0502 HAUGEKVARTALET Planen med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret: dato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "0502 HAUGEKVARTALET Planen med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret: dato"

Transkript

1 KONGSVINGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan 0502 HAUGEKVARTALET Planen med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret: dato ordfører 1 GENERELT Planområdet er vist på plankart i målestokk 1:500, datert , sist revidert REKKEFØLGEBESTEMMELSER Følgende tiltak må opparbeides og ferdigstilles før nybygg og/eller tilbygg tas i bruk: Offentlige trafikkområder skal være ferdig opparbeidet/opprustet samtidig med ferdigstillelse av ny bebyggelse inntil den enkelte gate. Parkeringsplasser (både bil og sykkelplasser) skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse. Nødvendige støytiltak må være gjennomført. 3 FELLESBESTEMMELSER 3.1 Fornminner Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter. Eventuelle funn skal straks meldes til Hedmark Fylkeskommune, kulturavdelingen, jf. Lov om kulturminner 8, annet ledd. 3.2 Utendørs lagring Utendørs lagring og lignende som etter kommunens skjønn er skjemmende eller til ulempe for omgivelsene kan forbys. Kommunen kan eventuelt forlange skjerming mot innsyn. 3.3 Renovasjon

2 Anlegg for renovasjon skal plasseres slik at det ikke medfører ulemper i form av lukt og støy for beboere i egen bebyggelse eller i nabobebyggelse. Det skal redegjøres for, alternativt vises på tegning, hvordan disse forholdene løses. Beholdere for renovasjon både for privathusholdninger og forretningsvirksomhet etc. skal plasseres slik at de ikke er til sjenanse for tilliggende virksomheter/boliger. Beholderne skal bygges inn med god estetisk utforming. 3.4 Universell utforming Alle bygninger, anlegg og utearealer innenfor planområdet som er tilgjengelig for allmennheten eller beboere (utomhusarealer, trafikkområder, friområder med mer) skal utformes etter intensjoner om universell utforming, slik at de i så stor utstrekning som anses nødvendig kan benyttes av alle mennesker på en likestilt måte, herunder bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede. Temaveileder bygg for alle skal legges til grunn for utforming av bygninger, heiser, uteområder og anlegg. Felles uteoppholdsarealer skal så langt som mulig fungere som rekreasjonsområder for alle beboer- og brukergrupper. 3.5 Skilt og reklame For skilt og reklame skal det sendes inn søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven 93. Reklameskilt skal samlokaliseres og gis en estisk god utforming. Skilt, reklameinnretninger ol. skal ikke være til hinder for ferdsel eller til fare for, eller i visuell konflikt med omgivelsene på annen måte. 3.6 Energiløsninger Alle boenheter skal være i henhold til lover og forskrifter gitt i Plan og bygningsloven, samt føringer gitt i gjeldende energidirektiv. Eventuelle energirasjonaliserende tiltak skal vurderes. Ny bebyggelse skal vurderes klargjort for vannbåren varme før det gis igangsettingstillatelse. 3.7 Parkering Parkeringsanlegg tillates anlagt under bakken innenfor alle byggeområder. Dette forutsetter at anlegget er i overensstemmelse med framføring av kommunal infrastruktur/ ledninger. 3.8 Bebyggelsesplan Kommunen kan kreve utarbeidet en bebyggelsesplan dersom kommunen mener utbyggingen avviker vesentlig fra vedlagte illustrasjoner, datert (illustrasjonsplan) og (korrigert , foreløpige byggetegninger). 3.9 Byggesøknad Byggesøknaden m/ vedlegg skal tilfredsstille/dokumentere krav satt i gjeldende sentrumsplan vedr. bl.a.: oppdatert utomhusplan, målestokk 1:200 illustrasjoner miljøplan tilgjenglighet - universell utforming Fasadeoppriss skal også omfatte eksisterende tilstøtende bebyggelse. Eventuelle byggetrinn, anleggsvirksomhet og plassering av riggplasser må dokumenteres. Det skal tas hensyn til både naboer og tidlige byggetrinn bl.a. vedr. støy, utsikt/innsikt og trafikk til og fra anleggsplass.

