Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune"

Transkript

1 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 1 for Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Godkjent av NOKUT 21.mai 2008

2 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 2 Innledning Drammen kommune etablerte i september 2006 Drammen geriatriske kompetansesenter i samarbeid med Sykehuset Buskerud HF og Høgskolen i Buskerud (HiBu). I tillegg til pasientrettet virksomhet rettet mot multisyke eldre, er senteret tillagt ansvar for fag- og kompetanseutvikling for kommunens samlede omsorgstjenester. I store deler av pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune er det en stor utfordring å rekruttere og beholde kvalifisert personell. Med denne bakgrunn har Sosial- og helsedirektoratet gitt økonomisk støtte til å utvikle og etablere videreutdanningsprogram. Denne studieplanen omhandler fagskole for deltakere med bakgrunn fra videregående opplæring. Pleie- og omsorgstjenesten er preget av komplekse utfordringer med behov for økt kunnskap innen mange felt. For å imøtekomme disse utfordringene legges det opp til at fagskolen skal gi økt forberedthet til å møte disse på et forsvarlig nivå. Gjennom studiet settes det fokus på de praksisnære utfordringene i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten, og studieprogrammet vil representere en karrierevei for de som allerede arbeider her. I tråd med framtidas utfordringer slik de er skissert i Omsorgsplan 2015 ( St.meld.nr. 25, ) vil innholdet gjenspeile kompleksiteten i kommunehelsetjenesten med fokus både på de eldste eldre, økende brukergrupper under 67 år og utvikling av tjenestetilbud i et flerkulturelt perspektiv. Å arbeide i kommunehelsetjenesten krever tverrfaglig samarbeid. Studiet vil både gjennom undervisning og veiledning fokusere på tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. St.meld.nr. 25,( ) beskriver videre i Kompetanseløftet 2015, en satsning for å møte framtidens omsorgsutfordringer. Erfaringer viser at videreutdanning virker stabiliserende på personellsituasjonen. I perioden tas det sikte på å gi fagskoleutdanning til 6000 personer med videregående opplæring (Omsorgsmeldingen , s. 76). Også Sosial- og helsedirektoratets og bedre skal det bli om morgendagens sosial- og helsetjenester, understreker behov for videreutdanning av helsepersonell både for å stabilisere personellsituasjonen og for å sikre god kvalitet på morgendagens tjenester overfor stadig større faglige utfordringer. Utdanningsprogrammet legges opp som 6 moduler fordelt over to år. Innholdet har tatt utgangspunkt i kartlegging av eksisterende kompetansebehov og gjenspeiler visjoner og ventede utviklingstrekk i pleie- og omsorgstjenestene i Drammen kommune. Studentene er i ordinært arbeid og forventes å anvende egen praksis som lærings- og erfaringsarena. Samarbeid med nærmeste leder er en forutsetning for å delta.

3 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 3 Målgrupper Fagskoletilbudet retter seg mot helsepersonell med videregående opplæring innen helse- og sosialfag og omsorgsfag. Studentene arbeider i hjemmebaserte tjenester, institusjonsbaserte tjenester eller i omsorgstiltakene som dekker tilbud til mennesker med utviklingshemming eller psykisk helsesvikt.. Kommunen vurderer behov for antall studieplasser før hvert opptak. Studentene må ha minst to års klinisk praksis etter endt utdanning. Alle virksomhetene har mulighet for å få med studenter, fordelt slik at det legges gode muligheter for samarbeid mellom studentene, helst flere fra samme avdeling/base. Søkere må være anbefalt av nærmeste leder. Tilbudet henvender seg til fast ansatte hjelpepleiere og omsorgsarbeidere i pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune. Tilbudet gis også etter avtale til tilsvarende yrkesgrupper i omkringliggende kommuner. Opptakskrav For opptak kreves at søker: a) Må være hjelpepleier eller omsorgsarbeider med fullført og bestått videregående opplæring, eventuelt gjennomgått tilsvarende godkjent voksenopplæring.. Søkere som trenger realkompetansevurdering henvises til fylkeskommunen. b) Må vær fast ansatt i Drammen kommune, evt. i annen kommune etter avtale. c) Må i utdanningsperioden arbeide i minimum 50 % stilling. Praksis inngår ikke i tilbudet, men det er et mål at kompetanse utvikles gjennom praktisk arbeid. Det legges til rette for dette gjennom veiledning både i grupper og individuelt. Da det også er et mål at kompetansenivået i avdelingen som helhet skal gjennomgå en utvikling vil det være nødvendig å ha stor nok stillingsbrøk. d) Må ha to års praksis etter endt grunnutdanning. Undervisningen i tilbudet tar utgangspunkt i problemstillinger fra praksis. Det er derfor nødvendig at studentene kjenner praksisfeltet. Søkere som ikke fyller de oppsatte kravene b),c) og d) kan tas opp etter særskilt vurdering. Studentene må ha anbefaling fra nærmeste leder som også inngår kontrakt om oppfølging etter nærmere angitte retningslinjer. Studiet forutsetter bruk av PC. Søknadsfrist gjøres kjent gjennom utsendte skjema. Faglærerne innstiller til opptak som godkjennes av styret. Det gis skriftlig tilbakemelding til søkere..

