Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Forelesninger. Emnets innhold er også integrert i PBLarbeid 1-3, ferdighetstrening 1-5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Forelesninger. Emnets innhold er også integrert i PBLarbeid 1-3, ferdighetstrening 1-5."

Transkript

1 12. EMNEBESKRIVELLSER 1.STUDIEÅR 1. 7BSP15 Mikrobiologi og hygiene Faglig nivå: bachelornivå, syklus 1 Studiepoeng: 2stp (H3)( teksten i parentesen viser hvilke av rammeplanens hovedemner studiepoengene er hentet fra) Semester: 1.semester Språk: Norsk Forkunnskaper, krav og anbefalinger: ingen Forventet læringsutbytte: Studenten skal etter gjennomført emne: ha kunnskap om og forståelse av faget mikrobiologi og hygiene kunne gjøre rede for fagets betydning i diagnostikk, behandling og pleie kunne gjøre rede for de mest vanlige mikroorganismene og hvilke infeksjoner disse kan gi kunne gjøre rede for hygieniske prinsipp i sykepleie ha kunnskap i mikrobiologi for å kunne anvende denne kunnskapen i utøving av sykepleie Emnets innhold: Kroppens normalflora Infeksjoner og hvordan disse oppstår Smittestoff og smitterisiko Smittekjede, -bærere, -veier Toksiner Epidemier og epidemiske sykdommer Immunitet og immunologi Metoder for kontroll av mikrobiell vekst Sykehusinfeksjoner Smitte over landegrenser Resistensutvikling Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Forelesninger. Emnets innhold er også integrert i PBLarbeid 1-3, ferdighetstrening 1-5. Vurderingsordning: skriftlig skoleeksamen, 2 timer Karakterskala: bestått/ikke bestått Sensorordning: 2 interne sensorer Ny/utsatt eksamen og forbedring: Ny og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester Hjelpemidler: ingen tillatt

2 Obligatoriske arbeidskrav: ingen Emneansvarlig: Vera Sørø Strand Læremidler: PPS Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten, Akribe forlag Steen, M. og Degré, M. (2009). Mikrober, helse og sykdom. Oslo: Gyldendal akademisk Stordalen, J. (2009). Den usynlige fare- smittevern og hygiene. Oslo: Akribe Forlag. Kap. 1, 3 og s.

3 2. 7BSP16 Grunnleggende sykepleieferdigheter Faglig nivå: Bachelornivå, syklus 1 Studiepoeng: 5stp (H1: 1, H2: 3, H4: 1) Semester: 1.semester Språk: Norsk Forkunnskaper, krav og anbefalinger: ingen Forventet læringsutbytte: Studenten skal etter gjennomført emne: kunne anvende kunnskap om korrekt arbeidsantrekk, hygieniske prinsipper og tekstilhåndtering kunne utføre skift av sengetøy og stell av pasient i seng kunne utføre tannpuss og spesielt munnstell kunne legge pasienten i korrekt leie ut fra pasientens behov vise kunnskap om observasjon av sentrale funksjoner, hud, muskler og ledd kunne måle blodtrykk, samt telle puls og respirasjon kunne utføre stell av venøst sår kunne utføre kompresjonsbehandling vise forståelse for behovet for og kunnskaper om dokumentasjon vise kunnskap om kommunikasjon vise kunnskap fra mikrobiologi og hygiene, anatomi, fysiologi, biokjemi og patofysiologi i vurdering og begrunnelse av sykepleiehandlinger vise evne til prioritering av sykepleietiltak Emnets innhold: Ferdighetstrening 1: Hygiene del 1 Arbeidsantrekk Hygieniske prinsipper Tekstilhåndtering Sengetøyskift med pasient Tannpuss og spesielt munnstell Ferdighetstrening 2: Hygiene del 2 Stell av pasient i seng Ulike sengeleier som fremmer velvære Observasjon av muskel- og leddfunksjoner Prioriteringer av aktuelle tiltak Sykepleietiltak i samsvar med hygieniske prinsipper Ferdighetstrening 3: Respirasjon og sirkulasjon Priortierting av sykepleietiltak Ulike sengeleier som fremmer respirasjon og sirkulasjon Administrering av oksygenbehandling Måling av blodtrykk, puls, temperatur og respirasjonsfrekvens Dokumentasjon i kurve Sykepleietiltak i samsvar med hygieniske prinsipper

4 Reaksjoner på krise og sykdom Kommunikasjon, og samhandling Ferdighetstrening 4: Sårstell/sirkulasjon sårstell aseptisk teknikk ren prosedyre å legge kompresjonsbandasje kliniske observasjoner av venøse sår Ferdighetstrening 5: Blærekateterisering Ren prosedyre Vanlig nedentilhygiene Innlegging av intermitterende kateter Permanent kateter o Aseptisk prosedyre o Tømming av urinpose o Fjerning av permanent kateter Arbeidsformer og læringsaktiviteter: PBL-arbeid 1-3 og ferdighetstrening 1 5, forelesninger Vurderingsordning: praktisk eksamen i ferdighetslab Karakterskala: bestått/ikke bestått Sensorordning: intern sensur Ny/utsatt eksamen: tilrettelegges i samme semester Hjelpemidler: ingen tillatt Obligatoriske arbeidskrav: Ferdighetstrening 1-5 Emneansvarlig: Anne Grethe Aune Læremidler: Hjertevakten: Norsk Grunnkurs i Førstehjelp. (fås kjøpt via eller hos Tapir) Lindholm, C. (2004). Sår. Oslo: Akribe forlag. Kap 2, 3, 5 og s. PPS Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten, Akribe forlag Erstatter: 7BSP11 Supplerende opplysninger: Studentene skal møte til eksamen i godkjent arbeidsantrekk, og skal ha med saks og ur.

