Maktfordelingen i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maktfordelingen i Norge"

Transkript

1 Maktfordelingen i Norge De tre statsmakter Stortinget Lovgivende makt Regjeringen Utøvende makt Domstolene Dømmende makt

2 Domstolene og rettspleien i Norge Høyesterett 6 lagmannsretter 68 tingretter Inkludert ett byfogdembete 9

3 Forliksrådene Laveste instans for sivile saker Meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet Sivile tvister skal som hovedregel behandles her før eventuell fremming for tingretten Noen unntak, eksempelvis saker om ekteskap, skifte og barnefordeling Resultat: Forlik eller dom. Henvisning til tingretten i vanskelige saker Velges av kommunestyret, bare unntaksvis jurister Vanligvis ett i hver kommune

4 Tingrettene Har hvert sitt domssogn med en eller flere kommuner. Varierer i størrelse fra 5 til 170 ansatte. Behandler sivile saker og straffesaker i tillegg til noen forvaltningsoppgaver. Tingrettene ledes av en sorenskriver

5 Tingrettens forvaltningsoppgaver Skifte (oppgjør av felleseiebo, konkursbo og arveoppgjør) Vielser Tvangssaker Notarialbekreftelser (utstede offentlige bekreftelser)

6 Straffesaker avgjøre skyldsspørsmålet Tilståelsesdom En dommer dømmer i saken Spesielle vilkår, den tiltalte må tilstå og godta dom på dette stadiet Varetektsfengsling avgjøres også av en dommer Meddomsrettssaker Fagdommeren får med seg to lekdommere Tiltalte møter med forsvarer, politiet stiller med en aktor Domsslutning med eventuell straffeutmåling

7 Straffesaker - utmåling av straff Fengsel Bøter Betinget (utsettelse av straffen, typisk på vilkår av ingen nye lovovertredelser) Ubetinget (soning av straff i fengsel) Samfunnstjeneste (alternativ straff myntet på ungdom) Forvaring. Retten kan stadig forlenge strafferammen hvis det er nødvendig for å verne samfunnet.

8 Sivile saker Tvist mellom private eller private og offentlige parter Tvisteloven: Rettferdig, forsvarlig, rask, effektiv og tillitskapende behandling av rettstvister Loven skal ivareta den enkeltes behov for å få håndhevet sine rettigheter og løst sine plikter og samfunnets behov for å få respektert og avklart rettsreglene

9 Sivile saker II Partene representeres av sin prosessfullmektig (advokat). I mindre saker kan man selv føre sin sak (selvprosederende part) Saker ender med forlik før eller under rettssaken De fleste saker behandles av en dommer. Partene kan kreve at rett settes med vanlige eller fagkyndige meddommere

10 Rettsmekling Dommer eller ekstern mekler hjelper partene med å finne en løsning alle kan godta Oppnår en rimeligere og raskere rettergang og et resultat spesielt tilpasset den aktuelle saken

11 Lagmannsrettene Det er seks lagmannsretter i Norge Området domstolen får sine saker fra, betegnes lagdømme. Domstollederen betegnes førstelagmann Behandler anker i sivile og straffesaker fra tingrettene og jordskifterettene Ingen saker starter direkte i lagmannsretten Et ankeutvalg siler saker fra tingretten Saker med strafferamme på mer enn seks år kan ikke avvises

12 Lagmannsrett sivile saker Partene betegnes ved den ankede part og ankemotpart Tre dommere deltar i rettssaken Unntaksvis deltar to meddommere også her Som i tingretten kan meddommerne oppnevnes på grunn av sin fagkyndighet

13 Lagmannsrett straffesaker Meddomsrett Tre dommere og fire meddommere Behandler saker som ikke kan gi fengsel i mer enn seks år Lagrettesak/jurysak Saker med mer enn seks års strafferammer Tre dommere og ti medlemmer av juryen eller lagretten Juryen avgjør skyld, mens straffeutmålingen gjøres av dommerne og tre jurymedlemmer

