MODULPLAN. Modul 3 del 1: Sykepleie til pasienter i kommunehelsetjenesten. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MODULPLAN. Modul 3 del 1: Sykepleie til pasienter i kommunehelsetjenesten. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning."

Transkript

1 MODULPLAN Modul 3 del 1: Sykepleie til pasienter i kommunehelsetjenesten Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2008 Studieåret Modulansvarlige: Anne Grethe Aune Ann Oddrun Medby

2 MODUL 3 DEL 1 SYKEPLEIE TIL PASIENTER I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Innledning I modul 3, del 1 er hovedemnene sykepleierens funksjon og oppgaver i kommunehelsetjenesten. Viktige områder er sykepleie til eldre og kronisk hjelpetrengende, gerontologi, geriatri, samt lover og regler som regulerer virksomheten. I første studieår settes det fokus på sykepleie til pasienter i institusjoner. Modulen som helhet (del 1 og 2) gjennomføres med 7 studiepoeng i 1. år og 3 studiepoeng i 2. studieår. Mål Målet er at studenten: Har kunnskap om kommunehelsetjenesten og de lover og regler som regulerer virksomheten. Har kunnskap om kommunehelsetjenestens omsorgsideologi. Har kunnskap om sykepleierens funksjon og oppgaver i institusjonsbasert omsorg. Har innsikt i sykepleie til eldre og omsorgstrengende i institusjon. Forstår konsekvenser av aldringsprosess/sykdom/lidelse hos eldre i forhold til grunnleggende behovsområder. Innhold i modul 3: Sykepleierens ansvar og oppgaver i kommunehelsetjenesten Institusjonsbaserte helse- og sosialtjenester, mål, organisering og oppgaver Sykepleierens ansvar og oppgaver i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid Samarbeid mellom sykehjem og hjemmesykepleie Helse-, pleie og servicetilbud på institusjon Korttidsopphold og langvarige opphold Flytting til institusjon Sykepleie til eldre og kronisk hjelpetrengende i institusjoner Tilrettelegging av miljø og livsvilkår på institusjon Habilitering og rehabilitering Pårørende til eldre og kronisk hjelpetrengende Kulturelle aspekter Aldringsprosessen Sykdommer hos eldre Medikamentbruk hos eldre 2

3 Oversiktsforelesning Det gis 1 time oversiktsforelesning ved modulens start. Modulansvarlige presenterer innhold og struktur og gjør kort rede for de ulike emner som inngår i modulen. I tillegg omtales modulens kjernelitteratur. PBL-arbeid 1 -Å flytte fra eget hjem og bo på institusjon. PBL-arbeid 2 - Sykepleie til kronisk hjelpetrengende i institusjon. Forelesninger I modul 3, del 1 vil det være forelesninger med fokus på følgende områder: Lover, forskrifter og regler som regulerer sykepleietjenesten i kommunene Å flytte til og å bo i institusjon Aldringsprosessen Geriatri generelt Sykepleie til mennesker med demens Fall hos eldre; konsekvens av aldring og sykdom Sykepleie til hjerneslagrammede Inkontinens hos eldre Alderspsykiatri Film / refleksjon Film relatert til eldres situasjon - refleksjon over filmen. Ferdighetstrening I denne modulen gjennomføres det ferdighetstrening i etterkant av PBL- arbeidene innen følgende område: Tilrettelegging av spisesituasjonen for kronisk hjelpetrengende. Før ferdighetstreningen forventes det at studentene har skaffet seg forkunnskap gjennom aktuelle prosedyrer på PPS og gjennom modulens kjernelitteratur. Nærværsplikt Det vises til Reglement og utfyllende bestemmelser for studiene ved AHS/ASP. (Studiehåndboka) PBL arbeid 1 og 2, inklusiv ferdighetstrening utgjør 9 timer med nærværspliktig studiedeltagelse. Studieoppgaver: Studieoppgave 6: Sykepleie til eldre i institusjon. Eksamen/forprøve Det avlegges fire dagers individuell sykepleieeksamen/mappevurdering hvor studieoppgaver fra samtlige moduler og praksisstudier i første år danner grunnlag for eksamen. 3

4 PBL-arbeid 1: Å flytte fra eget hjem og bo på institusjon Situasjonsbeskrivelse Du er sykepleierstudent på kommunens sykehjem. Før helgen kommer det inn en ny pasient, som har vedtak på et 3 ukers korttidsopphold i avdelingen. Han heter Peder Markussen, er 80 år, og har inntil nylig bodd alene og klart seg ved hjelp av hjemmesykepleie. Hans situasjon ble dramatisk endret da han falt i trappen og brakk høyre arm. Markussen har vært innlagt på sykehuset i tre uker, og ble utskrevet fra geriatrisk avdeling. Bruddet i armen har grodd fint, men Markussen klager over at han ikke har kraft i armen. De første dagene etter bruddet var han akutt forvirret. Han virker medtatt og lite pratsom. Peder Markussen har hatt Parkinsons sykdom i mange år, han skjelver en del og har spasmer i armer og bein. På sykehjemmet bor han på et dobbeltrom. Han har ikke med personlige eiendeler. Han snakker sakte og lavt, men gjør seg forstått. Han sier at han skulle ønske han klarte å gjøre mer selv og synes det er vanskelig å ta imot praktisk hjelp. Han gir utrykk for at han egentlig hadde ønsket å bo hjemme. Legemidler; Kapsel Madopar Tablett Eldepryl Tablett Imovane 12,5/50 mg 4 ganger daglig 10mg 1 gang daglig 5 mg vesp. Arbeids og studieformer PBL arbeid i basisgrupper Forelesninger Ferdighetstrening Selvstudium Ressursliste I modul 3, del 1 vil det være forelesninger med fokus på følgende områder: Lover, forskrifter og regler som regulerer sykepleietjenesten i kommunene Å flytte til og å bo i institusjon Aldringsprosessen Geriatri generelt Sykepleie til mennesker med demens Fall hos eldre; konsekvens av aldring og sykdom Sykepleie til hjerneslagrammede Inkontinens hos eldre Alderspsykiatri Ressurspersoner Anne Grethe Aune: Ann Oddrun Medby: 4

5 PBL-arbeid 2: Sykepleie til kronisk hjelpetrengende i institusjon Situasjonsbeskrivelse Borghild Rise er 75 år og hun har bodd på sykehjemmet i to år. Hun er gift og har en sønn og en datter. Borghild Rise har arbeidet som lærer i grunnskolen i mange år. Hun har vært samfunnsengasjert og deltatt aktivt i samfunnsdebatten. Borghild Rise flyttet inn på sykehjemmet etter å ha hatt et venstresidig hjerneinfarkt. Etter infarktet fikk hun lammelse i høyre side. Dette er gått noe tilbake, men hun har fortsatt manglende kontroll over motorikken i høyre hånd. Dette betyr at hun har problemer med å utføre daglige gjøremål som personlig hygiene og spising. Etter infarktet er hun blitt tiltagende glemsk. For et år siden fikk hun diagnosen vaskulær demens (VaD). I tillegg til nedsatt hukommelse har Borghild Rise problemer med å kommunisere. Hun strever med å finne ord og oppfatter ikke alltid beskjeder som er gitt. Hun kan til tider være urolig. Ved et par tilfeller har hun vært verbalt aggressiv overfor personalet. Dette forekommer hovedsakelig i situasjoner hvor hun trenger hjelp til personlig hygiene. Borghild Rises pårørende har ofte problemer med å kjenne henne igjen. De sier hun ikke ligner seg selv slik hun var tidligere. De kjenner henne som en positiv, selvstendig og aktiv person. Borghild Rise har kostregulert diabetes type 2. Hun har artrose i høyre hofte og har vært plaget med smerter i de siste fem årene. Legemidler: Napren E 250 mg 2 ganger daglig Arbeids og studieformer PBL arbeid i basisgrupper Forelesninger Ferdighetstrening Selvstudium Ressursliste I modul 3, del 1 vil det være forelesninger med fokus på følgende områder: Lover, forskrifter og regler som regulerer sykepleietjenesten i kommunene Å flytte til og å bo i institusjon Aldringsprosessen Geriatri generelt Sykepleie til mennesker med demens Fall hos eldre; konsekvens av aldring og sykdom Sykepleie til hjerneslagrammede Inkontinens hos eldre Alderspsykiatri 5

6 Ressurspersoner Anne Grethe Aune: Ann Oddrun Medby: Ferdighetstrening i modul 3, del 1 Mål Målet er at studenten: Reflekterer over spisesituasjonen hos hjelpetrengende. Oppøver ferdigheter i å gi den hjelpetrengende mat. Anvender kommunikasjonsferdigheter i situasjonen. Forstår forutsetninger for en god spisesituasjon. Til ferdighetstreningen må studentene ha med seg matpakke og en boks med yoghurt. Pasienter innlagt i institusjon har ofte behov for hjelp i spisesituasjoner. De kan ha svelgproblemer, lammelser, skjelvinger, generell fysisk svekkelse eller være sengeliggende i flatt sengeleie. Problemene kan være relatert til forskjellig diagnoser som senil demens, hjerneslag eller multippel sklerose. Du kommer inn på rommet til Peder Markussen (PBL6). Maten står på nattbordet. Han sitter i sengen, skjelver på hendene og klarer ikke å spise selv. Du hjelper ham. Studentene skifter på å være sykepleier og pasient. Diskuter sykepleietiltakene og reflekter over egen og andres praksis. 6

7 Studieoppgave nr 6: Sykepleie til eldre i institusjon Ta utgangspunkt i PBL - arbeid 2. Identifiser pasientens aktuelle problemer. Utarbeid en pedagogisk sykepleieplan for 2 av pasientens sentrale problemer. Rammer: Skriftlig individuell innlevering Antall ord: 2000 Innleveringsfrist: kl.1600 Skriftlig veilederrespons Frist for respons: kl Studieoppgaven utarbeides etter følgende kriterier: 1. Sykepleiefaglig forankret 2. Relevante fagområder belyses 9. Anvender anerkjent og relevant litteratur 10. Anvender relevante forskningsresultater 14. Følger retningslinjer for oppgaveskriving 7

8 Kjernelitteratur Fossan, G. og Raaheim, K. (red.) (2001). Eldreårenes psykologi. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. Houg, T. (1996). Takk, bare bra? Flytteprosessen og hverdagen på sykehjem. Oslo: Forskningsstiftelsen Fafo. Kirkevold, M., Brodtkorp, K. og Ranhoff, A. H. (2008). Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten. Oslo: Gyldendal Norsk forlag AS. Molven, O. (2006). Sykepleie og juss. Oslo: Gyldendal Akademisk. Ranhoff, A. H., Schmidt G. og Ånstad U.(red) (2007). Sykehjemsmedisin Håndbok i praktisk sykehjemsarbeid. Oslo: Universitetsforlaget Lover og forskrifter (kan skrives ut fra ): Sosialdepartementet (1982). Lov om helsetjenesten i kommunene. 19. nov. Nr. 66 Sosialdepartementet (1991). Lov om sosiale tjenester. 13. des. Nr. 81 Sosialdepartementet (1992). Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. Sosialdepartementet (1988). Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie. Helsedepartementet (1995). Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. Sosial- og helsedepartementet (1999). Lov om helsepersonell. 2. juli. Nr. 64 Sosial- og helsedepartementet (1999). Lov om pasientrettigheter. 2. juli. Nr. 63 Helsedepartementet (2004) Forskrift om individuelle planer etter helselovgivningen. Sosialdepartementet (2003). Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. Helse og omsorgsdepartementet. St. meld. nr. 25 ( ). Mestring, muligheter og mening. Ressurslitteraturliste Det som er merket med rødt er litteratur som er felles med andre moduler Almås, H. (red.) (2001). Klinisk sykepleie 1 og 2. Oslo: Gyldendal Akademisk. Alvsvåg, H og Tanche-Nilssen, A (1999). Den skjulte reformen. Oslo: Tano Aschehoug. Brinchmann, B. Støre (red) (2005). Etikk i sykepleien Oslo :Gyldendal Akademisk 8

9 Dalland, O. (2007). Metode- og oppgaveskriving for studenter. 4. utgave. Oslo: Gyldendal Norsk forlag. Eide, T. og Eide H (2004). Kommunikasjon i relasjoner. Oslo: Ad Notam Gyldendal Engedal, K. og Haugen, P.K. (2002). Demens: fakta og utfordringer: en lærebok. Sem: Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. Gjengedal, E. og Hanestad, B.R. (red.) (2001). Å leve med kronisk sykdom: en varig kursendring. Oslo: Cappelen akademisk forlag Grefsrød, E. (2002). Eldres liv og hagens visdom: formgivning av terapeutiske hager for personer med demens. Sem: Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. Heap, K. (2004). Samtalen i eldreomsorgen: kommunikasjon, minner, kriser, sorg. Oslo: Kommuneforlaget. Karoliussen, M. og K. L. Smebye (1997). Eldre, aldring og sykepleie. Oslo: Universitetsforlaget Knutstad, U. og Kamp Nielsen B. (red.) (2005). Sykepleieboken 2. Teoretisk-metodisk grunnlag for klinisk sykepleie. Oslo: Akribe Kitwood, T. (1999). En revurdering av demens personen kommer i første række. Fredrikshavn: Dafolo Forlag. Lindholm, C. (2004). Sår. Oslo: Akribe forlag. Lingås, L.G. (2000). Over andres dørstokk. Yrkesetikk i arbeid hjemme hos klienter og pasienter. Oslo: Kommuneforlaget. Laake, K. (2003). Geriatri i praksis. 4. utgave. Oslo: Gyldendal akademisk Mekki, T. E. og Pedersen S. (red.) (2004). Sykepleieboken 1. Grunnleggende sykepleie. Oslo: Akribe Moen, A., Hellesø, R., Quivey, M. og Berge, A. (2002). Dokumentasjon og informasjonshåndtering. Oslo: Akribe forlag. NSF. Yrkesetiske retningslinjer for sykepleier. ICNs etiske regler. Pettersen, Roar C. (2005). PBL Problembasert læring for studenten. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget. Sejerøe-Szatkowski, K. (2004). Demens. Kommunikasjon og samarbeid. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. 9

10 Selboe, A., Bollingmo, L. og Ellingsen, K.E. (red.) (2005). Selvbestemmelse for tjenesteytere. Oslo: Gyldendal Akademisk. Sjøen, Rolf J. og Lene Thoresen (2003). Sykepleierens ernæringsbok. 2. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk. Solheim, K. (1996). Demensguide. Holdninger og handlinger i demensomsorgen. Oslo: Tano Aschehoug. Sosialdepartementet ( ). Stortingsmelding nr. 45. Betre kvalitet i dei kommunale pleie- og omsorgstjenestene. Sosial- og Helsedepartementet (1999). Stortingsmelding nr. 21. Ansvar og meistring mot ein heilskapeleg rehabiliteringspolitikk. Sosialdepartementet ( ). Stortingsmelding nr. 31. Avslutning av handlingsplan for eldreomsorgen: Fra hus til hender. Stang, I. (1998). Makt og bemyndigelse om å ta pasient og brukermedvirkning på alvor. Oslo: Universitetsforlaget AS. Thomas, K. (2003). Caring for the dying at home. Companions on the journey. Oxon: Radcliff Medical Press Ltd. Thorsen, K. og Wærness, K. (red.) (1999). Blir omsorgen borte? Eldreomsorgens hverdag i den senmoderne velferdsstaten. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Taasen Inger, Anton Havnes og Per Lauvås (2004). Mappevurdering- av og for læring. Oslo: Gyldendal Akademisk. Vinsnes, A. (2005). Urininkontinens. Oslo: Akribe Forlag. Wyller, Vegard Bruun (2005). Det friske mennesket og det syke mennesket: cellebiologi, anatomi, fysiologi: mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk medisin. Bind I, II og III.Oslo: Akribe. Wyller, Vegard Bruun (2006). Det friske mennesket og det syke mennesket: cellebiologi, anatomi, fysiologi: mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk medisin. Bind VI Kap Oslo: Akribe. Helse og omsorgsdepartementet (2007) Demensplan 2015 Den gode dagen Delplan til omsorgsplan 2015 Internettsider: Tidsskriftet Sykepleien, søk på artikler Informasjon fra regjeringen og departementene Rettslig informasjon, lover og forskrifter Hjemmesida til Trondheim kommune og informasjon om HS-tjenester 10

11 Hjemmesida til St. Olavs Hospital hvor du bl.a. finner geriatrisk seksjon under medisinsk avdeling. Nyttig informasjon og nettbasert undervisning. Praktiske prosedyrer i sykepleie Akribe forlag Hjemmesida til Nasjonalt Kompetansesenter for aldersdemens tverrfaglig helseinformasjonstilbud for norske forhold - Nasjonalt Formidlingssenter i Geriatri, hvor du bla. finner tidsskriftet Geronius Hjemmesida til Nasjonalforeningen for Folkehelsen Hjemmesida til Statistisk Sentralbyrå Kompetansesenter for Informasjonsteknologi i Helsetjenesten (prosjekter i kommunehelsetjenesten) - Knut Laake: Geriatri i praksis, utvalgte lenker til forskning Hjemmesida til Ressurssenter for omstilling i kommunene. forskningsrapporter. Om Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA) bl.a. International Association of Homes and Services for the Ageing. Mange lenker til internasjonal forskning og internasjonale pasientorganisasjoner The partnership on long-term conditions, et manifest. Bl.a. lenker til pasientorganisasjoners hjemmesider I U.K. 11

MODULPLAN. MODUL 2: Samhandling med pasient, pårørende og medarbeidere. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning.

MODULPLAN. MODUL 2: Samhandling med pasient, pårørende og medarbeidere. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. MODULPLAN MODUL 2: Samhandling med pasient, pårørende og medarbeidere Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2008 Studieåret 08-09 Modulansvarlige: Marit Mauset Halldis Lønnum

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

MODULPLAN Modul 8: Helsefremmende og sykdomsforebyggende sykepleie Avdeling for sykepleie Program for sykepleierutdanning Kull 2006

MODULPLAN Modul 8: Helsefremmende og sykdomsforebyggende sykepleie Avdeling for sykepleie Program for sykepleierutdanning Kull 2006 MODULPLAN Modul 8: Helsefremmende og sykdomsforebyggende sykepleie Avdeling for sykepleie Program for sykepleierutdanning Kull 2006 Modulansvarlige: Kari Gulla Elin Sivertsen MODUL 8: HELSEFREMMENDE OG

Detaljer

Til alle som leser faglitteratur!

Til alle som leser faglitteratur! Mai 2011 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri 30 studiepoeng Studieplan Godkjent av styret for Høgskolen i Tromsø, 26. oktober 2000. Sist endret august 2006. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

FAGPLAN. Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo. DELTID - 4 år 180 studiepoeng 2010-2011

FAGPLAN. Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo. DELTID - 4 år 180 studiepoeng 2010-2011 FAGPLAN Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo DELTID - 4 år 180 studiepoeng 2010-2011 Etter rammeplan og forskrift for 3-årig sykepleierutdanning fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember

Detaljer

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg INNHOLD 1 GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG... 3 1.1 Overordna

Detaljer

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011 STUDIEPLAN Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Januar 2011 Studieplanen er laget med utgangspunkt i Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, generell

Detaljer

Sluttprøve 051HOEM4 4-4

Sluttprøve 051HOEM4 4-4 Høgskolen i Telemark Sluttprøve 051HOEM4 4-4 Kull 2007 sykepleie BA-deltid Bearbeidet etter tilbakemelding fra eks.utv. 27.09.10 Versjon 19.10.2010 AKS/TB 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 051HOEM4 4-4 SLUTTPRØVE...

Detaljer

Fagplan. Bachelor i sykepleie. Kull 2008

Fagplan. Bachelor i sykepleie. Kull 2008 Fagplan Bachelor i sykepleie Kull 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleierutdanning 2008-2011 Fagplanen er basert på Rammeplan og forskrift fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter FORDYPNINGSOPPGAVE I PALLIATIV OMSORG, TRINN 2 Individuell plan for palliative pasienter - et nyttig redskap? KANDIDATNUMMER: 940604, 081083, 080173 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 Behandlet i Fagrådet juni 2015 0 INNHOLDSFORTEGNELSE FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I SYKEPLEIE... 2 Bachelorgrad i sykepleie... 2 Læringsutbyttebeskrivelser...

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng STUDIEPLAN Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten 60 studiepoeng 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1.1 Målgruppe... 1 1.2 Opptakskrav...

Detaljer

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 1 for Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Godkjent av NOKUT 21.mai 2008 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 2 Innledning Drammen

Detaljer

Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem

Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem Internserien 9/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem Målgruppe: Helsetilsynet

Detaljer

UNDERVISNINGSPLAN KULL 2009 PSP. 1. STUDIEÅR Del 2

UNDERVISNINGSPLAN KULL 2009 PSP. 1. STUDIEÅR Del 2 UNDERVISNINGSPLAN KULL 2009 PSP 1. STUDIEÅR Del 2 Innledning Undervisningsplanen gir oversikt over faglig innhold for studieåret 2009 / 2010. Den bygger på fagplan for Bachelor i sykepleie godkjent av

Detaljer

Åndelig omsorg for sykehjemsbeboere med demens.

Åndelig omsorg for sykehjemsbeboere med demens. Åndelig omsorg for sykehjemsbeboere med demens. Ved sykehjemsprest Olga Tvedt, Kirkens bymisjon Innledning Sykehjemmene blir mer og mer minisykehus. En stor del (40 %) av befolkningen tilbringer sin siste

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2015 2016 Godkjent av høgskolestyret: 27.05.14 Justert: 27.05.15 Innhold Innledning/beskrivelse... 1 Verdigrunnlag... 1 Målgruppe/opptakskrav... 2 Kompetanse

Detaljer

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE 3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR KULL 2007 Godkjent i instituttutvalget 12.04.05 (Revidert mai 2007) INNHOLD VELKOMMEN SOM STUDENT VED HØGSKOLEN I NARVIK... 3 DEL 1 GENERELL DEL... 4 1.1 Idégrunnlag...

Detaljer

Aktuelle fagbøker innen sykepleie

Aktuelle fagbøker innen sykepleie Katalog Sykepleie Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 2 FOTO: SIGMUND REITE Aktuelle fagbøker innen sykepleie Kjære leser! Vi har gleden av å presentere vår nye katalog som inneholder aktuelle utgivelser

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN Arbeidshefte Videreutdanning i barnesykepleie Advanced Paediatric Nursing Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUBARN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Innhold 1.0 Barnesykepleiers funksjons- og

Detaljer

Hun nærmet seg pensjonsalder og vi hadde behov for å frigjøre en leilighet

Hun nærmet seg pensjonsalder og vi hadde behov for å frigjøre en leilighet Hun nærmet seg pensjonsalder og vi hadde behov for å frigjøre en leilighet Mennesker med psykisk utviklingshemning på sykehjem Hans Berger er vernepleier og har jobbet som fagkonsulent i habiliteringstjenesten

Detaljer

Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie. Delirium hos eldre. Delirium in Older Persons

Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie. Delirium hos eldre. Delirium in Older Persons Haraldsplass diakonale høgskole Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie Delirium hos eldre Delirium in Older Persons Kandidatnummer: 62 Kull: Legevaktsykepleie 2012 Antall ord: 5989 1 SAMMENDRAG Delirium er

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3. Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3. Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3 Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner Samarbeidsprosjekt mellom Søndre Land kommune og Høgskolen i Gjøvik Marianne Ege Lundberg

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 1 VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver for å starte den første sykepleierutdanningen i Møre og Romsdal, og hadde arbeidet

Detaljer

Bli hos meg, hjelp meg, hør meg

Bli hos meg, hjelp meg, hør meg " Bli hos meg, hjelp meg, hør meg Cicely Saunders. Tema: Bistand til en livsavsluttning i heimen. Hvordan kan sykepleieren i hjemmesykepleien bistå et menneske med uhelbredelig sykdom som ønsker sin livsavsluttning

Detaljer

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven IS-1201 Veileder Heftets

Detaljer

Delplan demenssykdom 2012-2025. Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12

Delplan demenssykdom 2012-2025. Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12 Delplan demenssykdom 2012-2025 Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12 INNHOLD FORORD... 3 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 ARBEIDSPROSESSEN... 6 2.0 HVA ER DEMENSSYKDOM?... 8 2.1 FASER... 8 2.1.1

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer