Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid"

Transkript

1 Emne VHE120_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai :43:00 Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emnekode: VHE120_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Undervisningsspråk: Norsk Fagpersoner - Nina Egeland (Emneansvarlig) - Christina Risa (Faglærer) - Marit Alstveit (Faglærer) Introduksjon Emnet er ett av til sammen fire emner som inngår i helsesøsterstudiet ved UIS. Helsesøsterstudiet bygger på rammeplan og forskrift for helsesøsterutdanning fastsatt 1.desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet. Denne rammeplanen angir fire hovedemner for studiets innhold; Hovedemne 1) Individ, samfunn og helse, Hovedemne 2) Rammebetingelser, Hovedemne 3) Psykologiske, sosiologiske og sosialantropologiske emner, Hovedemne 4) Helsesøstertjeneste og yrkesutøvelse. Hvordan rammeplanens hovedemner dekkes i henhold til foranliggende emnet, angis under emnets innhold. Arbeidsformene i studiet er basert på studentaktive metoder. Gjennomgående i hele studiet blir basisgrupper benyttet. Disse består av inntil 8 studenter og veiledes av faglærer. Hensikten er at den enkelte student i samarbeid med medstudenter og veileder skal utvikle seg som fagperson. Læringsutbytte Kunnskaper Etter å ha gjennomgått og bestått emnet, skal studenten: ha kunnskaper om fagutvikling og rammer for det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet ha kunnskap om lovverket og de politiske og administrative virkemidlene som legger premissene for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i kommunehelsetjenesten, og hvilke oppgaver helsestasjons- og skolehelsetjenesten har ansvar for kunnskap om hovedstrategier på området, kjenne aktuell forskning og debatt knyttet til strategivalg samt kunne reflektere over etiske dilemma knyttet til valg av forebyggende side 1

2 VHE120_1 - Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsear... strategi. tilegnet seg kunnskap om andre yrkesgruppers oppgaver og ansvar i det helsefremmende og forebyggende arbeidet, samt muligheter og vilkår for brukermedvirkning og samarbeid. Dette gjelder også de frivillige organisasjoners arbeid. Ulike historiske og kulturelle betydning av helsebegrepet Ferdigheter Studenten skal etter endt emne: kunne forholde seg kritisk til det ideologiske, teoretiske og praktiske grunnlaget for helsefremmende og forebyggende arbeid. kunne tolke og anvende forskningsresultat, og anvende systemer for kvalitetsutvikling og internkontroll. Generell kompetanse Studenten skal etter endt emne: ha innsikt i relevant fagteori og grunnlagsforståelse ha innsikt i organisering av helsestasjons- og skolehelsetjenesten reflektere over egen rolle og yrkesidentitet, og forståelse for at oppgaver kan løses på tvers av sektorgrenser. Innhold Hovedemner i rammeplanen dekkes på følgende måte: Hovedemne I, Individ, samfunn og helse (2 studiepoeng) Hovedemne II. Rammebetingelser (4 studiepoeng) Hovedemne IV Helsesøstertjeneste og yrkesutøvelse, Delemne 4C, Administrering og kvalitetsutvikling av tjenesten (4 studiepoeng) Hovedemnene er inndelt i to hovedområder: 1. Rammer og strategier: Folkehelsearbeid Hovedstrategier, utfordringer og dilemma i helsefremmende og forebyggende arbeid side 2

3 Emne VHE120_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai :43:00 Sentrale satsningsområder og helsepolitiske mål. Aktuelle lover som har betydning for helsefremmende og forebyggende arbeid generelt, og for helsesøstertjenesten spesielt Offentlig forvaltning på ulike nivå Utvikling av helsesøstertjenesten i kommunen Organisering av kommunale tjenester Planlegging og administrering av helsesøstertjenesten Samarbeidende faggruppers oppgaver, ansvar og arbeidsmåter. Frivillige organisasjoner som ressurs og samarbeidspartner 1. Fag, profesjon og fagutvikling: Sykepleiens kunnskapsområder som grunnlag for helsefremmende og forebyggendesykepleie/arbeid Yrkesprofesjon og profesjonsmakt Etiske dilemmaer i helsefremmende og forebyggende arbeid Ulike historiske og kulturelle perspektiv på helse, sykdom og skade (kjønnsperspektiv) Prosjektplanlegging, gjennomføring og evaluering Tolke og anvende forskningsresultat Kvalitetsutvikling og internkontroll Arbeidsformer Universitetet har som mål å utdanne faglig reflekterte og offensive helsesøstre som skal sikre en helsesøstertjeneste av høy kvalitet. Dette krever en aktiv studentdeltaking og evne til å arbeide individuelt og i grupper. Aktuelle metoder i undervisningen:ressursforelesning/temaundervisning /seminar/pbl/ Studentaktive metoder/gruppesamlinger ( basisgrupper) med og uten helsesøsterfaglig veiledning/rollespill/mapper (fagnotat, refleksjonsnotat, logg) Observasjonspraksis Praksis Observasjonspraksis: En uke på helsestasjon, høst 2015 side 3

4 VHE120_1 - Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsear... Forkunnskapskrav Ingen Anbefalte forkunnskaper Pettersen, R. C.(2005). PBL, Problembasert læring for studenten. Oslo: Universitetsforlaget (2. utg.). Heap, K. (2005). Gruppemetode for sosial- og helsearbeidere. Oslo: Universitetsforlaget, (5.utg.) Misvær, N og Lagerløv, P (red.) (2013). Håndbok for helsestasjoner 0-5 år: Oslo. Kommuneforlaget. Haugland, M. & Misvær, N. (red.)(2004). Håndbok for Skolehelsetjenesten, klasse. Oslo: Kommuneforlaget. Eksamen/vurdering Vekt Varighet Karakter Hjelpemidler Hjemmeeksamen 1/1 1 uke A - F Alle. Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering Arbeidskrav, selvvalgt pensum, nærværsplikt - Studenten skal utarbeide 3 fagnotat / refleksjonsnotat (individuelt / i gruppe relatert til innhold og mål i emnet). - Selvvalgt pensum 350 sider. - Studenten har nærværsplikt i basisgruppene og i praksis, ved fravær utover 10 % avtales ekstra arbeidskrav med hovedansvarlig lærer. For å gå opp til eksamen må studenten ha fått godkjent sine arbeidskrav i emnet. Konsekvenser ved ikke bestått arbeidskrav/eksamen: Studenter som ikke har fullført og bestått emne, senest ved utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emne er angitt som forkunnskapskrav. Overlapping side 4

5 Emne VHE120_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai :43:00 Emne Reduksjon (SP) Forebyggende sykepleie (VHE100_1) 10 Åpen for Helsesøsterutdanning Emneevaluering Muntlig, skriftlig, referansegruppe. Litteratur Informasjon om pensum vil bli gjennomgått av faglærer ved oppstart på studiet. Emne VHE 120 (350/350 s). Aamodt, I. (2006). Den nødvendige uroa : en utfordring til brukerbegrepets uutholdige letthet. Artikkel/bokkapitel i Sosialt arbeid: Refleksjoner om kunnskap og praksis. Red. Røysum, A. Oslo: Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere. Alstveit, M.(2002). Helsefremmende arbeid som "det lille ekstra". Universitetet i Bergen: Det medisinske fakultet og Det psykologiske fakultet, hovedfagsoppgave. Andersen, E.S., Grude, K.V. og Haug, T. (2006). Målrettet prosjektstyring. Bekkestua: NKIforlaget.5.utg. Andrews, T.(2006). Conflicting public health discourses-tensions and dilemmas in practice: The case of the Norwegian mother and child health service, Critical Public health, 16(3): s *Andrews, T.(1999). Pulled between contradictory expectations: Norwegian mother/child service and the "new" public health discourse, Critical Public Health. 9 (4), s (16s). *Antonovsky, A.(1996) The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health Promotion International 11 (1) s11-18 (7s). Antonovsky, A.(2012). Helsens mysterium. Oslo: Gyldendal Akademiske. Austveg, B. (2006).Kvinners helse på spill - et kritisk og globalt perspektiv på fødsel og abort. Oslo: Universitetsforlaget. Barbosa da Silva, A. Hugaas, J.V. Lungquist, M. Norheim, A.(2006) Etikk og menneskesyn i helsetjenesten og sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal Akademiske. Barbosa da Silva, A. og Ljungquist, M (2003). Vårdetik för ett mångkulturellt Sverige. Lund: Studentlitteratur. Bjørndal, Cato R.P.(2011).Det vurderende øyet. Observasjon, vurdering og utvikling i undervisning og veiledning. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2.utg. Clancy, Anne. (2007). A profession under threat? An exploratory case study of changes in Norwegian public health nursing. Internationale Nursing review 54, s side 5

6 VHE120_1 - Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsear... Clancy, Anne. (2012). Dybden i et helsesøstermøte. Thoresen, R., Mæhre, K.S.og Martinsen, K. (red.) Fortellinger om etikk. Bergen: Fagboklaget. S Ekeland, T-J.(1999). Evidensbasert behandling; kvalitetsikring eller instrumentalistisk misstak? Tidskrift for Norsk psykologiforening 36, s Folkehelseinstituttet (2010). Folkehelserapport 2010-Helsetilstanden i Norge. Rapport 2010:2. Oslo, Nasjonalt folkehelseinstitutt. Glavin, K, Helseth, S og Kvarme, L.G. (2007). Fra tanke til handling. Metoder og arbeidsmåter i helsesøstertjenesten. Oslo: Akribe Forlag. *Glavin, K. og Kvarme, L. G. (2003). Helsesøstertjenesten. Fra menighetssykepleie til folkehelsevitenskap. Oslo: Akribe Forlag (212 s). Glavin, K. (1999). Ledelse og kvalitet i helsesøstertjenesten. Universitetet i Oslo: Institutt for Sykepleievitenskap. Publikasjonsserie 18/1999. Green, J. & Tones, K. (2010). Health promotion. Planning and strategies. (2 nd.)london: Sage. Grimen, H. og Ingstad, B (2006). Kulturelle perspektiv på helse og sykdom. Oslo: Universitetsforlaget, kap 2. Hanssen, Helene (red) (2010). Faglig skjønn og brukermedvirkning. Bergen. Fagboklaget. Helsedirektoratet (2010). Folkehelsearbeidet - veien til god helse for alle. Oslo Helse- og omsorgsdepartementet (2007). St.meld. Nr. 20 ( ). Nasjonal strategi for å utjevne sosiale forskjeller. Oslo, Helse- og omsorgsdepartementet. Jacobsen, D. I. (2005). Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Jessen. S. A. (2008). Prosjektledelse trinn for trinn: en håndbok for ledelse av små og mellomstore prosjekter. Oslo. Universitetsforlaget.2.utg. Kirkevold, M (2004). Vitenskap for praksis. Oslo: Gyldendals akademiske. 2.utg. Kap 6, s Fossåskare, E. Fuglestad, O. L og Aase. T.H.(red)(1997). Metodisk feltarbeid:produksjon og tolkning av kvalitative data. Universitetsforlaget. Oslo. Lorensen, M. (red.) (1998). Spørsmålet bestemmer metoden. Forskningsmetoder i sykepleie og andre helsefag. Oslo: Universitetsforlaget. Magnus, P. og Bakketeig, L. S. (2012). Epidemiologi. Oslo: Gyldendal Akademisk, 4. utg. Kap Martinsen, K. (1999). Etikken, kulturen og kroppens sårbarhet. i Christensen og Syltevik (red). Omsorgens forvitring. Bergen: Fagbokforlaget. s Martinsen, K. (2003). Omsorg, sykepleie og medisin, historisk filosofisk essays. Oslo: side 6

7 Emne VHE120_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai :43:00 Universitetsforlaget 2.utg. Martinsen, K. og Eriksson, K. (2009). Å se og å innse. Om ulike former for evidens. Oslo. Akribe *Martinsen, K. (2005). Samtalen, skjønnet og evidensen. Oslo: Akribe. s (50s). *Eilertsen, B (2012). Juss for helsesøstre. Oslo. Jussboka.no. Kap 1.1,1.2,1.3, Kap. 4, Kap 7 og kap. 8 (70s) *Mæland, J.G. (2010). Forebyggende helsearbeid - i teori og praksis. Oslo: Universitetsforlaget. 3. utg., kap 4-6 og 12 (40 s). Mæland, J.G. (2009). Hva er HELSE. Oslo: Universitetsforlaget. Normann, C.D(2012). Social media and health promotion. Global Health Promotion :3 Nortvedt, M. Jamtvedt, G. Graverholt, B. Nordheim, L.V. Reinar, L.M.(2012). Jobb kunnskapsbasert! En arbeidsbok. Oslo: Akribe. Olsson,H. og Sörensen,S.(2006). Forskningsprosessen, kvalitative og kvantitative perspektiver. Oslo: Gyldendal. Rattray, J. og Jones, M (2005). Essential elements of questionnaire design and development. Journal of Clinical Nursing (16) s *Reinar, L. M.(2006). Det startet med et spørsmål. Sykepleien Forskning. 1.s (3s). *Reinar, L. M.(2007). Å lete etter svar. Sykepleien Forskning. 1,s (3s). Stang, Ingun (1998). Makt og bemyndigelse - om å ta pasient- og brukermedvirkning på alvor. Universitetsforlaget. Kap. 1 s , kap. 3, 8 og 9. Sosial- og helsedirektoratet (2004). Kommunens helsefremmende og forbyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3. april 2003 nr IS-1154 St.meld. nr.. 34 ( ) Folkehelsemeldingen. Tjora, A(red)(2012). Helsesosiologi. Analyser av helse, sykdom og behandling. Oslo: Gyldendal Akademiske Vetlesen, A. J. og Nordtvedt, P. (2000). Følelser og moral. 2. utg. Ad Notam Gyldendal, Oslo. s (27 s) (Kap. 4) Willumsen, E. (2009). Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning. Oslo, Universitetsforlaget. Kap 2,3 og 9. Östlund, L. (2006). Informasjonssökning. I Friberg, F. (red) Dags för uppsats. Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Studentltteratur ( s ) Basislitteratur 400sider merket med * Selvvalgt litteratur 300 sider kan velges fra denne listen. Listen skal godkjennes av faglærer. side 7

8 VHE120_1 - Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsear... Supplering og rett til forandring forbeholdes. side 8

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSY143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning:

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning: Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling Miljøterapeutisk fordypning: Psykodynamisk tenkning og forståelse Hvordan forstå og bruke relasjonen miljøterapeutisk Samspillets og samhandlingens betydning

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Driving Instructor 120 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: TLB Godkjent første gang av rektor for Høgskolen i Akershus Dato 10.09.2008 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN Arbeidshefte Videreutdanning i barnesykepleie Advanced Paediatric Nursing Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUBARN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Innhold 1.0 Barnesykepleiers funksjons- og

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Bachelorstudiet er hjemlet i Lov om universiteter og høgskoler

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten IK-2621 Trykksakbestilling: Tlf. 22 24 88 86 - Faks 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 2 Innledning

Detaljer

Fagplan for Bachelorstudiet. Studieåret 2013/2014

Fagplan for Bachelorstudiet. Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BI Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BI Studieåret 2013/2014 Innhold Innledning 5 Hovedområde: Politi og samfunn 15 Politilære POL110 16 Sosiologi SOS110 19 Yrkesetikk

Detaljer

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA En kvalitativ studie av hva helsefremmende arbeid betyr for helsesøstre. Hovedfagsoppgave i helsefag hovedfag Spesialfag: Helsepsykologi/Helsefremmende arbeid

Detaljer

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emneplan for Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emnekode og emnenavn GVP6000 Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Engelsk

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 4 STUDIETS INNHOLD OG OPPBYGGING... 6 Tema 1 - Helsefremmende og forebyggende arbeid -

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng Side 1/7 Studieplan 2014-2015 Kull 2014 høst Forebygging, behandling og lindring 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Grønland 58 3044 Drammen

Detaljer

Engelsk 1 (1.-7. trinn)

Engelsk 1 (1.-7. trinn) Engelsk 1 (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1030_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR

REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR Emnekode BØA3035 Faglig nivå/studieprogram Bachelor i revisjon obligatorisk REV Emneansvarlig Asbjørn O. Pedersen Studiepoeng 5 Semester Vår i moduler Undervisningsspråk

Detaljer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearbeid og rusarbeid Studieplan for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid 60 fagskolepoeng Høst 2014 Innhold 1 Innledning... 1 2 Opptak... 1 2.1 Opptakskrav... 2 2.2 Søknad om og innvilgelse av opptak... 2

Detaljer

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 1. Innledning... 3 2. Formål... 4 3. Læringsutbytte... 6 4. Innhold... 7 I: Basalfag (90

Detaljer

Studieplan for bachelorstudiet i farmasi

Studieplan for bachelorstudiet i farmasi 1 Studieplan for bachelorstudiet i farmasi Bachelor Programme in Pharmacy 180 studiepoeng Kull 2006-09 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Bachelorstudiet er hjemlet i Lov om universiteter

Detaljer

Mastergrad i samfunnssikkerhet

Mastergrad i samfunnssikkerhet STUDIEPLAN Mastergrad i samfunnssikkerhet Fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 120 studiepoeng 2-årig mastergrad i samfunnssikkerhet, med fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene

Detaljer

Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010

Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010 HØGSKOLEN I BERGEN Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010 Høgskolen i Bergen v/ Institutt for Bygg- og jordskiftefag Institutt for Data- og realfag Institutt for Ergoterapi, fysioterapi og

Detaljer

Fagplan for Bachelorstudiet BII

Fagplan for Bachelorstudiet BII Fagplan for Bachelorstudiet BII Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BII Studieåret 2013/2014 Innhold INNLEDNING 5 HOVEDOMRÅDE: POLITI OG SAMFUNN 15 Tverretatlig samarbeid 16 Forvaltningstjeneste

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Master of Public Administration, mastergradsstudium

Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration 120 studiepoeng Dato for godkjenning 03.12.2013, dekan, avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse Gjelder for studenter

Detaljer