ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE

2 Innhald: Organisasjonskart, fylket s 2 sk plan, kjerneaktivitet s 3 Fylkeshusflidslaget styremøte etc s 4 Sunnfjord Museum og Sunde skule s 5 Inspirasjonsseminar for kulturhandverkar s 6 Ull og samarbeidsprosjekt s 7 Identitet idè i tet Konkurranse s 8 Raudlista Prosjekt for truga handverk s 9 VOFO og Studieforbundet kultur og tradisjon s 10 Form Farge Funksjon 3xF s 11 Ung Husflid barn og unge s 12 s 13 Drift s 14 Sluttord s 15 Husflidskonsulenten i Sogn og Fjordane fylke er tilsett i 100 % stilling i Norges Husflidslag, med Ung Husflid og næring som hovudarbeidsfelt lokalt, regionalt og nasjonalt. Konsulenten er leiar i Sektor for næring, og har personalansvar for eit team med 5 tilsette. Sogn og Fjordane Fylkeskommune gir økonomisk tilskot til stillingen. Kontorstad er i region Nordfjord Adresse: Eidsgata 45, 6770 Nordfjordeid Telefon: E-post: 1

3 ORGANISASJONSKART FOR SOGN OG FJORDANE SOGN OG FJORDANE HUSFLIDSLAG 500 vaksne medlemmer og 189 born/unge = totalt 689 medlemmer Sekretær i 50 % stilling: Dagrun Ylvisåker Igelkjøn Leiar: Bente Lien Nestleiar: Marit Andersen Studieleiar: Åshild Dombestein Styremedlemmer: Marit Elvekrok og Sølvi E. Fimreite 1.vara: Oddlaug Fonn Skaar 17 LOKALLAG Aurland Husflidslag Leikanger Husflidslag Borgund Husflidslag Midtre Sunnfjord Husflidslag Davik og omegn Husflidslag Sogndal Husflidslag Eid Husflidslag Svelgen og omegn Husflidslag Florø Husflidslag Stryn Husflidslag Hyllestad og Høyanger Husflidslag Vik Husflidslag Kjerringa Husflidslag Ytre Gulen Husflidslag Luster Husflidslag Årdal Husflidslag Lærdal Husflidslag HUSFLIDHANDVERKARLAGET I SOGN OG FJORDANE 8 medlemmer Leiar: Aud Hjelle Kasserar: Anne Britt Lotsberg Husflidshandverkarane er ein eigen kategori medlemmer som har husflid/handverk som næring. Husflidshandverkarane søkjer medlemsskap ein gong pr. år gjennom juryering av ein nasjonal jury. HUSFLIDSUTSAL 36 utsal er medlemmer i Norges Husflidslag. Sogn og Fjordane Husflidslag er medeigar i Husfliden Bergen A/S. Aksjeeigarane er Hordaland- og Sogn og Fjordane Husflidslag med likt medeigarskap. Fleire husflidshandverkarar i fylket driv også med sal i lokale utsal som er ope heile året - eller i turistsesong. HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE EIDSGATA NORDFJORDEID - MOBIL: E-post: 2

4 sk plan Visjon Virksomhetsidè Kjerneverdiar Kjerneaktivitet Vi former framtida Vi styrker dei levande husflidstradisjonane i Noreg kulturelt, sosialt og økonomisk Kvalitet, tradisjon, nærheit, skaparglede Husflidsfag og næring Opplæring, organisasjonsutvikling og kommunikasjon Hovudmål NH skal vere leiande aktør i Noreg innan: Handlingsboren kunnskap Kulturvern Næringshusflid Dette skal vi oppnå gjennom: Kjerneaktivitet: Husflidsfag Ta vare på og vidareutvikle kunnskapen om, og ferdigheitene innan tradisjonshandverk. Tilby fleire husflidsaktivitetar som gir skaparglede for barn og unge. Vidareutvikle nye husflidsprodukt i dagens formspråk. Ivareta det tradisjonelle formspråket. Næring Betre rammevilkåra for produsentar og salsledd. Auka kunnskap om kulturhandverk i befolkninga. Auka fokus på husflidsprodukt og oppleving knytt til produksjonen. Auka verdiskaping i produksjon og sal. 3

5 Kommunikasjon og organisasjonsutvikling Sørgje for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent, husflidshandverkarar og husflidsbutikk /tiltaka Fylkeshusflidslaget, årsmøte, styremøte Fylkeshusflidslaget, andre arrangement Beskriving av tiltaket/tiltaka Vere til stades og komme med innspel på alle styremøte, regionale samlingar og årsmøte i fylkeslaget. Hjelpe til med prosjekt, søknader og liknande. Godt samarbeid for gjennomføring av tiltak i arbeidsplanen. Husflidskonsulenten og Sogn og Fjordane Husflidslag. Styremøte og oppfølging 1., 2., 3. og 4. kvartal Resultat pr STYREMØTE Konsulenten har delteke på styremøte i fylkeslaget: / / / ÅRSMØTE Årsmøtet vart halde i Skjerjehamn, Gulen, mars. I alt 34 personar deltok. Husflidskonsulenten hadde ansvar for ein del av programmet i samarbeid med fylkeslaget. REGIONALE SAMLINGAR Det vart halde vellukka samlingar i alle fogderia våre. I alt 27 deltakarar deltok i tillegg til husflidskonsulenten, som var ansvarleg for samlingane, og 1 representant frå fylkeslaget. Sunnfjord var først ut med samling i Førde 3. oktober og 6 tillitsvalde deltok. For Nordfjord var samlinga lagt til Eid 15. oktober - med 8 deltakarar. I Sogn gjekk arrangementet av stabelen i Sogndal 29. oktober og med 13 frammøtte. Tema for alle samlingane var organisasjonsnyhende og i hovudsak Rødlista handverksteknikkar. KURS Styret og husflidskonsulenten jobba mot og inviterte til Strikk og SPA på Alexandra i Loen februar 2014 med spennande og variert innhald. Dessverre måtte vi avlyse på grunn av for lita påmelding. Regional samling i Nordfjord - Foto: Synøve E. Vadøy - NH 4

6 : : Husflidsfag Kommunikasjon og opplæring Vere open for samarbeid med andre miljø utafor organisasjonen som skular, musea og slekta fagmiljø og organisasjonar Prosjekt i samarbeid med Sunnfjord Museum og Sunde skule Beskriving av tiltaket Gje elevane kunnskap om nærområdet og kulturhistoria vår gjennom praktisk arbeid med gamle handverksteknikkar. Skape meistringskjensle ved å leggje til rette for at elevane skal få vise fram kva dei kan - og vere stolte av det. Januar April 1 dag November 1 dag Desember 1 dag Desember 1 dag Samarbeidspartnarar Elevane skal lage enkle bruksformer i ulike materiale, og kunne gjere greie for samanheng mellom idè, val av materiale, handverksteknikkar, form, farge og funksjon. Planlegging i lag med Oddbjørg Hjelmeland, Sunnfjord Museum og Reidun Mork, Sunde skule. Spikke nøstepinne i rå materiale. Toving av sitjeunderlag og dekor med ulltråd. Besøk av redaktøren frå bladet Norsk Husflid Elevane skriv framlegg til ein presentasjon av Lag det sjølv til bladet Norsk Husflid. Sunnfjord Museum og Sunde skule Husflidskonsulenten har ansvar for planlegging og tilrettelegging av undervisninga i trearbeid og toving Resultat pr Planen er gjennomført i alle punkt. Det har vore eit nyttig og konstruktivt samarbeid til glede for alle. Prosjektet er presentert i Jul i Sunnfjord 2013 og Norsk Flid nr Samarbeidet vil halde fram neste skuleår. Foto. Reidun Mork Sunde skule 5

7 Næring Opplæring NH skal vere leiande aktør i Norge innan næringshusflid Inspirasjonsseminar for kulturhandverkarar i DogA Beskriving av tiltaket Arrangere inspirasjonsseminar med eksterne føredragshaldarar Stimulere til vidareutvikling innan kulturhandverket. Arrangere inspirasjonsseminar på Design og Arkitektursenteret, Oslo Arrangere konkurransen Identitet Idè i tet i vår Planlegging av seminar. Budsjett og program. Kontrakt med DogA og føredragshaldarar 2013 vår / haust Invitasjon til aktuelle deltakarar 2013 haust Arrangere seminar på Dog A Oslo, 21.oktober Norges Husflidslag ved Sektor for næring Resultat pr : Husflidskonsulenten var leiar for seminaret med 42 deltakarar. Det var gode tilbakemeldingar i evalueringsskjema, og vi hadde dyktige føredragshaldarar: Lisbeth Larsen: Trendar Mari Lilleberre: Inspirasjon frå Almas Arv Mette Fagerli: Marknadsføring og profilering Lisbeth Larsen - Trendanalytikar - Mari Lilleberre - Produktdesignar og sølvsmed - Mette Fagerli - Siviløkonom og konsulent - 6

8 Næring Opplæring Utvikle eit eige verdiskapingsprogram for kulturhandverkarar Ta initiativ til samarbeidsprosjekt med startfokus: ULL Beskriving av tiltaket Norges Husflidslag tek med dette initiativ til eit samarbeid med aktuelle fagmiljø der målet er å drøfte behovet for - og målet med eit eventuelt verdiskapingsprogram med fokus på ull. Arbeide for bevisstgjering og heilskapstenking, som kan føre til langt betre driftsvilkår og resultat for ei samla ullnæring i Norge. Januar Planlegging i Sektor for næring og i administrasjonen Februar Direkte kontakt med sentrale personar og innkalling til samarbeidsmøte April Arrangere samarbeidsmøte Haust 2013 Framhald av prosjektet Samarbeids - partnarar Ingun Grimstad Klepp, Norsk Institutt for forbruksforsking Ragnvald Svarstad, Gudbrandsdalen Uldvarefabrik Tony Barmann, Norelia Sissel Berntsen, Animalia Lars Erik Wallin, Norsk sau- og geitalslag Arnstein Digernes, Rauma Uldvarefabrik Tone Skårdal Tobiasson, Journalist Sektor næring og direktør Marit Jacobsen Resultat pr en er følgd og gjennomført. Alle interessegrupper er positive til å vere med i prosjektet. Landbruks- og Matdepartementet har i brev til Norges Husflidslag gjeve oss utfordringa til å jobbe vidare med dette. Oppsummering frå felles møte: Her ligg mange moglegheiter for å setje i gong små prøveprosjekt, og ta dette vidare. Vi er alle aktørar. Vi har ulike målgrupper å snakke til: Næringskomiteen, motebransjen, designarar, handverkarar, m.fl. Vi må få ei koordinering av nettverk og konkrete tiltak på bordet. Nokre tiltak kan realiserast raskt. Andre må vere i eit lenger perspektiv. Foto: Synøve E. Vadøy 7

9 Næring Opplæring NH skal vere leiande aktør i Norge innan næringshusflid Identitet; konkurranse for kulturhandverkarar Beskriving av tiltaket Arrangere konkurransen Identitet Idè i tet Stille ut produkt frå konkurransen på Landsmøte i Harstad 2014 Stimulere til vidareutvikling innan kulturhandverket. Fleire norske handverksprodukt i marknaden. 2013: vår 2013: haust Gå gjennom kriteria for konkurransen Utlyse konkurransen med tilbod om fagleg rettleiing undervegs 2014: Juryering og utstilling med premieutdeling juni : haust Legge ut resultat på og Norges Husflidslag ved Sektor for næring Resultat pr : Vi har gjennomført framdriftsplana dette året. Det er 54 påmeldte, og ein er frå Sogn og Fjordane. Det er gjort avtale med 3 rettleiarar som er busette i Nordland, Sør Trøndelag og Oppland. Fleire av deltakarane nyttar tilbodet om rettleiing i designprosessen. Juryen er samansett av folk med solid kompetanse innanfor handverk og marknad. Husflidskonsulenten har ansvar for koordinering og oppfølging på alle plan. Foto: Kari Skadsem / NH Foto: Sissel B. Eriksen Skaar /NH 8

10 Husflidsfag Opplæring Ta vare på og vidareutvikle kunnskapen om og dugleik innan tradisjonshandverk Raudlista Beskriving av tiltaket Kva er ei raudliste? - Vi er kjend med omgrepet raudliste frå utrydningstruga fugl -, dyr - og planteartar. Norges Husflidslag vil gjere ein ekstra innsats for å ivareta teknikkar som står i fare for å bli gløymde. Samarbeidspartnarar - Lokallaga skal velje ein teknikk som var heimehøyrande på staden deira, som kanskje har vore viktig for lokalsamfunnet på ein eller annan måte, eller som i seg sjølv er sjeldan og med få utøvarar. - Val av teknikk skal dokumenterast med tekst og foto - Dugnaden skal munne ut i eit spennande og fargerikt hefte Mars: Informasjon til lokallaga i fylkeslaget sitt årsmøte April /mai: Praktisk oppfølging og rettleiing August: Lokallaga melder inn val av teknikk November /desember: Frist for innlevering av dokumentasjon Januar 2014: Korrektur og grafisk arbeid Februar 2014: Trykking av hefte Sogn og Fjordane Husflidslag og lokallaga Husflidskonsulenten Resultat pr lokallag har gjeve melding om at dei vert med i prosjektet. Mange treng utsetting på innlevering, og ny frist er sett til Lokallaga har valt følgjande teknikkar: Nupereller, sprang, nålebinding, smettvev, pjoning, båtrya, seising av garnkule, garnbøting, tønnebøkring, lagging, neverfletting, kipe og rekonstruksjon av blålua. Fylkeslaget har søkt om midlar, og fått tilskot på kr frå Sparebankstiftinga til prosjektet. Husflidskonsulenten og sekretæren i fylkeslaget har hatt godt samarbeid for å nå måla i prosjektet. Foto. Synøve E. Vadøy 9

11 Husflidsfag Opplæring Sikre gode rammevilkår for opplæringsverksemda gjennom engasjement i Studieforbundet kultur og tradisjon og VOFO - Styrkje studieforbunda sine rammevilkår - kommunikasjons- og informasjonsarbeid - felles møteplass for kursarrangørar Beskriving av tiltaka: Arbeide for å sikre tilskot til Vaksenopplæringsforbundet i Sogn og Fjordane, og vere synlege på arenaer der kurs og utdanning er tema. Arrangere kurs for styremedlemmer i studieforbunda i fylket. Vår 2013 Haust 2013 Samarbeidspartnarar Styrkje engasjement for vaksenopplæringa. Auke kursaktiviteten i Studieforbunda. Søknad om tilskot til Opplæringsutvalet i Sogn og Fjordane Seminar for medlemmer i Studieforbunda med tema: Læring og utvikling for vaksne i fylket. Studieforbundet kultur og tradisjon, Senterpartiet Studieforbund, Studieforbundet Funkis, Studieforbundet Natur og Miljø, Idrettens Studieforbund, Musikkens Studieforbund, Studieforbundet Folkeuniversitetet. Vaksenopplæringsforbundet v/styret (VOFO) og tilsett regionkonsulent i 40% stilling, Britt Tjønneland. Resultat pr Husflidskonsulenten er styreleiar i VOFO og styremedlem i Studieforbundet kultur og tradisjon, og har gjennom dette arbeidd for å nå måla vi har sett oss: Vi arrangerte seminaret Læring og utvikling for vaksne i fylket - 26.oktober i Kunstmuseet i Førde. Program: God betre -best! Fylkeskommunen si strategiplan for opplæring v/ Norvall Nøringset Læring for vaksne korleis er situasjonen i dag? v/reidar Brandsberg, Fokleuniversitetet Kurs i søknadskriving v/ Pål Fidjestøl, Sparebankstiftinga Regionkonsulent Britt Tjønneland arbeider med Prosjekt , som er ei kartlegging av strukturen i medlemsorganisasjonane og kursaktivitetane. Styret er ansvarleg for oppfølging. Husflidskonsulenten har planlagt og leia alle styremøta i Vofo, årsmøte 20. april og seminar 26. oktober, og i tillegg representert S. og Fj. Husflidslag i styremøte i Studieforbundet kultur og tradisjon, og forbundet sitt årsmøte 20.juni. 10

12 Husflidsfag Opplæring Ta vare på og vidareutvikle kunnskapen om og dugleik innan tradisjonshandverk Lage arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaparglede gjennom aktiviteter for lokallaga Beskriving av tiltaket Inspirere medlemmene i lokallaga til å jobbe med Form Farge Funksjon (3 x F) som er NH sitt satsingsområde fram t.o.m Samarbeidspartnarar Besøke alle lokallag i Sogn og Fjordane i ein 3 års periode Januar: Sende ut informasjon Februar: Førebu program og praktisk gjennomføring Vår og haust: Besøke lokallag Sogn og Fjordane Husflidslag og lokallaga Husflidskonsulenten Resultat pr Har laga PowerPoint- føredrag med utgangspunkt i framlegg frå 3 x F-gruppa, og produkt med eksempel på fargebruk frå Itten sin fargeteori. Har gjennomført opplegg og føredrag i følgjande lokallag: Årdal Husflidslag Stryn Husflidslag Svelgen og omegn Husflidslag Davik og omegn Husflidslag Aurland Husflidslag Florø Husflidslag Foto: Annie Eikenes / NH 11

13 Husflidsfag Organisasjonsutvikling Tilby Ung Husflid aktivitet i alle lokallag Lage opplegg for bruk i Ung Husflid - klubbane Beskriving av tiltaket Norges Husflidslag har Ung Husflid som prioritert satsingsområde. Det er i dag registrert 1943 medlemmer i kategorien barn og unge på nasjonalt nivå. I Sogn og Fjordane har målsetjinga vore å få minst 140 medlemmer innan Vi har pr. i dag registrert totalt 189 UH- medlemmer! Motivere fleire lokallag til å starte opp med tilbod til barn og unge. Besøke flest moglege av barneklubbane i lokallaga vår og haust. Husflidskonsulenten. Resultat pr Konsulenten har førebudd og gjennomført praktisk opplegg for Ung Husflid i lokallaga 12 kveldar. Vi har arbeidd med spikking, tresløyd, metall, toving, broderi, vev og tekstil m.m. Det er faste aktivitetskveldar i følgjande lokallag: Aurland, Davik, Eid, Kjerringa, Luster, Midtre Sunnfjord, Stryn, Svelgen, og Vik. Foto. Synøve E. Vadøy 12

14 Husflidsfag Kommunikasjon og organisasjonsutvikling Sørgje for å nå fleire, nye interessegrupper ved å utvikle og ta i bruk sosiale media Leggje ut nytt på kvar veke Ta i bruk meir brukarvenleg webverktøy for administrator og lesarar Beskriving av tiltaket Det er stort behov for å utvikle unghusflid.no til ei aktiv webside, som har det innhaldet medlemmene forventar å finne. Lansering av ny webside for unghusflid.no i januar 2013, som er tilpassa iphone, ipad etc. Nyhende på websida kvar veke. Januar: Kurs i bruk av webverktøyet Vår og haust: Vere aktiv pådrivar for å få lokallaga til å sende inn stoff frå aktivitetane dei har i ung husflid. Leggje ut stoff kontinuerleg. Samarbeidspartnarar Elin Gilde Garvin barne- og ungdomskoordinator TRESS DESIGN Gunn Buverud Haugen Husflidskonsulenten og Elin G. Garvin Resultat pr : en er gjennomført. Husflidskonsulenten deltok på kurs i bruk av det nye webverktøyet i Kristiansand januar Stor glede over å ta i bruk det nye systemet! og mange positive tilbakemeldingar frå lokallaga og tilsette i Norges Husflidslag. Husflidskonsulenten i Sogn og Fjordane og Elin G. Garvin er administrator for websida, og har brukt mykje tid på oppfølging, tilrettelegging og publisering. 13

15 Drift: FELLES SAMLINGAR: Personalsamling Gardermoen og Sandvika FAGLEG UTVIKLING: Studietur til Helsinki i Finland september Nordisk vevsymposium i Trondheim 30.mai 1.juni SEKTOR FOR NÆRING: Husflidskonsulenten vart leiar for Sektor næring i NH frå 1.februar, og har personalansvar for eit team på 5 konsulentar. Vi har tlf. møte ca. annakvar veke og fysiske planleggingsmøte minst fem gongar pr. år. ANDRE OPPGÅVER: Styret i Norges Husflidslag Husflidskonsulenten er representant for dei tilsette i styret i Norges Husflidslag. Det har vore 5 styremøte i Leiargruppa i Norges Husflidslag Husflidskonsulenten er med i leiargruppa som vert administrert av direktør Marit Jacobsen. Det har vore 4 leiarmøte i Ung Husflid team Husflidskonsulenten har vore med i den nasjonale arbeidsgruppa frå 2010 t.o.m Det har vore 5 møte i DRIFTSRUTINAR: Husflidskonsulenten fører time - rekneskap for all tidsbruk på alle tiltak i årsplana. Konsulenten er også ansvarleg for drift av regionkontoret på Nordfjordeid innafor eit bestemt budsjett. 14

16 Avslutning/vegen vidare Eg har i denne årsmeldinga forsøkt å få fram det som har vore dei viktigaste arbeidsoppgåvene mine i Det betyr mykje å ha konkrete arbeidsoppgåver og mål som er fastsette i den ske planen. Nokre målsettingar er målbare i tal og aktivitet. Andre mål er langsiktige, og resultata ligg langt fram i tid. Det er spennande å arbeide med handverksteknikkar i lag med barn og unge i barneklubbane våre, og å samarbeide med Sunnfjord museum. Eg ser tydeleg at born og unge trivst med å få jobbe praktisk, og dei syner stor glede og takksemd over å lære tradisjonelle handverksteknikkar. Medlemstalet aukar framleis i Ung Husflid, og utfordringane veks i lokallaga. Vi er stolte over, nok ein gong, å få behalde sølvplassen i medlemsverving i landet! Ungdommane treng etter kvart sin eigen møteplass. Det vil bli sett i gong eit prøveprosjekt i Nordfjord neste år, med satsing på kurs for leiarar og samarbeid mellom lokallaga for å ha tilbod til tenåringane. Dei tillitsvalde treng kurs og nettverk. Husflidskonsulenten arrangerte medarbeidarsamlingar i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn i haust, og dette var populært. Fleire etterspør kurs i organisasjons - utvikling, web, tradisjonelt handverk, og inspirasjonskurs for å kunne formidle trendy oppgåver til den yngre generasjon. Gjennom Sektor for næring som eg er leiar for, får eg jobba både nasjonalt og regionalt med næringsrelaterte oppgåver. Dette er også viktig. Dersom kulturhandverkarane ikkje kan leve av handverket sitt, vil sannsynlegvis ingen til slutt ta desse utdanningane. Norges Husflidslag jobbar med dei grunnleggjande verdiane i kulturen vår, og formidling av handverksteknikkar er viktigare enn nokon gong. Gjennom bevisst forhold til val av materialar, kan barn og unge lære mykje om kvalitet, naturforvaltning og gjenbruk. Konsulenten har eit godt og konstruktivt samarbeid med lokallaga, styret i fylkeslaget og sekretæren. Dette året har det vore spesielt fokus på prosjektet Raudlista, og vi er glade for at dei fleste lokallaga vil vere med på dette. Saman er vi sterke og synlege i samfunnet! Stor takk til alle samarbeidspartnarane mine for godt samarbeid i 2013! Nordfjordeid, den Synøve Eriksen Vadøy 15

Innhald: Sogn og Fjordane Fylkeskommune gir økonomisk tilskot til stillingen.

Innhald: Sogn og Fjordane Fylkeskommune gir økonomisk tilskot til stillingen. ÅRSMELDING 2012 Innhald: Organisasjonskart, fylket s 2 sk plan, kjerneaktivitet s 3 Fylkeshusflidslaget og Landsmøtet s 4 Fylkeshusflidslaget s- tyremøte etc s 5 Handverkarane - marknadsføring s 6 Sunnfjord

Detaljer

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 Innhold: Organisasjonskart, fylket Side 3 Strategisk plan 2011-2014 Side 4 Husflidsfag Side 5 Næring Side 10 Drift Side 11 Håndverkere Side 12 Avslutning/veien

Detaljer

ÅRSMELDING 01.01. 31.12.2011

ÅRSMELDING 01.01. 31.12.2011 ÅRSMELDING 2011 ÅRSMELDING 01.01. 31.12.2011 INNHALD: KAP. TEKST SIDE 1 Innleiing 3 2 Organisasjonskart - Norges Husflidslag 4 3 Organisasjonskart - Sogn og Fjordane 5 4 Årsmelding Husflidskonsulenten

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark Guksi/trekopp av rirkule av bjørk med innlagt reinhorn, gravert. 2 Innhold side 2 Organisasonskart, fylket side 3 Lokale husflidslag side 4 Strategisk plan,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER Åkle i rutevev fra Vest-Agder. ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Lindebark lagt i en bekk for røyting.

ÅRSMELDING 2012. Lindebark lagt i en bekk for røyting. - ÅRSMELDING 2012 Lindebark lagt i en bekk for røyting. 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi ÅRSMELDING 2016 Husflidskonsulenten i Finnmark Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi 2 Innhold side 2 Organisasonskart, fylket side 3 Lokale husflidslag og husflidskonsulenten side 4 sk plan

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal ÅRSMELDING 2012 Innhald: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdiar Arbeidsoppgåver: Fylkehusflidslag Lokale husflidslag Fylkeskommunen Andre tiltak; o 3xF, farge, form, funksjon o Ung Husflid,

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen Årsmelding 2013 Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane www.sfj.no Foto: Oskar Andersen Innhold Årsmelding 2013 fylkesrådet for eldre... 2 Sekretærstøtte... 2 Handlingsprogram 2013-2015... 2 Aktivitetsåret

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra

ÅRSMELDING 2011. Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra 1 ÅRSMELDING 2011 Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Læreplankode: AKT2-01 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. januar 2007 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings-

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha.

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Referat Dato.: 27. oktober 2014 Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Til stades: Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae Frå adm.: Frode Alfarnes, Romar Skeie

Detaljer

Organisasjonsbygging. Velkomne til Jakt- og Fiskesenteret på Flå 1. november 2014. Org.kontakt: Bjarne Huseklepp www.bjarnehuseklepp.

Organisasjonsbygging. Velkomne til Jakt- og Fiskesenteret på Flå 1. november 2014. Org.kontakt: Bjarne Huseklepp www.bjarnehuseklepp. Organisasjonsbygging Velkomne til Jakt- og Fiskesenteret på Flå 1. november 2014 Org.kontakt: Bjarne Huseklepp www.bjarnehuseklepp.com Eit rikt og aktivt liv. Toppidrett 1970-1984 Maratonlandslaget 1980-84

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

Historikk. Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg

Historikk. Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg OM HUSET I BYGDA Historikk Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg Bakgrunn: Interne undersøkingar blant SOFUL-lag som eigde bygg frå 2007 ; Mange ungdomshus var einaste

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane Den regionale styredagen i Sogn og Fjordane Rica Sunnfjord Hotel, Førde torsdag den 16. mars 2006 Arrangør: StyreAkademiet Sogn og Fjordane Stryn Næringshage, Tinggata 3. 6783 Stryn www.styreakademiet.no

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag.

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag. ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Desse møtte: Halvar Espeseth, Leif Brekken, Margaret Skåre, Tom Idar Kvam og Eli Berge Ness. Sak 30/08 Referat og meldingar Møte sankelaga i Sogn,

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Ottar Bjørkedal Eid vgs

Ottar Bjørkedal Eid vgs Prosjekt "betre formidlingsprosess til opplæring i bedrift" av Ottar Bjørkedal Eid vgs Loen 05.11.08 Kven har delteke i prosjektet? Alle elevane som skal ut i lære, frå vg2 sal, service og tryggleik våren

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN.

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID. RAPPORT. SOGNDAL FOLKEHØGSKULE 2003. NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. Bakgrunn. Sogndal kommune har i de seinare åra teke i mot mange flyktningar

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015

Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015 Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015 Litt om meg Utdanna faglærar i historie og samfunnsfag Historie, samanliknande politikk og medievitskap Erfaring som aktiv tillitsvald i ungdomslaget,

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2014-2015

ARBEIDSPLAN 2014-2015 ARBEIDSPLAN 2014-2015 SENTERPARTIET I SOGN OG FJORDANE Fylkesårsmøte sitt vedtak: a) Arbeidsplan 2014 2015 vert godkjent. b) Fylkesstyre får fullmakt til å gjere endringar gjennom året. 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

Huset i Bygda. Ein kulturarena der du bur «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo

Huset i Bygda. Ein kulturarena der du bur «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo Huset i Bygda Ein kulturarena der du bur 24.10.14 «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo Historikk Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 lokallag 30 av desse eig bygg Bakgrunn: Interne

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24.

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24. ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver Fylkeslag Lokallag/Husflidhåndverkere/Husflidbutikker Skoler, museum - Husflidskolehistorien i Nordland

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Utviklingsplan Bremnes Ungdomsskule

Utviklingsplan Bremnes Ungdomsskule Utviklingsplan 2013-14 Bremnes Ungdomsskule GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Det faglege fokuset for kommande periode er konsentrert om to område, VFL og faget matematikk. BUS vart med i 3. fase

Detaljer

Forord. Mål: Alle skal ha ei god psykisk helse. Visjon: Likeverd openheit respekt

Forord. Mål: Alle skal ha ei god psykisk helse. Visjon: Likeverd openheit respekt HANDLINGSPLAN 2013 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2013. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2013 skal

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?»

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?» «Brød av sirkus?» Bakgrunn Om lag halvparten av dei arbeidsplassane vi har om ti år, er enno ikkje skapt. Å la gode idear vekse fram er ei sikker investering for verdiskaping i framtida Innovasjon og omstilling

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

VFL på Rommetveit skule.

VFL på Rommetveit skule. VFL på Rommetveit skule. Rommetveit skule starta systematisk arbeid med VFL hausten 2012. Skuleåret 2012-2013 vart det gjenomført opplæring i lover og forskrifter knytta til VFL, oversikt over praksis

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 Innleiing Brusand idrettslag ynskjer å kunna gje ungdom og eldre eit sosialt og idrettsleg tilbod. Planen strekker seg over ein 3-års periode fram til 2013.

Detaljer

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 13. mars 2015.

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 13. mars 2015. Til lokallagsleder Rundskriv L 03-2015 Oslo 30. januar 2015 Handlingsplan 2015 2016 - drøfting i lokallagene Under landsmøtet på Viken Folkehøgskole 26. 29. mai 2015 skal det vedtas handlingsplan for NKF

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 Kulturmidlar 2015 TILRÅDING: Formannskapet vedtek slik tildeling av tilskot frå kommunale kulturmidlar 2015: Org. Tilskot2014:

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK Vedtatt på årsmøtet 22. april 2005 Telemark kulturnettverk er ein paraplyorganisasjon for det organiserte kunst- og kulturlivet i Telemark. Telemark kulturnettverk

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde Eit oppdrag for heile organisasjonen Innhald Det er viktig å rekruttere ATV-ar 3 Arbeidsoppgåver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunnar til

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKESLAG SLUTTRAPPORT. Prosjektnummer: 2008/1/0468. Dette prosjektet er støtta med EXTRA-midlar frå

MØRE OG ROMSDAL FYLKESLAG SLUTTRAPPORT. Prosjektnummer: 2008/1/0468. Dette prosjektet er støtta med EXTRA-midlar frå MØRE OG ROMSDAL FYLKESLAG SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 2008/1/0468 Prosjektnavn: Virksomhetsområde: Søkerorganisasjon: BRUKBAR BURG-KOMPETANSE Forebygging Norsk Revmatikerforbund Dette prosjektet er støtta

Detaljer

ÅRSRAPPORT BYGDEUTVIKLINGSLAGET NYE BREMANGER 2013

ÅRSRAPPORT BYGDEUTVIKLINGSLAGET NYE BREMANGER 2013 ÅRSRAPPORT BYGDEUTVIKLINGSLAGET NYE BREMANGER 2013 Styret i Nye Bremanger 2012: Anita Solbakken Nygård- leiar/skrivar Tom Hem- nestleiar Steinar Ryland- kasserar Marie Nyborg styremedlem(ny) Aleksander

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

06.11.2008 Stryn kommune 1

06.11.2008 Stryn kommune 1 06.11.2008 Stryn kommune 1 Samarbeid mellom små kommunar Utfordringar og muligheiter med Elin-Kprosjektet Ehelseseminar i Førde 04.november 08 Aslaug Håøy Nygård 06.11.2008 Stryn kommune 2 Elin-K i Stryn

Detaljer

Handlingsplan 2010-2013 (forslag vedtatt på årsmøte 11.03.2010)

Handlingsplan 2010-2013 (forslag vedtatt på årsmøte 11.03.2010) Handlingsplan 2010-2013 (forslag vedtatt på årsmøte 11.03.2010) Prioriteringar for BIR i perioden er - Finansiering av tippemidlar - Vedlikehald av anlegg - Opplæring av personar med verv Finansiering

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Hafs

Dialogmøte med kommunane i Hafs Dialogmøte med kommunane i Hafs Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Velkomne til fellessamling for prosjektet. "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane

Velkomne til fellessamling for prosjektet. Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane Velkomne til fellessamling for prosjektet "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane 2 Jan Program (1) Kveld 18.april Tema 19.30-19.45 Fordrink og velkomen til samling v/jan Heggheim 19.45-20.15

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Utkast til Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Basert på utkast til Strategidokument for Norges Orienteringsforbund Medlemar Utfordring Organisasjonen si største utfordring er

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3. Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3.vara Linda Dyrnes, dagleg leiar Ingrid Stuhaug

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Kva? Opne idrettsanlegg er aktivitetsflater som er opne og gratis for deltakarar som ønskjer å drive eigenorganisert aktivitet. Det er ein sosial og aktiv møteplass for

Detaljer