MODULPLAN. MODUL 2: Samhandling med pasient, pårørende og medarbeidere. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MODULPLAN. MODUL 2: Samhandling med pasient, pårørende og medarbeidere. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning."

Transkript

1 MODULPLAN MODUL 2: Samhandling med pasient, pårørende og medarbeidere Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2008 Studieåret Modulansvarlige: Marit Mauset Halldis Lønnum

2 MODUL 2: SAMHANDLING MED PASIENTER, PÅRØRENDE OG MEDARBEIDERE. Innledning Alt helsearbeid foregår i møtet mellom mennesker. I ord og handling formidles holdninger og budskap. Medmenneskers verdighet bekreftes eller krenkes i dette møtet. Misforståelser oppstår, også når tanken og intensjonen er den aller beste. Modul 2 skal bidra til økt bevissthet i kommunikasjon og samhandling mellom mennesker og gi innsikt i kommunikasjonens betydning for menneskers helse og livskvalitet. Modulen har et omfang på 9 studiepoeng hvorav 8,5 studiepoeng i første år og 0,5 studiepoeng i andre år. I Modul 2 inngår psykologi, sosiologi, sosialantropologi, etikk og kommunikasjon. Denne modulen inneholder emner fra rammeplanens felles innholdsdel for studenter i helse- og sosialfagutdanningene. Det legges for øvrig stor vekt på modulens tema i praksisstudiene. Mål Målet er at studenten: Utvikler et helhetlig syn på mennesket og respekt for menneskets integritet og rettigheter Utvikler forståelse for etiske dilemmaer på samfunnsplan knyttet til helse- og sosialpolitikken og konsekvensene for levekår og velferd Oppøver evne til å identifisere verdikonflikter og etiske dilemmaer i praktisk helse- og sosialarbeid på individ, gruppe- og samfunnsnivå Oppøver evne til etisk refleksjon Utvikler handlingskompetanse i kommunikasjon, samarbeid og konfliktløsning Utvikler evne til samarbeid med pasienter, pårørende og andre yrkesgrupper Tilegner seg kunnskaper om ulike samarbeidsformer og andre yrkesgruppers kompetanse Modul 2 videreføres i alle moduler og praksisstudier i bachelorutdanningen. I 2. studieår inngår 3 timers forelesning om kommunikasjon i yrkesrollen. 2

3 Innhold i modul 2, 1.studieår: Modul 2, del 1 gjennomføres i 1.studieår. I 1.semester inneholder modulen en introduksjonsuke ved studiets start med prosessarbeid i grupper og temadag relatert til hospiteringspraksis. 2. semester starter med forelesninger og to påfølgende PBL-arbeid, samt en ferdighetstrening. Oversiktsforelesning Det gis 1 time oversiktsforelesning ved modulens start. Modulansvarlig presenterer innhold og struktur, og gjør kort rede for de ulike fag som inngår i modulen. I tillegg omtales modulens kjernelitteratur. Kjernelitteratur Finnes i vedlegg til denne modulen PBL-arbeid PBL-arbeid 1: Å møte pasienten og pårørende ved sykdom og sykehusinnleggelse PBL-arbeid 2: Å møte den døende pasienten. PBL- arbeidene er beskrevet i vedlegg til denne modulen. Forelesninger I Modul 2 vil det bli satt opp forelesninger med fokus på følgende områder: gruppeprosess og gruppepsykologi psykologi sosiologi sosialantropologi etiske teorier og prinsipper kommunikasjonsteori krise og sorgreaksjoner lidelse fysiske plager hos døende mennesker samtale med den døende pasienten Ferdighetstrening Ferdighetstrening i etterkant av PBL arbeid 2: Å møte pårørende etter pasientens død For ferdighetstrening forventes det at studentene har skaffet seg forkunnskaper gjennom modulens kjernelitteratur. 3

4 Nærværsplikt Det vises til Reglement og utfyllende bestemmelser for studiene ved AHS/ASP (Studiehåndboka). Prosessarbeid i grupper i introduksjonsuken er nærværspliktig. Antall timer framgår av timeplan. PBL-arbeid 1 og 2 med påfølgende ferdighetstrening utgjør 9 timer nærværspliktig studiedeltagelse. Studieoppgaver: Studieoppgave 5: Etiske teorier i sykepleie Studieoppgaven er beskrevet i vedlegg til denne modulen. Eksamen/forprøve Det avlegges en fire dagers individuell sykepleieeksamen/ mappevurdering hvor studieoppgaver fra samtlige moduler og praksisstudier i første år danner grunnlag for eksamen. Innhold i modul 2, 2. studieår Modul 2, del 2 gjennomføres i 2.studieår. Kommunikasjon i yrkesrollen. Mål Målet er at studenten: Har kunnskaper om hva som fremmer og hemmer effektiv kommunikasjon Forstår betydningen av følelsenes innvirkning på samhandling Erkjenner betydningen av å møte pasienten med varhet og innlevelse Oversiktsforelesning Ingen PBL- arbeid Det er ingen PBL-arbeid til denne modulen Forelesninger Det gjennomføres en 3 timers forlesning i vårsemesteret i kommunikasjon i yrkesrollen. Ressursliste Finnes i vedlegg til denne modulen Ressurspersoner Halldis Lønnum (modulansvarlig) Marit Mauset (modulansvarlig) Studieoppgaver: Det er ingen studieoppgaver til denne modulen 4

5 PBL-arbeid 1: Å møte pasienten og pårørende ved sykdom og sykehusinnleggelse Situasjonsbeskrivelse Binta Touray er 31 år, gift og bor med sin familie på asylmottaket på Sandmoen i Trondheim. De har tre jenter i alderen 3, 5 og 7 år. Binta og hennes familie kom fra Somalia til Norge for 1 år siden. Binta oppdaget en kul i høyre bryst for 1 måned siden. Det ble påvist cancer mammae på høyre side. Brystet ble fjernet for to dager siden. Binta tar ikke initiativ til å ta kontakt med personalet ved avdelingen. Du er sykepleierstudent og skal på ettermiddagsvakt. Binta er din oppfølgingspasient. Når du går inn for å hilse på henne, sitter hun på sengen og kler på seg. Du ser at hun ikke har spist den maten som er satt inn. Du henvender deg til henne og spør om hun trenger hjelp. Hun snur seg bort og svarer ikke på din henvendelse. Du ser at pasienten gråter. Mens du står inne hos pasienten kommer mannen hennes. Mannen henvender seg til deg og spør: Will my wife get well again? Arbeids- og studieformer PBL-arbeid i basisgrupper Selvstudier Ressursliste Kommunikasjonsteori Psykologi Sosiologi Sosialantropologi Krise, sorg og mestring Ressurspersoner Halldis Lønnum (modulansvarlig) Marit Mauset (modulansvarlig) Wigdis Sæther (sosialantropologi) Oddbjørn Ingebrigtsen (sosiologi) 5

6 PBL arbeid 2: Å møte den døende pasienten. Å møte de pårørende etter pasientens død. Situasjonsbeskrivelse Kristian Andersen (født 1953) er utdannet siviløkonom. For 1 år siden ble han rammet av hjerneslag. Etter dette fikk han høyresidig lammelse. Han ble etter hjerneslaget uføretrygdet. Han snakker langsomt og er ofte vanskelig å forstå. Andersen ble skilt for tre år siden, og har siden hjerneslaget bodd hos sin sønn og svigerdatter. Etter en kraftig influensa sist vinter ble han mer avhengig av hjelp. Han ville gjerne klare seg selv, men greide det ikke. Sønnen ordnet med et avlastningsopphold på et sykehjem. Kristian Andersen motsatte seg dette, men resignerte og underskrev innleggelsespapirene. Andersen er din oppfølgingspasient. Etter tre ukers opphold ved sykehjemmet blir Andersen plutselig svært dårlig. Legen konstaterer at Andersen har hatt et nytt omfattende hjerneslag og blir vurdert som døende. Du har kveldsvakt og under rapporten blir det sagt at Andersen er svært urolig, har problemer med å uttrykke seg og er vanskelig å forstå. Andersen har gitt uttrykk for at han er redd for å dø. Andersen har siden det siste hjerneslaget ikke tatt initiativ til å ta til seg væske eller mat. Etter rapporten går du inn til Andersen og han kjenner deg igjen. Du spør om du kan sette deg ned en stund. Mens du sitter ved sengen, synes du at han gjentatte ganger sier Åse. Andersen blir tiltagende tungpustet og du ringer på for å få hjelp. Arbeids- og studieformer PBL-arbeid i basisgrupper Selvstudier Ressursliste Etiske teorier Psykologi Lidelse Fysiske plager hos døende mennesker Den vanskelige samtalen. 6

7 Ferdighetstrening Situasjonsbeskrivelse Andersen dør mens du sitter ved sengen hans. Pårørende er ikke til stede, men er varslet og vil være på sykehjemmet om ca. tre timer. Du har sagt at du ønsker å delta i stellet av Andersen før pårørende kommer til avdelingen. Mens dere rydder etter stellet, blir sykepleieren tilkalt til en pasient som trenger øyeblikkelig hjelp. Sykepleieren spør om du kan ta imot sønnen og svigerdatteren når de kommer. Arbeids- og studieformer PBL-arbeid i basisgrupper Praktiske sykepleieferdigheter Ressurslitteratur Anderson, W. T., (2000). Det nye selvet: Identitet i det 21. århundre. Aschehoug, Oslo. Bjørk, I. T., Helseth, S., og Nortvedt, F. (red.) (2002). Møte mellom pasient og sykepleier. Gyldendal Norsk Forlag A/S. Oslo. Eriksen, T. H.(1997). Flerkulturell forståelse. Tano Aschehoug, Otta. Faleide, A. O. og Lian, L. B. (2004). Symptom og mening. Moderne psykosomatisk tankegang. Fagbokforlaget. Oslo. Faulkner, A. og Maguire, P. (1998). Å samtale med kreftpasienter og deres pårørende. Tano Aschehoug, Oslo. Hanssen, I. (1997). Sykepleierens møte med pasienter fra fremmede kulturer. Kreftsykepleie, nr. 4, s Hanssen, I. (2005). Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn. Universitetsforlaget, Oslo. Revidert utgave, 3.utgave, 1.opplag Hovdenes, G. H. (2001). Lidelse sentralt fenomen i omsorgen for kronisk syke. side I Gjengedal, E.og Rokne Hanestad, B. (red. 2001) Å leve med kronisk sykdom. En varig kursendring. Cappelen Akademiske. 2.opplag Hovdenes, G. H. (1995). Troen, håpet og kjærligheten avgjørende ressurser for helse og livskvalitet. Klinisk Sygepleje nr.2 April 1995, side Jacobsen, M.H. (2001). Dødens mosaikk. Gyldendal utdannelse. Oslo. Lie, K. (2002). Eksistensiell og åndelig omsorg. HøyskoleForlaget AS. Oslo. Johannessen, E.(1999). Berøring er så mangt. Akademika AS, UNIPUB, Oslo. Magelsen, R. (2002). Kultursensitivitet. Om å finne likhetene i forskjellene. Akribe. Oslo. 7

8 Røkenes O. H og Hanssen, P. H. (2006). Bære eller briste. Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke A/S. Bergen. Sæther, W. og Bøe, A. K. (2004). Kunsten som beveger. Fagbokforlaget. Bergen. Aadland, E. (1998). Etikk for helse- og sosialarbeidarar. Det norske samlaget, Oslo. 2.utgave, 2.opplag Nettsteder Sykepleien: Sygeplejersken: Vård i Norden: Scandinavian Journal of Caring Science: Journal of Advanced Nursing: International Journal of Nursing Practice: Journal of Clinical Nursing: Ut i verden, Psykologisk tidsskrift: Classics in the History of Psychology : Aktuelle nettsteder med nyttige linker: Høgskolen i Sør-Trøndelag: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo: SNN Sykepleiernes samarbeid i Norden: International Council of Nurses. ICN Advancing Nursing and Health World Wide : Ressurspersoner Halldis Lønnum (modulansvarlig) Marit Mauset (modulansvarlig) Wigdis Sæther (sosialantropologi) Oddbjørn Ingebrigtsen (sosiologi) 8

9 Studieoppgave 5: Etiske teorier i sykepleie. Ta utgangspunkt i situasjonsbeskrivelsen for PBL-arbeid 2. Oppgave: Utarbeid et fagnotat der du først beskriver to aktuelle etiske teorier. Gjør deretter rede for hvordan du kan anvende disse teoriene slik at du ivaretar varhet og innlevelse i situasjonen. Rammer: Individuell skriftlig innlevering Antall ord: 1200 Innleveringsfrist: mandag kl Skriftlig veileder respons Frist for respons: Studieoppgaven utarbeides etter følgende vurderingskriterier: 1. Sykepleiefaglig forankret 2. Relevante fagområder belyses 9. Anvender og refererer anerkjent og relevant litteratur 14. Følger retningslinjer for oppgaveskriving 9

10 Kjernelitteratur modul 2 Kull 2008 Brinchman, B.S. (2005). Etikk i sykepleie. Gyldendal.Oslo Bunkholdt, V.(2002). Psykologi en innføring for helse- og sosialarbeidere. 2.utgave, Universitetsforlaget.Oslo Eide, H og Eide, T. (2007). Kommunikasjon i relasjoner. Ad Notam Gyldendal, Oslo. Grendstad, N. M. (1996). Fantasi og følelser, Meta-senter, Oslo. Kristoffersen, N.J, Nordtevdt, F. og Skaug, E.A. (2005). Grunnleggende sykepleie, bind 3. Gyldendal.Oslo Mekki, T. E. og Pedersen, S. (2007). Sykepleieboken 1. Grunnleggende sykepleie. Akribe, 3. utgave, Oslo. NSF-serien 2/01. Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere og ICN`s etiske regler. Svabø, A., Bergland, Å. og Hareid, J.(2000). Sosiologi og sosialantropologi for helsearbeidere. Gyldendal Norsk Forlag A/S, 2.utgave, Oslo. 10

Sluttprøve 051HOEM4 4-4

Sluttprøve 051HOEM4 4-4 Høgskolen i Telemark Sluttprøve 051HOEM4 4-4 Kull 2007 sykepleie BA-deltid Bearbeidet etter tilbakemelding fra eks.utv. 27.09.10 Versjon 19.10.2010 AKS/TB 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 051HOEM4 4-4 SLUTTPRØVE...

Detaljer

Fagplan. Bachelor i sykepleie. Kull 2008

Fagplan. Bachelor i sykepleie. Kull 2008 Fagplan Bachelor i sykepleie Kull 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleierutdanning 2008-2011 Fagplanen er basert på Rammeplan og forskrift fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

MODULPLAN Modul 8: Helsefremmende og sykdomsforebyggende sykepleie Avdeling for sykepleie Program for sykepleierutdanning Kull 2006

MODULPLAN Modul 8: Helsefremmende og sykdomsforebyggende sykepleie Avdeling for sykepleie Program for sykepleierutdanning Kull 2006 MODULPLAN Modul 8: Helsefremmende og sykdomsforebyggende sykepleie Avdeling for sykepleie Program for sykepleierutdanning Kull 2006 Modulansvarlige: Kari Gulla Elin Sivertsen MODUL 8: HELSEFREMMENDE OG

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 Behandlet i Fagrådet juni 2015 0 INNHOLDSFORTEGNELSE FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I SYKEPLEIE... 2 Bachelorgrad i sykepleie... 2 Læringsutbyttebeskrivelser...

Detaljer

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE 3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR KULL 2007 Godkjent i instituttutvalget 12.04.05 (Revidert mai 2007) INNHOLD VELKOMMEN SOM STUDENT VED HØGSKOLEN I NARVIK... 3 DEL 1 GENERELL DEL... 4 1.1 Idégrunnlag...

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter FORDYPNINGSOPPGAVE I PALLIATIV OMSORG, TRINN 2 Individuell plan for palliative pasienter - et nyttig redskap? KANDIDATNUMMER: 940604, 081083, 080173 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Detaljer

FAGPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM. Heltid over 1 år 2 semestre

FAGPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM. Heltid over 1 år 2 semestre FAGPLAN for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM Heltid over 1 år 2 semestre 60 studiepoeng Fagplanen er godkjent i Høgskoleråd ved Menighetssøsterhjemmets Høgskole 02.12.04, nå Høyskolen

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie STUDIEPLAN Videreutdanning i palliativ sykepleie 60 studiepoeng 2015-2017 1 1. INNLEDNING... 1 PALLIATIV OMSORG... 1 VIDEREUTDANNING I PALLIATIV SYKEPLEIE... 1 MÅLGRUPPE... 2 OPPTAKSKRAV... 2 VIDERE STUDIER

Detaljer

FAGPLAN BARNEVERNSPEDAGOG- UTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD. Institutt for helse- og sosialfag

FAGPLAN BARNEVERNSPEDAGOG- UTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD. Institutt for helse- og sosialfag FAGPLAN BARNEVERNSPEDAGOG- UTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD Institutt for helse- og sosialfag Vedtatt av høgskolestyret 2002 sist endret 15.06.2005 i instituttstyret Godkjent av høgskolestyret 2002 - Sist

Detaljer

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik Avsluttende eksamen i sykepleie Bachelor-oppgave Hvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse? Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2015 2016 Godkjent av høgskolestyret: 27.05.14 Justert: 27.05.15 Innhold Innledning/beskrivelse... 1 Verdigrunnlag... 1 Målgruppe/opptakskrav... 2 Kompetanse

Detaljer

Fagplan for Helse- og sosialfagutdanningene Sykepleierutdanningen. 30 felles studiepoeng

Fagplan for Helse- og sosialfagutdanningene Sykepleierutdanningen. 30 felles studiepoeng Fagplan for Helse- og sosialfagutdanningene Sykepleierutdanningen 30 felles studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2003 Godkjent av avdelingsstyret AHS 28.04.1999 Revidert

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8)

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Basert på Rammeplan og Forskrift for 3-årig Vernepleierutdanning, Fastsatt

Detaljer

Bachelor i Sykepleie

Bachelor i Sykepleie Bachelor i Sykepleie Sist endret 29.06.2015 Ref: 2014/3385 Bachelor i Sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 180 Studiepoeng/Credits Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg INNHOLD 1 GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG... 3 1.1 Overordna

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng STUDIEPLAN Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten 60 studiepoeng 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1.1 Målgruppe... 1 1.2 Opptakskrav...

Detaljer

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011 STUDIEPLAN Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Januar 2011 Studieplanen er laget med utgangspunkt i Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, generell

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i

Studieplan for videreutdanning i Avdeling for sykepleie Program for videreutdanning Videreutdanningen i akuttsykepleie Studieplan for videreutdanning i akuttsykepleie 90 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleie 2009

Detaljer

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD INSTITUTT FOR HELSE - OG SOSIALFAG 2004 Revidert juni 2004. 1 INNHOLD 1. RAMMEPLAN... 2 2. HISTORISK UTVIKLING... 2 3. VERNEPLEIERENS KOMPETANSE

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Avsluttende eksamen i sykepleie Bacheloroppgave

Avsluttende eksamen i sykepleie Bacheloroppgave Avsluttende eksamen i sykepleie Bacheloroppgave Kandidat nr: 214 Antall ord: 9660 Studieår: 2013 Kull: 180 Innleveringsdato: 22.11.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Bakgrunn for valg av tema.3

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN Arbeidshefte Videreutdanning i barnesykepleie Advanced Paediatric Nursing Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUBARN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Innhold 1.0 Barnesykepleiers funksjons- og

Detaljer

Å fremme håp hos pårørende

Å fremme håp hos pårørende Å fremme håp hos pårørende Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme håp hos pårørende til pasienter som har pådratt seg traumatisk hodeskade etter en trafikkulykke? Bacheloroppgave i Sykepleie Avdeling

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi. Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009

Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi. Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 1 ERGOTERAPI KULL 2007-10/2009 Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi Bachelor Programme in Occupational Therapy 180 studiepoeng Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Detaljer

PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN. Kull 35

PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN. Kull 35 Avdeling for sykepleierutdanning Program for videreutdanning Helsesøsterutdanning PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN Kull 35 Revidert oktober 2014- Praksisstudier- Kull 35- Helsesøsterutdanningen Innhold

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor s Programme in Social Work 180 studiepoeng Heltid Godkjent av avdelingsstyret ved tidl. Avdeling for samfunnsfag Dato: 05.06.2000 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer