Unntaket er Ålesund og Frei, som kan vise til positiv nettoflytting. Tabellen nedanfor viser flytting frå kommunane i fylket, til andre kommunar i fylket og ut av fylket, for perioden Tabell 2: Flytting frå Møre og Romsdal, etter kommune, Prosent. (PANDA) Molde Kristiansund Ålesund Andre k i MR Landet Utlandet N = Flytting fra Molde 0,0 2,2 3,5 32,0 57,2 5, Kristiansund 2,7 0,0 1,9 38,5 51,3 5, Ålesund 2,1 0,8 0,0 34,5 54,8 7, Vanylven 1,6 0,5 15,3 27,8 52,4 2, Sande 1,1 0,6 16,2 39,0 39,7 3, Herøy 2,2 0,5 13,3 36,0 42,1 5, Ulstein 1,6 0,5 7,9 38,0 46,0 5, Hareid 1,6 0,4 8,4 43,2 39,0 7, Volda 2,4 0,7 7,9 30,2 54,5 4, Ørsta 2,2 0,7 9,5 31,8 50,7 5, Ørskog 2,3 0,7 19,0 30,6 42,7 4, Norddal 2,6 0,5 14,3 31,0 47,2 4, Stranda 2,4 0,7 11,3 25,0 54,9 5, Stordal 2,3 0,5 12,2 32,8 50,5 1,7 875 Sykkylven 2,2 0,7 12,7 23,3 54,7 6, Skodje 2,2 0,5 35,3 27,9 31,0 3, Sula 1,3 0,5 41,2 15,3 36,7 5, Giske 1,2 0,5 31,5 15,5 45,2 6, Haram 2,4 0,5 26,8 23,0 42,7 4, Vestnes 11,2 1,7 10,6 26,8 44,3 5, Rauma 9,9 1,5 5,0 19,6 58,6 5, Nesset 25,2 2,8 1,6 23,2 43,9 3, Midsund 25,4 1,7 9,5 17,0 40,8 5, Sandøy 12,1 1,9 14,4 26,2 42,8 2,7 752 Aukra 29,7 2,4 3,6 18,7 41,2 4, Fræna 31,9 2,7 1,9 19,6 40,3 3, Eide 16,3 3,5 2,0 29,7 44,1 4, Averøy 4,8 24,3 2,5 16,0 47,5 5, Frei 1,5 54,0 1,0 7,9 32,5 3, Gjemnes 23,1 7,8 1,6 22,5 41,1 4, Tingvoll 2,7 11,2 2,1 22,8 53,8 7,5 2349

4 Sunndal 4,3 3,1 1,9 18,0 66,1 6, Surnadal 2,9 4,9 0,5 23,5 62,5 5, Rindal 1,8 1,2 0,5 20,3 73,6 2,7 828 Halsa 2,8 9,3 0,7 26,3 58,1 2,8 943 Smøla 2,7 26,3 2,3 15,8 50,0 2, Aure 2,3 16,7 1,3 15,6 61,1 3, Fleire har flytta ut av fylket enn internt i fylket i perioden Nærare 56 % av all flytting frå kommunane har gått ut av fylket. Ser vi på den enkelte kommune og utflyttarane, viser tabellen at i 22 av fylkets kommunar er andelen som flyttar ut av fylket større enn andelen som flyttar internt i fylket. Det er berre frå Skodje og Frei at ein større andel flyttar til ein av byane i fylket enn ut av fylket. Byen si rolle trer også fram i det vi samanliknar andelen som flyttar frå den enkelte kommune og inn til byen med den andelen som flyttar til dei andre kommunane i fylket. I perioden er det berre 11 av kommunane som kan vise til at andelen som flyttar til byane i fylket er større enn andelen som flyttar til dei andre kommunane i Møre og Romsdal. Talmaterialet viser dessutan at det er ein viss variasjon mellom fogderia i fylket. Medan sunnmøringane i sterkare grad flyttar til andre kommunar enn byane, er romsdalingane og nordmøringane meir orientert mot byen. Tabellen viser dessutan at den bymessige orienteringa synes å vere låg i Ulstein, Hareid, Volda og Ørsta og at i dei kommunane som har stor utflytting frå fylket (Rindal, Sunndal og Surnadal), er flyttestraumen til byane i fylket låg. Deler vi perioden inn i mindre periodar, viser tala ei svak relativ auke i flyttinga frå fylket, med til dels store variasjonar mellom kommunane. Ser vi nærare på talmaterialet for byungdommen, indikerar det at ein auka andel av unge og unge vaksne frå byane flyttar ut av fylket. Samtidig er det variasjonar mellom byane. Tabellane nedanfor viser dette.