14 Høyesterett Består av nitten dommere Dømmer i siste instans Ankeutvalg som siler saker Hver sak føres med 5 dommere Ingen vitner, bare advokatenes prosedyrer Særlig viktige saker behandles av 11 dommere i storkammer Alle 19 dommere deltar når det foreligger særlige grunner Avgjøre om en lovbestemmelse er i strid med Grunnloven Andre tvilsomme rettsspørsmål Store og prinsipielle saker mot Staten

15 Hvem arbeider i domstolene? Fagdommere: dommere og dommerfullmektiger Meddommer/lekdommer Ikke juridisk utdannet person som deltar på lik linje med fagdommere i rettssaken Hvordan bli lekdommer? Se nest siste side i presentasjonen Fagkyndig meddommer Brukes ved behov for spesiell kompetanse Saksbehandlere. Ansvar for forvaltningsoppgavene

16 Administrasjonen av domstolene Domstoladministrasjonen ligger i Trondheim. Overordnet ansvar for de alminnelige domstolene (og jordskiftedomstolene) når det gjelder: Personalarbeid Økonomi Regelverksutvikling Informasjon Eiendomsforvaltning Serviceutvikling

17 Tilsynsutvalget for dommere Behandler klager på dommere på grunnlag av: Brudd på plikter stillingen medfører eller opptreden i strid med god dommerskikk Avgir også generelle uttalelser Behandler ikke saker som kan ankes inn for en overordnet domstol. Man kan med andre ord ikke klage til Tilsynsutvalget fordi man er uenig i en rettsavgjørelse. Mer på

18 Hvordan bli lekdommer? Ordningen med lekdommere i norske domstoler hviler på prinsippet om at man skal dømmes av sine likemenn Lekdommere brukes både i tingretten og lagmannsretten Mer informasjon, blant annet om godtgjørelse og møteplikt: spør din domstol eller se

19 Rettens sammensetning Hvem og hvor mange som er med på å behandle en sak i retten, avhenger av både sakstype, rettsinstans og hva det ankes over. I det følgende vil dere få presentert de ulike rettsinstanser, sakstyper og aktører i det norske rettssystemet.

20 Tingrett - Tilståelsessaker Retten settes her med bare èn dommer, fagdommeren Juridisk dommer rettens formann Den juridiske dommeren kalles gjerne for fagdommer, og har juridisk embetseksamen. Dommeren har juridisk embetseksamen og er utnevnt av Kongen i statsråd til embetsdommer. Siktet Rettsvitne/protokollfører I saker som pådømmes av bare èn dommer, oppnevner retten et rettsvitne som følger med i forhandlingene og påser at det som føres til protokolls, stemmer med det som har foregått. Enhver myndig person kan i utgangspunktet være rettsvitne. Protokollfører kan være dommeren eller en funksjonær. Funksjonæren vil i tilfelle også oppnevnes som rettsvitne og dermed ha to funksjoner. En person som er mistenkt for en straffbar handling og som det er innledet rettslig forfølgning mot ved domstolen. Vil i mange tilfeller ha rett til å ha med seg forsvarer.

21 Tingrett -Meddomsrettsak Juridisk dommer/rettens formann Den juridiske dommeren kalles gjerne for fagdommer. Dommeren har juridisk embetseksamen og er utnevnt av Kongen i statsråd til embetsdommer. Retten settes som meddomsrett i ordinære straffesaker der både skyld og straff skal avgjøres. Da består retten normalt av èn fagdommer og to meddommere. Meddommer En meddommer er en som trekkes ut fra et utvalg lekdommere til å dømme i en straffesak. I alle ordinære straffesaker for tingretten deltar meddommere, og de er alltid i flertall. Forsvarer Aktor Aktor er den som representerer påtalemyndigheten i en straffesak. Aktor har juridisk embetseksamen og er vanligvis ansatt i politiet eller hos statsadvokaten. Det er aktor som må føre bevis for at tiltalte er skyldig etter tiltalen. Forsvareren bistår siktede eller tiltalte i straffesaken, og skal ivareta tiltaltes interesser i saken. Som oftest blir forsvareren betalt av det offentlige. Vanligvis er forsvareren en advokat. Tiltalt Tiltalte er den personen påtalemyndigheten mener har gjort seg skyldig i ett eller flere lovbrudd. Presse og tilhørere De aller fleste rettssaker er åpne for publikum, og de fleste rettssaler har egne tilhørerplasser. Tilhørere kan være journalister, presse, pårørende, familie og venner av pårørende eller andre som har interesse av saken. Vitne Et vitne er en person som kan ha sett, hørt eller erfart noe som kan ha betydning for saken. Både partne i saken og retten kan føre vitner. Noen vitner kan også forklare seg om spørsmål se har spesiell kunnskap om. Disse kalles sakkyndige vitner.

22 Forsterket rett Juridisk dommer/rettens formann Den juridiske dommeren kalles gjerne for fagdommer. Dommeren har juridisk embetseksamen og er utnevnt av Kongen i statsråd til embetsdommer Juridisk dommer Den juridiske dommeren kalles gjerne for fagdommer. Dommeren har juridisk embetseksamen og er utnevnt av Kongen i statsråd. til Aktor Aktor er den som representerer påtalemyndigheten i en straffesak. Aktor har juridisk embetseksamen og er vanligvis ansatt i politiet eller hos statsadvokaten. Det er aktor som må føre bevis for at tiltalte er skyldig etter tiltalen. Retten kan settes som forsterket rett i saker som er særlig omfattende eller hvor andre særlige grunner foreligger. Da deltar to fagdommere og tre meddommere. Meddommer En meddommer er en som trekkes ut fra et utvalg lekdommere til å dømme en straffesak. I alle ordinære straffesaker for tingretten deltar meddommere, og de er alltid i flertall. Forsvarer Forsvareren bistår siktede eller tiltalte straffesaken, og skal ivareta tiltaltes interesser i saken. Som oftest blir forsvareren betalt av det offentlige. Vanligvis er forsvareren en advokat. Tiltalt Tiltalte er den personen påtalemyndigheten mener har gjort seg skyldig i ett eller flere lovbrudd. Presse og tilhørere De aller fleste rettssaker er åpne for publikum, og de fleste rettssaler har egne tilhørerplasser. Tilhørere kan være journalister, presse, pårørende, familie og venner av pårørende eller andre som har interesse av saken. Vitne Et vitne er en person som kan ha sett, hørt eller erfart noe som kan ha betydning for saken. Både partene i saken og retten kan føre vitner. Noen vitner kan også forklare seg om spørsmål de har spesiell kunnskap om. Disse kalles sakkyndige vitner. Vakt Hvis tiltalte er varetekts-fengslet når hovedfor-handlingen avholdes, vil det gjerne være to politjeneste-menn eller arrestforvarere til stede i rettssalen.

23 Tingrett - sivil sak Juridisk dommer/rettens formann Den juridiske dommeren kalles gjerne for fagdommer, og har juridisk embetseksamen. Retten settes normalt med bare èn dommer, fagdommeren, i sivile saker Prosessfullmektig Den som representerer saksøker eller saksøkt i en sivil sak. Dette er vanligvis en advokat eller en advokatfullmektig. Prosessfullmektig Saksøker Den som går til retten for å få avgjort en konflikt. Presse og tilhørere De aller fleste rettssaker er åpne for publikum, og de fleste rettssaler har egne tilhørerplasser. Tilhørere kan være journalister, presse, pårørende, familie og venner av pårørende eller andre som har interesse av saken. Saksøkte Den som saksøker reiser sak mot. Vitne Et vitne er en person som kan ha sett, hørt eller erfart noe som kan ha betydning for saken. Både partene i saken og retten kan føre vitner. Noen vitner kan også forklare seg om spørsmål de har spesiell kunnskap om. Disse kalles sakkyndige vitner.