4 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 4 Mål for utdanningen Overordnet mål er å utdanne reflekterte yrkesutøvere, med høy yrkesetisk standard, som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med andre tjenesteytere og brukere. Utdanningen kvalifiserer for arbeid med mennesker som mottar pleie- og omsorgstjenester i kommunen. Studentene skal gjennom studiet tilegne seg økt kompetanse innen forebygging og rehabilitering, demens, psykisk helsesvikt og alderspsykiatri, utviklingshemning og lindrende behandling og omsorg. Fokus på flerkulturelt perspektiv og brukerperspektiv vil i tillegg bidra til kvalitets-, fag- og kompetanseutvikling. Det er et mål at studiet motiverer for arbeid i kommunehelsetjenesten Det forventes at studentene etter endt utdanning : Anvender helsefremmende og forebyggende kunnskap i arbeidet med pasienter og brukere. Har holdninger til pasienter, pårørende og kollegaer som er preget av respekt og åpenhet Har evne til å reflektere over og begrunne sin virksomhet i forhold til faglige og etiske perspektiver. Har forståelse for utfordringer knyttet til psykisk helse Tar medansvar for å møte ulike behov for lindrende behandling, pleie og omsorg Har kunnskaper om omsorg i et flerkulturelt perspektiv Har forståelse for betydningen av kulturelle og sosiale aktiviteter. Har integrerte kunnskaper og ferdigheter i kommunikasjon og samhandling Samarbeider med pasient og pårørende for å ivareta brukermedvirkning og pasientrettigheter Har forståelse for økonomiske og juridiske rammers betydning for faglig forsvarlig utøvelse av tjenestene Anvender informasjonsteknologisk kunnskap Tar medansvar for veiledning og undervisning Initierer og deltar i tverrfaglig samarbeid Samarbeider på tvers av nivåene i helse- og sosialvesenet, virksomhets- og kommunegrenser Verdigrunnlag og pedagogisk grunnsyn Studiet er tilrettelagt etter voksenpedagogiske prinsipper, med utgangspunkt i deltakeraktive læringsformer. Udanningsprogrammet tar sikte på å integrere teoretisk kunnskap, utover grunnutdanningsnivå, med yrkesrettede og praksisnære tilnærminger. Fagskole i kommunehelsetjenester bygger på et helhetlig menneskesyn og humanistiske verdier. Mennesket har en drift mot, og en vilje til å lære og bør stimuleres til å lære hele

5 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 5 livet. Flere offentlige utredninger har pekt på behovet for at det legges til rette for voksnes læringsmuligheter. Allerede i 1986 kom NOU 1986: 23 Livslang læring. Den fokuserer på at læring er en ufravikelig del av tilværelsen. Fokus på voksenopplæring blir ytterligere dokumentert 11 år senere gjennom NOU 1997: 25 Ny kompetanse grunnlag for en helhetlig etter- og videreutdanningspolitikk. Her pekes det på at kunnskap og kompetanse er viktige grunnlag for både videreutvikling, økt sysselsetting, verdiskaping, videreutvikling av velferdsstaten og aktiv demokratisk deltakelse. Utdanning og kompetanse er av stor betydning for fordeling av inntekt, for likestilling og for innflytelse i samfunnet. Utdanningen legger vekt på pedagogiske metoder som fordrer aktiv deltakelse. Både teoretisk, praktisk og etisk kunnskap må integreres i studentenes kompetanse for å kunne innvirke på praktiske handlinger. Disse kunnskapene integreres gradvis gjennom en langvarig prosess hvor refleksjon over erfaring inngår. Å lære er å oppdage. Fagskolen vil tilrettelegge situasjoner hvor studenten kan oppdage og ta til seg ny kunnskap. Fagskoleutdanning bygger på et grunnlag i denne sammenhengen grunnutdanning fra helse- og sosial fag/omsorgsfag. En praksisnær tilnærming gir muligheter for tolkning og refleksjon over egen praksis etter hvert som ny kunnskap og erfaring presenteres gjennom studiet. Et viktig pedagogisk prinsipp i livslang læring er studentens ansvar for egen læring. Det innebærer at studenten aktivt må oppsøke læresituasjoner og læringsarenaer. Utdanningens rolle blir i større grad å tilrettelegge for læring og støtte/veilede studenten i læreprosessen. Ansvar for egen læring stiller krav til studenten om bevissthet i forhold til læreprosesser og egne læringsbehov. Læring forutsetter deltakelse. Utdanningen vil gi studentene erfaringer med ulike arbeidsformer. Studentene er i sitt vanlige arbeid (min. 50 % stilling) med unntak av tid til teoriundervisning, veiledning og hospitering. Gjennom deltakelse i fagråd påvirker studentene innholdet i teoriundervisningen. Innhold i gruppeveiledningen styres av studentene ved at de selv forbereder tema innen modulens målområde. I individuell veiledning velger studenten selv tema og setter mål for innholdet. Litteraturutvalget angir et felles pensum. I tillegg angis anbefalt litteratur slik at studenten selv kan velge fordypning. Studenten gis også mulighet for egne valg av litteratur knyttet til fordypningsoppgaven. Veksling mellom teori og veiledning, samt egen praksis vurderes som egnet til å gi nye erfaringer og refleksjoner som kan bringes inn i de faglige diskusjoner i studiet og på studentens arbeidssted. Denne tilnærmingsmåte vil gi studenten spesielle muligheter for å integrere teori og praksis, og for å arbeide kunnskapsbasert. Kommunehelsetjenesten er en utfordring i forhold til tverrfaglig samarbeid og samhandling på tvers. Arbeidsprosessen skal være slik at studentene i læreprosessen utvikler evne til samarbeid med andre medarbeidere, faggrupper og nivåer Kommunehelsetjenesten har som mål å være kunnskapsbasert. Dette krever stor endring fra en beskrevet gjøremålsorientert praksis. Fagskolen skal derfor bygge opp under den totale kvalitets- fag og kompetanseutviklingen gjennom bevisstgjøring av kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

6 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 6 Studie- og arbeidsformer Studiet er organisert som deltidsstudium over to år og tilsvarer et halvt års fulltidsstudium. Programmet består av 6 moduler. Teoriundervisningen utgjør i gjennomsnitt 6 dager pr semester i tillegg til tema som tas opp i gruppeveiledningene. Det gis 75 timer veiledning pr år, fordelt på individuell veiledning og månedlige gruppesamlinger. Totalt gir dette 90 timers organisert undervisning pr semester. Det stilles krav om obligatorisk deltakelse ved all undervisning. Fravær fra undervisningen skal dokumenteres med kopi av egenmelding eller sykemelding. Fravær ut over 10 % vurderes spesielt. Teoriundervisningen foregår primært på heldagssamlinger. Gruppeveiledning foregår som månedlige samlinger med refleksjon og diskusjon. Her vil studenten bli utfordret i forhold til problemstillinger som kan gi nye perspektiver på egen praksis. Individuell veiledning gis som klinisk veiledning i praksis, ved at fagpersonell med spesialkompetanse benyttes, eller som hospitering for å innhente nødvendig erfaring. Praksis Utdanningen er et teoretisk studium. Integrering av kunnskaper forutsetter praktisk anvendelse. Arbeidssituasjonen er derfor en viktig læringsarena Studentene arbeider i minimum 50 % stilling i kommunens pleie og omsorgstjeneste. Utdanningen skal ikke vurdere studentens funksjonsdyktighet i praksis. Det forventes at studenten i arbeidskravene tar utgangspunkt i problemstillinger knyttet til egen arbeidssituasjon. Det forventes også at studenten deltar aktivt i kompetanseutvikling i sin avdeling med bakgrunn i tema i utdanningen. Oppfølgingssamtalen med nærmeste leder fokuserer på muligheter for å bidra i avdelingens kompetanseheving, både studentens aktivitet og hvordan avdelingen legger til rette for slikt arbeid. Evalueringsformer Gjennom studiet benyttes ulike former for arbeidskrav og vurderingsformer. Hver modul inneholder arbeidskrav som skal synliggjøre integrering av teori og praksis. Arbeidskravene for en modul må være gjennomført og bestått for å kunne begynne på neste modul. Arbeidskravene vurderes av faglærer. Arbeidskravene leveres elektronisk og tilbakemeldinger fra faglærer blir også gitt elektronisk. Kravene vil være gradvis økende fram til avsluttende fordypningsarbeid. Studenten vil dermed kunne vise innsats, framskritt og prestasjoner over et lengre tidsrom. Det er lagt inn ulike former for arbeidskrav som sikrer både en faglig utvikling og nødvendig omfang av faktakunnskap. Studiet avsluttes med et fordypningsarbeid hvor studenten velger problemstilling innen tema for modulene. Valg av problemstilling skal godkjennes av faglærer og avdelingsleder. Besvarelsen vurderes av ekstern sensor i tillegg til faglærer. Karakterene som benyttes er bestått/ikke bestått.

