HANDLINGSPLAN FOR ØKT TILSTEDE- VÆRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR ØKT TILSTEDE- VÆRELSE 2007-2011"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FOR ØKT TILSTEDE- VÆRELSE

2 Rødkløver kommuneblomst for Steinkjer kommune Handlingsplan for økt tilstedeværelse Innledning I 2005 ble det laget en handlingsplan for reduksjon av sykefravær på bakgrunn av oppfølging av vedtak økonomiplan ( ). Hovedsakelig lå det et innsparingskrav. Sykefraværet i Steinkjer kommune er høyt. For 2006 lå det på 11,2% og det er et ønske om få sykefraværet redusert. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til IA-mål for Steinkjer kommune og se på hvilke tiltak som kan hjelpe til med å nå disse målene. Handlingsplan for reduksjon av sykefravær vil være en integrert del av IA-arbeidet for Steinkjer kommune. 2. Mandat: en har gitt følgende mandat: 1. Arbeidsgruppen skal vurdere og legge frem forslag til handlingsplan for IAarbeidet for Steinkjer kommune. I tillegg til målsetting skal gruppa legge fram forslag til aktuelle tiltak for å nå målene 2. Handlingsplan for IA-arbeidet skal ta for seg alle delmål i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. 3. Arbeidsgruppa skal som en del av arbeidet utarbeide forslag til handlingsplan for redusert sykefravær i Steinkjer kommune. Denne planen skal være vedlegg til handlingsplanen for IA-arbeidet for Steinkjer kommune 2

3 4. Arbeidsgruppen gis slik sammensetning: o 3 representanter fra arbeidsgiver o 2 representanter fra de ansatte o 1 representant for verne- og helsetjenesten Friskgården o 1 representant fra NAV arbeidslivssenter o HMS-koordinator og spesialkonsulent fra Personal- og HMS-tjenensten 5. Forslag til handlingsplan for IA-arbeidet skal legges frem for rådmannen innen Arbeidsgruppa Arbeidsgruppa for oppfølging av avtalen om inkluderende arbeidsliv i Steinkjer kommune samt utarbeidelse av handlingsplan for redusert sykefravær en har nedsatt følgende arbeidsgruppe: Herdis Vangsnes, spesialkonsulent personaltjenesten(arbeidsgruppens leder) Bjørn Wiik, Egge Barneskole Synnøve N. Berg, Egge Helsetun somatisk avdeling Rolf Bosnes, Fagforbundet Eva Heggstad Aas, de samarbeidende organisasjoner Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Anne Elisabeth Overrein, Friskgården Anne Utgaard, HMS-koordinator har vært sekretær for arbeidsgruppen 4. Generelle betraktninger Steinkjer kommune har reduksjon av sykefravær fra 2003 til 2005, mens fraværet økte i (Prosent tall se figur 1) Figur 1: Det er ikke gjort noen grundige undersøkelser og evalueringer for hva mulig årsak til økningen kan være. Mest sannsynlig er det flere og sammensatte årsaker. Bl.a kan det være langtidsvirkninger av nedbemanninger som har vært de siste årene. Endringer i organisering og arbeidsmengde, mange deltidsstillinger, usikre arbeidsforhold (stadige vikariater), slutt på kjøp ut av helsekøen m.m. Flere sykefravær kan ha sin årsak i annet enn arbeidsrelaterte årsaker, som arbeidsgiver vanskelig kan påvirke eller gjøre noe med. 3

4 Arbeidsgruppen mener at for det videre arbeid med økt tilstedeværelse må handlingsplanen ta utgangspunkt i positiv tenkning positiv fokusering, skape entusiasme og forventninger og at alle ansatte har ansvar for dette. Ledere vil likevel ha et særskilt ansvar for arbeidet med inkluderende arbeidsliv, sykefravær og HMS generelt innen sitt ansvarsområde. Arbeidsgruppen har tatt for seg og sett spesielt på rapport fra PricewaterhouseCoopers om Nær og Tilstede suksess med IA hvor det vises til 8 kriterier for suksess i IA-arbeidet i kommunene. 1. Forankring i toppledelsen, administrativt og politisk 2. SMARTE mål strukturerte, målbare, aksepterte, realistiske, tidsbestemte og essensielle 3. Gjennomtenkte og gjennomgående rutiner som følges opp og praktiseres over tid 4. Tydelige ledere som følger opp den enkelte medarbeider 5. Opplæring i aktivt IA-arbeid, rutiner og arbeidsmåter 6. Tett oppfølging av måloppnåelse 7. Samhandling mellom kommunen og Arbeidslivssenterkonsulentene, Bedriftshelsetjenesten og legene 8. Klare ansvarsforhold og ryddig opptreden fra stabs- og støttefunksjonene I forrige handlingsplan ble følgende lagt til grunn for det videre arbeid og det anbefales å videreføre dette i nåværende handlingsplan: Lillestrømerklæringen: Erklæringen fremhever at helsefremmende arbeidsplasser skapes når arbeidsplasser åpner opp for og imøtekommer den enkeltes behov, ressurser og potensial, og kan utvikles gjennom deltakerstyrte prosesser. Helsefremmende (HEFA) arbeidsplasser kjennetegnes ved: Det forutsetter et positivt menneskesyn, et helsefremmende lederskap og inkluderende holdninger i alle ledd i organisasjonen Lederskap som er tilstedeværende og tilretteleggende Virksomheten trenger et helsefremmende lederskap Lederskap som fremmer romslighet, takhøyde og frihet til å tenke annerledes Felles og synlig verdigrunnlag som skaper identitet og stolthet Åpenhet for mangfold og våre menneskelige ulikheter At alle opplever mestring i arbeidet og eierskap til resultatene gjennom tilbakemeldinger fra kunder og brukere Hensyn til hele mennesket med utgangspunkt i individuelle behov og livssituasjoner Fysiske omgivelser som løfter oss, gjør oss glade og skaper arenaer å være sammen i HEFA: En prosess som setter den enkelte så vel som fellesskapet i stand til økt kontroll over forhold som virker på helsen, og derigjennom sin egen helse. HEFA: gir bedre grunnlag for å skape en større trygghet for menneskene i arbeidsmiljøet Mulighet for personlig og faglig utvikling og læring i arbeidet 4

5 Få fokuset bort fra sykefraværet, de sykelige og de utladete individene over til en helsefremmende frisk organisasjon hvor de ansatte er betydningsfulle og har høy arbeidsglede. 5. Arbeidsgruppen har jobbet med: 5.1. Tiltaksplan Tiltaksplanen setter fokus på en del områder som det er nødvendig å jobbe med, og som er gjennomførbare. Tiltaksplanen med forslag til tiltak er ikke uttømmende, men nye tiltak blir vurdert ved rullering av planen. Flere forslag til tiltak som ble skrevet i IAsamlinger med ledere og tillitsvalgte i oktober og november 2006 er vurdert og tatt med i denne handlingsplan Økonomisk vurderinger Handlingsplanen for økt tilstedeværelse forutsettes å bidra til et redusert sykefravær. Det er ikke foretatt noen kostnadsoverslag på hva de enkelte tiltak vil koste. Ved redusert sykefravær vil utgifter som kommunen og samfunnet har automatisk bli mindre. Dette er utgifter som ikke vil komme frem på budsjett eller regnskap og dermed vanskelig å vise til, men det finnes ulike modeller som viser kostnader på sykefravær. Ved sykefravær vil ikke alle lønnsutgifter bli refundert for enkeltpersoner i løpet av et sykepengeår. Steinkjer-modellen viser de reelle kostnader et sykefravær gir. Tar en utgangspunkt i en årsinntekt på ,- vil arbeidsgiver stå igjen med en ren utgift på kr ,-. Hvis en tar utgangspunkt i Steinkjer kommunes sykefraværsprosent for 2006 på 11,2 % - med ca ansatte som tilsvarer ca 1100 årsverk, vil det si at gjennomsnittlig er ca 160 personer fraværende hver dag. På årsbasis vil dette tilsvare rene kostnader på kr ,-. I tillegg til dette vil utgifter til vikarer, tapt arbeidsfortjeneste, opplæringskostnader av vikarer m.m komme. Steinkjer kommune har utarbeidet en modell som viser kommunes totale kostnader ved sykefraværet for enkeltpersoner. I eksemplet er det tatt utgangspunkt i en årslønn på ,- Steinkjer modellen Eksempel sykelønn NB! Uten avvikling av ferie ref maks 6G leder årslønn G= Ikke ref = markert med 377 rosa 6G= 352 eks pr. mai Lønnselementer arbeidsgiver per 16 dager arbeidsgiver avg pensj arbeidsgiver avg feriep o/6g arbeidsgiver avg feriep