3 4 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER Generelt Ved utforming av veier, kryss og avkjørsler skal disse være i henhold til Statens vegvesens håndbok: 017 Veg- og gateutforming og Kongsvinger kommunes formingsveileder for veier og gater. Kjøreveg Vegen skal opparbeides med fast dekke, lys, beplantning, møblering og kantstein i tråd med Kongsvinger kommunes formingsveileder for veier og gater. Gatetun Rådhusgata og Fjellgata kan utformes som gatetun, hvor overganger mellom arealer forbeholdt henholdsvis myke og harde trafikanter er tydelig markert og i henhold til Universell utforming. Gatemiljø Eventuell vegetasjon og møblering av områdene skal sees på som en del av en større helhet i anledning oppgradering av Brugata / Storgata / Tommelstadgata. Tiltakene skal vurderes i henhold til kommunens estetiske veiledere og godkjennes av Kongsvinger kommune før tiltak kan igangsettes. Alt gangareal skal ha dekke som ikke gir for stor friksjon eller nivåforskjeller for rullestolbrukere og personer med ganghjelpemidler. Gangarealer skal belegges med asfalt eller annet belegg med jevn overflate. 5 SPESIALOMRÅDER 5.1 Kommunalteknisk virksomhet Området er avsatt bl.a. med tanke på transformatorstasjon. BYA = 100 % og maksimal gesimshøyde er lik maksimal gesimshøyde på tilstøtende bygningsmasse (164 m.o.h). 5.2 Frisiktsone ved veg Innenfor frisiktsonene skal det over en høyde på 0,5 meter være fri sikt over de tilstøtende vegers plan. Arealet må ikke på noe tidspunkt gis slik bruk at fri sikt forringes eller hindres. Dette betinger ikke ombygging av eksisterende bygninger. 5.3 Bevaring av bygninger Alle tiltak som kan medføre endring i fasader eller takflater er søknadspliktige. De skal behandles som dispensasjonssøknad og oversendes fylkeskommunen for kulturvernfaglig uttalelse. Det kan gis dispensasjon for tilbakeføring til tidligere dokumentert tilstand. Bygningene skal bevares og istandsettes på en slik måte at fasader, takform, volumer, bygningsmessige detaljer og materialkvalitet opprettholdes. Mindre bygningsmessige endringer er tillatt så lenge verneverdien ikke forringes. Dette innebærer bl.a. antikvarisk forsvarlig behandling av fasade og at utforming av tilstøtende bygninger og tilbygg tilpasser seg bygningen med hensyn til byggehøyder, målestokk og formspråk. Om bygninger og anlegg som er på bevaringslisten vedtas fjernet, skal det før riving utarbeides en dokumentasjon av anlegget (planer, fasader, bygningskonstruksjon, detaljer). Kommunen kan i hvert tilfelle stille krav til dokumentasjon. Det fastsettes et rivningsforbud på de opprinnelige hoveddelene av Hauge- og Schøyengården. Uthus og nyere påbygg/ombyggninger av hovedhus kan tillates revet.

4 6 KOMBINERTE FORMÅL 6.1 Generelt Alle tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven skal når det gjelder volumer, stiluttrykk, materialbruk, farger o.l, utformes på en slik måte at byggetiltaket får en god arkitektonisk og estetisk utforming og at hele området samlet fremstår med et helhetlig preg, jfr. PBL 74. Fasader mot offentlige trafikkområder (vei, fortau m.m.) skal utformes slik at de bidrar positivt til gaterommets karakter. 6.2 Utnyttelsesgrad Bebygd areal (BYA): 100% 6.3 Tillatt bruk av de enkelte etasjer Underetasje skal benyttes til parkeringskjeller. 1.etasje kan benyttes til forretning og bevertningsformål. 2. etasje kan benyttes til kontor, forretning, hotell og bevertning. 3. og 4. etasje skal benyttes til boligformål. 6.4 Bygningshøyder Mønehøyde for bygningsmasse i KF1 skal skal ikke overstige mønehøyde på nabobyggene; Hauge- og Schøyengården med mer enn m. Innenfor KF2 er maksimal bygningshøyde satt til kotehøyde: 165 m.o.h. Øverste etasje (4.etasje) skal være inntrukket, slik at synlig framkant på fasadevegg skal være tilsvarende eller like høy, som gesimskant for eksisterende bygningsmasse. Fellesarealer kan tillates anlagt på tak. Byggverk som fremmer bruken av l disse arealene skal holdes så lave som mulig, men kan overskride maksimal bygningshøyde (165 m.o.h.). Fasade mot Brugata skal tilpasses eksisterende bygningsmasse (Hauge- og Schøyengården), bl.a ved hjelp av tilsvarende eller lik gesimshøyde. 6.5 Byggegrenser I hovedsak er byggegrenser for alle etasjer sammenfallende med formålsgrensen. Unntakene er ved eksisterende bebyggelse og for 4. etasje. Ved eksisterende bebyggelse skal ny bygningsmasse trekkes noe inn i forhold til eks. bygningers fasadeliv. 4. etasje skal være inntrukket i forhold til bygningenes generelle fasadeliv med min. 2,4m. Dette er vist som en egen bygningsgrense på plankartet. Utenfor bygningsgrensen ut til formålsgrensen kan det etableres: boder takoverbygg av glass på inntil 50 % av den enkelte takterrasse som vender ut mot rådhusgata. 6.6 Tak Ny bygningsmasse skal i hovedsak ha flatt tak i tråd med tilstøtende bebyggelse både innenfor og utenfor planområdet. Mindre takoppbygg kan tillates med avvikende takformer. Bygg mellom Hauge- og Schøyengården skal fremstå med hovedtak utført som saltak. Taktekking skal være av materialer som gir en matt og ikke lysreflekterende overflate. 6.7 Parkering For den planlagte bebyggelsen innenfor planområdet skal det legges til rette for parkeringsplasser etter følgende normer:

5 Virksomhet Enhet Antall bilplasser per enhet Boliger 1-2 roms Bolig 0,75 3-roms og mer Bolig 1,0 Kontor / Forretning 100m2 BRA 1,5 Minimum 5 % av parkeringsplassene for skal reserveres, skiltes og være tilrettelagt for funksjonshemmede. Hver av disse parkeringsplassene skal ha minimum bredde 4,5m og minimum lengde på 6,0m. De skal plasseres lett tilgjengelige i forhold til hovedinngang(er). I tilknytning til innganger, parkeringsarealer og/eller utomhusarealer skal det for alle utbyggingsprosjekter avsettes nødvendig plass for sykkelparkering etter følgende normer der de angitte tall er å forstå som minimum antall plasser: Virksomhet Enhet Antall sykkelplasser per enhet Boliger Boenhet 1,0 Kontor/forretning 100m2 BRA 0,5 6.8 Varelevering Det skal i tillegg avsettes gode og tilstrekkelige arealer til varelevering. Dette kan enten skje via parkeringskjeller eller egen økonomigård m/ innkjøring fra Fjellgata. Varelevering fra Brugata tillates ikke. 6.9 Uteoppholdsareal Alle boenheter i planområdet skal ha tilgang til egnet uteoppholdsareal på minst 25 m2. Minimum 10 m2 pr boenhet skal være privat og det skal etableres felles takterrasser godt egnet for lek på mer enn 200 m2 til sammen. Minimum 2 felles takterrasser skal tilrettelegges for lek og opphold med beplantning, sittegrupper og lekeareal med minimum husker, vippedyr og/eller klatrestativ. 50 % av arealene skal være solbelyst kl ved vår- og høstjevndøgn. Felles takterrasser skal være opparbeidet og utrustet før det gis brukstillatelse til boligene Radon Ved oppføring av bygninger for varig opphold skal det gjøres tiltak for å redusere radonkonsentrasjonen slik at denne blir liggende under tiltaksgrensen, dersom det ikke ved målinger/beregninger er sannsynliggjort at konsentrasjonen vil ligge under tiltaksgrensen på 200 bq/m 3 som årsmiddel for inneluft i nederste etasje Støy Støyforholdene innendørs og utendørs skal sikres i henhold til Miljøverndepartementets rundskriv T-1442 eller senere vedtatte forskrifter, retningslinjer eller vedtekter som erstatter gjeldende skriv. Det skal i byggesøknaden tas hensyn til og dokumenteres at nye boligenheter med tilhørende uteplass tilfredsstiller anbefalte krav. Støyutredningen viser at det er nødvendig med støydempende tiltak på både fasader og terrasser. Se også Flom Bebyggelse skal være sikret mot flom. Tilsvarende 200 årsflom, jf flomkart for Kongsvinger sentrum, pluss en sikkerhetsmargin på 30 cm. Bygningskonstruksjoner, tekniske installasjoner m.m. som ligger lavere må utføres slik at de tåler å bli satt under vann. Det må dokumenteres at disse påleggene er fulgt.

6 6.12 Gjerder Høyde på gjerder skal ikke overstige 1,20 meter Teknisk infrastruktur Kabler for tilførsel av strøm, gatelys, telefon, internett og kabel-tv, skal legges forskriftsmessig i grøfter basert på eksisterende nett. Åpne tekniske anlegg over tak tillates ikke. Tekniske anlegg skal være en del av bygningskroppen og ligge innenfor byggegrenser og maksimalhøyder. Eventuelle mindre byggverk tiltenkt teknisk drift/vedlikehold av bygningsmassen kan tillates, men skal tilpasses tilstøtende bygningers arkitektoniske utforming, og ikke være synlige fra tilstøtende vegers plan. Bygningene som ønsker innlagt strøm, skal kobles til fellesanlegg for strøm. Eventuelt behov for ny transformator skal løses innenfor bygningsmasse. Bygningene skal kobles til offentlig vann og avløpssystem. Dette gjelder også overvann fra bygninger og plasser.

Reguleringsbestemmelser for. Midtbyen. Porsgrunn kommune

Reguleringsbestemmelser for. Midtbyen. Porsgrunn kommune Reguleringsbestemmelser for Midtbyen Porsgrunn kommune Egengodkjent av bystyret 12.05.05/01.09.05 (sak 31/05) og 15.12.05 (sak 87/05) Endret i h.h.t. Fylkesmannens skriv av 26.09.06 (Fylkesmannens avgjørelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TIDLIGERE ST JOSEPHS HOSPITAL Porsgrunn kommune Sist revidert etter bystyrets vedtak 11.09.08.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TIDLIGERE ST JOSEPHS HOSPITAL Porsgrunn kommune Sist revidert etter bystyrets vedtak 11.09.08. 370 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TIDLIGERE ST JOSEPHS HOSPITAL Porsgrunn kommune Sist revidert etter bystyrets vedtak 11.09.08. INNHOLD 1 GENERELT 1.1 Planområdet 1.2 Hensikten med reguleringsplanen

Detaljer

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Plan og kart etter plan- og bygningsloven T 1412- Digitale planer Kongsvinger kommune 2226 Kongsvinger Sør-Odal kommune Postboks

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Innhold RETNINGSLINJER 1 GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 EKSISTERENDE PLANER OPPHEVES 4 2 SUPPLERENDE PLANER 4 3 BYGGEGRENSER

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad Forslag til bestemmelser er sist revidert 29.01.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

30.05.2013 HOL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Geilo sentrum

30.05.2013 HOL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Geilo sentrum 30.05.2013 HOL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Geilo sentrum LESEVEILEDNING: Slik er bestemmelsene bygget opp: 1 Felles bestemmelser inkl. tillegg/avvik for enkeltfelt 2-7 Bestemmelser

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Evjemoen nord, planid 201201 Evje og Hornnes kommune

Reguleringsbestemmelser for Evjemoen nord, planid 201201 Evje og Hornnes kommune Reguleringsbestemmelser for Evjemoen nord, planid 201201 Evje og Hornnes kommune Datert: 27.05.2008 Sist revidert: 18.08.2015 Vedtatt i kommunestyret sak 63/15, 03.09.2015. 1 Generelt 1.1 Planområdet Det

Detaljer

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er: AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID Utarbeidet av Vatne Arkitekter AS Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

Bestemmelser for Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate

Bestemmelser for Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate SANDNES KOMMUNE Vedlegg 1 Bestemmelser for Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate Datert 31.01.2014. Sist revidert: 15.06.2015 (Høringsutkast).

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HUSBYJORDET I STJØRDAL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HUSBYJORDET I STJØRDAL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HUSBYJORDET I STJØRDAL Planforslag er datert: 01.04.2011 Dato for siste revisjon av plankartet: 01.04.2011 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 01.04.2011 Dato for komitè

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Ørebekkbråten barnehage - Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 0106 1051)

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Ørebekkbråten barnehage - Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 0106 1051) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Ørebekkbråten barnehage - Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 0106 1051) Dato for siste rev. av bestemmelsene: 30.08.2013 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004.

Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004. 119k Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004. For rådmannen Tor Arne Midtbø REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. 193 SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Bestemmelsene er datert 11.01.2010, sist endret 25.05.2010 Planen med bestemmelsene er vedtatt av

Detaljer

Frisiktsoner. H140 Faresone stormflo. H320_1 Hensynssone med angitte særlig hensyn bevaring av kulturmiljø. H570

Frisiktsoner. H140 Faresone stormflo. H320_1 Hensynssone med angitte særlig hensyn bevaring av kulturmiljø. H570 Forslag til bestemmelser til områderegulering for Hegna Dato: 19.05.15 Disse bestemmelsene gjelder for område vist med reguleringsgrense på plankart datert 07.11.11, sist revidert 16.06.15. Området er

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM Rv. 4 Tiltak på avlastet vegnett Miljøgate Gran side 1 av 9 FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R Arsenalet, med seinere endringer I Kongsberg kommune

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R Arsenalet, med seinere endringer I Kongsberg kommune . TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R, med seinere endringer I Kongsberg kommune 340R Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret 10.5.2007 340R-1 Bestemmelsene er foreslått revidert 24.10.2014 1 PLANENS

Detaljer

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4463 Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ 3 for Sydhavna. Vedtaksdato: 26.08.2009 Vedtatt av: Bystyret,

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

Områderegulering 2007127-02

Områderegulering 2007127-02 Områderegulering 2007127-02 Godkjent 20.12.2011 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NÆRINGSOMRÅDER OG BOLIGOMRÅDER MELLOM ÅRSVOLLVEIEN, E39 OG FOLKVORDVEIEN Sandnes kommune Dato for siste revisjon: 06.12.11 1.0

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

Kommunedelplan for Nordkisa, Ullensaker kommune

Kommunedelplan for Nordkisa, Ullensaker kommune Kommunedelplan for Nordkisa, Ullensaker kommune Planbestemmelser og retningslinjer: Vedtatt av Herredsstyret 08.11.2010 1 Planens rettsvirkning Arealbruken innenfor planens avgrensning er bindende jfr.

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 Plandato: 04.06.2014 Sist revidert: 04.03.2015 Godkjent: 26.03.2015 i Kommunestyre, sak 21/15 Planid: 05020359 1 PLANENS FORMÅL

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 06.03.08. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Plan 2541P, Jåttåvågen BK1 Stavanger kommune. Hinna bydel.

Reguleringsbestemmelser Plan 2541P, Jåttåvågen BK1 Stavanger kommune. Hinna bydel. Reguleringsbestemmelser Plan 2541P, Jåttåvågen BK1 Stavanger kommune. Hinna bydel. Datert: Brandsberg-Dahls Arkitekter as, 19.05.2015 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for bolig og næringsbygg

Detaljer