24 Lagmannsrett - sivil sak Juridisk dommer/rettens formann Rettens formann er den som leder ankeforhandlingen. Juridiske dommere i lagmannsretten er utnevnt av Kongen i statsråd til embetsdommer. En sivil sak behandles som regel av tre fagdommere. Men i noen tilfeller kan eller skal det også delta to meddommere. Juridisk dommer Juridiske dommere i lagmannsretten er utnevnt av Kongen i statsråd til embetsdommer. Prosessfullmektig Den som representerer saksøker eller saksøkt i en sivil sak. Dette er vanligvis en advokat eller en advokatfullmektig. Prosessfullmektig Ankende part Den ankende part er den som har anket saken videre til lagmannsretten. Ankemotpart Ankemotparten er den part som har akseptert avgjørelsen i tingretten, men som blir motpart i ankesaken for lagmannsretten. Presse og tilhørere De aller fleste rettssaker er åpne for publikum, og de fleste rettssaler har egne tilhørerplasser. Tilhørere kan være journalister, presse, pårørende, familie og venner av pårørende eller andre som har interesse av saken. Vitne Et vitne er en person som kan ha sett, hørt eller erfart noe som kan ha betydning for saken. Både partene i saken og retten kan føre vitner. Noen vitner kan også forklare seg om spørsmål de har spesiell kunnskap om. Disse kalles sakkyndige vitner.

25 Juridisk dommer/rettens formann Rettens formann er den som leder ankeforhandlingen. Juridiske dommere i lagmannsretten er utnevnt av Kongen i statsråd til embetsdommer. Protokollfører Protokollføreren er en funksjonær som fører protokollen over rettens forhandlinger (rettsboka). Aktor Aktor er den som representerer påtalemyndigheten i en straffesak. Aktor har juridisk embetseksamen og er vanligvis ansatt i politiet eller hos statsadvokaten. Det er aktor som må føre bevis for at tiltalte er skyldig etter tiltalen. Presse og tilhørere De aller fleste rettssaker er åpne for publikum, og de fleste rettssaler har egne tilhørerplasser. Tilhørere kan være journalister, presse, pårørende, familie og venner av pårørende eller andre som har interesse av saken Lagmannsrett fagdommere Retten settes med tre fagdommere uten meddommere når anken gjelder: 1) Utmåling av straff i saker med strafferamme inntil seks år 2) Lovanvendelsen 3) Saksbehandlingen Vitne Et vitne er en person som kan ha sett, hørt eller erfart noe som kan ha betydning for saken. Både partene i saken og retten kan føre vitner. Noen vitner kan også forklare seg om spørsmål de har spesiell kunnskap om. Disse kalles sakkyndige vitner. Juridisk dommer Juridiske dommere i lagmannsretten er utnevnt av Kongen i statsråd til embetsdommer. Forsvarer Forsvareren bistår siktede eller tiltalte i straffesaken, og skal ivareta tiltaltes interesser i saken Som oftest blir forsvareren betalt av det offentlige. Vanligvis er forsvareren en advokat. Tiltalt Tiltalte er den personen påtalemyndigheten mener har gjort seg skyldig i ett eller flere lovbrudd. Tolk Tiltalte, parter eller vitner som ikke forstår eller kan gjøre seg forstått på norsk talespråk, har rett til å få oppnevnt tolk. Tolken skal gjøre kommunikasjonen i rettssalen mest mulig lik det den ville vært, hvis alle snakket samme språk.

26 Juridisk dommer/rettens formann Lagmannsrett meddomsrett Rettens formann er den som leder ankeforhandlingen. Juridiske dommere i lagmannsretten er utnevnt av Kongen i statsråd til embetsdommer. Meddommer En meddommer er en som trekkes ut fra et utvalg lekdommere til å dømme i en straffesak. Meddommernes stemmer teller likt med fagdommernes. Protokollfører Protokollføreren er en funksjonær som fører protokollen over rettens forhandlinger (rettsboka). Aktor Aktor er den som representerer påtalemyndigheten i en straffesak. Aktor har juridisk embetseksamen og er vanligvis ansatt i politiet eller hos statsadvokaten. Det er aktor som må føre bevis for at tiltalte er skyldig etter tiltalen. Presse og tilhørere De aller fleste rettssaker er åpne for publikum, og de fleste rettssaler har egne tilhørerplasser. Tilhørere kan være journalister, presse, pårørende, familie og venner av pårørende eller andre som har interesse av Retten settes med tre fagdommere og fire meddommere når anken gjelder: i) Bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet i saker med strafferamme inntil seks år ii) Straffeutmålingen i saker med strafferamme over seks år Juridisk dommer Juridiske dommere i lagmannsretten er utnevnt av Kongen i statsråd til embetsdommer. Sakkyndig En sakkyndig har særlig kunnskap på et fagfelt som retten har behov for å få nærmere klarlagt. Forsvarer Forsvareren bistår siktede eller tiltalte i straffesaken, og skal ivareta tiltaltes interesser i saken. Som oftest blir forsvareren betalt av det offentlige. Vanligvis er forsvareren en advokat. Tiltalt Tiltalte er den personen påtalemyndigheten mener har gjort seg skyldig i ett eller flere lovbrudd. Rettsbetjent Rettsbetjenten er rettens medhjelper til den praktiske gjennomføringen av saken. Spørsmål kan også rettes til Vitne rettsbetjenten i pauser. Et vitne er en person som kan ha sett, hørt eller erfart noe som kan ha betydning for saken. Både partene i saken og retten kan føre vitner. Noen vitner kan også forklare seg om spørsmål de har spesiell kunnskap om. Disse kalles sakkyndige vitner.

27 Aktor Juridisk dommer/rettens formann Rettens formann er den som leder ankeforhandlingen. Juridiske dommere i lagmannsretten er utnevnt av Kongen i statsråd til embetsdommer. Protokollfører Protokollføreren er en funksjonær som fører protokollen over rettens forhandlinger (rettsboka). Aktor er den som representerer påtalemyndigheten i en straffesak. Aktor har juridisk embetseksamen og er vanligvis ansatt i politiet eller hos statsadvokaten. Det er aktor som må føre bevis for at tiltalte er skyldig etter tiltalen. Forsvarer Forsvareren bistår siktede eller tiltalte i straffesaken, og skal ivareta tiltaltes interesser i saken. Som oftest blir forsvareren betalt av det offentlige. Vanligvis er forsvareren en advokat. Tiltalt Tiltalte er den personen påtalemyndigheten mener har gjort seg skyldig i ett eller flere lovbrudd Presse og tilhørere Lagmannsrett jury Retten settes med tre fagdommere og ti lagrettemedlemmer når anken gjelder skyldspørsmålet i saker med strafferamme over seks år. Lagretten avgjør alene spørsmålet om tiltaltes skyld. De aller fleste rettssaker er åpne for publikum, og de fleste rettssaler har egne tilhørerplasser. Tilhørere kan være journalister, presse, pårørende, familie og venner av pårørende eller andre som Juridisk dommer Juridiske dommere i lagmannsretten er utnevnt av Kongen i statsråd til embetsdommer. Sakkyndig En sakkyndig har særlig kunnskap på et fagfelt som retten har behov for å få nærmere klarlagt Vitne Lagrettemedlemmer Et lagrettemedlem er en som trekkes ut fra et utvalg lekdommere til å være med å avgjøre skyldspørsmålet i en alvorlig straffesak i lagmanns-retten. Lagretten består normalt av fem kvinner og fem menn, og kalles også gjerne en jury. Rettsbetjent Rettsbetjenten er rettens medhjelper til den praktiske gjennomføringen av saken. Spørsmål kan også rettes til rettsbetjenten i pauser. Et vitne er en person som kan ha sett, hørt eller erfart noe som kan ha betydning for saken. Både partene i saken og retten kan føre vitner. Noen vitner kan også forklare seg om spørsmål de har spesiell kunnskap om. Disse kalles sakkyndige vitner.

28 og Oversikt over rettsystemet Hva skjer i rettssalen? Hvem er aktørene? Informasjon for deg som har et ærend i domstolene Lenke domstolenes egne nettsteder Juridisk ordbok Lenke til nettsted for Tilsynsutvalget for dommere og Innstillingsrådet for dommere Sjekk din dommers habilitet (sidegjøremålsregister) Nyheter og aktuelle dommer fra domstolene

Kjære vitnestøtte. Vi ønsker deg lykke til som vitnestøtte. For Domstoladministrasjonen - 3 -

Kjære vitnestøtte. Vi ønsker deg lykke til som vitnestøtte. For Domstoladministrasjonen - 3 - Kjære vitnestøtte Et trygt vitne er et godt vitne Vitnestøtteordningen begynte som et prosjekt i Trondheim tingrett og Oslo tingrett, med håp om å bedre forholdene for vitner. Så langt har tilbakemeldingene

Detaljer

DOMSTOLENE I NORGE 2005

DOMSTOLENE I NORGE 2005 DOMSTOLENE I NORGE 2005 Innhold Styrelederen Viktige oppgaver framover 2 Dette er domstolene Domstolenes rolle i samfunnet 3 Domstolenes oppgaver 6 Domstolenes virksomhet Måloppnåelse 7 Innkomne og behandlede

Detaljer

ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2013

ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2013 ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2013 2 3 Bergen tingrett HORDALAND Sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy Krav til domstolene BERGEN TINGRETT Domstolene skal være uavhengige. De skal sikre og fremme rettssikkerhet

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

Domstolene i Norge. Årsmelding 2010

Domstolene i Norge. Årsmelding 2010 Domstolene i Norge Årsmelding 2010 section title INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning ved direktør og styreleder 4 Domstoladministrasjonens styre 5 Dette er domstolene 7 Domstolenes rolle i samfunnet 7 De alminnelige

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2014

ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2014 ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2014 2 Bergen tingrett HORDALAND KRAV TIL DOMSTOLENE Domstolene skal være uavhengige. De skal sikre og fremme rettssikkerhet og verne om rettssamfunnet. Domstolene skal til enhver

Detaljer

Årsmelding 2006 for Frostating Lagmannsrett

Årsmelding 2006 for Frostating Lagmannsrett Årsmelding 2006 Årsmelding 2006 for Frostating Lagmannsrett Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Status og tilbakeblikk 3. Geografi - Befolkning - Jurisdiksjon 4. Ansatte i 2006 5. Sakstyper, statistikk

Detaljer

Kapittel 1. Innføring i Sjørett

Kapittel 1. Innføring i Sjørett Sist endret: 04-03-2015 Kapittel 1. Innføring i Sjørett Juss handler om normer. Ikke alle normer er rettsnormer og vi skiller derfor mellom rettslige normer og andre normer. De normene som stortinget vedtar

Detaljer

OSLO TINGRETT Å R S M E L D I N G 2 0 1 0

OSLO TINGRETT Å R S M E L D I N G 2 0 1 0 OSLO TINGRETT Å R S M E L D I N G 2 0 1 0 I N N H O L D Rett på sak...side 3 Saksavviklingen 2010...side 4 Utsettelser...side 5 Mer styring med tvisteloven...side 6 Nye retningslinjer og brosjyrer...side

Detaljer

RAPPORT 2013/41. Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget. Simen Pedersen og John Magne Skjelvik

RAPPORT 2013/41. Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget. Simen Pedersen og John Magne Skjelvik RAPPORT 2013/41 Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget Simen Pedersen og John Magne Skjelvik Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer

Detaljer

Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 2 2012. Per Kåre Sky s. 31 33. TEMA: Domstolene 10 år, s. 10 22 Debatt om sakkyndige i domstolene, s.

Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 2 2012. Per Kåre Sky s. 31 33. TEMA: Domstolene 10 år, s. 10 22 Debatt om sakkyndige i domstolene, s. Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 2 2012 Portrettet Per Kåre Sky s. 31 33 TEMA: Domstolene 10 år, s. 10 22 Debatt om sakkyndige i domstolene, s. 9 Leder Grunn til å være stolt Dette skrives i 22. julirettssakens

Detaljer

Kriminalitet og rettsvesen 2009. Lotte Rustad Thorsen, Stian Lid og Reid J. Stene. 110 Statistiske analyser Statistical Analyses

Kriminalitet og rettsvesen 2009. Lotte Rustad Thorsen, Stian Lid og Reid J. Stene. 110 Statistiske analyser Statistical Analyses 110 Statistiske analyser Statistical Analyses Kriminalitet og rettsvesen 2009 Lotte Rustad Thorsen, Stian Lid og Reid J. Stene Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser

Detaljer

Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 3 2011 PORTRETTET. Karl Arne Utgård. Mekling i barnesaker side 10 12. Kollegaveiledning s.

Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 3 2011 PORTRETTET. Karl Arne Utgård. Mekling i barnesaker side 10 12. Kollegaveiledning s. Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 3 2011 PORTRETTET Karl Arne Utgård Mekling i barnesaker side 10 12 Kollegaveiledning s. 14 16 INNSyN og ÅpeNHet Domstoladministrasjonen (DA) mottar mange innsynsforespørsler.

Detaljer

Lovvedtak 36. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak)

Lovvedtak 36. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Lovvedtak 36 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 91 L (2011 2012), jf. Prop. 134 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. januar 2012 ble det gjort slikt vedtak til lov om arbeidstvister

Detaljer

Innholdet bygger på materiale og råd innhentet fra en rekke norske dommere og domstoler.

Innholdet bygger på materiale og råd innhentet fra en rekke norske dommere og domstoler. Rettsmøtene skritt for skritt gjengir i detalj hva som skjer i norske rettssaler i første instans, fra begynnelse til slutt. Med utgangspunkt i hva dommeren sier, beskrives rettsmøtene skritt for skritt.

Detaljer

Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven)

Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) Dato LOV-2012-01-27-9 Departement Arbeids- og sosialdepartementet Sist endret Publisert I 2012 hefte 3 Ikrafttredelse 01.03.2012 Endrer LOV-1927-05-05-1 Kunngjort

Detaljer

Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Avd. for Ingeniørfag Studieretning: Brannsikkerhet

Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Avd. for Ingeniørfag Studieretning: Brannsikkerhet Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Avd. for Ingeniørfag Studieretning: Brannsikkerhet Av: Kandidatnummer: 57 Cathrine Lie Kandidatnummer: 1 Anita Westman Haugesund 2005 I Oppgavens tittel:

Detaljer

Adgangen til å avholde hovedforhandling i straffesak uten tiltaltes tilstedeværelse

Adgangen til å avholde hovedforhandling i straffesak uten tiltaltes tilstedeværelse Det juridiske fakultet Adgangen til å avholde hovedforhandling i straffesak uten tiltaltes tilstedeværelse Siw Skogstad Johnsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap vår 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3

Detaljer

Arne Ringnes PORTRETTET. SNUBLETRÅDER I RETTSPROSESSEN s. 6-7. Nye saksbehandlingssystemer i domstolene, s. 16-17 S. 19-21

Arne Ringnes PORTRETTET. SNUBLETRÅDER I RETTSPROSESSEN s. 6-7. Nye saksbehandlingssystemer i domstolene, s. 16-17 S. 19-21 Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 2 2014 PORTRETTET Arne Ringnes S. 19-21 SNUBLETRÅDER I RETTSPROSESSEN s. 6-7 Nye saksbehandlingssystemer i domstolene, s. 16-17 1 LEDER HØYESTERETT I siste statsråd

Detaljer

Nærmere omtale om Frostating-seglet: www.frostating.no. Henta frå Wikipedia

Nærmere omtale om Frostating-seglet: www.frostating.no. Henta frå Wikipedia Årsmelding 2008 Årsmelding 2008 Ratatosk var norrøn mytologis svar på e-post Ratatosk, på norrønt Ratatoskr, er i norrøn mytologi eit ekorn som lever i verdstreet Yggdrasil. Ratatosk spring som bodbringar

Detaljer

Årsmelding 2004 for Frostating lagmannsrett

Årsmelding 2004 for Frostating lagmannsrett Årsmelding 2004 for Frostating lagmannsrett Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. 2004 Konsolidering og ny statsning 3. Geografi Befolkning Jurisdiksjon 4. Ansatte i 2004 5. Sakstyper Statistikk Behandlingstid

Detaljer

B orgarting L agmannsret t. Årsmelding 2011

B orgarting L agmannsret t. Årsmelding 2011 B orgarting L agmannsret t Årsmelding 2011 2 Innhold: Innledning side 4 Førstelagmannen har ordet side 5 Ny direktør side 6 Organisasjon og bemanning side 7 Saksavvikling og statistikk side 8 Terrorfinansieringssaken

Detaljer

Innst. 91 L (2011 2012)

Innst. 91 L (2011 2012) Innst. 91 L (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) og lov om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven) m.m. Prop. 134 L (2010 2011) Til

Detaljer

INNSTILLINGSRÅDETS PRAKSIS-/POLICYNOTAT

INNSTILLINGSRÅDETS PRAKSIS-/POLICYNOTAT INNSTILLINGSRÅDETS PRAKSIS-/POLICYNOTAT 2 0. INNLEDNING... 3 1. OM INNSTILLINGSRÅDET OG DOMMERUTNEVNINGER... 4 2. DOMSTOLENES IDE- OG VERDIGRUNNLAG... 7 3. OM ANTALL DOMSTOLER, DOMMERSTILLINGER OG UTNEVNINGER...

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 05.07.2013 i Oslo tingrett, 12-144087TVI-OTIR/03. Dommer: Meddommere: energiforvalteruten. Joachim Berner. arbeidsavklaring/ økonom

OSLO TINGRETT DOM. 05.07.2013 i Oslo tingrett, 12-144087TVI-OTIR/03. Dommer: Meddommere: energiforvalteruten. Joachim Berner. arbeidsavklaring/ økonom OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 05.07.2013 i Oslo tingrett, 12-144087TVI-OTIR/03 Dommer: Meddommere: Saken gjelder: Tingrettsdommer Seksjonsleder energiforvalteruten arbeid. arbeidsavklaring/ økonom

Detaljer

Lister Tingrett Barbrosgt 21 4550 FARSUND Kenneth Skailand Ringveien 31 4400 Flekkefjord Tlf: 917 93211 Mail: post@mobilcrane.com

Lister Tingrett Barbrosgt 21 4550 FARSUND Kenneth Skailand Ringveien 31 4400 Flekkefjord Tlf: 917 93211 Mail: post@mobilcrane.com Lister Tingrett Barbrosgt 21 4550 FARSUND Kenneth Skailand Ringveien 31 4400 Flekkefjord Tlf: 917 93211 Mail: post@mobilcrane.com Til Lister Tingrett Krav. På vegne av Smiebakken Graveservice og undertegnede

Detaljer

St.meld. nr. 23 (2001)

St.meld. nr. 23 (2001) St.meld. nr. 23 (2001) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 12. januar 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.meld. nr. 23 2 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Formålet med denne meldingen

Detaljer

Ragnhild Noer PORTRETTET: side 25 27. Tema: Språk i domstolene side 14 22. Undersøkelse strafferabatt s.4 5

Ragnhild Noer PORTRETTET: side 25 27. Tema: Språk i domstolene side 14 22. Undersøkelse strafferabatt s.4 5 Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 3 2010 PORTRETTET: Ragnhild Noer side 25 27 Tema: Språk i domstolene side 14 22 Undersøkelse strafferabatt s.4 5 RABATT SOM VIRKER I dette nummeret publiserer vi en

Detaljer

Nærmere omtale om Frostating-seglet: www.frostating.no. Henta frå Wikipedia

Nærmere omtale om Frostating-seglet: www.frostating.no. Henta frå Wikipedia Årsmelding 2010 Ratatosk var norrøn mytologis svar på e-post Ratatosk, på norrønt Ratatoskr, er i norrøn mytologi eit ekorn som lever i verdstreet Yggdrasil. Ratatosk spring som bodbringar mellom toppen

Detaljer