MODULPLAN Modul 8: Helsefremmende og sykdomsforebyggende sykepleie Avdeling for sykepleie Program for sykepleierutdanning Kull 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MODULPLAN Modul 8: Helsefremmende og sykdomsforebyggende sykepleie Avdeling for sykepleie Program for sykepleierutdanning Kull 2006"

Transkript

1 MODULPLAN Modul 8: Helsefremmende og sykdomsforebyggende sykepleie Avdeling for sykepleie Program for sykepleierutdanning Kull 2006 Modulansvarlige: Kari Gulla Elin Sivertsen

2 MODUL 8: HELSEFREMMENDE OG SYKDOMS- FOREBYGGENDE SYKEPLEIE Innledning Helsetjenestens forebyggende og helsefremmende ansvar og oppgaver er nedfelt i lover og forskrifter. Nasjonale strategier og retningslinjer gir føringer for dette arbeidet. I det helsefremmende og forebyggende arbeidet står styrking av positive faktorer sentralt. Samtidig rettes også oppmerksomheten mot risikofaktorer som kan true det enkelte individ og grupper i befolkningen. Modulen vil gi innblikk i hvordan sosial ulikhet påvirker helsen i befolkningen. Modulen skal gi studentene en forståelse for betydningen av å drive helseopplysning. Modulen er både teoretisk og praktisk relatert. Modulen gjennomføres med 9 studiepoeng i 3. studieår. Mål Målet er at studenten: anvender kunnskap om lover, forskrifter og rammefaktorer som styrer helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid redegjør for helsetjenestens oppgaver og ansvar i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid redegjør for organisering av helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid i kommunen anvender kunnskap om epidemiologi anvender kunnskap om helsefremmede faktorer og risikofaktorer av individuell eller miljømessig karakter erkjenner betydningen av helseopplysning, informasjon og undervisning viser en kritisk analytisk holdning i vurderingen av etiske problemstillinger innenfor helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid 2

3 Innhold Oversiktsforelesning Det gis 1 time oversiktsforelesning når modulen starter. Modulansvarlige presenterer innhold og de ulike fag som inngår i modulen. I tillegg omtales modulens kjernelitteratur. PBL-arbeid PBL-arbeid 1: Resept for et sunnere Norge Forelesninger Det vil bli gitt forelesninger med fokus på følgende områder: jordmors funksjonsområde helsesøsters funksjonsområde bedriftssykepleiers funksjonsområde prioriteringer og etiske dilemma innen helsefremmende og forebyggende sykepleie sosiale helseforskjeller epidemiologi Ressursforelesninger Basisgruppene må selv melde behov for ressursforelesning til modulansvarlige. Ferdighetstrening Det er ingen ferdighetstreninger i denne modulen. Observasjonsstudier Gjennom observasjonsstudier skal studenten oppnå erfaring fra forebyggende helsearbeid hos bedriftssykepleier eller helsesøster, eller fra svangerskaps- og barselomsorg. Nærværsplikt Det er nærværsplikt til PBL-arbeid, observasjonsstudie og fremlegg. Det vises til Reglement og utfyllende bestemmelser for studiene ved ASP og AHS (Studiehåndboka). Studieoppgaver Studieoppgave 3: Resept for et sunnere Norge - samtaleguide Studieoppgave 4: Resept for et sunnere Norge - rapport fra et praksisstudiebesøk Eksamen/forprøve Det avlegges tre dagers individuell sykepleieeksamen/mappevurdering hvor studieoppgaver fra modul 7 og 8 samt fra praksisstudier i 5 semester danner grunnlag for eksamen. 3

4 PBL-arbeid 1: Resept for et sunnere Norge Basisgruppen får tildelt en situasjonsbeskrivelse fra det funksjonsområde som er sammenfallende med tildelt praksisstudiebesøk hos enten helsesøster, jordmor eller bedriftssykepleier. Situasjonsbeskrivelse A - Helsesøstertjenesten Helsesøstertjenesten i Solvang kommune er en del av kommunens lovbestemte helsetjeneste som dekker behovet for sykepleierfunksjoner i forbindelse med helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid. Helsesøstrene i kommunen ivaretar tjenester til alle barn og unge med systematisk helsetilbud fra 0 til 20 år. Oppgavene er i vesentlig grad knyttet til helsestasjon for barn 0-5 år, skolehelsetjeneste (grunnskole og videregående skole) og helsestasjon for ungdom. Denne kommunen har også flyktninghelsetjeneste hvor helsesøster er en sentral fagperson. Ta utgangspunkt i situasjonsbeskrivelsen og drøft aktuelle problemstillinger som helsesøster kan møte i sin virksomhet. Situasjonsbeskrivelse B - Bedriftshelsetjenesten Solvang kommune har flere bedrifter med mange arbeidstakere. De fleste store bedrifter har bedriftshelsetjeneste med egen bedriftssykepleier. Bedriftene har arbeidstakere både fra inn- og utland. Bedriftssykepleier bistår bedriften i å forebygge arbeidsrelaterte skader og sykdommer, og tilrettelegger for gode helsefremmende løsninger. Hvordan arbeidslivet oppleves og hvordan arbeidet er organisert og tilrettelagt er avgjørende for den enkeltes trivsel og helse på arbeidsplassen. Ta utgangspunkt i situasjonsbeskrivelsen og drøft aktuelle problemstillinger som bedriftssykepleier kan møte i sin virksomhet. Situasjonsbeskrivelse C - Jordmor i primær og/eller spesialisthelsetjenesten Solvang kommune har et sykehus med føde- og barselavdeling hvor det fødes mellom barn per år. Kommunen har videre et godt utbygd tilbud for den gravide på helsestasjonene. Solvang kommune har som målsetting at det blivende foreldreparet skal møte færrest mulig personer i helsetjenesten i løpet av svangerskap, fødsel og barseltid. Det er derfor flere av jordmødrene som er tilsatt i deltidsstillinger på føde- og barselavdelingen som også har en stillingsbrøk som jordmor på helsestasjonen. Ta utgangspunkt i situasjonsbeskrivelsen og drøft aktuelle problemstillinger som helsesøster kan møte i sin virksomhet. Ressursliste Alle modulens forelesninger 4

5 Ressurslitteratur Vedlagt Ressurspersoner: Kari Gulla: Elin Sivertsen: Inger Lise Hansen: 5

6 Studieoppgave 3: Resept for et sunnere Norge - samtaleguide Ta utgangspunkt i basisgruppens PBL-arbeid samt Stortingsmelding 16 ( ): Resept for et sunnere Norge og utarbeid en samtaleguide for et studiebesøk hos helsesøster, jordmor eller bedriftssykepleier. Rammer: Skriftlig gruppeinnlevering Antall ord: 150 Innleveringsfrist: kl Respons: til registrering i egen mappe Studieoppgaven utarbeides etter følgende kriterier: 1. Sykepleiefaglig forankret 7. Vise evne til systematisk og helhetlig framstilling Studieoppgave 4: Resept for et sunnere Norge rapport fra et praksisstudiebesøk Ta utgangspunkt i praksisstudiebesøket hos helsesøster, jordmor eller bedriftssykepleier og utarbeid en rapport der det drøftes hvilke faglige utfordringer helsesøster, jordmor eller bedriftssykepleier står overfor for når det gjelder å nå målene i Stortingsmelding nr. 16 ( ): Resept for et sunnere Norge. Rapporten legges fram for to basisgrupper slik at alle tre funksjonsområder er representert. Rammer: Skriftlig gruppeinnlevering Antall ord: 2000 Innleveringsfrist: Respons: Muntlig medstudent - og veilederrespons på framlegg av studieoppgaven Studieoppgaven utarbeides etter følgende kriterier: 1. Sykepleiefaglig forankret 7. Vise evne til systematisk tenkning og fremstilling 8. Vise kritisk vurdering av tema 9. Anvende anerkjent og relevant litteratur 10. Anvende relevante forskningsresultater 14. Følger kriterier for oppgaveskriving 6

7 LITTERATURLISTE Kjernelitteratur Arbeids- og inkluderingsdepartementet (2005). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (Arbeidsmiljøloven), Lov av 17.juni 2005 med endringer, Oslo. Bakketeig, Leiv S og Magnus, Per (2003). Epidemiologi. Oslo: Gyldendal Norsk forlag. Det kongelige helsedepartement (2002). Stortingsmelding nr. 16: Resept for et sunnere Norge: folkehelsepolitikken , Oslo. Det kongelige helsedepartement (2006). Stortingsmelding nr. 20: Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller , Oslo. Glavin, Kari og Kvarme, Lisbeth Gravdal (2003). Helsesøstertjenesten. Fra menighetssykepleie til folkehelsevitenskap. Oslo: Akribe forlag. Haugen, Inger Eide (2004). Svangerskap, fødsel og barseltid. Lærebok for sykepleiere. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. Helse- og omsorgsdepartementet (1982). Lov om helsetjenesten i kommunene. Lov av nr. 66, sist endret 22.des 2006, Oslo. Moen, Bente Elisabeth (2003). Håndbok for bedriftshelsetjenesten: Bind 1 Fysiske arbeidsmiljøfaktorer og ulykker. Bind 2 Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer. Bind 3- Arbeidsmiljøfaktorer som påvirker hele mennesket. Oslo: Arbeidsmiljøforlaget. Mæland, John Gunnar (2005). Forebyggende helsearbeid: i teori og praksis. Oslo: Universitetsforlaget. Sosial- og helsedirektoratet (2003). Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3. april 2003 nr. 450, Oslo. Sosial- og helsedirektoratet (2005). Retningslinjer for svangerskapsomsorgen. IS-1179, Oslo. Ressurslitteratur Abrahamsson, Kenneth (2003). Friskfaktorer i arbetslivet. Sverige: Prevent. Arbeids- og inkluderingsdepartementet (1996). Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften), med endringer, Oslo. Befring, Anne Kjersti og Bente Ohnstad (2004). Jus for jordmødre og sykepleiere. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Bergsjø, Per (2006). Svangerskapsomsorg. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brekke, Vigdis Elisabeth (2002). Himmel og helvete Om kvinner og rus. Oslo: Akribe. 7

8 Brudal, Lisbeth (2000). Psykiske reaksjoner ved svangerskap, fødsel og barseltid. Bergen: Fagbokforlaget. Dalland, Olav (2007). Pedagogiske utfordringer for helse- og sosialarbeidere. Oslo: Gyldendal Akademiske. Departementene (2007). Oppskrift for et sunnere kosthold. Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen ( ). Oslo. Eriksen, Thomas Hylland (2003). Kulturforskjeller i praksis: perspektiver på det flerkulturelle Norge, del 2. Ad Notam Gyldendal, Oslo Folkehelseinstituttet (2006). Smittevern 14, Vaksinasjonsboka, Veiledning om vaksinasjon for helsepersonell, Oslo. Folkehelseinstituttet (2007). Sosial ulikhet i helse. En faktarapport. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt, Nordberg Trykk AS. Glavin, Kari; Helseth, Sølvi og Kvarme, Lisbeth Gravdal (2007). Fra tanke til handling. Metoder og arbeidsmåter i helsesøstertjenesten. Oslo: Akribe Forlag. Granum, Vigdis (2000). Praktisk pasientundervisning, Bergen: Fagbokforlaget. Hansen, Frid; Brekke, Guro og Nordlie, Egil (2000). Graviditet, barn og rusmidler: prosjekterfaringer til bruk for primærhelsetjenesten, sosialtjenesten og barneverntjenesten. Oslo/Skien: Sosial- og helsedepartementet, Rusmiddeldirektoratet, Borgestadklinikken kompetansesenter. Hauge, Hans og Mittelmark, Maurice (2003). Helsefremmende arbeid i en brytningstid, fra monolog til dialog? Bergen:Fagbokforlaget. Helsedepartementet Handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort, Oslo. Helse- og omsorgsdepartementet (1999). Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven), med endringer, Oslo. Helse- og omsorgsdepartementet (2005). Sammen for fysisk aktivitet. Handlingsplan for fysisk aktivitet Oslo. Helse- og omsorgsdepartementet (2006). Nasjonal strategi for det tobakksforebyggende arbeidet Oslo. Helse- og omsorgsdepartementet (2007). Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen Oslo. Helse- og omsorgsdepartementet (2007). Veileder i psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene. IS-1405, Sosial- og helsedirektoratet, Oslo. 8

9 Holan, Synne (2000). Det nye livet, svangerskap, fødsel og barseltid. Bergen: Fagbokforlaget. Holk, Kristine; Kronberg, Hanne og Nilsson, Ingrid (2006). Håndbog i vellykket amning: en vejledning til sundhetspersonale. København: Sundhedsstyrelsen. Hovig,Berit og Lystad, Arve (2001). Infeksjonsykdommer: epidemiologi, mikrobiologi og smittevern. Oslo: Gyldendal Akademiske. Johnsson, Johnny; Lugn, Anders og Rexed, Birger (2006). Langtidsfrisk: slik skapes helse, effektivitet og lønnsomhet. Genesis: Kjeller. Klepp, Knut Inge og Aarø, Leif Edvard (2007). Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid. Oslo: Universitetsforlaget. Misvær, Nina og Oftedal, Gunnar (2006). Håndbok for helsestasjoner 0-5 år. Oslo: Kommuneforlaget. Misvær, Nina og Haugland, Siren (2004). Håndbok for skolehelsetjenesten klasse. Oslo: Kommuneforlaget. Nasjonalt Folkehelseinstitutt (2002). Forebygging og kontroll av tuberkulose, en veileder. Nasjonalt tuberkuloseutvalg, Smittevern 7. Oslo: Folkehelseinstituttet. Norsk Sykepleierforbund (2007). Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. ICNs etiske regler. Oslo. Nylander, Gro (2007). Mamma for første gang. Oslo: Gyldendal. Sjøen, Rolf Jarl og Thoresen, Lene (2003). Sykepleierens ernæringsbok. Oslo: Gyldendal Akademiske. Sosial- og helsedirektoratet (2005). Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet. Oslo. Tangen, Anne Marit (2005). Når livet blir til; lærebok i svangerskaps -, fødsels og barselsomsorg. Oslo: Gyldendal Akademiske. Tveiten, Sidsel (2008). Veiledning mer enn ord. Bergen: Fagbokforlaget. Økland, Toril og Glavin, Kari (2005). På ungdoms premisser. Helsestasjon for ungdom, Oslo: Akribe Forlag. Aktuelle nettsider (Folkehelseinstituttets nettsted) 9

10 (Statens arbeidsmiljøinstitutt) 10

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg INNHOLD 1 GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG... 3 1.1 Overordna

Detaljer

RAMMEPLAN OG FORSKRIFT FOR HELSESØSTERUTDANNING

RAMMEPLAN OG FORSKRIFT FOR HELSESØSTERUTDANNING RAMMEPLAN OG FORSKRIFT FOR HELSESØSTERUTDANNING 60 studiepoeng Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1 INNHOLD FORORD... 3 Begrunnelse for nasjonale rammeplaner... 3 Rammeplanens

Detaljer

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011 STUDIEPLAN Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Januar 2011 Studieplanen er laget med utgangspunkt i Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, generell

Detaljer

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emne VHE120_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:00 Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emnekode: VHE120_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1.0 Generelt om fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag... 4 1.1 Etterspørsel

Detaljer

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Helsesøster - mer enn et sprøytestikk En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Hva gjør helsesøster? Helsesøstertjenesten er del av kommunenes lovbestemte helsetjeneste som dekker behovet for sykepleietjenester

Detaljer

Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung

Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung Sosial og helsedirektoratet 5. juni 2007 Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung 1.0 BAKGRUNN 1.1. Innledning Sosial- og helsedirektoratet ønsker et kompetansehevingsprogram

Detaljer

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE 3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR KULL 2007 Godkjent i instituttutvalget 12.04.05 (Revidert mai 2007) INNHOLD VELKOMMEN SOM STUDENT VED HØGSKOLEN I NARVIK... 3 DEL 1 GENERELL DEL... 4 1.1 Idégrunnlag...

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN

VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN Til Forord Til innholdsfortegnelsen Calmeyers gate 1 Postboks 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 88 - Telefaks 22 24 95 90 Til innholdsfortegnelsen

Detaljer

PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN. Kull 35

PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN. Kull 35 Avdeling for sykepleierutdanning Program for videreutdanning Helsesøsterutdanning PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN Kull 35 Revidert oktober 2014- Praksisstudier- Kull 35- Helsesøsterutdanningen Innhold

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 Behandlet i Fagrådet juni 2015 0 INNHOLDSFORTEGNELSE FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I SYKEPLEIE... 2 Bachelorgrad i sykepleie... 2 Læringsutbyttebeskrivelser...

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE De første studentene ved sykepleierutdanningen i Molde startet 1. februar 1958. Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver

Detaljer

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA En kvalitativ studie av hva helsefremmende arbeid betyr for helsesøstre. Hovedfagsoppgave i helsefag hovedfag Spesialfag: Helsepsykologi/Helsefremmende arbeid

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor s Programme in Social Work 180 studiepoeng Heltid Godkjent av avdelingsstyret ved tidl. Avdeling for samfunnsfag Dato: 05.06.2000 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Første utgave 1. juli 2002 KITH Rapport 15/02 ISBN 82-7846-140-6 KITH-rapport Tittel Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Detaljer

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 1 for Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Godkjent av NOKUT 21.mai 2008 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 2 Innledning Drammen

Detaljer

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015 STUDIEPLAN Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping 30 studiepoeng 2014-2015 Haraldsplass diakonale høgskole i samarbeid med Folkeuniversitetet. 1

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Studieplan. SEPREP Ung

Studieplan. SEPREP Ung Studieplan SEPREP Ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 1 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere

Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere Høgskolen i Sør- Trøndelag Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere Studieåret 2012-2013 30 studiepoeng AVDELING FOR SYKEPLEIERAVDELING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING

Detaljer

Innst. S. nr. 240. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 12 (2008 2009)

Innst. S. nr. 240. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 12 (2008 2009) Innst. S. nr. 240 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.meld. nr. 12 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels-

Detaljer

Nasjonale Faglige retningslinjer

Nasjonale Faglige retningslinjer IS-1179 Nasjonale Faglige retningslinjer Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Heftets tittel: Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Utgitt: 5/2005 Bestillingsnummer: IS-1179 ISBN 82-8081-067-6 Utgitt

Detaljer

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri 30 studiepoeng Studieplan Godkjent av styret for Høgskolen i Tromsø, 26. oktober 2000. Sist endret august 2006. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng STUDIEPLAN Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten 60 studiepoeng 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1.1 Målgruppe... 1 1.2 Opptakskrav...

Detaljer