7 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 7 Oversikt over lærestoff Nivået er tilpasset fagskole med litteratur ut over grunnutdanningsnivå. For hver modul gis oversikt over aktuell litteratur som gjenspeiler oppdatert kunnskap innen området.. Obligatorisk litteratur angis for hver modul og utgjør totalt ca sider. I tillegg velger studenten selv 200 sider knyttet til avsluttende fordypningsarbeid. Innholdet i utdanningen omfatter mange tema. Litteratur vil derfor bli anbefalt i form av bøker/artikler i tillegg til at enkeltkapitler vil bli tilbudt i kompendier. Da utdanningen strekker seg over to år vil utvalget av aktuell litteratur kunne endre seg noe. Studieinnhold Innholdet er organisert i seks moduler. Undervisningen vil ta utgangspunkt i den kliniske praksis. Dette innebærer at flere temaer blir belyst samtidig. Dette vil igjen gi mulighet for en gradvis økende kompleksitet i undervisningen. Modul 1 Menneskesyn og verdier i kommunehelsetjenesten Modulen fokuserer på verdisyn, etikk, sentrale juridiske og yrkesetiske problemstillinger og dilemma som kan oppstå i spenningsfeltet mellom yrkesetiske, juridiske og økonomiske rammer for tjenesteutøvelsen. Aldring og sykdomspresentasjoner vektlegges. Mål Etter gjennomgått modul 1 skal studenten ha oppøvet evne til å reflektere over og begrunne sin virksomhet i forhold til faglige og etiske utfordringer og problemstillinger ha forståelse for organisatoriske og juridiske rammer for tjenesteutøvelsen kunne anvende prinsipper for forebyggende arbeid og forstå det rehabiliterende aspekt i behandling, pleie og omsorg. ha oversikt over aldring og sykdommer i alderdommen. Innhold I denne modulen belyses følgende temaer: Menneskesyn og verdier i behandling, pleie og omsorg Etikk Lovverk og organisering av kommunehelsetjenesten Gerontologi og geriatri Rehabilitering

8 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 8 Pensum: Tuntland,H (red).(2006). Sykdommer hos eldre. N.W.Damm & søn Krüger Grasaas,K., Sjursen,M., Stordalen,J. (2009). Etikk og kommunikasjon. Høyskoleforlaget Tuntland,H.(red) (2005). Aldring og livsvilkår. N.W.Damm & søn Normann,T.,Sandvin,J.T., Thommesen,H.(2008). Om rehabilitering Kommuneforlaget Pensum: 353 sider Hele boken Del I - Kap.1,3 Del II kap.4,5,6, 8,9,11 Kap. 1 og 6 Utdrag 225 s 78 s 32 s 18 s Arbeidskrav Eksempel fra praksis nedtegnes og reflekteres over i gruppeveiledning og studenten utarbeider et påfølgende refleksjonsnotat. Veiledning og krav er beskrevet i vedlegget: gruppeveiledning. Arbeidskravet må være bestått før studenten kan fortsette i modul 2. Modul 2 Psykisk helsesvikt Valg av tema gjenspeiler morgendagens største utfordringer i møte med de eldste eldre. Modulen tar opp problemstillinger knyttet til utvikling av demens og depresjoner.. Også utviklingshemming blir problematisert som sårbarhetsfaktor. Mål Etter gjennomgått modul 2 skal studenten ha kunnskap om tjenestetilbudet knyttet til demens, depresjoner, rus og utviklingshemming. ha kjennskap til særskilte problemstillinger som bruk av tvang og hvordan ulike kognitive forutsetninger innvirker på tjenestetilbudet være bevisst på betydningen av å forebygge stigmatisering Innhold I denne modulen belyses følgende temaer: Demens Nedstemthet og depresjoner Utviklingshemming Pensum:

9 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 9 Herheim.Å og Langholm.K.: Psykisk helsearbeid teorier og arbeidsmåter, N.W.Damm & søn, 2006 Stubrud, L.H.: Utviklingshemming i et økologisk perspektiv, Univeritetsforlaget, 2006 Tuntland, H. red: Sykdommer hos eldre, N.W. Damm & søn, 2006 Bondevik, M.,Nygaard, H.A.:Tverrfaglig geriatri. 2.utgave Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS, 2006 Engedal, K.,Haugen, P.K., Demens, Forlaget Aldring og helse, 2006 Befring, A.K.C.: Jus i helse og sosialtjenesten, Damm, 2007 Pensum: 151 sider Kap. 6, 11 og 12 s s Kap. 9 (s ) Kap.23 Kap.1,2 og 9 Kap.5, 9 og 12 Arbeidskrav I andre modul leveres en hjemmeeksamen etter gitt tekst som relaterer seg til sentrale emner i modul 1 og 2. Oppgaven kan besvares individuelt eller i gruppe Det gjennomføres et oppgaveseminar ved oppstart med felles veiledning. I tillegg gis inntil èn times veiledning etter behov. Besvarelsen vurderes etter følgende kriterier: Faglige kriterier Tema er klart avgrenset og definert Innholdet i oppgaven belyses ved hjelp av aktuell litteratur Refleksjoner over egne erfaringer vektlegges Etiske problemstillinger knyttet til det valgte område er vurdert Formelle kriterier Normer for skriftlige arbeider følges Oppgavens lengde er på maks ord Arbeidskravet må være bestått før studenten kan fortsette i modul 3 Modul 3 Lindrende behandling, pleie og omsorg Modulen tar opp behovet for lindrende behandling i et bredt perspektiv. Palliasjon ses i forhold til økende behov med økende alder. Symptomlindring hos døende sykehjemspasienter fokuseres. Mål Etter gjennomført modul 3 skal studenten ha kunnskap om grunnleggende prinsipper for lindrende behandling, pleie og omsorg. kunne gjøre rede for lindrende tiltak både i forhold til fysiske, psykiske, sosiale og åndelig/eksistensielle behov.

10 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 10 Innhold I denne modulen belyses følgende temaer: Smertelindring Lindring av andre plagsomme symptomer Ernæring Kriser, sorg og mestring Håp og livskvalitet Kommunikasjon Pensum: Kaasa,S.(red):Palliasjon, Gyldendal, 2007 Bugge, K.E.,Eriksen,H.,Sandvik,O.(red): Sorg, Fagbokforlaget, 2003 Tuntland, H.red: Forebygging, rehabilitering og omsorg, N.W.Damm & søn,2005 Knutstad,U.,Nielsen,B,K.,red: Sykepleieboken 2, Akribe as, 2006 Reitan, A.M, Schjølberg,T.K.(red): Kreftsykepleie, Akribe, 2006 Pensum: 227 sider Kap.10,11,14 og 28,29 Kap.3, 7 Kap.15, 16 Kap.6, 7 og 8 s Arbeidskrav Studentene gjennomfører en planlagt undervisning i egen avdeling. Veiledning blir gitt i gruppeveiledningene. Etter gjennomført undervisning skriver studenten et refleksjonsnotat som leveres faglærer innen avtalt frist. Refleksjonsnotatet skal beskrive hva som skjedde, hva lyktes du med og hva lærte du? Sammen med refleksjonsnotatet leveres aktuell litteraturliste. Arbeidskravet må være bestått før studenten kan fortsette i modul 4

11 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 11 Modul 4 Det flerkulturelle samfunn Flerkulturell forståelse belyses både fra pasient/pårørende perspektiv og arbeidstakerperspektiv. Pårørende vies spesiell oppmerksomhet. Mål Etter gjennomført modul 4 skal studenten ha kunnskaper om kulturens betydning i møte med pasienter, pårørende og medarbeidere. kunne reflektere over tverrkulturelle utfordringer og kunne foreslå tiltak i forhold til disse. Innhold I denne modulen belyses følgende temaer: Innvandrere i et flerkulturelt samfunn Aldring i tverrkulturelt perspektiv Tverrkulturell kommunikasjon Pensum: Nord,R.,Eilertsen,G.,Bjerkreim,T.,red: Eldre i en brytningstid, Gyldendal Norsk Forlag AS, 2005 Heap, K.: Samtalen i eldreomsorgen, Kommuneforlaget AS, 1990 Seeberg, M.L.: Velferdstaten møter verden, Gyldendal Norsk Forlag AS, 2007 Pensum 144 sider s Kap.15 Hele boken Arbeidskrav Modulen avsluttes med individuell skoleeksamen med spørsmål relatert til sentrale emner i modul 3 og 4. Vekting av spørsmålene angis i oppgaven. Besvarelsen må oppnå 50 % av totalt mulige poeng for å bestå. Arbeidskravet må være bestått før studenten kan fortsette i modul 5 Modul 5 Brukermedvirkning i kommunehelsetjenesten Modulen fokuserer på at kommunehelsetjenesten baserer seg på vedtak. Vedtakene er gjenstand for avveining av etiske, medisinske, juridiske og økonomiske vurderinger. Kunnskapsbasert praksis med hovedvekt på brukermedvirkning blir drøftet. Gjennom problematisering av den multisyke eldre drøftes ulike tilnærminger i lys av ressursbruk og mestringsstrategier.

12 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 12 Mål. Etter gjennomført modul 5 skal studenten ha kunnskap om brukermedvirkning i lys av faglige, etiske og juridiske perspektiver. Kunne anvende kunnskaper om sårbarhetsfaktorer i kommunikasjon med pasienter og pårørende. kunne tilrettelegge for kulturelle og sosiale aktiviteter Innhold I denne modulen belyses følgende temaer: Sårbarhetsfaktorer Metodiske tilnærmelser Etiske utfordringer Kommunikasjon, Kulturelle og sosiale aktiviteter Brukermedvirkning, ressursorientering og mestringsstrategier Pårørende og personlig nettverk Pensum: Lingås, L.G.,Martinussen,N.: Organisering og yrkesutøvelse, N.W.Damm & søn, 2006 Engedal,K.,Haugen,P.K.: Demens, Forlaget Aldring og helse, 2006 Borg, M.,Topor,A.:Virksomme relasjoner, Kommuneforlaget AS, 2003 Smedbye,K.L., Hotvedt,K.:Fra fortvilelse til forståelse, Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens/infobanken, 1999 Heap,K.: Samtalen i eldreomsorgen, Kommuneforlaget AS, 1990 Bjørk, I.T.,Helseth, S.,Nortvedt, F.: Møte mellom pasient og sykepleier, Gyldendal Norsk Forlag AS, 2002 Røkenes, O.H.,Hanssen, P.H.:Bære eller briste, Fagbokforlaget, 2006 Pensum 182 sider Kap.2, 4 Kap.16 Kap.7 Kap.5 Del.2 Kap.13 Kap.7

13 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 13 Arbeidskrav I femte modul skal studenten planlegge, gjennomføre og evaluere et kulturelt arrangement for pasienter/brukere. Oppgaven skal belyse hvordan brukermedvirkning kan ivaretas i lys av sårbarhetsfaktorer, tilgjengelige ressurser og mestringsstrategier. Oppgaven gjennomføres individuelt eller som gruppe. Veiledning blir gitt i gruppeveiledningene ved at studentene legger fram sine planer for refleksjon.. Arbeidskravet vurderes etter følgende kriterier: Plan for arrangementet belyser de nevnte krav Aktuelle sårbarhetsfaktorer er gjort rede for. Evaluering inneholder Refleksjoner over egne erfaringer Arbeidskravet må være bestått før studenten kan fortsette i modul 6 Modul 6 Kvalitets-, fag- og kompetanseutvikling Modulen problematiserer sammenhengen mellom kvalitets-, fag- og kompetanseutvikling. Det fokuseres på muligheter for å bygge faglig infrastruktur gjennom veiledning og samhandling. Tverrfaglig samarbeid i klinisk praksis og på tvers av nivåene i helse- og sosialvesenet belyses. Mål Etter gjennomført modul 6 skal studenten ta medansvar for kvalitetsarbeid og dokumentasjon. ta medansvar for tverrfaglig samarbeid. ha kjennskap til grunnleggende prinsipper for undervisning og veiledning. Innhold I denne modulen belyses følgende temaer: Kvalitet Samhandling Dokumentasjon Undervisning og veiledning Tverrfaglig samarbeid Frivillig arbeid Pensum: Fjørtoft, A.K.:Hjemmesykepleie, Fagbokforlaget Vigmostad& Bjørke AS, 2006 Bondevik,M.,Nygard,H.A.: Tverrfaglig geriatri, Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS, 2006 Granum,V.:Praktisk pasientundervisning, Fagbokforlaget, 2003 Knutstad, U, Nielsen, B.K.:(red) Sykepleieboken 2, Akribe, 2006 Befring, A.K.C.: Jus i helse og sosieltjenesten, Damm, 2007 Pensum: 108 sider Kap.8 Kap.14 Kap. 1,3,7 og 8,9 Kap. 13 Kap.13

14 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 14 Arbeidskrav I løpet av modul 6 arbeider studentene med en fordypningsoppgave basert på en selvvalgt problemstilling. Problemstillingen godkjennes av veileder, samt arbeidsgiver innen en gitt frist. Det knyttes 200 sider selvvalgt pensum til oppgaven. Oppgaven gjennomføres individuelt eller som gruppe. Besvarelsen skal ha et omfang på max 3000 ord og vurderes til bestått/ikke bestått, se for øvrig egne retningslinjer for fordypningsarbeid.. Fornyet prøve Krav til bestått arbeidskrav er økende fram til avsluttende fordypningsarbeid. Arbeidskravet for hver modul må være bestått før deltaker fortsetter i neste modul. Ved problemer med å overholde frister samarbeider student og faglærer om tilpasninger. En student kan fremstille seg til eksamen/levere arbeidskrav for samme modul inntil to ganger.

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 1 for Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Godkjent av NOKUT 21.mai 2008 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 2 Innledning Drammen

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Styringsordning og reglement

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Styringsordning og reglement Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Styringsordning og reglement Forord Fagskole i kommunehelsetjenester Kommunehelsetjenester er valgt som navn og hovedfokus for denne utdanningen. I Omsorgsplan

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Heltid/deltid: Deltid Introduksjon Studiepoeng 60. Videreutdanning i kreftsykepleie er et deltidstudie over fire semester. Kreftsykepleier utøver

Detaljer

Fagskoleutdanning i rehabilitering

Fagskoleutdanning i rehabilitering Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i rehabilitering 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1 4 Organisering

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Fagskoleutdanning. For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02.

Fagskoleutdanning. For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02. Fagskoleutdanning For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02.09 Godkjent i NOKUT Spesialpedagogikk Veiledning Region 1: Peder Myhres veg

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng Side 1/8 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4)

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4) Side 1/9 Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng Kull 2014 (4) Høgskolen i Buskerud og Vestfold Raveien 197, Borre Tlf. 31 00 80 00 www.hbv.no

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

Tor Solheim rektor 01.10.2013

Tor Solheim rektor 01.10.2013 Tor Solheim rektor Fagskulelova 1 Formål og virkeområde «Med fagskuleutdanning meinast korte yrkesretta utdanningar som bygger på vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse.» «Med yrkesretta

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Emnekode: BSYP5C_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng

Studieplan Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng Side 1/9 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i styret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 5. september 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange områder i politi-

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie

Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Fagskolen i Troms avd. Skjervøy Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie i samarbeid med Mål for utdanningen Videreutdanningen i kreftomsorg og lindrende

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. juni 2014 1. Innledning Politiet har i den daglige operative tjeneste kontakt med publikum, og skal løse

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Plan for dagen Felles: (1000-1130) Presentasjoner Fagskolen i Nord-Trøndelag Levanger fagskole Fagvis: (1200-1330) Arbeid med strategi for Levanger

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06. Spesialpedagogikk 1 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...3

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter Avdeling for sykepleie Program for videreutdanning Videreutdanningen i sykepleie til barn med smerter Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Fagskoleutdanning. Autismeomsorg Eldreomsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Rehabilitering Spesialpedagogikk Veiledning

Fagskoleutdanning. Autismeomsorg Eldreomsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Rehabilitering Spesialpedagogikk Veiledning Fagskoleutdanning For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Godkjent i NOKUT Autismeomsorg Eldreomsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Rehabilitering Spesialpedagogikk Veiledning Region 1:

Detaljer

Barnesykepleie - videreutdanning

Barnesykepleie - videreutdanning Studieprogram V-BARNSPL, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Barnesykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul 1 godkjent av rektor 25. februar 2016 1. Innledning Veiledning utøves innenfor

Detaljer

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng Studieplan Aktiv omsorg 15 studiepoeng Godkjent av dekan ved HiT, Fakultet for helse- og sosialfag, 1. februar 2013 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn, behov og formål Det offentlige står overfor store utfordringer

Detaljer

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER EMNER: 4SYK305 SYKEPLEIE, PSYKOLOGI, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, OG PRAKSIS I HJEMMEBASERT/ PSYKISK HELSEVERN Fra fagplanens hovedemne 1 (Sykepleiens faglige

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2

051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2 Høgskolen i Telemark 051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2 Alt 1) For studenter som har hatt kliniske studier i psykisk helsearbeid uke 15-23 2011 Studenten synliggjør kunnskapsbasert sykepleie Studenten

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Emnekode: VAIOB10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak,

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Dette vedlegget er oversikt over antall medarbeidere som har vært i ulike kompetansetiltak

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innledning Borgernes rettssikkerhet har sentral betydning i all offentlig myndighetsutøvelse.

