Innhold. Innledning 13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Innledning 13"

Transkript

1 Innhold Innledning 13 Del 1: Bakgrunn og historikk 17 1 Mekling i historisk perspektiv noen blikk til utlandet De eldste tradisjoner Utvikling i nyere tid Utvikling av Alternative Dispute Resolution, ADR, i USA Alternativ konfliktløsning i en del andre land 23 2 Oversikt over meklingstilbud i Norge i dag Mekling i rettslige sammenhenger Forliksrådene Konfliktrådene Mekling i familiesaker Mekling ved advokat Mekling i domstolene prøveordningen med rettsmekling Tradisjonell mekling i domstolene Prøveordningen med rettsmekling Private meklingstilbud Oslo Handelskammers Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning Forsikringsklagekontorets meklingsordning Meklingsklausuler i kontraktsforhold 31 3 Prøveordningen med rettsmekling Forskriftene om rettsmekling Beslutning om mekling Hvem kan være mekler? Meklerens oppgaver Mekleren bør ikke senere kunne pådømme saken Taushetsplikt Erfaringene med prøveordningen med rettsmekling Omfang og resultater av rettsmekling Raskere og billigere? Vennligere? 36 5

2 3.2.4 Kvaliteten på forliksløsningene Deltakernes samlede vurdering Særlige spørsmål vedrørende mekling i domstolene Er meklerrollen forenlig med dommerrollen? Taushetsplikt i forhold til andre dommere Rettsmekling sammenlignet med andre dommerinitiativ til forlik 41 4 Meklingens rolle i den nye tvisteloven Utenrettslig mekling Tvistelovens begreper mekling og rettsmekling Mekling i forliksrådet Mekling i domstolene Mekling i den fremtidige småkravsprosessen 45 5 Grunnprinsipper i meklingsfilosofien Grunnprinsipper Nøytral tredjeperson Bistår partene i prosessen Partenes underliggende interesser og behov Prinsippforhandlinger Skill sak og person Fokus er på interesser, ikke standpunkter Skap muligheter for gjensidige fordeler Bruk objektive kriterier Meklingsretninger Er frivillighet en forutsetning for mekling? Er mekling forbeholdt enkelte sakstyper? Tilpasning av utenlandske prinsipper til norske forhold To vinnere 55 Del 2: Gjennomføring av meklingen 57 6 Meklingsmøtet i et nøtteskall Mekling i praksis Det er rom for pragmatisme Meklingens faser Fase 0: Forberedelse til mekling Fase 1: Introduksjon, innledning og oppvarming Fase 2: Innhenting av informasjon Fase 3: Utvikling av løsningsalternativer Fase 4: Bygging av enighet Fase 5: Nedtegning av avtale 62 6

3 7 Forberedelse til mekling Beslutning om mekling Partenes vurderinger Domstolsrutiner ved beslutning om mekling Saksforberedelse og planlegging før meklingsmøtet Meklerens egen forberedelse Parters og rådgiveres forberedelse Rådgivers forberedelse Partenes mentale forberedelse på å flytte tålegrenser De ytre omgivelsene for mekling Hvor skal det mekles? Fysisk tilrettelegging av meklingslokalet 70 8 Meklingens fase 1: Introduksjon, innledning og oppvarming Hovedmålsettingene i innledningsfasen Formål nr. 1: Gi informasjon til partene og skape en god stemning Formål nr. 2: Starte oppbyggingen av et tillitsforhold til mekleren Formål nr 3: Etablere en konstruktiv grunnholdning hos deltakerne Formål nr. 4: Starte innhenting av relevant informasjon Presentasjon og plassering av deltakerne Forslag til meklerens innledning Momentliste Forslag til meklerens innledning Tid og tone i meklingen Meklerens tillitsbyggende arbeid De første innleggene fra partene Meklerens arbeid i den første fasen Advokatrollen i innledningsfasen 84 9 Meklingens fase 2: Informasjons innhenting og bruk av separate møter Informasjonsinnhenting Aktiv lytting Kunsten å stille spørsmål Betydningen av åpne spørsmål Refleksjonsspørsmål Konfronterende og ledende spørsmål Samtale ikke avhør 90 7

4 9.4 Bruk av oppsummeringsteknikker Separate møter en hovedmotor i meklingsarbeidet Fordeler ved bruk av separate møter Målsettingen med separate møter Praktisk gjennomføring av separate møter Erfaring med bruk av separate møter Konfidensialitet Meklingens fase 3: Utvikling av løsningsalternativer Meklerens oppgaver Fokus på interesser, ikke posisjoner Utvikling av løsningsalternativer Formidling av løsningsalternativer Meklingens fase 4: Bygging av enighet Hovedformål i fase Enighet bygges opp gradvis Meklerens aktivitetsnivå Ha tålmodighet Klargjør alternativene Fastlåste parter Hold orden på konfliktpunktene Skap muligheter for gjensidige fordeler Avklar nok en gang partenes egentlige interesser Frykten for 50/50-løsninger Skap mulighet for byttehandler Negative holdninger til motparten Kampen om meklerens gunst Mekleren som et passivt mikrofonstativ Partenes subjektivitet Partenes manglende skille mellom sak og person Håndtering av følelser Se fremover, ikke bakover Oppsummering av meklerens ulike roller underveis i meklingsprosessen Meklingens fase 5: Oppsummering av resultat inngåelse av avtale Avtale eller fortsatt uenighet Avtaleutforming Kvalitetssikring av avtalen Rettsforlik ved rettsmekling 121 8

5 Del 3: Problemfylte meklinger Ut av dødvannet Når meklingen stopper opp Betydningen av iherdighet, tålmodighet og optimisme Ut av dødvannet flytt tilbake til start Fornyet fokus på partenes interesser Gi konflikten ny innpakning Isoler problemområdene Hva forventer partene å få ut av meklingen? Hva er alternativet til meklingsløsning? Ut av dødvannet prøv noe nytt Skift ut spillere Meklerens formulering av målene med meklingen Ta en pause Gi partene hjemmelekse Sett ord på hva som stopper meklingen Forsøk å få til delvise løsninger Meklerpress og løsningsforslag Meklerens trøst når ingenting nytter Når meklingen slår feil Innledning Kjennetegn ved meklinger uten forlik Saksomkostninger avskrekker ikke Den reelle beslutningstakeren mangler Manglende frykt for tap lav motivasjon for mekling Moderat aktivitetsnivå Dårlig tone Mindre tillit til mekleren Mindre empati og bidrag til dialog fra mekleren Mekleren er mindre tydelig og aktiv Partenes forklaring på hvorfor forlik ikke ble oppnådd Forlik med forbitrelse Fallgruver i meklingsarbeidet Forlik med forbitrelse fellestrekk Hvordan unngå forbitrelse hos partene? 144 9

6 Del 4: Mekleren Hvor langt skal mekleren gå? Tilretteleggende eller evaluerende/vurderende meklingsstiler Former for meklertydelighet Nøytral mellommann, juridisk rådgiver eller tvisteløser? Egne løsningsalternativer Domsprognose Press Hva mener brukerne om domsprognoser under meklingen? Viktige forskjeller på mekling og hovedforhandling Alternativer til domsprognoser og press Kanskje det hjelper med godt humør? Etiske spørsmål i forbindelse med mekling Nøytral tredjeperson Habilitet Upartiskhet Integritet Nærgående spørsmål om nøytralitet Konflikt mellom nøytralitet og andre prinsipper? Ansvar for resultatet? Ansvar for den svake part? Taushetsplikt Taushetsplikt om meklingen Taushetsplikt ved separate møter Krav til mekleren Utdanning som mekler Meklerens personlige egenskaper Hvilke yrkesgrupper er egnet som meklere? Kompetanse på det aktuelle fagområdet 171 Del 5: Nærmere om mekling ved advokater, mekling i forliksrådet, mekling i konfliktrådet etc Mekling ved advokater Retningslinjer for mekling ved advokater Advokatmeklingens særpreg Fordeler for partene

7 18.4 Mekling som forretningsidé for advokater Behov for regionalt advokatsamarbeid om mekling? Meklingsarbeid i forliksrådene Den norske forliksrådsordningen Hvor mye mekles det i forliksrådene? Hvordan vurderer brukerne forliksrådsordningen? Tvistemålsutvalgets forslag til endringer av forliksrådets meklingsfunksjon Hvordan fungerer meklingen i forliksrådene i dag? Særtrekk ved meklingsarbeid i forliksrådene Regelverkets skille mellom forliksmekling og domsforhandling Offentlighetens tilgjengelighet Prosessfullmektigene mangler Tid til disposisjon Forliksrådenes lekmannspreg Forliksrådets domskompetanse Et lite spøkelse til slutt Konfliktrådsmekling Hva er et konfliktråd? Konfliktrådene som meklingsarena Arbeidsformen i konfliktrådene Likhetstrekk med annen mekling i rettslige konflikter Er advokater medspillere eller motspillere i meklingsarbeidet? Er det resultatet eller meklingsprosessen som er viktigst? Spesielle saksområder Familiemekling Særlige forhold ved mekling ved samlivsbrudd Gjennomføring av mekling ved samlivsbrudd Hvem bør mekle i familiesaker? Bruk av sakkyndige Indre Follo-prosjektet Endringer i de offentlige meklingsordninger i familiesaker Mekling i arbeidslivet Interne konflikter Oppsigelsessaker

8 Lønnsforhandlinger Mekling i forretningslivet Fremtidsperspektiver Hvilke meklingstilbud vil brukerne velge? Mulighet for samordning av offentlige meklingstilbud Skolemekling en ny holdning til konfliktløsning? Meklingsinstituttet brer seg 210 Litteraturliste 212

Raskere? Billigere? Vennligere?

Raskere? Billigere? Vennligere? rhknoff Rapport for Justisdepartementet Raskere? Billigere? Vennligere? Evaluering av prøveordningen med rettsmekling Rapport for Justisdepartementet Raskere? Billigere? Vennligere? Evaluering av prøveordningen

Detaljer

ALTERNATIV TVISTELØSNING EN OVERSIKT

ALTERNATIV TVISTELØSNING EN OVERSIKT Innholdsfortegnelse DEL 1 ALTERNATIV TVISTELØSNING EN OVERSIKT KAPITTEL 1 Introduksjon........................................... 31 1.1 Innledning......................................... 31 1.2 Den praktiske

Detaljer

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn Veileder Q-15/2004 Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Kopi- og distribusjonsservice

Detaljer

Barnefordelingssaker ved domstolene

Barnefordelingssaker ved domstolene Barnefordelingssaker ved domstolene En evaluering av de nye saksbehandlingsreglene av 01.04.2004 Hovedoppgave ved profesjonsstudiet i psykologi for graden Cand.psychol Hilde Holme, Linn B. Brattli Isachsen

Detaljer

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET - Informasjonshefte Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Forord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,

Detaljer

RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN?

RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN? RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN? INNLEDNING Siden 1. januar 1997 har et prøveprosjekt om rettsmekling vært utprøvd ved Tønsberg byrett, Agder lagmannsrett, Nordmøre herredsrett, Salten herredsrett,

Detaljer

Rettsmøter under saksforberedelsen i barnefordelingssaker

Rettsmøter under saksforberedelsen i barnefordelingssaker DA`s rapportserie 1/2006 Rettsmøter under saksforberedelsen i barnefordelingssaker Utgitt av Barne- og familiedepartementet og Kompetanseutvalget for dommere Domstoladministrasjonen januar 2006 Domstoladministrasjonen

Detaljer

NOU. Nemndsbehandling av forbrukertvister 2010: 11. Norges offentlige utredninger

NOU. Nemndsbehandling av forbrukertvister 2010: 11. Norges offentlige utredninger NOU Offentlige publikasjoner NOU 2010: 11 Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 6050, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55

Detaljer

Saker etter barneloven

Saker etter barneloven Oslo tingrett Saker etter barneloven - allmennprosess - Orientering om Oslo tingretts behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær. November 2014 Før saken reises 1. Gjennomført

Detaljer

RAPPORT 2013/41. Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget. Simen Pedersen og John Magne Skjelvik

RAPPORT 2013/41. Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget. Simen Pedersen og John Magne Skjelvik RAPPORT 2013/41 Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget Simen Pedersen og John Magne Skjelvik Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L

VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L - megling og konfliktløsning VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L et samarbeid mellom konfliktrådet og kriminalomsorgen Av Ida Hydle og Arne Værland

Detaljer

Innst. 91 L (2011 2012)

Innst. 91 L (2011 2012) Innst. 91 L (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) og lov om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven) m.m. Prop. 134 L (2010 2011) Til

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613. Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613. Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613 Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker Illustrasjoner: colourbox.com Utgitt oktober 2014 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen

Detaljer

INNSTILLINGSRÅDETS PRAKSIS-/POLICYNOTAT

INNSTILLINGSRÅDETS PRAKSIS-/POLICYNOTAT INNSTILLINGSRÅDETS PRAKSIS-/POLICYNOTAT 2 0. INNLEDNING... 3 1. OM INNSTILLINGSRÅDET OG DOMMERUTNEVNINGER... 4 2. DOMSTOLENES IDE- OG VERDIGRUNNLAG... 7 3. OM ANTALL DOMSTOLER, DOMMERSTILLINGER OG UTNEVNINGER...

Detaljer

Veileder. Evaluering av lover. Med tilsvarende anvendelse på forskrifter og andre rettsregler

Veileder. Evaluering av lover. Med tilsvarende anvendelse på forskrifter og andre rettsregler Veileder Evaluering av lover Med tilsvarende anvendelse på forskrifter og andre rettsregler Innholdsfortegnelse Forord 1 1 Innledning 2 1.1 Mål og målgruppe for veilederen 2 1.2 Leserveiledning 2 Evaluering

Detaljer

Foreldre i konflikt Forhandlingsbasert sakkyndighetsarbeid etter barneloven

Foreldre i konflikt Forhandlingsbasert sakkyndighetsarbeid etter barneloven Fagartikkel Knut Rønbeck Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Foreldre i konflikt Forhandlingsbasert sakkyndighetsarbeid etter barneloven Barnefordeling skal nå forsøkes løst gjennom rettslige forhandlinger.

Detaljer

HUSK: Klargjør interessene. Respekter motparten. Finne løsning. Presentasjon av forbundet

HUSK: Klargjør interessene. Respekter motparten. Finne løsning. Presentasjon av forbundet HUSK: Klargjør interessene Respekter motparten Finne løsning Forberedelse og planlegging Forberedelse gjennom planlegging og strategiarbeid er den mest kritiske oppgaven i forhandlinger Hva er saken? Vurdere

Detaljer

Videokonferanseprosjektet

Videokonferanseprosjektet Videokonferanseprosjektet i justissektoren Evalueringsrapport Domstoladministrasjonen november 2007 1 Sammendrag Reduserte kostnader og økt rettssikkerhet Videokonferanseprosjektet i justissektoren hadde

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Utdanningsvalg. hele skolens fag

Utdanningsvalg. hele skolens fag Utdanningsvalg hele skolens fag av Anne Brita Barstad Utdanningsvalg Tilpasset opplæring Skolefag Skolefag Karrierevalg Lærerplaner Vurdering Entreprenørskap Læringsengasjement 1 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Personlig satt på prøve

Personlig satt på prøve Personlig satt på prøve Barnevernarbeideres erfaringer med Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker En kvalitativ undersøkelse Våre meninger er like mye styrt av vår vilje og våre følelser som av hjernens

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Å ha rett å få rett? Juridiske problemstillinger i barnefordelingssaker v/advokat Marie Sølverud

Å ha rett å få rett? Juridiske problemstillinger i barnefordelingssaker v/advokat Marie Sølverud Å ha rett å få rett? Juridiske problemstillinger i barnefordelingssaker v/advokat Marie Sølverud 1 Marie Sølverud Arbeidet som advokat siden 2003 Lang erfaring med barnefordelingssaker/barne vernsaker

Detaljer

«Det er jo meg det gjelder»

«Det er jo meg det gjelder» Grethe Karin Hoviosen «Det er jo meg det gjelder» En kvalitativ studie av hvordan barn opplever sin deltakelse og medbestemmelse i foreldremekling Masteroppgave i familiebehandling Høgskolen i Oslo og

Detaljer