5 3. 7BSPP11 Kliniske praksisstudier i sykehjem Faglig nivå: bachelornivå, syklus 1 Studiepoeng: 13,5stp (H1: 4, H2: 5,5, H3: 2, H4: 2) Semester: 1. og 2.semester Språk: Norsk Forkunnskaper, krav og anbefalinger: ingen Forventet læringsutbytte: Etter gjennomført emne forventes det at studenten: 1. Samhandler med pasienter, pårørende og medarbeidere Anvender verbal og nonverbal kommunikasjon og er bevisst på egen kommunikasjon og samhandling Viser evne til å bygge relasjoner som fremmer helse og lindrer lidelse Viser mot, ydmykhet og empati i møte med pasienter, pårørende og medarbeidere Har en målrettet og hensiktsmessig kommunikasjon og samhandling med pasienten, pårørende og medarbeidere Deltar i tverrfaglig samarbeid 2. Ivaretar pasientens behov for sykepleie Kan samle pasientdata og vurdere pasientens behov og foreslå mål og tiltak på grunnlag av relevant kunnskap og erfaring Planlegger handlinger i samarbeid med veileder, pasient og evt. pårørende Utfører sykepleietiltak (som stell og enkle prosedyrer) under veiledning, og etter hvert selvstendig. Oppøver håndlag i utøvelse av sykepleieferdigheter som for eksempel forflytning og kroppsleie Anvender hygieniske standardtiltak Forstår betydningen av og deltar i helsefremmende sykepleie med fokus på pasientens ressurser og opplevelse av mestring og livskvalitet Har kunnskap om forebygging av komplikasjoner hos pasienter i institusjon Har kunnskap om dokumentasjon i pasientens journal Kan evaluere utført sykepleie ved bruk av sykepleieplan 3. Ivaretar pasientens og pårørendes behov for læring og oppøver ferdigheter i undervisning og veiledning av medarbeidere og medstudenter Forstår betydningen av informasjon og veiledning til pasient og pårørende Informerer og veileder pasienten ved ivaretakelse av personlig hygiene og andre aktiviteter 4. Utøver forsvarlig sykepleie i samsvar med yrkesetiske verdier og gjeldende lovgivning Møter pasienten og pårørende med respekt, høflighet, omsorg, innlevelsesevne og moralsk ansvarlighet Kan ivareta den enkelte pasients integritet, herunder retten til en helhetlig omsorg, retten til medbestemmelse og retten til ikke å bli krenket Overholder taushetsplikten Viser skikkethet i forhold til framtidig sykepleierrolle/ yrke 5. Planlegger, er aktiv i og dokumenterer egen læring Tar initiativ til å utnytte læresituasjoner og til å få veiledning Deltar aktivt i veiledningsgrupper med lærer

6 Arbeider for et godt læringsmiljø, holder avtaler og avklarer sin rolle og kompetanse Viser vilje til å arbeide med egne sterke og svake sider Anvender kunnskap fra sykepleiefaget, naturvitenskaplige og samfunnsvitenskapelige emner i utøvelsen av sykepleie til pasienter og pårørende Søker relevante forskningsresultater Søker informasjon og observerer hvordan den fagutviklende sykepleierfunksjonen utøves på praksisstudiestedet Kjenner grenser for egen kompetanse Dokumenterer egen læring 6. Planlegger og leder sykepleieutøvelsen Planlegger egne arbeidsoppgaver og lærer seg å arbeide systematisk Planlegger sykepleie til en pasient Emnets innhold: å ivareta pasientens grunnleggende behov hygieniske standardtiltak omsorg gjennom praktiske ferdigheter helsefremmende sykepleie med fokus på pasientens ressurser og opplevelse av mestring og livskvalitet forebygging av komplikasjoner hos pasienter i institusjon kommunikasjon tilpasset pasientens situasjon dokumentasjon med spesielt fokus på kartlegging av pasientens helsetilstand og funksjonsnivå. yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere fagutvikling og forskning Arbeidsformer og læringsaktiviteter: praktiske studier i sykehjem i samarbeid med pasienter og pårørende og andre faggrupper, veiledning av sykepleier fra praksisstedet og gruppeveiledning med praksislærer Vurderingsordning: praktiske studier med avsluttende vurdering Karakterskala: bestått/ikke bestått Sensorordning: intern sensur, se eget reglement for gjennomføring og vurdering av praksisstudier Ny/utsatt eksamen: gjennomføres sammen med neste kull Obligatoriske arbeidskrav: 1. Deltagelse i ukentlig refleksjonsgruppe etter avtale med praksislærer 2. Studieoppgaver i praksisstudiene Oppgave 1: Studentene skal kartlegge et grunnleggende behov hos en pasient ved bruk av kartleggingsverktøy. Arbeidet avsluttes med fremlegg i veiledningsgruppe. Oppgave 2: Ta utgangspunkt i pasientens grunnleggende behov. Utarbeid en pleieplan der du identifiser pasientens sykepleieproblem og ressurser ved hjelp av praksisstedets dokumentasjonssystem. Velg ett av pasientenes problemer. Vurder problemet og utarbeid mål og sykepleietiltak i forhold til problemet. Evaluer tiltakene.

7 Rammer: Skriftlig, individuell innlevering Pleieplanen skal inneholde 1500 ord (+/-10 %). Litteraturliste kommer i tillegg. Det forventes at studenten henviser til relevant fag- og forskningslitteratur. Veiledning og innleveringsfrist for oppgaven avtales med praksislærer. Emneansvarlig: Ann Oddrun Medby Læremidler: Det henvises til pensum fra de andre emnene i studieåret så langt disse er kommet ved oppstart av praksisstudiene. Det forventes at studenten fordyper seg i pensumlitteratur og søker opp ny kunnskap som er relevant for de pasientsituasjonene studenten til en hver tid arbeider med. Supplerende opplysninger: Tilstedeværelse i praktiske studier er satt til gjennomsnittlig 30 timer pr uke. Studenter må påregne å gå i styrt vaktturnus som kan omfatte vakter på dag, kveld, natt og helg, og der hospitering i andre enheter kan inngå i turnusen. Studenten kan etter eget valg benytte inntil 2 dager til hospitering, kurs eller deltagelse i arrangement i regi av studentorganisasjoner eller Livsglede for eldre. Dette fraværet skal være planlagt og godkjennes av praksisveileder og lærer. Se forøvrig egen mappe i It s learning og Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved de helse- og sosialfaglige utdanningene ved HiST

8 4. 7BSP17 Anatomi, fysiologi og biokjemi Faglig nivå: bachelornivå, syklus 1 Studiepoeng: 10stp(H3) Semester: 1. og 2.semester Språk: Norsk Forkunnskaper, krav og anbefalinger: ingen Forventet læringsutbytte: Studenten skal etter gjennomført emne kunne: beskrive menneskets anatomiske oppbygning forklare hvordan organer og organsystemer fungerer selvstendig og i forhold til hverandre anvende kunnskaper om anatomi, fysiologi og biokjemi i utøvelsen av grunnleggende sykepleie Emnets innhold: celler, vev og organer hud respirasjon og respirasjonsorganer sirkulasjon og sirkulasjonsorganer det endokrine system nervesystem temperaturregulering bevegelsesapparatet nyre og urinveier fordøyelsesorganer biokjemi og ernæringsfysiologi syre-base regulering sansene forplantningsorganene Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Forelesninger, PBL-arbeid 1 3, Kliniske praksisstudier Vurderingsordning: flervalgseksamen på e-læringsplattform Karakterskala: Bokstavkarakter, A-F, der det kreves et resultat på min. 60 % riktige svar for å oppnå E. Sensorordning: elektronisk Ny/utsatt eksamen: Ny og utsatt eksamen arrangeres samme semester Hjelpemidler: ingen tillatt Obligatoriske arbeidskrav: ingen Emneansvarlig: Marit Mauset

9 Læremidler: Henriksson, O. og Lennermark, I.(2005). Verdt å vite om væskebalansen. 3.utgave. Oslo: Gyldendal akademiske. 60 s. Sand, O., Sjaastad, Ø.V., Haug, E. og Bjålie, J.G. (2006). Menneskekroppen. Fysiologi og anatomi. Oslo: Gyldendal akademisk. 520 sider Erstatter: 7BSP12 forutsatt at 7BSP17 er kombinert med 7BSP15

10 5. 7BSPMED Medikamentregning Faglig nivå: Bachelornivå, syklus 1 Studiepoeng: 2stp(H3) Semester: 2.semester Språk: Norsk Forkunnskaper, krav og anbefalinger: ingen Forventet læringsutbytte: Etter gjennomført emne forventes det at studenten: Har kunnskap om følgende begreper som inngår i medikamentregningen: - Mål og vekt (SI-systemet) - Andre angivelser av virkestoffet (IE, mmol) - Prosentregning - Dose (ulike former for doser), mengde og styrke - Dråper - Infusjonshastighet - Utblanding av antibiotika (tørrstoff) - Fortynninger - Avrundingsregler Er i stand til å løse oppgaver i medikamentregning gjennom et matematisk oppsett Behersker feilfri medikamentregning Emnets innhold: Medikamentregning Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Forelesninger, øvinger i medikamentregning og ferdighetstrening 6. Det vil bli utdelt øvingsoppgaver i medikamentregning som det skal arbeides med i PBLgruppene (uten veiledning) og i storgruppe med veileder tilstede. Det gjennomføres en 4-timers ferdighetstrening i legemiddelhåndtering. Ferdighetstreningen vil ha fokus på; dokumentasjon av forordnet og administrert legemiddel til pasient, beregning av dose, mengde og styrke, bruk av Felleskatalog, istandgjøring av; fortynning, kortidsinfusjon og intravenøs injeksjon. Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen Karakterskala: Bestått/ Ikke bestått. Det kreves feilfri besvarelse for å få karakteren bestått Sensorordning: Intern sensur Ny/utsatt eksamen: Det legges til rette for ny og utsatt eksamen samme semester. Hjelpemidler: Kalkulator Obligatoriske arbeidskrav: Ingen Emneansvarlig: Linda Ernstsen Læremidler: Olsen, Lars A.(2011). Praktisk medikamentregning: dose, mengde, styrke. 3. utg. Oslo: Cappelen Damm AS.