6 arbeidsgiver avg lønn o/6g arbeidsgiver avg lønn pensjon 14% feriep avs ut over 6G feriep avsetn lønn ut over 6G lønn BRTO LØNNSKOSTNAD ikke ref Total 1 års fravær Høsten 2006 kom regjeringen med endret forslag til dekning av sykelønnsordningen. Regjeringen forslo i statsbudsjettet 2007, jf. St.prp. nr. 1 ( ), å innføre et medfinansieringsansvar for arbeidsgiverne med 20 prosent etter utløp av arbeidsgiverperioden og fram til 6 måneder av sykefraværet, og deretter 10 prosent i resten av sykepengeperioden. Dette skulle delvis kompenseres ved å redusere arbeidsgiverperioden fra 16 til 14 dager. Samtidig ble det foreslått å utvide både den eksisterende skjermingsordning for personer med kroniske lidelser og folketrygdens forsikringsordning for sykepengeansvaret i bedrifter. Dette ville medført økning i henhold til vårt eksempel sykefraværsmodell ,- årslønn: eks pr. mai 2007 Mnd 1 Mnd 2 Mnd 3 Mnd 4 Mnd 5 Mnd 6 Mnd 7 Mnd 8 Mnd 9 Mnd 10 Mnd 11 Mnd 12 BRTO LØNNSKOSTNAD ikke ref Total 1 års fravær Økning i forh til tidl modell Økning 1. halvår Økning 2. halvår I stedet for ny sykefraværsfinansiering kom Stoltenbergutvalget den med forslag til andre tiltak som skal få ned sykefraværet. 6. Mål for redusert sykefravær Arbeidsgruppen tar utgangspunkt i IA-avtalens delmål 1: redusere sykefraværet Steinkjer kommune skal redusere sykefraværet i perioden med følgende prosenttall: 2007 < 9,5 % 2008 < 8 % 2009 < 7 % 2010 < 6,5 % 2011 < 6 % 7. Forslag til tiltak for økt tilstedeværelse Forankring i toppledelsen: administrativt og politisk o Formidle mål og hensikt og ha konstant fokus på sykefraværsarbeid 7.2 Konstant fokus på jobbnærvær o På tjenesteenhetene: 6

7 egne samlinger m/holdningsarbeid: tema Arbeidsmiljø og sykefravær muligheter for å søke om midler ut over vanlige personalmøter o HMS/IA fast på sakslista til alle ledermøte uansett nivå: erfaringsutveksling, kompetanseheving: bistand fra NAV arbeidslivssenter og BHT. (Friskgården) o Ergonomiske tilpasninger av arbeidsplass. (NB! Nybygg og omgjøringer) Opplæring i forflytningsteknikk o Oppfølging av resultat av kartlegging av medarbeidertilfredshet Følge vedtatte prosedyrer prioritere tiltak 7.3 Opplæring/ informasjon Lederskole/opplæring - Fast årlig fagdag/ledersamlinger m/samarbeidspartnere For alle ansatte/ tillitsvalgte/verneombud: Tid for felles opplæring og erfaringsutveksling i ulike fora 7.4 Organisering av oppfølgingsarbeidet klare og kjente rutiner: o Mer hensiktmessig organisering av ledernivå med personalansvar mindre kontrollspenn må ha tilstedeværende ledere o Klare og kjente rutiner for oppfølging av sykmeldte også etter maksdato (sykepengeåret) o Klare og kjente rutiner ved attføring/rehabilitering - permisjonsrettigheter. (opprydding i langvarige fravær) o Rapportering på sykefravær og tiltak. Dokumentasjon o Stillingsbank oversikt over arbeidstakere med behov for alternativ jobb o Organisering av IA-kontakt. Ansvar og myndighet. 7.5 Økt grunnbemanning Økte stillingsstørrelse (Evaluere igangsatte prosjekter med deltidsstillinger) Ryddeaksjon: vikariater og deltidsstillinger Fast ansatte vikarer Rett person på rett plass til rett tid 7.6 Trim og aktivitet og behandlingsmuligheter Tid for fysisk aktivitet motivere alle ansatte felles helsedag/informasjonsdag ta vare på egen helse Kroppens serviceavtale bevissthet om å ta vare på egen helse Slæppdælaus/FYSAK/SMART Legge til rette for mulighet for nødvendig rekvirert behandling i arbeidstida. (gjelder arbeidstakere i % stilling) 7.7 Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere o NAV arbeidslivssenter, trygd, arbeid o Bedriftshelsetjenesten (Friskgården) o Samarbeid med fastlegen/ legeforum 8. Tiltaksplan TILTAKSPLAN FOR ØKT TILSTEDEVÆRELSE Mål Tiltak Ansvar Tidsplan Skape rom for økt tilstedeværelse Forankring i toppledelsen Administrativt og politisk en Ha økt fokus på tema Ha legitimitet for 7

8 iverksetting av tiltak Skape rom for økt tilstedeværelse Ha konstant fokus på nærværsarbeid Ha konstant fokus på nærværsarbeid Få frem de gode eksemplene Lære av hverandre Ha ergonomisk godt tilpasset arbeidsplass for den enkelte Redusere faren for sykmelding grunnet arbeidsplassens utforming Øke medarbeidertilfredshe ten hos ansatte i Steinkjer kommune Egne samlinger m/ tema holdningsarbeid: Arbeidsmiljø og sykefravær ut over vanlige personalmøter ol.: avdelingsnivå tjenesteenhetsnivå HMS/IA fast på sakslista til alle ledermøte uansett nivå: Erfaringsutveksling Kompetanseheving: bistand fra NAV arbeidslivssenter og BHT. (Friskgården) Ergonomiske tilpasninger av arbeidsplass. (NB! Nybygg og omgjøringer) Kurs i forflytningsteknikker Oppfølging av resultat av kartlegging av medarbeidertilfredshet Følge vedtatte prosedyrer prioritere tiltak Avdelingsnivå: avdelingsledere Tjenesteenhetsnivå: (Plan- og bygningskomité) Tiltaksplan 2.kvartal Tilbakemelding til AMU fra avd.lederne innen TILTAKSPLAN FOR ØKT TILSTEDEVÆRELSE Mål Tiltak Ansvar Tidsplan Kunne lover, regler og Opplæring/informasjon rutiner Leder opplæring - Fast Holde seg oppdatert fagdag/ ledersamlinger på nyheter innen m/samarbeidspartnere IA/HMS Gjøres i stand til å iverksette tiltak Være kjent med lover, regler og rutiner, plikter og rettigheter Få medinnflytelse på HMS, IA-arbeidet Få mindre kontrollspenn og færre ansatte for ansvarlig personalleder Gjøre det enklere å iverksette tiltak tidlig for arbeidstaker Ha klare og kjente rutiner Få den sykmeldte lettere/fortere tilbake i arbeid. Gi den sykmeldte rom for å bli hørt og sett. Avsette tid og sted for felles opplæring og erfaringsutveksling Få en hensiktsmessig organisering av ledernivå med personalansvar mindre kontrollspenn - tilstedværende ledere Organisering av oppfølgingsarbeidet følge opp sykmeldte etter vedtatte rutiner under sykmeldingsåret Organisering av oppfølgingsarbeidet lage rutiner for Tillitsvalgte Verneombud Ansatte avdelingsledere Endret organisering innen Revidere rutiner innen

9 Få dokumentert iverksatte tiltak Få evaluert resultat av iverksatte tiltak Ivareta arbeidsgivers plikter i henhold til AML Få forenklet oversikt internt i kommunen Hindre utstøting fra arbeidslivet Få en sterkere forankring av IAarbeidet i den administrative toppledelsen Øke grunnbemanning mindre slitasje og skape rom for økt tilstedeværelse oppfølging etter maksdato (sykepengeåret) håndterbare permisjonsrettigheter. Forenkle rapportering på sykefravær Ha oversikt over iverksatte tiltak Lage en stillingsbank oversikt over arbeidstakere med behov for alternativ jobb Organisering av IAkontakt. Ansvar og myndighet Øke ufrivillig deltidsstillinger til minimum 50% stillinger (Evaluere igangsatte prosjekter) Få vurdert reelle stillingsbehov på tjenesteenhetene Personaltjenesten Personaltjenesten Følge opp hele perioden System iverksatt innen Følge opp i hele perioden Innen (i henhold til vedtatt økonomiplan) TILTAKSPLAN FOR ØKT TILSTEDEVÆRELSE Mål Tiltak Ansvar Tidsplan Ha en mer oversiktlig bemanningssituasjon Gjennomføre ryddeaksjon ute på Innen Skape forutsigbarhet tjenesteenhetene: få orden i vikariater og deltidsstillinger Ha en mer forutsigbar bemanningssituasjon Gi rom for akseptable ansettelsesforhold Øke grunnbemanning få vurdert økning av stillinger som avlaster andre fagperson eks. aktivitør, vaktmester Gjøre alle ansatte i stand til å komme i bedre form øker den ansattes kapasitet til å takle hverdagen og jobbsituasjonen Forebygge at arbeidstakere med risikohelse/sykmeldte ramler ut av arbeidslivet få bygge opp funksjons- og Fast ansatte vikarer Rett person på rett plass til rett tid Tid for fysisk aktivitet motivere alle ansatte felles helsedag/informasjonsda g ta vare på egen helse Kroppens Serviceavtale 20 ukers gruppebasert opptrening fysisk og mentalt. 2 ganger pr. år à 2 grupper Det må legges til rette for å få deltakelse fra alle Alle ansatte Innen Årlig 9

10 arbeidsevnen Gjøre alle ansatte i stand til å komme i bedre form både mentalt og fysisk Bli kjent ut over tjenesteenhetene Skape VI-følelse Gi rom for behandling i arbeidstida for arbeidstakere med samlet % stilling Unngå sykemelding under behandling Få til smidige løsninger i enkeltsaker Øke og bruke fagkompetansen i opplæring og informasjon Skape felles forståelse for fremtidige utfordringer Skape utvikling og nytekning innen fagområdet enheter Trim og aktivitet via tiltak iverksatt av Slæppdælaus/FYSAK/ SMART og BIL(Bedriftsidrettslaget) Legge til rette for mulighet for nødvendig rekvirert behandling i arbeidstida. (gjelder arbeidstakere med samlet % stilling) Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere: NAV arbeidslivssenter, trygd, arbeid Bedriftshelsetjenesten (Friskgården) Samarbeid med fastlegen/ legeforum Alle ansatte BIL Personaltjenesten 9. Konklusjon: Arbeidsgruppa mener at det er et behov for å iverksette flere ulike tiltak for å redusere sykefraværet og derigjennom øke tilstedeværelsen i Steinkjer kommune. Arbeidsgruppa prioriterer ikke mellom de foreslåtte tiltak da vi mener at alle tiltak vil fremme tilstedeværelse og at det kan være ulike behov på ulike tjenesteenheter og nivå. Steinkjer kommune ivaretar mange tjenester og oppgaver og det vil være behov for differensierte tiltak. I arbeidet med å øke tilstedeværelsen så vil arbeidsgruppa poengtere den enkelte leders ansvar for å ha fokus og følge opp tiltak i praktisk arbeid. Personaltjenesten og andre samarbeidspartnere vil kunne bistå i arbeidet, men hovedansvaret ligger i lederlinja. Tillitsvalgsapparatet og verneombudstjenesten er viktige og nødvendige samarbeidspartnere i dette arbeidet. Fokuset på økt tilstedeværelse må være konstant. Dette vil være en viktig suksessfaktor i det videre arbeidet. Steinkjer 31.mai 2007 Herdis Vangsnes Bjørn Wiik Synnøve N. Berg Leder, personaltjenesten Egge barneskole Egge Helsetun, somatisk enhet Rolf Bosnes Eva Heggstad Aas Anne Elisabeth Overrein Fagforbundet De samarbeidende org. Friskgården 10

11 Ole Jonny Vada NAV Arbeidslivssenter Anne Utgaard sekretær, personaltjenesten 11

Rådmannens forslag HANDLINGSPLAN FOR ØKT TILSTEDE- VÆRELSE Mai

Rådmannens forslag HANDLINGSPLAN FOR ØKT TILSTEDE- VÆRELSE Mai HANDLINGSPLAN FOR ØKT TILSTEDE- VÆRELSE 2007-2011 Mai 2007 1 Rødkløver kommuneblomst for Steinkjer kommune Handlingsplan for økt tilstedeværelse 2007-2011 1. Innledning I 2005 ble det laget en handlingsplan

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ØKT TILSTEDE- VÆRELSE

HANDLINGSPLAN FOR ØKT TILSTEDE- VÆRELSE HANDLINGSPLAN FOR ØKT TILSTEDE- VÆRELSE 2007-2011 1 Rødkløver kommuneblomst for Steinkjer kommune Handlingsplan for økt tilstedeværelse 2007-2011 1. Innledning I 2005 ble det laget en handlingsplan for

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og i juni 2014. Avtalen gjelder fram til og med 31.

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

Reduksjon av sykefravær hva nytter?

Reduksjon av sykefravær hva nytter? 1 Reduksjon av sykefravær hva nytter? Oslo 3. 4. april 2008 Spesialrådgiver Anne Marie Lervik: 2 Innsatskommunenes arbeid i Kvalitetskommuneprogrammet. Nord Aurdal 12 kommuner valgt ut i desember 2006

Detaljer

Sammendrag av FOU-prosjektet Inkluderende arbeidsliv - hva er de økonomiske gevinstene og hvorfor lykkes noen bedre enn andre?

Sammendrag av FOU-prosjektet Inkluderende arbeidsliv - hva er de økonomiske gevinstene og hvorfor lykkes noen bedre enn andre? Inkluderende arbeidsliv - hva er de økonomiske gevinstene og hvorfor lykkes noen bedre enn andre? Prosjektet har beregnet og dokumentert at et aktivt og vellykket IA-arbeid gir kommunene økonomisk gevinst,

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Formålet med tilretteleggingstilskuddet Stimulere og støtte oppunder

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Sykefraværskonferansen Trondheim 25.mars Ny IA-avtale. Hva kan NAV bidra med?. Hilde Korsnes, leder NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Sykefraværskonferansen Trondheim 25.mars Ny IA-avtale. Hva kan NAV bidra med?. Hilde Korsnes, leder NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Sykefraværskonferansen Trondheim 25.mars 2010 Ny IA-avtale. Hva kan NAV bidra med?. Hilde Korsnes, leder NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Sammen om en bedre kommune Løtenmodellen En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Samarbeid mellom ansatt, leder, NAV og lege Økt lederkompetanse Bruk av avventende sykmelding Forebyggende arbeid

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2010-2013 IA-avtalens overordnede mål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN gjeldende fra 1.1.2017 31.12.2019 ROGALAND FYLKESKOMMUNES OVERORDNEDE MÅL FOR ARBEIDET: Videreutvikle organisasjonskulturen med vekt på nærvær, integrering og kvalitet.

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag NY IA - AVTALE 2014-2018 Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag Vi leverer: 19 ansatte med høy kompetanse som bidrar til å styrke private og offentlige

Detaljer

Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv

Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv Gjeldende for perioden 2017 2018 Utkast 8.11.2016 Behandling AMU 17.11.16 Handlingsplaner IHMS og IA fra 2007 2015 Inderøy kommune

Detaljer

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune i Midtre Gauldal kommune 1 BAKGRUNN Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune vedtok i KU-sak 28/16, i møte 22.9.2016, å bestille forvaltningsrevisjon om sykefravær i kommunen. 1.1 BESTILLING I bestillingsbrevet

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN Gjeldende fra 1.1.2011-31.12.2012 Tannhelse Rogaland FKF har i samarbeid med NAV valgt følgende overordnede mål for planen: Dyrke organisasjonskulturen med fokus på

Detaljer

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Arbeidsgivere Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % i 4. kvartal 2014 Hordaland 5,6 %. Langvarig sykefravær er ofte

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Revidert Administrasjonsutvalget 28.1.2016 (Sak 2/16, Esa sak:15/2314). Innholdsfortegnelse

Detaljer

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Ny IA- avtale Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Utdanningsforbundet 16.03.2011 Hvorfor intensjonsavtale

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i staten 2011 til 2013

Inkluderende arbeidsliv i staten 2011 til 2013 Inkluderende arbeidsliv i staten 2011 til 2013 Nav Arbeidslivssenter Hordaland Nav Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Tirsdag 1. februar 2011 NAV Arbeidslivssenter Hordaland Ressurs- og kompetansesenter

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold

MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar 2012 Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold HVORFOR BØR VI LYKKES MED IA? SYKEFRAVÆRET KOSTER OSS 40 MILLIARDER

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg /14 Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. for helse og omsorg Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg ALSC ESARK-0305-201200435-74 Hva saken gjelder: Regjeringen

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Forslag Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Innholdsfortegnelse Retningslinjene følger arbeidsmiljøloven og IA-avtalen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. 1.kv 2017 Nærvær Nærvær

SAKSFREMLEGG. 1.kv 2017 Nærvær Nærvær SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/3717-1 Arkiv: 400 Saksbehandler: Wenke Nilsen Sakstittel: NÆRVÆR Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: srapport for 2.kvartal 2017 tas

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

Sykefraværet IA, NAV og legene

Sykefraværet IA, NAV og legene Sykefraværet IA, NAV og legene Politisk rådgiver Liv Tørres Mo i Rana 5. mai 2011 Antall årsverk med en helserelatert ytelse og andel av befolkningen 600 600 18 500 500 16 Legemeldt sykefravær 14 400 400

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA Praktisk IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA arbeid BAKGRUNN IA-arbeid i Bergen kommune Denne veilederen i praktisk IA-arbeid

Detaljer

Tiltak for å redusere sykefraværet. Gravid og i arbeid. Seniortiltak

Tiltak for å redusere sykefraværet. Gravid og i arbeid. Seniortiltak Tiltak for å redusere sykefraværet Gravid og i arbeid Seniortiltak Gravid og i arbeid i Nøtterøy kommune 1310 Hvorfor tiltak? Lederforum Bolkesjø våren 2007 ønsker å øke nærværet blant gravide Omfang,

Detaljer

Tove Auren, NHO Mat og Bio

Tove Auren, NHO Mat og Bio Tove Auren, NHO Mat og Bio Endringer i arbeidsmiljøloven 3-3. Bedriftshelsetjeneste (1) Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Partssamarbeid i en IAvirksomhet. Opplæringsskisse, Unio høst 2010

Partssamarbeid i en IAvirksomhet. Opplæringsskisse, Unio høst 2010 Partssamarbeid i en IAvirksomhet Opplæringsskisse, Unio høst 2010 Er du halt kan du rida, er du handlaus kan du gjeta og er du døv kan du duga i strid. Frå Håvamål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KGH-14/2956-12 58135/15 05.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Hovedarbeidmiljøutvalget 7/15 02.06.2015

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Notat Til: AMU Dato: 8. mars 2017 Kurs for LAMU IA-arbeid i praksis. Avdeling for Personalstøtte og bedriftshelsetjenesten ønsker å tilby kompetansefremmende

Detaljer

FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING

FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING -TO SIDER AV SAMME SAK- 9.juni 2010 Irene B. Dahle, Petroleumstilsynet Elin Bergsholm, NAV Arbeidslivssenter Rogaland Alt jeg spurte etter var to hjelpsomme hender, men jeg

Detaljer

Liss Eberg PO-sjef Ragnhild Skålbones Leder BHT. Hva har vi lyktes med så langt i Bodø kommune? Helsefremmende og langtidsfrisk

Liss Eberg PO-sjef Ragnhild Skålbones Leder BHT. Hva har vi lyktes med så langt i Bodø kommune? Helsefremmende og langtidsfrisk Liss Eberg PO-sjef Ragnhild Skålbones Leder BHT Hva har vi lyktes med så langt i Bodø kommune? Helsefremmende og langtidsfrisk Helsefremmende og langtidsfrisk Bodø kommune er ikke et prosjekt Det har en

Detaljer

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder. Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte Frister for oppfølging fremskyndes

Detaljer

Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune

Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune 1 Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune 2 11.mai 2007 INNHOLD: Sammendrag s. 3 Bakgrunn for prosjektet s. 3 Prosjektets mandat s. 3 Prosjektgruppe S. 4 Arbeidsform S. 4 Seniorpolitikk livsfaseorientert

Detaljer

Bydelsutvalget /2014 "PROSJEKT OPPFØLGING AV TJENESTESTEDER MED HØYT SYKEFRAVÆR " VERBALVEDTAK

Bydelsutvalget /2014 PROSJEKT OPPFØLGING AV TJENESTESTEDER MED HØYT SYKEFRAVÆR  VERBALVEDTAK Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 201200399 Arkivkode: 217.9 Saksbeh: Dagfrid Haarberg Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 17.11.2014 199/2014 "PROSJEKT OPPFØLGING AV TJENESTESTEDER MED HØYT SYKEFRAVÆR

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Videregående opplæring FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv (IA) er et program for elever i videregående skole

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksframlegg Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren OMLEGGING AV SENIORPOLITIKKEN I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Seniorpolitiske tiltak - retningslinjer vedtatt

Detaljer

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT LEVANGER KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG DISTRIKT SØR Revidert 29.05.07. SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT Prosjektet ønskes delt mellom de to store avdelingene i Distrikt Sør. Åsen helsetun m/hjemmetjenester.

Detaljer

Målrettet sykefraværsoppfølging

Målrettet sykefraværsoppfølging NAV Arbeidslivssenter Hedmark et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide Målrettet sykefraværsoppfølging Folldal kommune 02.09.14 Geir Arne Mæland / Sigbjørn Hagen NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, møterom 1

Side1. Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, møterom 1 Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 17.02.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, møterom 1 Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering meldes

Detaljer

IA Situasjonsbeskrivelse og forventningsavklaring!

IA Situasjonsbeskrivelse og forventningsavklaring! IA Situasjonsbeskrivelse og forventningsavklaring! Hvordan redusere sykefraværet i Østfoldkommunene Per Ivar Clementsen, NAV Østfold KS 7. desember 2015. KS direktør Lasse Hansen: ARBEIDSGIVERUTFORDRINGER

Detaljer

Evaluering av IA-avtalen (2010 2013)

Evaluering av IA-avtalen (2010 2013) Forskningsrapport Evaluering av IA-avtalen (2010 2013) Forskere bak rapporten SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Gruppe for arbeid og helse Diskusjonogsammendrag NåværendeIAavtalebleunderskrevetavparteneiarbeidslivetogmyndighetene(regjeringenvedarbeids

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

IA/sykefraværsarbeid, rettigheter og plikter hos arbeidsgiver og arbeidstager Unio 11.april 2011

IA/sykefraværsarbeid, rettigheter og plikter hos arbeidsgiver og arbeidstager Unio 11.april 2011 Bjørn Lien, direktør NAV Hedmark et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide IA/sykefraværsarbeid, rettigheter og plikter hos arbeidsgiver og arbeidstager Unio 11.april 2011 Ny IA-avtale

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer

Namsos arbeidsmiljøutvalg

Namsos arbeidsmiljøutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Hudiksvall, Namsos samfunnshus Dato: 19.10.2016 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer