Sekretariatsarbeid i forliksrådet - enkelte utvalgte emner. Gangen i forlikssak etter tvl. Storefjell 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sekretariatsarbeid i forliksrådet - enkelte utvalgte emner. Gangen i forlikssak etter tvl. Storefjell 2008"

Transkript

1 Sekretariatsarbeid i forliksrådet - enkelte utvalgte emner Svein-Harald Stavnes, juridisk rådgiver ved Namsfogden i Oslo Anne Grethe Vonsyld, senior rådgiver ved Forliksrådet i Drammen Gangen i forlikssak etter tvl. Nei Avvises ved med beslutning kjennelse Henvises Kan feilen rettes? rettes? Nei Innstilling? Innstilling Feil verneting Er Er det den rettet rettet innen fristen? Begjæring om innstilling etter 3 mnd? Forliksklage mottas. Reg. SIAN Vurdering av Forliksklage. Nei Feil? Forkynn med pålegg om tilsvar Forkynne Er pålegg tilsvaret om inngitt? tilsvar Er tilsvaret rettidig? Erkjennes kravet? Nei Beramme møte Forkynn innkalling til rettsmøte Nei Nei 3 mnd Fraværsdom Dom Varsel etter 5-2, 1. ledd (Ikke prosessforutsetning) Betydning for saksomkostninger? Rettsmøte Saklig kompetanse hvilke saker skal behandles av forliksrådet? Skille mellom obligatorisk og frivillig forliksrådsbehandling Hvilke saker kan behandles i forliksrådet?: Utgangspunkt: Alle saker som kan anlegges for tingretten etter reglene for allmennprosess og småkravprosess. Positiv og negativ avgrensning av forliksrådets saklige kompetanse. 1

2 Hvilke saker kan ikke behandles? Saker som ikke behandles etter tvistelovens regler om allmennprosess eller småkravsprosess, jf. tvl. 6-2(1) 1. pkt. Særdomstoler: arbeidsretten, jordskifteretten Direkte for lagmannsretten (trygderett) Spesielle prosessformer: midlertidig sikring (tvl. kap ), gruppesøksmål( tvl. kap. 35), administrative tvangsinngrep (tvl. kap. 36), farskaps- og nedstamningssaker (bl.), oppsigelse i arbeidsforhold (aml.), odelsløsning (odelslova.), separasjon og skilsmisse (el.). Hvilke saker kan ikke behandles? Tvl. 6-2 (1) 2.pkt: Unntatt fra forliksrådets saklige kompetanse: Litra a: Familiesaker etter ekteskapsloven, barneloven, partnerskapsloven, med mindre saken bare gjelder det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd. Litra b: saker mot det offentlige vedrørende forvaltningsvedtaks gyldighet eller erstatning for offentlige tjeneste handlinger, med unntak for rene privatrettslige forhold Litra c: saker om rettsvern for immaterielle rettigheter Litra d: gyldighet av voldgiftsdommer og rettsforlik Litra e: saker avgjort ved nemnd med kompetanse til å treffe bindende avgjørelser Litra f: ikke uttømmende, sakstyper unntatt i særlovgivning Rettsvirkninger av saklig kompetanse overskridelse Anlagt sak: skal heves etter trukket sak, eller avvises jf. tvl. 6-3 (5) Avsagte dommer anses som nullitet Forlik kan bli ansett som nullitet, og kan alltid angripes ved søksmål til tingretten, jf. tvl (3) jf. (2) 2

3 Når er forliksrådsbehandling obligatorisk før saksbehandling i tingretten? Hovedregel: Forliksrådsbehandling er obligatorisk i alle saker om formuesverdier hvor forliksrådet er saklig kompetent til å behandle etter 6-2 (1), jf. 6-2 (2) 1.pkt. Unntak: Ideelle krav Tvl. 6-2 (2) 2.pkt. Ikke obligatorisk forliksrådsbehandling, jf. Tvl. 6-2 (2) 2.pkt Klager kan velge å anlegge sak for forliksråd, men det er ikke et obligatorisk vilkår før saksanlegg i tingretten når Litra b: utenrettslig mekling etter kap. 7 er gjennomført Litra c: tvisten er realitetsbehandlet i klage- eller reklamasjonsnemnd Under behandling: Litispendensvirkninger se 18-2 (3)? Innstillingsadgang for klagemotpart etter tvl. 6-11(2). Litra d: Nye krav eller ny part bringes inn etter at stevning er forkynt Hvem kontrollerer?: Tingretten. Henvisning til stedlig kompetent forliksråd, jf. tvl Tvistesum kroner På hvilke trinn i forliksrådet har beløpet rettslig betydning for forliksrådets kompetanse? Saklige kompetanse? Kan vi avvise saker med tvistesum på kroner eller mer? Tvl. 6-2 (2) 2 pkt. litra a? Tvl. 6-10? Domskompetanse? Hvordan fastsette tvistesummen? Når? 3

4 Tvistesum kroner Saklige kompetanse? NEI, ingen betydning for forliksrådets saklige kompetanse Tvl. 6-2 (2) 2 pkt. litra a: Ikke obligatorisk forliksrådsbehandling før saksanlegg til tingretten i saker hvor tvistesummen er minst ,- og begge parter har vært bistått med advokat før stevning tas ut til tingretten Men:obligatorisk når tvistesummen er mindre enn ,- selv om begge parter har vært bistått med advokat før stevning tas ut. Domskompetanse? JA, jf. tvl (2). Forliksrådets domskompetanse Generelle vilkår (alminnelige vilkår) for å kunne avsi dom: Minst en av partene må ha begjært dom Rådsmedlemmene må være enige om at grunnlaget er tilstrekkelig Saklig og stedlige kompetent til å behandle saken Alle vilkårene må være oppfylt!! Forliksrådets domskompetanse Ytterligere må minst ett av de spesielle vilkårene i tvl første til tredje ledd være oppfylt for å avsi dom: 6-10 (1): Hvis begge parter samtykker kan forliksrådet avsi dom i alle saker uavhengig tvistesummens størrelse (alm. domskompetanse) 6-10 (2): Hvis en part ber om dom i saker om formuesverdier er det avgjørende for forliksrådets domskompetanse om tvistesummen er under ,- eller ,- eller mer Under ,-: domskompetanse eller mer: ikke domskompetanse 4

5 Forliksrådets domskompetanse Etter begjæring fra klageren har forliksrådet domskompetanse uten hensyn til beløpsbegrensningen i andre ledd (jf. dessuten ) i alle saker (ikke bare saker om formuesverdier) hvis vilkårene for å avsi fraværsdom er oppfylt, jf. tvl (3) litra a Etter begjæring fra klageren har forliksrådet domskompetanse i saker om pengekrav uten hensyn til beløpsbegrensningen i andre ledd hvis klagemotparten kun gjør gjeldende manglende betalingsevne eller andre åpenbart uholdbare innsigelser, jf. tvl (3) litra b. Verdifastsetting av tvistesum, tvl. kap. 17 Domstol skal av eget tiltak ta stilling til tvistesummen når tvistegjenstandens verdi har betydning for valg av prosessform eller domsmyndighet, jf. tvl (1) Forliksrådet: domsmyndighet Reglene om verdiberegning får anvendelse når tvisten dominerende karakter gjelder formuesverdier, jf. tvl (2) Reglene for ikke anvendelse når saken for saksøkte, objektivt vurdert, gjelder ideelle interesser, jf. tvl (3) Verdifastsetting av tvistesum 17-2 (1): Oppstiller fremgangsmåten for hvordan tvistegjenstandens verdi fastsettes Formål: fastsette tvistegjenstandens reelle verdi for klager med henblikk hva som er den sannsynlige nyttiggjøring av tvistegjenstanden, jf. NOU B side 810. Tidspunktet for verdsettelsen er når kravet bringes inn for forliksrådet, tvl (1) 1. pkt, men verdien skal ikke fastsettes før mottak av tilsvar og det skal eventuelt gjøres fradrag for erkjent sum i tilsvaret Påstand om annet enn pengekrav skal klager verdsette tvistegjenstanden i penger til hjelp for forliksrådet, tvl. 17 (2) Forliksrådet er ikke bundet av klagers verdiangivelsen verken ved påstand om pengekrav eller formueskrav, jf. tvl. 17 (3) 5

6 Verdifastsetting av tvistesum 17-3: Angir hva som skal medregnes når verdien skal fastsettes: Flere kumulerte krav i samme sak skal legges sammen, men forente søksmål skal vurderes separat. Motkrav skal ikke legges til klagers krav, jf. første ledd. Renter påløpt før saken er brakt inn medregnes hvis rentene er omtvistet. Renter og saksomkostninger påløpt etter saken er brakt inn skal ikke medregnes i verdifastsettingen selv om de er omtvistet, jf. annet ledd. Fraværsdom Klagemotparts manglende eller ikke rettidig fremsatt tilsvar, jf. tvl. 6-4 (4) Klagemotparts møtefravær, jf. tvl. 6-6 (3) Vilkår for å avsi fraværsdom - Manglende tilsvar, 6-4 (3) jf (2) Klager må ha begjært fraværsdom, jf (3) og (2) 1. pkt Manglende eller ikke rettidig fremsatt tilsvar, jf. 6-4 (3) 1.pkt Ikke foreligger gyldig fristoversittelse, jf. 6-4 (3) 1.pkt jf (2) Klagemotpart er gjort kjent med følgene av manglende eller ikke rettidig fremsatt tilsvar, jf. 6-4 (1), se 16-9 Påstanden er utformet slik at det er mulig å avsi fraværsdom, se 6-3 (2) litra c Klager kan gis medhold fullt ut eller i det vesentlige i henhold til påstandsgrunnlaget fremsatt i forliksklagen, jf (2) og 11 (2) Rådsmedlemmene er enige om at grunnlaget er tilstrekkelig, jf (4) 6

7 Manglende tilsvar Hvis forliksrådets leder ikke er i tvil om vilkårene for fraværsdom er oppfylt eller om grunnlaget er tilstrekkelig har forliksrådets leder kompetanse til å avsi fraværsdom jf. tvl (2) 2.pkt Er vilkårene oppfylt, men forliksrådets leder er i tvil om grunnlaget er tilstrekkelig, skal saken behandles av rådet samlet uten innkalling av partene, jf. tvl (2) 2.pkt Er forliksrådets leder i tvil om vilkårene er oppfylt, men grunnlaget er tilstrekkelig, skal saken behandles av rådet samlet uten at innkalling av partene, jf. tvl (2) 2.pkt Hvis vilkårene ikke er oppfylt og/eller grunnlaget ikke er tilstrekkelig skal partene innkalles til møte, eller det kan vurderes om det er hensiktsmessig å fastsette ny tilsvars frist ved gyldig fristoversittelse, jf. tvl. 6-4 (3) Vilkår for å avsi fraværsdom - Møtefravær jf. 6-6 (3) 2.pkt jf (2) Klager må ha begjært fraværsdom, jf (3) og (2) 1. pkt Klagemotpart er uteblitt fra rettsmøte, jf. 6-6 (3) 2. pkt Ikke foreligger gyldig møtefravær, jf. tvl Klagemotpart er gjort kjent med følgene av møtefravær, (2) jf (2) og 13-4 (4) Påstanden er utformet slik at det er mulig å avsi fraværsdom, se 6-3 (2) litra c Klager kan gis medhold fullt ut eller i det vesentlige i henhold til påstandsgrunnlaget fremsatt i forliksklagen, jf (2) og 11 (2) Rådsmedlemmene er enige om at grunnlaget er tilstrekkelig, jf (4) Møtefravær Forliksrådet må samlet treffe avgjørelser etter 6-6 (3), jf. tvl (1) Hvis vilkårene for fraværsdom er oppfylt, og grunnlaget er tilstrekkelig skal forliksrådet samlet avsi fraværsdom, jf. tvl. 6-6 (3) 2.pkt Hvis vilkårene ikke er oppfylt og/eller grunnlaget ikke er tilstrekkelig skal saken utsettes til nytt møte, med mindre klager krever saken innstilt, jf. tvl. 6-6 (3) 3 pkt 7

8 Rettsmiddel fraværsdom En rettslig avgjørelse er bindende når den er avsagt, jf (1) Fraværsdom kan overprøves ved søksmål til tingretten, jf. tvl (1). Ny realitetsbehandling av det krav som er tvistegjenstand Det er ikke adgang til å fremsette begjæring om oppfriskning mot forsømmelser som har ledet til fraværsdom for forliksrådet, jf. tvl (4) Frist for å kreve overprøving ved søksmål til tingretten er 1 mnd fra domsforkynnelse, jf (1) 2.pkt. Forenklet stevning kan benyttes, 6-14 (1) 4. pkt jf. tvl. 9-2 (4) Umyndige Hvem er umyndige? Mindreårige (under 18 år) og umyndiggjorte, jf. vergemålsloven 1 Er en part ikke i stand til å ivareta egne interesser i en sak på grunn av psykisk helsetilstand er parten ikke prosessdyktig. Saken stanses, og retten skal sørge for at det oppnevnes hjelpeverge, jf. tvl. 2-2 (4) og vergemålsloven 90 a. Hvem skal stå som part? Vergen er stedfortreder for umyndige. Umyndig skal stå som part (har partsevne) representert v/ stedfortreder. Stedfortreder skal forkynnes forliksklage med pålegg om tilsvar, innkalling og har møteplikt hvis umyndig part har alminnelig verneting i kommunen eller nabokommunen Behandling av vernetingsspørsmålet. Henvisning, tvl. 6-3 (5) jf. 4-7 Henvisningsplikt når norsk domstol er stedlig kompetent Henvisning av forliksklage fremsatt for ikke stedlig kompetent forliksråd til stedlige kompetent forliksråd Vurderingstidspunkt: ved mottak av forliksklage (se dl. 36) eller etter mottak av tilsvar Beslutning om henvisning skal skje umiddelbart etter kompetansespørsmålet er avklart Det bør konkret vurderes om det er nødvendig å gi klager anledning til å klargjøre vernetingsvalget Er flere forliksråd stedlig kompetente skal klager gis anledning til å velge hvilket forliksråd saken skal henvise til, jf. tvl. 4-7 (1) 2.pkt 8

9 Gjennomføring av beslutning om henvisning Beslutning om henvisning er en judisiell avgjørelse, som avslutter saken i angjeldende forliksråd. Beslutning skal innholdsmessig oppfylle kravene i tvl (4), med henvisning til den lovbestemmelse beslutningen bygger på, og med en begrunnelse for hvorfor saken henvises til annet forliksråd Sekretariatet kan lage utkast til beslutningen, men forliksrådets leder skal signere og avsi beslutningen Beslutningen skal forkynnes partene i saken, jf (1) Alle sakens dokumenter oversendes til stedlig kompetent forliksråd Tvl. 4-7 (2) og (3) Tvl. 4-7 (2) jf. dl. 38: Overføring av sak fra stedlig kompetent forliksråd til annet stedlig kompetent forliksråd fordi særlige grunner gjør det påkrevd eller hensiktsmessig Tvl. 4-7 (3): Avvisning når ingen norsk domstol er kompetent Avvisning når saken er anlagt for klagemotparts verneting etter klagers opplysninger om klagemotparts adresse, men adressen er feil (post i retur), og klager ikke kan oppgi ny adresse og det heller ikke er registrert ny adresse i folkeregisteret; se Ot.prp. nr. 51 ( ) side 164 Sakskostnader Ansvarsgrunnlaget; vilkårene for erstatning for sakskostnader er hjemlet i tvl til Utmåling av erstatning for sakskostnader Den generelle utmålingsbestemmelsen, jf. 20-5, første ledd 9

10 Utmåling av erstatning for sakskostnader, tvl Uttømmende, særregler om utmåling for forliksrådet, jf.tvl. 6-13, første ledd litra a-d. Maksimalt erstatningsbeløp for påløpte sakskostnader Tvl. 6-13, første ledd litra a: behandlingsgebyr Tvl. 6-13, første ledd litra b: reiseutgifter for personlig møtepliktig Tvl. 6-13, første ledd litra c:utgifter til møte for parter uten personlig møteplikt Tvl. 6-13, første ledd litra d: erstatning for rettshjelp, og reduksjon ved krav om utenrettslige inndriving kostnader Merverdiavgift, jf. 6-13, første ledd litra e Frafallsadgangen, tvl (3) Kravet kan trekkes helt til saken er avgjort Kan frafalles i prosesskriv utenom rettsmøte eller i rettsmøte Hvorfor innhente frafallssamtykke fra klagemotpart når kravet ikke oppgis? Saksomkostninger Tingrettsbehandling Prosessfullmakt Tvl. 3-4: prossfullmektig kan foreta alle prosesshandlinger/rettergangsskritt på vegne av sin part, også inngå forlik. Fullmaktsbegrensning gjelder ikke ovenfor forliksrådet eller klagemotparten. Det skal fremlegges skriftlig fullmakt med mindre fullmektig er advokat, som skal være gitt fra prosessdyktig part eller stedfortreder.fullmaktsforholdet kan kreves klargjort. Hvem kan gi fullmakt for upersonlige rettsubjekter? Prokura/prokurist, prokuraloven 1 10

11 Utvalgte valgbare verneting Oppfyllelsesverneting: Søksmål om kontraktsforhold kan anlegges for det forliksråd hvor forpliktelsen som ligger til grunn for saksanlegget er oppfylt eller skal oppfylles, jf. tvl. 4-5 (2) 1. pkt. Unntak: Saker om pengekrav og den saksøkte har alminnelig verneting i Norge etter tvl. 4-4, jf. tvl. 4-5 (2) 2.pkt. Søksmål mot forsikringsselskaper om forsikringsutbetaling, jf. tvl. 4-5 (9) Tolk Vilkårene for når tolk skal besluttes oppnevnt eller godkjent er regulert i domstolloven 135 jf. dl Er det nødvendig å oppnevne tolk bør rettsmøtet utsettes, jf. tvl. 6-8 (7) Hvem som skal dekke utgiftene til tolk er regulert i Forskrift om utgifter til rettstolker i sivile saker (FOR ) 11

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

RAPPORT 2013/41. Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget. Simen Pedersen og John Magne Skjelvik

RAPPORT 2013/41. Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget. Simen Pedersen og John Magne Skjelvik RAPPORT 2013/41 Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget Simen Pedersen og John Magne Skjelvik Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2008 Grant Thornton informerer Nr. 4/2008 Din samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Finanskrisen er i ferd med å gå over til å bli en økonomisk

Detaljer

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn Veileder Q-15/2004 Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Kopi- og distribusjonsservice

Detaljer

Hverdagslivets tvister behandling i domstoler eller nemnder

Hverdagslivets tvister behandling i domstoler eller nemnder Bilaga 9 Det 29:e nordiska juristmötet Stockholm den 19-21 augusti 1981 Oluf Skarpnes: Hverdagslivets tvister behandling i domstoler eller nemnder Hverdagslivets tvister behandling i domstoler eller nemnder

Detaljer

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle 0 9 JAN2015 J.nr: 2C14-048-0075 OSLO TINGRETT II Avsagt: Saksnr.: 07.01.2015 i Oslo tingrett. 14-091446TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle Saken gjelder: Konsesjon for erverv av landbrukseiendom

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 26.01.2011 i Oslo tingrett, 11-001411TVI-OTIR/06 Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner Bekken & Strøm AS Sandefjord

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02150-A, (sak nr. 2008/1316), sivil sak, anke over dom, (advokat Mathias Tveten til prøve) (advokat Ian W.

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02150-A, (sak nr. 2008/1316), sivil sak, anke over dom, (advokat Mathias Tveten til prøve) (advokat Ian W. NORGES HØYESTERETT Den 16. desember 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02150-A, (sak nr. 2008/1316), sivil sak, anke over dom, FN-Bygg (advokat Mathias Tveten til prøve) mot Arpi AS (advokat Ian W. Kenworthy)

Detaljer

BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN

BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN En veileder Anne Marie Selvaag Forord Hvis et barn bortføres fra en annen stat til Norge, er det tingrettene her som avgjør om barnet skal tilbakeleveres eller ikke.

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

«I hvilken grad er en dom i sivil sak til hinder for en ny sak mellom de samme parter?» Sensorveiledning 2013 V

«I hvilken grad er en dom i sivil sak til hinder for en ny sak mellom de samme parter?» Sensorveiledning 2013 V «I hvilken grad er en dom i sivil sak til hinder for en ny sak mellom de samme parter?» Sensorveiledning 2013 V 1 Oppgaven reiser spørsmål om de objektive grenser for den materielle rettskrafts negative

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes.

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes. Forord Håndboken foreligger nå i 9. reviderte utgave (versjon 1.8.). Utgaven bygger på versjon 1.7. En del feil i denne versjonen er rettet. Samtidig er det foretatt nødvendig ajourføring som følge av

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

Reglene om. kreditorvarsel og kreditorinnsigelser. ved fusjon. av aksjeselskaper

Reglene om. kreditorvarsel og kreditorinnsigelser. ved fusjon. av aksjeselskaper Masteroppgave Jus399 Reglene om kreditorvarsel og kreditorinnsigelser ved fusjon av aksjeselskaper Kandidatnummer: 181669 Veileder: Professor dr. juris Filip Truyen Antall ord: 12 251 6. 12. 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL

VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL 1 Vergemålsreformen Organsiasjonsreform Regelverksreform Kvalitetsreform Holdningsreform

Detaljer

KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT -

KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT - KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT - FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er en av fem

Detaljer

Innst. O. nr. 30. (1998-99)

Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven). Ot.prp. nr. 6 (1998-99). Til Odelstinget. 1.

Detaljer

LÅNEAVTALE. Sandnes Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Sandnes Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023784.5 LÅNEAVTALE mellom Sandnes Sparebank (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Sandnes Sparebank åpent obligasjonslån

Detaljer

Styreansvarsforsikring for styreverv utenfor eget partnerskap/advokatfirma

Styreansvarsforsikring for styreverv utenfor eget partnerskap/advokatfirma Styreansvarsforsikring for styreverv utenfor eget partnerskap/advokatfirma For medlemmer av Den Norske Advokatforening VILKÅR Gjelder fra 1. januar 2014 Forsikringsvilkårene er utarbeidet av Advokatforeningen

Detaljer