11 6. 7BSP13 Helsefremmende og forebyggende arbeid Faglig nivå: Bachelornivå, syklus 1 Studiepoeng: 10stp(H1: 3, H2: 3, H3: 1, H4: 3) Semester: 1. og 2. semester Språk: Norsk Forkunnskaper, krav og anbefalinger: 7BSP15 Mikrobiologi og hygiene samt 7BSPP11 Kliniske praksisstudier i sykehjem skal være gjennomført og bestått. Forventet læringsutbytte: Etter gjennomført emne forventes det at studenten: Kan gjøre rede for begrepene helsefremmende arbeid og sykdomsforebygging Viser forståelse for betydningen av å styrke individets ressurser og opplevelse av mestring Viser forståelse for tertiær sykdomsforebygging og risikofaktorer av individuell karakter Kan anvende kunnskap om helsefremmende arbeid og forebygging i sykepleiefaglige problemstillinger Emnets innhold: Plandokumenter på internasjonalt og nasjonalt nivå (Ottawacharteret, stortingsmeldinger) Begrepsavklaringer og definisjoner, bl. a. o Helse inkl. helsedefinisjoner hos ulike sykepleieteoretikere o Helsefremming (health promotion) o sykdomsforebygging (disease prevention) på ulike nivå (primær, sekundær og tertiær) o Ressurser, mestring og salutogenese Biologisk-psykologisk-sosialt-eksistensielt perspektiv på helsefremming Helsefremming i ulike livssituasjoner Endring av fokus for forskning; fra sykdom/risiko til hva som styrker og bevarer helse Vurderingsordning: hjemmeeksamen i grupper prosjektoppgave Fokus for prosjektarbeidet vil være helsefremming og tertiærforebygging på individnivå overfor pasienter med helsesvikt. Prosjektet vil ta utgangspunkt i både teoretiske og kliniske studier. Blant annet vil tidligere undervisning og praksis knyttet til menneskets grunnleggende behov stå sentralt. Oppmerksomhet omkring pasientens ressurser for å bidra til helsefremming vil også være et viktig element i prosjektarbeidet. Studentene skal selv velge en problemstilling innen et gitt tema. Prosjektukene vil inneholde forelesninger, både om prosjekt som metode og overordnet tema samt gruppearbeid og framlegg. Studiegruppene deles i 2 mindre grupper. Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Forelesninger, PBL, studiearbeid i kliniske praksisstudier og skrivekurs Karakterskala: Bestått/Ikke bestått Sensorordning: Intern sensur

12 Ny/utsatt eksamen og forbedring: Det legges til rette for ny og utsatt eksamen påfølgende semester Hjelpemidler: alle Obligatoriske arbeidskrav: Deltagelse i gruppearbeid og framlegg i prosjektperioden samt skrivekurs og innføring i prosjektarbeid er obligatorisk. Emneansvarlig: Inger Lise Hansen Læremidler: Kirkevold, M, Brodtkorb, K og Ranhoff, AH: Geriatrisk sykepleie; god omsorg til den gamle pasienten. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 12. Kristoffersen, NJ, Nordtvedt, F og Skaug, EA (red) (2005): Grunnleggende sykepleie. Bind 4. Oslo: Gyldendal akademiske. Kap. 2 Mæland, JG (2010): Forebyggende helsearbeid; folkehelsearbeid i teori og praksis. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 2 og 6.

13 7. 7BSP18 Sykepleie 1.år Faglig nivå: Bachelornivå, syklus 1 Studiepoeng: 17,5stp (H1: 6, H2: 5,5, H3: 3, H4: 3) Semester: 1. og 2. semester Språk: Norsk Forkunnskaper, krav og anbefalinger: Krav til studiedeltagelse i studieåret må være oppfylt for å kunne få adgang til eksamen i emnet. 7BSP15 mikrobiologi og hygiene, 7BSP16 Grunnleggende sykepleieferdigheter og 7BSPP11 Kliniske praksisstudier i sykehjem må være bestått. Forventet læringsutbytte: Etter gjennomført emne forventes det at studenten: Viser kunnskap om sykepleiefagets historie og tradisjon Viser kunnskap om ulike perspektiver, teorier og modeller i sykepleiefaget Kan identifisere verdikonflikter og etiske dilemmaer Viser evne til etisk refleksjon Kan anvende forskningsresultater i belysing av sykepleiefaglige problemstillinger Forstår pasientens opplevelse av og reaksjon på svikt i forhold til grunnleggende behov Anvender sykepleieprosessen som metode gjennom å o vise kunnskap om innsamling av data om pasienter o Beskrive og vurdere aktuelle og mulige problemer hos pasienter o Beskrive og vurdere pasienters ressurser o Beskrive og begrunne relevante sykepleietiltak o Anvende kunnskap om evaluering og dokumentasjon i sykepleien Viser kunnskap om sykepleie til eldre Anvender kunnskap fra satsningsområdet Klinisk sykehjemsarbeid Anvender kunnskap fra naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige emner i belysing av sykepleiefaglige problemstillinger Emnets innhold: Historie og tradisjon Teorier og modeller i sykepleie Sykepleieprosessen og sykepleiediagnoser Etiske teorier og yrkesetikk Vitenskapsteori og forskningsmetode Grunnleggende sykepleie Sykepleie til eldre Forflytningsteknikk Kommunikasjon og samhandling Psykologi Juridiske emner med vekt på helsepersonelloven og taushetsplikten Sosiologi og sosialantropologi 13

14 Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Forelesninger, studieoppgaver og kliniske praksisstudier. PBL-arbeid 1: Å hjelpe pasienten med personlig hygiene. Grunnleggende hygieniske prinsipper PBL-arbeid 2: Å hjelpe pasienten til å opprettholde respirasjon og sirkulasjon PBL-arbeid 3: Å hjelpe pasienten til å ivareta ernæring, eliminasjon, væske og elektrolyttbalanse PBL-arbeid 4: Sykepleierens funksjon ved legemiddelhåndtering; formelt, faglig og moralsk ansvar PBL-arbeid 5: Sykepleie til geriatrisk pasient med sykdommer i respirasjonsorganene, hormonproduserende organer og akutt forvirring PBL-arbeid 6: Sykepleie til pasienter med sykdommer i sirkulasjonsorganene PBL-arbeid 7: Sykepleie til pasienter med sykdom i nyrer og urinveier PBL-arbeid 8: Sykepleie til pasienter med sykdommer i fordøyelsesorganene Ferdighetstrening 7: Etiske dilemmaer og kommunikasjon med pasienter Ferdighetstrening 8: Subkutane og intramuskulære injeksjoner Studieoppgaver, PBL-arbeid og ferdighetstreninger er nærmere beskrevet i egne mapper i It s learning. Vurderingsordning: Individuell skriftlig skoleeksamen, 8 timer Karakterskala: A-F Sensorordning: Intern og ekstern sensur Ny/utsatt eksamen og forbedring: Ny og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester Det legges til rette for forbedring ved ny og utsatt eksamen, samt ved neste ordinære Hjelpemidler: ingen Obligatoriske arbeidskrav: Studieoppgave 1 hentet fra sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag. Studieoppgave 2 hentet fra sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget. Studieoppgave 3 hentet fra samfunnsvitenskapelige emner. Emneansvarlig: Toril Forbord Platou Læremidler: Almås, H., Stubberud, D.G. og Grønseth, R. (2010). Klinisk sykepleie 1. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 3 4, 7, 11, s. Almås, H., Stubberud, D.G. og Grønseth, R. (2010). Klinisk sykepleie 2. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap , 27 30, og s. Bielecki, T. og Børdahl, B. (2008). Legemiddelhåndtering. Lærebok for sykepleiere og vernepleiere med øvingsoppgaver i legemiddelregning. 6. utgave. Oslo: Gyldendal akademisk. Brinchmann, B.S. (2008): Etikk i sykepleie. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1 3, 5, 7 9 og s. 14

15 Brodtkorb, E. & Rugkåsa, M. (2009). Mellom mennesker og samfunn sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk. Kapittel 1, 3, 4, 7 og s. Eide, H og Eide, T. (2007). Kommunikasjon i relasjoner. Oslo: Ad notam Gyldendal. Kap. 1 og s. Granum, V. (2003): Praktisk pasientundervisning. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1 og s. Helsedirektoratet, 15-9/2008 Rundskriv, Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Håkonsen, K. M. (2009). Innføring i psykologi. 4.utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap.2 4, 7, og s. Johannessen, A. et al. (2007). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt forlag. Kap. 1 7 og Kap s. Kirkevold, M., Brodtkorp, K. og Ranhoff, A. H. (2008). Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten. Oslo: Gyldendal Norsk forlag AS. Kap. 4, 7, 9 13, 18, 20, og s. Kristoffersen, N.J, Nortvedt, F. og Skaug, E.A, (2011) Grunnleggende sykepleie bind 1. Oslo gyldendal Akademisk. Kap. 1 3 og s. Kristoffersen, N.J, Nortvedt, F. og Skaug, E.A, (2011) Grunnleggende sykepleie bind 2. Oslo gyldendal Akademisk. Kap s. Kristoffersen, N. J, Nortvedt, F. og Skaug, E.A, (2011). Grunnleggende sykepleie, bind 3. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap s. Magelssen R.(2008) Kultursensitivitet om å finne likhetene i forskjellene. 2. utg. Oslo: Akribe. Kap s. Martinsen, K. (2001) Omsorg, sykepleie og medisin: historisk- filosofisk essays. 2 utg. Oslo: Universitetsforlaget. Del 2. Kap s. Molven, O. (2009). Sykepleie og jus. 3.utg. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 1-3, 10, 11 og s. Nortvedt, M et al. (2007). Å arbeide og undervise kunnskapsbasert en arbeidsbok for sykepleiere. Oslo: Norsk Sykepleierforbund. Del 1 2, Del s. PPS Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten, Akribe forlag. Thornquist, E. (2003): Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori for helsefag. Bergen: Fagbokforlaget. Kap s. Travelbee, J. (2001): Mellommenneskelige forhold i sykepleie. Oslo: Gyldendal Akademiske. Oversatt til norsk ved Kari Marie Thorbjørnsen. Kap s. 15

16 Sjøen, R. J. og Thoresen, L. (2008). Sykepleierens ernæringsbok. 3. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 3 5, Kap. 13 og s. Stamsø, MA. (2009). Velferdsstaten i endring. Norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre. 2.utg. Oslo: Gyldendal akademiske. Kap. 1 og s. Aktuelle artikler opplyses om ved oppstart av emnet. Erstatter: 7BSP14 16

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

3-årig sykepleierutdanning

3-årig sykepleierutdanning STUDIEPLAN FOR 3-årig sykepleierutdanning Bachelorprogram Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning, fastsatt av KD 25.1.2008 Utdanningen ble sist akkreditert av NOKUT 2007 Godkjent av Avdelingsstyret

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSN140_1, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:44 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10]

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10] Litteraturliste (obligatorisk pensum) Emnegruppe 1, kull H09 Alvsvåg, H. (2006). Omsorg - med utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgstenkning. I: U. Knutstad & B. Kamp Nielsen (Red.), Sykepleieboken 2 :

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Studentens navn:...student nr... Kull:... En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

UNDERVISNINGSPLAN KULL 2009 PSP. 1.STUDIEÅR Del 1 3.7.09. BS

UNDERVISNINGSPLAN KULL 2009 PSP. 1.STUDIEÅR Del 1 3.7.09. BS UNDERVISNINGSPLAN KULL 2009 PSP 1.STUDIEÅR Del 1 3.7.09. BS INNLEDNING Undervisningsplanen gir oversikt over faglig innhold for studieåret 2009 / 2010. Den bygger på fagplan for Bachelor i sykepleie godkjent

Detaljer

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER EMNER: 4SYK305 SYKEPLEIE, PSYKOLOGI, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, OG PRAKSIS I HJEMMEBASERT/ PSYKISK HELSEVERN Fra fagplanens hovedemne 1 (Sykepleiens faglige

Detaljer

Forkunnskaper, krav og anbefalinger: 7BSP15 Mikrobiologi og hygiene og 7BSP17 Anatomi, fysiologi og biokjemi må være gjennomført og bestått.

Forkunnskaper, krav og anbefalinger: 7BSP15 Mikrobiologi og hygiene og 7BSP17 Anatomi, fysiologi og biokjemi må være gjennomført og bestått. 13 EMNEBESKRIVELSER 2. STUDIEÅR 1. 7BSP21 Sykdomslære og farmakologi Faglig nivå: Bachelornivå, Syklus 1 Studiepoeng: 9stp(H3) Semester: 2. og 3. semester Språk: Norsk Forkunnskaper, krav og anbefalinger:

Detaljer

Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121

Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121 Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121 2009 2010 Emne 4SYK102 Sykepleie og psykologi (9 studiepoeng) Bielecki, T,.& Børdahl, Bente (6.utg. 2009) Legemiddelhåndtering s.13-114 s.125-183 Eide& Eide

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSN142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Læringsplan for BIS14. Emne 2:

Læringsplan for BIS14. Emne 2: Læringsplan for BIS1 Emne 2: Medisinske og naturvitenskapelige emner del A 15 Studiepoeng Høsten 201 Fagplan BIS 1 Bachelor i sykepleie Lovisenberg diakonale høgskole as 1 Innholdsfortegnelse Medisinske

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 122

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 122 Litteraturliste for Bachelor i 1.studieår, kull 122 2010-2011 Emne: 4SYE Sykepleiefaget, yrkesgrunnlaget og eldreomsorg Bielecki, T. & Børdahl, B.(6.utg. 2009) Bertelsen,B. I.(2000) Legemiddelhåndtering

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP01_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006.

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006. MODULPLAN Modul 9: Fagutvikling i sykepleie Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2006 Studieåret 08-09 Modulansvarlige: Beate André Kari Hauge MODUL 9: FAGUTVIKLING I SYKEPLEIE

Detaljer

MODULPLAN. MODUL 5 del 2: Sykepleie til pasienter i somatiske sykehus. Avdeling for sykepleie Program for sykepleierutdanning.

MODULPLAN. MODUL 5 del 2: Sykepleie til pasienter i somatiske sykehus. Avdeling for sykepleie Program for sykepleierutdanning. MODULPLAN MODUL 5 del 2: Sykepleie til pasienter i somatiske sykehus Avdeling for sykepleie Program for sykepleierutdanning Kull 2005 Modulansvarlige: Ingeborg Alexandersen Marit Olsen 1 MODUL 5: SYKEPLEIE

Detaljer

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MIN4201 Emnenavn: Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner - Anne Margrethe

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2014-2015 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 123 2011-2012

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 123 2011-2012 1 Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 123 2011-2012 Emne: AFB101 Anatomi, fysiologi og biokjemi Bjålie, J. G., Haug, E., Sand, O., & Sjaastad, Ø.V.(2006). Menneskekroppen. Fysiologi

Detaljer

PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING

PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING 11.07.2011 PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING UNDERVISNINGSPLAN 2. STUDIEÅR KULL 2010 1. Innledning Undervisningsplanen gir oversikt over faglig innhold for studieåret 2011 / 2012. Planen er organisert slik

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:38 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2010/2011

Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2010/2011 Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2010/2011 Lover og forskrifter kan skrives ut fra www.lovdata.no Det tas

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:02 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:31 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MOP4201 Emnenavn: Fordypning i operasjonssykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:11:03 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON Bachelor i sykepleie PLAN FOR Å OPPNÅ FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE VED PRAKSISSTUDIEAVTALE, 3. STUDIEÅR Studentens navn: Kull: Praksisveileder(e): Praksislærer: Praksisstudiested: Praksisstudieperiode: OMRÅDER

Detaljer

Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2009/2010

Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2009/2010 Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2009/2010 Lover og forskrifter kan skrives ut fra www.lovdata.no Det tas

Detaljer

Faglig nivå: Bachelor, syklus 1 Studiepoeng: 10stp/12stp (H1: 1, H2: 6,5/7,5, H3: 1,5, H4: 1,5/2) Semester: 5.semester/6.semester Språk: Norsk

Faglig nivå: Bachelor, syklus 1 Studiepoeng: 10stp/12stp (H1: 1, H2: 6,5/7,5, H3: 1,5, H4: 1,5/2) Semester: 5.semester/6.semester Språk: Norsk 14. EMNEBESKRIVELSER 3. STUDIEÅR 1. 7BSPP31/32 Kliniske praksisstudier Institusjon II Ledelse og samhandling Faglig nivå: Bachelor, syklus 1 Studiepoeng: 10stp/12stp (H1: 1, H2: 6,5/7,5, H3: 1,5, H4: 1,5/2)

Detaljer

Arbeidshefte. Første studieår. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet. Kull 2012. Sist endret: 06.11.

Arbeidshefte. Første studieår. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet. Kull 2012. Sist endret: 06.11. Arbeidshefte Første studieår Kull 2012 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret: 06.11.12 Innhold Innledning... 3 Studiegruppene... 3 Studieoppgaver... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING UNDERVISNINGSPLAN. 1. studieår 1. semester

PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING UNDERVISNINGSPLAN. 1. studieår 1. semester PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING UNDERVISNINGSPLAN 1. studieår 1. semester KULL 2010 2 Innledning Undervisningsplanen gir oversikt over faglig innhold for studieåret 2010 / 2011. Den bygger på fagplan for

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSN140_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:01 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR HSYK101P

PROGRESJONSPLAN FOR HSYK101P Å ivareta pasientens grunnleggende behov Personlig hygiene Hjelp med kroppsvask Stell av huden Tiltak for å bevare hel hud Stell av negler Tannpuss/Munnstell Stell av hår og skjegg (barbering) Hjelp med

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner

Detaljer

Berit Farstad, Marianne Brekke, Øystein Registrering 2015 C, BIS 2015 D

Berit Farstad, Marianne Brekke, Øystein Registrering 2015 C, BIS 2015 D Timeplan for BIS 2015 01.07.2015-01.01.2016 Tid Rom Studentgruppe Modul Undervisni Ansvarlig u 34 Ti 18.08.2015 08:00-09:00 Berit Farstad, Marianne Brekke, Øystein Registrering Sørvik 09:00-10:15 202,

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner - Kjellaug

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emne BSY154_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emnekode: BSY154_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Emnekode: VAIOB10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Sensorveiledning Studium:

Sensorveiledning Studium: Høgskolen i Telemark Institutt for helsefag Sensorveiledning Studium: Kull og studieår: Bachelorstudium i sykepleie heltid Kull 2013, 2. studieår Emnekode og emnenavn: 051E6 Emne 6 050E6 Emne 6 Sykepleievitenskap

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner Kjellaug Kaldestad

Detaljer

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning 4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning Emnekode: 4KR52 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studenten skal i dette emnet videreutvikle forståelse basert på forskningsbasert

Detaljer

Arbeidshefte. Kurs i nasjonale fag. Høst 2012. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie. Publisert 1.gang Høst 2011 og revidert: Høst 2012

Arbeidshefte. Kurs i nasjonale fag. Høst 2012. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie. Publisert 1.gang Høst 2011 og revidert: Høst 2012 Arbeidshefte Kurs i nasjonale fag Høst 2012 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Publisert 1.gang Høst 2011 og revidert: Høst 2012 Med forbehold om endringer 1 Innhold Innhold... 1 Innledning...

Detaljer

SP15-1 Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter

SP15-1 Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter SP15-1 Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter Emnekode: SP15-1 Emnenavn: Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter Studiepoeng: 15,00 Forkunnskaper: Ingen Undervisningssemester: Vår Undervisningssted:

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk praksis) Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 19.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid.

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Praksishefte for Bachelor i sykepleie 1. studieenhet

Praksishefte for Bachelor i sykepleie 1. studieenhet Praksishefte for Bachelor i sykepleie 1. studieenhet 1 For generell informasjon som er gjeldende for alle praksisperioder gjennom hele studiet, se: Bachelor i sykepleie Praksishefte Generell del. Innhold:

Detaljer

4PH7701 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø - tjenesteorganisering og kommunikasjon

4PH7701 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø - tjenesteorganisering og kommunikasjon 4PH7701 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø - tjenesteorganisering og kommunikasjon Emnekode: 4PH7701 Studiepoeng: 30 Semester Høst Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Emneoversikt:

Detaljer

gjøre rede for aktuelle observasjoner og sykepleiehandlinger for å ivareta menneskets grunnleggende behov

gjøre rede for aktuelle observasjoner og sykepleiehandlinger for å ivareta menneskets grunnleggende behov UNDERVISNINGSPLAN Bachelor Sykepleie EMNER: 101 (HSSPL10114) og 102 (HSSPL10214) KULL: 2014 LÆRINGSUTBYTTE EMNE 101: Sykepleie fag og funksjon Kunnskaper: Studentene skal ved avsluttet emne kunne: gjøre

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP4B_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

LÆREPLAN. KLINISKE STUDIER i kommunehelsetjenesten. SPLPRA 520 og 620

LÆREPLAN. KLINISKE STUDIER i kommunehelsetjenesten. SPLPRA 520 og 620 Høyskolen i Buskerud Fakultet for helsevitenskap LÆREPLAN KLINISKE STUDIER i kommunehelsetjenesten SPLPRA 520 og 620 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s. 1 Kliniske studier s. 1 Læringsutbytte og eksempler

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 1. juli 2004 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD...

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Arbeidsplan - Praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II. (kirurgisk avdeling) Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II (kirurgisk praksis)

Detaljer

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse 4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse Emnekode: 4A621V Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Følgende emner må være fullført og bestått: Første veiledet praksis, Medisinsk og naturvitenskapelig

Detaljer

Naturfag med miljølære

Naturfag med miljølære Naturfag med miljølære Emnekode: BFØ230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2

051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2 Høgskolen i Telemark 051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2 Alt 1) For studenter som har hatt kliniske studier i psykisk helsearbeid uke 15-23 2011 Studenten synliggjør kunnskapsbasert sykepleie Studenten

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Operasjonssykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Operasjonssykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Operasjonssykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRA FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Arbeidskrav og Plan for praksis SYP111

Arbeidskrav og Plan for praksis SYP111 Arbeidskrav og Plan for praksis SYP111 Praktiske studier i kommunehelsetjenesten Bachelor Sykepleie 1.år Student Praksissted Tidsrom.... Arbeidskrav og Plan for praksis, SYP111, EDG & AØR 08.12.16 1 Innhold

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Emnekode: BSYP5C_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer Emneplan Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag 2015 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Med forbehold om endringer 1 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Formål...

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Intensivsykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull 11V Temahefte 3 Kvalitetsutvikling, etisk og juridisk ansvarlighet Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Fagpersoner

Detaljer

Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon

Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon Emnekode: BBA370_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSY143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 18.01.2016 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Sykepleie til pasient og pårørende - Del A

Sykepleie til pasient og pårørende - Del A Emne BSY250_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleie til pasient og pårørende - Del A Emnekode: BSY250_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Bachelor i sykepleie Studieplan 2009/2010 Beskrivelse Bachelorutdanningen i sykepleie skal utdanne selvstendige, ansvarsbevisste, endrings- og pasientorienterte sykepleiere som viser evne og vilje til

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Varighet:

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Veiledede praksisstudier Emne HSSPL Sykepleie til mennesker i hjemmet

Veiledede praksisstudier Emne HSSPL Sykepleie til mennesker i hjemmet Vurderingsdokument Praksisstudier EmneHSSPL40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet Veiledede praksisstudier Emne HSSPL 40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet Studentens navn:...student nr....kull:. VURDERING

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 24.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Fagplan. Bachelor i Sykepleie. 180 studiepoeng/credits. Campus Narvik. Bachelor i sjukepleie Bachelor in Nursing

Fagplan. Bachelor i Sykepleie. 180 studiepoeng/credits. Campus Narvik. Bachelor i sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 2016 Bachelor i Sykepleie Bachelor i sjukepleie Bachelor in Nursing 180 studiepoeng/credits Campus Narvik Utarbeidet på grunnlag av Nasjonal rammeplan og forskrift for sykepleierutdanning, fastsatt

Detaljer

Fagplan for bachelor i sykepleie 180 studiepoeng

Fagplan for bachelor i sykepleie 180 studiepoeng VID vitenskapelige høgskole Fagplan for bachelor i sykepleie 180 studiepoeng Studiested Bergen Studieåret 2016-2017 Programme Description for Bachelor of Nursing 180 ECTS Campus Bergen Year of study 2016-2017

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR HSYK101P

PROGRESJONSPLAN FOR HSYK101P Å ivareta pasientens grunnleggende behov Personlig hygiene Hjelp med kroppsvask Stell av huden Tiltak for å bevare hel hud Stell av negler Tannpuss/Munnstell Stell av hår og skjegg (barbering) Hjelp med

Detaljer

PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER. Kull 36

PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER. Kull 36 Fakultet for helse- og sosialvitenskap Institutt for sykepleievitenskap Videreutdanning Helsesøster PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER Kull 36 justert febr.2016 Innhold 1 INNLEDNING... 1 2 ORGANISERING

Detaljer

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå AssCE*- skjema For vurdering av praksisstudier i bachelor-utdanningen i sykepleie Student: Studentnummer: Praksissted: Praksisperiode: Tidsperiode: 1 Bachelor nivå, sykepleie Mål for praksisstudier i sykepleierutdanningen

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Emnekode: BSY241_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner

Detaljer