ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE

2 Innhald: Organisasjonskart, fylket s 2 sk plan, kjerneaktivitet s 3 Fylkeshusflidslaget styremøte etc s 4 Sunnfjord Museum og Sunde skule s 5 Inspirasjonsseminar for kulturhandverkar s 6 Ull og samarbeidsprosjekt s 7 Identitet idè i tet Konkurranse s 8 Raudlista Prosjekt for truga handverk s 9 VOFO og Studieforbundet kultur og tradisjon s 10 Form Farge Funksjon 3xF s 11 Ung Husflid barn og unge s 12 s 13 Drift s 14 Sluttord s 15 Husflidskonsulenten i Sogn og Fjordane fylke er tilsett i 100 % stilling i Norges Husflidslag, med Ung Husflid og næring som hovudarbeidsfelt lokalt, regionalt og nasjonalt. Konsulenten er leiar i Sektor for næring, og har personalansvar for eit team med 5 tilsette. Sogn og Fjordane Fylkeskommune gir økonomisk tilskot til stillingen. Kontorstad er i region Nordfjord Adresse: Eidsgata 45, 6770 Nordfjordeid Telefon: E-post: 1

3 ORGANISASJONSKART FOR SOGN OG FJORDANE SOGN OG FJORDANE HUSFLIDSLAG 500 vaksne medlemmer og 189 born/unge = totalt 689 medlemmer Sekretær i 50 % stilling: Dagrun Ylvisåker Igelkjøn Leiar: Bente Lien Nestleiar: Marit Andersen Studieleiar: Åshild Dombestein Styremedlemmer: Marit Elvekrok og Sølvi E. Fimreite 1.vara: Oddlaug Fonn Skaar 17 LOKALLAG Aurland Husflidslag Leikanger Husflidslag Borgund Husflidslag Midtre Sunnfjord Husflidslag Davik og omegn Husflidslag Sogndal Husflidslag Eid Husflidslag Svelgen og omegn Husflidslag Florø Husflidslag Stryn Husflidslag Hyllestad og Høyanger Husflidslag Vik Husflidslag Kjerringa Husflidslag Ytre Gulen Husflidslag Luster Husflidslag Årdal Husflidslag Lærdal Husflidslag HUSFLIDHANDVERKARLAGET I SOGN OG FJORDANE 8 medlemmer Leiar: Aud Hjelle Kasserar: Anne Britt Lotsberg Husflidshandverkarane er ein eigen kategori medlemmer som har husflid/handverk som næring. Husflidshandverkarane søkjer medlemsskap ein gong pr. år gjennom juryering av ein nasjonal jury. HUSFLIDSUTSAL 36 utsal er medlemmer i Norges Husflidslag. Sogn og Fjordane Husflidslag er medeigar i Husfliden Bergen A/S. Aksjeeigarane er Hordaland- og Sogn og Fjordane Husflidslag med likt medeigarskap. Fleire husflidshandverkarar i fylket driv også med sal i lokale utsal som er ope heile året - eller i turistsesong. HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE EIDSGATA NORDFJORDEID - MOBIL: E-post: 2

4 sk plan Visjon Virksomhetsidè Kjerneverdiar Kjerneaktivitet Vi former framtida Vi styrker dei levande husflidstradisjonane i Noreg kulturelt, sosialt og økonomisk Kvalitet, tradisjon, nærheit, skaparglede Husflidsfag og næring Opplæring, organisasjonsutvikling og kommunikasjon Hovudmål NH skal vere leiande aktør i Noreg innan: Handlingsboren kunnskap Kulturvern Næringshusflid Dette skal vi oppnå gjennom: Kjerneaktivitet: Husflidsfag Ta vare på og vidareutvikle kunnskapen om, og ferdigheitene innan tradisjonshandverk. Tilby fleire husflidsaktivitetar som gir skaparglede for barn og unge. Vidareutvikle nye husflidsprodukt i dagens formspråk. Ivareta det tradisjonelle formspråket. Næring Betre rammevilkåra for produsentar og salsledd. Auka kunnskap om kulturhandverk i befolkninga. Auka fokus på husflidsprodukt og oppleving knytt til produksjonen. Auka verdiskaping i produksjon og sal. 3

5 Kommunikasjon og organisasjonsutvikling Sørgje for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshandverkarar og husflidsbutikk /tiltaka Fylkeshusflidslaget, årsmøte, styremøte Fylkeshusflidslaget, andre arrangement Beskriving av tiltaket/tiltaka Vere til stades og komme med innspel på alle styremøte, regionale samlingar og årsmøte i fylkeslaget. Hjelpe til med prosjekt, søknader og liknande. Godt samarbeid for gjennomføring av tiltak i arbeidsplanen. Husflidskonsulenten og Sogn og Fjordane Husflidslag. Styremøte og oppfølging 1., 2., 3. og 4. kvartal Resultat pr STYREMØTE Konsulenten har delteke på styremøte i fylkeslaget: / / / ÅRSMØTE Årsmøtet vart halde i Skjerjehamn, Gulen, mars. I alt 34 personar deltok. Husflidskonsulenten hadde ansvar for ein del av programmet i samarbeid med fylkeslaget. REGIONALE SAMLINGAR Det vart halde vellukka samlingar i alle fogderia våre. I alt 27 deltakarar deltok i tillegg til husflidskonsulenten, som var ansvarleg for samlingane, og 1 representant frå fylkeslaget. Sunnfjord var først ut med samling i Førde 3. oktober og 6 tillitsvalde deltok. For Nordfjord var samlinga lagt til Eid 15. oktober - med 8 deltakarar. I Sogn gjekk arrangementet av stabelen i Sogndal 29. oktober og med 13 frammøtte. Tema for alle samlingane var organisasjonsnyhende og i hovudsak Rødlista handverksteknikkar. KURS Styret og husflidskonsulenten jobba mot og inviterte til Strikk og SPA på Alexandra i Loen februar 2014 med spennande og variert innhald. Dessverre måtte vi avlyse på grunn av for lita påmelding. Regional samling i Nordfjord - Foto: Synøve E. Vadøy - NH 4

6 : : Husflidsfag Kommunikasjon og opplæring Vere open for samarbeid med andre miljø utafor organisasjonen som skular, musea og slekta fagmiljø og organisasjonar Prosjekt i samarbeid med Sunnfjord Museum og Sunde skule Beskriving av tiltaket Gje elevane kunnskap om nærområdet og kulturhistoria vår gjennom praktisk arbeid med gamle handverksteknikkar. Skape meistringskjensle ved å leggje til rette for at elevane skal få vise fram kva dei kan - og vere stolte av det. Januar April 1 dag November 1 dag Desember 1 dag Desember 1 dag Samarbeidspartnarar Elevane skal lage enkle bruksformer i ulike materiale, og kunne gjere greie for samanheng mellom idè, val av materiale, handverksteknikkar, form, farge og funksjon. Planlegging i lag med Oddbjørg Hjelmeland, Sunnfjord Museum og Reidun Mork, Sunde skule. Spikke nøstepinne i rå materiale. Toving av sitjeunderlag og dekor med ulltråd. Besøk av redaktøren frå bladet Norsk Husflid Elevane skriv framlegg til ein presentasjon av Lag det sjølv til bladet Norsk Husflid. Sunnfjord Museum og Sunde skule Husflidskonsulenten har ansvar for planlegging og tilrettelegging av undervisninga i trearbeid og toving Resultat pr Planen er gjennomført i alle punkt. Det har vore eit nyttig og konstruktivt samarbeid til glede for alle. Prosjektet er presentert i Jul i Sunnfjord 2013 og Norsk Flid nr Samarbeidet vil halde fram neste skuleår. Foto. Reidun Mork Sunde skule 5

7 Næring Opplæring NH skal vere leiande aktør i Norge innan næringshusflid Inspirasjonsseminar for kulturhandverkarar i DogA Beskriving av tiltaket Arrangere inspirasjonsseminar med eksterne føredragshaldarar Stimulere til vidareutvikling innan kulturhandverket. Arrangere inspirasjonsseminar på Design og Arkitektursenteret, Oslo Arrangere konkurransen Identitet Idè i tet i vår Planlegging av seminar. Budsjett og program. Kontrakt med DogA og føredragshaldarar 2013 vår / haust Invitasjon til aktuelle deltakarar 2013 haust Arrangere seminar på Dog A Oslo, 21.oktober Norges Husflidslag ved Sektor for næring Resultat pr : Husflidskonsulenten var leiar for seminaret med 42 deltakarar. Det var gode tilbakemeldingar i evalueringsskjema, og vi hadde dyktige føredragshaldarar: Lisbeth Larsen: Trendar Mari Lilleberre: Inspirasjon frå Almas Arv Mette Fagerli: Marknadsføring og profilering Lisbeth Larsen - Trendanalytikar - Mari Lilleberre - Produktdesignar og sølvsmed - Mette Fagerli - Siviløkonom og konsulent - 6

8 Næring Opplæring Utvikle eit eige verdiskapingsprogram for kulturhandverkarar Ta initiativ til samarbeidsprosjekt med startfokus: ULL Beskriving av tiltaket Norges Husflidslag tek med dette initiativ til eit samarbeid med aktuelle fagmiljø der målet er å drøfte behovet for - og målet med eit eventuelt verdiskapingsprogram med fokus på ull. Arbeide for bevisstgjering og heilskapstenking, som kan føre til langt betre driftsvilkår og resultat for ei samla ullnæring i Norge. Januar Planlegging i Sektor for næring og i administrasjonen Februar Direkte kontakt med sentrale personar og innkalling til samarbeidsmøte April Arrangere samarbeidsmøte Haust 2013 Framhald av prosjektet Samarbeids - partnarar Ingun Grimstad Klepp, Norsk Institutt for forbruksforsking Ragnvald Svarstad, Gudbrandsdalen Uldvarefabrik Tony Barmann, Norelia Sissel Berntsen, Animalia Lars Erik Wallin, Norsk sau- og geitalslag Arnstein Digernes, Rauma Uldvarefabrik Tone Skårdal Tobiasson, Journalist Sektor næring og direktør Marit Jacobsen Resultat pr en er følgd og gjennomført. Alle interessegrupper er positive til å vere med i prosjektet. Landbruks- og Matdepartementet har i brev til Norges Husflidslag gjeve oss utfordringa til å jobbe vidare med dette. Oppsummering frå felles møte: Her ligg mange moglegheiter for å setje i gong små prøveprosjekt, og ta dette vidare. Vi er alle aktørar. Vi har ulike målgrupper å snakke til: Næringskomiteen, motebransjen, designarar, handverkarar, m.fl. Vi må få ei koordinering av nettverk og konkrete tiltak på bordet. Nokre tiltak kan realiserast raskt. Andre må vere i eit lenger perspektiv. Foto: Synøve E. Vadøy 7

9 Næring Opplæring NH skal vere leiande aktør i Norge innan næringshusflid Identitet; konkurranse for kulturhandverkarar Beskriving av tiltaket Arrangere konkurransen Identitet Idè i tet Stille ut produkt frå konkurransen på Landsmøte i Harstad 2014 Stimulere til vidareutvikling innan kulturhandverket. Fleire norske handverksprodukt i marknaden. 2013: vår 2013: haust Gå gjennom kriteria for konkurransen Utlyse konkurransen med tilbod om fagleg rettleiing undervegs 2014: Juryering og utstilling med premieutdeling juni : haust Legge ut resultat på og Norges Husflidslag ved Sektor for næring Resultat pr : Vi har gjennomført framdriftsplana dette året. Det er 54 påmeldte, og ein er frå Sogn og Fjordane. Det er gjort avtale med 3 rettleiarar som er busette i Nordland, Sør Trøndelag og Oppland. Fleire av deltakarane nyttar tilbodet om rettleiing i designprosessen. Juryen er samansett av folk med solid kompetanse innanfor handverk og marknad. Husflidskonsulenten har ansvar for koordinering og oppfølging på alle plan. Foto: Kari Skadsem / NH Foto: Sissel B. Eriksen Skaar /NH 8

10 Husflidsfag Opplæring Ta vare på og vidareutvikle kunnskapen om og dugleik innan tradisjonshandverk Raudlista Beskriving av tiltaket Kva er ei raudliste? - Vi er kjend med omgrepet raudliste frå utrydningstruga fugl -, dyr - og planteartar. Norges Husflidslag vil gjere ein ekstra innsats for å ivareta teknikkar som står i fare for å bli gløymde. Samarbeidspartnarar - Lokallaga skal velje ein teknikk som var heimehøyrande på staden deira, som kanskje har vore viktig for lokalsamfunnet på ein eller annan måte, eller som i seg sjølv er sjeldan og med få utøvarar. - Val av teknikk skal dokumenterast med tekst og foto - Dugnaden skal munne ut i eit spennande og fargerikt hefte Mars: Informasjon til lokallaga i fylkeslaget sitt årsmøte April /mai: Praktisk oppfølging og rettleiing August: Lokallaga melder inn val av teknikk November /desember: Frist for innlevering av dokumentasjon Januar 2014: Korrektur og grafisk arbeid Februar 2014: Trykking av hefte Sogn og Fjordane Husflidslag og lokallaga Husflidskonsulenten Resultat pr lokallag har gjeve melding om at dei vert med i prosjektet. Mange treng utsetting på innlevering, og ny frist er sett til Lokallaga har valt følgjande teknikkar: Nupereller, sprang, nålebinding, smettvev, pjoning, båtrya, seising av garnkule, garnbøting, tønnebøkring, lagging, neverfletting, kipe og rekonstruksjon av blålua. Fylkeslaget har søkt om midlar, og fått tilskot på kr frå Sparebankstiftinga til prosjektet. Husflidskonsulenten og sekretæren i fylkeslaget har hatt godt samarbeid for å nå måla i prosjektet. Foto. Synøve E. Vadøy 9

11 Husflidsfag Opplæring Sikre gode rammevilkår for opplæringsverksemda gjennom engasjement i Studieforbundet kultur og tradisjon og VOFO - Styrkje studieforbunda sine rammevilkår - kommunikasjons- og informasjonsarbeid - felles møteplass for kursarrangørar Beskriving av tiltaka: Arbeide for å sikre tilskot til Vaksenopplæringsforbundet i Sogn og Fjordane, og vere synlege på arenaer der kurs og utdanning er tema. Arrangere kurs for styremedlemmer i studieforbunda i fylket. Vår 2013 Haust 2013 Samarbeidspartnarar Styrkje engasjement for vaksenopplæringa. Auke kursaktiviteten i Studieforbunda. Søknad om tilskot til Opplæringsutvalet i Sogn og Fjordane Seminar for medlemmer i Studieforbunda med tema: Læring og utvikling for vaksne i fylket. Studieforbundet kultur og tradisjon, Senterpartiet Studieforbund, Studieforbundet Funkis, Studieforbundet Natur og Miljø, Idrettens Studieforbund, Musikkens Studieforbund, Studieforbundet Folkeuniversitetet. Vaksenopplæringsforbundet v/styret (VOFO) og tilsett regionkonsulent i 40% stilling, Britt Tjønneland. Resultat pr Husflidskonsulenten er styreleiar i VOFO og styremedlem i Studieforbundet kultur og tradisjon, og har gjennom dette arbeidd for å nå måla vi har sett oss: Vi arrangerte seminaret Læring og utvikling for vaksne i fylket - 26.oktober i Kunstmuseet i Førde. Program: God betre -best! Fylkeskommunen si strategiplan for opplæring v/ Norvall Nøringset Læring for vaksne korleis er situasjonen i dag? v/reidar Brandsberg, Fokleuniversitetet Kurs i søknadskriving v/ Pål Fidjestøl, Sparebankstiftinga Regionkonsulent Britt Tjønneland arbeider med Prosjekt , som er ei kartlegging av strukturen i medlemsorganisasjonane og kursaktivitetane. Styret er ansvarleg for oppfølging. Husflidskonsulenten har planlagt og leia alle styremøta i Vofo, årsmøte 20. april og seminar 26. oktober, og i tillegg representert S. og Fj. Husflidslag i styremøte i Studieforbundet kultur og tradisjon, og forbundet sitt årsmøte 20.juni. 10

12 Husflidsfag Opplæring Ta vare på og vidareutvikle kunnskapen om og dugleik innan tradisjonshandverk Lage arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaparglede gjennom aktiviteter for lokallaga Beskriving av tiltaket Inspirere medlemmene i lokallaga til å jobbe med Form Farge Funksjon (3 x F) som er NH sitt satsingsområde fram t.o.m Samarbeidspartnarar Besøke alle lokallag i Sogn og Fjordane i ein 3 års periode Januar: Sende ut informasjon Februar: Førebu program og praktisk gjennomføring Vår og haust: Besøke lokallag Sogn og Fjordane Husflidslag og lokallaga Husflidskonsulenten Resultat pr Har laga PowerPoint- føredrag med utgangspunkt i framlegg frå 3 x F-gruppa, og produkt med eksempel på fargebruk frå Itten sin fargeteori. Har gjennomført opplegg og føredrag i følgjande lokallag: Årdal Husflidslag Stryn Husflidslag Svelgen og omegn Husflidslag Davik og omegn Husflidslag Aurland Husflidslag Florø Husflidslag Foto: Annie Eikenes / NH 11

13 Husflidsfag Organisasjonsutvikling Tilby Ung Husflid aktivitet i alle lokallag Lage opplegg for bruk i Ung Husflid - klubbane Beskriving av tiltaket Norges Husflidslag har Ung Husflid som prioritert satsingsområde. Det er i dag registrert 1943 medlemmer i kategorien barn og unge på nasjonalt nivå. I Sogn og Fjordane har målsetjinga vore å få minst 140 medlemmer innan Vi har pr. i dag registrert totalt 189 UH- medlemmer! Motivere fleire lokallag til å starte opp med tilbod til barn og unge. Besøke flest moglege av barneklubbane i lokallaga vår og haust. Husflidskonsulenten. Resultat pr Konsulenten har førebudd og gjennomført praktisk opplegg for Ung Husflid i lokallaga 12 kveldar. Vi har arbeidd med spikking, tresløyd, metall, toving, broderi, vev og tekstil m.m. Det er faste aktivitetskveldar i følgjande lokallag: Aurland, Davik, Eid, Kjerringa, Luster, Midtre Sunnfjord, Stryn, Svelgen, og Vik. Foto. Synøve E. Vadøy 12

