FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE"

Transkript

1 FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret , Gjeldende fra Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST):Fagplan for Bachelor i Sykepleie bygger på Rammeplan for Sykepleierutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 25. januar

2 1.0 INNLEDNING Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Avdeling for sykepleierutdanning (ASP), er lokalisert i Øya Helsehus i Trondheim. Øya Helsehus er et unikt prosjekt hvor kommune, høgskole og universitet samhandler om å etablere en felles arena for forebygging, behandling, rehabilitering, pleie, omsorg, undervisning, fagutvikling og forskning og alltid i samarbeid med pasient og pårørende. Det legges vekt på tverrfaglig samhandling og pasientmedvirkning, hvor utgangspunktet er å bygge på pasientens egne ressurser og opplevelse av mestring. Det er en økende etterspørsel etter kunnskap om faktorer som fremmer, vedlikeholder og gjenoppretter helse og hvilke tiltak som fører til helsebevaring og helseutvikling både blant friske, blant utsatte grupper og blant mennesker som har vært utsatt for helsesvikt. Avdeling for sykepleierutdanning sin visjon er Kvalitet i utdanningen - helse og trygghet for befolkningen. Sentrale verdier er: Menneskeverd Likeverd Medvirkning HiST og ASP har følgende satsningsområder for forskning og utviklingsarbeid som synliggjøres i undervisning og veiledning av studentene: Klinisk sykehjemsarbeid Psykosomatisk helse med senter for helsefremmende forskning Psykisk helsearbeid 1.1 Mål for studiet Sykepleierutdanningen skal utdanne selvstendige og reflekterte yrkesutøvere som setter mennesket i sentrum. De skal planlegge, organisere og gjennomføre sykepleietiltak i samarbeid med pasienter som har behov for tjenester. Utdanningen kvalifiserer for et yrke som er i stadig utvikling og endring. I noen områder skal den nyutdannede sykepleier ha handlingskompetanse til å ivareta og utøve oppgaver som er sentrale i yrkesfunksjonen. På noen områder vil den nyutdannede inneha handlingsberedskap. Dette er innenfor områder som krever mer erfaring og nødvendig spesialisert opplæring for å kunne handle selvstendig. Studentene skal etter endt studie ha handlingskompetanse og handlingsberedskap innen følgende områder: (se rammeplaner på Helsefremming og forebygging Pleie, omsorg og behandling 2

3 Undervisning og veiledning Yrkesetisk holdning og handling Fagutvikling, kvalitetssikring og forskning Organisasjon og ledelse, politikk og lovverk (Rammeplan for sykepleierutdanning 2008) Handlingskompetanse knyttes til områder der yrkesutøveren skal kunne fungere selvstendig. Den nyutdannede sykepleier skal ha handlingskompetanse til å ivareta og utøve oppgaver som er sentrale i yrkesfunksjonen. Kompetansen er hovedsakelig rettet mot pasienter og pårørende og mot ivaretakelse av grunnleggende funksjoner i sykepleie. Handlingsberedskap knyttes til områder der utdanningen bidrar til at nyutdannede sykepleiere har kunnskaper om feltet, men mangler nødvendig erfaring og mer spesialisert opplæring til å kunne handle selvstendig. Først etter at arbeidsgiver har lagt til rette for opplæring og etter- og videreutdanning, kan nyutdannede sykepleiere forventes å ta selvstendig ansvar for å ivareta områder som utdanningen gir handlingsberedskap til (Rammeplan for sykepleierutdanning 2008). 1.2 Opptakskrav Generell studiekompetanse (se Forskrift om opptak til høyere utdanning på 1.3 Skikkethetsvurdering Det blir gjennom hele studiet vurdert om studenten har faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som sykepleier. De som kan vurdere studenten og fremme tvil om skikkethet er lærer, praksisveileder, medstudenter og administrativt personale (Se ) 1.4 Krav til studiedeltagelse og studieprogresjon Følgende deler av utdanningen har obligatorisk tilstedeværelse: Studiegruppeaktivitet Ferdighetstrening, forberedelse til og refleksjon over praksisstudier Kliniske praksisstudier Tilstedeværelse i praktiske studier er satt til gjennomsnittlig 30 timer pr uke. Studenter må påregne å gå i styrt vaktturnus som kan omfatte vakter på dag, kveld, natt og helg, og der hospitering i andre enheter kan inngå i turnusen. Studenten kan etter eget valg benytte inntil 2 dager til hospitering, kurs eller deltagelse i arrangement i regi av studentorganisasjoner eller Livsglede for eldre. Dette fraværet skal være planlagt og godkjennes av praksisveileder og lærer. 3

4 (se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved de helse- og sosialfaglige utdanningene ved HiST) Det kreves 80 % tilstedeværelse ved nærværspliktig undervisning. Ved Fravær på mer enn 20 % pålegges studenten arbeidskrav som vilkår for å gå opp til årseksamen. Alle studieoppgaver, eksamener i høstsemesteret, deltagelse i og gjennomføring av teoretiske og praktiske studier i hvert studieår, må være bestått før studenten kan gå videre til neste studieår. Årseksamen må være bestått innen utgangen av påfølgende semester. Ved ikke bestått ved ny eller utsatt eksamen må studenten gå ned ett kull. (Se forøvrig ) 1.5 Internasjonalisering Høgskolen har samarbeidsavtaler med flere universitet og høgskoler i flere deler av verden. Utvekslingsopphold kan gi økt utbytte av studiene og kan gi viktig tilleggskompetanse for yrkesutøvelse i et flerkulturelt samfunn. Økende globalisering av arbeidsmarkedet gjør også internasjonal erfaring, språk- og kulturkunnskap stadig viktigere. (Se ) 4

5 2.0 ORGANISERING OG INNHOLD I STUDIET Studiet omfatter 180 studiepoeng. 90 studiepoeng er knyttet til praksisstudier hvorav kliniske praksisstudier utgjør 75 studiepoeng 1.år Grunnleggende sykepleie 13 uker teoristudier og praksis i høgskolen 9 uker kliniske praksisstudier I kommunehelsetjenesten; Institusjon I 3 uker teoristudier og praksis i høgskolen 3 uker prosjekt 12 uker teoristudier og praksis i høgskolen 2.år Sykepleierens funksjon i forhold til pasienter med akutt, kritisk og kronisk sykdom og lidelse 6 uker teoristudier og praksis i høgskolen 10 uker kliniske praksisstudier I spesialisthelsetjenesten; medisinske avdelinger 10 uker kliniske praksisstudier I spesialisthelsetjenesten; kirurgiske avdelinger 3 uker teoristudier og praksis i høgskolen 8 uker kliniske praksisstudier I spesialisthelsetjenesten; kirurgiske avdelinger 8 uker kliniske praksisstudier I spesialist- og kommunehelsetjenesten; psykisk helsearbeid 3 uker teoristudier og praksis i høgskolen 8 uker kliniske praksisstudier I spesialist- og kommunehelsetjenesten; psykisk helsearbeid 8 uker kliniske praksisstudier I spesialisthelsetjenesten; medisinske avdelinger 2 uker teorie 10 uker kliniske praksisstudier I spesialist- og kommunehelsetjenesten; psykisk helsearbeid 8 uker kliniske praksisstudier I spesialisthelsetjenesten; medisinske avdelinger 8 uker kliniske praksisstudier I spesialisthelsetjenesten; kirurgiske avdelinger 3.år Sykepleierens funksjon i forhold til pasienter med nedsatt funksjonsevne / kroniske og sammensatte lidelser 5 uker teoristudier og praksis i høgskolen 8 uker kliniske praksisstudier I kommunehelsetjenesten; institusjon II 6 uker teoristudier og praksis i høgskolen 3 uker prosjekt 2 uker teori 7 uker kliniske praksisstudier I kommunehelsetjenesten; hjemmebasert omsorg 9 uker teoristudier og praksis i høgskolen 8 uker kliniske praksisstudier I kommunehelsetjenesten; hjemmebasert omsorg 7 uker kliniske praksisstudier I kommunehelsetjenesten; institusjon II 5

6 Rammeplanen benytter begrepene hoved- og delemner for å beskrive studiets innhold. Fagplanen benytter de samme begrepene. Teoriundervisningen i studiet er bygget opp slik at delemner fra de ulike hovedemnene bygger direkte på hverandre gjennom alle tre studieår. Teoretiske og praktiske studier veksler gjennom studiet. Fordelingen av teoretiske- og praktiske studier gjennom de tre årene er fordelt på følgende måte: Hoved- og delemner Studiepoeng 1.år 2. år 3.år Totalt Teori og praksis i høgskolen Kliniske praksisstudier Teori og praksis i høgskolen Kliniske praksisstudier Teori og praksis i høgskolen Kliniske praksisstudier Hovedemne 1:Sykepleiens faglige og vitenskapelige ,5 4, grunnlag 1.1 Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie 1.3 Vitenskapsteori og forskningsmetode Etikk Hovedemne 2: Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget 11,5 5,5 4,5 25, og 2.2 Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten Hovedemne 3: Medisinske og naturvitenskapelige emner 3.1 Anatomi, fysiologi og biokjemi Generell patologi, sykdomslære og farmakologi Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene Hovedemne 4: Samfunnsvitenskapelige emner ,5 3, Psykologi og pedagogikk Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning Sosiologi og sosialantropologi Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk Totalt Emner fra felles innholdsdel 6

7 2.1 Hovedemne 1 Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Hensikten med hovedemnet er at studentene skal lære om og utvikle forståelse for fagets historikk, idégrunnlag og yrkesetikk. Studentene skal forstå ulike perspektiver, teorier og modeller for å beskrive sykepleie som fag og yrke. Studentene skal utvikle forståelse for forholdet mellom teori og teoretiske antagelser og praktisk situasjonsbetinget yrkespraksis (Rammeplan for sykepleierutdanning 2008, side 8 ). NB: Studiepoengene i tabellene under omfatter både teoretiske og praktiske studier. Hovedemne 1 Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Studiepoeng Studieår Læringsmål 33 1.år Studenten: 14 Har kunnskap om sykepleiefagets historie og tradisjon Har kunnskap om ulike perspektiver, teorier og modeller i sykepleiefaget Viser toleranse og respekt for menneskets integritet og rettigheter Kan identifisere verdikonflikter og etiske dilemmaer Viser evne til etisk refleksjon Har kunnskap om vitenskapsteori, sykepleievitenskap og forskningsmetode for å kunne anvende forskningsresultater Har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) Har kunnskap om prinsipper for kunnskapsbasert praksis 2.år 3.år Studenten: Reflekterer over verdikonflikter og etiske dilemmaer Viser en kritisk analytisk holdning i vurderingen av etiske problemstillinger Forstår ulike perspektiver, teorier og modeller i sykepleiefaget Anvender prinsipper for kunnskapsbasert praksis Studenten: Viser forståelse for sykepleiefagets historikk og idègrunnlag Viser en kritisk analytisk holdning i vurderingen av etiske problemstillinger både på individ- og samfunnsnivå Anvender kunnskap om vitenskapsteori, sykepleievitenskap og forskningsmetode Har forståelse for kontinuerlig fagutvikling som forutsetning for sykepleieutøvelsen Anvender perspektiver, teorier og modeller i sykepleiefaget Anvender prinsipper for kunnskapsbasert praksis Hovedemne 2 Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget Hensikten med hovedemnet er at studenten skal integrere kunnskap fra sykepleiens faglige, medisinske, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige grunnlag. Hovedemnet skal bidra til forståelse for hvordan sykdom finner sitt uttrykk både individuelt og hos grupper av 7

8 pasienter. Studentene skal kunne vurdere subjektive og objektive kriterier for sykdom og helse hos den enkelte pasient. Fokus rettes mot selve sykdommen og pasientens opplevelser og beskrivelser av det å være syk. (Rammeplan for sykepleierutdanning 2008, side 9). Pårørende som samarbeidspartner og pårørendes opplevelse av sin situasjon vil også vektlegges. Studentene skal oppnå forståelse for sykdom og helsetjeneste fra et pasient- og samfunnsperspektiv. Hovedemnet skal bidra til at studentene oppnår forståelse for sykepleie både som planlagt aktivitet og som situasjonsbestemte handlinger. Studentene skal oppøve kompetanse og vilje til å tilpasse sykepleie i forhold til det ulike pasienter og situasjoner krever. Ethvert tiltak som iverksettes innebærer prioriteringer og valg. Studentene skal lære å begrunne sine valg og handlinger både faglig og etisk og kunne utvise kreativitet og ansvar for sine handlingsvalg. (Rammeplan for sykepleierutdanning 2008, side 9). Hoved- Emne 2 Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget Studie- Poeng Studieår Læringsmål 72 1.år Studenten: 17 Forstår pasientens opplevelse av og reaksjon på svikt i forhold til grunnleggende behov Anvender sykepleieprosessen som metode o Innsamling av data om pasienten o Vurdering av aktuelle og mulige problemer hos pasienten o Vurdering av pasientens ressurser o Vurdering og iverksetting av sykepleietiltak i forhold til pasientens tilstand og behov o Evaluering og dokumentasjon i sykepleien Anvender kunnskap om sykepleie til eldre Har forståelse for tertiær forebygging og risikofaktorer av individuell karakter Har forståelse for helsefremming og positiv helse Anvender kunnskap fra satsningsområdet Klinisk sykehjemsarbeid 2.år Studenten: 30 Forstår pasientens opplevelse av og reaksjon på akutt, kritisk og kronisk sykdom, lidelse og behandling Har kunnskap om pasientforløp og betydningen av tverrfaglig og tverretatlig samhandling Anvender sykepleieprosessen som metode Reflekterer over sykepleierens rolle i helsetjenesten Ha forståelse for helsefremming og sekundær forebygging på gruppenivå, med hovedvekt på utsatte, sårbare grupper Gjør rede for habilitering og rehabilitering Anvender kunnskap fra satsningsområdene Psykisk helsearbeid og Psykosomatisk helse 8

9 3.år Studenten: Forstår pasientens opplevelse av og reaksjon på kronisk sykdom, lidelse og behandling Anvender kunnskap om pasientforløp og deltar i tverrfaglig og tverretatlig samhandling Anvender sykepleieprosessen som metode Reflekterer over sykepleierens rolle i helsetjenesten Har innsikt i forhold knyttet til pasientens hjem som arbeidsplass Gjør rede for sykepleiers ansvar for ledelse Har kunnskap om innovasjon og entreprenørskap i sykepleiefaget Har forståelse for helsefremming og primær forebygging på samfunnsnivå Forstår betydningen av helseopplysning i et helsefremmende og forebyggende perspektiv Anvender kunnskap fra avdelingens satsningsområder Anvender kunnskap om pasientens ressurser og opplevelse av mestring Anvender kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffer begrunnede valg Reflekterer over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning Hovedemne 3 Medisinske og naturvitenskapelige emner Hensikten med medisinske og naturvitenskapelige emner er å få kunnskap om kroppens fysiologi, patologiske tilstander og prosesser, prognose og vanlige medisinske behandlingsformer. Kunnskap om menneskets normale utvikling og sykdomsprosesser er nødvendig for at en sykepleier skal kunne observere og i samarbeid med andre iverksette forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende tiltak (Rammeplan for sykepleierutdanning 2008, side 9). 9

10 Hovedemne 3 Medisinske og naturvitenskapelige emner Studiepoeng Studieår Læringsmål 45 1.år Studenten: 20 Anvender kunnskap om anatomi, fysiologi, biokjemi Har kunnskap om diagnose, symptomer, utredning og behandling ved ulike sykdommer og lidelser Anvender kunnskap om generell farmakologi, legemiddelhåndtering og medikamentregning Anvender kunnskap om mikrobiologi og hygiene Anvender kunnskap om førstehjelp 2.år 3.år Studenten: Anvender kunnskap om mikrobiologi og infeksjonssykdommer Gjør rede for og anvender kunnskap om diagnose, symptomer, utredning og behandling ved ulike sykdommer og lidelser Gjør rede for og vurderer helsefremmende, forebyggende, behandlende, lindrende, habiliterende og rehabiliterende tiltak Anvender kunnskap om spesiell farmakologi, legemiddelhåndtering og medikamentregning Anvender kunnskap om førstehjelp i og utenfor helseinstitusjon Studenten: Gjør rede for og vurderer helsefremmende, forebyggende, behandlende, lindrende, habiliterende og rehabiliterende tiltak Gjør rede for helse og sykdom i et globalt perspektiv Anvender kunnskap om førstehjelp i og utenfor helseinstitusjon Hovedemne 4 Samfunnsvitenskapelige emner Hensikten med hovedemnet er å forstå menneskets utvikling, læring og hvordan menneskene forholder seg til hverandre i ulike samfunn og kulturer. Studentene skal ha forståelse for vanlige reaksjoner i ulike faser av livet og hvordan sykdom påvirker livssituasjonen. Hovedemnet skal bidra til at studentene har kunnskaper om rammefaktorer som har betydning for yrkesutøvelsen (Rammeplan for sykepleierutdanning 2008, side 9). Hovedemne 4 Samfunnsvitenskapelige emner Studiepoeng Studieår Læringsmål 30 1.år Studenten: 9 Har innsikt i menneskets psykologiske utvikling Gjør rede for reaksjoner på sorg, krise og sykdom Anvender kunnskap om kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning 10

11 2.år 3.år Har kunnskap om grunnleggende sosiologiske og sosialantropologiske begrep Har kunnskap om velferdsstatens oppbygging Har kunnskap om organisering av helse- og sosialtjenesten Anvender kunnskap om helse og sosiallovgivning med spesiell vekt på taushetsplikt og kravet til forsvarlighet Studenten: Anvender pedagogiske prinsipper i undervisning og veiledning av pasienter og pårørende Anvender kunnskap om kommunikasjon med akutt og kritisk syke pasienter og deres pårørende Anvender kunnskap om tverrfaglighet Anvender kunnskap om kulturforståelse og tverrkulturell kommunikasjon Har kunnskap om relevante lover og forskrifter som regulerer virksomheten Studenten: Anvender pedagogiske prinsipper i undervisning og veiledning av pasienter, pårørende og medarbeidere Anvender kunnskap om tverrkulturell kommunikasjon og kulturforståelse Anvender kunnskap om og deltar i tverrfaglig samarbeid og tverretatlig samhandling Anvender kunnskap fra psykologi, sosiologi og sosialantropologi i utvikling av handlingskompetanse i kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning med pasienter, pårørende og medarbeidere Anvender kunnskap fra psykologi, sosiologi og sosialantropologi i ledelse og organisering av sykepleietjenesten Gjør rede for organisering, oppgave og ansvarsfordeling i kommunehelsetjenesten Anvender kunnskap om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i helsetjenesten Forstår sammenhengen mellom levekår, velferd, prioritering av helsetjenester og helse- og sosialpolitikk Utviser en kritisk-analytisk holdning i vurderingen av faglig forsvarlighet og effektiv ressursbruk i helsetjenesten Har kunnskap om sentrale nasjonale og internasjonale utviklingstrekk innen helsetjenesten og om helsefremmende og forebyggende arbeid i et globalt perspektiv Anvender relevante lover og forskrifter

12 3.0 HOVEDINNHOLD I TEORETISKE STUDIER 1. studieår: Grunnleggende sykepleie Innholdet i første studieår har fokus på grunnleggende sykepleie og helsefremmende og forebyggende arbeid. I tillegg gis en innføring i sykepleie til eldre og generell sykdomslære. Studentene skal også arbeide med problemstillinger fra satsningsområdene Klinisk sykehjemsarbeid. 2. studieår: Sykepleierens funksjon i forhold til pasienter med akutt, kritisk og kronisk sykdom og lidelse Innholdet i andre studieår bygger på grunnleggende kunnskaper fra første studieår. Hovedinnhold er akutt/kritisk og kronisk syke pasienter. I tillegg til pleie, omsorg og behandling vektlegges rehabilitering og helsefremmende og forebyggende arbeid i spesialistog kommunehelsetjenesten. Studentene skal også arbeide med problemstillinger fra satsningsområdene Psykosomatisk helse og Psykisk helsearbeid. 3. studieår: Sykepleierens funksjon i forhold til pasienter med nedsatt funksjonsevne / kroniske og sammensatte lidelser Innholdet i tredje studieår bygger på kunnskaper fra første og andre studieår. Hovedinnhold er pasienter med kroniske og sammensatte lidelser i kommunehelsetjenesten. I tillegg til pleie, omsorg, behandling og rehabilitering vektlegges helsefremmende og forebyggende arbeid, samt rammefaktorer for sykepleietjenesten. Studentene skal også arbeide med problemstillinger fra satsningsområdene Klinisk sykehjemsarbeid, Psykosomatisk helse og Psykisk helsearbeid. 12

13 4.0 HOVEDINNHOLD I PRAKSISSTUDIER Rammeplanen skiller mellom ferdighetstrening, forberedelse til og refleksjon over praksisstudier som kan foregå ved utdanningsinstitusjonen og praksisstudier i samarbeid med pasienter og pårørende. 4.1 Praksis i høgskolen Ferdighetstreninger, forberedelse til og refleksjon over praksis utgjør 15 studiepoeng. Det organiseres ferdighetstreninger i grunnleggende sykepleieferdigheter og noen spesielle sykepleieferdigheter. 4.2 Kliniske praksisstudier Praksisstudier i samarbeid med pasienter og pårørende utgjør 75 studiepoeng og gjennomføres i det kliniske feltet. I de kliniske praksisstudiene gis studentene mulighet til å erfare arbeidsfellesskapet som framtidig yrkesutøver, samtidig som han/hun arbeider mot forventet kompetanse gjennom studiet. P1 Hovedtema 1. studieår Institusjon I - Kommunehelsetjenesten Grunnleggende sykepleie Kunnskap, holdninger og praktiske ferdigheter i forhold til: o å ivareta pasientens grunnleggende behov o hygieniske standardtiltak o omsorg gjennom praktiske ferdigheter o helsefremmende sykepleie med fokus på pasientens ressurser og opplevelse av mestring og livskvalitet o forebygging av komplikasjoner hos pasienter i institusjon o kommunikasjon tilpasset pasientens situasjon o dokumentasjon med spesielt fokus på kartlegging av pasientens helsetilstand og funksjonsnivå. o yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere o fagutvikling og forskning 2. studieår P2,3 eller 4 Psykisk helsearbeid - Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten Hovedtema Å være akutt, kritisk og kronisk syk o Pasienter med psykiske lidelser Kunnskap, holdninger og praktiske ferdigheter i forhold til: o ulike konsekvenser av sykdom og lidelse, og pasientens opplevelse av disse 13

14 o rus og rusomsorg o planlegging og gjennomføring av sykepleietiltak o sykepleie til barn og unge 2 o kommunikasjon med pasient og pårørende. Herunder å bygge relasjoner og reflektere over egen kommunikasjon o dokumentasjon av sykepleien med spesielt fokus på individuell plan o lover og regler som regulerer virksomheten o kvalitetssikring og avvikshåndtering o menneskets ulike reaksjoner på sykdom o Styrking av positive faktorer hos pasient og pårørende ved helsesvikt o etiske problemstillinger i psykisk helsearbeid o pasientforløp og samhandling på tvers av forvaltningsnivå o tverrfaglig samarbeid o fagutvikling og forskning P2,3 eller 4 Medisinsk- og kirurgisk avdeling Spesialisthelsetjenesten Hovedtema P5 eller 6 Hovedtema Å være akutt, kritisk og kronisk syk o Pasienter med somatiske lidelser Kunnskap, holdninger og praktiske ferdigheter i forhold til: o ulike konsekvenser av sykdom og lidelse, og pasientens opplevelse av disse o kommunikasjon med pasient og pårørende i en akutt, kritisk situasjon o planlegging og gjennomføring av sykepleietiltak o sykepleie til barn og unge 2 o dagkirurgi og poliklinisk virksomhet o dokumentasjon med spesielt fokus på klinisk observasjon, planlegging, prioritering og evaluering o kvalitetssikring og avvikshåndtering o menneskets ulike reaksjoner på sykdom o styrking av positive faktorer hos pasient og pårørende ved helsesvikt o pasientforløp og samhandling på tvers av forvaltningsnivå o tverrfaglig samarbeid o etiske utfordringer i møte med akutt, kritisk og kronisk syke pasienter o fagutvikling og forskning 3. studieår Hjemmebasert omsorg Kommunehelsetjenesten Å ha nedsatt funksjonsevne / kroniske og sammensatte lidelser Kunnskap, holdninger og praktiske ferdigheter i forhold til: o informasjon, undervisning og veiledning o pasientforløp og samhandling internt i kommunen o tverrfaglig samarbeid o tverrfaglig og tverretatlig planarbeid i kommunen som 2 Studentene skal i løpet av praksisstudieperiodene i 2.studieår ha erfaring med sykepleie til barn 14

15 omhandler forebyggende og helsefremmende tiltak rettet mot individ, gruppe og befolkning o sykepleie i forhold til ulike kulturer og livssyn o dokumentasjon ut fra innsikt i pasientens helhetlige situasjon o svangerskap og barselomsorg 3 o forvaltning av helsetjenester lover, regler og rammebetingelser o etiske problemstillinger i hjemmebasert omsorg o fagutvikling og forskning P5 eller 6 Hovedtema Institusjon II Kommunehelsetjenesten Å ha nedsatt funksjonsevne / kroniske og sammensatte lidelser Kunnskap, holdninger og praktiske ferdigheter i forhold til: o rehabilitering og habilitering o administrasjon og ledelse o helsefremmende perspektiv med fokus på pasientens ressurser og opplevelse av mestring og livskvalitet o kvalitetssikring og avvikshåndtering o pasientforløp og samhandling internt og på tvers av forvaltningsnivå o tverrfaglig samarbeid o dokumentasjon av sykepleie o forvaltning av helsetjenester - lover, regler og rammebetingelser o etiske problemstillinger når ulike faggrupper og etater skal samarbeide o fagutvikling og forskning 3 Studentene skal i løpet av praksisstudieperioden i hjemmebasert omsorg ha erfaring med svangerskaps- og barselomsorg 15

16 5.0 ARBEIDS- OG STUDIEFORMER Arbeidsformene i utdanningen er varierte og vektlegger studentenes tidligere erfaringer og egen aktivitet i studiet. Ny kunnskap blir utviklet i møtet mellom ny informasjon og tidligere erfaringer. Læring skjer både som en individuell prosess og i samhandling med andre. Vårt syn på læring vektlegger både læringsprosessen og læringsproduktet. Sentralt i utdanningen er et tidlig møte med pasienter og pårørende. Dette skjer gjennom kliniske praksisstudier, men også i teoretiske studier ved hjelp av casebeskrivelser fra praksisfeltet. Å lære et fag innebærer å lære et innhold og å bli sosialisert inn i en fagkultur. Individuell samtale. I siste halvdel av 1.studieår skal det gjennomføres en individuell samtale mellom student og PBL-veileder. Samtalen skal ta utgangspunkt i studentens egen rolle i studiet og i PBL-gruppen. Samtalen inngår i den løpende skikkethetsvurderingen av alle studenter. Samtalen er obligatorisk og studenten skal i forkant av samtalen levere et refleksjonsnotat. Utdanningen har Problembasert Læring (PBL) som en viktig arbeidsform. PBL legger vekt på den praktiske sammenhengen lærestoffet hører hjemme i. Ulike fag og kunnskapsområder integreres i problemer studentene skal jobbe med. Studentene deles inn i studiegrupper tidlig i studiet, og hver studiegruppe har egen veileder. Arbeidet er sentrert om hva studentene har av kunnskap omkring situasjonen fra før og hva de trenger av ny kunnskap for å kunne løse problemet. Læringsprosessen er viktig i arbeidet med PBL, men noen ganger vil gruppens arbeid resultere i skriftlige produkter eller fremlegg for medstudenter og veiledere. Forelesninger gir oversikt og problemstillinger for videre studiearbeid og anvendes når studentene introduseres for nytt lærestoff. Praksis i høgskolen betegner undervisning som er rettet mot den praktiske delen av yrkesutøvelsen. Her inngår forberedelse til og refleksjon over veiledede praksisstudier. Ferdighetstreninger gjennomføres for å synliggjøre grunnleggende sykepleieferdigheter og danne grunnlag for at studentene skal øke sine ferdigheter i disse. Læring i kliniske praksisstudier vil bli en kombinasjon av læring i et mester - lærling- forhold og læring gjennom deltagelse i team. Grupper av studenter vil bli veiledet av et veiledere/veilederteam fortrinnsvis ledet av en sykepleier med veilederkompetanse. 16

17 I løpet av utdanningen skal studentene utarbeide skriftlige studieoppgaver i teoretiske og praktiske studier. I tillegg benyttes rollespill, diskusjoner, litteraturstudier og prosjektarbeid. All undervisning i utdanningen er forskningsbasert. Konkret innebærer dette at studentene tidlig i studiet arbeider med vitenskapelige artikler. Forskningsprosess, -etikk og -resultater synliggjøres overfor studentene som en del av undervisningen. Studentene undervises i forskningsmetoder som etter hvert skal gjøre dem i stand til å være aktive deltagere i FoU-arbeid. Det legges spesiell vekt på systematikk, tolkning av litteratur, kildekritikk og bruk av referanser. Avdelingens vitenskapelige personale driver FoU-virksomhet som synliggjøres i undervisning og veiledning av studentene. Kompetanse innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er nødvendig i sykepleieryrket og også for gjennomføring av bachelorutdanningen i sykepleie. Kompetansen oppøves gjennom en kombinasjon av undervisning om IKT og bruk av ulike IKT-systemer i utdanningen. Studentene må tilegne seg nødvendige kunnskaper, holdninger og ferdigheter for innhenting, kritisk utvelgelse, strukturering og bearbeiding av informasjon. Det forventes at studentene bruker IKT aktivt i studiet. I tillegg til praktisk IKT-kompetanse, skal undervisning om IKT danne grunnlag for at studentene utvikler en grunnleggende forståelse for hva IKT i helsetjenesten innebærer. 17

18 6.0 VURDERINGSORDNINGER I TEORETISKE OG PRAKTISKE STUDIER (Se lenke til Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag på ) Emnekode 7BSP11 7BSP12 Eksamen Eksamen i grunnleggende sykepleieferdigheter 1.semester Eksamen i anatomi, fysiologi, biokjemi og mikrobiologi 1.semester 7BSP13 Prosjektoppgave Helsefremmende og forebyggende arbeid 2.semester 7BSPMED Eksamen i medikamentregning 2.semester 7BSP14 Årseksamen i sykepleie 2.semester 7BSPP11 Veiledede praksisstudier 9 uker 1 og 2.semester Studiepoeng 1. studieår Vurderingsform Sensorordning Vurderingsuttrykk 6 Individuell praktisk eksamen på ferdighetsavdeling 10 Individuell flervalgseksamen 10 Gruppe prosjektoppgave 2 Individuell skoleeksamen 18,5 Individuell hjemmeeksamen Intern sensur Intern sensur Intern sensur Intern sensur Ekstern og intern sensur Bestått/Ikke bestått Karakter A F Bestått/Ikke bestått Bestått/Ikke bestått Karakter A - F 13,5 Praksisvurdering Intern sensur Bestått/Ikke bestått 18

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 1. juli 2004 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD...

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket?

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Tema- og erfaringskonferanse for UoH-sektoren Bergen, 25.-26. januar 2010 Tone

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Emnekode: BSYP5C_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Fagplan. Bachelor i Sykepleie. 180 studiepoeng/credits. Campus Narvik. Bachelor i sjukepleie Bachelor in Nursing

Fagplan. Bachelor i Sykepleie. 180 studiepoeng/credits. Campus Narvik. Bachelor i sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 2016 Bachelor i Sykepleie Bachelor i sjukepleie Bachelor in Nursing 180 studiepoeng/credits Campus Narvik Utarbeidet på grunnlag av Nasjonal rammeplan og forskrift for sykepleierutdanning, fastsatt

Detaljer

3-årig sykepleierutdanning

3-årig sykepleierutdanning STUDIEPLAN FOR 3-årig sykepleierutdanning Bachelorprogram Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning, fastsatt av KD 25.1.2008 Utdanningen ble sist akkreditert av NOKUT 2007 Godkjent av Avdelingsstyret

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Intensivsykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt og/ eller kritisk syke pasienter i en hverdag

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Operasjonssykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Operasjonssykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Operasjonssykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRA FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning 4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning Emnekode: 4KR52 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studenten skal i dette emnet videreutvikle forståelse basert på forskningsbasert

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Kull 03H August 2005 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I KOMMUNEHELSETJENESTEN - ELDREOMSORG - HJEMMEBASERTE TJENESTER SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3.

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Heltid/deltid: Deltid Introduksjon Studiepoeng 60. Videreutdanning i kreftsykepleie er et deltidstudie over fire semester. Kreftsykepleier utøver

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Videreutdanning i operasjonssykepleie (OPRSY)

Videreutdanning i operasjonssykepleie (OPRSY) Fagplan Videreutdanning i operasjonssykepleie (OPRSY) 90 Studiepoeng heltid Godkjenning Planen bygger på rammeplan og forskrift for videreutdanning i operasjonssykepleie fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings-

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP01_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING

PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING 11.07.2011 PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING UNDERVISNINGSPLAN 2. STUDIEÅR KULL 2010 1. Innledning Undervisningsplanen gir oversikt over faglig innhold for studieåret 2011 / 2012. Planen er organisert slik

Detaljer

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Barnesykepleie - videreutdanning

Barnesykepleie - videreutdanning Studieprogram V-BARNSPL, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Barnesykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

KVALITET I PRAKSIS. Høgskolen i Sørøst-Norge

KVALITET I PRAKSIS. Høgskolen i Sørøst-Norge KVALITET I PRAKSIS I PRAKSIS. I praksisstudier I virkeligheten -Tre «bilder» -En fortelling -Noen påstander NILS A. RETTERSTØL Nils Retterstøl var en av Norges betydeligste psykiatere. Som behandlende

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Varighet:

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter Avdeling for sykepleie Program for videreutdanning Videreutdanningen i sykepleie til barn med smerter Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4)

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4) Side 1/9 Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng Kull 2014 (4) Høgskolen i Buskerud og Vestfold Raveien 197, Borre Tlf. 31 00 80 00 www.hbv.no

Detaljer

UNDERVISNINGSPLAN KULL 2009 PSP. 1.STUDIEÅR Del 1 3.7.09. BS

UNDERVISNINGSPLAN KULL 2009 PSP. 1.STUDIEÅR Del 1 3.7.09. BS UNDERVISNINGSPLAN KULL 2009 PSP 1.STUDIEÅR Del 1 3.7.09. BS INNLEDNING Undervisningsplanen gir oversikt over faglig innhold for studieåret 2009 / 2010. Den bygger på fagplan for Bachelor i sykepleie godkjent

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Studieprogram V-INTENSP, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng Studieplan i Vernepleierfaglige områder Videreutdanning i juss 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent avdelingsstyret AHS Etableringstillatelse godkjent

Detaljer

Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse?

Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse? Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse? Ragnhild Magelssen (rmagelss@getmail.no) Et NAKMI prosjekt, 2012 Framlegg på utdanningskonferansen i Tromsø 26.04.13 Hvor ble studien gjennomført?

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP4B_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Aldring og eldreomsorg (2.del)

Aldring og eldreomsorg (2.del) Fagplan for videreutdanning i Aldring og eldreomsorg (2.del) i Cuprija, Serbia 30 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2006 Godkjent avdelingsstyret AHS Basert på fagplan

Detaljer

FAGPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

FAGPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING FAGPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Bachelor i sykepleie 180 studiepoeng Fagplanen bygger på Rammeplan og forskrift fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Godkjent i Høyskolestyret

Detaljer

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Samlet programbeskrivelse Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Varighet: 3 år Studiepoeng: 120 Organisering: Deltidsstudium Ansvarlig fakultet: Det medisinske fakultet Programnavn: Avansert

Detaljer

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå AssCE*- skjema For vurdering av praksisstudier i bachelor-utdanningen i sykepleie Student: Studentnummer: Praksissted: Praksisperiode: Tidsperiode: 1 Bachelor nivå, sykepleie Mål for praksisstudier i sykepleierutdanningen

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng Side 1/8 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i sykepleie, 180 studiepoeng

FAGPLAN Bachelor i sykepleie, 180 studiepoeng FAGPLAN Bachelor i sykepleie, 180 studiepoeng Bachelor in nursing Kull 2014 Heltid Del 1 og 2 Godkjent av assisterende instituttleder Siw Blix, den 05.12.13 Bygger på Rammeplan av 25. januar 2008. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2

051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2 Høgskolen i Telemark 051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2 Alt 1) For studenter som har hatt kliniske studier i psykisk helsearbeid uke 15-23 2011 Studenten synliggjør kunnskapsbasert sykepleie Studenten

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag, 25.03.2008 Godkjent avdelingsstyret ASP.

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Bachelor i sykepleie, deltid Studiepoeng: 180 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2012/2013 Bachelor i sykepleie er totalt på 180 studiepoeng hvorav ferdighetstrening og praktiske studier utgjør

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VERNEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR VERNEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR VERNEPLEIERUTDANNING Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Innhold...

Detaljer

barn med psykisk syke foreldre

barn med psykisk syke foreldre Studieplan for videreutdanning i Arbeid med barn med psykisk syke foreldre 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2007 Godkjent avdelingsstyret AHS 04.05.05 Etableringstillatelse

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Videreutdanning i intensivsykepleie er en integrert utdanning, og emnet må ses i relasjon til VIN130 og VIN141.

Videreutdanning i intensivsykepleie er en integrert utdanning, og emnet må ses i relasjon til VIN130 og VIN141. Emne VIN151_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:19 Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE 3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR KULL 2007 Godkjent i instituttutvalget 12.04.05 (Revidert mai 2007) INNHOLD VELKOMMEN SOM STUDENT VED HØGSKOLEN I NARVIK... 3 DEL 1 GENERELL DEL... 4 1.1 Idégrunnlag...

Detaljer

RAMMEPLAN FOR ERGOTERAPEUTUTDANNING

RAMMEPLAN FOR ERGOTERAPEUTUTDANNING RAMMEPLAN FOR ERGOTERAPEUTUTDANNING Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Innhold...

Detaljer

Fagplan. Bachelor i sykepleie - 180 studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret 12. juni 2012.Revidert juni 2015.

Fagplan. Bachelor i sykepleie - 180 studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret 12. juni 2012.Revidert juni 2015. Fagplan Bachelor i sykepleie - 180 studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 12. juni 2012.Revidert juni 2015. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 STUDIETS FORMÅL OG PROFIL 4 2.1 Demografiske forhold og endringer

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Arbeidshefte. Første studieår. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet. Kull 2012. Sist endret: 06.11.

Arbeidshefte. Første studieår. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet. Kull 2012. Sist endret: 06.11. Arbeidshefte Første studieår Kull 2012 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret: 06.11.12 Innhold Innledning... 3 Studiegruppene... 3 Studieoppgaver... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2014-2015 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

RAMMEPLAN FOR RADIOGRAFUTDANNING

RAMMEPLAN FOR RADIOGRAFUTDANNING RAMMEPLAN FOR RADIOGRAFUTDANNING Fastsatt 1. juli 2004 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Innhold... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSY143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Bachelorstudium i sykepleie

Bachelorstudium i sykepleie Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 studiepoeng/ects Heltid Godkjenning Planen bygger på Rammeplan og forskrift for sykepleierutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 25.

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsearbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG. Hvem gjør hva? Sykepleier - Vernepleier

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG. Hvem gjør hva? Sykepleier - Vernepleier Hvem gjør hva? Sykepleier - Vernepleier Hva er en vernepleier? Hva er en sykepleier? Hva assosierer du? Skriv ned stikkord. Behov for utdannet personale Vernepleierutdanning Vernepleierutdanningens opphavsmann

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING

RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Innhold...

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Bachelor i sykepleie;

Bachelor i sykepleie; Informasjonshefte Bachelor i sykepleie; grunnutdanning i sykepleie organisert som desentralisert deltidsstudium over fire år med oppstart 20. august 2008 Har du adresse på Hadeland, i Valdres eller i Gudbrandsdalen

Detaljer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer Emneplan Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag 2015 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Med forbehold om endringer 1 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Formål...

Detaljer

Studieplan 2016/2017. Helsesøsterutdanning. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte

Studieplan 2016/2017. Helsesøsterutdanning. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte Helsesøsterutdanning Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Helsesøsterutdanningen er en videreutdanning som er organisert som et deltidsstudium over to år, og utgjør 60 studiepoeng.

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 09.04.03

Detaljer

Fagplan for bachelor i sykepleie 180 studiepoeng

Fagplan for bachelor i sykepleie 180 studiepoeng VID vitenskapelige høgskole Fagplan for bachelor i sykepleie 180 studiepoeng Studiested Bergen Studieåret 2016-2017 Programme Description for Bachelor of Nursing 180 ECTS Campus Bergen Year of study 2016-2017

Detaljer

Bachelorstudium i sykepleie

Bachelorstudium i sykepleie Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 studiepoeng/ects Heltid Godkjenning Planen bygger på Rammeplan og forskrift for sykepleierutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 25.

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

IKT i utdanningenen utfordring? Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus

IKT i utdanningenen utfordring? Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus IKT i utdanningenen utfordring Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus Hva er lærestedets oppgaver Utdanne sykepleiere som kan fungere i dagens helsevesen

Detaljer

Fagplan. Bachelor i sykepleie - 180 studiepoeng

Fagplan. Bachelor i sykepleie - 180 studiepoeng Fagplan Bachelor i sykepleie - 180 studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 12. juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 STUDIETS FORMÅL OG PROFIL... 3 1.1 Demografiske forhold og endringer i sykdomsbilde... 4 1.2

Detaljer

Bachelor i sykepleie - deltid

Bachelor i sykepleie - deltid KULL 2010 VÅR Bachelor i sykepleie - deltid FAGPLAN 180 studiepoeng Fagplanen er godkjent av studieplanutvalget 10.12.09 Papirversjon av studieplanen regnes ikke som gyldig originaldokument. Gyldig versjon

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE. Studieåret 2013 2014

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE. Studieåret 2013 2014 FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2013 2014 Godkjent av høyskolestyret: 29.mai 2013 Innhold Innledning/beskrivelse... 1 Verdigrunnlag... 1 Målgruppe/opptakskrav... 1 Kompetanse og formell

Detaljer