5 Tabell 3: Flyttemønster unge vaksne frå byane Molde, Kristiansund og Ålesund, Prosent. PANDA. Til byane Andre k i MR Landet Utlandet N Frå Molde Frå Kristiansund Frå Ålesund Tabell 4: Flyttemønster unge vaksne frå byane Molde, Kristiansund og Ålesund, Prosent. PANDA. Til byane Andre k i MR Landet Utlandet N Frå Molde Frå Kristiansund Frå Ålesund Tabell 5: Flyttemønster unge vaksne frå byane Molde, Kristiansund og Ålesund, Prosent. PANDA. Til byane Andre k i MR Landet Utlandet N Frå Molde Frå Kristiansund Frå Ålesund Ved å samanhalde dei tre tabellane, ser vi at det er nokre skilnader mellom dei tre byane. Talmaterialet indikerar at byorienteringa for ungdom og unge vaksne frå Molde held seg nokså stabil, samtidig som at færre flyttar til andre kommunar i fylket og fleire flyttar ut av fylket. Dette mønsteret er også tydeleg hos dei frå Kristiansund. For Ålesundsungdommen viser utviklina ein viss stabilitet i forhold til byorienteringa og ei auke i flyttinga til dei andre kommunane i fylket. Mønsteret som vi finn i Molde og Kristiansund er også i stor grad gjeldande for ungdom og unge vaksne frå dei andre kommunane i fylket. Trass i at vi finn ei viss auke i tilflyttinga til dei store byane, er det ein nedgang i andelen som flyttar til andre kommunar i fylket og ei viss auke i andelen som flyttar ut frå fylket. Tabellen nedanfor viser kor stor andel av den relative flyttinga frå kommunane som går til byane og til dei andre kommunane i fylket i periodane og Tabell 6: Relativ flytting fra kommunane, etter innflytting til byane og dei andre kommunane i fylket, og I prosent av all flytting frå kommunane. Auke i relativ flytting er markert med blått, reduksjon er markert med rødt. Tabellutdrag. Andelen som Andelen som Andelen som flytta til Andelen som flytta til flytta til by, 1986 flytta til by, 1996 andre kommunar i MR, andre kommunar i MR, Molde 5,9 5, ,5 Kristiansund 4,1 5,0 39,7 36,3 Ålesund 2,9 2,9 32,6 34,1 Vanylven 11,6 23,5 31,7 23,5

6 Sande 18,3 20,5 39,2 35,1 Herøy 12,7 20,0 39,1 31,4 Ulstein 8,6 12,1 42,5 31,9 Hareid 8,8 12,8 45,9 38,1 Volda 10,5 11,6 29,9 28,1 Ørsta 12,0 13,0 30,9 28,4 Ørskog 20,4 24,1 34,0 23,9 Norddal 16,0 17,4 37,2 25,2 Stranda 13,2 15,4 27,1 20,5 Stordal 14,6 16,5 32,6 28,8 Sykkylven 15,4 16,9 24,8 17,5 Skodje 36,8 38,5 28,3 26,4 Sula 43,2 44,5 16,0 12,6 Giske 32,5 33,3 15,5 13,8 Haram 28,0 33,1 27,8 16,1 Vestnes 21,7 25,9 29,8 21,5 Rauma 14,5 19,3 23,4 17,2 Nesset 27,2 31,9 24,6 22,8 Midsund 37,7 35,3 16,9 15,7 Sandøy 27,7 28,0 26,6 24,5 Aukra 38,1 35,8 19,6 15,9 Fræna 36,7 38,1 20,6 17,0 Eide 23,1 21,4 29,8 28,6 Averøy 29,6 34,4 18,3 13,7 Frei 59,0 53,8 8,6 6,6 Gjemnes 34,5 31,2 21,1 19,4 Tingvoll 12,6 16,7 21,6 24,0 Sunndal 7,7 11,2 19,5 16,1 Surnadal 8,8 7,3 24,4 20,9 Rindal 3,1 2,8 19,3 18,6 Halsa 10,9 13,4 28,4 23,9 Smøla 32,1 31,3 17,3 12,8 Aure 20,9 19,6 18,4 12,8 Tabellen viser at i fleirtalet av kommunane er det ein auke i den relative flyttinga inn til byen frå 1995 til 2005, men at det er store variasjonar mellom kommunane. Samtidig viser talmaterialet at i takt med denne orienteringa mot byen, går flyttinga til dei andre kommunane i fylket ned. Dette gjeld for alle kommunane med unntak av Ålesund og Tingvoll. Begge desse kommunane har ei auke i den relative flyttinga til andre kommunar i Møre og Romsdal. Sjølv om funna ovanfor kan gje ein peikepinn om at byen er blitt meir attraktiv for tilflytting frå dei andre kommunane i fylket, taper byane i Møre og Romsdal for storbyane Oslo, Trondheim og

7 Bergen. Tabellen nedanfor viser kor stor andel av den relative flyttinga ut av fylket som skjer til storbyane Oslo, Trondheim og Bergen, i perioden Tabellen viser også kva som er den viktigaste storbyen i denne perioden. Tabell 7: Flytting til byane i fylket versus flytting til storbyane i landet, Relativ andel. Tabellutdrag. (PANDA) Relativ andel som flyttar til storbyen Viktigaste storby Relativ andel som flyttar til by i Møre og Romsdal Viktigaste by i Møre og Romsdal I alt (N) Oslo Ålesund Molde 32,4 5, Kristiansund 28,6 Oslo 5,0 Molde 4546 Ålesund 31,2 Oslo 2,9 Molde 8957 Vanylven 18,5 Oslo 23,5 Ålesund 796 Sande 20,7 Oslo 20,5 Ålesund 624 Herøy 22,1 Oslo 20,0 Ålesund 1401 Ulstein 25,2 Oslo 12,1 Ålesund 1746 Hareid 22,9 Oslo 12,8 Ålesund 1044 Volda 24,4 Oslo 11,6 Ålesund 2526 Ørsta 26,3 Oslo 13,0 Ålesund 2035 Ørskog 23,0 Oslo 24,1 Ålesund 435 Norddal 19,9 Oslo 17,4 Ålesund 472 Stranda 21,1 Oslo 15,4 Ålesund 1175 Stordal 16,8 Oslo 16,5 Ålesund 364 Sykkylven 29,1 Oslo 16,9 Ålesund 1396 Skodje 17,2 Oslo 38,5 Ålesund 890 Sula 20,6 Oslo 44,5 Ålesund 1522 Giske 28,9 Oslo 33,3 Ålesund 1200 Haram 21,3 Oslo 33,1 Ålesund 1697 Vestnes 21,3 Oslo 25,9 Ålesund 1102 Rauma 28,1 Oslo 19,3 Molde 1361 Nesset 19,6 Oslo 31,9 Molde 495 Midsund 19,2 Oslo 35,3 Molde 453 Sandøy 20,3 Oslo 28,0 Ålesund 261 Aukra 20,9 Oslo 35,8 Molde 637 Fræna 20,3 Oslo 38,1 Molde 1934 Eide 20,4 Oslo 21,4 Molde 696 Averøy 23,5 Oslo 34,4 Kristiansund 999 Frei 20,9 Oslo 53,8 Kristiansund 1416 Gjemnes 23,8 Oslo 31,2 Molde 660 Tingvoll 25,2 Oslo 16,7 Kristiansund 833 Sunndal 30,8 Oslo 11,2 Molde 1352 Surnadal 33,4 Trondheim 7,3 Kristiansund 1104 Rindal 29,8 Trondheim 2,8 Molde 322 Halsa 28,9 Trondheim 13,4 Kristiansund 380 Smøla 24,0 Trondheim 31,3 Kristiansund 483 Aure 27,0 Trondheim 19,6 Kristiansund 784

8 Oslo synes å vere den største mottakaren av utflytta møre og romsdalingar. For alle kommunane på Sunnmøre og i Romsdal, samt 6 av 11 kommunane på Normøre er Oslo den viktigaste storbyen. Eit anna interessant funn i talmaterialet er at fleirtalet av fylkets kommunar har større relativ utflytting til storbyane Oslo, Trondheim og Bergen, enn til byane i fylket. Desse kommunane er markert med rødt i tabellen. [Ser vi på flyttemønsteret over tid, har mønsteret i forhold til storby endra seg lite sidan Heller ikkje i forhold til byane i fylket, er det store endringar i mønsteret sidan 1980.] Tabellen nedanfor viser flyttestrømmen frå byane og ut til kommunane, i perioden Tabell 8: Flyttestraumen frå byane til omlandskommunane, Prosent. PANDA Molde Kristiansund Ålesund Andre k i MR Landet Utlandet N Flytting til Molde 0.0 2,3 3,2 41,2 45,6 6, Kristiansund 3.1 0,0 1,6 42,9 43,7 8, Ålesund 2.3 1,0 0,0 44,2 42,8 9, Vanylven 1.3 0,2 9,1 33,5 50,3 5, Sande 0.7 0,3 11,7 47,2 34,2 6, Herøy 1.9 0,9 9,2 44,2 32,8 11, Ulstein 1.1 0,6 6,0 46,4 35,0 10, Hareid 1.1 0,4 7,1 45,9 28,9 16, Volda 1.8 0,9 6,6 34,7 47,1 8, Ørsta 1.8 0,8 7,4 41,6 37,0 11, Ørskog 2.9 0,3 19,3 42,0 30,0 5, Norddal 2,2 1,0 12,0 34,0 41,7 9,1 939 Stranda 1,9 0,5 8,6 31,9 47,4 9, Stordal 3,4 0,6 8,8 36,6 46,1 4,5 713 Sykkylven 1,6 0,6 11,2 30,8 46,3 9, Skodje 1,5 0,5 40,5 32,0 20,8 4, Sula 1,4 0,6 44,9 18,4 27,5 7, Giske 1,5 0,4 32,1 18,0 36,5 11, Haram 2,4 0,8 21,9 29,1 36,7 9, Vestnes 10,4 1,3 9,8 32,7 37,3 8, Rauma 9,7 1,1 4,2 23,8 51,8 9, Nesset 27,8 2,4 1,8 27,7 35,2 5, Midsund 21,9 1,3 5,0 23,5 38,5 9,9 827 Sandøy 10,2 1,7 13,4 28,7 38,3 7,7 470 Aukra 31,5 2,0 2,3 24,6 33,4 6, Fræna 32,2 2,9 1,9 23,4 33,5 6, Eide 17,6 3,3 1,5 34,8 33,6 9, Averøy 3,8 24,6 1,4 19,6 42,3 8, Frei 1,5 63,3 0,8 9,7 21,6 3,

