Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging."

Transkript

1 Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt og føremål: Oppfølging av internrevisjonrapporten 2013 IR si tilråding AD si vurdering Tiltak Tidsfrist Ansvar Status april 2014 Det bør vurderast å fastsette eit eintydig mål for sakshandsamingstid i enkeltoppgjer,og det bør etableras tiltak for å sikre at sakshandsamingstid vert held Føretaket ser positivt på å delta i arbeid med fastsetting av eintydig mål for sakshandsamingstid. Det bør være nasjonalt felles mål, med forankring lokalt i helseføretaka. Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Arbeid bør starte haust 2013 Klinikkdirektør Helse Vest RHF har etter revisjonen stadfesta at målsetting er 2-3 veker, og kommunisert dette tydelig til føretaka. Helse Fonna arbeider etter dette, og sett i verk tiltak når tid til sakshandsaming overstig 14 dagar. Det bør gjerast ei samla risikovurdering av prosessen for å avgjere kva kontrolltiltak som er effektive og hensiktsmessige hos kvar av partane for å sikre at saker blir korrekt handsama og utbetalt. Det er ikkje gjort ei formell samla risikovurdering. Føretaket har likevel gjennom skriftlege prosedyrar sikra at handsaming av eigne saker er korrekt og så lik som mogeleg. Det er òg utstrakt kontakt med andre pasientreisekontor gjennom deltaking i arbeidsgrupper. Eit av føremåla med deltaking her er å sikre lik praksis i alle føretak.. LEAN metoden er innført etter deltaking i nasjonalt prosjekt for betring av flyt og arbeidsprosessar ved pasientreisekontora i Arbeidsmetoden inneber mellom anna faste møter der saker vert diskutert i plenum, og der ein vert einig om praksis lokalt. Desse møta vil bli nytta til å utarbeide ei risikovurdering. og innan utgangen av 2013 Det er utarbeidet ROS analyse for prosessar knytt til enkelt oppgjer. LEAN metodikk nyttast framleis i prosessar knytt til sakshandsaming. Det bør utarbeidast opplæringsplanar og leggast til rette for deltaking i kompetansehevande tiltak i pasientreisekontor der dette ikkje er gjort. Føretaket har opplæringsplanar tufta på modular som Pasientreiser ANS nyttar. Desse kursa skal gjennomføras før ein blir satt i arbeid ved pasientreisekontoret. Sikre at opplæringsplanar vert følgd. Sikre minst et felleskurs i året på aktuelle tema for alle tilsette ved kontoret. Opplæringsplanane har vore følgt og er seinast revidert i april Fagdagar og kurs har vore arrangert, alle tilsette har tatt del.

2 Gjennomføring av forbetringsprosessar basert på LEAN bør vurderast gjennomført i alle pasientreisekontor. Dette er gjort i Helse Fonna. Sikre at gode arbeidsverktøy og metodar innført i samband med LEAN vert haldt ved like. LEAN metoden vert framleis nytta IR si tilråding AD si vurdering Tiltak Tidsfrist Ansvar Status Rutinar og manuelle kontrollar for tildeling, endring og avslutning av tilgangar i NISSY bør forbetrast. Tildelte tilgangar på området må gås gjennom. Det bør gjerast ei systematisk gjennomgang og vurdering av risiko for misleghald som omfattar risiko både i forhold til eksterne leverandørar (transportørar) og eigne tilsette. Leiar og superbrukar NISSY har dette ansvaret i dag. Det ligg føre prosedyre på at tilgangar skal gås gjennom kvar 6. månad. Føretaket vurderer at det er risiko for feil utbetalingar til transportørar. Det er avdekka tilfelle av dette gjennom manuell kontroll. Når det gjeld eigne medarbeidarar, så vurderas risikoen for misleghald som relativt liten då tal på tilsette er lite og tilhøva oversiktlege. Det er mellom anna laga prosedyre for sakshandsaming som gjeld tilsette og deira familie. Det er ikkje så langt gjort systematisk gjennomgang og risikovurdering på dette området Sikre at prosedyre vert følgd Utarbeide risikoanalyse. Innføre elektronisk oppgjerskontroll etter modell frå Stavanger når dette programmet er prøvd ut der.. Risikoanalyse innan oktober Elektronisk oppgjerskontro ll vår 2015 a Prosedyre vert følgd Det er utarbeid ROS analyse på området. Elektronisk oppgjerskontroll er ikkje innført. Det går føre seg eit nasjonalt prosjekt om oppgjørskontroll. Føretaket venter på resultat av dette

3 Behova for data for styringsog oppfølgingsformål i pasientreisekontora bør avklarast, og styringsrapportar på områder innanfor eventuelle udekte behov bør utviklast raskt. Det er behov for fleire elektroniske verktøy til oppfølgings- og styringsformål, særleg innan direkte oppgjer. Dette er i dag i stor grad tufta på manuelle system, og basert på samanstilling av data frå fleire kjelder. Det finnes egna dataprogram til føremålet. Mellom anna er Bliksund kommuneskjema nytta i fleire føretak. Føretaket vil vurdere anskaffing av fleire dataprogram, til dømes Bliksund, i samband med portefølje prosess Føretaket vil òg delta i dialog med ANS og dei andre føretaka om behov for utvikling av nye verktøy. Hausten 2014 klinikkleiing og føretaksleiing Føretaket vil vurdere innkjøp av nye verktøy i samband med innføring av fleire dagsbilar i Venter med anskaffing av verktøy til resultat av nasjonale prosjekter om samkøyring og bestillar løysing ligg føre

4 IR si tilråding AD si vurdering Tiltak Tidsfrist Ansvar Status Det bør greias ut om tiltak som er sett i verk lokalt for å hente ut data direkte frå dataleverandøren og over i andre verktøy er i samsvar med de krav som følgjer av personopplysningsloven med tilhøyrande forskrift. Det bør settast tydeligare mål- og resultatkrav innanfor pasientreiseområdet til helseføretak som har pasientreisekontor. Føretaket har ikkje lokalt utvikla dataverktøy innan og har heller ingen planer om å utvikle slike. Føretaket har dei siste månadene jobba med mål og tiltaksplan på klinikknivå og på einingsnivå. Hovudmål for er; - Auke rekvirentanes kunnskap om lovar og reglar for rett til dekka pasienttransport % elektronisk rekvirering - Auke grad av samkøyring Klinikk og føretaksleiinga vil arbeide vidare med målstyring og risikostyring. Føretaksleiing Føretaket har ikkje lokalt utvikla dataverktøy Det vert systematisk arbeida mot 100% innføring elektronisk av rekvirering og opplæring av rekvirentar. Samkøyringsgraden er auka Det har òg vore jobba målretta det siste halve året med ROS analyser og med sakshandsamingstid Det bør avklaras om lokale IKT-system (til dømes Bliksund), som understøtter oppgåveløysing i pasientreisekontora, skal inngå som ein del av den samla IKT-porteføljen på området. Føretaket har ikkje lokalt utvikla verktøy, men støtter tanken om størst mogeleg grad av samla IKTportefølje på pasientreiseområdet. Dette vil forenkle samanlikning og tenesteutvikling på tvers av føretaka. Føretaket vil delta i diskusjonar kring dette i leiarlinja og i fora knytt til ANS. Deltar i prosjekt der dette inngår i diskusjonen.

5 Det bør etablerast eit systematisk opplegg for gjennomgang og oppfølging av risiko på pasientreiseområdet, slik at tiltak kan settas i verk med utgangspunkt i et felles risikobilde. Det er ikkje utarbeidd systematisk opplegg for risiko arbeid på pasientreiseområdet. Det er heller ikkje gjort skriftleg heilskapleg risikovurdering lokalt i føretaket. Det er likevel gjort mykje arbeid for å avdekkje og redusere risiko. Noko av dette har skjedd gjennom LEAN prosjektet, anna er gjort av lokal leiar og fagutviklar i eininga. Føretaket har òg deltatt i faggrupper og i kurs i regi av ANS der dette har vore tema. Tiltak som er sett i gong vil bli systematisert og justert lokalt ut frå tenesteutvikling. Føretaket vil òg sikre deltaking i regionalt og nasjonalt arbeid. Løpande. Det er utarbeid ROS analyser for store deler av pasientverksemda. Det er òg utarbeidet retningslinjer for handsaming av avvik i tråd med regional bestilling.

Det bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å

Det bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Rapport 3/2013 - Oversikt over revisjonsfunn (oppsummert nasjonalt) og anbefalinger Nr Revisjonsfunn

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008.

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.11.2008 Sakhandsamar: Synnøve Serigstad Saka gjeld: Risikostyring i Helse Vest - status og rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer ARTIKKEL 3 Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer I denne artikkelen presenterer vi ulike metodar som fylkesmennene har prøvd ut under satsinga på tilsyn med tenester til eldre i 2009 2012.

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 10.05.14 Saksbehandlarar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak 39/14 A 2 vedlegg

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forord I sak 10/11, handsama i Skodje kontrollutval den 14.6.11, og PS 34/11 handsama i Skodje kommunestyre den

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

Tiltak for å avvikle korridorplassar

Tiltak for å avvikle korridorplassar Tiltak for å avvikle korridorplassar Felles regionale tiltak og anbefalingar for å avvikle bruk av korridorplassar ved sjukehusa i Helse Vest. Helse Vest RHF, mai 2014 Foto: Colourbox, Eirik Dankel og

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 14. desember 2005, kl 0830 kl 1600 Stad: SAS Bryggen Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Presentasjon av Apoteka Vest HF

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon Rettleiar Veileder Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon DFØ 12/2011, 1. opplag Forord Å ta stilling til om verksemda skal etablere ein internrevisjonsfunksjon, er ei

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 12.06.12 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte

Detaljer