Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune"

Transkript

1 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 1 for Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Godkjent av NOKUT 21.mai 2008

2 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 2 Innledning Drammen kommune etablerte i september 2006 Drammen geriatriske kompetansesenter i samarbeid med Sykehuset Buskerud HF og Høgskolen i Buskerud (HiBu). I tillegg til pasientrettet virksomhet rettet mot multisyke eldre, er senteret tillagt ansvar for fag- og kompetanseutvikling for kommunens samlede omsorgstjenester. I store deler av pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune er det en stor utfordring å rekruttere og beholde kvalifisert personell. Med denne bakgrunn har Sosial- og helsedirektoratet gitt økonomisk støtte til å utvikle og etablere videreutdanningsprogram. Denne studieplanen omhandler fagskole for deltakere med bakgrunn fra videregående opplæring. Pleie- og omsorgstjenesten er preget av komplekse utfordringer med behov for økt kunnskap innen mange felt. For å imøtekomme disse utfordringene legges det opp til at fagskolen skal gi økt forberedthet til å møte disse på et forsvarlig nivå. Gjennom studiet settes det fokus på de praksisnære utfordringene i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten, og studieprogrammet vil representere en karrierevei for de som allerede arbeider her. I tråd med framtidas utfordringer slik de er skissert i Omsorgsplan 2015 ( St.meld.nr. 25, ) vil innholdet gjenspeile kompleksiteten i kommunehelsetjenesten med fokus både på de eldste eldre, økende brukergrupper under 67 år og utvikling av tjenestetilbud i et flerkulturelt perspektiv. Å arbeide i kommunehelsetjenesten krever tverrfaglig samarbeid. Studiet vil både gjennom undervisning og veiledning fokusere på tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. St.meld.nr. 25,( ) beskriver videre i Kompetanseløftet 2015, en satsning for å møte framtidens omsorgsutfordringer. Erfaringer viser at videreutdanning virker stabiliserende på personellsituasjonen. I perioden tas det sikte på å gi fagskoleutdanning til 6000 personer med videregående opplæring (Omsorgsmeldingen , s. 76). Også Sosial- og helsedirektoratets og bedre skal det bli om morgendagens sosial- og helsetjenester, understreker behov for videreutdanning av helsepersonell både for å stabilisere personellsituasjonen og for å sikre god kvalitet på morgendagens tjenester overfor stadig større faglige utfordringer. Utdanningsprogrammet legges opp som 6 moduler fordelt over to år. Innholdet har tatt utgangspunkt i kartlegging av eksisterende kompetansebehov og gjenspeiler visjoner og ventede utviklingstrekk i pleie- og omsorgstjenestene i Drammen kommune. Studentene er i ordinært arbeid og forventes å anvende egen praksis som lærings- og erfaringsarena. Samarbeid med nærmeste leder er en forutsetning for å delta.

3 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 3 Målgrupper Fagskoletilbudet retter seg mot helsepersonell med videregående opplæring innen helse- og sosialfag og omsorgsfag. Studentene arbeider i hjemmebaserte tjenester, institusjonsbaserte tjenester eller i omsorgstiltakene som dekker tilbud til mennesker med utviklingshemming eller psykisk helsesvikt.. Kommunen vurderer behov for antall studieplasser før hvert opptak. Studentene må ha minst to års klinisk praksis etter endt utdanning. Alle virksomhetene har mulighet for å få med studenter, fordelt slik at det legges gode muligheter for samarbeid mellom studentene, helst flere fra samme avdeling/base. Søkere må være anbefalt av nærmeste leder. Tilbudet henvender seg til fast ansatte hjelpepleiere og omsorgsarbeidere i pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune. Tilbudet gis også etter avtale til tilsvarende yrkesgrupper i omkringliggende kommuner. Opptakskrav For opptak kreves at søker: a) Må være hjelpepleier eller omsorgsarbeider med fullført og bestått videregående opplæring, eventuelt gjennomgått tilsvarende godkjent voksenopplæring.. Søkere som trenger realkompetansevurdering henvises til fylkeskommunen. b) Må vær fast ansatt i Drammen kommune, evt. i annen kommune etter avtale. c) Må i utdanningsperioden arbeide i minimum 50 % stilling. Praksis inngår ikke i tilbudet, men det er et mål at kompetanse utvikles gjennom praktisk arbeid. Det legges til rette for dette gjennom veiledning både i grupper og individuelt. Da det også er et mål at kompetansenivået i avdelingen som helhet skal gjennomgå en utvikling vil det være nødvendig å ha stor nok stillingsbrøk. d) Må ha to års praksis etter endt grunnutdanning. Undervisningen i tilbudet tar utgangspunkt i problemstillinger fra praksis. Det er derfor nødvendig at studentene kjenner praksisfeltet. Søkere som ikke fyller de oppsatte kravene b),c) og d) kan tas opp etter særskilt vurdering. Studentene må ha anbefaling fra nærmeste leder som også inngår kontrakt om oppfølging etter nærmere angitte retningslinjer. Studiet forutsetter bruk av PC. Søknadsfrist gjøres kjent gjennom utsendte skjema. Faglærerne innstiller til opptak som godkjennes av styret. Det gis skriftlig tilbakemelding til søkere..

4 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 4 Mål for utdanningen Overordnet mål er å utdanne reflekterte yrkesutøvere, med høy yrkesetisk standard, som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med andre tjenesteytere og brukere. Utdanningen kvalifiserer for arbeid med mennesker som mottar pleie- og omsorgstjenester i kommunen. Studentene skal gjennom studiet tilegne seg økt kompetanse innen forebygging og rehabilitering, demens, psykisk helsesvikt og alderspsykiatri, utviklingshemning og lindrende behandling og omsorg. Fokus på flerkulturelt perspektiv og brukerperspektiv vil i tillegg bidra til kvalitets-, fag- og kompetanseutvikling. Det er et mål at studiet motiverer for arbeid i kommunehelsetjenesten Det forventes at studentene etter endt utdanning : Anvender helsefremmende og forebyggende kunnskap i arbeidet med pasienter og brukere. Har holdninger til pasienter, pårørende og kollegaer som er preget av respekt og åpenhet Har evne til å reflektere over og begrunne sin virksomhet i forhold til faglige og etiske perspektiver. Har forståelse for utfordringer knyttet til psykisk helse Tar medansvar for å møte ulike behov for lindrende behandling, pleie og omsorg Har kunnskaper om omsorg i et flerkulturelt perspektiv Har forståelse for betydningen av kulturelle og sosiale aktiviteter. Har integrerte kunnskaper og ferdigheter i kommunikasjon og samhandling Samarbeider med pasient og pårørende for å ivareta brukermedvirkning og pasientrettigheter Har forståelse for økonomiske og juridiske rammers betydning for faglig forsvarlig utøvelse av tjenestene Anvender informasjonsteknologisk kunnskap Tar medansvar for veiledning og undervisning Initierer og deltar i tverrfaglig samarbeid Samarbeider på tvers av nivåene i helse- og sosialvesenet, virksomhets- og kommunegrenser Verdigrunnlag og pedagogisk grunnsyn Studiet er tilrettelagt etter voksenpedagogiske prinsipper, med utgangspunkt i deltakeraktive læringsformer. Udanningsprogrammet tar sikte på å integrere teoretisk kunnskap, utover grunnutdanningsnivå, med yrkesrettede og praksisnære tilnærminger. Fagskole i kommunehelsetjenester bygger på et helhetlig menneskesyn og humanistiske verdier. Mennesket har en drift mot, og en vilje til å lære og bør stimuleres til å lære hele

5 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 5 livet. Flere offentlige utredninger har pekt på behovet for at det legges til rette for voksnes læringsmuligheter. Allerede i 1986 kom NOU 1986: 23 Livslang læring. Den fokuserer på at læring er en ufravikelig del av tilværelsen. Fokus på voksenopplæring blir ytterligere dokumentert 11 år senere gjennom NOU 1997: 25 Ny kompetanse grunnlag for en helhetlig etter- og videreutdanningspolitikk. Her pekes det på at kunnskap og kompetanse er viktige grunnlag for både videreutvikling, økt sysselsetting, verdiskaping, videreutvikling av velferdsstaten og aktiv demokratisk deltakelse. Utdanning og kompetanse er av stor betydning for fordeling av inntekt, for likestilling og for innflytelse i samfunnet. Utdanningen legger vekt på pedagogiske metoder som fordrer aktiv deltakelse. Både teoretisk, praktisk og etisk kunnskap må integreres i studentenes kompetanse for å kunne innvirke på praktiske handlinger. Disse kunnskapene integreres gradvis gjennom en langvarig prosess hvor refleksjon over erfaring inngår. Å lære er å oppdage. Fagskolen vil tilrettelegge situasjoner hvor studenten kan oppdage og ta til seg ny kunnskap. Fagskoleutdanning bygger på et grunnlag i denne sammenhengen grunnutdanning fra helse- og sosial fag/omsorgsfag. En praksisnær tilnærming gir muligheter for tolkning og refleksjon over egen praksis etter hvert som ny kunnskap og erfaring presenteres gjennom studiet. Et viktig pedagogisk prinsipp i livslang læring er studentens ansvar for egen læring. Det innebærer at studenten aktivt må oppsøke læresituasjoner og læringsarenaer. Utdanningens rolle blir i større grad å tilrettelegge for læring og støtte/veilede studenten i læreprosessen. Ansvar for egen læring stiller krav til studenten om bevissthet i forhold til læreprosesser og egne læringsbehov. Læring forutsetter deltakelse. Utdanningen vil gi studentene erfaringer med ulike arbeidsformer. Studentene er i sitt vanlige arbeid (min. 50 % stilling) med unntak av tid til teoriundervisning, veiledning og hospitering. Gjennom deltakelse i fagråd påvirker studentene innholdet i teoriundervisningen. Innhold i gruppeveiledningen styres av studentene ved at de selv forbereder tema innen modulens målområde. I individuell veiledning velger studenten selv tema og setter mål for innholdet. Litteraturutvalget angir et felles pensum. I tillegg angis anbefalt litteratur slik at studenten selv kan velge fordypning. Studenten gis også mulighet for egne valg av litteratur knyttet til fordypningsoppgaven. Veksling mellom teori og veiledning, samt egen praksis vurderes som egnet til å gi nye erfaringer og refleksjoner som kan bringes inn i de faglige diskusjoner i studiet og på studentens arbeidssted. Denne tilnærmingsmåte vil gi studenten spesielle muligheter for å integrere teori og praksis, og for å arbeide kunnskapsbasert. Kommunehelsetjenesten er en utfordring i forhold til tverrfaglig samarbeid og samhandling på tvers. Arbeidsprosessen skal være slik at studentene i læreprosessen utvikler evne til samarbeid med andre medarbeidere, faggrupper og nivåer Kommunehelsetjenesten har som mål å være kunnskapsbasert. Dette krever stor endring fra en beskrevet gjøremålsorientert praksis. Fagskolen skal derfor bygge opp under den totale kvalitets- fag og kompetanseutviklingen gjennom bevisstgjøring av kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

6 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 6 Studie- og arbeidsformer Studiet er organisert som deltidsstudium over to år og tilsvarer et halvt års fulltidsstudium. Programmet består av 6 moduler. Teoriundervisningen utgjør i gjennomsnitt 6 dager pr semester i tillegg til tema som tas opp i gruppeveiledningene. Det gis 75 timer veiledning pr år, fordelt på individuell veiledning og månedlige gruppesamlinger. Totalt gir dette 90 timers organisert undervisning pr semester. Det stilles krav om obligatorisk deltakelse ved all undervisning. Fravær fra undervisningen skal dokumenteres med kopi av egenmelding eller sykemelding. Fravær ut over 10 % vurderes spesielt. Teoriundervisningen foregår primært på heldagssamlinger. Gruppeveiledning foregår som månedlige samlinger med refleksjon og diskusjon. Her vil studenten bli utfordret i forhold til problemstillinger som kan gi nye perspektiver på egen praksis. Individuell veiledning gis som klinisk veiledning i praksis, ved at fagpersonell med spesialkompetanse benyttes, eller som hospitering for å innhente nødvendig erfaring. Praksis Utdanningen er et teoretisk studium. Integrering av kunnskaper forutsetter praktisk anvendelse. Arbeidssituasjonen er derfor en viktig læringsarena Studentene arbeider i minimum 50 % stilling i kommunens pleie og omsorgstjeneste. Utdanningen skal ikke vurdere studentens funksjonsdyktighet i praksis. Det forventes at studenten i arbeidskravene tar utgangspunkt i problemstillinger knyttet til egen arbeidssituasjon. Det forventes også at studenten deltar aktivt i kompetanseutvikling i sin avdeling med bakgrunn i tema i utdanningen. Oppfølgingssamtalen med nærmeste leder fokuserer på muligheter for å bidra i avdelingens kompetanseheving, både studentens aktivitet og hvordan avdelingen legger til rette for slikt arbeid. Evalueringsformer Gjennom studiet benyttes ulike former for arbeidskrav og vurderingsformer. Hver modul inneholder arbeidskrav som skal synliggjøre integrering av teori og praksis. Arbeidskravene for en modul må være gjennomført og bestått for å kunne begynne på neste modul. Arbeidskravene vurderes av faglærer. Arbeidskravene leveres elektronisk og tilbakemeldinger fra faglærer blir også gitt elektronisk. Kravene vil være gradvis økende fram til avsluttende fordypningsarbeid. Studenten vil dermed kunne vise innsats, framskritt og prestasjoner over et lengre tidsrom. Det er lagt inn ulike former for arbeidskrav som sikrer både en faglig utvikling og nødvendig omfang av faktakunnskap. Studiet avsluttes med et fordypningsarbeid hvor studenten velger problemstilling innen tema for modulene. Valg av problemstilling skal godkjennes av faglærer og avdelingsleder. Besvarelsen vurderes av ekstern sensor i tillegg til faglærer. Karakterene som benyttes er bestått/ikke bestått.

7 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 7 Oversikt over lærestoff Nivået er tilpasset fagskole med litteratur ut over grunnutdanningsnivå. For hver modul gis oversikt over aktuell litteratur som gjenspeiler oppdatert kunnskap innen området.. Obligatorisk litteratur angis for hver modul og utgjør totalt ca sider. I tillegg velger studenten selv 200 sider knyttet til avsluttende fordypningsarbeid. Innholdet i utdanningen omfatter mange tema. Litteratur vil derfor bli anbefalt i form av bøker/artikler i tillegg til at enkeltkapitler vil bli tilbudt i kompendier. Da utdanningen strekker seg over to år vil utvalget av aktuell litteratur kunne endre seg noe. Studieinnhold Innholdet er organisert i seks moduler. Undervisningen vil ta utgangspunkt i den kliniske praksis. Dette innebærer at flere temaer blir belyst samtidig. Dette vil igjen gi mulighet for en gradvis økende kompleksitet i undervisningen. Modul 1 Menneskesyn og verdier i kommunehelsetjenesten Modulen fokuserer på verdisyn, etikk, sentrale juridiske og yrkesetiske problemstillinger og dilemma som kan oppstå i spenningsfeltet mellom yrkesetiske, juridiske og økonomiske rammer for tjenesteutøvelsen. Aldring og sykdomspresentasjoner vektlegges. Mål Etter gjennomgått modul 1 skal studenten ha oppøvet evne til å reflektere over og begrunne sin virksomhet i forhold til faglige og etiske utfordringer og problemstillinger ha forståelse for organisatoriske og juridiske rammer for tjenesteutøvelsen kunne anvende prinsipper for forebyggende arbeid og forstå det rehabiliterende aspekt i behandling, pleie og omsorg. ha oversikt over aldring og sykdommer i alderdommen. Innhold I denne modulen belyses følgende temaer: Menneskesyn og verdier i behandling, pleie og omsorg Etikk Lovverk og organisering av kommunehelsetjenesten Gerontologi og geriatri Rehabilitering

8 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 8 Pensum: Tuntland,H (red).(2006). Sykdommer hos eldre. N.W.Damm & søn Krüger Grasaas,K., Sjursen,M., Stordalen,J. (2009). Etikk og kommunikasjon. Høyskoleforlaget Tuntland,H.(red) (2005). Aldring og livsvilkår. N.W.Damm & søn Normann,T.,Sandvin,J.T., Thommesen,H.(2008). Om rehabilitering Kommuneforlaget Pensum: 353 sider Hele boken Del I - Kap.1,3 Del II kap.4,5,6, 8,9,11 Kap. 1 og 6 Utdrag 225 s 78 s 32 s 18 s Arbeidskrav Eksempel fra praksis nedtegnes og reflekteres over i gruppeveiledning og studenten utarbeider et påfølgende refleksjonsnotat. Veiledning og krav er beskrevet i vedlegget: gruppeveiledning. Arbeidskravet må være bestått før studenten kan fortsette i modul 2. Modul 2 Psykisk helsesvikt Valg av tema gjenspeiler morgendagens største utfordringer i møte med de eldste eldre. Modulen tar opp problemstillinger knyttet til utvikling av demens og depresjoner.. Også utviklingshemming blir problematisert som sårbarhetsfaktor. Mål Etter gjennomgått modul 2 skal studenten ha kunnskap om tjenestetilbudet knyttet til demens, depresjoner, rus og utviklingshemming. ha kjennskap til særskilte problemstillinger som bruk av tvang og hvordan ulike kognitive forutsetninger innvirker på tjenestetilbudet være bevisst på betydningen av å forebygge stigmatisering Innhold I denne modulen belyses følgende temaer: Demens Nedstemthet og depresjoner Utviklingshemming Pensum:

9 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 9 Herheim.Å og Langholm.K.: Psykisk helsearbeid teorier og arbeidsmåter, N.W.Damm & søn, 2006 Stubrud, L.H.: Utviklingshemming i et økologisk perspektiv, Univeritetsforlaget, 2006 Tuntland, H. red: Sykdommer hos eldre, N.W. Damm & søn, 2006 Bondevik, M.,Nygaard, H.A.:Tverrfaglig geriatri. 2.utgave Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS, 2006 Engedal, K.,Haugen, P.K., Demens, Forlaget Aldring og helse, 2006 Befring, A.K.C.: Jus i helse og sosialtjenesten, Damm, 2007 Pensum: 151 sider Kap. 6, 11 og 12 s s Kap. 9 (s ) Kap.23 Kap.1,2 og 9 Kap.5, 9 og 12 Arbeidskrav I andre modul leveres en hjemmeeksamen etter gitt tekst som relaterer seg til sentrale emner i modul 1 og 2. Oppgaven kan besvares individuelt eller i gruppe Det gjennomføres et oppgaveseminar ved oppstart med felles veiledning. I tillegg gis inntil èn times veiledning etter behov. Besvarelsen vurderes etter følgende kriterier: Faglige kriterier Tema er klart avgrenset og definert Innholdet i oppgaven belyses ved hjelp av aktuell litteratur Refleksjoner over egne erfaringer vektlegges Etiske problemstillinger knyttet til det valgte område er vurdert Formelle kriterier Normer for skriftlige arbeider følges Oppgavens lengde er på maks ord Arbeidskravet må være bestått før studenten kan fortsette i modul 3 Modul 3 Lindrende behandling, pleie og omsorg Modulen tar opp behovet for lindrende behandling i et bredt perspektiv. Palliasjon ses i forhold til økende behov med økende alder. Symptomlindring hos døende sykehjemspasienter fokuseres. Mål Etter gjennomført modul 3 skal studenten ha kunnskap om grunnleggende prinsipper for lindrende behandling, pleie og omsorg. kunne gjøre rede for lindrende tiltak både i forhold til fysiske, psykiske, sosiale og åndelig/eksistensielle behov.

10 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 10 Innhold I denne modulen belyses følgende temaer: Smertelindring Lindring av andre plagsomme symptomer Ernæring Kriser, sorg og mestring Håp og livskvalitet Kommunikasjon Pensum: Kaasa,S.(red):Palliasjon, Gyldendal, 2007 Bugge, K.E.,Eriksen,H.,Sandvik,O.(red): Sorg, Fagbokforlaget, 2003 Tuntland, H.red: Forebygging, rehabilitering og omsorg, N.W.Damm & søn,2005 Knutstad,U.,Nielsen,B,K.,red: Sykepleieboken 2, Akribe as, 2006 Reitan, A.M, Schjølberg,T.K.(red): Kreftsykepleie, Akribe, 2006 Pensum: 227 sider Kap.10,11,14 og 28,29 Kap.3, 7 Kap.15, 16 Kap.6, 7 og 8 s Arbeidskrav Studentene gjennomfører en planlagt undervisning i egen avdeling. Veiledning blir gitt i gruppeveiledningene. Etter gjennomført undervisning skriver studenten et refleksjonsnotat som leveres faglærer innen avtalt frist. Refleksjonsnotatet skal beskrive hva som skjedde, hva lyktes du med og hva lærte du? Sammen med refleksjonsnotatet leveres aktuell litteraturliste. Arbeidskravet må være bestått før studenten kan fortsette i modul 4

11 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 11 Modul 4 Det flerkulturelle samfunn Flerkulturell forståelse belyses både fra pasient/pårørende perspektiv og arbeidstakerperspektiv. Pårørende vies spesiell oppmerksomhet. Mål Etter gjennomført modul 4 skal studenten ha kunnskaper om kulturens betydning i møte med pasienter, pårørende og medarbeidere. kunne reflektere over tverrkulturelle utfordringer og kunne foreslå tiltak i forhold til disse. Innhold I denne modulen belyses følgende temaer: Innvandrere i et flerkulturelt samfunn Aldring i tverrkulturelt perspektiv Tverrkulturell kommunikasjon Pensum: Nord,R.,Eilertsen,G.,Bjerkreim,T.,red: Eldre i en brytningstid, Gyldendal Norsk Forlag AS, 2005 Heap, K.: Samtalen i eldreomsorgen, Kommuneforlaget AS, 1990 Seeberg, M.L.: Velferdstaten møter verden, Gyldendal Norsk Forlag AS, 2007 Pensum 144 sider s Kap.15 Hele boken Arbeidskrav Modulen avsluttes med individuell skoleeksamen med spørsmål relatert til sentrale emner i modul 3 og 4. Vekting av spørsmålene angis i oppgaven. Besvarelsen må oppnå 50 % av totalt mulige poeng for å bestå. Arbeidskravet må være bestått før studenten kan fortsette i modul 5 Modul 5 Brukermedvirkning i kommunehelsetjenesten Modulen fokuserer på at kommunehelsetjenesten baserer seg på vedtak. Vedtakene er gjenstand for avveining av etiske, medisinske, juridiske og økonomiske vurderinger. Kunnskapsbasert praksis med hovedvekt på brukermedvirkning blir drøftet. Gjennom problematisering av den multisyke eldre drøftes ulike tilnærminger i lys av ressursbruk og mestringsstrategier.

12 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 12 Mål. Etter gjennomført modul 5 skal studenten ha kunnskap om brukermedvirkning i lys av faglige, etiske og juridiske perspektiver. Kunne anvende kunnskaper om sårbarhetsfaktorer i kommunikasjon med pasienter og pårørende. kunne tilrettelegge for kulturelle og sosiale aktiviteter Innhold I denne modulen belyses følgende temaer: Sårbarhetsfaktorer Metodiske tilnærmelser Etiske utfordringer Kommunikasjon, Kulturelle og sosiale aktiviteter Brukermedvirkning, ressursorientering og mestringsstrategier Pårørende og personlig nettverk Pensum: Lingås, L.G.,Martinussen,N.: Organisering og yrkesutøvelse, N.W.Damm & søn, 2006 Engedal,K.,Haugen,P.K.: Demens, Forlaget Aldring og helse, 2006 Borg, M.,Topor,A.:Virksomme relasjoner, Kommuneforlaget AS, 2003 Smedbye,K.L., Hotvedt,K.:Fra fortvilelse til forståelse, Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens/infobanken, 1999 Heap,K.: Samtalen i eldreomsorgen, Kommuneforlaget AS, 1990 Bjørk, I.T.,Helseth, S.,Nortvedt, F.: Møte mellom pasient og sykepleier, Gyldendal Norsk Forlag AS, 2002 Røkenes, O.H.,Hanssen, P.H.:Bære eller briste, Fagbokforlaget, 2006 Pensum 182 sider Kap.2, 4 Kap.16 Kap.7 Kap.5 Del.2 Kap.13 Kap.7

13 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 13 Arbeidskrav I femte modul skal studenten planlegge, gjennomføre og evaluere et kulturelt arrangement for pasienter/brukere. Oppgaven skal belyse hvordan brukermedvirkning kan ivaretas i lys av sårbarhetsfaktorer, tilgjengelige ressurser og mestringsstrategier. Oppgaven gjennomføres individuelt eller som gruppe. Veiledning blir gitt i gruppeveiledningene ved at studentene legger fram sine planer for refleksjon.. Arbeidskravet vurderes etter følgende kriterier: Plan for arrangementet belyser de nevnte krav Aktuelle sårbarhetsfaktorer er gjort rede for. Evaluering inneholder Refleksjoner over egne erfaringer Arbeidskravet må være bestått før studenten kan fortsette i modul 6 Modul 6 Kvalitets-, fag- og kompetanseutvikling Modulen problematiserer sammenhengen mellom kvalitets-, fag- og kompetanseutvikling. Det fokuseres på muligheter for å bygge faglig infrastruktur gjennom veiledning og samhandling. Tverrfaglig samarbeid i klinisk praksis og på tvers av nivåene i helse- og sosialvesenet belyses. Mål Etter gjennomført modul 6 skal studenten ta medansvar for kvalitetsarbeid og dokumentasjon. ta medansvar for tverrfaglig samarbeid. ha kjennskap til grunnleggende prinsipper for undervisning og veiledning. Innhold I denne modulen belyses følgende temaer: Kvalitet Samhandling Dokumentasjon Undervisning og veiledning Tverrfaglig samarbeid Frivillig arbeid Pensum: Fjørtoft, A.K.:Hjemmesykepleie, Fagbokforlaget Vigmostad& Bjørke AS, 2006 Bondevik,M.,Nygard,H.A.: Tverrfaglig geriatri, Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS, 2006 Granum,V.:Praktisk pasientundervisning, Fagbokforlaget, 2003 Knutstad, U, Nielsen, B.K.:(red) Sykepleieboken 2, Akribe, 2006 Befring, A.K.C.: Jus i helse og sosieltjenesten, Damm, 2007 Pensum: 108 sider Kap.8 Kap.14 Kap. 1,3,7 og 8,9 Kap. 13 Kap.13

14 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 14 Arbeidskrav I løpet av modul 6 arbeider studentene med en fordypningsoppgave basert på en selvvalgt problemstilling. Problemstillingen godkjennes av veileder, samt arbeidsgiver innen en gitt frist. Det knyttes 200 sider selvvalgt pensum til oppgaven. Oppgaven gjennomføres individuelt eller som gruppe. Besvarelsen skal ha et omfang på max 3000 ord og vurderes til bestått/ikke bestått, se for øvrig egne retningslinjer for fordypningsarbeid.. Fornyet prøve Krav til bestått arbeidskrav er økende fram til avsluttende fordypningsarbeid. Arbeidskravet for hver modul må være bestått før deltaker fortsetter i neste modul. Ved problemer med å overholde frister samarbeider student og faglærer om tilpasninger. En student kan fremstille seg til eksamen/levere arbeidskrav for samme modul inntil to ganger.

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearbeid og rusarbeid Studieplan for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid 60 fagskolepoeng Høst 2014 Innhold 1 Innledning... 1 2 Opptak... 1 2.1 Opptakskrav... 2 2.2 Søknad om og innvilgelse av opptak... 2

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng Side 1/7 Studieplan 2014-2015 Kull 2014 høst Forebygging, behandling og lindring 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Grønland 58 3044 Drammen

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

Høgskolestyret. Møteinnkalling

Høgskolestyret. Møteinnkalling Møteinnkalling Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotel, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13 den 24. april (lunsj) til kl. 12 den 25. april (lunsj) Det kalles herved inn

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 4 STUDIETS INNHOLD OG OPPBYGGING... 6 Tema 1 - Helsefremmende og forebyggende arbeid -

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten Oslo kommune Utdanningsetaten Sterilforsyning i helsetjenesten Sterilforsyning i helse Bakgrunn og overordnet mål: Med forbehold om godkjenning av studietilbud vil Fagskolen Oslo Akershus tilby fagskoleutdanning

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010

Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010 HØGSKOLEN I BERGEN Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010 Høgskolen i Bergen v/ Institutt for Bygg- og jordskiftefag Institutt for Data- og realfag Institutt for Ergoterapi, fysioterapi og

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer