PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING UNDERVISNINGSPLAN. 1. studieår 1. semester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING UNDERVISNINGSPLAN. 1. studieår 1. semester"

Transkript

1 PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING UNDERVISNINGSPLAN 1. studieår 1. semester KULL 2010

2 2 Innledning Undervisningsplanen gir oversikt over faglig innhold for studieåret 2010 / Den bygger på fagplan for Bachelor i sykepleie godkjent av Avdelingstyret, Planen er organisert slik at den gir oversikt over faglig innhold, PBL-arbeid, ferdighetstreninger, studieoppgaver og eksamener som skal avvikles innenfor de teoretiske og praktiske studier i studieåret. Del 1 gir en oversikt over uke 33\2010 uke 5/2011. Studieåret er inndelt i 2 teoriperioder og en klinisk praksisstudieperiode. I tillegg er 3 uker avsatt til arbeid med helsefremmende arbeid. Fagplanen gir en oversikt over fire hovedemner som i undervisningsplanen refereres til som H1, H2, H3 og H4. På bakgrunn av undervisningsplanen utarbeides timeplaner. Litteraturliste for studieåret finnes som eget dokument. Hovedemne 1: Sykepleienes faglige og vitenskapelige grunnlag (H1) Hovedemne 2: Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget (H2) Hovedemne 3: Medisinske og naturvitenskapelige emner (H3) Hovedemne 4: Samfunnsvitenskapelige emner (H4) Hovedemne 1 gir en innføring i sykepleiefagets historikk, idegrunnlag og yrkesetikk. Studentene skal utvikle forståelse for teorier og modeller og utvikle forståelse og kunnskap om anvendelse av fag og forskningsbasert litteratur. Hovedemne 2 og 3 legger vekt på grunnleggende kunnskaper og ferdigheter en sykepleier må ha for å kunne gi pleie og omsorg ved sykdom og endringer i livssituasjonen. Studenten skal oppnå kunnskap om menneskets anatomiske oppbygning og hvordan de enkelte organer og organsystemer fungerer selvstendig og i forhold til hverandre. Innholdet omfatter også mikrobiologi og hygieniske tiltak for å ivareta et hygienisk miljø. Det gis også en innføring i hvordan patiofysiologiske prosesser starter og utvikles. Hovedemne 4 tar utgangspunkt i samfunnsfagene og hovedfokus er hvordan ulike trekk ved samfunnsutviklingen påvirker pasienten, sykepleierne og helsetjenesten. I arbeidet som sykepleier vil kunnskaper og innsikt fra samfunnsfagene gi viktige perspektiver på menneskets psykologiske utvikling, relasjoner mellom mennesker, og på rammefaktorer som har betydning for yrkesutøvelsen. Avdelingen har tre satsningsområder; Klinisk sykehjemsarbeid, Psykosomatisk helse og Psykiske helsearbeid. I første studieår fokuseres det på klinisk sykehjemsarbeid som vil bli synliggjort i teoretiske og praktiske studier. Studenter skal lære grunnleggende sykepleie med fokus på pasienten i sykehjem. Pasienten presenteres gjennom en gradvis oppbygging av kompleksiteten i pasientsituasjoner. Helsefremmende og forebyggende sykepleie er sentralt gjennom hele studiet. Studentene skal utvikle kunnskaper om hvilke faglige utfordringer sykepleier står overfor for å fremme helse og forebygge sykdom og komplikasjoner innen dette behovsområdet.

3 3 Oversikt over studieåret finnes som eget dokument Mål for studieåret er beskrevet i fagplanen Nærværsplikt Følgende undervisning har nærværsplikt i uke Introduksjonsdager, se timeplan PBL-arbeid 1, 2 og 3 (fase 1-5 og fase 7) Ferdighetstrening 1, 2, 3, 4 og 5 Undervisning i forflytningsteknikk Undervisning om skikkethetsvurdering Brannvernteori Teoristudier 1, uke 33 uke 46 Innhold: I teoriperioden arbeider studentene med: Sykepleiefagets historie og tradisjon (H1) Ulike teorier og modeller i sykepleiefaget (H1) Sykepleieprosessen (H1) Etiske teorier, yrkesetikk (H1) Vitenskapsteori (H1) Forskningsmetoder (H1) Innføring i avdelingens satsningsområder (H1) Generell, grunnleggende sykepleie (H2) Stell, hygiene, aktivitet og hvile (H2) Forflytningsteknikk (H2) Sykepleie til eldre (H2) Helsefremmende og forebyggende arbeid (H2) Anatomi/fysiologi og biokjemi (H3) Mikrobiologi og hygiene (H3) Generell patologi/sykdommer hos eldre (H3) Kommunikasjon og samhandling (H4) Psykologi (H4) Innføring i juridiske emner med vekt på helsepersonelloven og taushetsplikt (H4) Innføring i pedagogiske metoder. PBL, prosjektoppgavearbeid

4 4 PBL-ARBEID PBL-arbeid 1: Å hjelpe pasienten med personlig hygiene. Grunnleggende hygieniske prinsipper. Olga Moe (født 1933) er innlagt på et korttidsopphold på et sykehjem etter å ha falt stygt hjemme. Hun pådro seg store hematomer på venstre hofte og venstre overarm. Olga bor til vanlig i eget hjem, og med noe hjelp fra pårørende er hun selvstendig i daglige gjøremål og sosial aktiviteter. Olga har problemer med å utføre personlig hygiene på grunn av smerter, og har blitt gradvis mer inaktiv etter innleggelsen. Etter innleggelsen ble det observert at hun har en hudavskrapning på overarmen. Det har blitt tatt prøver av såret som viser at det er infisert med gule stafylokokker. Det er morgen og du som sykepleierstudent skal hjelpe henne med morgenstellet. Du kommer inn på rommet og spør hvordan pasienten har det i dag. Hun sier hun har sovet dårlig, føler seg forslått og har smerter i kroppen. Du observerer at huden er varm og klam. Mens du hjelper henne med morgenstellet observerer du at setet er rødt og at det er fuktig i sengen. Olga uttrykker at det er ubehaglig å snakke og at det svir i munnen hennes. Hun sier også at hun er tørst og spør etter drikke. Etter at du er ferdig med å hjelpe henne skal du hente frokost til pasienten som ligger på naborommet. PBL-arbeid 2: Å hjelpe pasienten til å opprettholde respirasjon og sirkulasjon Situasjonsbeskrivelse Kari Nilsen (født 1956) er lagt inn på St. Olav Hospital, infeksjonsavdelingen med mistanke om nedre luftveisinfeksjon. Fra tidligere har Kari Nilsen en hjertesvikt. Hun har ødemer i begge beina opp til knærne, og et venøst leggsår på høyre bein. Du ankommer pasientens rom, og observerer at pasienten er tung i pusten og cyanotisk på leppene. Du hører at sykepleier sier at hun er lett tachykard. Du kjenner på pulsen hennes og synes den virker høy. Hun hoster en del og får opp seigt, grønt og illeluktende ekspektorat. Du observerer at hun virker slapp og medtatt og har svettet mye. Temperaturen ble i dag målt til 39.1 C. Blodtrykket ble i dag tidlig målt til 100/60. Hun griper fort etter hånden din og virker engstelig. Hun utrykker at hun er redd og har vondt for å puste. Hun sier også at hun har problemer med å finne en god hvilestilling i senga. Hun henveder seg til deg og spør hvordan du tror det vil gå med henne. Du får beskjed av sykepleier om å observere pasienten og iverksette tiltak for å bedre pasientens situasjon.

5 5 PBL-arbeid 3: Å hjelpe pasienten til å ivareta ernæring, eliminasjon, væske og elektrolyttbalanse. Situasjonsbeskrivelse Ole Hansen (født 1924) bor på sykehjemmets langtidsavdeling. Pasienten har den senere tid blitt tiltakende glemsk, og personalet opplever at han er forvirret. Han klør seg ofte på overarmene slik at huden blir oppskrapet. Han strever også med å finne ord og personalet forstår ofte ikke hva han uttrykker. Det er også observert at Ole ofte glemmer beskjeder og avtaler. Ole vegrer seg for å benytte bekken og tar sjelden kontakt med personalet for å få hjelp til toalettbesøk. Personalet har den siste tiden benyttet bleie på Ole hele døgnet. Den siste tiden har Ole tatt til seg lite drikke og mat. Du er på dagvakt og går inn på rommet hans. Du hilser på Ole og observerer at han virker utilpass og ikke vil benytte bekken. Han virker motløs og oppgitt over sin egen situasjon. FERDIGHETSTRENING Ferdighetstrening / grunnleggende sykepleieferdigheter 1. semester Ferdighetstrening nr 1-4 danner grunnlag for eksamen i praktiske sykepleieferdigheter Ferdighetstrening 1: Hygiene del 1 Anvender kunnskap om anatomi, fysiologi, biokjemi Har kunnskap om diagnose, symptomer, utredning og behandling ved ulike sykdommer og lidelse Anvender kunnskap om mikrobiologi og hygiene Arbeidsantrekk Hygieniske prinsipper Tekstilhåndtering Sengetøyskift med pasient Tannpuss og spesielt munnstell Ulike sengeleier som fremmer velvære Du har tidligvakt og kommer inn på rommet til Olga Moe. Pasienten har svettet mye i løpet av natten og du ser at det er behov for sengetøyskift. Pasienten er for medtatt til å forlate sengen. Pasientens ressurser og kommunikasjon med pasient skal vektlegges i stellet. Sammen med assistent utfører du fullt sengetøyskift med pasient i senga. Ta med: Egen tannbørste og tannpasta til bruk på ferdighetstreningen

6 6 Ferdighetstrening 2: Hygiene del 2 Anvender kunnskap om anatomi, fysiologi, biokjemi Har kunnskap om diagnose, symptomer, utredning og behandling ved ulike sykdommer og lidelse Anvender kunnskap om mikrobiologi og hygiene Stell av pasient i seng Ulike sengeleier som fremmer velvære Observasjon av muskel og leddfunksjoner Prioriteringer av aktuelle tiltak Sykepleietiltak i samsvar med hygieniske prinsipper Du har tidligvakt på avdelingen, og du skal hjelpe Olga Moe med morgenstellet. Under morgenrapporten har du fått vite at hun har vært våken flere ganger i løpet av natten. Hun har vanskeligheter med å finne en god hvilestilling i senga. Olga Moe får hjelp til sengebad og pasientens ressurser skal vektlegges i stellet. Sengebadet utføres med pasient og assistent. Ferdighetstrening 3: Respirasjon og sirkulasjon Anvender kunnskap om anatomi og fysiologi Har kunnskap om diagnose, symptomer, utredning og behandling ved ulike sykdommer og lidelse Anvender kunnskap om mikrobiologi og hygiene Priortierting av sykepleietiltak Ulike sengeleier som fremmer respirasjon og sirkulasjon Administrering oksygenbehandling Måling av blodtrykk, puls, temperatur og respirasjonsfrekvens Dokumentasjon i kurve Sykepleietiltak i samsvar med hygieniske prinsipper Reaksjoner på krise og sykdom Kommunikasjon, og samhandling Under morgenrapporten får du følgende opplysninger om pasienten du har ansvar for: Kari Nilsen (1956), er sengeliggende og tungpust. Du observerer at hun er urolig og virker engstelig. Hun trenger hjelp til å finne et hensiktsmessig leie i senga. Legen har rekvirert 1,5 l

7 7 oksygen per minutt på nesebrillekateter som du må administrere. I tillegg skal du telle respirasjonsfrekvens. Ettermiddagstemperatur var på 39.1 C. Det skal tas temperatur, puls og blodtrykk som skal dokumenteres i kurven Ferdighetstrening 4: Sårstell/sirkulasjon Kan utføre stell av venøst sår Kan utføre kompresjonsbehandling Har forståelse og kunnskaper om dokumentasjon Kan gjennomføre sykepleietiltak i samsvar med hygieniske prinsipper Αnatomi, fysiologi, biokjemi Mikrobiologi og hygiene Diagnose, symptomer, utredning og behandling ved ulike sykdommer og lidelse Kari Nilsen har et venøst sår på høyre legg. Pasienten er sengeliggende og det skal utføres sårstell og kompresjonsbehandling. Lag et kunstig sår på en medstudent. Sårstellet skal utføres etter ren prosedyre og trekantprinsipp Ferdighetstrening 5: Innleggelse av permanent kateter Utfører innleggelse av permanent kateter (kvinner/menn) Anvender aseptiske prinsipper Anvender kunnskaper om anatomi, fysiologi og biokjemi. Ren intermitterende kateterisering (RIK) Steril intermitterende kateterisering (SIK) Tømming av tarm med ulike klyster Petter Berg, 68 år, er innlagt på urologisk avdeling pga akutt urinretensjon. Berg er undersøkt av lege som påviser forstørret prostata og en utspilt blære. Du får som oppgave å legge inn et permanent kateter nr. 16 til pasienten.

8 8 Studieoppgave 1: Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag. Del 1: Gruppearbeidet og den påfølgende studieoppgaven skal bidra til at studenten forstår helsebegrepet sett i relasjon til to sykepleieteoriers kunnskapssyn, menneskesyn og mål for sykepleien. Gruppene skal utarbeide et fremlegg hvor det gjøres kort rede for en definisjon av helsebegrepet der dette settes i relasjon til K. Martinsen, P. Benner og J. Wrubels teorier for sykepleie. Rammer: Gruppeoppgave. Hver PBL gruppe deles i to Fremlegg presenteres i storgruppe Del 2: Gruppen skal ta utgangspunkt i to artikler som de har jobbet med og velg en av disse. Gruppen skal videre vurdere og analysere artikkelen i henhold til sjekklistene fra Kunnskapssenteret : Rammer: Skriftlig gruppeinnlevering: 2500 ord Innlevering: kl Oppgaven vurderes til bestått / ikke bestått Studieoppgave 2: Aktivitet og hvile Situasjonsbeskrivelse Olga Moe (født 1936) er innlagt på et korttidsopphold på et sykehjem. For tre dager siden falt hun ut av sengen og slo seg ganske kraftig. Olga har blitt gradvis mer inaktiv etter innleggelsen. Hun skal etter korttidsoppholdet tilbake til eget hjem. Olga bodde tidligere i eget hjem, stelte seg selv og tilberedte egen tørrmat. Hun mestret også enklere husarbeid, men fikk hjemmehjelp 2 timer pr. uke til vask av leiligheten. Olga vil helst ligge i fred i senga si, sover mye om dagen og klager over dårlig nattesøvn. Hun klager over at senga er vond og at hun har vondt i hælene. Under stellet ser du at hælene er røde og en blemme har dannet seg på høyre hæl. Oppgave: 1. Beskriv pasientens problemer 2. Velg to problemer og skriv en pedagogisk pleieplan Rammer: Individuell oppgave, pedagogisk sykepleiepleieplan skal inneholde 1000 ord (+/-10 %). Individuell skriftlig tilbakemelding Innlevering på It`s Learing torsdag 4 november 2010 kl Oppgaven vurderes til bestått/ikke bestått

9 9 Til alle studieoppgaver i studieåret gjelder følgende: Oppgavene skal ta utgangspunkt i et tema, en problemstilling eller et problemområde som er relevant for sykepleie. Oppgavene skal vise sykepleiefaglig innsikt/forståelse ved å gjøre faglige vurderinger og kunne gi begrunnelse for eventuelle sykepleiehandlinger. Oppgavene skal belyse problemområde/tema/problemstilling på en helhetlig og sammenhengende måte. Studenten skal være nøyaktig i kartlegging, vurdering, gjennomføring og evaluering av sykepleie. Gruppestudieoppgaver skal fremstå som et felles produkt ved at besvarelsen har en enhetlig faglig og teknisk framstilling/utforming. Det forutsettes at studenten anvender anerkjent og relevant sykepleiefaglig litteratur. Studieoppgavene skal følge retningslinjer for oppgaveskriving. Studieoppgavene skal inneholde litteraturliste med henvisning til litteratur i oppgaven etter gitte retningslinjer. Kliniske praksisstudier i sykehjem uke 48, 2010 uke 5, Studieoppgave: Oppgave 1: Studentene skal kartlegge ernæringsbehovet hos en pasient ved bruk av kartleggingsverktøy Oppgave 2: Ta utgangspunkt i pasientens grunnleggende behov. Utarbeid en pleieplan der du identifiser pasientens sykepleieproblem og ressurser ved hjelp av praksisstedets dokumentasjonssystem. Velg ett av pasientenes problemer. Vurder problemet og utarbeid mål og sykepleietiltak i forhold til problemet. Evaluer tiltakene. Rammer: Skriftlig, individuell innlevering Pleieplanen skal inneholde 1500 ord (+/-10 %). Litteraturliste kommer i tillegg. Det forventes at studenten henviser til relevant fag og forskningslitteratur. Veiledning og innleveringsfrist for oppgaven avtales med praksislærer. For å få praksisperioden vurdert til bestått skal pleieplanen være godkjent Eksamener 1. semester: Eksamen i grunnleggende sykepleieferdigheter Eksamen i anatomi/fysiologi/biokjemi/mikrobiologi

UNDERVISNINGSPLAN KULL 2009 PSP. 1. STUDIEÅR Del 2

UNDERVISNINGSPLAN KULL 2009 PSP. 1. STUDIEÅR Del 2 UNDERVISNINGSPLAN KULL 2009 PSP 1. STUDIEÅR Del 2 Innledning Undervisningsplanen gir oversikt over faglig innhold for studieåret 2009 / 2010. Den bygger på fagplan for Bachelor i sykepleie godkjent av

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Fagplan. Bachelor i sykepleie. Kull 2008

Fagplan. Bachelor i sykepleie. Kull 2008 Fagplan Bachelor i sykepleie Kull 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleierutdanning 2008-2011 Fagplanen er basert på Rammeplan og forskrift fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2015 2016 Godkjent av høgskolestyret: 27.05.14 Justert: 27.05.15 Innhold Innledning/beskrivelse... 1 Verdigrunnlag... 1 Målgruppe/opptakskrav... 2 Kompetanse

Detaljer

Bachelor i Sykepleie

Bachelor i Sykepleie Bachelor i Sykepleie Sist endret 29.06.2015 Ref: 2014/3385 Bachelor i Sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 180 Studiepoeng/Credits Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

Helsefagarbeideren og sykepleie

Helsefagarbeideren og sykepleie 34 Helsefagarbeideren og sykepleie Helsefagarbeideren og sykepleie Pasient og bruker Sykepleieprosessen 35 Hva er sykepleie? Helsefagarbeideren og sykepleie Omsorg og egenomsorg Pårørende SENTRALE BEGREPER

Detaljer

Sensorveiledning Studium:

Sensorveiledning Studium: Høgskolen i Telemark Institutt for helsefag Sensorveiledning Studium: Kull og studieår: Bachelorstudium i sykepleie heltid Kull 2013, 2. studieår Emnekode og emnenavn: 050E6 Emne 6 051E6 Emne 6 Sykepleievitenskap

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i sykepleie, 180 studiepoeng

FAGPLAN Bachelor i sykepleie, 180 studiepoeng FAGPLAN Bachelor i sykepleie, 180 studiepoeng Bachelor in nursing Kull 2014 Heltid Del 1 og 2 Godkjent av assisterende instituttleder Siw Blix, den 05.12.13 Bygger på Rammeplan av 25. januar 2008. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER Bachelor i sykepleie Avdeling for Helsefag Studiested Stord og Studiested Haugesund 30.06.15 Innhold Fellesdel... 2 Organisering og rammer... 2 Turnus (se vedlegg 3)... 2

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 Behandlet i Fagrådet juni 2015 0 INNHOLDSFORTEGNELSE FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I SYKEPLEIE... 2 Bachelorgrad i sykepleie... 2 Læringsutbyttebeskrivelser...

Detaljer

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE 3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR KULL 2007 Godkjent i instituttutvalget 12.04.05 (Revidert mai 2007) INNHOLD VELKOMMEN SOM STUDENT VED HØGSKOLEN I NARVIK... 3 DEL 1 GENERELL DEL... 4 1.1 Idégrunnlag...

Detaljer

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014 Studieplan 2014-2017 Bachelorgrad i Kull 2014 HBV - Fakultet for Helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg tlf: 32 20 64 00 (Drammen) fax:32 20 64 10 (Drammen) e-post

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE De første studentene ved sykepleierutdanningen i Molde startet 1. februar 1958. Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver

Detaljer

3.1 Modul 1a: Aldring og eldreomsorg (60 studiepoeng) *)

3.1 Modul 1a: Aldring og eldreomsorg (60 studiepoeng) *) 3.1 Modul 1a: Aldring og eldreomsorg (60 studiepoeng) *) Foto: Arne Strømme *) Studiets Modul 1 a bygger på Rammeplan for Videreutdanning i aldring og eldreomsorg, fastsatt av Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013 Side 1/51 Fagplan 2013-2016 Bachelorgrad i Kull 2013 HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf: 32 20 64 00 fax:32 20 64 10 e-post adresse: postmottak@hibu.no

Detaljer

Bacheloroppgave. Hvordan kan sykepleier bidra til å hele venøse leggsår? 22.11.2013. Kull 180. Kandidatnummer 220

Bacheloroppgave. Hvordan kan sykepleier bidra til å hele venøse leggsår? 22.11.2013. Kull 180. Kandidatnummer 220 Bacheloroppgave Hvordan kan sykepleier bidra til å hele venøse leggsår? 22.11.2013 Kull 180 Kandidatnummer 220 Antall ord: 9790 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for valg av

Detaljer

MODULPLAN. Modul 3 del 1: Sykepleie til pasienter i kommunehelsetjenesten. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning.

MODULPLAN. Modul 3 del 1: Sykepleie til pasienter i kommunehelsetjenesten. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. MODULPLAN Modul 3 del 1: Sykepleie til pasienter i kommunehelsetjenesten Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2008 Studieåret 08-09 Modulansvarlige: Anne Grethe Aune Ann

Detaljer

Trykksår hos eldre Hvordan kan sykepleieren i samarbeid med den eldre pasienten forebygge utvikling av trykksår?

Trykksår hos eldre Hvordan kan sykepleieren i samarbeid med den eldre pasienten forebygge utvikling av trykksår? SPL 3901 Avsluttende eksamen i sykepleie 06HBSPLH Gruppenr.: 2 Trykksår hos eldre Hvordan kan sykepleieren i samarbeid med den eldre pasienten forebygge utvikling av trykksår? Høgskolen i Gjøvik Seksjon

Detaljer

MODULPLAN. MODUL 2: Samhandling med pasient, pårørende og medarbeidere. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning.

MODULPLAN. MODUL 2: Samhandling med pasient, pårørende og medarbeidere. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. MODULPLAN MODUL 2: Samhandling med pasient, pårørende og medarbeidere Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2008 Studieåret 08-09 Modulansvarlige: Marit Mauset Halldis Lønnum

Detaljer

INNHOLD. 2.0 Arbeidsformer i studie 5 2.1 Grupperefleksjon 6 2.2 Individuelle refleksjonsnotater 6 2.3 Observasjonspraksis 7 2.4 Pensumlitteratur 7

INNHOLD. 2.0 Arbeidsformer i studie 5 2.1 Grupperefleksjon 6 2.2 Individuelle refleksjonsnotater 6 2.3 Observasjonspraksis 7 2.4 Pensumlitteratur 7 STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I ALDRING OG ELDREOMSORG Foto: Arne Strømme 1. år (2 årig modul, deltid) i en mastergrad i helse-og sosialfag Kliniske hjelperelasjoner ovenfor sårbare grupper (60 studiepoeng)

Detaljer

NORDLAND UNIVERSITETET I. SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013. Kull10H. TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon

NORDLAND UNIVERSITETET I. SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013. Kull10H. TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon UNIVERSITETET I NORDLAND SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013 Kull10H TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon Antall ord: 9883 Kandidatnummer: 26 Forord "Det er ikke nok å vite hvordan

Detaljer

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik Avsluttende eksamen i sykepleie Bachelor-oppgave Hvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse? Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i

Studieplan for videreutdanning i Avdeling for sykepleie Program for videreutdanning Videreutdanningen i akuttsykepleie Studieplan for videreutdanning i akuttsykepleie 90 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleie 2009

Detaljer

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD INSTITUTT FOR HELSE - OG SOSIALFAG 2004 Revidert juni 2004. 1 INNHOLD 1. RAMMEPLAN... 2 2. HISTORISK UTVIKLING... 2 3. VERNEPLEIERENS KOMPETANSE

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 1 VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver for å starte den første sykepleierutdanningen i Møre og Romsdal, og hadde arbeidet

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8)

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Basert på Rammeplan og Forskrift for 3-årig Vernepleierutdanning, Fastsatt

Detaljer