FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE"

Transkript

1 FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret , Gjeldende fra Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST):Fagplan for Bachelor i Sykepleie bygger på Rammeplan for Sykepleierutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 25. januar

2 1.0 INNLEDNING Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Avdeling for sykepleierutdanning (ASP), er lokalisert i Øya Helsehus i Trondheim. Øya Helsehus er et unikt prosjekt hvor kommune, høgskole og universitet samhandler om å etablere en felles arena for forebygging, behandling, rehabilitering, pleie, omsorg, undervisning, fagutvikling og forskning og alltid i samarbeid med pasient og pårørende. Det legges vekt på tverrfaglig samhandling og pasientmedvirkning, hvor utgangspunktet er å bygge på pasientens egne ressurser og opplevelse av mestring. Det er en økende etterspørsel etter kunnskap om faktorer som fremmer, vedlikeholder og gjenoppretter helse og hvilke tiltak som fører til helsebevaring og helseutvikling både blant friske, blant utsatte grupper og blant mennesker som har vært utsatt for helsesvikt. Avdeling for sykepleierutdanning sin visjon er Kvalitet i utdanningen - helse og trygghet for befolkningen. Sentrale verdier er: Menneskeverd Likeverd Medvirkning HiST og ASP har følgende satsningsområder for forskning og utviklingsarbeid som synliggjøres i undervisning og veiledning av studentene: Klinisk sykehjemsarbeid Psykosomatisk helse med senter for helsefremmende forskning Psykisk helsearbeid 1.1 Mål for studiet Sykepleierutdanningen skal utdanne selvstendige og reflekterte yrkesutøvere som setter mennesket i sentrum. De skal planlegge, organisere og gjennomføre sykepleietiltak i samarbeid med pasienter som har behov for tjenester. Utdanningen kvalifiserer for et yrke som er i stadig utvikling og endring. I noen områder skal den nyutdannede sykepleier ha handlingskompetanse til å ivareta og utøve oppgaver som er sentrale i yrkesfunksjonen. På noen områder vil den nyutdannede inneha handlingsberedskap. Dette er innenfor områder som krever mer erfaring og nødvendig spesialisert opplæring for å kunne handle selvstendig. Studentene skal etter endt studie ha handlingskompetanse og handlingsberedskap innen følgende områder: (se rammeplaner på Helsefremming og forebygging Pleie, omsorg og behandling 2

3 Undervisning og veiledning Yrkesetisk holdning og handling Fagutvikling, kvalitetssikring og forskning Organisasjon og ledelse, politikk og lovverk (Rammeplan for sykepleierutdanning 2008) Handlingskompetanse knyttes til områder der yrkesutøveren skal kunne fungere selvstendig. Den nyutdannede sykepleier skal ha handlingskompetanse til å ivareta og utøve oppgaver som er sentrale i yrkesfunksjonen. Kompetansen er hovedsakelig rettet mot pasienter og pårørende og mot ivaretakelse av grunnleggende funksjoner i sykepleie. Handlingsberedskap knyttes til områder der utdanningen bidrar til at nyutdannede sykepleiere har kunnskaper om feltet, men mangler nødvendig erfaring og mer spesialisert opplæring til å kunne handle selvstendig. Først etter at arbeidsgiver har lagt til rette for opplæring og etter- og videreutdanning, kan nyutdannede sykepleiere forventes å ta selvstendig ansvar for å ivareta områder som utdanningen gir handlingsberedskap til (Rammeplan for sykepleierutdanning 2008). 1.2 Opptakskrav Generell studiekompetanse (se Forskrift om opptak til høyere utdanning på 1.3 Skikkethetsvurdering Det blir gjennom hele studiet vurdert om studenten har faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som sykepleier. De som kan vurdere studenten og fremme tvil om skikkethet er lærer, praksisveileder, medstudenter og administrativt personale (Se ) 1.4 Krav til studiedeltagelse og studieprogresjon Følgende deler av utdanningen har obligatorisk tilstedeværelse: Studiegruppeaktivitet Ferdighetstrening, forberedelse til og refleksjon over praksisstudier Kliniske praksisstudier Tilstedeværelse i praktiske studier er satt til gjennomsnittlig 30 timer pr uke. Studenter må påregne å gå i styrt vaktturnus som kan omfatte vakter på dag, kveld, natt og helg, og der hospitering i andre enheter kan inngå i turnusen. Studenten kan etter eget valg benytte inntil 2 dager til hospitering, kurs eller deltagelse i arrangement i regi av studentorganisasjoner eller Livsglede for eldre. Dette fraværet skal være planlagt og godkjennes av praksisveileder og lærer. 3

4 (se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved de helse- og sosialfaglige utdanningene ved HiST) Det kreves 80 % tilstedeværelse ved nærværspliktig undervisning. Ved Fravær på mer enn 20 % pålegges studenten arbeidskrav som vilkår for å gå opp til årseksamen. Alle studieoppgaver, eksamener i høstsemesteret, deltagelse i og gjennomføring av teoretiske og praktiske studier i hvert studieår, må være bestått før studenten kan gå videre til neste studieår. Årseksamen må være bestått innen utgangen av påfølgende semester. Ved ikke bestått ved ny eller utsatt eksamen må studenten gå ned ett kull. (Se forøvrig ) 1.5 Internasjonalisering Høgskolen har samarbeidsavtaler med flere universitet og høgskoler i flere deler av verden. Utvekslingsopphold kan gi økt utbytte av studiene og kan gi viktig tilleggskompetanse for yrkesutøvelse i et flerkulturelt samfunn. Økende globalisering av arbeidsmarkedet gjør også internasjonal erfaring, språk- og kulturkunnskap stadig viktigere. (Se ) 4

5 2.0 ORGANISERING OG INNHOLD I STUDIET Studiet omfatter 180 studiepoeng. 90 studiepoeng er knyttet til praksisstudier hvorav kliniske praksisstudier utgjør 75 studiepoeng 1.år Grunnleggende sykepleie 13 uker teoristudier og praksis i høgskolen 9 uker kliniske praksisstudier I kommunehelsetjenesten; Institusjon I 3 uker teoristudier og praksis i høgskolen 3 uker prosjekt 12 uker teoristudier og praksis i høgskolen 2.år Sykepleierens funksjon i forhold til pasienter med akutt, kritisk og kronisk sykdom og lidelse 6 uker teoristudier og praksis i høgskolen 10 uker kliniske praksisstudier I spesialisthelsetjenesten; medisinske avdelinger 10 uker kliniske praksisstudier I spesialisthelsetjenesten; kirurgiske avdelinger 3 uker teoristudier og praksis i høgskolen 8 uker kliniske praksisstudier I spesialisthelsetjenesten; kirurgiske avdelinger 8 uker kliniske praksisstudier I spesialist- og kommunehelsetjenesten; psykisk helsearbeid 3 uker teoristudier og praksis i høgskolen 8 uker kliniske praksisstudier I spesialist- og kommunehelsetjenesten; psykisk helsearbeid 8 uker kliniske praksisstudier I spesialisthelsetjenesten; medisinske avdelinger 2 uker teorie 10 uker kliniske praksisstudier I spesialist- og kommunehelsetjenesten; psykisk helsearbeid 8 uker kliniske praksisstudier I spesialisthelsetjenesten; medisinske avdelinger 8 uker kliniske praksisstudier I spesialisthelsetjenesten; kirurgiske avdelinger 3.år Sykepleierens funksjon i forhold til pasienter med nedsatt funksjonsevne / kroniske og sammensatte lidelser 5 uker teoristudier og praksis i høgskolen 8 uker kliniske praksisstudier I kommunehelsetjenesten; institusjon II 6 uker teoristudier og praksis i høgskolen 3 uker prosjekt 2 uker teori 7 uker kliniske praksisstudier I kommunehelsetjenesten; hjemmebasert omsorg 9 uker teoristudier og praksis i høgskolen 8 uker kliniske praksisstudier I kommunehelsetjenesten; hjemmebasert omsorg 7 uker kliniske praksisstudier I kommunehelsetjenesten; institusjon II 5

6 Rammeplanen benytter begrepene hoved- og delemner for å beskrive studiets innhold. Fagplanen benytter de samme begrepene. Teoriundervisningen i studiet er bygget opp slik at delemner fra de ulike hovedemnene bygger direkte på hverandre gjennom alle tre studieår. Teoretiske og praktiske studier veksler gjennom studiet. Fordelingen av teoretiske- og praktiske studier gjennom de tre årene er fordelt på følgende måte: Hoved- og delemner Studiepoeng 1.år 2. år 3.år Totalt Teori og praksis i høgskolen Kliniske praksisstudier Teori og praksis i høgskolen Kliniske praksisstudier Teori og praksis i høgskolen Kliniske praksisstudier Hovedemne 1:Sykepleiens faglige og vitenskapelige ,5 4, grunnlag 1.1 Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie 1.3 Vitenskapsteori og forskningsmetode Etikk Hovedemne 2: Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget 11,5 5,5 4,5 25, og 2.2 Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten Hovedemne 3: Medisinske og naturvitenskapelige emner 3.1 Anatomi, fysiologi og biokjemi Generell patologi, sykdomslære og farmakologi Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene Hovedemne 4: Samfunnsvitenskapelige emner ,5 3, Psykologi og pedagogikk Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning Sosiologi og sosialantropologi Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk Totalt Emner fra felles innholdsdel 6

7 2.1 Hovedemne 1 Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Hensikten med hovedemnet er at studentene skal lære om og utvikle forståelse for fagets historikk, idégrunnlag og yrkesetikk. Studentene skal forstå ulike perspektiver, teorier og modeller for å beskrive sykepleie som fag og yrke. Studentene skal utvikle forståelse for forholdet mellom teori og teoretiske antagelser og praktisk situasjonsbetinget yrkespraksis (Rammeplan for sykepleierutdanning 2008, side 8 ). NB: Studiepoengene i tabellene under omfatter både teoretiske og praktiske studier. Hovedemne 1 Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Studiepoeng Studieår Læringsmål 33 1.år Studenten: 14 Har kunnskap om sykepleiefagets historie og tradisjon Har kunnskap om ulike perspektiver, teorier og modeller i sykepleiefaget Viser toleranse og respekt for menneskets integritet og rettigheter Kan identifisere verdikonflikter og etiske dilemmaer Viser evne til etisk refleksjon Har kunnskap om vitenskapsteori, sykepleievitenskap og forskningsmetode for å kunne anvende forskningsresultater Har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) Har kunnskap om prinsipper for kunnskapsbasert praksis 2.år 3.år Studenten: Reflekterer over verdikonflikter og etiske dilemmaer Viser en kritisk analytisk holdning i vurderingen av etiske problemstillinger Forstår ulike perspektiver, teorier og modeller i sykepleiefaget Anvender prinsipper for kunnskapsbasert praksis Studenten: Viser forståelse for sykepleiefagets historikk og idègrunnlag Viser en kritisk analytisk holdning i vurderingen av etiske problemstillinger både på individ- og samfunnsnivå Anvender kunnskap om vitenskapsteori, sykepleievitenskap og forskningsmetode Har forståelse for kontinuerlig fagutvikling som forutsetning for sykepleieutøvelsen Anvender perspektiver, teorier og modeller i sykepleiefaget Anvender prinsipper for kunnskapsbasert praksis Hovedemne 2 Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget Hensikten med hovedemnet er at studenten skal integrere kunnskap fra sykepleiens faglige, medisinske, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige grunnlag. Hovedemnet skal bidra til forståelse for hvordan sykdom finner sitt uttrykk både individuelt og hos grupper av 7

8 pasienter. Studentene skal kunne vurdere subjektive og objektive kriterier for sykdom og helse hos den enkelte pasient. Fokus rettes mot selve sykdommen og pasientens opplevelser og beskrivelser av det å være syk. (Rammeplan for sykepleierutdanning 2008, side 9). Pårørende som samarbeidspartner og pårørendes opplevelse av sin situasjon vil også vektlegges. Studentene skal oppnå forståelse for sykdom og helsetjeneste fra et pasient- og samfunnsperspektiv. Hovedemnet skal bidra til at studentene oppnår forståelse for sykepleie både som planlagt aktivitet og som situasjonsbestemte handlinger. Studentene skal oppøve kompetanse og vilje til å tilpasse sykepleie i forhold til det ulike pasienter og situasjoner krever. Ethvert tiltak som iverksettes innebærer prioriteringer og valg. Studentene skal lære å begrunne sine valg og handlinger både faglig og etisk og kunne utvise kreativitet og ansvar for sine handlingsvalg. (Rammeplan for sykepleierutdanning 2008, side 9). Hoved- Emne 2 Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget Studie- Poeng Studieår Læringsmål 72 1.år Studenten: 17 Forstår pasientens opplevelse av og reaksjon på svikt i forhold til grunnleggende behov Anvender sykepleieprosessen som metode o Innsamling av data om pasienten o Vurdering av aktuelle og mulige problemer hos pasienten o Vurdering av pasientens ressurser o Vurdering og iverksetting av sykepleietiltak i forhold til pasientens tilstand og behov o Evaluering og dokumentasjon i sykepleien Anvender kunnskap om sykepleie til eldre Har forståelse for tertiær forebygging og risikofaktorer av individuell karakter Har forståelse for helsefremming og positiv helse Anvender kunnskap fra satsningsområdet Klinisk sykehjemsarbeid 2.år Studenten: 30 Forstår pasientens opplevelse av og reaksjon på akutt, kritisk og kronisk sykdom, lidelse og behandling Har kunnskap om pasientforløp og betydningen av tverrfaglig og tverretatlig samhandling Anvender sykepleieprosessen som metode Reflekterer over sykepleierens rolle i helsetjenesten Ha forståelse for helsefremming og sekundær forebygging på gruppenivå, med hovedvekt på utsatte, sårbare grupper Gjør rede for habilitering og rehabilitering Anvender kunnskap fra satsningsområdene Psykisk helsearbeid og Psykosomatisk helse 8

9 3.år Studenten: Forstår pasientens opplevelse av og reaksjon på kronisk sykdom, lidelse og behandling Anvender kunnskap om pasientforløp og deltar i tverrfaglig og tverretatlig samhandling Anvender sykepleieprosessen som metode Reflekterer over sykepleierens rolle i helsetjenesten Har innsikt i forhold knyttet til pasientens hjem som arbeidsplass Gjør rede for sykepleiers ansvar for ledelse Har kunnskap om innovasjon og entreprenørskap i sykepleiefaget Har forståelse for helsefremming og primær forebygging på samfunnsnivå Forstår betydningen av helseopplysning i et helsefremmende og forebyggende perspektiv Anvender kunnskap fra avdelingens satsningsområder Anvender kunnskap om pasientens ressurser og opplevelse av mestring Anvender kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffer begrunnede valg Reflekterer over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning Hovedemne 3 Medisinske og naturvitenskapelige emner Hensikten med medisinske og naturvitenskapelige emner er å få kunnskap om kroppens fysiologi, patologiske tilstander og prosesser, prognose og vanlige medisinske behandlingsformer. Kunnskap om menneskets normale utvikling og sykdomsprosesser er nødvendig for at en sykepleier skal kunne observere og i samarbeid med andre iverksette forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende tiltak (Rammeplan for sykepleierutdanning 2008, side 9). 9

10 Hovedemne 3 Medisinske og naturvitenskapelige emner Studiepoeng Studieår Læringsmål 45 1.år Studenten: 20 Anvender kunnskap om anatomi, fysiologi, biokjemi Har kunnskap om diagnose, symptomer, utredning og behandling ved ulike sykdommer og lidelser Anvender kunnskap om generell farmakologi, legemiddelhåndtering og medikamentregning Anvender kunnskap om mikrobiologi og hygiene Anvender kunnskap om førstehjelp 2.år 3.år Studenten: Anvender kunnskap om mikrobiologi og infeksjonssykdommer Gjør rede for og anvender kunnskap om diagnose, symptomer, utredning og behandling ved ulike sykdommer og lidelser Gjør rede for og vurderer helsefremmende, forebyggende, behandlende, lindrende, habiliterende og rehabiliterende tiltak Anvender kunnskap om spesiell farmakologi, legemiddelhåndtering og medikamentregning Anvender kunnskap om førstehjelp i og utenfor helseinstitusjon Studenten: Gjør rede for og vurderer helsefremmende, forebyggende, behandlende, lindrende, habiliterende og rehabiliterende tiltak Gjør rede for helse og sykdom i et globalt perspektiv Anvender kunnskap om førstehjelp i og utenfor helseinstitusjon Hovedemne 4 Samfunnsvitenskapelige emner Hensikten med hovedemnet er å forstå menneskets utvikling, læring og hvordan menneskene forholder seg til hverandre i ulike samfunn og kulturer. Studentene skal ha forståelse for vanlige reaksjoner i ulike faser av livet og hvordan sykdom påvirker livssituasjonen. Hovedemnet skal bidra til at studentene har kunnskaper om rammefaktorer som har betydning for yrkesutøvelsen (Rammeplan for sykepleierutdanning 2008, side 9). Hovedemne 4 Samfunnsvitenskapelige emner Studiepoeng Studieår Læringsmål 30 1.år Studenten: 9 Har innsikt i menneskets psykologiske utvikling Gjør rede for reaksjoner på sorg, krise og sykdom Anvender kunnskap om kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning 10

11 2.år 3.år Har kunnskap om grunnleggende sosiologiske og sosialantropologiske begrep Har kunnskap om velferdsstatens oppbygging Har kunnskap om organisering av helse- og sosialtjenesten Anvender kunnskap om helse og sosiallovgivning med spesiell vekt på taushetsplikt og kravet til forsvarlighet Studenten: Anvender pedagogiske prinsipper i undervisning og veiledning av pasienter og pårørende Anvender kunnskap om kommunikasjon med akutt og kritisk syke pasienter og deres pårørende Anvender kunnskap om tverrfaglighet Anvender kunnskap om kulturforståelse og tverrkulturell kommunikasjon Har kunnskap om relevante lover og forskrifter som regulerer virksomheten Studenten: Anvender pedagogiske prinsipper i undervisning og veiledning av pasienter, pårørende og medarbeidere Anvender kunnskap om tverrkulturell kommunikasjon og kulturforståelse Anvender kunnskap om og deltar i tverrfaglig samarbeid og tverretatlig samhandling Anvender kunnskap fra psykologi, sosiologi og sosialantropologi i utvikling av handlingskompetanse i kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning med pasienter, pårørende og medarbeidere Anvender kunnskap fra psykologi, sosiologi og sosialantropologi i ledelse og organisering av sykepleietjenesten Gjør rede for organisering, oppgave og ansvarsfordeling i kommunehelsetjenesten Anvender kunnskap om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i helsetjenesten Forstår sammenhengen mellom levekår, velferd, prioritering av helsetjenester og helse- og sosialpolitikk Utviser en kritisk-analytisk holdning i vurderingen av faglig forsvarlighet og effektiv ressursbruk i helsetjenesten Har kunnskap om sentrale nasjonale og internasjonale utviklingstrekk innen helsetjenesten og om helsefremmende og forebyggende arbeid i et globalt perspektiv Anvender relevante lover og forskrifter

12 3.0 HOVEDINNHOLD I TEORETISKE STUDIER 1. studieår: Grunnleggende sykepleie Innholdet i første studieår har fokus på grunnleggende sykepleie og helsefremmende og forebyggende arbeid. I tillegg gis en innføring i sykepleie til eldre og generell sykdomslære. Studentene skal også arbeide med problemstillinger fra satsningsområdene Klinisk sykehjemsarbeid. 2. studieår: Sykepleierens funksjon i forhold til pasienter med akutt, kritisk og kronisk sykdom og lidelse Innholdet i andre studieår bygger på grunnleggende kunnskaper fra første studieår. Hovedinnhold er akutt/kritisk og kronisk syke pasienter. I tillegg til pleie, omsorg og behandling vektlegges rehabilitering og helsefremmende og forebyggende arbeid i spesialistog kommunehelsetjenesten. Studentene skal også arbeide med problemstillinger fra satsningsområdene Psykosomatisk helse og Psykisk helsearbeid. 3. studieår: Sykepleierens funksjon i forhold til pasienter med nedsatt funksjonsevne / kroniske og sammensatte lidelser Innholdet i tredje studieår bygger på kunnskaper fra første og andre studieår. Hovedinnhold er pasienter med kroniske og sammensatte lidelser i kommunehelsetjenesten. I tillegg til pleie, omsorg, behandling og rehabilitering vektlegges helsefremmende og forebyggende arbeid, samt rammefaktorer for sykepleietjenesten. Studentene skal også arbeide med problemstillinger fra satsningsområdene Klinisk sykehjemsarbeid, Psykosomatisk helse og Psykisk helsearbeid. 12

13 4.0 HOVEDINNHOLD I PRAKSISSTUDIER Rammeplanen skiller mellom ferdighetstrening, forberedelse til og refleksjon over praksisstudier som kan foregå ved utdanningsinstitusjonen og praksisstudier i samarbeid med pasienter og pårørende. 4.1 Praksis i høgskolen Ferdighetstreninger, forberedelse til og refleksjon over praksis utgjør 15 studiepoeng. Det organiseres ferdighetstreninger i grunnleggende sykepleieferdigheter og noen spesielle sykepleieferdigheter. 4.2 Kliniske praksisstudier Praksisstudier i samarbeid med pasienter og pårørende utgjør 75 studiepoeng og gjennomføres i det kliniske feltet. I de kliniske praksisstudiene gis studentene mulighet til å erfare arbeidsfellesskapet som framtidig yrkesutøver, samtidig som han/hun arbeider mot forventet kompetanse gjennom studiet. P1 Hovedtema 1. studieår Institusjon I - Kommunehelsetjenesten Grunnleggende sykepleie Kunnskap, holdninger og praktiske ferdigheter i forhold til: o å ivareta pasientens grunnleggende behov o hygieniske standardtiltak o omsorg gjennom praktiske ferdigheter o helsefremmende sykepleie med fokus på pasientens ressurser og opplevelse av mestring og livskvalitet o forebygging av komplikasjoner hos pasienter i institusjon o kommunikasjon tilpasset pasientens situasjon o dokumentasjon med spesielt fokus på kartlegging av pasientens helsetilstand og funksjonsnivå. o yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere o fagutvikling og forskning 2. studieår P2,3 eller 4 Psykisk helsearbeid - Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten Hovedtema Å være akutt, kritisk og kronisk syk o Pasienter med psykiske lidelser Kunnskap, holdninger og praktiske ferdigheter i forhold til: o ulike konsekvenser av sykdom og lidelse, og pasientens opplevelse av disse 13

14 o rus og rusomsorg o planlegging og gjennomføring av sykepleietiltak o sykepleie til barn og unge 2 o kommunikasjon med pasient og pårørende. Herunder å bygge relasjoner og reflektere over egen kommunikasjon o dokumentasjon av sykepleien med spesielt fokus på individuell plan o lover og regler som regulerer virksomheten o kvalitetssikring og avvikshåndtering o menneskets ulike reaksjoner på sykdom o Styrking av positive faktorer hos pasient og pårørende ved helsesvikt o etiske problemstillinger i psykisk helsearbeid o pasientforløp og samhandling på tvers av forvaltningsnivå o tverrfaglig samarbeid o fagutvikling og forskning P2,3 eller 4 Medisinsk- og kirurgisk avdeling Spesialisthelsetjenesten Hovedtema P5 eller 6 Hovedtema Å være akutt, kritisk og kronisk syk o Pasienter med somatiske lidelser Kunnskap, holdninger og praktiske ferdigheter i forhold til: o ulike konsekvenser av sykdom og lidelse, og pasientens opplevelse av disse o kommunikasjon med pasient og pårørende i en akutt, kritisk situasjon o planlegging og gjennomføring av sykepleietiltak o sykepleie til barn og unge 2 o dagkirurgi og poliklinisk virksomhet o dokumentasjon med spesielt fokus på klinisk observasjon, planlegging, prioritering og evaluering o kvalitetssikring og avvikshåndtering o menneskets ulike reaksjoner på sykdom o styrking av positive faktorer hos pasient og pårørende ved helsesvikt o pasientforløp og samhandling på tvers av forvaltningsnivå o tverrfaglig samarbeid o etiske utfordringer i møte med akutt, kritisk og kronisk syke pasienter o fagutvikling og forskning 3. studieår Hjemmebasert omsorg Kommunehelsetjenesten Å ha nedsatt funksjonsevne / kroniske og sammensatte lidelser Kunnskap, holdninger og praktiske ferdigheter i forhold til: o informasjon, undervisning og veiledning o pasientforløp og samhandling internt i kommunen o tverrfaglig samarbeid o tverrfaglig og tverretatlig planarbeid i kommunen som 2 Studentene skal i løpet av praksisstudieperiodene i 2.studieår ha erfaring med sykepleie til barn 14

15 omhandler forebyggende og helsefremmende tiltak rettet mot individ, gruppe og befolkning o sykepleie i forhold til ulike kulturer og livssyn o dokumentasjon ut fra innsikt i pasientens helhetlige situasjon o svangerskap og barselomsorg 3 o forvaltning av helsetjenester lover, regler og rammebetingelser o etiske problemstillinger i hjemmebasert omsorg o fagutvikling og forskning P5 eller 6 Hovedtema Institusjon II Kommunehelsetjenesten Å ha nedsatt funksjonsevne / kroniske og sammensatte lidelser Kunnskap, holdninger og praktiske ferdigheter i forhold til: o rehabilitering og habilitering o administrasjon og ledelse o helsefremmende perspektiv med fokus på pasientens ressurser og opplevelse av mestring og livskvalitet o kvalitetssikring og avvikshåndtering o pasientforløp og samhandling internt og på tvers av forvaltningsnivå o tverrfaglig samarbeid o dokumentasjon av sykepleie o forvaltning av helsetjenester - lover, regler og rammebetingelser o etiske problemstillinger når ulike faggrupper og etater skal samarbeide o fagutvikling og forskning 3 Studentene skal i løpet av praksisstudieperioden i hjemmebasert omsorg ha erfaring med svangerskaps- og barselomsorg 15

16 5.0 ARBEIDS- OG STUDIEFORMER Arbeidsformene i utdanningen er varierte og vektlegger studentenes tidligere erfaringer og egen aktivitet i studiet. Ny kunnskap blir utviklet i møtet mellom ny informasjon og tidligere erfaringer. Læring skjer både som en individuell prosess og i samhandling med andre. Vårt syn på læring vektlegger både læringsprosessen og læringsproduktet. Sentralt i utdanningen er et tidlig møte med pasienter og pårørende. Dette skjer gjennom kliniske praksisstudier, men også i teoretiske studier ved hjelp av casebeskrivelser fra praksisfeltet. Å lære et fag innebærer å lære et innhold og å bli sosialisert inn i en fagkultur. Individuell samtale. I siste halvdel av 1.studieår skal det gjennomføres en individuell samtale mellom student og PBL-veileder. Samtalen skal ta utgangspunkt i studentens egen rolle i studiet og i PBL-gruppen. Samtalen inngår i den løpende skikkethetsvurderingen av alle studenter. Samtalen er obligatorisk og studenten skal i forkant av samtalen levere et refleksjonsnotat. Utdanningen har Problembasert Læring (PBL) som en viktig arbeidsform. PBL legger vekt på den praktiske sammenhengen lærestoffet hører hjemme i. Ulike fag og kunnskapsområder integreres i problemer studentene skal jobbe med. Studentene deles inn i studiegrupper tidlig i studiet, og hver studiegruppe har egen veileder. Arbeidet er sentrert om hva studentene har av kunnskap omkring situasjonen fra før og hva de trenger av ny kunnskap for å kunne løse problemet. Læringsprosessen er viktig i arbeidet med PBL, men noen ganger vil gruppens arbeid resultere i skriftlige produkter eller fremlegg for medstudenter og veiledere. Forelesninger gir oversikt og problemstillinger for videre studiearbeid og anvendes når studentene introduseres for nytt lærestoff. Praksis i høgskolen betegner undervisning som er rettet mot den praktiske delen av yrkesutøvelsen. Her inngår forberedelse til og refleksjon over veiledede praksisstudier. Ferdighetstreninger gjennomføres for å synliggjøre grunnleggende sykepleieferdigheter og danne grunnlag for at studentene skal øke sine ferdigheter i disse. Læring i kliniske praksisstudier vil bli en kombinasjon av læring i et mester - lærling- forhold og læring gjennom deltagelse i team. Grupper av studenter vil bli veiledet av et veiledere/veilederteam fortrinnsvis ledet av en sykepleier med veilederkompetanse. 16

17 I løpet av utdanningen skal studentene utarbeide skriftlige studieoppgaver i teoretiske og praktiske studier. I tillegg benyttes rollespill, diskusjoner, litteraturstudier og prosjektarbeid. All undervisning i utdanningen er forskningsbasert. Konkret innebærer dette at studentene tidlig i studiet arbeider med vitenskapelige artikler. Forskningsprosess, -etikk og -resultater synliggjøres overfor studentene som en del av undervisningen. Studentene undervises i forskningsmetoder som etter hvert skal gjøre dem i stand til å være aktive deltagere i FoU-arbeid. Det legges spesiell vekt på systematikk, tolkning av litteratur, kildekritikk og bruk av referanser. Avdelingens vitenskapelige personale driver FoU-virksomhet som synliggjøres i undervisning og veiledning av studentene. Kompetanse innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er nødvendig i sykepleieryrket og også for gjennomføring av bachelorutdanningen i sykepleie. Kompetansen oppøves gjennom en kombinasjon av undervisning om IKT og bruk av ulike IKT-systemer i utdanningen. Studentene må tilegne seg nødvendige kunnskaper, holdninger og ferdigheter for innhenting, kritisk utvelgelse, strukturering og bearbeiding av informasjon. Det forventes at studentene bruker IKT aktivt i studiet. I tillegg til praktisk IKT-kompetanse, skal undervisning om IKT danne grunnlag for at studentene utvikler en grunnleggende forståelse for hva IKT i helsetjenesten innebærer. 17

18 6.0 VURDERINGSORDNINGER I TEORETISKE OG PRAKTISKE STUDIER (Se lenke til Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag på ) Emnekode 7BSP11 7BSP12 Eksamen Eksamen i grunnleggende sykepleieferdigheter 1.semester Eksamen i anatomi, fysiologi, biokjemi og mikrobiologi 1.semester 7BSP13 Prosjektoppgave Helsefremmende og forebyggende arbeid 2.semester 7BSPMED Eksamen i medikamentregning 2.semester 7BSP14 Årseksamen i sykepleie 2.semester 7BSPP11 Veiledede praksisstudier 9 uker 1 og 2.semester Studiepoeng 1. studieår Vurderingsform Sensorordning Vurderingsuttrykk 6 Individuell praktisk eksamen på ferdighetsavdeling 10 Individuell flervalgseksamen 10 Gruppe prosjektoppgave 2 Individuell skoleeksamen 18,5 Individuell hjemmeeksamen Intern sensur Intern sensur Intern sensur Intern sensur Ekstern og intern sensur Bestått/Ikke bestått Karakter A F Bestått/Ikke bestått Bestått/Ikke bestått Karakter A - F 13,5 Praksisvurdering Intern sensur Bestått/Ikke bestått 18

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON Bachelor i sykepleie PLAN FOR Å OPPNÅ FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE VED PRAKSISSTUDIEAVTALE, 3. STUDIEÅR Studentens navn: Kull: Praksisveileder(e): Praksislærer: Praksisstudiested: Praksisstudieperiode: OMRÅDER

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 1. juli 2004 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD...

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Bachelor i sykepleie Studieplan 2009/2010 Beskrivelse Bachelorutdanningen i sykepleie skal utdanne selvstendige, ansvarsbevisste, endrings- og pasientorienterte sykepleiere som viser evne og vilje til

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket?

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Tema- og erfaringskonferanse for UoH-sektoren Bergen, 25.-26. januar 2010 Tone

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Emnekode: BSYP5C_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

Fagplan. Bachelor i Sykepleie. 180 studiepoeng/credits. Campus Narvik. Bachelor i sjukepleie Bachelor in Nursing

Fagplan. Bachelor i Sykepleie. 180 studiepoeng/credits. Campus Narvik. Bachelor i sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 2016 Bachelor i Sykepleie Bachelor i sjukepleie Bachelor in Nursing 180 studiepoeng/credits Campus Narvik Utarbeidet på grunnlag av Nasjonal rammeplan og forskrift for sykepleierutdanning, fastsatt

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Arbeidsplan - Praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II. (kirurgisk avdeling) Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II (kirurgisk praksis)

Detaljer

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist NO EN Sykepleieutdanning I sykepleiestudiet lærer du blant annet å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort

Detaljer

3-årig sykepleierutdanning

3-årig sykepleierutdanning STUDIEPLAN FOR 3-årig sykepleierutdanning Bachelorprogram Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning, fastsatt av KD 25.1.2008 Utdanningen ble sist akkreditert av NOKUT 2007 Godkjent av Avdelingsstyret

Detaljer

VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6

VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6 VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6 Endringsforslagene er markert med grønn farge og i kursiv. Nåværende kapittel 3.5 b)organisering av praksis Praksisstudier og ferdighetstrening er obligatorisk

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Studentens navn:...student nr... Kull:... En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP5A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning 4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning Emnekode: 4KR52 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studenten skal i dette emnet videreutvikle forståelse basert på forskningsbasert

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk praksis) Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 19.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid.

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt og/ eller kritisk syke pasienter i en hverdag

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Intensivsykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre 05.09.2011 NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 KVALITETSKRAV...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Bachelor i vernepleie Studieplan 2010/2011 Beskrivelse Bachelor i vernepleie er en helse- og sosialfaglig profesjonsutdanning. Studiet bygger på Rammeplan og forskrift for vernepleierutdanningen, fastsatt

Detaljer

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse 4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse Emnekode: 4A621V Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Følgende emner må være fullført og bestått: Første veiledet praksis, Medisinsk og naturvitenskapelig

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Operasjonssykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Operasjonssykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Operasjonssykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRA FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 11 HØST, versjon 08.aug.13 11:15:35 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i operasjonssykepleie Studiepoeng: 90 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i operasjonssykepleie er et heltidsstudium som gjennomføres over 3 semestre. Normert

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Bachelor i sykepleie Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 180. Studiets varighet, omfang og nivå Bachelor i sykepleie er et heltidsstudium på 180 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MOP4201 Emnenavn: Fordypning i operasjonssykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MIN4201 Emnenavn: Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:49 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Graden

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:30 Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:08 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Kull 03H August 2005 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 13 HØST, versjon 31.mai.13 06:45:30 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Selvstendighet og ansvar i sykepleie

Selvstendighet og ansvar i sykepleie Selvstendighet og ansvar i sykepleie Emnekode: BSYBAC_4, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:21 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen Side 1 av 8 Undersøkelse om praksisens rolle i sykepleieutdanningen Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt ved å følge

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Deltid Varighet: 4

Detaljer

Operasjonssykepleie II

Operasjonssykepleie II Operasjonssykepleie II Emnekode: VOP151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, Høst, 1 semester

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Heltid/deltid: Deltid Introduksjon Studiepoeng 60. Videreutdanning i kreftsykepleie er et deltidstudie over fire semester. Kreftsykepleier utøver

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Om videreutdanning i intensivsykepleie: Videreutdanningen i intensivsykepleie er et heltidsstudium på tre

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Psykisk helsearbeid praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310

Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310 Fakultet for helse- og idrettsfag Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310 Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted: Tidsrom: Med rett til endringer!

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING

PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING 11.07.2011 PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING UNDERVISNINGSPLAN 2. STUDIEÅR KULL 2010 1. Innledning Undervisningsplanen gir oversikt over faglig innhold for studieåret 2011 / 2012. Planen er organisert slik

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I KOMMUNEHELSETJENESTEN - ELDREOMSORG - HJEMMEBASERTE TJENESTER SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3.

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP01_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Videreutdanning i operasjonssykepleie (OPRSY)

Videreutdanning i operasjonssykepleie (OPRSY) Fagplan Videreutdanning i operasjonssykepleie (OPRSY) 90 Studiepoeng heltid Godkjenning Planen bygger på rammeplan og forskrift for videreutdanning i operasjonssykepleie fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings-

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Innledning Studiet er utviklet i et

Detaljer

KVALITET I PRAKSIS. Høgskolen i Sørøst-Norge

KVALITET I PRAKSIS. Høgskolen i Sørøst-Norge KVALITET I PRAKSIS I PRAKSIS. I praksisstudier I virkeligheten -Tre «bilder» -En fortelling -Noen påstander NILS A. RETTERSTØL Nils Retterstøl var en av Norges betydeligste psykiatere. Som behandlende

Detaljer

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Operasjonssykepleie II

Operasjonssykepleie II Operasjonssykepleie II Emnekode: VOP151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse?

Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse? Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse? Ragnhild Magelssen (rmagelss@getmail.no) Et NAKMI prosjekt, 2012 Framlegg på utdanningskonferansen i Tromsø 26.04.13 Hvor ble studien gjennomført?

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Vurderingsskjema for praksisstudier Bachelor i sykepleie

Vurderingsskjema for praksisstudier Bachelor i sykepleie Vurderingsskjema for praksisstudier Bachelor i sykepleie Studentens navn/ Kull: Praksisstudiested: PROTOKOLL - SLUTTVURDERING Praksisområde: 1. år: Institusjon I 2. år: Medisinsk område 2. år: Psykisk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Barnesykepleie - videreutdanning

Barnesykepleie - videreutdanning Studieprogram V-BARNSPL, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Barnesykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Varighet:

Detaljer

Praksishefte for Bachelor i sykepleie 1. studieenhet

Praksishefte for Bachelor i sykepleie 1. studieenhet Praksishefte for Bachelor i sykepleie 1. studieenhet 1 For generell informasjon som er gjeldende for alle praksisperioder gjennom hele studiet, se: Bachelor i sykepleie Praksishefte Generell del. Innhold:

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER EMNER: 4SYK305 SYKEPLEIE, PSYKOLOGI, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, OG PRAKSIS I HJEMMEBASERT/ PSYKISK HELSEVERN Fra fagplanens hovedemne 1 (Sykepleiens faglige

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i operasjonssykepleie Studiepoeng: 90 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i operasjonssykepleie er et heltidsstudium som gjennomføres over 3 semestre. Normert

Detaljer

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng Studieplan i Vernepleierfaglige områder Videreutdanning i juss 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent avdelingsstyret AHS Etableringstillatelse godkjent

Detaljer

FAGPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

FAGPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING FAGPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Bachelor i sykepleie 180 studiepoeng Fagplanen bygger på Rammeplan og forskrift fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Godkjent i Høyskolestyret

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Fagplan. Modul 1: Felles innholdsdel. Formål og innhold. Læringsutbytte. Innhold. 1. semester: Varighet ca.5 uker

Fagplan. Modul 1: Felles innholdsdel. Formål og innhold. Læringsutbytte. Innhold. 1. semester: Varighet ca.5 uker 1 Fagplan Modul 1: Felles innholdsdel 1. semester: Varighet ca.5 uker Formålet med denne modulen er at studenten har utviklet nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Bakgrunn for studiet Studiet er utviklet

Detaljer

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand:

Detaljer

Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis)

Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis) Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis) Emnekode: VHEP20_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter Avdeling for sykepleie Program for videreutdanning Videreutdanningen i sykepleie til barn med smerter Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4)

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4) Side 1/9 Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng Kull 2014 (4) Høgskolen i Buskerud og Vestfold Raveien 197, Borre Tlf. 31 00 80 00 www.hbv.no

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP4B_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

sykepleie og helsevitenskap Søknadsfrist

sykepleie og helsevitenskap Søknadsfrist NO EN Sykepleierutdanning I sykepleiestudiet lærer du blant annet å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort

Detaljer

Operasjonssykepleie - videreutdanning

Operasjonssykepleie - videreutdanning Operasjonssykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Videreutdanningen i operasjonssykepleie er et heltidsstudium på tre semester. Studiet bygger

Detaljer

Bachelor i Sykepleie. 180 studiepoeng/credits

Bachelor i Sykepleie. 180 studiepoeng/credits Fagplan 2016 Bachelor i Sykepleie Bachelor i sjukepleie Bachelor in Nursing 180 studiepoeng/credits Campus Narvik Utarbeidet på grunnlag av Nasjonal rammeplan og forskrift for sykepleierutdanning, fastsatt

Detaljer