Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune"

Transkript

1 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 1 for Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Godkjent av NOKUT 21.mai 2008

2 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 2 Innledning Drammen kommune etablerte i september 2006 Drammen geriatriske kompetansesenter i samarbeid med Sykehuset Buskerud HF og Høgskolen i Buskerud (HiBu). I tillegg til pasientrettet virksomhet rettet mot multisyke eldre, er senteret tillagt ansvar for fag- og kompetanseutvikling for kommunens samlede omsorgstjenester. I store deler av pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune er det en stor utfordring å rekruttere og beholde kvalifisert personell. Med denne bakgrunn har Sosial- og helsedirektoratet gitt økonomisk støtte til å utvikle og etablere videreutdanningsprogram. Denne studieplanen omhandler fagskole for deltakere med bakgrunn fra videregående opplæring. Pleie- og omsorgstjenesten er preget av komplekse utfordringer med behov for økt kunnskap innen mange felt. For å imøtekomme disse utfordringene legges det opp til at fagskolen skal gi økt forberedthet til å møte disse på et forsvarlig nivå. Gjennom studiet settes det fokus på de praksisnære utfordringene i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten, og studieprogrammet vil representere en karrierevei for de som allerede arbeider her. I tråd med framtidas utfordringer slik de er skissert i Omsorgsplan 2015 ( St.meld.nr. 25, ) vil innholdet gjenspeile kompleksiteten i kommunehelsetjenesten med fokus både på de eldste eldre, økende brukergrupper under 67 år og utvikling av tjenestetilbud i et flerkulturelt perspektiv. Å arbeide i kommunehelsetjenesten krever tverrfaglig samarbeid. Studiet vil både gjennom undervisning og veiledning fokusere på tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. St.meld.nr. 25,( ) beskriver videre i Kompetanseløftet 2015, en satsning for å møte framtidens omsorgsutfordringer. Erfaringer viser at videreutdanning virker stabiliserende på personellsituasjonen. I perioden tas det sikte på å gi fagskoleutdanning til 6000 personer med videregående opplæring (Omsorgsmeldingen , s. 76). Også Sosial- og helsedirektoratets og bedre skal det bli om morgendagens sosial- og helsetjenester, understreker behov for videreutdanning av helsepersonell både for å stabilisere personellsituasjonen og for å sikre god kvalitet på morgendagens tjenester overfor stadig større faglige utfordringer. Utdanningsprogrammet legges opp som 6 moduler fordelt over to år. Innholdet har tatt utgangspunkt i kartlegging av eksisterende kompetansebehov og gjenspeiler visjoner og ventede utviklingstrekk i pleie- og omsorgstjenestene i Drammen kommune. Studentene er i ordinært arbeid og forventes å anvende egen praksis som lærings- og erfaringsarena. Samarbeid med nærmeste leder er en forutsetning for å delta.

3 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 3 Målgrupper Fagskoletilbudet retter seg mot helsepersonell med videregående opplæring innen helse- og sosialfag og omsorgsfag. Studentene arbeider i hjemmebaserte tjenester, institusjonsbaserte tjenester eller i omsorgstiltakene som dekker tilbud til mennesker med utviklingshemming eller psykisk helsesvikt.. Kommunen vurderer behov for antall studieplasser før hvert opptak. Studentene må ha minst to års klinisk praksis etter endt utdanning. Alle virksomhetene har mulighet for å få med studenter, fordelt slik at det legges gode muligheter for samarbeid mellom studentene, helst flere fra samme avdeling/base. Søkere må være anbefalt av nærmeste leder. Tilbudet henvender seg til fast ansatte hjelpepleiere og omsorgsarbeidere i pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune. Tilbudet gis også etter avtale til tilsvarende yrkesgrupper i omkringliggende kommuner. Opptakskrav For opptak kreves at søker: a) Må være hjelpepleier eller omsorgsarbeider med fullført og bestått videregående opplæring, eventuelt gjennomgått tilsvarende godkjent voksenopplæring.. Søkere som trenger realkompetansevurdering henvises til fylkeskommunen. b) Må vær fast ansatt i Drammen kommune, evt. i annen kommune etter avtale. c) Må i utdanningsperioden arbeide i minimum 50 % stilling. Praksis inngår ikke i tilbudet, men det er et mål at kompetanse utvikles gjennom praktisk arbeid. Det legges til rette for dette gjennom veiledning både i grupper og individuelt. Da det også er et mål at kompetansenivået i avdelingen som helhet skal gjennomgå en utvikling vil det være nødvendig å ha stor nok stillingsbrøk. d) Må ha to års praksis etter endt grunnutdanning. Undervisningen i tilbudet tar utgangspunkt i problemstillinger fra praksis. Det er derfor nødvendig at studentene kjenner praksisfeltet. Søkere som ikke fyller de oppsatte kravene b),c) og d) kan tas opp etter særskilt vurdering. Studentene må ha anbefaling fra nærmeste leder som også inngår kontrakt om oppfølging etter nærmere angitte retningslinjer. Studiet forutsetter bruk av PC. Søknadsfrist gjøres kjent gjennom utsendte skjema. Faglærerne innstiller til opptak som godkjennes av styret. Det gis skriftlig tilbakemelding til søkere..

4 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 4 Mål for utdanningen Overordnet mål er å utdanne reflekterte yrkesutøvere, med høy yrkesetisk standard, som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med andre tjenesteytere og brukere. Utdanningen kvalifiserer for arbeid med mennesker som mottar pleie- og omsorgstjenester i kommunen. Studentene skal gjennom studiet tilegne seg økt kompetanse innen forebygging og rehabilitering, demens, psykisk helsesvikt og alderspsykiatri, utviklingshemning og lindrende behandling og omsorg. Fokus på flerkulturelt perspektiv og brukerperspektiv vil i tillegg bidra til kvalitets-, fag- og kompetanseutvikling. Det er et mål at studiet motiverer for arbeid i kommunehelsetjenesten Det forventes at studentene etter endt utdanning : Anvender helsefremmende og forebyggende kunnskap i arbeidet med pasienter og brukere. Har holdninger til pasienter, pårørende og kollegaer som er preget av respekt og åpenhet Har evne til å reflektere over og begrunne sin virksomhet i forhold til faglige og etiske perspektiver. Har forståelse for utfordringer knyttet til psykisk helse Tar medansvar for å møte ulike behov for lindrende behandling, pleie og omsorg Har kunnskaper om omsorg i et flerkulturelt perspektiv Har forståelse for betydningen av kulturelle og sosiale aktiviteter. Har integrerte kunnskaper og ferdigheter i kommunikasjon og samhandling Samarbeider med pasient og pårørende for å ivareta brukermedvirkning og pasientrettigheter Har forståelse for økonomiske og juridiske rammers betydning for faglig forsvarlig utøvelse av tjenestene Anvender informasjonsteknologisk kunnskap Tar medansvar for veiledning og undervisning Initierer og deltar i tverrfaglig samarbeid Samarbeider på tvers av nivåene i helse- og sosialvesenet, virksomhets- og kommunegrenser Verdigrunnlag og pedagogisk grunnsyn Studiet er tilrettelagt etter voksenpedagogiske prinsipper, med utgangspunkt i deltakeraktive læringsformer. Udanningsprogrammet tar sikte på å integrere teoretisk kunnskap, utover grunnutdanningsnivå, med yrkesrettede og praksisnære tilnærminger. Fagskole i kommunehelsetjenester bygger på et helhetlig menneskesyn og humanistiske verdier. Mennesket har en drift mot, og en vilje til å lære og bør stimuleres til å lære hele

5 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 5 livet. Flere offentlige utredninger har pekt på behovet for at det legges til rette for voksnes læringsmuligheter. Allerede i 1986 kom NOU 1986: 23 Livslang læring. Den fokuserer på at læring er en ufravikelig del av tilværelsen. Fokus på voksenopplæring blir ytterligere dokumentert 11 år senere gjennom NOU 1997: 25 Ny kompetanse grunnlag for en helhetlig etter- og videreutdanningspolitikk. Her pekes det på at kunnskap og kompetanse er viktige grunnlag for både videreutvikling, økt sysselsetting, verdiskaping, videreutvikling av velferdsstaten og aktiv demokratisk deltakelse. Utdanning og kompetanse er av stor betydning for fordeling av inntekt, for likestilling og for innflytelse i samfunnet. Utdanningen legger vekt på pedagogiske metoder som fordrer aktiv deltakelse. Både teoretisk, praktisk og etisk kunnskap må integreres i studentenes kompetanse for å kunne innvirke på praktiske handlinger. Disse kunnskapene integreres gradvis gjennom en langvarig prosess hvor refleksjon over erfaring inngår. Å lære er å oppdage. Fagskolen vil tilrettelegge situasjoner hvor studenten kan oppdage og ta til seg ny kunnskap. Fagskoleutdanning bygger på et grunnlag i denne sammenhengen grunnutdanning fra helse- og sosial fag/omsorgsfag. En praksisnær tilnærming gir muligheter for tolkning og refleksjon over egen praksis etter hvert som ny kunnskap og erfaring presenteres gjennom studiet. Et viktig pedagogisk prinsipp i livslang læring er studentens ansvar for egen læring. Det innebærer at studenten aktivt må oppsøke læresituasjoner og læringsarenaer. Utdanningens rolle blir i større grad å tilrettelegge for læring og støtte/veilede studenten i læreprosessen. Ansvar for egen læring stiller krav til studenten om bevissthet i forhold til læreprosesser og egne læringsbehov. Læring forutsetter deltakelse. Utdanningen vil gi studentene erfaringer med ulike arbeidsformer. Studentene er i sitt vanlige arbeid (min. 50 % stilling) med unntak av tid til teoriundervisning, veiledning og hospitering. Gjennom deltakelse i fagråd påvirker studentene innholdet i teoriundervisningen. Innhold i gruppeveiledningen styres av studentene ved at de selv forbereder tema innen modulens målområde. I individuell veiledning velger studenten selv tema og setter mål for innholdet. Litteraturutvalget angir et felles pensum. I tillegg angis anbefalt litteratur slik at studenten selv kan velge fordypning. Studenten gis også mulighet for egne valg av litteratur knyttet til fordypningsoppgaven. Veksling mellom teori og veiledning, samt egen praksis vurderes som egnet til å gi nye erfaringer og refleksjoner som kan bringes inn i de faglige diskusjoner i studiet og på studentens arbeidssted. Denne tilnærmingsmåte vil gi studenten spesielle muligheter for å integrere teori og praksis, og for å arbeide kunnskapsbasert. Kommunehelsetjenesten er en utfordring i forhold til tverrfaglig samarbeid og samhandling på tvers. Arbeidsprosessen skal være slik at studentene i læreprosessen utvikler evne til samarbeid med andre medarbeidere, faggrupper og nivåer Kommunehelsetjenesten har som mål å være kunnskapsbasert. Dette krever stor endring fra en beskrevet gjøremålsorientert praksis. Fagskolen skal derfor bygge opp under den totale kvalitets- fag og kompetanseutviklingen gjennom bevisstgjøring av kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

6 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 6 Studie- og arbeidsformer Studiet er organisert som deltidsstudium over to år og tilsvarer et halvt års fulltidsstudium. Programmet består av 6 moduler. Teoriundervisningen utgjør i gjennomsnitt 6 dager pr semester i tillegg til tema som tas opp i gruppeveiledningene. Det gis 75 timer veiledning pr år, fordelt på individuell veiledning og månedlige gruppesamlinger. Totalt gir dette 90 timers organisert undervisning pr semester. Det stilles krav om obligatorisk deltakelse ved all undervisning. Fravær fra undervisningen skal dokumenteres med kopi av egenmelding eller sykemelding. Fravær ut over 10 % vurderes spesielt. Teoriundervisningen foregår primært på heldagssamlinger. Gruppeveiledning foregår som månedlige samlinger med refleksjon og diskusjon. Her vil studenten bli utfordret i forhold til problemstillinger som kan gi nye perspektiver på egen praksis. Individuell veiledning gis som klinisk veiledning i praksis, ved at fagpersonell med spesialkompetanse benyttes, eller som hospitering for å innhente nødvendig erfaring. Praksis Utdanningen er et teoretisk studium. Integrering av kunnskaper forutsetter praktisk anvendelse. Arbeidssituasjonen er derfor en viktig læringsarena Studentene arbeider i minimum 50 % stilling i kommunens pleie og omsorgstjeneste. Utdanningen skal ikke vurdere studentens funksjonsdyktighet i praksis. Det forventes at studenten i arbeidskravene tar utgangspunkt i problemstillinger knyttet til egen arbeidssituasjon. Det forventes også at studenten deltar aktivt i kompetanseutvikling i sin avdeling med bakgrunn i tema i utdanningen. Oppfølgingssamtalen med nærmeste leder fokuserer på muligheter for å bidra i avdelingens kompetanseheving, både studentens aktivitet og hvordan avdelingen legger til rette for slikt arbeid. Evalueringsformer Gjennom studiet benyttes ulike former for arbeidskrav og vurderingsformer. Hver modul inneholder arbeidskrav som skal synliggjøre integrering av teori og praksis. Arbeidskravene for en modul må være gjennomført og bestått for å kunne begynne på neste modul. Arbeidskravene vurderes av faglærer. Arbeidskravene leveres elektronisk og tilbakemeldinger fra faglærer blir også gitt elektronisk. Kravene vil være gradvis økende fram til avsluttende fordypningsarbeid. Studenten vil dermed kunne vise innsats, framskritt og prestasjoner over et lengre tidsrom. Det er lagt inn ulike former for arbeidskrav som sikrer både en faglig utvikling og nødvendig omfang av faktakunnskap. Studiet avsluttes med et fordypningsarbeid hvor studenten velger problemstilling innen tema for modulene. Valg av problemstilling skal godkjennes av faglærer og avdelingsleder. Besvarelsen vurderes av ekstern sensor i tillegg til faglærer. Karakterene som benyttes er bestått/ikke bestått.

7 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 7 Oversikt over lærestoff Nivået er tilpasset fagskole med litteratur ut over grunnutdanningsnivå. For hver modul gis oversikt over aktuell litteratur som gjenspeiler oppdatert kunnskap innen området.. Obligatorisk litteratur angis for hver modul og utgjør totalt ca sider. I tillegg velger studenten selv 200 sider knyttet til avsluttende fordypningsarbeid. Innholdet i utdanningen omfatter mange tema. Litteratur vil derfor bli anbefalt i form av bøker/artikler i tillegg til at enkeltkapitler vil bli tilbudt i kompendier. Da utdanningen strekker seg over to år vil utvalget av aktuell litteratur kunne endre seg noe. Studieinnhold Innholdet er organisert i seks moduler. Undervisningen vil ta utgangspunkt i den kliniske praksis. Dette innebærer at flere temaer blir belyst samtidig. Dette vil igjen gi mulighet for en gradvis økende kompleksitet i undervisningen. Modul 1 Menneskesyn og verdier i kommunehelsetjenesten Modulen fokuserer på verdisyn, etikk, sentrale juridiske og yrkesetiske problemstillinger og dilemma som kan oppstå i spenningsfeltet mellom yrkesetiske, juridiske og økonomiske rammer for tjenesteutøvelsen. Aldring og sykdomspresentasjoner vektlegges. Mål Etter gjennomgått modul 1 skal studenten ha oppøvet evne til å reflektere over og begrunne sin virksomhet i forhold til faglige og etiske utfordringer og problemstillinger ha forståelse for organisatoriske og juridiske rammer for tjenesteutøvelsen kunne anvende prinsipper for forebyggende arbeid og forstå det rehabiliterende aspekt i behandling, pleie og omsorg. ha oversikt over aldring og sykdommer i alderdommen. Innhold I denne modulen belyses følgende temaer: Menneskesyn og verdier i behandling, pleie og omsorg Etikk Lovverk og organisering av kommunehelsetjenesten Gerontologi og geriatri Rehabilitering

8 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 8 Pensum: Tuntland,H (red).(2006). Sykdommer hos eldre. N.W.Damm & søn Krüger Grasaas,K., Sjursen,M., Stordalen,J. (2009). Etikk og kommunikasjon. Høyskoleforlaget Tuntland,H.(red) (2005). Aldring og livsvilkår. N.W.Damm & søn Normann,T.,Sandvin,J.T., Thommesen,H.(2008). Om rehabilitering Kommuneforlaget Pensum: 353 sider Hele boken Del I - Kap.1,3 Del II kap.4,5,6, 8,9,11 Kap. 1 og 6 Utdrag 225 s 78 s 32 s 18 s Arbeidskrav Eksempel fra praksis nedtegnes og reflekteres over i gruppeveiledning og studenten utarbeider et påfølgende refleksjonsnotat. Veiledning og krav er beskrevet i vedlegget: gruppeveiledning. Arbeidskravet må være bestått før studenten kan fortsette i modul 2. Modul 2 Psykisk helsesvikt Valg av tema gjenspeiler morgendagens største utfordringer i møte med de eldste eldre. Modulen tar opp problemstillinger knyttet til utvikling av demens og depresjoner.. Også utviklingshemming blir problematisert som sårbarhetsfaktor. Mål Etter gjennomgått modul 2 skal studenten ha kunnskap om tjenestetilbudet knyttet til demens, depresjoner, rus og utviklingshemming. ha kjennskap til særskilte problemstillinger som bruk av tvang og hvordan ulike kognitive forutsetninger innvirker på tjenestetilbudet være bevisst på betydningen av å forebygge stigmatisering Innhold I denne modulen belyses følgende temaer: Demens Nedstemthet og depresjoner Utviklingshemming Pensum:

9 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 9 Herheim.Å og Langholm.K.: Psykisk helsearbeid teorier og arbeidsmåter, N.W.Damm & søn, 2006 Stubrud, L.H.: Utviklingshemming i et økologisk perspektiv, Univeritetsforlaget, 2006 Tuntland, H. red: Sykdommer hos eldre, N.W. Damm & søn, 2006 Bondevik, M.,Nygaard, H.A.:Tverrfaglig geriatri. 2.utgave Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS, 2006 Engedal, K.,Haugen, P.K., Demens, Forlaget Aldring og helse, 2006 Befring, A.K.C.: Jus i helse og sosialtjenesten, Damm, 2007 Pensum: 151 sider Kap. 6, 11 og 12 s s Kap. 9 (s ) Kap.23 Kap.1,2 og 9 Kap.5, 9 og 12 Arbeidskrav I andre modul leveres en hjemmeeksamen etter gitt tekst som relaterer seg til sentrale emner i modul 1 og 2. Oppgaven kan besvares individuelt eller i gruppe Det gjennomføres et oppgaveseminar ved oppstart med felles veiledning. I tillegg gis inntil èn times veiledning etter behov. Besvarelsen vurderes etter følgende kriterier: Faglige kriterier Tema er klart avgrenset og definert Innholdet i oppgaven belyses ved hjelp av aktuell litteratur Refleksjoner over egne erfaringer vektlegges Etiske problemstillinger knyttet til det valgte område er vurdert Formelle kriterier Normer for skriftlige arbeider følges Oppgavens lengde er på maks ord Arbeidskravet må være bestått før studenten kan fortsette i modul 3 Modul 3 Lindrende behandling, pleie og omsorg Modulen tar opp behovet for lindrende behandling i et bredt perspektiv. Palliasjon ses i forhold til økende behov med økende alder. Symptomlindring hos døende sykehjemspasienter fokuseres. Mål Etter gjennomført modul 3 skal studenten ha kunnskap om grunnleggende prinsipper for lindrende behandling, pleie og omsorg. kunne gjøre rede for lindrende tiltak både i forhold til fysiske, psykiske, sosiale og åndelig/eksistensielle behov.

10 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 10 Innhold I denne modulen belyses følgende temaer: Smertelindring Lindring av andre plagsomme symptomer Ernæring Kriser, sorg og mestring Håp og livskvalitet Kommunikasjon Pensum: Kaasa,S.(red):Palliasjon, Gyldendal, 2007 Bugge, K.E.,Eriksen,H.,Sandvik,O.(red): Sorg, Fagbokforlaget, 2003 Tuntland, H.red: Forebygging, rehabilitering og omsorg, N.W.Damm & søn,2005 Knutstad,U.,Nielsen,B,K.,red: Sykepleieboken 2, Akribe as, 2006 Reitan, A.M, Schjølberg,T.K.(red): Kreftsykepleie, Akribe, 2006 Pensum: 227 sider Kap.10,11,14 og 28,29 Kap.3, 7 Kap.15, 16 Kap.6, 7 og 8 s Arbeidskrav Studentene gjennomfører en planlagt undervisning i egen avdeling. Veiledning blir gitt i gruppeveiledningene. Etter gjennomført undervisning skriver studenten et refleksjonsnotat som leveres faglærer innen avtalt frist. Refleksjonsnotatet skal beskrive hva som skjedde, hva lyktes du med og hva lærte du? Sammen med refleksjonsnotatet leveres aktuell litteraturliste. Arbeidskravet må være bestått før studenten kan fortsette i modul 4

11 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 11 Modul 4 Det flerkulturelle samfunn Flerkulturell forståelse belyses både fra pasient/pårørende perspektiv og arbeidstakerperspektiv. Pårørende vies spesiell oppmerksomhet. Mål Etter gjennomført modul 4 skal studenten ha kunnskaper om kulturens betydning i møte med pasienter, pårørende og medarbeidere. kunne reflektere over tverrkulturelle utfordringer og kunne foreslå tiltak i forhold til disse. Innhold I denne modulen belyses følgende temaer: Innvandrere i et flerkulturelt samfunn Aldring i tverrkulturelt perspektiv Tverrkulturell kommunikasjon Pensum: Nord,R.,Eilertsen,G.,Bjerkreim,T.,red: Eldre i en brytningstid, Gyldendal Norsk Forlag AS, 2005 Heap, K.: Samtalen i eldreomsorgen, Kommuneforlaget AS, 1990 Seeberg, M.L.: Velferdstaten møter verden, Gyldendal Norsk Forlag AS, 2007 Pensum 144 sider s Kap.15 Hele boken Arbeidskrav Modulen avsluttes med individuell skoleeksamen med spørsmål relatert til sentrale emner i modul 3 og 4. Vekting av spørsmålene angis i oppgaven. Besvarelsen må oppnå 50 % av totalt mulige poeng for å bestå. Arbeidskravet må være bestått før studenten kan fortsette i modul 5 Modul 5 Brukermedvirkning i kommunehelsetjenesten Modulen fokuserer på at kommunehelsetjenesten baserer seg på vedtak. Vedtakene er gjenstand for avveining av etiske, medisinske, juridiske og økonomiske vurderinger. Kunnskapsbasert praksis med hovedvekt på brukermedvirkning blir drøftet. Gjennom problematisering av den multisyke eldre drøftes ulike tilnærminger i lys av ressursbruk og mestringsstrategier.

12 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 12 Mål. Etter gjennomført modul 5 skal studenten ha kunnskap om brukermedvirkning i lys av faglige, etiske og juridiske perspektiver. Kunne anvende kunnskaper om sårbarhetsfaktorer i kommunikasjon med pasienter og pårørende. kunne tilrettelegge for kulturelle og sosiale aktiviteter Innhold I denne modulen belyses følgende temaer: Sårbarhetsfaktorer Metodiske tilnærmelser Etiske utfordringer Kommunikasjon, Kulturelle og sosiale aktiviteter Brukermedvirkning, ressursorientering og mestringsstrategier Pårørende og personlig nettverk Pensum: Lingås, L.G.,Martinussen,N.: Organisering og yrkesutøvelse, N.W.Damm & søn, 2006 Engedal,K.,Haugen,P.K.: Demens, Forlaget Aldring og helse, 2006 Borg, M.,Topor,A.:Virksomme relasjoner, Kommuneforlaget AS, 2003 Smedbye,K.L., Hotvedt,K.:Fra fortvilelse til forståelse, Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens/infobanken, 1999 Heap,K.: Samtalen i eldreomsorgen, Kommuneforlaget AS, 1990 Bjørk, I.T.,Helseth, S.,Nortvedt, F.: Møte mellom pasient og sykepleier, Gyldendal Norsk Forlag AS, 2002 Røkenes, O.H.,Hanssen, P.H.:Bære eller briste, Fagbokforlaget, 2006 Pensum 182 sider Kap.2, 4 Kap.16 Kap.7 Kap.5 Del.2 Kap.13 Kap.7

13 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 13 Arbeidskrav I femte modul skal studenten planlegge, gjennomføre og evaluere et kulturelt arrangement for pasienter/brukere. Oppgaven skal belyse hvordan brukermedvirkning kan ivaretas i lys av sårbarhetsfaktorer, tilgjengelige ressurser og mestringsstrategier. Oppgaven gjennomføres individuelt eller som gruppe. Veiledning blir gitt i gruppeveiledningene ved at studentene legger fram sine planer for refleksjon.. Arbeidskravet vurderes etter følgende kriterier: Plan for arrangementet belyser de nevnte krav Aktuelle sårbarhetsfaktorer er gjort rede for. Evaluering inneholder Refleksjoner over egne erfaringer Arbeidskravet må være bestått før studenten kan fortsette i modul 6 Modul 6 Kvalitets-, fag- og kompetanseutvikling Modulen problematiserer sammenhengen mellom kvalitets-, fag- og kompetanseutvikling. Det fokuseres på muligheter for å bygge faglig infrastruktur gjennom veiledning og samhandling. Tverrfaglig samarbeid i klinisk praksis og på tvers av nivåene i helse- og sosialvesenet belyses. Mål Etter gjennomført modul 6 skal studenten ta medansvar for kvalitetsarbeid og dokumentasjon. ta medansvar for tverrfaglig samarbeid. ha kjennskap til grunnleggende prinsipper for undervisning og veiledning. Innhold I denne modulen belyses følgende temaer: Kvalitet Samhandling Dokumentasjon Undervisning og veiledning Tverrfaglig samarbeid Frivillig arbeid Pensum: Fjørtoft, A.K.:Hjemmesykepleie, Fagbokforlaget Vigmostad& Bjørke AS, 2006 Bondevik,M.,Nygard,H.A.: Tverrfaglig geriatri, Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS, 2006 Granum,V.:Praktisk pasientundervisning, Fagbokforlaget, 2003 Knutstad, U, Nielsen, B.K.:(red) Sykepleieboken 2, Akribe, 2006 Befring, A.K.C.: Jus i helse og sosieltjenesten, Damm, 2007 Pensum: 108 sider Kap.8 Kap.14 Kap. 1,3,7 og 8,9 Kap. 13 Kap.13

14 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 14 Arbeidskrav I løpet av modul 6 arbeider studentene med en fordypningsoppgave basert på en selvvalgt problemstilling. Problemstillingen godkjennes av veileder, samt arbeidsgiver innen en gitt frist. Det knyttes 200 sider selvvalgt pensum til oppgaven. Oppgaven gjennomføres individuelt eller som gruppe. Besvarelsen skal ha et omfang på max 3000 ord og vurderes til bestått/ikke bestått, se for øvrig egne retningslinjer for fordypningsarbeid.. Fornyet prøve Krav til bestått arbeidskrav er økende fram til avsluttende fordypningsarbeid. Arbeidskravet for hver modul må være bestått før deltaker fortsetter i neste modul. Ved problemer med å overholde frister samarbeider student og faglærer om tilpasninger. En student kan fremstille seg til eksamen/levere arbeidskrav for samme modul inntil to ganger.

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 1 for Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Godkjent av NOKUT 21.mai 2008 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 2 Innledning Drammen

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Styringsordning og reglement

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Styringsordning og reglement Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Styringsordning og reglement Forord Fagskole i kommunehelsetjenester Kommunehelsetjenester er valgt som navn og hovedfokus for denne utdanningen. I Omsorgsplan

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2015/2016 Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Deltid Varighet: 4

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 24.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 18.01.2016 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Heltid/deltid: Deltid Introduksjon Studiepoeng 60. Videreutdanning i kreftsykepleie er et deltidstudie over fire semester. Kreftsykepleier utøver

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Fagskoleutdanning i rehabilitering

Fagskoleutdanning i rehabilitering Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i rehabilitering 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1 4 Organisering

Detaljer

Fagplan. Modul 1: Felles innholdsdel. Formål og innhold. Læringsutbytte. Innhold. 1. semester: Varighet ca.5 uker

Fagplan. Modul 1: Felles innholdsdel. Formål og innhold. Læringsutbytte. Innhold. 1. semester: Varighet ca.5 uker 1 Fagplan Modul 1: Felles innholdsdel 1. semester: Varighet ca.5 uker Formålet med denne modulen er at studenten har utviklet nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Fagskolen i Oslo VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID. Bodø Kirsti Nordhaug Knut Ole Rosted

Fagskolen i Oslo VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID. Bodø Kirsti Nordhaug Knut Ole Rosted Fagskolen i Oslo VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID Bodø 04.05.07 Kirsti Nordhaug Knut Ole Rosted Historikk NOKUT arbeidet Mål l og mening med videreutdanning i psykiske helsearbeid De enkelte modulene

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

Fagskoleutdanning. For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02.

Fagskoleutdanning. For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02. Fagskoleutdanning For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02.09 Godkjent i NOKUT Spesialpedagogikk Veiledning Region 1: Peder Myhres veg

Detaljer

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Studentens navn:...student nr... Kull:... En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng Side 1/8 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i styret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 5. september 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange områder i politi-

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4)

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4) Side 1/9 Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng Kull 2014 (4) Høgskolen i Buskerud og Vestfold Raveien 197, Borre Tlf. 31 00 80 00 www.hbv.no

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP5A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Tor Solheim rektor 01.10.2013

Tor Solheim rektor 01.10.2013 Tor Solheim rektor Fagskulelova 1 Formål og virkeområde «Med fagskuleutdanning meinast korte yrkesretta utdanningar som bygger på vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse.» «Med yrkesretta

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MIN4201 Emnenavn: Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse (2017-2018) Studiepoeng: 15 Læringsutbytte Studiet vil med utgangspunkt i et helhetlig menneskesyn ha hovedfokus på anvendt atferdsanalyse

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i helseveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet tilbys på deltid, samlingsbasert over ett til to semestre, og gjennomføres med i alt 4 samlinger

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Emnekode: BSYP5C_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Psykisk helsearbeid praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng

Studieplan Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng Side 1/9 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Grunnleggende helsepedagogikk Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet er på 7,5 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet Høgskolen i Hedmark tilbyr studiet

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Emnekode: VAIOB10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 6 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i spesialpedagogikk (SPINO) Introduction to Special Needs Education 30 studiepoeng, deltid/30 ECTS, part-time Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06. Spesialpedagogikk 1 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...3

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter Avdeling for sykepleie Program for videreutdanning Videreutdanningen i sykepleie til barn med smerter Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist NO EN Sykepleieutdanning I sykepleiestudiet lærer du blant annet å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER EMNER: 4SYK305 SYKEPLEIE, PSYKOLOGI, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, OG PRAKSIS I HJEMMEBASERT/ PSYKISK HELSEVERN Fra fagplanens hovedemne 1 (Sykepleiens faglige

Detaljer

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Plan for dagen Felles: (1000-1130) Presentasjoner Fagskolen i Nord-Trøndelag Levanger fagskole Fagvis: (1200-1330) Arbeid med strategi for Levanger

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. juni 2014 1. Innledning Politiet har i den daglige operative tjeneste kontakt med publikum, og skal løse

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Videreutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet har et omfang på 60 studiepoeng, og er organisert som deltidsstudium

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng Studieplan Aktiv omsorg 15 studiepoeng Godkjent av dekan ved HiT, Fakultet for helse- og sosialfag, 1. februar 2013 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn, behov og formål Det offentlige står overfor store utfordringer

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos NO EN Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende

Detaljer

Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie

Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Fagskolen i Troms avd. Skjervøy Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie i samarbeid med Mål for utdanningen Videreutdanningen i kreftomsorg og lindrende

Detaljer

Barnesykepleie - videreutdanning

Barnesykepleie - videreutdanning Studieprogram V-BARNSPL, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Barnesykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan. Studieår 2013 2014

Studieplan. Studieår 2013 2014 Side 1/9 Studieplan Studieår 2013 2014 HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 fax: 32 20 64 10 e-post: postmottak@hibu.no Side 2/9 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul 1 godkjent av rektor 25. februar 2016 1. Innledning Veiledning utøves innenfor

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Fagskoleutdanning. Autismeomsorg Eldreomsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Rehabilitering Spesialpedagogikk Veiledning

Fagskoleutdanning. Autismeomsorg Eldreomsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Rehabilitering Spesialpedagogikk Veiledning Fagskoleutdanning For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Godkjent i NOKUT Autismeomsorg Eldreomsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Rehabilitering Spesialpedagogikk Veiledning Region 1:

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innledning Borgernes rettssikkerhet har sentral betydning i all offentlig myndighetsutøvelse.

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale arbeidet Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten

Detaljer

051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2

051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2 Høgskolen i Telemark 051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2 Alt 1) For studenter som har hatt kliniske studier i psykisk helsearbeid uke 15-23 2011 Studenten synliggjør kunnskapsbasert sykepleie Studenten

Detaljer

Operasjonssykepleie - videreutdanning

Operasjonssykepleie - videreutdanning Operasjonssykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Videreutdanningen i operasjonssykepleie er et heltidsstudium på tre semester. Studiet bygger

Detaljer