14 Husflidsfag Kommunikasjon og organisasjonsutvikling Sørgje for å nå fleire, nye interessegrupper ved å utvikle og ta i bruk sosiale media Leggje ut nytt på kvar veke Ta i bruk meir brukarvenleg webverktøy for administrator og lesarar Beskriving av tiltaket Det er stort behov for å utvikle unghusflid.no til ei aktiv webside, som har det innhaldet medlemmene forventar å finne. Lansering av ny webside for unghusflid.no i januar 2013, som er tilpassa iphone, ipad etc. Nyhende på websida kvar veke. Januar: Kurs i bruk av webverktøyet Vår og haust: Vere aktiv pådrivar for å få lokallaga til å sende inn stoff frå aktivitetane dei har i ung husflid. Leggje ut stoff kontinuerleg. Samarbeidspartnarar Elin Gilde Garvin barne- og ungdomskoordinator TRESS DESIGN Gunn Buverud Haugen Husflidskonsulenten og Elin G. Garvin Resultat pr : en er gjennomført. Husflidskonsulenten deltok på kurs i bruk av det nye webverktøyet i Kristiansand januar Stor glede over å ta i bruk det nye systemet! og mange positive tilbakemeldingar frå lokallaga og tilsette i Norges Husflidslag. Husflidskonsulenten i Sogn og Fjordane og Elin G. Garvin er administrator for websida, og har brukt mykje tid på oppfølging, tilrettelegging og publisering. 13

15 Drift: FELLES SAMLINGAR: Personalsamling Gardermoen og Sandvika FAGLEG UTVIKLING: Studietur til Helsinki i Finland september Nordisk vevsymposium i Trondheim 30.mai 1.juni SEKTOR FOR NÆRING: Husflidskonsulenten vart leiar for Sektor næring i NH frå 1.februar, og har personalansvar for eit team på 5 konsulentar. Vi har tlf. møte ca. annakvar veke og fysiske planleggingsmøte minst fem gongar pr. år. ANDRE OPPGÅVER: Styret i Norges Husflidslag Husflidskonsulenten er representant for dei tilsette i styret i Norges Husflidslag. Det har vore 5 styremøte i Leiargruppa i Norges Husflidslag Husflidskonsulenten er med i leiargruppa som vert administrert av direktør Marit Jacobsen. Det har vore 4 leiarmøte i Ung Husflid team Husflidskonsulenten har vore med i den nasjonale arbeidsgruppa frå 2010 t.o.m Det har vore 5 møte i DRIFTSRUTINAR: Husflidskonsulenten fører time - rekneskap for all tidsbruk på alle tiltak i årsplana. Konsulenten er også ansvarleg for drift av regionkontoret på Nordfjordeid innafor eit bestemt budsjett. 14

16 Avslutning/vegen vidare Eg har i denne årsmeldinga forsøkt å få fram det som har vore dei viktigaste arbeidsoppgåvene mine i Det betyr mykje å ha konkrete arbeidsoppgåver og mål som er fastsette i den ske planen. Nokre målsettingar er målbare i tal og aktivitet. Andre mål er langsiktige, og resultata ligg langt fram i tid. Det er spennande å arbeide med handverksteknikkar i lag med barn og unge i barneklubbane våre, og å samarbeide med Sunnfjord museum. Eg ser tydeleg at born og unge trivst med å få jobbe praktisk, og dei syner stor glede og takksemd over å lære tradisjonelle handverksteknikkar. Medlemstalet aukar framleis i Ung Husflid, og utfordringane veks i lokallaga. Vi er stolte over, nok ein gong, å få behalde sølvplassen i medlemsverving i landet! Ungdommane treng etter kvart sin eigen møteplass. Det vil bli sett i gong eit prøveprosjekt i Nordfjord neste år, med satsing på kurs for leiarar og samarbeid mellom lokallaga for å ha tilbod til tenåringane. Dei tillitsvalde treng kurs og nettverk. Husflidskonsulenten arrangerte medarbeidarsamlingar i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn i haust, og dette var populært. Fleire etterspør kurs i organisasjons - utvikling, web, tradisjonelt handverk, og inspirasjonskurs for å kunne formidle trendy oppgåver til den yngre generasjon. Gjennom Sektor for næring som eg er leiar for, får eg jobba både nasjonalt og regionalt med næringsrelaterte oppgåver. Dette er også viktig. Dersom kulturhandverkarane ikkje kan leve av handverket sitt, vil sannsynlegvis ingen til slutt ta desse utdanningane. Norges Husflidslag jobbar med dei grunnleggjande verdiane i kulturen vår, og formidling av handverksteknikkar er viktigare enn nokon gong. Gjennom bevisst forhold til val av materialar, kan barn og unge lære mykje om kvalitet, naturforvaltning og gjenbruk. Konsulenten har eit godt og konstruktivt samarbeid med lokallaga, styret i fylkeslaget og sekretæren. Dette året har det vore spesielt fokus på prosjektet Raudlista, og vi er glade for at dei fleste lokallaga vil vere med på dette. Saman er vi sterke og synlege i samfunnet! Stor takk til alle samarbeidspartnarane mine for godt samarbeid i 2013! Nordfjordeid, den Synøve Eriksen Vadøy 15

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum ÅRSMELDING 2012 Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 Innhold: Organisasjonskart, fylket Side 3 Strategisk plan 2011-2014 Side 4 Husflidsfag Side 5 Næring Side 10 Drift Side 11 Håndverkere Side 12 Avslutning/veien

Detaljer

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND 1 Innhold organisasjonskart 1 strategisk plan, kjerneverdier 2 arbeidsområder / kjerneverdier husflidsfag - vevtog, kurs Nordisk Vevsymposium 3-3XF, om utstillinger

Detaljer

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede Visjon: Finnøy Næringshage skal vere regionens mest skapande næringshage. Finnøy Næringshage skal vere Norges leiande blågrøne

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Innhald

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

FORMALIA. OFFENTLEG INSTANS NBF har store dokumentasjonssamlingar og arkiv som er staten sin eigedom. Dette overleverast Riksarkivet ved behov.

FORMALIA. OFFENTLEG INSTANS NBF har store dokumentasjonssamlingar og arkiv som er staten sin eigedom. Dette overleverast Riksarkivet ved behov. 1 2 INNLEIING Denne planen skal vera eit styringsverktøy i arbeidet til Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF) dei neste fire åra (2015-2018). Planen byggjer på det nasjonale mandatet instituttet

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud VALDRES FOLKEMUSIKKLAG Foto: Avisa Valdres og Tine Krange Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud ÅRSMØTE 12. mars 2009 Sakspapir til årsmøtet 12. mars 2009 Sakliste 1. OPNING,

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Leiaren har ordet. Ola Hopperstad Styreleiar

Leiaren har ordet. Ola Hopperstad Styreleiar Leiaren har ordet 2009 har på mange måtar vore eit utfordrande, men spanande år for NLR Sogn og Fjordane. Styret og dagleg leiar har jobba godt og tett saman om desse utfordringane, slik som innføringa

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 2014 Plan for formidling Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 1 Innleiing I tilskotsbrevet for 2013 varslar Kulturdepartementet at det i budsjettsøknaden for 2015 må vera ein «omtale av plan, status og strategiar

Detaljer

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane 1 Årsmelding 2011 Fastsett i styremøte 30. april 2012 Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane Storehagen 1B, Boks 173, 6801 Førde Telefon: 57 82 50 80, Mobil: 90 61 79 79, URL: www.okosweb.net,

Detaljer

Innhald. 1 Innleiing... 1

Innhald. 1 Innleiing... 1 Årsrapport for 2013 Innhald 1 Innleiing... 1 2 Måloppnåing... 3 2.1 Hovudmål 1: Forvaltninga skal vere godt organisert, leidd og ha riktig kompetanse... 3 2.1.1 Delmål 1.1: Statsforvaltninga skal ha eit

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

ÅRSMELDING. FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans

ÅRSMELDING. FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans ÅRSMELDING 2011 FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans FOLKORG - organisasjon for folkemusikk og folkedans Formgjeving: Eivind Kaasin og Anbjørg Myhra Bergwitz / FolkOrg Foto fram- og bakside:

Detaljer