9 Gjemnes 24,7 8,4 1,6 23,7 31,7 9, Tingvoll 3,5 11,3 1,0 21,5 34,1 28, Sunndal 4,2 3,0 1,7 20,6 48,0 22, Surnadal 2,7 5,1 0,9 27,6 50,6 13, Rindal 0,5 0,6 0,5 26,3 68,7 3,5 658 Halsa 3,2 10,6 0,5 34,2 46,7 4,8 661 Smøla 2,9 24,5 1,6 19,9 45,2 5,9 831 Aure 1,8 18,2 1,1 16,9 56,1 5, Tabellen viser fleire interessante mønster i byungdommens flyttemønster. Mellom anna viser talmaterialet at utflyttinga frå byane går til byens omland innanfor fogderia. Det betyr at ungdom som flyttar frå Ålesund, vel å flytte til kommunar på Sunnmøre. Det same mønsteret er tydeleg også i Romsdal og på Nordmøre. Elles ser vi at i 11 av fylkets kommunar er den relative tilflyttinga frå byane større enn tilflyttinga frå dei andre kommunane i fylket. Funna viser også at det er byen i dei respektive kommunane sitt fogderi som betyr mest i forhold til relativ tilflytting frå byane, med eit unntak Gjemnes. Her er den relative andelen av tilflyttinga frå Molde klart større enn tilflyttinga frå Kristiansund. Tabellen indikerar dessutan at for mange av kommunane i fylket, betyr tilflyttinga frå landet elles og utlandet meir enn tilflytting frå byen. Dette gjeld for alle fylkets kommunar, med unntak av Frei. Held vi internflyttinga utanfor, betyr den relative innflyttinga frå landet og utlandet meir for 18 av fylkets kommunar. I desse kommunane kom over 50 % av innflyttinga til kommunane frå landet og utlandet. Internflyttinga i fylket Talmaterialet ovanfor indikerar at ein stor andel av unge som flyttar internt i fylket, vel å flytte til ein kommune i sitt fogderi. Denne svake regionale orienteringa, blir stadfesta i dei følgjande tabellane. Tabell 9: Internflytting i fylket, mellom fogderia i perioden Prosent. PANDA. Sunnmøre Romsdal Nordmøre N Frå Sunnmøre Frå Romsdal Frå Nordmøre Tabellen viser at fleirtalet av dei som flyttar internt i fylket, vel å flytte til ein kommune innanfor sitt fogderi. Dette gjeld for heile 86 % av sunnmøringane og 71 % av nordmøringane. Også eit

10 fleirtal av romsdalingane vel ein av kommunane i eige fogderi, men talmaterialet indikerar at dølane er noko meir regionalt orientert enn møringane. Dette mønsteret har ikkje endra seg dei siste 25 åra, men samtidig indikerar talmaterialet at nordmøringane er blitt noko meir regionalt orientert(vedlegg 1). Tabellen nedanfor viser korleis dei unge frå byane flyttar på seg innanfor fylket. Tabell 10: Flytting frå byane til Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre, Prosent. PANDA. Sunnmøre Romsdal Nordmøre N Frå Molde Frå Kristiansund Frå Ålesund Talmaterialet viser at unge frå byen vel ein av kommunane i eige fogderi. Dette gjeld for 81 % av alle som flyttar frå Ålesund og 79 % av dei som flyttar frå Kristiansund. Dei unge frå Molde framstår som meir regionalt orientert i dette materialet; knappe 50 % flyttar til ein av kommunane i Romsdal, resten fordeler seg nokså likt mellom Sunnmøre og Romsdal. Dette mønsteret er også tydeleg om ein deler perioden inn i ulike periodar. Det er nokre prosentvise skilnader frå periode til periode, men mønsteret er det same. Dei unge frå Molde er klart meir regionalt orientert enn dei frå Kristiansund og Ålesund (vedlegg 2). Orienteringa innanfor eige fogderi, kjem også til uttrykk om vi ser på flyttinga frå fogderia og inn til byane. Tabell 11: Flytting frå kommunane til byane, etter fogderi. Prosent. PANDA. Molde Kristiansund Ålesund Andre k i MR N Frå Sunnmøre Frå Romsdal Frå Nordmøre Kvar fjerde person som flyttar frå kommunane i det enkelte fogderi, flyttar inn til fogderi-byen. Dette mønstret er tydeleg både hos møringane og dølane. Vidare viser talmaterialet at ein noko større andel av nordmøringane og romsdalingane flyttar til dei andre byane i fylket, samanlikna med sunnmøringane. Dette mønsteret har ikkje endra seg i særleg grad sidan 1980.

11 Samandrag Eit sentralt trekk i Noreg er den stadig aukande sentraliseringa av befolkninga. Vi ser også denne utviklinga i Møre og Romsdal ved at stadig fleire bur i byane og tettstadane i fylket. Samtidig viser utviklinga over tid at eit stadig mindre fødselsoverskot i kombinasjon med nettoflytting ut frå fylket resulterar i ei svak folketalsutvikling. Det er blant dei unge at Møre og Romsdal fylke har eitt nettoflyttetap. Dette notatet har hatt som målsetting å teste oppfatninga om at byane i Møre og Romsdal har ei sentral rolle i å demme opp for og hindre utflytting frå fylket, spesielt blant unge i aldersgruppa år. Fleire funn peikar i retning av at denne rolle er svekka. I perioden er andelen som flyttar ut av fylket større enn andelen som flyttar internt i fylket. Av i alt personar som har flytta frå heimkommunen sin i denne perioden, har 56 % flytta ut av fylket. Talmaterialet indikerar ei auke i den relative flyttinga inn til byen, men samtidig indikerar talmaterialet at i takt med denne auka orientering inn mot byane, går andelen som flyttar til dei andre kommunane i fylket ned og andelen som flyttar ut av fylket opp. Det er til dels store skilnader mellom kommunane. I 22 av fylkets kommunar er andelen som flyttar ut av fylket større enn andelen som flyttar internt i fylket, og det er berre Skodje og Frei som kan vise til at ein større andel flyttar til ein av byane i fylket enn ut av fylket. Talmaterialet har dessutan vist at i dei større bygdebyane i fylket, synes den bymessige orienteringa å vere svak. Dette gjeld også for nokre av kommunane på Nordmøre, og då i særleg grad Rindal. Funna i talmaterialet kan indikere ei svak regional orientering blant ungdom og unge vaksne i Møre og Romsdal. Dette blir til ein viss grad stadfesta når vi ser på mønsteret i internflyttinga. Fleirtalet av dei som flyttar internt i fylket, vel å flytte til ein kommune innanfor sitt fogderi. Dette gjeld i særleg grad nordmøringane og sunnmøringane. Materialet har også vist at kvar fjerde person som flyttar frå det enkelte fogderi, flyttar inn til fogderi-byen. Det er også eit sentralt funn i materialet at dølane synes å vere meir regionalt orientert enn møringane.

12 Vedlegg Vedlegg 1 Internflytting i fylket, fordelt etter ulike periodar. Prosent. PANDA Sunnmøre Romsdal Nordmøre Sum Flytting frå Sunnmøre 85,0 11,5 3, Romsdal 22,4 55,4 22, Nordmøre 7,9 20,9 71, Sunnmøre Romsdal Nordmøre Sum Flytting frå Sunnmøre 85,4 10,7 3, Romsdal 24,4 55,4 20, Nordmøre 9,1 18,6 72, Sunnmøre Romsdal Nordmøre Sum Flytting frå Sunnmøre 87,5 8,7 3, Romsdal 24,7 56,9 18, Nordmøre 11,7 19,4 68, Vedlegg 2 Internflytting i fylket, frå byen til fogderia i ulike periodar. Prosent. PANDA Sunnmøre Romsdal Nordmøre Sum Flytting frå Molde 19,2 51,2 29, Kristiansund 9,3 12,6 78, Ålesund 82,5 13,8 3, Sunnmøre Romsdal Nordmøre Sum Flytting frå Molde 22,2 51,8 26, Kristiansund 8,2 10,9 80, Ålesund 80,1 14,7 5, Sunnmøre Romsdal Nordmøre Sum Flytting frå Molde 23,4 53,5 23, Kristiansund 11,2 11,6 77, Ålesund 81,5 12,5 6,

ARBEIDSNOTAT. Utviklinga i barnebefolkninga i Møre og Romsdal. Av Heidi-Iren Wedlog Olsen Severin Aarsnes. Dato: 29.02.2008

ARBEIDSNOTAT. Utviklinga i barnebefolkninga i Møre og Romsdal. Av Heidi-Iren Wedlog Olsen Severin Aarsnes. Dato: 29.02.2008 ARBEIDSNOTAT Av Heidi-Iren Wedlog Olsen Severin Aarsnes Dato: 29.02.2008 Utviklinga i barnebefolkninga i Møre og Romsdal Gjennom ulike publikasjonar og prosjekt har Møre og Romsdal fylke sett fokus på

Detaljer

LANDSKONFERANSEN 2017 Fylkeskommunale eldreråd. Ålesund mai

LANDSKONFERANSEN 2017 Fylkeskommunale eldreråd. Ålesund mai LANDSKONFERANSEN 2017 Fylkeskommunale eldreråd Ålesund 22 24. mai FRAMTIDSOPPGAVEN Forstå framtida Se muligheter. Se utfordringer Finne framtidsløsningen 100 % BEHOVSGRUPPER ELDRE 67+ 90 % 80 % 80 % 70

Detaljer

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1 Møre og Romsdal Bondelag Mai 2017 Arild Erlien Slaktestatistikk fordelt på kjøttslag per kommune i Møre og Romsdal 2014, 2015 og 2016 2014 2015 2016 Totalt Møre og Romsdal 2014: 10 352 060,8 Totalt Møre

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL?

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? FINN OVE BÅTEVIK Dialogmøte mangfald og inkludering. Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund, 13. november 2014.

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

Bransjeprogrammet. Møre og Romsdal. 13. Juni 2019, Astrid F. Paulsen, avd.dir NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

Bransjeprogrammet. Møre og Romsdal. 13. Juni 2019, Astrid F. Paulsen, avd.dir NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Bransjeprogrammet Møre og Romsdal 13. Juni 2019, Astrid F. Paulsen, avd.dir NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Antall bedrifter i Møre og Romsdal innenfor hver bransje 300 284 250 234 200 169 150 100

Detaljer

Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke

Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke SENTRALISERING EIN DEFINISJON Sentralisering kan definerast som ei utvikling der ein aukande del av befolkninga bur og arbeider i byar eller større

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad TILRÅDING Kommunereforma i Møre og Romsdal Oslo 8. des. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjåfør: Andre/Preben 57-01

Møre og Romsdal. Sjåfør: Andre/Preben 57-01 Sjåfør: Andre/Preben 57-01 +47 94 02 88 34 Skodje bibliotek 2152900 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 HIM Molde 1150201

Detaljer

Utvalgte KOSTRA tall.

Utvalgte KOSTRA tall. Utvalgte KOSTRA tall KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er eit nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal verksemd. Talmaterialet omfattar det meste av verksemda i kommunane

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Alternative «ekteskap» i Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen

Alternative «ekteskap» i Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen Alternative «ekteskap» i Molde-regionen Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen 20.05.2015 1 Innledning Alternativ Kommuner Innbyggertall per 1.1.2015 1 Hele ROR Molde + Vestnes + Rauma + Nesset + Midsund

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

Kap 4 Kap 5 Kap 7 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 4. Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 9 200 9 060 Haram 9156 8 920 8 780 8 640 8753 8 500 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv

-Ein tydeleg medspelar. Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv -Ein tydeleg medspelar Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Folketalsutvikling Midsund - Aukra 4000 3500 13,6

Detaljer

Fylkesstatistikk 2010

Fylkesstatistikk 2010 1 Demografi 2 Sysselsetting 3 Nyetableringar 4 Arbeidsløyse 5 Statlege arbeidsplassar 6 Landbruk 7 Fiskeri- og havbruk 8 Reiseliv 9 Eksport 10 Pendling 11 Samferdsel 12 Utdanning 13 Personinntekter 14

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 8/ 2015 28. august 2015 Vi er nå inne i ei utfordrande tid der arbeidsløysa stig raskt samtidig som delar av næringane i Møre og Romsdal har store utfordingar med å fylle ordrebøkene. Det gjer at

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb. 2017 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune 1 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune PROGRAM Kl. 13.00 Vel møtt v/ordførar i Stordal Kl. 13.10 Helsing

Detaljer

Fylkesstatistikk 2009. Møre og Romsdal

Fylkesstatistikk 2009. Møre og Romsdal Fylkesstatistikk 2009 Møre og Romsdal 2 Statistisk sett Om ein før sesongen hadde spådd at Molde og Ålesund skulle møtast i Oslo cupfinalehelga, hadde nok dei fleste trudd det her var snakk om ei eller

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Samfunnsutviklerrollen Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen sine ulike roller Samfunnsutvikler, Tjenesteleverandør, Myndighetsutøver

Detaljer

Fylkesstatistikk 2007. Møre og Romsdal

Fylkesstatistikk 2007. Møre og Romsdal Fylkesstatistikk 2007 Møre og Romsdal 2 INNHALD Fylkesstatistikk Møre og Romsdal i tal For andre året på rad gir Møre og Romsdal fylke ut statistikkheftet Fylkesstatistikk. Dette er meint som ein lettfatteleg

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Kap 4 Kap 5 Kap 7 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling

Kap 4 Kap 5 Kap 7 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 4 Kap 5 Kap 7 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 4. Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 9 200 9 060 Haram 9156 8 920 8 780 8 640 8753 8 500 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 02.03.2017 20606/2017 Kim Tornes Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Fordeling av kommunale næringsfond 2017 Bakgrunn Fylkeskommunen

Detaljer

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den 8. 9. mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 Demensplan 2020 Demensplan 2020 byggjer på erfaringar i Demensplan 2015

Detaljer

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Foredrag frå seminaret Kompetansebehov og rekruttering Samhandling kommunar, høgskular og fylke Aasenauditoriet

Detaljer

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov. 2015 v/fylkesmann Lodve Solholm Noreg er forandra! 1964: Skole, skatt, sosialtrygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 2015: Tiårig grunnskole, beredskap mot forurensing,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

ÅLESUND KOMMUNE. PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet.

ÅLESUND KOMMUNE. PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet. ÅLESUND KOMMUNE PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet. Plan og analyseavdelinga - desember 2013 Innhald Kvardagsregionar

Detaljer

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare

Detaljer

NAV Møre og Romsdal. Lavinntekt og utenforskap. 15/ Hege-Beate Skjølberg

NAV Møre og Romsdal. Lavinntekt og utenforskap. 15/ Hege-Beate Skjølberg NAV Møre og Romsdal Lavinntekt og utenforskap 15/10-2019 Hege-Beate Skjølberg NORGE er en velferdsstat- arbeid uansett best Lavinntekt og fattigdom i et velferdssamfunn Økt antall i jobb og færre på ytelser

Detaljer

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012 Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Lokale forhandlingar hausten 2012 Hausten er komen, og med det tida for lokale forhandlingar i kommunene. Vi i styret opplever mange spørsmål kring

Detaljer

Høyring om Nytt inntektssystem. Kommunereforma Kontaktpersonsamling 29. januar 2016 Molde

Høyring om Nytt inntektssystem. Kommunereforma Kontaktpersonsamling 29. januar 2016 Molde Høyring om Nytt inntektssystem Kommunereforma Kontaktpersonsamling 29. januar 2016 Molde Høyring om nytt inntektssystem Høyringa er på www.kmd.dep.no Høyringsfrist er 1. mars i år Endringar i tråd med

Detaljer

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Samfunnsutviklerrollen Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen sine ulike roller Samfunnsutvikler, Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

Organisering av folehelsearbeidet

Organisering av folehelsearbeidet Organisering av folehelsearbeidet Svein Neerland Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Organisering av folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal Politisk: 1.Fylkestinget

Detaljer

Region og kommune. Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik, Planstrategisamling, Kristiansund 25. april 2012

Region og kommune. Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik, Planstrategisamling, Kristiansund 25. april 2012 Region og kommune Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik, Planstrategisamling, Kristiansund 25. april 2012 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal

Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal Seniorrådgivar Sissel Hol Ålesund, 18. oktober 2017 Tema Kommuneøkonomi M&R Skjønnsmidlar ROBEK Vekst i frie inntekter Møre og Romsdal Nominell vekst i frie inntekter

Detaljer

Møre og Romsdal 57-01

Møre og Romsdal 57-01 57-01 Sjåfør: +47 94 02 88 xx Skodje bibliotek 2152900 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 HIM Molde 1150201 HIM Molde

Detaljer

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding 18. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding - på lang sikt Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare Oppdragsbrev

Detaljer

Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013

Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013 Stranda, 09.08.13 Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013 Region 1 Ålesund m/omland Ålesund(m/omland Ålesund 6 Giske 3 Sula 1 Haram 0 Sykkylven 3 Tillitsvald3Ålesund Tillitsvald3Giske Stig3Johansen

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 19.02.2019 16159/2019 May Britt Roald Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 05.03.2019 Fordeling av hoppid.no avklaringsmidlar 2019 Bakgrunn

Detaljer

Fylkesstatistikk 2011

Fylkesstatistikk 2011 Ein tydeleg medspelar Fylkesstatistikk 2011 Møre og Romsdal Innvandringa sikrar god vekst i folketalet Framleis god vekst i folketale Færre yngre kvinner enn yngre menn Eksportfylket Færre unge fleire

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Ålesundsregionen 2015

-Ein tydeleg medspelar. Ålesundsregionen 2015 Ålesundsregionen 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

Møre og Romsdal 57-01

Møre og Romsdal 57-01 57-01 Sjåfør: +47 94 02 88 xx Skodje Folkebib. 2152900 Molde Folkebib. 2150200 Molde Folkebib. 2150200 Molde Folkebib. 2150200 Molde Folkebib. 2150200 Molde Folkebib. 2150200 HIM Molde 1150201 HIM Molde

Detaljer

Møre og Romsdal 57-01

Møre og Romsdal 57-01 57-01 Sjåfør: +47 94 02 88 xx Skodje bibliotek 2152900 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 HIM Molde 1150201 HIM Molde

Detaljer

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Kontaktpersonsamling 30. sept. 2015 KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Ordførere 2011-2015 Sp Ap Krf V H Frp Ulstein Herøy Sande Giske Hareid Sula Ørsta Haram Ålesund Sandøy Sykkylven Aukra Midsund

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

VOLDA KOMMUNE. PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet.

VOLDA KOMMUNE. PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet. VOLDA KOMMUNE PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet. Plan og analyseavdelinga - desember 2014 Innhald Kvardagsregionar

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn med krisesenter!

Erfaringer fra tilsyn med krisesenter! Erfaringer fra tilsyn med krisesenter! Sverre Veiset 16.05.2019 Smøla Aure Nordmøre Krisesenter (7) Krisesenter for Molde og omegn IKS (10) Krisesenter for Sunnmøre (18) Sandøy Aukra Midsund Fræna Molde

Detaljer

Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv

Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv -Ein tydeleg medspelar Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv Nordmørskonferansen 22.januar 2015, Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Nasjonale utviklingstrekk

Detaljer

Virtuelle regionale polikliniske konsultasjoner

Virtuelle regionale polikliniske konsultasjoner Virtuelle regionale polikliniske konsultasjoner Videokonsultasjoner som alternativ til lange pasientreiser i Helse Midt-Norge HF Christer Jensen Innovasjonsrådgiver Christer.Jensen@helse-mr.no Mob 9945

Detaljer

Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune

Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune Kommunereform ei risikovurdering Har vi tilstrekkeleg beslutningsgrunnlag? Interkommunalt samarbeid Kommuneøkonomi Har vi vurdert risikoen hvis naboen..? Tenkjer vi langsiktig nok i reformarbeidet? Klarer

Detaljer

Nye Molde Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Nye Molde Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Molde kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Molde kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Haram kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Haram kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Skodje kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Skodje kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Nye Molde 2019 Molde, Nesset og Midsund. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2019

Nye Molde 2019 Molde, Nesset og Midsund. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2019 Nye Molde 219 Molde, Nesset og Midsund Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 219 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå,

Detaljer

Region Ålesund Ålesund, Ørskog, Skodje, Sula, Giske, Haram og Sandøy. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Region Ålesund Ålesund, Ørskog, Skodje, Sula, Giske, Haram og Sandøy. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Ålesund, Ørskog, Skodje, Sula, Giske, Haram og Sandøy Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst

Detaljer

Ålesund kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Ålesund kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

ROS-analyse Samanslåing av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde. Hjorten Kafe, Batnfjordsøra Klinikksjef Henrik Erdal 4.

ROS-analyse Samanslåing av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde. Hjorten Kafe, Batnfjordsøra Klinikksjef Henrik Erdal 4. ROS-analyse Samanslåing av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde Hjorten Kafe, Batnfjordsøra Klinikksjef Henrik Erdal 4. februar 2019 Velkomen og innleiing Samfunnsoppdraget vårt like helsetenester av

Detaljer

Sula kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Sula kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Romsdal Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Aukra, Fræna og Eide. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Romsdal Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Aukra, Fræna og Eide. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Aukra, Fræna og Eide Møre og fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og, kart Slide 4: Folketilvekst

Detaljer

Fræna_Eide Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Fræna_Eide Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

#SkatteFUNN. - ditt springbrett til innovasjon

#SkatteFUNN. - ditt springbrett til innovasjon #SkatteFUNN - ditt springbrett til innovasjon I dag Hva er SkatteFUNN? Gjennomføring av et prosjekt Erfaringer fra bedrifter Dine finansieringsmuligheter 2 Kommune: Antall SkatteFUNN-prosjekter på kommunenivå,

Detaljer

PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet.

PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet. PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet. Plan og analyseavdelinga - desember 2014 Innhald Kvardagsregionar Demografi,

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

Norddal_Stordal Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Norddal_Stordal Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Nye Ålesund 2019 Ålesund, Ørskog, Skodje, Haram og Sandøy. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2019

Nye Ålesund 2019 Ålesund, Ørskog, Skodje, Haram og Sandøy. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2019 Nye Ålesund 219 Ålesund, Ørskog, Skodje, Haram og Sandøy Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 219 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015 Haram kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

Utvikling i kommuneøkonomien i Møre og Romsdal

Utvikling i kommuneøkonomien i Møre og Romsdal Utvikling i kommuneøkonomien i 2006 Møre og Romsdal 1 Innleiing Føremålet med denne rapporten er å seie noko om korleis den økonomiske utviklinga har vore for kommunane i fylket det siste året. Då rapporten

Detaljer

Nye Ålesund Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Nye Ålesund Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Kristiansund kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Kristiansund kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Kristiansund kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017

Kristiansund kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal

Detaljer

Nye Molde Molde, Nesset og Midsund. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga April 2018

Nye Molde Molde, Nesset og Midsund. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga April 2018 218 Molde, Nesset og Midsund Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga April 218 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå,

Detaljer

Nordmøre Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla og Aure

Nordmøre Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla og Aure 217 Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla og Aure Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Møre og Romsdal

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Møre og Romsdal Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Møre og Romsdal Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting

Detaljer

Sunnmøre Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Sunnmøre Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Volda, Ørsta, Ørskog, Norddal, Stranda, Stordal, Sykkylven, Skodje, Sula, Giske, Haram og Sandøy Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga

Detaljer

Planlegging, styring og digitalisering i Vanylven kommune. 12. februar 2019

Planlegging, styring og digitalisering i Vanylven kommune. 12. februar 2019 Planlegging, styring og digitalisering i Vanylven kommune 12. februar 2019 Folketalsutviklinga frå 1951-2018 Folketalsutviklinga frå 1951-2 Vanylven kommune Inntektsnivå til Vanylven kommune Økonomiske

Detaljer

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Tema fellesøkt utfrå deltakarane på kurset HTA ulike avtaleverk Fellesbestemmelsane Reisetid KS gen/ KS-skule/staten /PBL-A/ FUS/Spekter SGS 2010 «Leirskuleavtalen»

Detaljer

Tingvoll kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Tingvoll kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Volda kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Volda kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Hareid kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Hareid kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Gjemnes kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Gjemnes kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 27 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 27 Innhald Demografi Slide : Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Volda kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017

Volda kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal

Detaljer

Averøy kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Averøy kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Averøy kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017

Averøy kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal

Detaljer

Molde kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017

Molde kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal

Detaljer