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag, 25.03.2008 Godkjent avdelingsstyret ASP.

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr.

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. UTDANNINGSAVDELINGEN VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. Yrkespraksis. Her skal du lese igjennom kompetansemålene i læreplanen og evaluere deg

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Kull 03H August 2005 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid (PSD) 30 studiepoeng Innledning Studiet Prestasjonsutvikling i skyting - deltid fokuserer på ulike aspekter som ligger til grunn for å heve

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng av pasienter Side 1/5 Studieplan Studieår 2014-2015 Vår 2015 Videreutdanning 7,5 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Fagakademiet i samarbeid med Fagskolen Innlandet tilbyr. Etterutdanning innen boligsosialt arbeid rus og psykiske lidelser

Fagakademiet i samarbeid med Fagskolen Innlandet tilbyr. Etterutdanning innen boligsosialt arbeid rus og psykiske lidelser Fagakademiet i samarbeid med Fagskolen Innlandet tilbyr Etterutdanning innen boligsosialt arbeid rus og psykiske lidelser Målgruppe Ansatte i kommuner og andre virksomheter som har fullført og bestått

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsearbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg. Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014

Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg. Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014 Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014 Utdanningssted Utdanningstilbud: Fjernundervisning ved Christian Thams

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Ammeveiledning. 20 studiepoeng

Studieplan. Videreutdanning i Ammeveiledning. 20 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Ammeveiledning 20 studiepoeng Studieplanen er godkjent 1.gang: 01.08.2006 Studieplanen er revidert og godkjent av dekan 26.5.2010 1. Innledning Nasjonalt kompetansesenter for

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

Studieplan. Studieår 2013 2014

Studieplan. Studieår 2013 2014 Side 1/9 Studieplan Studieår 2013 2014 HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 fax: 32 20 64 10 e-post: postmottak@hibu.no Side 2/9 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt og/ eller kritisk syke pasienter i en hverdag

Detaljer

Fagstige for søkere med høyskoleutdanning og/eller universitetsutdanning

Fagstige for søkere med høyskoleutdanning og/eller universitetsutdanning Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

Individuell lærekandidatplan

Individuell lærekandidatplan Individuell lærekandidatplan for: i Helsearbeiderfagetfaget Startdato: Sluttdato: Navn på opplæringskontor Navn på bedrift Sign. opplæringskontor Sign. lærekandidat Sign. bedrift Dato godkjent: Avdeling

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere Knut Ole Rosted - AVO Fylkeskommunen forvalter - Forvaltningsreformen 01.01.2010 Fylkeskommunene (FK) er gitt ansvaret for drift- og finansiering av fagskole

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I KOMMUNEHELSETJENESTEN - ELDREOMSORG - HJEMMEBASERTE TJENESTER SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3.

Detaljer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer Emneplan Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag 2015 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Med forbehold om endringer 1 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Formål...

Detaljer

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Samlet programbeskrivelse Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Varighet: 3 år Studiepoeng: 120 Organisering: Deltidsstudium Ansvarlig fakultet: Det medisinske fakultet Programnavn: Avansert

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Innsatslederen er politidistriktets øverste leder på taktisk nivå

Detaljer

Fagskoleutdanning i helse- og sosialfag. Oslo, 23.05.06 Odd Mandal, SHdir

Fagskoleutdanning i helse- og sosialfag. Oslo, 23.05.06 Odd Mandal, SHdir Fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Oslo, 23.05.06 Odd Mandal, SHdir Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell 2003-2006 Rekruttering for betre kvalitet Utarbeidd av Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Praksisprogram for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Praksisprogram for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid Praksisprogram for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid Høst 2014 Innhold 1 Innledning... 1 2 Organisering og omfang... 1 3 Læringsutbytte... 1 4 Krav for å kunne få et praksissted godkjent...

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Om videreutdanning i intensivsykepleie: Videreutdanningen i intensivsykepleie er et heltidsstudium på tre

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

UTVIKLINGSMÅL Ottestad sykehjem, Undervisningssykehjem i Hedmark 2010 2013

UTVIKLINGSMÅL Ottestad sykehjem, Undervisningssykehjem i Hedmark 2010 2013 UTVIKLINGSMÅL Ottestad sykehjem, Undervisningssykehjem i Hedmark 2010 2013 Ingen kan klare alt, heller ikke vi! Det er derfor nødvendig å velge ut noen satsningsområder som gjør oss i stand til å målrette

Detaljer

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID.

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. I Rammeplan og forskrift for Barnevernpedagogutdanningen, fastsatt 1. desember 2005, understrekes viktigheten av praksis. Her skisseres hensikten

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer